Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần môi trường đô thị thanh trì

122 25 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 00:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI - LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MƠI TRƢỜNG ĐƠ THỊ THANH TRÌ PHÙNG THỊ KIM YẾN Hà Nội - 2019 Comment [SV1]: Để tên công ty dòng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI - LUẬN VĂN THẠC SĨ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƢỜNG ĐƠ THỊ THANH TRÌ PHÙNG THỊ KIM YẾN Chun ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 8340101 HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ THU HƢỜNG Hà Nội - 2019 Comment [SV2]: Để tên cơng ty dòng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn “Nâng cao hiệu kinh doanh công ty Cổ phần Mơi trƣờng thị Thanh Trì” cơng trình nhiên cứu cá nhân tôi, hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Thị Thu Hƣờng, chưa công bố cơng trình nghiên cứu Các số liệu, nội dung trình bày luận văn hoàn toàn hợp lệ đảm bảo tuân thủ quy định bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Tơi xin chịu trách nhiệm hồn tồn đề tài nghiên cứu Hà nội, tháng … năm 2019 Tác giả Phùng Thị Kim Yến LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập nghiên cứu, tác giả hồn thành chương trình khóa học Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh Viện Đại học Mở Hà Nội hoàn thành luận văn : “Nâng cao hiệu kinh doanh công ty Cổ phần Mơi trường thị Thanh Trì” Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo tận tình giảng dạy giúp đỡ tác giả suốt trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, xin bảy tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Thị Thu Hƣờng, người trực tiếp hướng dẫn, tận tình bảo tác giả hoàn thành luận văn Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám hiệu, Khoa Đào tạo Sau Đại học – Trường Đại học Mở Hà Nội Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Mơi trường thị Thanh Trì tạo điều kiện cho tác giả trình nghiên cứu thu thập tài liệu Do điều kiện nghiên cứu hạn chế, luận văn khơng tránh khỏ thiếu sót, kính mong tiếp tục nhận dẫn đóng góp thầy cô giáo độc giả Xin chân thành cảm ơn! Hà nội, tháng … năm 2019 Tác giả Phùng Thị Kim Yến MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm 1.1.1 Khái niệm hiệu kinh doanh 1.1.2 Bản chất hiệu kinh doanh 1.1.3 Các phương pháp đánh giá hiệu kinh doanh 10 1.1.4 Ý nghĩa việc đánh giá hiệu kinh doanh .13 1.1.5 Nhiệm vụ việc đánh giá hiệu kinh doanh 14 1.2 Các tiêu đánh giá hiệu kinh doanh 14 1.2.1 Yêu cầu tiêu 14 1.2.2 Các tiêu đánh giá hiệu kinh doanh .15 1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu kinh doanh 21 1.3.1 Môi trường bên 21 1.3.2 Môi trường bên 27 1.4 Kinh nghiệm nâng cao hiệu kinh doanh số doanh nghiệp, học kinh nghiệm rút cho công ty Cổ phần Môi trƣờng thị Thanh Trì 33 Kết luận chƣơng 38 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƢỜNG ĐƠ THỊ THANH TRÌ 39 2.1 Tổng quan Công ty cổ phần môi trƣờng đô thị Thanh Trì 39 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty .39 2.1.2 Đặc điểm ngành nghề công ty 39 2.1.3 Các yếu tố sản xuất kinh doanh Công ty 40 2.2 Phân tích thực trạng hiệu kinh doanh Cơng ty cổ phần mơi trƣờng thị Thanh Trì 48 2.2.1 Một số kết kinh doanh chủ yếu 48 2.2.2 Các tiêu đánh giá hiệu kinh doanh Công ty cổ phần mơi trường thị Thanh Trì 49 2.3 Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu nguyên nhân tồn hoạt động kinh doanh doanh nghiệp .64 2.3.1 Những mặt đạt 64 2.3.2 Những mặt hạn chế 65 2.3.3 Nguyên nhân tồn hạn chế 66 Kết luận chƣơng 68 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƢỜNG ĐÔ THỊ THANH TRÌ 69 3.1 Chiến lƣợc phát triển công ty, chiến lƣợc nâng cao hiệu kinh doanh Công ty cổ phần môi trƣờng đô thị Thanh Trì 69 3.1.1 Chiến lược, định hướng phát triển Công ty 69 3.1.2 Chiến lược nâng cao hiệu kinh doanh 69 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh Công ty Cổ phần môi trƣờng thị Thanh Trì 71 3.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao doanh thu 71 3.2.2.Nhóm giải pháp giảm chi phí 73 3.2.3 Các giải pháp khác 75 3.3 Kiến nghị 76 3.3.1 Đối với Chính phủ 76 3.3.2 Đối với cấp 77 KẾT LUẬN .78 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt: Ý nghĩa: CP Cổ phần DN Doanh nghiệp NXB Nhà xuất SXKD Sản xuất kinh doanh KQKD Kết kinh doanh HQKD Hiệu kinh doanh TSNH ĐK Tài sản ngắn hạn đầu kỳ TSNH CK Tài sản ngắn hạn cuối kỳ TSNH BQ Tài sản ngắn hạn bình quân TSDH ĐK Tài sản dài hạn đầu kỳ TSDH CK Tài sản dài hạn cuối kỳ TSDH BQ Tài sản dài hạn bình qn MTĐT Mơi trường đô thị LNTT Lợi nhuận trước thuế TSBQ Tài sản bình quân VCSHĐK Vốn chủ sở hữu đầu kỳ VCSHĐK Vốn chủ sở hữu cuối kỳ NPTĐK Nợ phải trả đầu kỳ NPTCK Nợ phải trả cuối kỳ SP Sản phẩm KT-XH Kinh tế xã hội UBND Ủy ban nhân dân DT Doanh thu THCS Trung học sở VSMT Vệ sinh mơi trường DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH BẢNG Bảng 2.1 Bảng 2.2: Bảng 2.3 Bảng 2.4 Thống kê lực thiết bị, máy móc 41 Lao động cấu lao động Tại Cơng ty CP Mơi trường thị Thanh Trì năm 2016-2017-2018 42 Nguồn vốn cấu nguồn vốn 44 Tài sản cấu tài sản Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Thanh trì giai đoạn 2014-2017 46 Bảng 2.5: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Cổ phần Môi trường đô thị Thanh Trì (Giai đoạn 2014 - 2017) 48 Bảng 2.6: Bảng 2.7: Bảng 2.8: Bảng 2.9: Bảng 2.10: Bảng 2.11: Bảng 2.12: Tỷ suất sinh lợi vốn đầu tư (ROI) 49 Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu (ROE) 51 Tỷ suất sinh lợi tài sản đầu tư (ROA) 52 Tỷ suất sinh lợi doanh thu (ROS) 54 Số vòng quay tài sản bình quân (SOA) 56 Bảng phân tích hiệu sử dụng tài ngắn hạn 58 Bảng phân tích hiệu sử dụng chi phí 62 HÌNH Hình 1.1: Mơ hình lực lượng cạnh tranh Michael Porter 25 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày 07/11/2006, Việt Nam thức trở thành thành viên tổ chức thương mại giới WTO đồng nghĩa với kinh tế Việt Nam mở cửa chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vấn đề đặt lên hàng đầu doanh nghiệp hiệu kinh tế Có hiệu kinh tế đứng vững thị trường, đủ sức cạnh tranh với doanh nghiệp khác, vừa có điều kiện tích lũy mở rộng hoạt động kinh doanh, vừa đảm bảo đời sống cho người lao động làm tròn nghĩa vụ Nhà nước Đối với doanh nghiệp, vấn đề hiệu kinh tế hay nói cách khác nâng cao hiệu kinh doanh vấn đề khó khăn, chưa giải triệt để Ở nước ta nay, số doanh nghiệp đạt hiệu kinh doanh cao chưa nhiều, nhiều lý như: quản lý yếu kém, lực cạnh tranh chưa cao, chưa thích ứng với nhu cầu thị trường… Để giải vấn đề hiệu kinh doanh phải có kiến thức, lực, mà cần có kinh nghiệm thực tế, trải nghiệm, nhạy bén với thị trường Công ty cổ phần Môi trường đô thị Thanh Trì đơn vị hoạt động lĩnh vực mơi trường, sản phẩm công ty làm xanh, sạch, đẹp mơi trường xung quanh khu vực huyện Thanh Trì phần quận Hoàng Mai Nâng cao hiệu kinh doanh Công ty vấn đề vô cấp thiết giai đoạn có nhiều đối thủ cạnh tranh sẵn sàng cung cấp dịch vụ lĩnh vực môi trường với giá thấp chất lượng tốt hơn… Do đó, Cơng ty phải khơng ngừng nâng cao hiệu quả, cải tiến công nghệ, nâng cao khả quản lý để thích ứng với biến động kinh tế thời gian Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết thực tiễn, việc đánh giá hiệu kinh doanh Công ty mang lại nhiều thơng tin quan trọng, có giá trị cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thời điểm tương lai Vì vậy, đề tài “ Nâng cao hiệu kinh doanh công ty Cổ phần Mơi trường thị Thanh Trì” được lựa chọn để nghiên cứu Đề tài có ý nghĩa lý luận, thực tiễn có tầm quan trọng đặc biệt Cơng ty Cổ phần Mơi trường Thanh Trì định hướng phát triển giai đoạn đến 2020 Tổng quan nghiên cứu Hiệu kinh doanh phạm trù quen thuộc, đề cập rộng rãi xem xét hoạt động DN Tuy nhiên phạm trù kinh tế tổng hợp, phức tạp thu hút quan tâm nhiều nhà nghiên cứu quản trị DN nước Chuyển sang kinh tế thị trường, vấn đề hiệu SXKD trở thành vấn đề sống DN quan niệm hiệu trở nên đầy đủ, xác tổng hợp Có nhiều cơng trình nghiên cứu, luận án tiến sỹ đề cập đến khái niệm hiệu SXKD, tiêu đánh biện pháp nhằm nâng cao hiệu SXKD doanh nghiệp Tuy nhiên nghiên cứu có điểm khác biệt phân tích khái niệm hiệu SXKD khái qt thơng qua cơng trình nghiên cứu tiêu biểu sau: Tác giả Nguyễn Văn Phúc (2016), Giải pháp tài nâng cao hiệu kinh doanh cho doanh nghiệp xây dựng thuộc Tổng công ty Sông Đà, luận án tiến sỹ, Học viện tài chính, Bộ tài Tác giả nghiên cứu toàn diện lý luận hiệu kinh doanh, gồm khái niệm, nhân tố ảnh hưởng, tiêu đánh giá… Vận dụng lý luận, đưa vào thực tế, tác giả đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, tìm nguyên nhân đề xuất giả pháp nâng cao hiệu kinh doanh co doanh nghiệp xây dựng thuộc Tổng Công ty Sông Đà Lê Thị Nhân (2017), Nâng cao hiệu sản xuât kinh doanh Công ty TNHH hữu hạn CELLCO Việt Nam, luận văn thạc sỹ, Viện Đại học mở Hà Nội.Tác giả hệ thống hóa vấn đề hiệu SXKD tµi chÝnh Q.thởng Ban ĐH Cty (chuyển mã 323) Lợi nhuận cha 10 phân phối t/đó 418 420 Năm 2 TT 430 21,469,784,355 23,067,908,482 431 (62,216,016) (62,216,016) 432 - - 433 21,532,000,371 23,130,124,498 440 51,239,315,749 40,951,982,508 - - Các tiêu bảng cân đối kế toán Số cui năm Số đầu năm 431 Hàng hoá nhận bán hộ , nhận ký gửi, ký cợc Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự to¸n chi sù nghiƯp, dù ¸n (3,906,059,555) 9,711,836,672 VËt t hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công (3,906,059,555) 698,449,965 (3,906,059,555) 9,711,836,672 Nguån kinh phÝ ®· hình thành TSCĐ Chỉ tiêu Tài sản thuê (3,207,609,590) 421 Quỹ KTPL hình thành TSCĐ Nguồn kinh phí nghiệp Năm trớc Năm Tổng cộng nguồn vốn 26,123,000 419 Năm trớc Nguồn vốn đầu 11 t XD Nguồn kinh II phí, quỹ khác Quỹ khen th1 ởng phúc lợi 26,123,000 - Hà Nội ngày 25 tháng 03 năm 2015 Ngời lập biểu (Ký, họ tên) Kế Toán Trởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) - Ph lc 6- Bng cõn đối kế tốn năm 2015 Cơng ty cổ phần Mơi trƣờng thị Thanh Trì MÉu sè B 01-DN Ban hành theo Quyết định số 15/2006TTBTC ngày 20/3/2006 Bộ trởng Bộ Tài Bảng Cân đối kế toán Đến 31 tháng 12 năm 2015 Đơn vị: đồng TT (A) A Tài sản (B) Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tơng đơng I tiền Tiền mặt quỹ Tiền gửi ngân hàng Các khoản tơng đơng tiền Các khoản đầu t tài ngắn II hạn Đầu t ngắn hạn khác Dự phòng giảm giá ĐT ngắn hạn ( * ) Các khoản phải III thu Phải thu khách hàng Trả trớc cho ng2 ời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD Khoản phải thu khác (TK138+338+334) T/đó Mã số Số đầu năm Số cuối năm (C) (1) (2) 100 28,628,032,733 39,739,730,047 110 3,123,536,039 17,165,980,634 111 2,506,553,726 1,152,385,540 112 616,982,313 16,013,595,094 - - 130 23,841,206,093 22,286,451,493 131 20,948,734,313 21,470,441,109 132 405,868,523 113 120 121 128 133 134 135 TK138 TK334 TK338 Dự phòng khoản phải thu khó đòi ( * ) 816,010,384 2,486,603,257 139 Hàng tồn IV kho Nguyên liệu, vật liệu tồn kho C«ng cơ, dơng kho Chi phÝ SXKD dở dang (TK154, 241) Hàng hoá tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ( * ) Tài sản ngắn hạn V khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Các khoản thuế phải thu Tài sản ngắn hạn khác (TK1381, 141, 144) T/đó 140 141 328,980,452 141 328,980,452 141 141 150 II 187,367,829 152 154 158 1,334,310,149 187,367,829 - 126,310,000 3,000,149 TK144 1,334,310,149 151 TK141 1,205,000,000 - - - 200 22,611,283,016 21,369,293,474 Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Phải thu nội dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 210 - 1,540,000,000 Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) Tài sản cố định thuê tài 220 22,336,964,813 19,420,475,747 221 12,625,128,141 9,174,719,075 222 31,735,574,909 31,201,654,909 Chi sù VI nghiÖp Chi nghiệp năm trớc Chi nghiệp năm Tài sản B dài hạn 99,930,091 149 TK1381 I 99,930,091 160 161 162 211 212 213 1,540,000,000 219 223 224 (19,110,446,768) (22,026,935,834) - - Nguyên giá Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) Chi phí xây dựng dở dang (TK241) Bất động sản đầu III t Các khoản đầu t tài dài IV hạn Đầu t vào Công ty Đầu t vào Cty liên kết, liên danh Đầu vo Công ty khác (TK2283) Dự phòng giảm giá đầu t dài hạn (*) Tài sản dài hạn V khác Chi phí trả trớc dài hạn (TK242) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản TT (A) A I nguån vèn 225 226 227 - 228 533,920,000 533,920,000 229 230 9,711,836,672 9,711,836,672 240 - - 250 - - 260 274,318,203 408,817,727 261 262 274,318,203 408,817,727 51,239,315,749 61,109,023,521 Số đầu năm Số cuối năm 251 252 258 259 268 270 Mã số (B) Nợ phải trả Nợ ngắn hạn (C) (1) (1) 300 23,095,726,883 35,653,706,005 310 23,095,726,883 35,653,706,005 Vay nợ ngắn hạn (TK311+315) Phải trả cho ngời bán Ng-ời mua tr¶ tiỊn tr-íc (TK131) Ng-êi mua tr¶ tiỊn tr-íc (TK3387) Thuế khoản phải nộp nhà nớc Phải trả ng-ời lao động Chi phí phải trả 311 1,700,000,000 312 6,737,740,564 313 73,724,787 11,127,328,935 313 314 3,018,269,455 3,606,943,407 315 10,314,199,299 8,122,960,208 316 722,239,981 633,150,250 Ph¶i tr¶ néi bé Ph¶i tr¶ theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD Các khoản phải trả ,phải nộp 10 khác (138+338) t/đó 11 Quỹ KTPL+ Quỹ thởng ban ĐHCty Nợ dài hạn Phải trả dài hạn ng-ời bán Phải trả nội dài hạn Phải trả DH khác (ngời mua trả tiền trớc) Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu cha thực (TK3387) Ngn vèn chđ së B h÷u Vèn chđ së I hữu Vốn đầu t- chủ sở hữu- Vốn KD Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Q.th-ởng Ban ĐH Cty (chuyển mã 323) Lợi nhuận ch-a 10 phân phối Nguồn vốn đầu t- 318 319 2,229,552,797 10,463,323,205 2,229,552,797 10,463,323,205 - - 400 28,143,588,866 25,455,317,516 410 6,673,804,511 5,732,651,231 411 99,294,500 99,294,500 417 70,282,929 70,282,929 418 - TK138 TK338 (trõ TK3387) II 11 317 XD 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 412 413 414 415 416 419 420 (3,207,609,590) (4,148,762,870) 421 9,711,836,672 9,711,836,672 Nguån kinh phÝ, II quü kh¸c 430 21,469,784,355 19,722,666,285 Quü khen th-ởng phúc lợi 431 (62,216,016) (62,216,016) Quỹ KTPL hình thành TSCĐ Nguồn kinh phí nghiệp Năm tr-ớc Năm Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 431 432 - - 433 21,532,000,371 19,784,882,301 440 51,239,315,749 61,109,023,521 Tæng céng nguån vèn - TT - Các tiêu bảng cân đối kế toán Số đầu năm Chỉ tiêu Tài sản thuê Vật t- hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hoá nhận bán hộ , nhận ký gửi, ký c-ợc Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại - Số cuối năm - Dự toán chi nghiệp, dự án Hà Nội ngày 25 tháng 03 năm 2016 Ngời lập biểu (Ký, họ tên) Kế Toán Trởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Ph lc 7- Bng cõn i k tốn năm 2016 Cơng ty cổ phần Mơi trƣờng thị Thanh Trì CƠNG TY CỔ PHẦN MƠI TRƯỜNG ĐƠ THỊ THANH TRÌ Mẫu số: B01-DN (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 (Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục) Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Số đầu kỳ Số cuối kỳ A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 39,739,730,047 23,567,664,793 I Tiền khoản tƣơng đƣơng tiền 110 17,165,980,634 5,021,217,303 Tiền 111 1,152,385,540 1,021,217,303 Các khoản tương đương tiền 112 16,013,595,094 4,000,000,000 II Đầu tƣ tài ngắn hạn 120 0 Chứng khoán kinh doanh Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 121 0 122 0 123 0 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 22,286,451,493 18,135,112,931 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 21,470,441,109 15,862,077,898 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 Phải thu nội ngắn hạn 133 0 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 0 Phải thu cho vay ngắn hạn 135 0 Phải thu ngắn hạn khác 136 816,010,384 1,077,113,735 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 0 Tài sản thiếu chờ xử lý 139 0 IV Hàng tồn kho 140 99,930,091 411,334,559 Hàng tồn kho 141 99,930,091 411,334,559 1,195,921,298 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 0 V Tài sản ngắn hạn khác 150 187,367,829 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT khấu trừ 152 0 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 187,367,829 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 Tài sản ngắn hạn khác 155 0 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 21,369,293,474 22,747,657,669 I Các khoản phải thu dài hạn 210 1,540,000,000 Phải thu dài hạn khách hàng 211 0 Trả trước cho người bán dài hạn 212 0 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 0 Phải thu nội dài hạn 214 0 Phải thu cho vay dài hạn 215 0 Phải thu dài hạn khác 216 1,540,000,000 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 0 II Tài sản cố định 220 9,708,639,075 10,064,410,440 Tài sản cố định hữu hình 221 9,174,719,075 10,064,410,440 - Nguyên giá 222 31,201,654,909 34,918,717,843 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 -22,026,935,834 -24,854,307,403 Tài sản cố định thuê tài 224 0 - Nguyên giá 225 0 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 0 Tài sản cố định vơ hình 227 533,920,000 - Nguyên giá 228 533,920,000 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 0 III Bất động sản đầu tƣ 230 0 - Nguyên giá 231 0 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 232 0 IV Tài sản dở dang dài hạn Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn Chi phí xây dựng dở dang 240 9,711,836,672 9,774,513,036 241 0 242 9,711,836,672 9,774,513,036 V Đầu tƣ tài dài hạn 250 0 Đầu tư vào công ty 251 0 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 252 0 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 0 Dự phòng đầu tư tài dài hạn (*) 254 0 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 0 VI Tài sản dài hạn khác 260 408,817,727 2,908,734,193 Chi phí trả trước dài hạn 261 0 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 0 Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn 263 0 Tài sản dài hạn khác 268 408,817,727 2,908,734,193 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 61,109,023,521 46,315,322,462 0 NGUỒN VỐN C - NỢ PHẢI TRẢ 300 35,591,489,989 16,016,156,643 I Nợ ngắn hạn 310 35,591,489,989 16,016,156,643 Phải trả người bán ngắn hạn 311 11,127,328,935 10,574,720,837 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 313 3,606,943,407 2,034,228,473 Phải trả người lao động 314 8,122,960,208 2,835,229,124 Chi phí phải trả ngắn hạn 315 633,150,250 51,888,286 Phải trả nội ngắn hạn 316 0 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 317 0 Doanh thu chưa thực ngắn hạn 318 0 Phải trả ngắn hạn khác 319 10,463,323,205 499,670,486 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 320 1,700,000,000 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 -62,216,016 20,419,437 13 Quỹ bình ổn giá 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ II Nợ dài hạn 323 0 324 0 330 0 Phải trả dài hạn người bán 331 0 Người mua trả tiền trước dài hạn 332 0 Chi phí phải trả dài hạn 333 Phải trả nội vốn kinh doanh 334 0 Phải trả nội dài hạn 335 0 Doanh thu chưa thực dài hạn 336 0 Phải trả dài hạn khác 337 0 Vay nợ thuê tài dài hạn 338 0 Trái phiếu chuyển đổi 339 0 10 Cổ phiếu ưu đãi 340 0 11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341 0 12 Dự phòng phải trả dài hạn 342 0 13 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 343 0 D - VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 25,517,533,532 30,299,165,819 I Vốn chủ sở hữu 410 5,732,651,231 30,299,165,819 Vốn góp chủ sở hữu 411 99,294,500 30,000,000,000 - Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu 411a 99,294,500 - Cổ phiếu ưu đãi 411b 0 Thặng dư vốn cổ phần 412 0 Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413 0 Vốn khác chủ sở hữu 414 0 Cổ phiếu quỹ (*) 415 0 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416 0 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417 0 Quỹ đầu tư phát triển 418 70,282,929 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 419 0 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 0 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ trước - LNST chưa phân phối kỳ 421 -4,148,762,870 421a -5,955,518,558 421b 1,806,755,688 12 Nguồn vốn đầu tư XDCB 422 9,711,836,672 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 19,784,882,301 Nguồn kinh phí 431 0 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) 432 19,784,882,301 440 61,109,023,521 46,315,322,462 0 299,165,819 Lập, Ngày 30 tháng 03 năm 2017 Ngƣời lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Phụ lục 8- Bảng cân đối kế tốn năm 2017 Cơng ty cổ phần Mơi trƣờng thị Thanh Trì CƠNG TY CP MƠI TRƯỜNG ĐƠ THỊ THANH TRÌ Số 21, ngõ 405 đường Ngọc Hồi, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam Mẫu số: B01-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 (Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục) Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu kỳ A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 29,247,417,500 23,567,664,793 I Tiền khoản tƣơng đƣơng tiền 110 8,767,958,752 5,021,217,303 Tiền 111 8,767,958,752 5,021,217,303 Các khoản tương đương tiền 112 0 II Đầu tƣ tài ngắn hạn 120 0 Chứng khốn kinh doanh Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 121 0 122 0 123 0 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 14,903,620,426 18,135,112,931 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 10,723,892,470 15,862,077,898 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 1,236,263,710 1,195,921,298 Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Phải thu cho vay ngắn hạn 133 0 134 0 135 0 Phải thu ngắn hạn khác 136 2,943,464,246 1,077,113,735 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 0 Tài sản thiếu chờ xử lý 139 0 IV Hàng tồn kho 140 5,575,838,322 411,334,559 Hàng tồn kho 141 5,575,838,322 411,334,559 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 0 V Tài sản ngắn hạn khác 150 0 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 Tài sản ngắn hạn khác 155 0 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 25,659,088,976 22,747,657,669 I Các khoản phải thu dài hạn 210 793,019,100 Phải thu dài hạn khách hàng 211 0 Trả trước cho người bán dài hạn 212 0 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 0 Phải thu nội dài hạn 214 0 Phải thu cho vay dài hạn 215 0 Phải thu dài hạn khác 216 793,019,100 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II Tài sản cố định 220 12,465,534,628 10,064,410,440 Tài sản cố định hữu hình 221 12,465,534,628 10,064,410,440 - Nguyên giá 222 29,398,100,952 34,918,717,843 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 -16,932,566,324 -24,854,307,403 Tài sản cố định thuê tài 224 0 - Nguyên giá 225 0 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 0 Tài sản cố định vơ hình 227 0 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 0 III Bất động sản đầu tƣ 230 0 - Nguyên giá 231 0 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 232 0 IV Tài sản dở dang dài hạn 240 9,774,513,036 9,774,513,036 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241 0 Chi phí xây dựng dở dang 242 9,774,513,036 9,774,513,036 V Đầu tƣ tài dài hạn 250 0 Đầu tư vào công ty 251 0 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 252 0 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 0 Dự phòng đầu tư tài dài hạn (*) 254 0 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 0 VI Tài sản dài hạn khác 260 2,626,022,212 2,908,734,193 Chi phí trả trước dài hạn 261 0 0 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 0 Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn 263 0 Tài sản dài hạn khác 268 2,626,022,212 2,908,734,193 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 54,906,506,476 46,315,322,462 C - NỢ PHẢI TRẢ 300 22,491,592,071 16,016,156,643 I Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn Doanh thu chưa thực ngắn hạn 310 311 318 19,536,092,071 10,303,671,273 16,016,156,643 10,574,720,837 Phải trả ngắn hạn khác 319 1,983,328,285 499,670,486 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 320 2,138,500,000 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 50,419,437 20,419,437 13 Quỹ bình ổn giá 323 0 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 324 0 II Nợ dài hạn 330 2,955,500,000 Phải trả dài hạn người bán 331 0 Người mua trả tiền trước dài hạn 332 0 Chi phí phải trả dài hạn 333 Phải trả nội vốn kinh doanh 334 0 Phải trả nội dài hạn 335 0 Doanh thu chưa thực dài hạn 336 0 Phải trả dài hạn khác 337 0 Vay nợ thuê tài dài hạn 338 2,955,500,000 Trái phiếu chuyển đổi 339 0 10 Cổ phiếu ưu đãi 340 0 11 Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 341 0 12 Dự phòng phải trả dài hạn 342 0 13 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 343 0 D - VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 32,414,914,405 30,299,165,819 I Vốn chủ sở hữu 410 32,414,914,405 30,299,165,819 Vốn góp chủ sở hữu 411 30,000,000,000 30,000,000,000 - Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu 411a - Cổ phiếu ưu đãi 411b 0 Thặng dư vốn cổ phần 412 0 Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413 0 Vốn khác chủ sở hữu 414 0 Cổ phiếu quỹ (*) 415 0 NGUỒN VỐN Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416 0 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417 0 Quỹ đầu tư phát triển 418 89,000,000 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 419 0 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 0 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 2,325,914,405 - LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ trước 421a 30,165,819 - LNST chưa phân phối kỳ 421b 2,295,748,586 299,165,819 12 Nguồn vốn đầu tư XDCB 422 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 0 Nguồn kinh phí 431 0 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) 432 54,906,506,476 46,315,322,462 440 Lập, Ngày 30 tháng 03 năm 2018 Ngƣời lập biểu Kế toán trƣởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) ... doanh doanh nghiệp; Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần Môi trường đô thị Thanh Trì; Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Công ty cổ phần Môi trường đô thị Thanh. .. kinh doanh Công ty cổ phần môi trƣờng thị Thanh Trì 48 2.2.1 Một số kết kinh doanh chủ yếu 48 2.2.2 Các tiêu đánh giá hiệu kinh doanh Công ty cổ phần môi trường đô thị Thanh Trì. .. PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MƠI TRƢỜNG ĐƠ THỊ THANH TRÌ 69 3.1 Chiến lƣợc phát triển công ty, chiến lƣợc nâng cao hiệu kinh doanh Công ty cổ phần mơi
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần môi trường đô thị thanh trì , Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần môi trường đô thị thanh trì