Các giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty lưới điện cao thế miền bắc

134 25 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 00:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY LƢỚI ĐIỆN CAO THẾ MIỀN BẮC PHẠM TIẾN DŨNG HÀ NỘI – 2019 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY LƢỚI ĐIỆN CAO THẾ MIỀN BẮC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ NGÀNH: 8340101 HỌC VIÊN THỰC HIỆN: PHẠM TIẾN DŨNG HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ MAI ANH HÀ NỘI – 2019 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn tốt nghiệp “Các giải pháp hồn thiện cơng tác tạo động lực làm việc cho người lao động Công ty Lưới điện cao miền Bắc” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn đƣợc cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng HỌC VIÊN Phạm Tiến Dũng i năm 2019 LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến khoa sau Đại học - Đại học Mở Hà Nội, quý thầy cô giúp trang bị tri thức, tạo môi trƣờng điều kiện thuận lợi suốt trình học tập thực luận văn Với lòng kính trọng biết ơn, xin đƣợc bày tỏ lời cảm ơn tới Tiến Sĩ Nguyễn Thị Mai Anh khuyến khích, dẫn tận tình cho tơi suốt thời gian thực nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hợp tác chia sẻ thông tin, cung cấp cho nhiều nguồn tƣ liệu, tài liệu hữu ích phục vụ cho đề tài nghiên cứu Đặc biệt xin đƣợc gửi lời cảm ơn đến ban Lãnh đạo cán công nhân viên Công ty Lƣới điện cao miền Bắc hỗ trợ tơi nhiều q trình thực nghiên cứu Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình ngƣời bạn động viên, hỗ trợ nhiều suốt trình học tập, làm việc hồn thành luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2019 HỌC VIÊN Phạm Tiến Dũng ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ viii DANH MỤC BẢNG BIỂU ix PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài 2.Tổng quan tình hình nghiên cứu .2 Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 5 Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƢỜI LAO ĐỘNG TRONG TỔ CHỨC 1.1 Một số khái niệm học thuyết tạo động lực .7 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.1.1 Nhu cầu 1.1.1.2 Động 1.1.1.3 Động lực 11 1.1.1.4 Tạo động lực 11 1.1.2 Vai trò ý nghĩa cơng tác tạo động lực 12 1.1.3 Một số học thuyết liên quan đến tạo động lực .13 1.1.3.1 Thuyết hai nhân tố Herzberg 13 1.1.3.2 Lý thuyết kỳ vọng Victor – Vroom 15 1.1.3.3 Thuyết công Stacy Adams .16 1.1.3.4 Lý thuyết thiết lập mục tiêu 17 1.2 Nội dung hoạt động tạo động lực 18 1.2.1 Nghiên cứu nhu cầu, động làm việc người lao động đơn vị .18 1.2.2 Xác định quan điểm, mục tiêu, định hướng yêu cầu đơn vị .20 iii 1.2.3 Xây dựng sách tạo động lực 21 1.2.3.1 Hệ thống thù lao 21 1.2.3.2 Môi trường điều kiện làm việc 25 1.2.3.3 Thiết kế thiết kế lại công việc 26 1.2.3.4 Sự thăng tiến hợp lý .28 1.2.3.5 Đào tạo phát triển nghề nghiệp 29 1.2.3.6 Đánh giá điều chỉnh sách .29 1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác tạo động lực .30 1.3.1 Các nhân tố thuộc thân người lao động .30 1.3.2 Các nhân tố thuộc môi trường bên doanh nghiệp 32 1.3.3 Các nhân tố vĩ mô bên doanh nghiệp .34 KẾT LUẬN CHƢƠNG 36 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY LƢỚI ĐIỆN CAO THẾ MIỀN BẮC 38 2.1 Tổng quan Công ty Lƣới điện Cao miền Bắc 38 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty 38 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức 39 2.1.3 Một số đặc điểm công ty 42 2.1.4 Đặc điểm nguồn nhân lực Công ty 43 2.2 Phân tích thực trạng tạo động lực lao động Công ty Lƣới điện Cao miền Bắc .46 2.2.1 Xác định nhu cầu người lao động Công ty 47 2.2.2 Các hoạt động tạo động lực kích thích tài 50 2.2.2.1 Chế độ tiền lương 50 2.2.2.2 Chính sách khen thưởng 56 2.2.2.3 Chế độ phúc lợi .57 2.2.3 Các hoạt động tạo động lực kích thích phi tài 60 2.2.3.1 Xây dựng tiêu chuẩn, vị trí việc làm 60 2.2.3.2.Phân cơng, bố trí lao động .60 2.2.3.3.Đánh giá thực công việc đảm bảo tính cơng 62 iv 2.2.3.4 Tạo môi trường làm việc thân thiện điều kiện làm việc thuận lợi 63 2.2.3.5.Tạo hội thăng tiến cho người lao động .65 2.2.3.6 Tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan, nghỉ mát, giao lưu .67 2.2.3.7 Chăm lo sức khỏe thể chất cho người lao động 68 2.2.3.8 Chính sách đào tạo: 69 2.3 Động lực lao động CBCNV qua tiêu chí đánh giá .71 2.3 Mức độ hài lòng người lao động 71 2.3.2 Năng suất lao động .72 2.3.3 Sự gắn bó người lao động 73 2.3.4 Tính tích cực, chủ động, sáng tạo người lao động 74 2.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến tạo động lực lao động Công ty Lƣới điện Cao miền Bắc 76 2.4.1 Các nhân tố thuộc mơi trường bên ngồi Cơng ty 76 2.4.2 Các nhân tố thuộc môi trường bên Công ty 78 2.5 Đánh giá thực trạng tạo động lực lao động Công ty Lƣới điện Cao miền Bắc 79 2.5.1 Ưu điểm 79 2.5.2 Các hạn chế nguyên nhân .80 2.5.2.1 Các hạn chế 80 2.5.2.2 Nguyên nhân 82 KẾT LUẬN CHƢƠNG 84 CHƢƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY LƢỚI ĐIỆN CAO THẾ MIỀN BẮC 86 3.1 Định hƣớng tạo động lực làm việc Công ty lƣới điện cao Miền Bắc 86 3.1.1 Mục tiêu phát triển công ty 86 3.1.2 Định hướng tạo động lực làm việc .87 3.2 Một số giải pháp tạo động lực làm việc Công ty lƣới điện cao Miền Bắc 87 3.2.1 Hồn thiện cơng tác phân tích cơng việc .88 3.2.2 Đổi công tác đánh giá thực công việc 89 v 3.2.3 Hoàn thiện công tác tiền lương gắn với kết thực công việc 92 3.2.4 Xây dựng chế độ khen thưởng phúc lợi phù hợp 94 3.2.5 Xây dựng môi trường làm việc thuận lợi .98 3.2.6 Tăng cường biện pháp kích thích tinh thần cho người lao động 101 3.2.7 Đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động 102 3.2.8 Tiêu chuẩn hóa chức danh cơng việc 104 3.3 Một số khuyến nghị: 105 KẾT LUẬN CHƢƠNG 107 KẾT LUẬN 109 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 111 PHỤ LỤC 113 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt CBCNV DN NSNN Giải thích Cán cơng nhân viên Doanh nghiệp Ngân sách Nhà nƣớc NGC Công ty Lƣới điện cao miền Bắc NPC Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN Tập đoàn Điện lực Việt Nam TP CNTT BH Thành Phố Công nghệ thông tin Bảo hiểm BHYT Bảo hiểm y tế BHXH Bảo hiểm xã hội TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TNHH Trách nhiệm hữu hạn vii DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ Hình 1.1 Các cấp bậc nhu cầu Maslow Hình 1.2: Mơ hình đơn giản động 10 Hình 1.3: Mơ hình thuyết kỳ vọng 15 Hình 1.4: Một mơ hình cách thức mục tiêu cải thiện thành .17 Sơ đồ 2.1: Mơ hình cấu tổ chức cơng ty lƣới điện cao miền bắc 39 viii trung ƣơng địa phƣơng nên tổ chức thi lĩnh vực công nghệ, hội thảo trao đổi kinh nghiệm để doanh nghiệp ngành hàng năm có hội gặp gỡ, học hỏi lẫn nhau, tạo khơng khí thi đua khuyến khích công ngƣời lao động Hiệp hội doanh nghiệp vừa nhỏ cần quan tâm sát đến doanh nghiệp vừa nhỏ nói chung doanh nghiệp cổ phần nói riêng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có hội phát triển Tác giả khuyến nghị với cổ đông – ngƣời chủ công ty cần coi ngƣời tài sản doanh nghiệp đầu tƣ cho hoạt động tạo động lực lao động Đó đầu tƣ lâu dài cho cơng ty Công ty cần thƣờng xuyên tổ chức gặp gỡ, tuyên truyền phổ biến chế độ sách động viên khuyến khích ngƣời lao động cơng ty 108 KẾT LUẬN Tạo động lực lao động ngày vấn đề cần thiết với doanh nghiệp Bởi ngƣời lao động ngƣời trực tiếp đóng góp cho phát triển cơng ty Nếu doanh nghiệp trọng công tác tạo động lực cho ngƣời lao động thúc đẩy ngƣời lao động hăng say làm việc, cố gắng phấn đấu học tập nâng cao trình độ để nâng cao kết làm việc, góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh cơng ty, nâng cao thu nhập ngƣời lao động Và sách tạo động lực công ty phù hợp, thỏa mãn nhu cầu ngƣời lao động khiến cho ngƣời lao động yên tâm làm việc, gắn bó với cơng ty Trong chƣơng 1, luận văn trình sở lý luận động lực lao động tạo động lực cho ngƣời lao động; học thuyết tạo động lực,từ phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến động lực lao động, đƣa số kinh nghiệm tạo động lực số doanh nghiệp tiêu biểu nhằm rút học kinh nghiệm cho Công ty lƣới điện cao Miền Bắc Trong chƣơng 2, luận văn tiến hành nghiên cứu phân tích thực trạng tạo động lực lao động Công ty lƣới điện cao Miền Bắc qua công tác trả lƣơng, đánh giá thực công việc, phân tích cơng việc; biện pháp khen thƣởng, phúc lợi, thăng tiến nhân tố ảnh hƣởng đến tạo động lực làm việc ngƣời lao động Từ đó, tác giả đƣợc thành tựu đạt đƣơc, nhƣng mặt hạn chế, nguyên nhân hạn chế tồn công tác tạo động lực lao động Công ty Trên sở hạn chế nguyên nhân đƣợc ra, chƣơng tác giả dựa định hƣớng phát triển Công ty lƣới điện cao Miền Bắc, đƣa biện pháp đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tạo động lực lao động cơng ty nhƣ giải pháp hồn thiện cơng tác đánh giá thực cơng việc, phân tích cơng việc, điều chỉnh, hoàn thiện chế độ lƣơng… Để tạo động lực cho ngƣời lao động công ty nói riêng lao động doanh nghiệp nói riêng, tác giả xin có số khuyến nghị nhƣ sau: 109 Tác giả khuyến nghị đến quan chức trung ƣơng địa phƣơng nên tổ chức thi lĩnh vực công nghệ, hội thảo trao đổi kinh nghiệm để doanh nghiệp ngành hàng năm có hội gặp gỡ, học hỏi lẫn nhau, tạo khơng khí thi đua khuyến khích cơng ngƣời lao động Tác giả khuyến nghị đến Hiệp hội doanh nghiệp vừa nhỏ cần quan tâm sát đến doanh nghiệp vừa nhỏ nói chung doanh nghiệp cổ phần nói riêng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có hội phát triển Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp vừa nhỏ nên đến tham quan doanh nghiệp cổ phần, lắng nghe tâm tƣ nguyện vọng ngƣời lao động phía doanh nghiệp để có lời khuyên, biện pháp tạo động lực lao động phù hợp Tác giả khuyến nghị với cổ đông – ngƣời chủ công ty cần coi ngƣời tài sản doanh nghiệp đầu tƣ cho hoạt động tạo động lực lao động Đó đầu tƣ lâu dài cho công ty Công ty cần thƣờng xuyên tổ chức gặp gỡ, tuyên truyền phổ biến chế độ sách động viên khuyến khích ngƣời lao động công ty Công ty lƣới điện cao Miền Bắc cần có cam kết quán việc tạo điều kiện thăng tiến cho nhân lực trẻ, có trình độ để làm gia tăng cảm nhận nhân lực cách tạo hôi cho ngƣời trẻ họ đủ lực đáp ứng cho vị trí khuyết Bên cạnh đó, Cơng ty lƣới điện cao Miền Bắc cần xây dựng ban hành quy chế đối thoại định kỳ nơi làm việc theo hƣớng sát với thực tế, không giáo điều, làm sở tạo dần thói quen tốt, loại bỏ thói quen xấu, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp thân thiện 110 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tạ Ngọc Ái (2005), Chiến lược cạnh tranh thời đại mới, Nhà xuất Thanh niên Mai Quốc Bảo (2010),“ Hồn thiện cơng tác tạo động lực lao động Tổng công ty xi măng Việt Nam”, Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân Mai Quốc Chánh (2008), Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Nguyễn Thị Doan, Đỗ Minh Cƣơng, Phƣơng Kỳ Sơn (1996), Các học thuyết quản lý, Nhà xuất Chính trị quốc gia - Hà Nội Trần Kim Dung (2006), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê, Hà Nội Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân (2012), Giáo trình Quản trị Nhân lực, Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Huyền (2011), Giáo trình Quản trị kinh doanh, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội Lê Thanh Hà (2012), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội] Vƣơng Minh Kiệt (2005), Giữ chân nhân viên cách nào, Nhà xuất Lao động xã hội, Hà Nội 10 PGS.TS Dƣơng Thị Liễu (2012), Giáo trình Văn hóa doanh nghiệp, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân 11 Bùi Thị Xuân Mai (2011), Bài giảng môn Tâm lý xã hội học lao động khoa Công tác Xã hội, trƣờng Đại học Lao động Xã hội, Hà Nội 12 Dƣơng Văn Sao (2006): “ Thực trạng đời sống, việc làm lao động nữ doanh nghiệp quốc doanh giải pháp Công đồn”, Đề tài NCKH cấp Bộ, Viện Cơng nhân Cơng đồn, Tổng Liên đồn Lao động Việt Nam 111 13 Lê Tiến Thành (2011), Nghệ thuật quản lý nhân sự, NXB Lao động 14 Nguyễn Tiệp, Lê Thanh Hà (2007), Giáo trình Tiền lương – Tiền cơng, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội 15 Bùi Anh Tuấn, Phạm Thúy Hƣơng (2009), Giáo trình Hành vi tổ chức, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 16 Th.S Lƣơng Văn Úc (2010), Giáo trình Tâm lý học lao động, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 17 Khoa học quản lý – Đại học kinh tế quốc dân (2000), Giáo trình tâm lý học quản lý kinh tế , Nhà xuất khoa học kỹ thuật , Hà Nội Các trang mạng tham khảo: 18 Phan Quốc Việt, Nguyễn Huy Hoàng, Tạo động lực làm việc - Công ty Tâm Việt, Địa chỉ: http://tailieu.vn/doc/tao-dong-luc-lam-viec-293445.html 19 Thƣ viện học liệu mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources), “Các khái niệm tạo động lực”, địa chỉ: http://voer.edu.vn/m/cac-khai-niem-co-ban-vetao-dong-luc-lao-dong/9f71502b 20 Thƣ viện học liệu mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources), “ Những vấn đề chung tạo động lực lao động” Địa chỉ: https://voer.edu.vn/m/nhung-van-dechung-ve-tao-dong-luc-lao-dong/23b9b0c3 21 Việt báo (2007), “Đánh giá để tạo động lực cho nhân viên“, địa chỉ:http://vietbao.vn/Viec-lam/Danh-gia-de-tao-dong-luc-cho-nhan-vien/30202549/267/ 22 Việt báo (2006),“Kinh nghiệm giữ chân nhân viên tập đoàn lớn“ địa chỉ: http://vietbao.vn/Viec-lam/Kinh-nghiem-giu-chan-nhan-vien-cua-cac-tap-doanlon/40143747/267/ 112 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01: PHIẾU KHẢO SÁT ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN Chào Anh/Chị Em ………hiện nghiên cứu đề tài luận văn: “Tạo động lực lao động Công ty Lưới điện Cao miền Bắc” Em mong nhậ n đƣợc hỗ trợ Anh/Chị việc điền vào phiếu câu hỏi Sẽ khơng có câu trả lời hay sai, câu trả lời Anh/Chị đƣợc sử dụng cho công tác nghiên cứu đề tài I Anh/Chị vui lòng đánh giá xếp theo thang điểm từ đến nhu cầu Anh/Chị làm việc Công ty Lƣới điện Cao miền Bắc (5 mức điểm đánh giá cao quan trọng nhất; mức độ quan trọng giảm dần 1) Mức độ Nhu cầu Thu nhập cao thỏa đáng Chế độ phúc lợi tốt Công việc ổn định Điều kiện làm việc tốt Quan hệ tập thể tốt Có hội học tập nâng cao trình độ Có hội thăng tiến Công việc phù hợp với khả sở Đƣợc tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ 113 TB Thứ hạng II Anh/Chị thể quan điểm ằng cách đánh dấu (X) vào thích hợp (từ mức “Rất không đồng ý” đến mức “Rất đồng ý”) STT Tính tích cực, chủ động, sáng tạo công việc Rất không đồng ý Không đồng ý Bình thƣờng Đồng ý Rất đồng ý Rất khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thƣờng Đồng ý Rất đồng ý Rất khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thƣờng Đồng ý Rất đồng ý Tôi sẵn sàng sớm muộn để hồn thành cơng việc Tơi ln sẵn sàng công tác xa quan yêu cầu Tôi sẵn sàng nhận nhiệm vụ thời gian Tơi ln suy nghĩ tìm giải pháp tối ƣu để hoàn thành nhiệm vụ Sự gắn ó ngƣời lao động với đơn vị Tơi ln tin tƣởng vào cấp Với điều kiện nhƣ nay, tiếp tục làm việc lâu dài Công ty Tôi sẵn sàng chuyển có nơi tốt Tơi không chuyển quan khác kể có chế độ đãi ngộ tốt Năng suất, chất lƣợng hiệu công việc Tôi hồn thành cơng việc vƣợt tiến độ Các cơng việc mà làm 114 đảm bảo yêu cầu Tơi ln hồn thành nhiệm vụ với hiệu cơng việc cao Mức độ hài lòng, thỏa mãn ngƣời lao động Rất không đồng ý Tôi hiểu rõ hài lòng với cơng việc Tơi hài lòng với thu nhập Tơi hài lòng với kết đánh giá thực công việc Tôi cảm thấy thỏa mãn với cơng ty đem lại 115 Khơng đồng ý Bình thƣờng Đồng ý Rất đồng ý PHỤ LỤC 02 BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHIẾU ĐIỀU TRA STT Đánh giá hoạt động tạo động lực ằng kích thích tài Cơng ty Tiền lƣơng đƣợc chi trả thời hạn Rất không đồng ý Không đồng ý Bình thƣờng Đồng ý Rất đồng ý                     Khơng Bình đồng ý thƣờng                               Đƣợc trả lƣơng xứng đáng cho trách nhiệm chất lƣợng công việc Nhận đƣợc phúc lợi tốt ngồi tiền lƣơng ( ví dụ chi phí lại, ăn uống, nghỉ mát…) Phúc lợi nhận đƣợc hấp dẫn so với bạn văn hóa văn nghệ; TDTT công ty Đánh giá hoạt động tạo Rất động lực ằng kích thích phi khơng tài Cơng ty đồng ý Mơi trƣờng làm việc đồn kết, thân Cơng việc phù hợp với lực Công đánh giá thực công việc Đồng ý Rất đồng ý Tôi thích chƣơng trình giao lƣu, văn hóa văn nghệ; TDTT công ty Sự thăng tiến luân chuyển công việc đơn vị đƣợc thực công Công việc tạo nhiều 116 hội để chuẩn bị cho thăng tiến Đƣợc tham gia khóa huấn luyện cần thiết để làm việc hiệu                Đƣợc thăm khám chăm lo sức khỏe thƣờng xuyên Đƣợc cung cấp đầy đủ sở vật chất & thiết bị bảo hộ lao động nơi làm việc Anh/Chị có đề xuất thêm để tạo động lực cho cán công nhân viên Công ty Lƣới điện Cao miền Bắc Mức độ ƣu tiên nhu cầu nhóm cán ộ cấp trung trở lên Mức độ TB Thứ hạng Thu nhập cao thỏa đáng 0 4 14 4,45 Chế độ phúc lợi tốt 0 20 4,91 Công việc ổn định 0 18 4,81 Điều kiện làm việc tốt 0 3 16 4,59 Quan hệ tập thể tốt 0 17 4,72 Có hội học tập nâng cao trình độ 4 3,86 Có hội thăng tiến 5 10 4,04 Công việc phù hợp với khả sở 5 3,31 0 18 4,77 Nhu cầu Đƣợc tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ 117 Mức độ ƣu tiên nhu cầu nhóm nhân viên kỹ thuật Mức độ Nhu cầu TB Thứ hạng Thu nhập cao thỏa đáng 0 48 4,96 Chế độ phúc lợi tốt 12 18 3,58 Công việc ổn định 15 10 16 3,22 Điều kiện làm việc tốt 28 3,76 Quan hệ tập thể tốt 1 31 4,02 Có hội học tập nâng cao trình độ 40 4,68 Có hội thăng tiến 5 38 4,52 Công việc phù hợp với khả sở 0 45 4,88 Đƣợc tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ 15 1 32 3,68 118 Mức độ ƣu tiên nhu cầu nhóm nhân viên hành Mức độ TB Thứ hạng Thu nhập cao thỏa đáng 0 45 4,86 Chế độ phúc lợi tốt 0 42 4,8 Công việc ổn định 38 4,6 Điều kiện làm việc tốt 31 4,22 Quan hệ tập thể tốt 1 31 4,02 Có hội học tập nâng cao trình độ 16 21 3,72 Có hội thăng tiến 15 1 29 3,45 Công việc phù hợp với khả sở 19 21 3,84 29 4,14 Nhu cầu Đƣợc tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ II Anh/Chị thể quan điểm cách đánh dấu (X) vào thích hợp (từ mức “Rất không đồng ý” đến mức “Rất đồng ý”) 119 STT Tính tích cực, chủ động, sáng tạo công việc Tôi sẵn sàng sớm muộn để hồn thành cơng việc Tơi sẵn sàng công tác xa quan yêu cầu Tôi sẵn sàng nhận nhiệm vụ thời gian Tơi ln suy nghĩ tìm giải pháp tối ƣu để hoàn thành nhiệm vụ Sự gắn ó ngƣời lao động với đơn vị Tơi ln tin tƣởng vào cấp Rất khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thƣờng Đồng ý Rất đồng ý 11 56 63 58 54 11 12 37 11 56 62 63 Rất không đồng ý Không đồng ý Bình thƣờng Đồng ý Rất đồng ý 11 42 37 28 11 19 12 42 38 12 34 37 38 11 33 41 35 Rất không đồng ý Khơng đồng ý Bình thƣờng Đồng ý Rất đồng ý 11 56 63 58 54 11 12 37 62 Rất không đồng ý Khơng đồng ý Bình thƣờng Đồng ý Rất đồng ý Với điều kiện nhƣ nay, tiếp tục làm việc lâu dài Công ty Tôi sẵn sàng chuyển có nơi tốt Tôi không chuyển quan khác kể có chế độ đãi ngộ tốt Năng suất, chất lƣợng hiệu cơng việc Tơi ln hồn thành công việc vƣợt tiến độ Các công việc mà làm đảm bảo yêu cầu Tôi ln hồn thành nhiệm vụ với hiệu cơng việc cao Mức độ hài lòng, thỏa mãn ngƣời lao động 120 Tơi hiểu rõ hài lòng với cơng việc 25 56 38 12 53 29 24 25 52 30 11 18 55 18 20 31 37 51 12 52 38 11 12 48 29 22 30 60 19 Tơi hài lòng với thu nhập Tơi hài lòng với kết đánh giá thực công việc Tơi cảm thấy thỏa mãn với cơng ty đem lại Đánh giá hoạt động tạo động lực ằng kích thích tài Cơng ty Tiền lƣơng đƣợc chi trả thời hạn Đƣợc trả lƣơng xứng đáng cho trách nhiệm chất lƣợng cơng việc Nhận đƣợc phúc lợi tốt ngồi tiền lƣơng (ví dụ chi phí lại, ăn uống, nghỉ mát…) Phúc lợi nhận đƣợc hấp dẫn so với bạn đồng nghiệp đơn vị khác 121 122 ... ngƣời lao động tổ chức - Phân tích thực trạng hoạt động tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động Công ty Lƣới điện cao miền Bắc - Đề xuất giải pháp tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động Công ty. .. giả lựa chọn đề tài Các giải pháp hồn thiện cơng tác tạo động lực làm việc cho người lao động Công ty Lưới điện cao miền Bắc Tổng quan tình hình nghiên cứu Tạo động lực lao động doanh nghiệp quan... LỰC LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY LƢỚI ĐIỆN CAO THẾ MIỀN BẮC 86 3.1 Định hƣớng tạo động lực làm việc Công ty lƣới điện cao Miền Bắc 86 3.1.1 Mục tiêu phát triển công ty 86 3.1.2 Định hướng tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Các giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty lưới điện cao thế miền bắc , Các giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty lưới điện cao thế miền bắc

Từ khóa liên quan