Nghiên cứu thiết lập phương pháp kiểm tra chất lượng vawcsxin dại trên nuôi cấy tế bào vero sản xuất ở quy mô phòng thí nghiệm

110 101 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 00:20

MẠC VĂN TRỌNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CÔNG NGHỆ SINH HỌC CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NGHIÊN CỨU THIẾT LẬP PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG VẮCXIN DẠI TRÊN NUÔI CẤY TẾ BÀO VERO SẢN XUẤT Ở QUY MƠ PHỊNG THÍ NGHIỆM MẠC VĂN TRỌNG 2016 - 2018 HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ NGHIÊN CỨU THIẾT LẬP PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHÁT LƯỢNG VẮCXIN DẠI TRÊN NUÔI CẤY TẾ BÀO VERO SẢN XUẤT Ở QUY MƠ PHỊNG THÍ NGHIỆM MẠC VĂN TRỌNG CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÃ SỐ: 8420201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS ĐỖ TUẤN ĐẠT HÀ NỘI - 2018 LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Đỗ Tuấn Đạt, người tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tơi cơng việc suốt trình học tập, thực nghiên cứu luận văn thạc sĩ Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban giám hiệu, ban lãnh đạo Khoa, thầy cô giáo giảng dạy khoa Sau Đại Học, Trường Đại Học Mở Hà Nội tận tình giảng dạy, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho suốt q trình học tập hồn thành luận văn thạc sĩ Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh chị em, bạn đồng nghiệp phòng Cơng nghệ Cao, Cơng ty TNHH MTV Vắcxin Sinh phẩm số 1, nhiệt tình giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm kiến thức suốt thời gian thực nghiên cứu Cuối cùng, tơi muốn cảm ơn gia đình, bạn bè ln bên khích lệ, động viên tơi suốt thời gian vừa qua Học Viên Mạc Văn Trọng MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan bệnh dại 1.1.1 Sơ lược lịch sử bệnh dại 1.1.2 Virút dại 1.1.3 Dịch tễ học bệnh dại 1.2 Vắcxin phòng bệnh dại 13 1.2.1 Các vắcxin hệ thứ 13 1.2.2 Các vắcxin hệ thứ hai 16 1.2.3 Các phương pháp kiểm tra chất lượng vắcxin dại đề cập nghiên cứu sử dụng giới 22 1.3 Quy trình sản xuất vắcxin dại nuôi cấy tế bào VABIOTECH 27 1.3.1 Tế bào Vero dùng sản xuất vắcxin dại 27 1.3.2 Quy trình cơng nghệ sản xuất vắcxin dại ni cấy tế bào VABIOTECH 29 1.3.3 Căn sở thiết lập phương pháp kiểm tra chất lượng vắcxin dại nuôi cấy tế bào 31 CHƯƠNG 2: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 36 2.1 Đối tượng nghiên cứu 36 2.2 Vật liệu nghiên cứu 36 2.2.1 Hóa chất 36 2.2.2 Vắcxin, sinh phẩm, động vật thí nghiệm 38 2.2.3 Trang thiết bị 38 2.2.4 Dụng cụ 40 2.3 Phương pháp nghiên cứu 41 2.3.1 Các phương pháp kiểm tra hóa lý 41 i 2.3.1.1 Kiểm tra tính chất vật lý 41 2.3.1.2 Kiểm tra pH 41 2.3.1.3 Kiểm tra hàm lượng Thimerosal 42 2.3.1.4 Kiểm tra hàm lượng Protein 44 2.3.1.5 Kiểm tra hàm lượng ADN tồn dư 44 2.3.1.6 Kiểm tra hàm lượng nhôm 47 2.3.2 Các phương pháp kiểm tính an tồn công hiệu 48 2.3.2.1 Kiểm tra vô khuẩn 48 2.3.2.2 Chuẩn độ hiệu giá virút dại chuột (LD50/ml) 48 2.3.2.3 Chuẩn độ hiệu giá virút dại phương pháp miễn dịch huỳnh quang phát nucleocapsid virút dại ( FFD50/0,05ml) 49 2.3.2.4 Chuẩn độ hiệu giá virút dại phương pháp xác định hàm lượng kháng nguyên Glycoprotein virút dại ( EL.U/ml) 52 2.3.2.5 Kiểm tra chất gây sốt 54 2.3.2.6 Kiểm tra an toàn chung chuột nhắt chuột lang 54 2.3.2.7 Kiểm tra an toàn đặc hiệu 55 2.3.2.8 Kiểm tra công hiệu 56 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 60 3.1 Kết kiểm tra thành phần hóa lý kiểm định vắcxin dại tế bào 60 3.1.1 Kiểm tra tính chất vật lý 60 3.1.2 Kiểm tra pH 61 Tiến hành kiểm tra pH vắcxin dại nuôi cấy tế bào giai đoạn thu kết bảng 3.1 61 3.1.3 Kiểm tra hàm lượng Thimerosal 62 3.1.4 Kiểm tra hàm lượng protein tổng số 63 3.1.5 Kiểm tra hàm lượng nhôm 65 3.1.6 Kiểm tra hàm lượng ADN tồn dư 66 3.2 Kết kiểm tra tính an tồn cơng hiệu kiểm định vắcxin dại tế ii bào 68 3.2.1 Kiểm tra vô khuẩn 68 3.2.2 Kết chuẩn độ hiệu giá virút dại 70 3.2.3 Kết xác định hàm lượng kháng nguyên glycoprotein virút dại 74 3.2.4 Kết kiểm tra chất gây sốt 75 3.2.5 Kết kiểm tra an toàn chung 77 3.2.6 Kết kiểm tra an toàn đặc hiệu 79 3.2.7 Kết kiểm tra công hiệu 81 3.3 Xây dựng tiêu chuẩn sở kiểm định vắcxin dại tế bào 82 3.3.1 Xây dựng tiêu chuẩn sở thành phần hóa học 82 3.3.2 Xây dựng tiêu chuẩn sở tính an tồn cơng hiệu 85 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 91 4.1 Kết luận 91 4.2 Kiến nghị 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 iii DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ, CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt ABLV Australian Bat Lyssavirus ADN Deoxyribonucleic Acid Axit Deoxyribonucleic ARN Ribonucleic Acid Axit Ribonucleic ASEAN BSA Association of South East Asian Hiệp hội nước Đông Nations Nam Á Bovine Serum Albumin BTP CDC Bán thành phẩm Centers for Disease Control and Trung tâm Kiểm soát bệnh Prevention tật Dự phòng Hoa kỳ CHLB Cộng hồ Liên bang CPE Cytopathic effect Huỷ hoại tế bào CVS Challenge Virus Strain Chủng virút thử thách DĐVN EBLV Dược điển Việt Nam European Bat Lyssavirus ED50 Effective Dose 50 EIA Enzyme Immunoassay ELISA FAT FAVN FBS Liều bảo vệ 50% Enzyme - linked Immunosorbent Assay Fluorescent antibody test Fluorescent antibody virus neutralization Fetal Bovine Serum Huyết bào thai bê iv Viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt FFD50 Focus Forming Dose 50% GMP Good Manufacturing Practices HGKT IU Thực hành sản xuất tốt Hiệu giá kháng thể Đơn vị Quốc tế International Unit kDa KiloDalton LD50 Lethal Dose Liều gây chết 50% mARN Messenger RNA ARN thông tin MCB Master Cell Bank Ngân hàng tế bào giống gốc MEM Minimum Essential Media NICVB National Institute for Coltrol of Viện Kiểm định quốc gia Vaccine and Biological vắcxin sinh phẩm y tế NIH National Institute Of Health PBS Phosphate buffered saline PCR Polymerase Chain Reaction PV RFFIT RT-PCR Viện sức khỏe quốc gia Hoa Kỳ Phản ứng chuỗi polymerase Pasteur virus Rapid fluorescent focus inhihition test Reverse Transcription polymerase chain reaction SRID Single Radial Immunodiffusion SSC Saline - sodium citrate v PCR phiên mã ngược Phương pháp miễn dịch khuếch tán đơn Viết tắt TCA Tiếng Anh Tiếng Việt Trichloroacetic acid TCYTTG TE Tổ chức y tế giới Tris - EDTA Trách nhiệm hữu hạn TNHH MTV thành viên Công VABIOTECH TNHH MTV Vắcxin sinh phẩm số VSDTTƯ WCB ty Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Working Cell Bank Ngân hàng tế bào sản xuất vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Số người tiêm vắcxin dại số ca tử vong bệnh dại Việt Nam 1991-2016 10 Bảng 1.2: Các loại vắcxin dại hệ thứ sử dụng cho người thú y 13 Bảng 1.3: Các loại vắcxin dại nuôi cấy tế bào quy trình sản xuất 19 Bảng 3.1: Kết kiểm tra pH vắcxin dại tế bào 61 Bảng 3.2: Kết kiểm tra hàm lượng Thimerosal 63 Bảng 3.3: Kết kiểm tra hàm lượng nhôm 65 Bảng 3.4: Kết kiểm tra hàm lượng ADN tồn dư BTP tinh khiết vắcxin dại tế bào 67 Bảng 3.5: Kết kiểm tra vô khuẩn 68 Bảng 3.6: Kết chuẩn độ hiệu giá virút dại 71 Bảng 3.7: Kết kiểm tra chất gây sốt 76 Bảng 3.8: Tiêu chuẩn sở tiêu hoá lý 83 Bảng 3.9: Tiêu chuẩn sở tiêu an tồn cơng hiệu 85 vii STT Thử nghiệm Hàm Xây dựng tiêu chuẩn dại tế bào lượng Thimerosal (% w/v) Hàm lượng nhôm Tiêu chuẩn DĐVN Tiêu chuẩn TCYTTG 0,012 0,012 1250 1250 Theo quan quản lý quốc gia 1250 (g/ml) 3.3.2 Xây dựng tiêu chuẩn sở tính an tồn cơng hiệu Bảng 3.9: Tiêu chuẩn sở tiêu an tồn cơng hiệu STT Thử nghiệm Xây dựng tiêu chuẩn dại tế bào Giai đoạn bán thành phẩm thô 85 Tiêu chuẩn DĐVN Tiêu chuẩn TCYTTG STT Thử nghiệm Xây dựng tiêu chuẩn dại tế bào Tiêu chuẩn DĐVN Tiêu chuẩn TCYTTG Khơng có phát Khơng có phát Vơ khuẩn Khơng có phát triển nấm vi khuẩn sau triển nấm vi triển nấm vi khuẩn sau 14 ngày khuẩn sau 14 ngày 14 ngày theo dõi theo dõi theo dõi Hiệu giá virút mẻ gặt đơn bán thành phẩm thô Chuẩn độ hiệu giá virút dai -5,78 ≥ 10 -2.87 ≥ 10 Bất hoạt Khuyến LD50/ml cáo nhà Khuyến cáo nhà sản sản xuất thiết lập xuất thiết lập Không quy định Không quy định FFD50/ml 100% chuột phải sống khỏe mạnh, khơng liệt, khơng có dấu hiệu bệnh lý sau 14 ngày theo dõi Giai đoạn bán thành phẩm tinh khiết 86 STT Thử nghiệm Xây dựng tiêu chuẩn dại tế bào Tiêu chuẩn DĐVN Tiêu chuẩn TCYTTG Khơng có phát Khơng có phát Vơ khuẩn Khơng có phát triển nấm vi khuẩn sau triển nấm vi triển nấm vi khuẩn sau 14 ngày khuẩn sau 14 ngày 14 ngày theo dõi theo dõi theo dõi 100% chuột sống An toàn đặc hiệu 100% chuột sống khỏe mạnh, tăng cân, không khỏe mạnh, liệt, khơng có dấu hiệu bệnh lý sau 14 ngày theo Khơng quy định cân, khơng có dấu dõi hiệu bệnh lý sau 14 ngày theo dõi - Nhiệt độ tăng thỏ ≤ 0,6oC Chất gây sốt - Tổng nhiệt độ tăng thỏ sau theo dõi Không quy định 1,3oC 87 Không quy định tăng STT Thử nghiệm Xây dựng tiêu chuẩn dại tế bào Tiêu chuẩn DĐVN Tiêu chuẩn TCYTTG Hàm lượng kháng nguyên Glycoprotein ≥67,27 Không quy định Không quy định (EL.U/ml) Giai đoạn bán thành phẩm cuối Khơng có phát Khơng có phát Vơ khuẩn Khơng có phát triển nấm vi khuẩn sau triển nấm vi triển nấm vi 14 ngày theo dõi khuẩn sau 14 ngày khuẩn sau 14 ngày theo dõi Giai đoạn vắcxin thành phẩm 88 theo dõi STT Thử nghiệm Xây dựng tiêu chuẩn dại tế bào Tiêu chuẩn DĐVN Tiêu chuẩn TCYTTG Khơng có phát Khơng có phát Khơng có phát triển nấm vi khuẩn sau triển nấm vi triển nấm vi 14 ngày theo dõi khuẩn sau 14 ngày khuẩn sau 14 ngày Vô khuẩn theo dõi theo dõi 100% chuột sống An toàn chung 100% chuột sống khỏe mạnh, tăng cân, khơng chuột lang có dấu hiệu bệnh lý sau ngày theo dõi khỏe mạnh, tăng cân, khơng có dấu hiệu bệnh lý sau Theo quan quản lý quốc gia ngày theo dõi 100% chuột sống An toàn chung 100% chuột sống khỏe mạnh, tăng cân, khơng chuột nhắt có dấu hiệu bệnh lý sau ngày theo dõi khỏe mạnh, tăng cân, khơng có dấu Theo quan quản lý quốc gia hiệu bệnh lý sau ngày theo dõi An tồn đặc hiệu Khơng áp dụng Khơng áp dụng 89 Không quy định STT Thử nghiệm Xây dựng tiêu chuẩn dại tế bào Tiêu chuẩn DĐVN Tiêu chuẩn TCYTTG - Nhiệt độ tăng thỏ ≤ 0,6oC - Nhiệt độ tăng thỏ ≤ 0,6oC Tổng Chất gây sốt nhiệt độ tăng thỏ sau theo dõi 1,3oC - Tổng nhiệt độ Theo quan quản tăng thỏ sau lý quốc gia theo dõi  1,3oC Công hiệu vắcxin Công hiệu vắcxin Công hiệu Công hiệu vắcxin dại tế bào  2,5IU/liều tiêm dại tế bào  2,5 dại IU/liều tiêm 90 tế bào 2,5IU/liều tiêm  CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Từ kết thu rút số kết luận sau  Đề tài thiết lập phương pháp kiểm tra chất lượng vắcxin dại sản xuất tế bào Vero qui mơ phòng thí nghiệm thành phần hóa lý, tính an tồn cơng hiệu với kết quả:  Tính chất vật lý vắcxin dại tế bào dung dịch tách lớp, lớp dung dịch bên lớp tủa bên mịn khơng vón cục, lắc dung dịch có màu trắng đục  pH vắcxin dao động từ 7,19 ± 0,14 đến 7,58 ± 0,05  Hàm lượng Thimerosal vắcxin dao động từ 0,0048% ± 0,0002 w/v đến 0,0055% ± 0,00015 w/v  Hàm lượng Protein tổng số BTP tinh khiết vắcxin dao động khoảng 362,76 ± 2,83 g/ml đến 489,63 ± 2,57g/ml  Hàm lượng chất hấp phụ (nhôm) vắcxin từ 265,53 ± 5,32 g/ml đến 301,78 ± 4,45 g/ml  Hàm lượng ADN tồn dư BTP tinh khiết vắcxin đạt 50pg/0.5ml mẫu thử  Tất loạt vắcxin phát triển nấm vi khuẩn sau 14 ngày theo dõi tiến hành kiểm tra vô khuẩn  Hiệu giá virút dại mẻ gặt đơn loạt sản xuất tiến hành chuẩn độ chuột dao động từ 10-5,45±0.18 đến 10-7,45±0.09 LD50/ml, 10-1,54±0.05 đến 10-3,93±0.08 FFD50/0,5ml với phương pháp miễn dịch huỳnh quang 3,11±0,21 đến 5,78±0.11 El.U/ml tiến hành phương pháp xác định hàm lượng glycoprotein virút dại  Hàm lượng kháng nguyên glycoprotein virút dại bán thành phẩm tinh khiết vắcxin dao động 78,57 ± 1,92 EL.U/ml đến 132,60 ± 1,29 EL.U/ml  Tất loạt vắc xin tiến hành kiểm tra chất gây sốt, an toàn chung, 91 an toàn đặc hiệu, kiểm tra bất đạt yêu cầu thỏa mãn tiêu chuẩn chấp thuận phương pháp đặt  Công hiệu vắcxin dại tế bào dao động từ 2,82±0,01 IU/ml đến 5,46±0,02 IU/ml  Đề tài đề xuất xây dựng bảng tiêu chuẩn sở thành phần hóa lý, tính an tồn, cơng hiệu giai đoạn ( BTP thô, BTP tinh khiết, BTP cuối vắcxin thành phẩm) quy trình sản xuất vắcxin tế bào Vero qui mơ phòng thí nghiệm 4.2 Kiến nghị Dựa kết nghiên cứu kiểm tra chất lượng loạt vắcxin dại tế bào bất hoạt, sản xuất tế bào Vero đáp ứng tiêu chuẩn TCYTTG DĐVN4 đề ra, xây dựng tiêu chuẩn sở thành phần hóa học, tính an tồn công hiệu Chúng xin đề nghị tiếp tục nghiên cứu tính ổn định theo điều kiện bảo quản thực vắcxin dại, sản xất tế bào Vero 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ Y tế (2009), Dược điển Việt Nam, lần xuất thứ 4, Nhà xuất y học, Hà nội Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn - Bộ Y tế (2016), "Chương trình Khống chế tiến tới loại trừ bệnh dại Việt Nam, giai đoạn 2017 - 2021" Nguyễn Thị Kiều Anh, Ngô Châu Giang, Nguyễn Vĩnh Đông, Nguyễn Thị Hồng Hạnh (2009), “ Thử nghiệm tinh chế virus dại siêu ly tâm qua dung dịch đường nồng độ 10-40%”, Tạp chí Y học dự phòng, tập XIX, số (106), 88-94 Nguyễn Thị Kiều Anh, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Đinh Kim Xuyến, Ngô Châu Giang, Nguyễn Vĩnh Đông (2009), “Thử nghiệm sản xuất kháng nguyên vi rút dại tế bào cô đặc phương pháp siêu lọc”, Tạp chí Y học dự phòng, tập XIX, số (106), 95-101 Nguyễn Tiến Dũng (2018), Thực trạng hiệu can thiệp phòng chống bệnh dại người theo cách tiếp cận sức khỏe tỉnh Sơn La, Luận án tiến sĩ y học, Hà Nội Nguyễn Vĩnh Đông (2012), Đặc điểm phân tử virút dại lưu hành miền Bắc Việt Nam từ năm 2006-2012, Luận văn thạc sĩ khoa học, Hà Nội Đinh Kim Xuyến (2003), “Nghiên cứu đáp ứng kháng thể độ an toàn vắc xin dại Verorab sản xuất Pháp theo phương pháp tiêm bắp tiêm da ngời Việt Nam tình nguyện”, Tạp chí Y học dự phòng, tập XIII, số (63), 134-139 Đinh Kim Xuyến (2007), “ Nghiên cứu đáp ứng kháng thể độ an tồn vắcxin dại tế bào, tinh chế , đặc, bất hoạt, đông khô sản xuất Viện Bại liệt Viêm não virút Chumakov Viện Hàm lâm khoa học Y học liên bang Nga theo phương pháp tiêm da ngời Việt Nam 93 tình nguyện”, Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp sở Tiếng Anh Atanasiu P., Tsiang H., Reculard P., Aguilon F., Lavergne M., Adamivicz P (1997), “Zonal centrifuge purification of human rabies vaccine abtained on bovine fetal kidney cells: biological results”, Develop Biol Standard., 40, pp 35-44 10 Barth R., Franke V (1996), “Fetal rhesus monkey lung diploid cell vaccine for humans”, Laboratory techniques in rabies,4th ed, Geneva, WHO, pp 297300 11 Barth R., Franke V., Lin F.T (1996) “Primary hamster kidney cell vaccine for humans”, Laboratory techniques in rabies, 4th ed, Geneva, WHO, pp 306-309 12 Barth R., Gruschkau H., Bijok U., Hilfenhaus J., Hinz J., Milcke L., Moser H., Jaeger O., Ronneberger H., Weinmann E (1984), “A new inactivated tissue culture rabies vaccine for use in man: evaluation of PCEC-vaccine by laboratory tests”, J Biol Standard., 12, pp 29-46 13 Berlin B.S (1990), “ Rabies vaccine adsorbed: neutralizing antibody titers after three-dose pre-exposure vaccination”, AJPH, 80 (4), pp 476-478 14 Berlin B.S., Mitchell J.R., Burgoyne G.H., Brown W.E., Goswick C (1983), “Rhesus diploid rabies vaccine (adsorbed), a new rabies vaccine” JAMA, 249 (19), pp 2663-2666 15 Branche R (1996), “ Vaccine for humans prepared in human diploid cells”, Laboratory techniques in rabies, 4th ed, Geneva, WHO, pp 280-284 16 CDC (1988), “Current trends rabies vaccine, adsorbed: a new rabies vaccine for use in humans”, MMWR, 37 (14), pp 217-223 17 CDC (2008), “Human rabies prevention-United States, 2008: Recommendation of advisory committee on Immunization practices”, MMWR, 57(RR03), pp 1-28 94 18 El-Karamany R.M (1987), “ Production in Vero cells of an inactivated rabies vaccine from strain FRV/K for animal and human use”, Acta Virol, 31, pp 321-328 19 European Pharmacopoeia (2003), Rabies vaccine 20 Fangtao L (1990), “The protective effect of the large-scale use of PHKC rabies vaccine in humans in China”, Bull World Health Org., 68 (4), pp 449454 21 Fournier-Caruana J., Poirier B., Haond G., Jallet C., Fuchs F., Tordo N., Perin P (2003), “Inactivated rabies vaccine control and release: use of an ELISA method”, Biologicals, 31, pp 9-16 22 Frazatti-Gallina N M., Mourao-Fuches R M., Paoli R L., Silva M.L N., Miyaki C., Valentini E J G., Raw I., Higashi H G (2004), “ Vero-cell rabies vaccine produced using serum-free medium”, Vaccine, 23, pp 511517 23 Frazzati-Gallina N.M., Paoli R.L., Mourao-Fuches R.M., Jorge S.A.C., Pereira C.A (2001), “Higher production of rabies virus in serum-free medium cell cultures on microcarriers”, J Biotechnol., 92, pp 62-72 24 Hilfenhaus J., Kole R., Barth R., Majer M., Mauler R (1976), “Large-scale purification of animal viruses in the RK-model zonal ultracentrifuge” J Biol Standard., 4, pp 263-271 25 Horaud F (1995), “Viral vaccines and residual cellular DNA” Biologicals, 23, pp 225-228 26 Kammer A.R., Ertl H.C.J (2002), “Rabies vaccine: From the past to the 21st century”, Hybridoma and Hybridomics, 21 (2), pp 123-127 27 Kumar A.A.P., Mani K.R., Palaniappan C., Bhau L.N.R., Swaminathan K (2005), “Purification, potency and immunogenicity analysis of Vero cell culture-derived rabies vaccine: a comparative study of single-step column 95 chromatography and zonal centrifuge purification”, Microbes and infection, pp 23-30 28 Kumar A.A.P., Rao Y.U.B., Joseph A.L.W., Mani K.R., Swaminathan K (2002), “Process standardization for optimal virus recovery and removal of substrate DNA and bovine serum proteins in Vero cell-derived rabies vaccine” J Bioscience and bioengineering, 94 (5), pp 375-383 29 Lyng J., Bentzon M.W., Ferguson M., Fitzgerald E.A (1992), “Rabies vaccine standardization: international collaborative study for the characterization of the fifth international standard for rabies vaccine”, Biologicals, 20, pp 301- 313 30 Mendonca R.Z., Ioshimoto L.M., Mendonca R.M.Z., De-Franco M., Valentini E.J.G., Becak W., Raw I., Pereira C.A (1993), “ Preparation of human rabies vaccine in Vero cell culture using a microcarrier system”, Brazillian J Med Biol Res., 26, pp 1305-1317 31 Meslin F.X., Kaplan M.M (1996), “ General considerations in the production and use of brain-tissue and purified chicken-embryo rabies vaccine for human use”, Laboratory techniques in rabies,4th ed Geneva, WHO, pp 223-233 32 Michell J.R., Everest R.E., Anderson G.R (1971), “Sensitive procedure for detecting residual viable virus in inactivated rabies vaccine”, Appl Microbiol., 22 (4), pp 600-603 33 Montagnon B J (1989), “Polio and rabies vaccine produced in continuous cell lines: A reality for Vero cell line”, Develop Biol Standard., 70, pp 2747 34 Montagnon B.J, Fanget B (1996), “ Purified Vero cell vaccine for human”, Laboratory techniques in rabies, 4th ed Geneva, WHO, pp 285-289 35 Montagnon B.J (1989), “Polio and rabies vaccines produced in continuous cell lines: a reality for Vero cell line”, Develop Biol Standard., 70, pp 27-47 96 36 Montagnon B.J., Vincent-Falquet J.C (1998), “Experience with the Vero cell line”, Dev Biol Stand., 93, pp 119-123 37 Morgeaux S., Tordo N., Gontier C., Perrin P (1993), “β-propiolactone treatment impairs the biological activity of residual DNA from BHK-21 cell infected with rabies virus”, Vaccine, 11(1), pp 82-90 38 Nicholson K.G (1996), “Cell-culture vaccines for human uses general considerations” Laboratory techniques in rabies, 4th ed, Geneva, WHO, pp 271-280 39 NIID (2006), “Free-dried inactivated tissue culture rabies vaccine”, Minimum requirement for Biological products, pp 37-40 40 Perez O., Paolazzi C.C (1997), “Production methods for rabies vaccine”, J Inducstrial Micro Biotech., 18, pp 340-347 41 Perrin P., Lafon M., Sureau P (1996), “ Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for the determination of the glycoprotein content of rabies vaccines”, Laboratory techniques in rabies, 4th ed, Geneva, WHO, pp 383388 42 Perrin P., Morgeaux S (1995) “Inactivation of DNA by β-propiolactone”, Biologicals, 23, pp 207-211 43 Ronneberger H., Gruschkau H., Majer M (1997),” Rabies vaccine HDC: toxicological studies in laboratory animals”, Develop Biol Standard., 40, pp 215-220 44 Singh H (1996), “β-propiolactone-inactivated sheep brain vaccine”, Laboratory techniques in rabies, 4th ed, Geneva, WHO, pp 234-242 45 Sizaret P (1996), “General consideration in testing the safety and potency of rabies vaccines”, Laboratory techniques in rabies, 4th ed, Geneva, WHO, pp 355-358 46 Smith J.S., Yager P.A., Baer G.M (1996), “A rapid fluorescent focus 97 inhibition test (RFFIT) for determining rabies virus-neutralizing antibody”, Laboratory techniques in rabies, 4th ed, Geneva, WHO, pp 181-193 47 Swanson M.C., Rosanoff E., Gurwith M., Deitch M., Schnurrenberger P., Reed C.E (1987), “IgE and IgG antibodies to β-Propiolactone and human serum albumin associated with urticarial reactions to rabies vaccine”, J Infect Dis., 155 (5), pp 909-913 48 Thraenhart O., Ramakrishnan K (1989), “Standardization of an enzyme immunoassay for the in vitro potency assay of inactivated tissue culture rabies vaccines: determination of the rabies virus glycoprotein with polyclonal antisera”, J Biol Standard., 17, pp 291-309 49 Toovey S (2007), “Preventing rabies with the Verorab vaccine: 1985-2005 twenty years of clinical experience”, Travel Med Infect Dis., 5, pp 327- 348 50 Tordo N (1996), “Characteristics and molecular biology of rabies virus”, Laboratory techniques in rabies, 4th ed, Geneva, WHO, pp 28-51 51 Trabelsi K., Rourou S., Loukil H., Majoul S., Kallel H (2005), “Comparison of various culture modes for the production of rabies virus by Vero cells grown on microcarriers in a 2-l bioreactor”, Enzyme Microbial Technology, 36, pp 514-519 52 Trabelsi K., Rourou S., Loukil H., Majoul S., Kallel H (2006), “Optimization of virus yield as a strategy to improve rabies vaccine production by Vero cells in bioreactor”, J Biotechnol., 121, pp 261-271 53 US Pharmacopoeia (2000), Rabies vaccine 54 Van Wezel A.L., van der Marel P., van Beveren C.P., Salk P.L., Salk J (1982), “Detection and elimination of cellular nucleic acids in biological produced on continuous cell lines”, Develop Biol Standard., 50, pp 59-69 55 Vincent-Falquet J.C., Peyron L., Souvras M., Moulin J.C., Tektoff J., Patet J (1989), “Qualification of working cell banks for the Vero cell line to produce 98 licensed human vaccines”, Develop Biol Standard., 70, pp 153- 156 56 Warrell M J., Warrell D.A (2004) “Rabies and other Lyssavirus diseases”, Lancet, 363, pp 959-969 57 WHO (2018), Laboratory techniques in rabies Fifth edition 58 WHO ( 2013), “Recommendations for the evaluation of animal cell cultures as substrates for the manufacture of biological medicinal products and for the characterization of cell banks”, WHO Expert Committee on Biological Standardization, Annex 3, WHO Technical Report Series, No 978 59 WHO (2007), “Recommendations for inactivated rabies vaccine for human use produced in cell substrates and embryonated eggs”, WHO Technical Report Series, pp 941 60 WHO (2007), “WHO position paper on rabies vaccines”, Weekly epidemiological record, 82, pp 425-436 61 WHO (2007), “WHO study group on cell substrates for production of biologicals”, WHO meeting report 62 Wiktor T.J., Aaslestad H.G., Kaplan M.M (1972), “Immunogenicity of rabies virus inactivated by β-propiolactone, acetylethyleneimine, and ionizing irradiation”, Appl Microbiol., 23 (5), pp 914-918 63 Wilbur L.A., Aubert M.F.A (1996), “The NIH test for potency”, Laboratory techniques in rabies, 4th ed, Geneva, WHO, pp 360-368 64 Yokomizo A.Y., Antoniazzi M.M., Galdino P.L., Azambuja N., Jorge S.A.C., Pereira C.A (2004), “Rabies virus production in high Vero cell density cultures on macroporous microcarriers”, Biotechnology and Bioengineering, 85 (5), pp 506-515 65 Yoneyama T., Zibai Q., Miyamura T (1989), “A sensitive method for the detection of residual cell DNA in a recombinant hepatitis B vaccine prepared from Chinese hamster ovary cells”, J Biol Standard., 17, pp 371-375 99 ... tra chất lượng vắcxin dại nuôi cấy tế bào Vero sản xuất quy mơ phòng thí nghiệm" Các mục tiêu nghiên cứu Đề tài Thiết lập phương pháp kiểm tra chất lượng vắcxin dại nuôi cấy tế bào Vero sản xuất. .. sản xuất nuôi cấy tế bào Vero yêu cầu cấp bách đặt cần thiết lập phương pháp đưa tiêu chuẩn kiểm định chất lượng vắcxin dại sản xuất tế bào Vero, thực đề tài "Nghiên cứu thiết lập phương pháp kiểm. .. ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ NGHIÊN CỨU THIẾT LẬP PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHÁT LƯỢNG VẮCXIN DẠI TRÊN NUÔI CẤY TẾ BÀO VERO SẢN XUẤT Ở QUY MƠ PHỊNG THÍ NGHIỆM MẠC VĂN TRỌNG CHUN
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thiết lập phương pháp kiểm tra chất lượng vawcsxin dại trên nuôi cấy tế bào vero sản xuất ở quy mô phòng thí nghiệm , Nghiên cứu thiết lập phương pháp kiểm tra chất lượng vawcsxin dại trên nuôi cấy tế bào vero sản xuất ở quy mô phòng thí nghiệm

Từ khóa liên quan