Pháp luật về bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất đối với các dự án công trình giao thông từ thực tiễn tỉnh thái bình

106 38 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 00:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƢỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH THÁI BÌNH TRỊNH XUÂN HẢO Chuyên ngành : Luật kinh tế Mã số : 38 01 07 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN MINH MẪN HÀ NỘI – 2019 LỜI CAM ĐOAN Để hoàn thành đề tài Luận văn Thạc sĩ luật học, tác giả phải tìm hiểu, nghiên cứu nhiều tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau, sách, giáo trình, tạp chí, internet,… đồng thời thu thập số liệu thực tế, qua thống kê, phân tích xây dựng thành đề tài nghiên cứu hồn chỉnh Tơi xin cam đoan đề tài luận văn tốt nghiệp cơng trình nghiên cứu tơi Tất nội dung số liệu đề tài tự tìm hiểu, nghiên cứu xây dựng, số liệu thu thập trung thực Giải pháp tơi rút từ q trình nghiên cứu lý luận thực tiễn cơng tác giải phóng mặt cơng trình giao thơng đường địa bàn tỉnh Thái Bình mà thân tơi tiếp xúc kết nghiên cứu luận văn chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam kết chắn rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan trước Nhà trường quy định pháp luật Hà Nội, ngày thángnăm2019 Tác giả luận văn Trịnh Xuân Hảo LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn hoàn thành trình học tập, rèn luyện nhờ giảng dạy, động viên hướng dẫn nhiệt tình thầy cô khoa sau Đại học, Trường Đại học Mở Hà Nội quan, gia đình bạn bè Nhân dịp xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm khoa, thầy giáo, cô giáo dẫn để tơi có kiến thức vơ q giá giúp tơi trưởng thành cách vững vàng Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy cô giáo Bộ môn Luật, đặc biệt PGS.TS Nguyễn Minh Mẫn, người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ trình nghiên cứu đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn UBND tỉnh Thái Bình, Sở, Ban, ngành tỉnh Thái Bình tạo điều kiện cho tơi tiếp cận thu thập thông tin cần thiết để làm sáng tỏ mục tiêu đề tài Cuối tơi xin chân thành cảm ơn tới gia đình, người thân bạn bè động viên, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Trịnh Xuân Hảo MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT PHỤC VỤ CÁC DỰ ÁN CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG 1.1 Cơ sở, khái niệm, mục đích ý nghĩa bồi thường giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất 1.1.1 Cơ sở trị sở lý luận bồi thường, giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất 1.1.2 Các khái niệm bồi thường, giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất 12 1.1.3 Đặc điểm bồi thường, giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất 16 1.1.4 Mục đích ý nghĩa việc bồi thường, giải phòng mặt Nhà nước thu hồi đất 17 1.2 Pháp luật bồi thường, giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất 21 1.2.1 Sự cần thiết việc điều chỉnh pháp luật việc bồi thường, giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất 21 1.2.2 Nội dung bồi thường, giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất pháp luật bồi thường, giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất 23 1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến pháp luật bồi thường, giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất 24 1.3 Kinh nghiệm thực tiễn pháp lý số quốc gia giới bồi thường, giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất gợi mở cho Việt Nam 27 1.3.1 Kinh nghiệm Trung Quốc 27 1.3.2 Kinh nghiệm Hàn Quốc 29 1.3.3 Kinh nghiệm Singapore 31 1.3.4 Một số gợi mở cho Việt Nam q trình xây dựng hồn thiện pháp luật bồi thường, giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất 34 1.3.5 Kinh nghiệm rút việc bồi thường, giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất phục vụ dự án cơng trình giao thơng 35 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT PHỤC VỤ DỰ ÁN CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG TẠI TỈNH THÁI BÌNH 38 2.1 Pháp luật bồi thường, giải phóng mặt nhà nước thu hồi đất 38 2.1.1 Các quy định chung bồi thường, giải phóng mặt nhà nước thu hồi đất 38 2.1.2 Các quy định cụ thể bồi thường đất Nhà nước thu hồi đất 44 2.1.3 Nội dung quy định bồi thường tài sản đất Nhà nước thu hồi đất 53 2.1.4 Trình tự thủ tục thực bồi thường Nhà nước thu hồi đất 56 2.1.5 Giải khiếu nại, tố cáo bồi thường, giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất 60 2.2 Thực trạng pháp luật bồi thường, giải phóng mặt nhà nước thu hồi đất tỉnh Thái Bình 63 2.2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình ảnh hưởng công tác bồi thường, giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất 63 2.2.2 Các văn pháp luật tỉnh Thái Bình bồi thường, giải phóng mặt thu hồi đất phục vụ dự án cơng trình giao thông 66 2.2.3 Thực tiễn thi hành pháp luật bồi thường, giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất phục vụ dự án cơng trình giao thơng tỉnh Thái Bình 67 2.2.4 Đánh giá q trình thi hành pháp luật bồi thường, giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất phục vụ dự án cơng trình giao thơng tỉnh Thái Bình 73 Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP HỒN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, GIẢI PHĨNG MẶT BẰNG PHỤC VỤ DỰ ÁN CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG 80 3.1 Định hướng hồn thiện pháp luật bồi thường, giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất mối liên hệ với việc thực dự án cơng trình giao thơng nâng cao hiệu thi hành 80 3.1.1 Định hướng chung 80 3.1.2 Định hướng cụ thể 80 3.2 Giải pháp hồn thiện pháp luật bồi thường, giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất phục vụ dự án cơng trình giao thơng qua thực tiễn thi hành 81 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện pháp luật bồi thường, giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất phục vụ dự án cơng trình giao thơng 81 3.2.2 Giải pháp tăng hiệu triển khai thực tế 85 3.2.3 Giải pháp ổn định sống người dân vùng giải tỏa 90 3.2.4 Giải pháp khác nhằm nâng cao hiệu công tác tổ chức thực pháp luật bồi thường, giải phóng mặt nhà nước thu hồi đất phục vụ dự án cơng trình giao thơng 91 KẾT LUẬN 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa CNH - HĐH Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa DN Doanh nghiệp FDI Đầu tư trực tiếp nước GDP Tổng sản phẩm quốc nội GPMB Giải phóng mặt NĐ-CP Nghị định-chính phủ UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Số hộ gia đình bị thu hồi đất nơng nghiệp mức quy mơ diện tích khác 50 Bảng 2: Mức tiền bồi thường đất hộ dân 71 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đất đai tài nguyên vô quý giá quốc gia, điều kiện tồn phát triển người sinh vật khác trái đất Đó tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn phân bố dân cư, xây dựng sở kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng Có thể nói đất đai định tồn phát triển loài người Trong trình phát triển đất nước, để đạt mục tiêu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp phát triển theo hướng đại, nhà nước cần phải có quỹ đất lớn cho việc xây dựng sở hạ tầng phục vụ trị, an ninh, quốc phòng, lợi ích cơng cộng, khu cơng nghiệp, khu kinh tế cao thị hóa… Vì vậy, việc thu hồi đất để phục vụ mục đích tất yếu Tuy nhiên, điều có tác động khơng nhỏ đến lợi ích đời sống người bị thu hồi đất Chính việc sử dụng hưởng lợi cho cơng trình, dự án mục đích chung cho hợp lý vấn đề nghiêm túc phải nhìn nhận cách khách quan, cơng tâm, từ sách pháp luật đến việc thực thi sách thực tế Điều quan trọng phải bù đắp phần thiệt thòi mà người bị thu hồi đất phải gánh chịu mà đảm bảo hài hòa mối quan hệ họ với nhà nước nhà đầu tư Thái Bình tỉnh ven biển đồng sông Hồng, miền Bắc Việt Nam Trong năm gần đây, tốc độ thị hóa diễn vơ nhanh chóng sơi động, kéo theo đó, diện tích đất đất nơng nghiệp bị thu hồi để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, phải kể đến việc thu hồi đất để phục vụ dự án cơng trình giao thơng địa bàn tỉnh Trong bối cảnh triển khai thực Luật đất đai 2013 văn hướng dẫn thi hành, thời gian qua, bên cạnh kết tích cực việc thực thi pháp luật bồi thường, giải phóng mặt nhà nước thu hồi đất để phục vụ dự án cơng trình giao thơng bộc lộ nhiều hạn chế, khiếm khuyết gây ảnh hưởng đến người bị thu hồi, địa phương đất chật, người đơng có đất nơng nghiệp chiếm đa số Thái Bình Chính lý nêu trên, tác giả lựa chọn đề tài “pháp luật bồi thường, giải phóng mặt nhà nước thu hồi đất dự án cơng trình giao thơng từ thực tiễn tỉnh Thái Bình” làm đề tài luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Luật khoa luật kinh tế, Viện Đại học Mở Hà Nội Tình hình nghiên cứu Pháp luật bồi thường, giải phóng mặt nhà nước thu hồi đất đề tài thu hút nghiên cứu giới luật học nước ta Thời gian qua, có nhiều cơng trình khoa học vấn đề công bố kể đến số cơng trình nghiên cứu sau: Phạm Văn Võ (2009), “chế độ pháp lý sở hữu đất đai Việt Nam nay”, Luận án Tiến sỹ, Thành phố Hà Nội Tác giả nêu tổng quan chế độ pháp lý sở hữu đất đai, việc thực chế độ sở hữu toàn dân đất đai Việt Nam vấn đề đặt Đồng thời, đưa số vấn đề đổi chế độ sở hữu đất đai Việt Nam Lưu Quốc Thái (2009), “thị trường quyền sử dụng đất – Thực trạng hướng hoàn thiện”, Luận án Tiến sỹ Thành phố Hà Nội Tác giả nêu trình thực thi quy định Luật đất đai năm 2013, đề cập quyền nghĩa vụ tổ chức kinh tế sử dụng đất gặp khơng khó khăn, thách thức thực tế việc tiếp cận đất đai tổ chức kinh tế thuộc thành phần kinh tế thiếu bình đẳng (đặc biệt doanh nghiệp tư nhân vừa nhỏ); tổ chức kinh tế chủ yếu tiếp cận đất đai thị trường sơ cấp quyền sử dụng đất thông qua việc Nhà nước giao đất, cho thuê đất, mang nặng tính chất xin - cho tiềm ẩn nguy tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, giao dịch quyền sử dụng đất thị trường thứ cấp quyền sử dụng đất dường phát triển thiếu khung pháp lý hoàn chỉnh, đầy đủ toàn diện cho thị trường phát triển thơng suốt lành mạnh Hồng Thị Biên Thùy (2010), “pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất”, Luận văn Thạc sỹ Thành phố Hà Nội Tác giả nêu vấn đề lý luận lịch sử bồi thường thiệt hại nhà nước thu hồi đất Phân tích thực trạng pháp luật bồi thường thiệt hại đất nhà nước thu hồi đất hướng hoàn thiện pháp luật bồi thường nhà nước thu hồi đất Tiếp đó, cơng trình số tạp chí thể quan điểm, phân tích đánh giá, kết luận việc bồi thường, GPMB nhà nước thu hồi đất như: đai nói chung pháp luật bồi thường Nhà nước THĐ nói riêng, yếu tố tiên hàng đầu cần phải bảo đảm tính thống nhất, đồng nội dung quy định, tránh chồng chéo, mâu thuẫn có nhiều cách hiểu khác từ quy định Các quy định pháp luật cần trình bày cụ thể, rõ ràng nhằm hạn chế tình trạng nhiều văn cấp ban hành phát sinh điểm không tương đồng nội dung với văn cấp Hai là, cải cách vấn đề liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Theo quy định Luật Đất đai năm 2013, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy tờ có giá trị pháp lý cao người sử dụng đất, đó, quyền lợi họ đất đai rõ ràng minh bạch Chính vậy, cần ý đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ, đánh số, cấp giấy chứng nhận tồn quỹ đất có, nhằm tạo thuận lợi công tác quản lý nhà nước đất đai, minh bạch quyền lợi kinh tế người sử dụng đất dễ dàng việc xác định hậu có tranh chấp, khiếu kiện xảy Ba là, xây dựng khung giá đất cho phù hợp với thực tế, sát giá thị trường Vấn đề đặt cho quan nhà nước có thẩm quyền cần nghiên cứu sửa đổi lại cho phù hợp với thực tế số vấn đề sau: (1) chế linh hoạt xác định giá đất: cần sửa đổi pháp luật đất đai theo hướng tách giá tính thuế giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thành hai giá riêng biệt Theo đó, giá đất Nhà nước quy định áp dụng làm tính loại thuế, thu tiền sử dụng đất Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tính giá trị quyền sử dụng đất giao đất khơng thu tiền sử dụng đất Còn Nhà nước giao đất, cho thuê đất mới, bồi thường, giải phóng mặt áp dụng theo giá thị trường, sở đấu giá quyền sử dụng đất tính tương đương; (2) bổ sung, hồn thiện quy định chế xây dựng giá đất theo hướng ngày phù hợp với giá thị trường; chuyển giao chức xác định giá đất từ UBND cấp tỉnh sang cho tổ chức tư vấn, định giá đất chuyên nghiệp thực Nhà nước giữ vai trò người quản lý cơng tác định giá đất Tiếp tục hồn thiện khung giá đất nơng nghiệp, làm sở cho việc định giá đất Mức giá Nhà nước thu hồi bồi thường đất cho người sử dụng bị thu hồi, loại đất tốt bị thu hồi để xây dựng sở kinh doanh Xây dựng hành lang pháp lý cho hoạt động định giá đất Cần bổ sung quy 84 định liên quan đến nguyên tắc hoạt động dịch vụ định giá đất, giá trị pháp ý chứng thư định giá, phương thức quản lý hoạt động định giá đất Thực tế cho thấy, để tránh thu hồi đất tràn lan phải quy hoạch hạn mức thu hồi Đối với chênh lệch giá quy hoạch, đầu tư xây dựng sở hạ tầng, phải có quy định để điều tiết Ví dụ, bình thường, giá đất 300.000 đồng/m2, đầu tư sở hạ tầng thi lên tới 10 triệu đồng/m2 sau trừ giá trị đầu tư, phần chênh lệch nhà nước phải điều tiết Cũng phải tính tới tỉ lệ để hỗ trợ cho người dân, dễ chấp nhận thu toàn phần chênh ngân sách Tất nhiên bên cạnh phải có hỗ trợ tái định cư, đào tạo nghề Như vậy, người dân thỏa mãn hơn, giải khúc mắc họ 3.2.2 Giải pháp tăng hiệu triển khai thực tế 3.2.3.1 Nâng cao lực máy quản lý đất đai nâng cao nhận thức cộng đồng pháp luật đất đai - Nâng cao chất lượng, tính khả thi, hiệu lực hiệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất + Triển khai việc lập, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp đến giai đoạn năm 10 năm, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu, quy hoạch sử dụng đất an ninh, quốc phòng hồn thành hàng năm quy hoạch sử dụng đất cấp huyện + Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, có việc lập bổ sung quy hoạch sử dụng đất vùng kinh tế - xã hội nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống tính liên kết liên ngành, liên vùng phạm vi toàn tỉnh + Nâng cao chất lượng công tác lập triển khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; ưu tiên đầu tư tập trung để hoàn thành dứt điểm dự án, cơng trình hạ tầng then chốt đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm kết nối, phát huy lợi vùng miền nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất + Thí điểm bước thực việc xác định ranh giới, cắm mốc thực địa khu vực đất cần bảo vệ đất chuyên trồng lúa nước, đất có rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, khu bảo tồn đa dạng sinh học, khu di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh 85 + Tiếp tục đẩy mạnh việc di dời sở gây ô nhiễm môi trường sở di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị, thành phố lớn để khai thác, sử dụng có hiệu quỹ đất theo quy hoạch hạn chế ô nhiễm môi trường + Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ đại giám sát biến động tài nguyên đất đai, giám sát thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, số loại đất cần bảo vệ nghiêm ngặt đất trồng lúa, đất có rừng phòng hộ, rừng đặc dụng Kiểm sốt chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất có rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất -Tăng cường áp dụng biện pháp kinh tế, hạn chế việc áp dụng biện pháp hành chính, đảm bảo quan hệ đất đai vận động theo chế thị trường có quản lý Nhà nước + Đẩy mạnh việc giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất + Chỉ đạo tiến hành điều tra, khảo sát xây dựng khung giá loại đất; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc xây dựng bảng giá đất xác định giá đất cụ thể địa phương + Tổ chức thực theo dõi, cập nhật biến động giá đất thị trường; bước xây dựng sở liệu giá đất tới đất gắn với sở liệu đất đai - Tổ chức thực công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư công khai, minh bạch, dân chủ, công theo quy định pháp luật Tập trung đạo xây dựng khu tái định cư bảo đảm chất lượng trước thu hồi đất; thực tốt sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải việc làm cho người có đất thu hồi (bao gồm đối tượng người bị thu hồi đất nông nghiệp, đất sản xuất kinh doanh người sử dụng đất kết hợp kinh doanh dịch vụ đô thị) - Đẩy mạnh công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 86 Nghiên cứu đổi quy trình cơng nghệ việc đo đạc, lập hồ sơ địa chính; đẩy mạnh việc thực đăng ký cập nhật biến động đất đai, chỉnh lý hồ sơ địa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất - Tập trung xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai, sở liệu đất đai hệ thống hồ sơ địa đại, theo mơ hình tập trung, thống phạm vi nước, phục vụ đa mục tiêu - Tăng cường công tác tra, kiểm tra, theo dõi, đánh giá việc quản lý, sử dụng đất, tập trung xử lý dứt điểm vụ việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai bảo đảm hiệu quả, khách quan, minh bạch + Tập trung tra, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất quan, tổ chức, doanh nghiệp số địa phương có nhiều vụ việc xúc, cộm Xử lý nghiêm vi phạm pháp luật đất đai phát qua tra, kiểm tra + Tăng cường công tác kiểm tra việc thực quyền nghĩa vụ người sử dụng đất Nhà nước giao đất, cho thuê đất hộ gia đình, cá nhân, tổ chức sử dụng đất đảm bảo sử dụng đất quy định pháp luật + Tăng cường cơng tác hòa giải tranh chấp đất đai, nâng cao chất lượng, hiệu giải đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai đảm bảo công bằng, khách quan minh bạch Tập trung xử lý dứt điểm tranh chấp đất đai phức tạp, kéo dài, đặc biệt vụ việc tranh chấp liên quan đến đất quốc phòng, an ninh, đất nơng, lâm trường; tranh chấp địa giới hành cấp + Tăng cường kiểm tra việc thi hành pháp luật đất đai Thí điểm bước triển khai hệ thống theo dõi, đánh giá công tác quản lý, sử dụng đất + Tăng cường công tác điều tra đánh giá tài nguyên đất phục vụ quản lý, sử dụng đất bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu + Thực tổng điều tra đất đai, tập trung xác định diện tích số loại đất quan trọng; đánh giá tiềm chất lượng tài nguyên đất, đặc biệt trọng đến vùng có nguy thối hóa, xâm nhập mặn, ngập úng, khơ hạn, hoang mạc hóa, xói mòn, rửa trơi, ô nhiễm đất + Đổi phương pháp thực ứng dụng công nghệ tiên tiến công tác thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ theo chuyên đề nhằm cung cấp số liệu xác phục vụ công tác quản lý nhà nước phát triển kinh tế - xã hội 87 - Đẩy mạnh thực việc "dồn điền đổi thửa", triển khai quy hoạch nơng thơn mới, khuyến khích nơng dân góp vốn, cho thuê quyền sử dụng đất để tập trung đất đai tổ chức sản xuất nơng nghiệp hàng hóa theo mơ hình tập trung - Kiểm sốt chặt chẽ việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực dự án đầu tư + Quy định tổ chức thực nghiêm túc điều kiện, tiêu chí để Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực dự án đầu tư + Tập trung kiểm tra, rà soát, xử lý dứt điểm trường hợp đất Nhà nước giao đất, cho thuê đất chậm đưa đất vào sử dụng, khơng sử dụng, sử dụng lãng phí, đầu đất sử dụng sai mục đích, trái pháp luật + Đẩy mạnh việc rà soát, xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước Kiểm tra chặt chẽ việc xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước việc thực đấu giá quyền sử dụng đất xếp lại trụ sở, sở làm việc thuộc sở hữu Nhà nước để chuyển sang mục đích phát triển kinh tế + Tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh nhằm đảm bảo sử dụng đất quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp với nhiệm vụ cụ thể đơn vị - Thực giải pháp huy động nguồn lực từ đất đai + Kiện toàn, nâng cao lực tổ chức có chức phát triển quỹ đất để bảo đảm thực thi nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo lập phát triển quỹ đất theo quy định pháp luật đất đai + Xây dựng chế huy động nguồn vốn từ tiền thu từ đất, từ nguồn tín dụng, từ ngân hàng phát triển nguồn khác để có kinh phí đáp ứng u cầu chủ động thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất, tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất + Chú trọng triển khai thực việc quy hoạch khai thác, sử dụng diện tích đất bên cạnh cơng trình kết cấu hạ tầng vùng phụ cận, đặc biệt cơng trình hạ tầng giao thơng thị có lợi để khai thác nguồn lực từ đất đai 3.2.3.2 Tạo chế để cộng đồng dân cư người bị thu hồi đất tham gia trực tiếp vào trình thu hồi đất Cần giao cho Tổ chức phát triển quỹ đất thực việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thay cho Ban bồi thường, giải phóng mặt Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập nhằm giảm bớt tác động máy hành chính, đưa việc triển khai gần với chế thị trường Việc cần 88 thực thực chất chế tham gia cộng đồng dân cư nơi có đất người bị thu hồi đất vào trình thực thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sự tham gia làm cho sớm đạt tính đồng thuận, hạn chế khiếu kiện người bị thiệt hại đất tạo mối quan hệ tốt quyền nhân dân Hơn nữa, thực thực tế cần có phân tích kĩ lưỡng điều kiện kinh tế, xã hội văn hóa, tập quán địa phương, nhóm cư dân để đưa giải pháp triển khai phù hợp Sự tham gia cộng đồng dân cư người có đất bị thu hồi sở vận hành dự án dạng “Công đồng tham gia phát triển” làm giảm chi phí đầu tư giảm khiếu kiện người bị thu hồi đất Trong việc thực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cần tính tốn đầy đủ tới lợi ích cộng đồng dân cư, hỗ trợ để bù đắp đủ thiệt hại cho người có đất bị thu hồi theo hướng trả lại đời sống, việc làm trước bị thu hồi đất, tạo điều kiện cho người tái định cư lựa chọn vị trí phù hợp quỹ nhà tái định cư Các quy định cần có quy định khung hệ thống pháp luật, điều quan trọng phải thực thi đầy đủ thực tế Thực nội dung cần áp dụng biện pháp sau: - Cần có phân tích điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa, tập quán, … cộng đồng dân cư khu vực bị thu hồi, cần phân tích kĩ đói nghèo ảnh hưởng xã hội để đưa phương án thực cụ thể - Đại diện cộng đồng dân cư giới thiệu đại diện người bị thu hồi đất giới thiệu tham gia thực chất vào trình thực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - Việc hỗ trợ cần tính toán đủ thiệt hại xảy đối vứi người bị thu hồi đất, thiệt hại khơng tính tiền thiệt hại dài hạn nhằm đáp ứng mục tiêu trả lại đời sống, việc làm trước bị thu hồi đất - Thực ngun tắc chia sẻ lợi ích, khơng đề cập tới tợi ích Nhà nước, nhà đầu tư, người bị thu hồi đất mà phải đề cập tới lợi ích cộng đồng nơi có đất - Cần cơng khai hóa quỹ tái định cư cho phép người tái định cư lựa chọn quỹ nhà có - Phát triển rộng rãi hình thức thực dự án dạng “cộng đồng tham gia phát triển” nhằm nâng cao vai trò cộng đồng, tăng cường đối thoại để tạo đồng thuận giảm chi phí đầu tư dự án, giảm khiếu kiện người bị thu hồi đất 89 3.2.3 Giải pháp ổn định sống người dân vùng giải tỏa Tạo chế cơng người có đất phải di chuyển người hưởng lợi từ việc thu hồi đất: (1) đề chủ trương sách tổ chức điều hành thực tốt chủ trương sách Phần lớn sách này, sách quy hoạch, chỉnh trang thị, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng trọng việc huy động sức dân, cộng đồng hệ thống trị, tạo đồng thuận rộng rãi xã hội thực hiệu chủ trương, sách ban hành; (2) cụ thể hóa sách GPMB, đền bù, tái định cư… phù hợp với điều kiện thực tế địa phương Kinh nghiệm cho thấy, công tác công bố quy hoạch, tuyên truyền, công khai thông tin dự án giải pháp quan trọng trước tiến hành dự án Khi người dân “được biết” quy hoạch, sách, lợi ích dự án mang lại có ý thức tự giác chấp hành chủ trương đền bù, giải tỏa Việc tổ chức tiếp dân, lắng nghe dân trình bày kiến nghị, nguyện vọng nhiệm vụ thường xuyên hội đồng giải phóng mặt quan chuyên trách đền bù giải tỏa, GPMB quyền cấp dự án Qua đó, giải đáp kiến nghị, vướng mắc thực dự án Cách làm tạo ấn tượng tốt, mang lại đồng thuận cao nhân dân để thực tốt chủ trương quyền Bên cạnh đó, thực quy chế dân chủ gắn với cải cách hành chính, xây dựng thực quy ước Trong đó, thực tốt cơng tác đơn giản hóa thủ tục hành theo hướng cơng khai, minh bạch thuận tiện cho tổ chức, công dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tiếp nhận, giải công việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ cán bộ, công chức, viên chức Cần có sách bồi thường có lợi cho người dân sở công bằng, lấy ý kiến đóng góp nhân dân, cơng khai trao đổi với nhân dân, không thực áp đặt chế bồi thường, tạo niềm tin nhân dân để công tác bồi thường đạt hiệu cao thực tế, giải phóng mặt thực nhanh chóng, tránh vướng mắc, khiếu kiện kéo dài, gây ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư Nhà nước Hai là, quy định ưu tiên cho việc tạo sở kinh tế mới, tạo việc làm cho hộ gia đình, cá nhân bị đất sản xuất Các cấp quyền cần quan tâm đến hoạt động hỗ trợ người bị thu hồi đất nhằm giúp người dân sớm bắt kịp với sống Trong thời gian chuyển đổi tái định cư, người dân 90 quyền hỗ trợ nhà tạm, thuê nhà chờ khu tái định cư hoàn thành, tạo việc làm, ổn định đời sống, sinh hoạt 3.2.4 Giải pháp khác nhằm nâng cao hiệu công tác tổ chức thực pháp luật bồi thường giải phóng mặt nhà nước thu hồi đất phục vụ dự án công trình giao thơng Trên sở nghiên cứu vấn đề lý luận đánh giá thực trạng pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Thái Bình, việc hồn thiện pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất, vào quan điểm, đường lối, chủ trương Đảng tiếp tục đổi sách, pháp luật đất đai thời kỳ đẩy mạnh tồn diện cơng đổi mới, tạo tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Để đảm bảo định hướng này, pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Thái Bình cần trọng vấn đề sau: Một là, tỉnh Thái Bình cần chủ động thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất năm xét duyệt Kế hoạch phê duyệt cần công bố công khai thông báo rộng khắp, phổ biến Quy định rõ ràng cụ thể trường hợp Nhà nước thực việc thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng dự án phát triển kinh tế, xã hội trường hợp cụ thể địa phương Vấn đề Luật Đất đai năm 2013 quy định rõ trường hợp thật cần thiết mà Nhà nước phải mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế xã hội lợi ích quốc gia, công cộng sở Điều 54, Hiến pháp năm 2013 Điều 61, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 quy định dựa tiêu chí: phải lợi ích quốc gia, lợi ích chung cộng đồng… Dự án mà quan Nhà nước thu hồi đất để thực vào ý nghĩa, tính chất quan trọng dự án với việc phát triển kinh tế xã hội quốc gia, lợi ích chung cộng đồng dân cư tỉnh Thái Bình Tiếp đến cần làm rõ mức độ quan trọng, cụ thể mức độ ý nghĩa tầm quan trọng dự án thu hồi đất cách minh bạch Hai là, Nghị số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa xác định: “công khai, minh bạch việc quản lý, sử dụng đất công; tăng cường giám sát, quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu sử dụng đất giao cho cộng đồng doanh nghiệp nhà nước” Các quy định pháp luật thiếu công khai, minh bạch tạo điều kiện phát sinh tình trạng tham nhũng, tiêu cực trình thực thi nhiệm vụ cán Nhà nước, phát sinh xung đột trình áp dụng Trên địa bàn tỉnh Thái Bình nay, thơng 91 tin dự án chưa phổ biến rộng khắp, thông tin dán vài điểm Sở Tư pháp, Trung tâm Hành cơng cấp tỉnh cấp huyện, UBND phường Đối tượng tiếp cận thông tin hẹp, nên thơng tin cần cơng bố khu nhà sinh hoạt chung tổ dân phố, thông báo phương tiện thông tin, truyền thơng dễ tiếp cận Vì vậy, pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất cần dân chủ, minh bạch, công khai, khách quan công Tạo điều kiện cho chế dân chủ tơn trọng q trình thi hành tạo đồng thuận cao với người bị thu hồi đất hạn chế phát sinh tranh chấp khiếu nại kéo dài Ba là, hoàn thiện quy định địa bàn tỉnh Thái Bình vấn đề bồi thường Nhà nước thu hồi đất, dựa nguyên tắc giải hài hòa lợi ích Nhà nước, lợi ích doanh nghiệp lợi ích người bị thu hồi đất Sự xung đột lợi ích bên điều tránh khỏi Tuy nhiên, đánh giá cách tổng thể thiệt hại hay ảnh hưởng tiêu cực thường rơi vào phía người có đất bị thu hồi song tác động tích cực hay lợi ích lại nằm phía đối tượng tiếp cận đất đai chủ doanh nghiệp, chủ đầu tư Để khắc phục tình trạng này, quyền thành phố nên thay sử dụng sức mạnh cưỡng chế để giải phương án đối thoại, tham vấn, để xem xét điều chỉnh Đây thái độ coi trọng quyền người sử dụng đất, có điều việc thu hồi đất bớt tùy tiện bồi thường cho người đất cách thỏa đáng Có phát triển đất nước mang tính bền vững đảm bảo công xã hội Bốn là, dứt điểm hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đại hóa hệ thống đồ địa chính, sơ đồ địa Quyền sử dụng đất pháp luật thừa nhận loại tài sản đặc biệt phép trao đổi thị trường tính chất đặc thù chế độ sở hữu đất đai Vì vậy, quyền sử dụng đất cần Nhà nước bảo đảm cho người sử dụng đất thông qua việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, họ pháp luật bảo hộ quyền lợi ích hợp pháp sử dụng đất đai Điều giúp thuận lợi công tác quản lý Nhà nước đất đai minh bạch quyền lợi kinh tế người sử dụng đất Khi người sử dụng đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc tính tốn bồi thường nhà nước thu hồi đất trở nên thuận lợi nhiều Để công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai thuận lợi quyền thành phố cần hướng tới việc hoàn thành dứt điểm công tác cấp 92 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn thành phố đôi với đại hóa hệ thống đồ địa chính, hồ sơ địa Năm là, sớm thành lập Trung tâm thông tin kế hoạch, dự án thu hồi đất đồng từ tỉnh tới huyện, thành phố Hiện nay, tỉnh Thái Bình có cổng thơng tin điện tử mạng văn phòng, người dân truy cập thủ tục hành qua trang website dịch vụ công, song thông tin đất đai, dự án thu hồi đất… chưa có có Vì vậy, cần có cổng thơng tin đất đai chuyên biệt, cập nhật liên tục để phục vụ người dân truy cứu thông tin thuận tiện, tránh tình trạng mù mờ dẫn đến khiếu kiện đáng tiếc Kết luận chƣơng Nâng cao hiệu việc ban hành sách pháp luật bồi thường nhà nước thu hồi đất nâng cao hiệu thi hành pháp luật cơng tác bồi thường, giải phóng mặt nhà nước thu hồi đất phục vụ xây dựng cơng trình giao thơng việc làm cần thiết có ý nghĩa tầm chiến lược quốc gia Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xử lý vi phạm hiệu hạn chế khiếu nại, tố cáo vượt cấp Vấn đề bồi thường thiệt hại nhân dân, Nhà nước cần tiếp cận tổng thể kinh tế, xã hội, môi trường để quốc gia ổn định phát triển bền vững Phát triển bền vững không chiến lược, phong cách sống tương lai mà q trình hòa nhập phát triển mặt người, xã hội với thiên nhiên Những đánh giải pháp hoàn thiện pháp luật để áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu cao công tác bồi thường Nhà nước thu hồi đất Qua vấn đề lý luận chương vấn đề thực tiễn chương 2, luận văn có đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác bồi thường, giải phóng mặt nhà nước thu hồi đất phục vụ xây dựng cơng trình giao thơng địa bàn tỉnh Thái Bình Trên sở đánh giá thực trạng pháp luật bồi thường, giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất dự án cơng trình giao thơng từ thực tiễn thi hành tỉnh Thái Bình nhằm thành tựu, hạn chế, nguyên nhân hạn chế, tồn đó; luận văn đưa định hướng giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu thi hành pháp luật bồi thường, giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất dự án cơng trình giao thơng từ thực tiễn tỉnh Thái Bình 93 KẾT LUẬN Hiện nay, trước tốc độ phát triển, đô thị hóa nhanh chóng nước nói chung địa phương nói riêng, cơng tác bồi thường, giải phóng mặt nhà nước thu hồi đất nhiệm vụ vơ khó khăn, phức tạp, thường xun, lâu dài nhạy cảm đòi hỏi trình ban hành pháp luật thực pháp luật bồi thường giải phóng mặt nhà nước thu hồi đất phải tiến hành trình tự, nghiêm chỉnh thể tính nghiêm minh pháp luật thể tính nghiêm minh pháp luật, đồng thời thể rõ chất nhân văn nhà nước xã hội chủ nghĩa Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất vấn đề thu hút quan tâm xã hội; có ảnh hưởng trực tiếp đến sống, tâm lý người dân tác động đến ổn định trị Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng công tác này, Đảng Nhà nước ta ban hành nhiều chủ trương, đường lối, sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người bị thu hồi đất Pháp luật đất đai thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người bị thu hồi đất Đảng Nhà nước quy định Luật Đất đai năm 2013 văn hướng dẫn thi hành Tuy nhiên, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất vấn đề phức tạp động chạm đến quyền lợi ích người dân; nên phát sinh nhiều khiếu kiện, tranh chấp tiềm ẩn nguy gây ổn định trị Lĩnh vực pháp luật thường xuyên sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng yêu thực tiễn Song giá đất ngày tăng cao phát triển nhanh chóng cơng phát triển đất nước, số quy định vấn đề bộc lộ hạn chế, bất cập Việc nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất việc làm cần thiết nhằm đưa giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật thực tiễn thi hành Trên sở phân tích nội dung quy định thực định, đánh giá thực trạng áp dụng luận giải sở khoa học cần thiết việc hoàn thiện định hướng hoàn thiện pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất, luận văn đề xuất số giải pháp hoàn thiện lĩnh vực pháp luật này, đặc biệt công tác bồi thường, GPMB cơng trình giao thơng địa bàn tỉnh Thái Bình 94 Tuy nhiên, lĩnh vực rộng, nhiều nhạy cảm vấn đề tương đối nên việc nghiên cứu luận văn gặp nhiều khó khăn; thân tác giả tiếp xúc với công tác nghiên cứu nên kinh nghiệm kiến thức hạn chế Vì thế, tác giả mong thầy giáo, cô giáo nhà nghiên cứu khoa học đánh giá bổ sung đóng góp thêm cho tác giả hoàn thiện luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn! 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2017), Nghị số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Quốc hội (1946), Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Quốc hội (1980), Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam Quốc hội (1992), Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam Quốc hội (2013), Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam Quốc hội (1993), Luật Đất đai Quốc hội (2003), Luật Đất đai 10 Quốc hội (2018), Luật Tố cáo 11 Quốc hội (2013), Luật Đất đai 12 Quốc hội (2015), Bộ luật Dân 13 Quốc hội (2015),Luật Tố tụng hành 14 Hội đồng Chính phủ (1959), Nghị định số 151/TTg ngày 14/04/1959 quy định thể lệ tạm thời trưng dụng đất 15 Chính phủ (2004), Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất 16 Chính phủ (2009), Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 17 Chính phủ (2013), Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 17/06/2013 Quy định chi tiết số điều Luật thuế thu nhập cá nhân Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế thu nhập cá nhân 18 Chính phủ (2014), Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai 19 Chính phủ (2014), Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 quy định giá đất 20 Chính phủ (2014), Nghị định số 47/2014/NĐ-CP Chính phủ ngày 15/05/2014 Quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất 96 21 Chính phủ (2015), Nghị địnhsố 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 quy định sách tạo việc làm quỹ quốc gia việc làm 22 Chính phủ, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 quy định sửa đổi, bổ sung số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 23 Bộ Tài nguyên Môi trường, thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất 24 Thủ tướng Chính phủ (2009), Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 21/11/2009 quy định đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 25 Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày 06/11/2012 sách hỗ trợ giải việc làm đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nơng nghiệp 26 Thủ tướng Chính phủ (2015), Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 sách hỗ trợ giải việc làm đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất 27 UBND tỉnh Thái Bình (2014), Quyết địnhsố 08/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 ban hành quy định số sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Thái Bình 28 UBND tỉnh Thái Bình (2016), Quyết định số 1773/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 việc phê duyệt chương trình phát triển thị tỉnh Thái Bình đến năm 2020 29 Từ điểnTiếng Việt (2011), Nxb Đà Nẵng, Trung tâm Từ điển học, Hà Nội 30 Từ điển Luật học (1999), NxbTừ điển Bách khoa, Hà Nội 31 Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật đất đai, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội, 2016 32 Trường Đại học Luật Hà Nội, đề tài nghiên cứu khoa học, chủ nhiệm đề tài TS Nguyễn Thị Nga: “Pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất – Thực trạng hướng hoàn thiện”,2014; 33 Trường Đại học Luật Hà Nội, Từ điển giải thích Luật học Luật đất đai, Luật lao động, Tư pháp quốc tế, Nxb Cơng an nhân dân, 1999 34 Dỗn Hồng Nhung (chủ biên), (2013), “Pháp luật định giá đất bồi thường, giải phóng mặt bằng”, Nxb Hà Nội 35 Phạm Thu Thủy (2014), Pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Luật học, Đại học Luật Hà Nội 36 Phạm Thu Thủy (2014), “Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất theo Luật đất đai 2013”, Tạp chí Luật học, Số Đặc san, tr.53-61 97 37 Trần Quang Huy (2010), “Chính sách hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất”, tạp chí Luật học, số 10/2010 38 Nguyễn Quang Tuyến, Nguyễn Minh Ngọc, “Pháp luật bồi thường, tái định cư nhà nước thu hồi đất Singapore Trung Quốc – Những gợi mở cho Việt Nam hoàn thiện pháp luật bồi thường, tái định cư Nhà nước thu hồi đất”, Tạp chí Luật học, số 10/2010, tr.60-68 39 Nguyễn Thu Thảo, “Pháp luật bồi thường nhà nước thu hồi đất thực tiễn thi hành thành phố Thái Bình”, Luận văn thạc sĩ luật học, Hà Nội, 2017 40 Bùi Thế Hùng, “Pháp luật bồi thường, giải phóng mặt nhà nước thu hồi đất qua thực tiễn thi hành quận Đống Đa – thành phố Hà Nội”, Luận văn thạc sĩ luật học, Hà Nội, 2016 WEBSITE 41 http://vietnammoi.vn/quy-trinh-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuocthu-hoi-dat-2687.html 42 http://www.thaibinh.gov.vn/gioithieu/Pages/dieu-kien-tu-nhien.aspx 43 http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinhthanhchitiet.aspx?idTinhThanh=38 44 http://www.mt.gov.vn/vn/tin-tuc/53262/thai-binh trien-khai-du-an-giao-thongtrong-diem-noi-hai-tinh-thai-binh -hung-yen.aspx 45 https://news.zing.vn/thai-binh-de-xuat-dau-tu-bot-tuyen-duong-bo-ven-bienhon-3800-ty-post803972.html 46 http://sotnmt.thaibinh.gov.vn/ct/News/Lists/banggiadat/View_Detail.aspx 47 http://baothaibinh.com.vn/tin-tuc/203/56635/ubnd-tinh-nghe-ban-quan-ly-duan-dau-tu-xay-dung-cac-cong-trinh-giao-thong-bao-cao-tinh-hinh-thuc-hienmot-so-du-an-tren-dia-ban-tinh http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/phap-luat/thai-binh-nhung-ton-tai-ocac-du-an-bt-trong-nam-2017.html 98 ... bồi thường, giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất pháp luật bồi thường, giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất 23 1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến pháp luật bồi thường, giải phóng mặt Nhà nước thu hồi. .. phóng mặt Nhà nước thu hồi đất 63 2.2.2 Các văn pháp luật tỉnh Thái Bình bồi thường, giải phóng mặt thu hồi đất phục vụ dự án cơng trình giao thơng 66 2.2.3 Thực tiễn thi hành pháp luật bồi thường,. .. thường, giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất phục vụ dự án cơng trình giao thơng tỉnh Thái Bình 67 2.2.4 Đánh giá trình thi hành pháp luật bồi thường, giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất phục vụ dự án
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất đối với các dự án công trình giao thông từ thực tiễn tỉnh thái bình , Pháp luật về bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất đối với các dự án công trình giao thông từ thực tiễn tỉnh thái bình