Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại xí nghiệp xây dựng và chuyển giao công nghệ công ty cổ phần xây dựng và đầu tư phát triển kiến trúc đô thị

119 94 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 00:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN GIAO CƠNG NGHỆ - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ Nguyễn Thị Quỳnh Lan Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 8.34.01.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS LÊ THỊ HẰNG Hà Nội – Năm 201 LỜI CAM ĐOAN - Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi - Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Quỳnh Lan LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo, cô giáo Viện Đại Học Mở Hà Nội nhiệt tình giảng dạy giúp đỡ tác giả trình học tập nghiên cứu thực luận văn Tác giả bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc PGS.TS Vũ Thị Mai cô giáo trực tiếp hƣớng dẫn, tận tình định hƣớng, dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện cho tác giả suốt q trình hồn thành luận văn Do điều kiện thời gian khả thân có hạn, có nhiều cố gắng, song chắn luận văn không tránh khỏi thiếu sót Kính mong góp ý kiến từ quý thầy cô giáo, bạn bè đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 10 năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Quỳnh Lan DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Viết đầy đủ STT Viết tắt CBCNV Cán công nhân viên CBNV Cán nhân viên NNL Nguồn nhân lực DN Doanh nghiệp NLĐ Ngƣời lao động CMNV Chuyên môn nghiệp vụ QHNNL Quy hoạch nguồn nhân lực LĐ Lao động 10 PT Phổ thông 11 ILO Tổ chức lao động quốc tế 12 QTNL Quản trị nhân lực MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC HÌNH PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Nguồn nhân lực chất lƣợng nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.1.1 Nguồn nhân lực chất lƣợng nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.1.2 Các tiêu chí đánh giá chất lƣợng nguồn nhân lực doanh nghiệp 12 1.2 Nội dung hoạt động nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực doanh nghiệp 15 1.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực 15 1.2.2 Tuyển dụng, sử dụng, đánh giá ngƣời lao động 16 1.2.3 Chính sách đãi ngộ với ngƣời lao động 17 1.2.4 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 19 1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực doanh nghiệp 20 1.3.1 Các nhân tố bên 20 1.3.2 Các nhân tố bên 22 1.4 Kinh nghiệm nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực số cơng ty gợi ý Xí nghiệp Xây dựng chuyển giao công nghệ - Công ty cổ phần xây dựng đầu tƣ phát triển kiến trúc Đô Thị 23 1.4.1 Kinh nghiệm nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực số công ty 23 1.4.2 Gợi ý Xí nghiệp Xây dựng chuyển giao cơng nghệ- Công ty cổ phần xây dựng đầu tƣ phát triển kiến trúc Đô Thị nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 26 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN GIAO CƠNG NGHỆ - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ 30 2.1 Tổng quan Xí nghiệp Xây dựng chuyển giao cơng nghệ - Công ty cổ phần xây dựng đầu tƣ phát triển kiến trúc Đô Thị 30 2.1.1 Sơ lƣợc trình hình thành phát triển Xí nghiệp Xây dựng chuyển giao công nghệ - Công ty cổ phần xây dựng đầu tƣ phát triển kiến trúc Đô Thị 30 2.1.2 Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ Xí nghiệp Xây dựng chuyển giao công nghệ- Công ty cổ phần xây dựng đầu tƣ phát triển kiến trúc Đô Thị 32 2.1.3 Kết hoạt động Xí nghiệp Xây dựng chuyển giao cơng nghệ Công ty cổ phần xây dựng đầu tƣ phát triển kiến trúc Đô Thị 35 2.1.4 Đặc điểm nguồn nhân lực Xí nghiệp Xây dựng chuyển giao công nghệ- Công ty cổ phần xây dựng đầu tƣ phát triển kiến trúc Đô Thị 39 2.2 Thực trạng chất lƣợng nguồn nhân lực hoạt động nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Xí nghiệp Xây dựng chuyển giao công nghệ - Công ty cổ phần xây dựng đầu tƣ phát triển kiến trúc Đô Thị 42 2.2.1 Các tiêu chí đánh giá chất lƣợng nguồn nhân lực Xí nghiệp Xây dựng chuyển giao công nghệ - Công ty cổ phần xây dựng đầu tƣ phát triển kiến trúc Đô Thị 42 2.2.2 Thực trạng hoạt động nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Xí nghiệp Xây dựng chuyển giao công nghệ - Công ty cổ phần xây dựng đầu tƣ phát triển kiến trúc Đô Thị 56 2.3 Đánh giá thực trạng chất lƣợng nguồn nhân lực nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Xí nghiệp Xây dựng chuyển giao cơng nghệ - Công ty cổ phần xây dựng đầu tƣ phát triển kiến trúc Đô Thị 69 2.3.1 Những mặt tích cực 69 2.3.2 Những mặt hạn chế 71 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế bất cập 72 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG HƢỚNG, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ 75 3.1 Phƣơng hƣớng, mục tiêu phát triển xí nghiệp quan điểm nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực đến năm 2021 75 3.1.1 Phƣơng hƣớng phát triển xí nghiệp đến năm 2021 75 3.1.2 Mục tiêu nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực đến năm 2021 75 3.1.3 Quan điểm nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Xí nghiệp xây dựng chuyển giao công nghệ - Công ty cổ phần xây dựng đầu tƣ phát triển kiến trúc Đô Thị 77 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực xí nghiệp đến năm 2021 78 3.2.1 Hoàn thiện cơng tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực xí nghiệp 78 3.2.2 Hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 79 3.2.3 Hồn thiện cơng tác tuyển dụng 83 3.2.4 Nâng cao công tác tạo động lực cho ngƣời lao động 86 3.2.5 Một số giải pháp khác nhằm nâng cao ý thức lao động doanh nghiệp 88 3.3 Một số kiến nghị 91 3.3.1 Về phía xí nghiệp Error! Bookmark not defined 3.3.2 Về phía quan quản lý nhà nƣớc 91 KẾT LUẬN 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Một số kết hoạt động kinh doanh Công ty năm 2014, 2015 năm 2016 36 Bảng 2.2: Cơ cấu lao động (theo giới tính) Cơng ty (giai đoạn 2014 – 2016) 39 Bảng 2.3: Cơ cấu lao động theo tuổi Công ty giai đoạn 2014 – 2016 40 Bảng 2.4: Tổng hợp trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cán công nhân viên công ty năm 2014 so với năm 2016 41 Bảng 2.5 Tình hình sức khỏe, bệnh nghề nghiệp ngƣời lao động Xí nghiệp Xây dựng chuyển giao cơng nghệ- Công ty cổ phần xây dựng đầu tƣ phát triển kiến trúc Đô Thị giai đoạn 2014-2016 44 Bảng 2.6 Cơ cấu lao động theo trình độ Xí nghiệp Xây dựng chuyển giao công nghệ - Công ty cổ phần xây dựng đầu tƣ phát triển kiến trúc Đô Thị giai đoạn 2014-2016 47 Bảng 2.7: Nội dung chi tiết kế hoạch BHLĐ năm 200816 50 Bảng 2.8 Tỉ lệ lao động muộn sớm xí nghiệp năm 2014-2016 53 Bảng 2.9 So sánh yêu cầu vị trí Nhân viên kinh doanh dự án năm 2014 – 2016 58 Bảng 2.10 So sánh chi phí khóa đào tạo kỹ mềm cho nhân viên năm 2014 59 Bảng 2.11 Bảng xếp loại đánh giá thực công việc 60 Bảng 2.12 Mức thƣởng cho cá nhân tập thể xuất sắc năm 2014 63 Bảng 2.13 Chi phí thƣởng cho cá nhân tập thể xuất sắc năm 2014 63 Bảng 2.14 Thƣởng sáng kiến cải tiến chất lƣợng dịch vụ năm 2014 65 Bảng 2.15 Thống kê khóa học chi phí đào tạo năm 2014 68 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Tình trạng vi phạm nội quy lao động khối lao động trực tiếp sản xuất quý năm 2014 54 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức Xí nghiệp Xây dựng chuyển giao công nghệ- Công ty cổ phần xây dựng đầu tƣ phát triển kiến trúc Đơ Thị 32 Hình 2.2: Đánh giá mức độ hồn thành cơng việc 52 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Trong điều kiện cơng nghiệp hóa đại hóa hội nhập kinh tế quốc tế nay, yếu tố ngƣời ngày trở thành thứ tài sản q giá, chìa khóa dẫn đến thành công tổ chức, doanh nghiệp Phát triển nhân lực doanh nghiệp tức xây dựng lực lƣợng lao động có đủ tầm vóc, tố chất tiêu chuẩn, tài đức, đủ sức đảm đƣơng công việc đƣợc giao Tầm quan trọng phát triển nhân lực tổ chức dù lớn hay nhỏ, hoạt động lĩnh vực thực hiển nhiên phủ nhận đƣợc Các nhà doanh nghiệp nhận định đƣợc rằng, cạnh tranh thị trƣờng kỷ XXI cạnh tranh nhân tài nên họ tạo điều kiện thuận lợi đầu tƣ cho nhân tài phát triển không ngừng Tuy nhiên, nhân lực phát huy đƣợc vai trò khơng phải ƣu số lƣợng mà cấu lao động chất lƣợng lao động việc sử dụng hợp lý Vì vấn đề nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực trở thành vấn đề xúc quốc gia nói chung doanh nghiệp Việt Nam nói riêng Một chiến lƣợc nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực hợp lý phát huy đƣợc nội lực cao nhất, khả sáng tạo ngƣời lao động, nâng cao trách nhiệm, tăng suất lao động hiệu kinh doanh Xí nghiệp Xây dựng chuyển giao cơng nghệ xí nghiệp thuộc Công ty cổ phần xây dựng đầu tƣ phát triển kiến trúc Đô Thị đƣợc chuyển đổi từ Công ty Xây dựng đầu tƣ phát triển Đô Thị trực thuộc trƣờng Đại học Kiến Trúc Hà Nội theo định 832/QĐ – BXD ngày 09/09/2011 Hơn 23 năm xây dựng phát triển, Xí nghiệp Xây dựng chuyển giao công nghệ thuộc Công ty cổ phần xây dựng đầu tƣ phát triển kiến trúc Đô Thị đơn vị xây dựng hàng đầu, nhiều năm liền đạt kết cao sản xuất kinh doanh Xí nghiệp ln đảm bảo uy tín doanh nghiệp có đủ lực, trình độ chun môn kỹ thuật quản lý, vững vàng chế thị trƣờng Tuy nhiên việc nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực xí nghiệp thời gian qua bộc lộ yếu kém, bất cập nhƣ: Cơ cấu lao động chƣa tƣơng thích yêu cầu sản xuất 12 Nguyễn Văn Thuỵ (2003), "Vài suy nghĩ chuẩn bị nguồn nhân lực cho CNH, HĐH theo định hƣớng Xã hội chủ nghĩa", Tạp chí Cộng sản, số 35 13 PGS TS Nguyễn Tiệp (2005), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Lao động - xã hội, Hà Nội 14 Tổng cục Thống kê (2004), Số liệu thống kê lao động - việc làm Việt Nam năm 2003, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội 15 Nguyễn Văn Va (2011), Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành xây dựng tỉnh Nam Định, Luận văn thạc sĩ kinh tế, trƣờng Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội 16 TS Nguyễn Quốc Việt Nguyễn Minh Thảo (2009), “ Chất lƣợng nguồn nhân lực Việt Nam –Thực trạng giải pháp”, Tạp chí khoa học, Đại học Quốc Gia Hà Nội 17 Nguyễn Thế Vịnh, Đinh Ngọc Giang (2009), Tiếp tục hồn thiện chế độ, sách cán bộ, cơng chức sở, NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội 18 Nguyễn Ngọc Toản (2013), “Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực tổng công ty đầu tƣ xây dựng cầu đƣờng Thanh Hóa”, Luận văn thạc sĩ 19 GS.TS Đức Vƣợng, “ Thực trạng giải pháp phát triển nguồn nhân lƣc Việt Nam Nghiên cứu đề cập chủ yếu đến thực nhân lực Việt Nam, vấn đề nhân lực nƣớc ta gặp phải số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực Việt Nam”, Tại Viện nghiên cứu nhân tài nhân lực, 20 Chu Thị Thao (2012), “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực công ty TNHH xây dựng Khánh An”, Luận văn thạc sĩ 21 Nguyễn Thị Thanh Nhàn (2013), “Phát triển nhân lực Viện đại học Mở Hà Nội giai đoạn 2013- 2020”, Luận văn thạc sĩ, Viện Đại học Mở Hà Nội, Hà Nội 22 Nguyễn Thị Hoàng Yến (2014), “Đào tạo phát triển nhân lực chi cục thuế quận Hoàng Mai”, Luận văn thạc sĩ 23 Xí nghiệp Xây dựng chuyển giao công nghệ - Công ty cổ phần xây dựng đầu tƣ phát triển kiến trúc Đô Thị (2014, 2015, 2016), Báo cáo tổng kết kết hoạt động kinh doanh xí nghiệp PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01 BẢNG ĐIỀU TRA KIẾN THỨC KỸ NĂNG PHỤ TRỢ Đây phiếu thăm dò ý kiến dành cho CBNV Xí nghiệp xây dựng chuyển giao cơng nghệ - Công ty cổ phần xây dựng đầu tƣ phát triển kiến trúc Đô Thị Các câu trả lời Anh/Chị giúp cho việc tổ chức khóa đào tạo kỹ phụ trợ đƣợc hiệu Câu 1: Anh (Chị) có hiểu kỹ phụ trợ không? Rất am hiểu  Am hiểu  Có biết chút  Không biết  Câu 2: Theo Anh (Chị) kỹ phụ trợ có cần thiết cơng việc khơng? Rất cần thiết  Cần thiết  Bình thƣờng  Không cần thiết  Câu 3: Anh (chị) đƣợc đào tạo kỹ phụ trợ sau đây? Ngoại ngữ  Tin học Quản lý thời gian Lập kế hoạch Làm việc nhóm Thuyết trình Khác  Câu 4: Anh/chị đề xuất đƣợc học thêm kỹ phụ trợ nào? ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Chân thành cảm ơn Anh/Chị! BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA KIẾN THỨC KỸ NĂNG PHỤ TRỢ Số phiếu phát ra: 65 Số phiếu thu về: 65 Câu 1: Anh (Chị) có hiểu thể kỹ phụ trợ khơng? Tiêu chí Rất am hiểu Am hiểu Có biết mộtchút Khơng biết Số lƣợngphiếu 24 31 Tỉ lệ (%) 36,9 47,7 7,7 7,7 Câu 2: Theo Anh (Chị) kỹ phụ trợ có cần thiết cơng việc khơng? Cần thiết Bình thƣờng Khơng cần thiết Số lƣợngphiếu 35 20 Tỉ lệ (%) 53,8 30,76 3,14 Tiêu chí Rất cần thiết 12,3 Câu 3: Anh (chị) đƣợc đào tạo kỹ phụ trợ sau đây? Tiêu chí Ngoại Làmviệc Quản lý thời Lập kế Thuyết hoạch trình Khác ngữ Tin học nhóm Số phiếu 12 15 18 5 Tỉ lệ (%) 7,7 18,5 23,1 27,6 7,7 7,7 7,7 gian Câu 4: Anh/chị đề xuất đƣợc học thêm kỹ phụ trợ nào? Kỹnăng Kỹ Kỹ Kỹ thuyết trình giao tiếp làm Lập kế Ngoại ngữ Tin học Khác hoạch việcnhóm Sốphiếu 23 36 15 25 46 55 15 Tỉ lệ 35,38 55,38 23,07 38,46 70,76 84,62 23,07 (%) PHỤ LỤC 02 PHIẾU KHẢO SÁT VỀ Ý THỨC ĐẢM BẢO AN TOÀN LAO ĐỘNG Câu Anh/Chị làm việc Xí nghiệp xây dựng chuyển giao công nghệ - Công ty cổ phần xây dựng đầu tƣ phát triển kiến trúc Đô Thị thời gian bao lâu? Dƣới năm  Trên năm  Trên năm  Trên năm  Trên năm  Câu Anh/Chị thấy có cần thiết đảm bảo an tồn lao động nơi làmviệc khơng? Cần thiết Khơng cần thiết Câu Anh/Chị có sử dụng trang thiết bị An toàn lao động (ATLĐ) đƣợc cấp phát cho cá nhân (mũ bảo hiểm, găng tay, trang, tạp dề, quần áo bảo hộ lao động… ) Thƣờng xuyên sử dụng  Có sử dụng  Rất  Khơng  (Nếu trả lời đáp án Có sử dụng, Rất khi, Khơng trả lời câu Nếu chọn đáp án Thƣờng xuyên sử dụng bỏ qua câu 4) Câu Lý Anh/Chị không sử dụng trang thiết bị ATLĐ Trang thiết bị cũ  Không cảm thấy thoải mái  Chƣa có chế tài xử lý Khác  Câu Anh/Chị thấy việc thực đầy đủ, quy định việc mặc đồ bảo hộ lao động hàng ngày? Rất quan trọng  Ít quan trọng  Khá quan trọng  Không quan trọng  Quan trọng  Câu Anh/Chị nhận thấy việc thực đầy đủ, quy định đầu tóc, tay chân làm việc? Rất quan trọng  Ít quan trọng  Khá quan trọng  Không quan trọng  Quan trọng  Chân thành cảm ơn Anh/Chị ! BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ Ý THỨC ĐẢM BẢO AN TOÀN LAO ĐỘNG Số phiếu phát ra: 65 Số phiếu thu về: 63 Câu 1: Anh/Chị làm việc Xí nghiệp xây dựng chuyển giao công nghệ Công ty cổ phần xây dựng đầu tƣ phát triển kiến trúc Đơ Thị thời gian bao lâu? Tiêu chí Số lƣợng phiếu Tỉ lệ (%) Dƣới Trên Trên Trên Trên năm năm năm năm năm 24 16 13 7,69 36,9 24,65 20 10,76 Câu 2: Anh/Chị thấy có cần thiết đảm bảo an tồn lao động nơi làmviệc khơng? Tiêu chí Cần thiết Không cần thiết 25 40 38,46 61,54 Số lƣợng phiếu Tỉ lệ (%) Câu 3: Anh/Chị có sử dụng trang thiết bị An toàn lao động (ATLĐ) đƣợc cấp phát cho cá nhân (mũ bảo hiểm, găng tay, trang, tạp dề, quần áo bảo hộ lao động… ) Tiêu chí Thƣờng xun Rất Có sử dụng Không sử dụng Số phiếu 17 13 30 Tỉ lệ (%) 7,69 26,15 20 46,16 Câu 4: Lý Anh/Chị không sử dụng trang thiết bị ATLĐ? Trang thiết Khơng thoải Chƣa có chế bị cũ mái tài xử lý Khác Số phiếu 13 27 16 Tỉ lệ (%) 20 41,54 24,61 13,85 Tiêu chí Câu 5: Anh/Chị thấy việc thực đầy đủ, quy địnhvề việc mặc đồ bảo hộ lao động hàng ngày? Tiêu chí Rất quan Khá quan Quan Ít quan Khơng trọng trọng trọng trọng quan trọng Số phiếu 20 25 10 5 Tỉ lệ (%) 30,87 38,46 15,38 7,69 7,69 Câu 6: Anh/Chị nhận thấy việc thực đầy đủ, quy định đầu tóc, tay chân làm việc? Tiêu chí Số phiếu Rất quan Khá quan Quan Ít quan Không trọng trọng trọng trọng quan 14 22 11 10 trọng PHỤ LỤC 03 Chỉ tiêu Hiện (Nhân viên Tƣơng lai (Giám sát KDDA) KDDA) Thiết lập mối quan hệ với Thiết lập mối quan hệ với kiến kiến trúc sƣ, chủ đầu trúc sƣ, chủ đầu tƣ cơng tƣ cơng trình, nhà thầu trình, nhà thầu phụ… I - Vai trò phụ… Tƣ vấn sản phẩm công ty đƣa Tƣ vấn sản phẩm cơng ty vào sử dụng cơng trình đƣa vào sử dụng Phân chia công việc giám sát cơng trình tiến độ thực cơng việc nhân viên KDDA khác Tƣ vấn khách hàng Tƣ vấn khách hàng chàobán chào bán sản phẩm sản phẩm nhƣ giải pháp nhƣ giải pháp công ty công ty vào dự án xây vào dự án xây dựng dựng dân dụng & công nghiệp dân dụng & công nghiệp nhằm đạt tiêu kinh doanh nhằm đạt tiêu kinh hiệu bền vững doanh hiệu bền II - Nhiệm vụ chi tiết vững Triển khai làm hồ sơ Triển khai làm hồ sơ lực, lực, hỗ trợ gửi chứng hỗ trợ gửi chứng tài liệu tài liệu kỹ thuật cho kỹ thuật cho khách hàng khách hàng Giới thiệu tiếp thị sản Giới thiệu tiếp thị sản phẩm, phẩm, giải pháp đến giải pháp đến đối tƣợng đối tƣợng trung gian gây trung gian gây ảnh hƣởng nhƣ ảnh hƣởng nhƣ kiến trúc kiến trúc sƣ, tƣ vấn thiết kế sƣ, tƣ vấn thiết kế Giải vƣớng mắc Giải vƣớng mắc phát phát sinh liên quan đến sinh liên quan đến sản phẩm, sản phẩm, dịch vụ dịch vụ khách hàng khách hàng Phối hợp CBNV khác Đào tạo, kèm cặp nghiệp vụ cho thực công việc nhân viên Đề xuất, tham gia education trip định kì * Tốt nghiệp CĐ, ĐH * Tốt nghiệp ĐH chuyên chuyên ngành quản trị ngành Kinh tế, kỹ thuật, quản kinh doanh… trị kinh doanh… * Kinh nghiệm : 01 năm * Kỹ năng: * Kỹ năng: - Kỹ đàm phán xuất sắc - Kỹ giao tiếp - Kỹ giao tiếp - Kỹ thuyết trình - Kỹ thuyết trình III - Kỹ - Kỹ quản lý thời gian kiến thức, thái - Có khả giao tiếp độ yêu cầu Tiếng Anh lợi (Không bắt buộc) * Am hiểu thị trƣờng VLXD lợi * Là ngƣời động, định hƣớng kết quả, dám chấp nhận thách thức, có tinh thần “phải làm đƣợc” trội PHỤ LỤC 04 XÂY DỰNG BẢNG KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Họ tên : Phòng : Chức danh: Nhằm mục đích nâng cao hiệu chƣơng trình đào tạo xây dựng nội dung phù hợp với nhu cầu Anh/ chị, Anh/ Chị vui lòng dành thời gian điền vào bảng câu hỏi sau với tùy chọn cho phù hợp với nhận định Khóa học có mang lại cho Nhân viên Anh/ Chị kiến thức kĩ cần thiết cho công việc hàng ngày khơng? Có  Khơng  Mức độ cần thiết kiến thức kĩ năng: 1 2 3 4 5 (chú ý: mức độ cần thiết đƣợc đánh giá từ thấp đến cao 5) Xin vui lòng đƣa ví dụ việc Anh/ Chị áp dụng kiến thức „và kĩ vào hoạt động hàng ngày ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Chƣơng trình đào tạo có mang lại thay đổi cách thức làm việc Nhân viên so với trƣớc Anh/ Chị tham gia đào tạo khơng? Có  Khơng  Nếu có, xin vui lòng đƣa ví dụ cụ thể Anh/ Chị có thấy khóa đào tạo giúp Anh/ Chị phát huy thêm lực làm việc Anh/ Chị khơng? Có  Khơng  Anh/ Chị có ý kiến thêm chƣơng trình đào tạo không (thay đổi, thêm bớt kiến nghị giúp chƣơng trình thêm sinh động hấp dẫn)? Thời lƣợng khóa đào tạo: ………………………………………… Module đào tạo:………………………………………………………… Thời lƣợng cho module:…………………………………………… Giảng viên: ………………………………………………………… Ý kiến khác: ………………………………………………………… Chân thành cảm ơn Anh/Chị ! 10 PHỤ LỤC 05 XÂY DỰNG BẢNG KHẢO SÁT MỨC ĐỘ TẠO ĐỘNG LỰC CỦA XÍ NGHIỆP Họ tên : Phòng : Chức danh: Nhằm mục đích khảo sát mức độ tạo động lực xí nghiệp, Anh/ Chị vui lòng dành thời gian điền vào bảng câu hỏi sau với tùy chọn cho phù hợp với nhận định Anh/Chị khơng cần ghi tên Mọi thơng tin khảo sát đƣợc giữ bí mật tuyệt đối 1.Xin vui lòng cho biết tuổi Anh/Chị ? Dƣới 20 tuổi  20- 30 tuổi 30 -45 tuổi  Trên 45 tuổi Xin vui lòng cho biết giới tính bạn: Nam  Nữ  3.Anh/chị nghe biết đến công tác tạo động lực công ty chƣa? Đã nghe  Chƣa  4.Những yếu tố sau quan trọng nhƣ với việc tạo động lực, tạo thích thú hăng say công việc Anh/chị mức độ hài lòng anh chị nhƣ yếu tố ? ( cột đánh dấu ô) Mức độ quan trọng Mức độ hài lòng Không quan trọng Khơng hài lòng Ít quan trọng Ít hài lòng Quan trọng Hài lòng Rất quan trọng Rất hài lòng Vơ quan trọng Vơ hài lòng Tích vào ô dƣới đây: Mức độ quan trọng Nhân tố 1.Nhu cầu sinh lý (NC) NC1: Tiền lƣơng NC2: Thu nhập khác (tiền thƣởng, phúc lợi, trợ cấp,…) NC3: Chế độ nghỉ ngơi NC4: Vật chất tối thiểu môi trƣờng làm việc 2.Nhu cầu an toàn (AT) AT1: Điều kiện làm việc, trang thiết bị bảo hộ lao động AT2: Tính chất cơng việc AT3: Áp lực cơng việc 3.Nhu cầu quan hệ xã hội (QH) QH1: Quan hệ với lãnh Mức độ hài lòng 5 đạo QH2: Quan hệ với đồng nghiệp QH3: Quan hệ với khách hàng 4.Nhu cầu đƣợc tơn trọng (TTR) TTR1: Sự cơng nhận vị trí công việc TTR2: Sự ghi nhận lực thành tích TTR3: Văn hóa doanh nghiệp TTR4: Phong cách lãnh đạo (đối xử với nhân viên nhƣ nào) 5.Nhu cầu đƣợc thể (TH) TH1: Cơ hội học tập, đào tạo TH2: Cơ hội thăng tiến TH3: Chế độ trao quyền, ủy quyền TH4: Sự thử thách tầm quan trọng cơng việc 5.Bạn có ý kiến khác bổ sung yếu tố tác động đến động lực làm việc hay không? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Chân thành cảm ơn Anh/Chị ! ... TRẠNG NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ 30 2.1 Tổng quan Xí nghiệp Xây dựng. .. nghiệp Xây dựng chuyển giao công nghệ - Công ty cổ phần xây dựng đầu tƣ phát triển kiến trúc Đô Thị? (3) Thực trạng nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Xí nghiệp Xây dựng chuyển giao cơng nghệ - Công. .. - Công ty cổ phần xây dựng đầu tƣ phát triển kiến trúc Đô Thị đến năm 2021? (5) Giải pháp để nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Xí nghiệp Xây dựng chuyển giao công nghệ - Công ty cổ phần xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại xí nghiệp xây dựng và chuyển giao công nghệ công ty cổ phần xây dựng và đầu tư phát triển kiến trúc đô thị , Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại xí nghiệp xây dựng và chuyển giao công nghệ công ty cổ phần xây dựng và đầu tư phát triển kiến trúc đô thị

Từ khóa liên quan