de thi giua ki 1 lop 12 toan binh son 2018

5 42 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 09:27

SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018–2019 MƠN THI: TỐN (CB) - KHỐI: 12 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Đề gồm có trang Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Hàm số y = ax + bx + cx + d có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề sau đúng? y m o c h x -1 O A a < 0, b < 0, c < 0, d > C a < 0, b > 0, c > 0, d > B a < 0, b > 0, c < 0, d > D a < 0, b < 0, c > 0, d > Câu 2: Hàm số y  224 x3  45 x  3x  đồng biến khoảng 1  A  B  ;  14   1      C  ;   ;   D  ;   16 14 16       x 1 Câu 3: Tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  có phương trình x2 A y  B x  2 C x  n i s n e y Tu D y  2 Câu 4: Điểm sau thuộc đường thẳng qua hai điểm cực trị đồ thị hàm số y  x3  x ? A  4;   2;   2; 4  B  2; 4  C D x  5m Câu 5: Cho hàm số y  (m tham số thực) thỏa mãn y  Khi giá trị thực tham số 1;2 x3 m thuộc tập hợp nào? 2;  0; B  2;  D  4;  A  C   Câu 6: Khối đa diện loại 4;3 khối đa diện sau ? A Khối lập phương C Tứ diện B Khối mười hai mặt D Khối bát diện Câu 7: Giá trị lớn hàm số y   x  x   0; 2 A B C Câu 8: Trong hàm số sau, hàm số có điểm cực trị? A y  x  x  B y  x  x  x  C y  x  x  D 10 D y  x 1 x2 Câu 9: Hàm số y = ax + bx + c có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề sau đúng? y x A a < 0, b < 0, c < C a < 0, b < 0, c > B a < 0, b > 0, c > D a < 0, b > 0, c < O Trang 1/5 - Mã đề thi 132 Câu 10: Cho hàm số y  f ( x ) xác định liên tục, có đồ thị hàm số y  f '( x) hình bên Khi hàm số có điểm cực trị? A B C Câu 11: Tiệm cận đứng đồ thị hàm số B m  5 A m  2 y D 2x 1 x  m qua điểm M (2;5) C m  D m  Câu 12: Cho hàm số y  x3  x  có đồ thị (C) Phương trình tiếp tuyến (C) điểm A(3;10) A y  15 x  35 B y  15 x  55 C y  x  D y  3 x  19 Câu 13: Có giá trị nguyên tham số m để hàm số y  x3  mx  (6  m) x  đồng biến  ? A 12 B 11 C 13 D 10 Câu 14: Cho hình đa diện Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A Mỗi cạnh cạnh chung ba mặt B Mỗi mặt có ba cạnh C Mỗi đỉnh đỉnh chung ba cạnh D Mỗi đỉnh đỉnh chung ba mặt m o c h Câu 15: Hàm số y  x3  x  (3  2m) x  đạt cực tiểu x0  Khi giá trị thực tham số m thuộc tập hợp nào? 0; 2; C  2;  D  4;  A   B   n i s n e y Tu Câu 16: Tổng số tiệm cận đứng tiệm cận ngang đồ thị hàm số y = A B C Câu 17: Đồ thị hàm số sau có hình dạng hình vẽ bên x - 5x + x -1 D y x -2 -1 -1 -2 -3 A y = - x +1 x +1 y= -x +2 x -1 C y = B Câu 18: Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên sau x y -3 -¥ y' - x -1 x -1 - D y= -x -2 x -1 +¥ + -4 -7 Khi đồ thị hàm số y = f ( x ) A có đường tiệm cận đứng x = x = -4 B có đường tiệm cận ngang y = y = -4 C có đường tiệm cận ngang x = x = -4 D có đường tiệm cận đứng y = y = -4 Câu 19: Có giá trị nguyên tham số m để hàm số y  A B C mx  nghịch biến khoảng 1;  xm D Trang 2/5 - Mã đề thi 132 Câu 20: Hàm số y = bx - c x -a (a 0; a, b, c ẻ ) có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề sau đúng? y O x B a > 0, b > 0, c - ab > D a > 0, b > 0, c - ab < A a > 0, b < 0, c - ab < C a > 0, b > 0, c - ab = 1 Câu 21: Cho a, b > thỏa mãn a  a , b  b Khi A  a  1,  b  B a  1, b  C  a  1, b  m o c h D a > 1, < b < Câu 22: Trong tiếp tuyến với đồ thị hàm số y  x  x  x  , tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ có phương trình B y  11x  10 D y  11x  20 A y  11x  20 C y  11x  10 Câu 23: Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y  x  2mx  có ba điểm cực trị tạo thành tam giác có diện tích ? A m  B m  C m  D m  2x 1 Câu 24: Hàm số y  nghịch biến khoảng x 3 A  B  ;3   3;   C  ;3  3;   D  \ 3 n i s n e y Tu Câu 25: Phương trình x  x   m có nghiệm thực phân biệt A  m  C  m  B  m  D  m  Câu 26: Điểm cực đại hàm số y  x  x  A  0; 3 B x  C x  2 D y  Câu 27: Cho hàm số y  f  x  có lim f  x   lim f  x    Mệnh đề sau đúng? x  x  A Đồ thị hàm số y  f  x  khơng có tiệm cận ngang B Đồ thị hàm số y  f  x  có tiệm cận đứng đường thẳng y  C Đồ thị hàm số y  f  x  có tiệm cận ngang trục hoành D Đồ thị hàm số y  f  x  có tiệm cận đứng đường thẳng x  Câu 28: Số giao điểm đồ thị hàm số y  x3  x  với đường thẳng d : y  x  B D A C Câu 29: Giá trị lớn hàm số y   x A B C 1 D Câu 30: Hàm số y  200 x  x  nghịch biến khoảng A  C  ;0    B  ;  10       D  ;    0;  10    10  Câu 31: Có giá trị nguyên m để hàm số y  x  mx  (2m  9) x  khơng có cực trị? A 13 B 12 C 14 D 11 Trang 3/5 - Mã đề thi 132 Câu 32: Đồ thị hàm số sau có hình dạng hình vẽ bên A y  x3  x  C y  x3  x  y B y   x3  x  D y   x3  x  4x  cắt đường thẳng x 1 y  x  3m  hai điểm phân biệt A, B cho AB  Khi giá trị thực m thuộc tập nào? 0; 2 B  2;0  A D  4; 2  C  2;  Câu 33: Tìm m để đồ thị hàm số y  O x m o c h 35  a b 4 Câu 34: Cho số thực dương a , b Rút gọn biểu thức P     b a   a C   D b Câu 35: Trong hàm số sau, hàm số đồng biến  ? 2x 1 A y  2 x3  x  x  B y  x2 C y  x  x  D y  x3  x  x  b A a a B b n i s n e y Tu a b Câu 36: Cho x, y hai số thực dương m, n hai số thực tùy ý Đẳng thức sau sai ? A  xy   x n y n n B x m y n   xy  mn C  x n   x nm m D x m x n  x m  n Câu 37: Cho khối chóp S ABCD có đáy hình vng cạnh a , SA vng góc với đáy ABCD SA  3a Khi thể tích khối chóp S ABCD a3 A a B C 3a3 D 6a3 Câu 38: Rút gọn biểu thức H = A x - x +   x  x 1 B x +   x  x  x  x  (điều kiện H có nghĩa) ta C x + x + D x2 – Câu 39: Tập xác định D hàm số y   x  3x   3 A D   1;  B D   ; 1   4;   C D   1; 4 D D   \ 1, 4  Câu 40: Cho hàm số y  x Khẳng định sau sai ? A Đồ thị hàm số nhận trục tung làm tiệm cận đứng B Đồ thị hàm số nhận trục hoành làm tiệm cận ngang C Đồ thị hàm số qua gốc tọa độ O  0;0  D Là hàm số nghịch biến  0;   Câu 41: Có giá trị nguyên tham số m để hàm số y  (m  3) x  (2m  13) x  6m  có điểm cực trị? A B 11 C 10 D Trang 4/5 - Mã đề thi 132 Câu 42: Mỗi hình sau gồm số hữu hạn đa giác phẳng (kể điểm nó), hình sau khơng phải hình đa diện ? hình (1) A hình (4) hình (3) hình (2) B hình (3) hình (4) C hình (2) D hình (1) Câu 43: Đồ thị hàm số y  x  x  2m  cắt trục hoành điểm phân biệt 5 0m  m m m A B 2 2 C D m o c h Câu 44: Cho lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' có đáy ABC tam giác cạnh a , AA '  4a Thể tích khối lăng trụ ABC A ' B ' C ' 3a3 A a3 B 3a3 C 3a3 D Câu 45: Tổng số đỉnh, cạnh, mặt hình lập phương A 26 B 14 C 24 D 28 Câu 46: Khối lăng trụ có diện tích đáy S chiều cao h thể tích khối lăng trụ 1 A S h B S h C S h D S h Câu 47: Thể tích khối hộp chữ nhật có chiều dài kích thước 2cm,3cm, 4cm n i s n e y Tu A 24cm3 B 9cm3 C 18cm3 Câu 48: Đồ thị hàm số sau có hình dạng hình vẽ bên A y  x  x  B y  x  x  C y  x  x  D y   x  x  4 D 30cm3 -1 O -2 -3 -4 x 1  2;3 x 1 A B C D 1 Câu 50: Cho hàm số y  f ( x ) xác định liên tục, có đồ thị hàm số y  f '( x) hình bên Khi Câu 49: Giá trị lớn hàm số y  hàm số nghịch biến khoảng   A (; 1);(0;1) C ( ;1);(2;  ) B (; 0);(2;  ) D ( ;0); (1;  ) - - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 132
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi giua ki 1 lop 12 toan binh son 2018, de thi giua ki 1 lop 12 toan binh son 2018