Thẩm quyền sơ thẩm vụ án KDTM của toà án từ thực tiễn tại các toà án ở tỉnh thanh hoá

87 38 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 00:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ THẨM QUYỀN SƠ THẨM VỤ ÁN KINH DOANH THƢƠNG MẠI CỦA TOÀ ÁN TỪ THỰC TIỄN TẠI CÁC TOÀ ÁN Ở TỈNH THANH HỐ DƢƠNG XN TƯ HÀ NỘI – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI DƢƠNG XUÂN TÖ THẨM QUYỀN SƠ THẨM VỤ ÁN KINH DOANH THƢƠNG MẠI CỦA TOÀ ÁN TỪ THỰC TIỄN TẠI CÁC TOÀ ÁN Ở TỈNH THANH HOÁ Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 8380107 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN CƠNG BÌNH HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nêu Luận văn chƣa đƣợc công bố công trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Tơi hồn thành tất cá mơn học tốn tất cá nghĩa vụ tài theo quy định Khoa Luật - Viện đại học Mở Hà Nội Vậy viết Lời cam đoan đề nghị Viện đại học Mở Hà Nội xem xét để tơi bảo vệ Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! Người cam đoan Dương Xuân Tú LỜI CẢM ƠN Em xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với TS Nguyễn Cơng Bình, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn giúp em hoàn thành tốt luận văn Thầy tận tình dìu dắt, san sẻ, giúp đỡ em vƣợt qua khó khăn gặp phải suốt quãng thời gian qua Em xin cảm ơn thầy cô giáo Khoa Luật - Viện đại học Mở Hà Nội truyền đạt kiến thức quý báu cho em Xin cảm ơn ngƣời yêu thƣơng hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần cho em năm qua Nếu thiếu tình cảm thân thƣơng ấy, em khơng thể hồn thành tốt khóa luận này./ Em xin chân thành cảm ơn!!! Hà Nội, ngày tháng Học viên Dương Xuân Tú năm 2018 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Tình hình nghiên cứu đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài .4 Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài Ý nghĩa lí luận thực tiễn luận văn Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THẨM QUYỀN SƠ THẨM VỤ ÁN KINH DOANH, THƢƠNG MẠI CỦA TÕA ÁN 1.1 Khái niệm, đặc điểm ý nghĩa việc pháp luật quy định thẩm quyền sơ thẩm vụ án KDTM Tòa án 1.1.1 Khái niệm thẩm quyền sơ thẩm vụ án KDTM Tòa án 1.1.2 Đặc điểm thẩm sơ thẩm vụ án KDTM Tòa án .10 1.1.3 Ý nghĩa việc pháp luật quy định thẩm quyền sơ thẩm vụ án KDTM Tòa án .13 1.2 Cơ sở việc pháp luật quy định thẩm quyền sơ thẩm vụ án KDTM Tòa án .17 1.2.1 Cơ sở lý luận việc pháp luật quy định thẩm quyền sơ thẩm vụ án KDTM Tòa án 17 1.3 Lƣợc sử hình thành phát triển quy định pháp luật Việt Nam thẩm quyền sơ thẩm vụ án KDTM Tòa án .24 1.3.1 Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1994 24 1.3.2 Giai đoạn từ năm 1994 đến 2004 27 1.3.3 Giai đoạn từ năm 2004 đến 28 KẾT LUẬN CHƢƠNG 30 Chƣơng THỰC TRẠNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ THẨM QUYỀN SƠ THẨM VỤ ÁN KINH DOANH, THƢƠNG MẠI CỦA TÕA ÁN .31 2.1 Thẩm quyền sơ thẩm vụ án KDTM Tòa án theo loại việc 31 2.1.1 Tranh chấp phát sinh hoạt động KDTM cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với có mục đích lợi nhuận 32 2.1.2 Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao cơng nghệ cá nhân, tổ chức với có mục đích lợi nhuận .36 2.1.3 Tranh chấp người chưa phải thành viên công ty có giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp với cơng ty, thành viên cơng ty 38 2.1.4 Tranh chấp công ty với thành viên công ty; tranh chấp công ty với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc công ty cổ phần, thành viên công ty với liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức cơng ty 39 2.1.5 Các tranh chấp khác KDTM, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quan, tổ chức khác theo quy định pháp luật 42 2.2 Thẩm quyền sơ thẩm vụ án KDTM theo cấp Toà án 43 2.2.1 Thẩm quyền sơ thẩm vụ án KDTM TAND cấp huyện 45 2.2.2 Thẩm quyền sơ thẩm vụ án KDTM TAND cấp tỉnh 46 2.3 Thẩm quyền sơ thẩm vụ án KDTM Tòa án theo lãnh thổ 48 2.3.1 Các quy định nguyên tắc xác định thẩm quyền sơ thẩm vụ án KDTM Tòa án theo lãnh thổ 49 2.3.2 Các quy định thẩm quyền sơ thẩm vụ án KDTM Tòa án theo lựa chọn nguyên đơn .53 KẾT LUẬN CHƢƠNG 56 Chƣơng 3: THỰC TIỄN THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ THẨM QUYỀN SƠ THẨM VỤ ÁN KINH DOANH, THƢƠNG MẠI CỦA TÕA ÁN TẠI CÁC TÕA ÁN NHÂN DÂN Ở TỈNH THANH HÓA VÀ KIẾN NGHỊ 57 3.1 Thực tiễn thực quy định pháp luật Việt Nam hành thẩm quyền sơ thẩm vụ án KDTM Tòa án TAND tỉnh Thanh Hóa 57 3.1.1 Những kết đạt việc thực quy định pháp luật Việt Nam hành thẩm quyền sơ thẩm vụ án KDTM Tòa án TAND tỉnh Thanh Hóa 57 3.1.2 Những hạn chế, vướng mắc nguyên nhân hạn chế, vướng mắc việc thực quy định pháp luật Việt Nam hành thẩm quyền sơ thẩm vụ án KDTM Tòa án TAND tỉnh Thanh Hóa 60 3.2 Một số kiến nghị hồn thiện thực quy định pháp luật Việt Nam hành thẩm quyền sơ thẩm vụ án KDTM Tòa án TAND tỉnh Thanh Hóa 63 3.2.1 Kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam hành thẩm quyền sơ thẩm vụ án KDTM Tòa án .63 3.2.2 Kiến nghị thực quy định pháp luật Việt Nam hành thẩm quyền sơ thẩm vụ án KDTM Tòa án TAND tỉnh Thanh Hóa 67 KẾT LUẬN CHƢƠNG 73 KẾT LUẬN 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .75 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BLDS : Bộ luật dân BLTTDS : Bộ luật tố tụng dân CHXHCNVN : Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam KDTM : Kinh doanh, thƣơng mại LDN : Luật doanh nghiệp LTCTAND : Luật tổ chức Tòa án nhân dân LTM : Luật thƣơng mại PLTTGQCVAKT : Pháp lệnh thủ tục giải vụ án kinh tế TAND : Tòa án nhân dân TCTD : Tổ chức tín dụng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Gắn liền với phát triển kinh tế, hoạt động KDTM chủ thể kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đem lại tác động đóng góp đáng kể cho phát triển chung đất nước Tuy nhiên, hoạt động diễn tránh khỏi mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh nhiều nguyên nhân Bởi lẽ, xã hội có kinh tế phát triển chắn kéo theo tình trạng tranh chấp KDTM xảy ngày nhiều, khơng phức tạp tính chất mà đa dạng nội dung Do đó, vụ án KDTM hệ tất yếu trình vận động nguồn lực cá nhân, tổ chức vào hoạt động KDTM Khi có tranh chấp xảy ra, cần có chế giải tranh chấp để mở đường cho hợp tác phát triển Để giải tranh chấp phát sinh KDTM, Nhà nước ta khơng ngừng hồn thiện hệ thống pháp luật Đồng thời thông qua quan chức Nhà nước tổ chức pháp luật thừa nhận để giải tranh chấp, mâu thuẫn Trong đó, Tòa án quan giải tranh chấp quan trọng phổ biến Việt Nam Trong hệ thống TAND Tòa kinh tế - Tồ chuyên trách thành lập theo Luật tổ chức Tòa án nhân dân (LTCTAND) năm 2014 có chức giải tranh chấp KDTM Ngày 25/11/2015, kỳ họp thứ 10 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thơng qua Bộ luật tố tụng dân (BLTTDS) năm 2015 thay BLTTDS năm 2004, theo thẩm quyền sơ thẩm vụ án KDTM Tòa án quy định có nhiều thay đổi theo hướng Tòa án nhân dân (TAND) cấp huyện giải hầu hết tranh chấp KDTM Quá trình thực Bộ luật để giải vụ án KDTM, bên cạnh thuận lợi, kết đạt nhiều nguyên nhân khác việc giải vụ án KDTM Tòa án bộc lộ số hạn chế, vướng mắc Tỷ lệ án KDTM sơ thẩm bị Tòa án cấp phúc thẩm tuyên hủy, sửa hàng năm chiếm tỷ lệ tương đối cao Việc tiếp tục nghiên cứu cách toàn diện thẩm quyền sơ thẩm vụ án KDTM Tòa án cần thiết Vì vậy, Học viên lựa chọn đề tài: “Thẩm quyền sơ thẩm vụ án KDTM Toà án từ thực tiễn Tồ án tỉnh Thanh Hố” làm luận văn thạc sĩ luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Ở Việt Nam, đến thời điểm có số cơng trình nghiên cứu vấn đề liên quan đến thẩm quyền sơ thẩm vụ án KDTM Tòa án, bao gồm cơng trình nghiên cứu khoa học cấp sở, cấp bộ; sách chuyên khảo; luận văn, luận án viết cơng bố tạp chí chun ngành luật Trong đó, phải kể đến cơng trình nghiên cứu tiêu biểu sau đây: - Sách chuyên khảo: “Trình tự, thủ tục giải vụ việc dân sự, KDTM, lao động, nhân gia đình” tác giả Hà Thị Mai Hiên, Nhà xuất Công an nhân dân năm 2008; - Sách chuyên khảo: “Bình luận khoa học BLTTDS năm 2015”, sách chuyên khảo, Bùi Thị Huyền (chủ biên), Nhà xuất Lao động, năm 2016; - Luận văn thạc sĩ luật học: “Pháp luật giải tranh chấp KDTM theo thủ tục tố tụng Tòa án Việt Nam nay” tác giả Đinh Thị Trang, bảo vệ Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2013; - Luận văn thạc sĩ luật học: “Thủ tục sơ thẩm vụ án KDTM - Thực tiễn giải TAND huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội” tác giả Tưởng Thị Lan, bảo vệ Khoa luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014; - Luận văn thạc sĩ luật học: “Thẩm quyền dân theo loại việc Toà án giải tranh chấp kinh doanh thƣơng mại” tác giả Nguyễn Thị Hiên, bảo vệ Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2014; - Bài: “Thẩm quyền giải tranh chấp công ty Tòa án” tác giả Nguyễn Thị Vân Anh đăng Tạp chí TAND số năm 2007; - Bài: "Thực tiễn áp dụng pháp luật việc giải tranh phức tạp, tạo áp lực lớn cho Tòa án ngược lại, có địa phương số lượng vụ án tranh chấp KDTM không đáng kể Xuất phát từ thực tiễn địa phương kinh tế chậm phát triển, đời sống nhân dân khó khăn, vùng sâu, vùng xa quan hệ KDTM khơng nhiều, từ số lượng tranh chấp Mặt khác, bối cánh Nhà nước ta đẩy mạnh công tác xây dựng Bộ máy nhà nước theo hướng tinh giản gọn nhẹ việc tổ chức hệ thống Tòa án (ở tỉnh huyện có TAND) lãng phí nhân lực sở vật chất kỹ thuật Để hồn thiện bất cập trên, theo quan điểm chúng tơi cần phải thành lập đẩy nhanh tiến độ xây dựng Tòa án khu vực số vùng, địa phương mà hàng năm có số lượng vụ án KDTM khơng đáng kể Đồng thời, Tòa án khu vực có thẩm quyền giải vụ án KDTM (thậm chí cá vụ dân sự, hình v.v ) phạm vi vài huyện Có vậy, phát huy hiệu tối đa Tòa án việc giải tranh chấp KDTM Mặt khác, theo quy định khoản Điều 37 BLTTDS năm 2015 TAND cấp tỉnh có thẩm quyền giải vụ án KDTM thuộc thẩm quyền TAND cấp huyện mà TAND cấp tỉnhlấy lên để giải Tuy nhiên, thiếu rõ ràng, cụ thể việc quy định vấn đề dẫn tới tùy tiện TAND cấp tỉnh việc áp dụng Do vậy, để tránh việc tuỳ tiện áp dụng, nhà lập pháp cần phải dựa sở khoa học xác định thẩm quyền Tòa án cấp phân tích để có quy định bổ sung phù hợp theo hướng xác đinh cụ thể trường hợp mà TAND cấp tỉnhcó thể lấy lên để giải Ngồi ra, để hạn chế tình trạng tùy tiện việc áp dụng TAND cấp tỉnh BLTTDS năm 2015 cần phải có quy định cụ thể việc TAND cấp tỉnh lấy lên để giải TAND cấp tỉnh phải định văn - Kiến nghị hoàn thiện quy định thẩm quyền giải vụ án KDTM 65 Tòa án trƣờng hợp bên thỏa thuận chọn Tòa án hợp đồng Về vấn đề này, chưa có hướng dẫn cụ thể từ phía quan Nhà nước nên có quan điểm khác để giải trường hợp là: Quan điểm thứ cho rằng: Áp dụng rộng rãi nguyên tắc tự lựa chọn bên tức quy định bên có quyền thỏa thuận chọn Tòa án giải tranh chấp ghi vào hợp đồng Tòa án có thẩm quyền giải tranh chấp phát sinh mà không thiết phải tuân thủ quy định thẩm quyền theo lãnh thổ Chỉ bên khơng thỏa thuận lựa chọn Tòa án giải áp dụng quy định thẩm quyền Tòa án theo lãnh thổ Quan điểm thứ hai cho rằng: Sự lựa chọn bên phải phù hợp với quy định pháp luật, tùy tiện, đồng thời phải tuân thủ quy định thẩm quyền theo lãnh thổ, hay nói cách khác bên có quyền lựa chọn vụ việc tranh chấp theo quy định pháp luật bên lựa chọn Quan điểm tác giả thống với quan điểm thứ hai cho thẩm quyền Tòa án quy định cụ thể BLTTDS người khởi kiện khởi kiện Tòa án có thẩm quyền quy định BLTTDS; đương thỏa thuận hợp đồng (về việc lựa chọn Tòa án giải tranh chấp) để khởi kiện yêu cầu Tòa án giải tranh chấp thỏa thuận đương không phù hợp với quy định pháp luật nên Tòa án mà đương lựa chọn khơng có thẩm quyền thụ lý đơn để giải Khi gặp trường hợp này, Tòa án nhận đơn phải chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền báo cho người khởi kiện biết - Kiến nghị hoàn thiện quy định thẩm quyền giải vụ án KDTM Tòa án trƣờng hợp bên thỏa thuận lựa chọn Tòa án nơi nguyên đơn cƣ trú để giải tranh chấp bất động sản Tại điểm a khoản Điều 40 BLTTDS năm 2015 quy định bên có 66 quyền thỏa thuận văn lựa chọn Tòa án nơi nguyên đơn cư trú, làm việc để giải tranh chấp Tuy nhiên, trường hợp bên thỏa thuận lựa chọn Tòa án nơi nguyên đơn cư trú để giải tranh chấp bất động sản bất động sản lại nằm địa phận Tòa án khác bên nộp đơn đến Tòa án nơi nguyên đơn cư trú yêu cầu giải tranh chấp Tòa án phải từ chối thụ lý hướng dẫn đương nộp đơn đến Tòa án nơi có bất động sản Hay nói cách khác, tranh chấp bất động sản pháp luật quy định có Tòa án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải Đồng thời, để việc áp dụng pháp luật thống cần phải hướng dẫn quy định khoản Điều 39 BLTTDS theo hướng việc áp dụng quy định thẩm quyền giải vụ án dân nói chung vụ án KDTM nói riêng Tòa án theo lãnh thổ phải theo thứ tự ưu tiên sau: là, tranh chấp bất động sản có Tòa án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết; hai là, tranh chấp bất động sản lựa chọn Tòa án nơi nguyên đơn cư trú có trụ sở bên có thỏa thuận; ba là, khơng thuộc trường hợp hai Tòa án có thẩm quyền giải Tòa án nơi cư trú có trụ sở bị đơn Quy định góp phần khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn việc phân định thẩm quyền giải tranh chấp Tòa án nơi nguyên đơn cư trú bên thỏa thuận với Tòa án nơi có bất động sản 3.2.2 Kiến nghị thực quy định pháp luật Việt Nam hành thẩm quyền sơ thẩm vụ án KDTM Tòa án TAND tỉnh Thanh Hóa Hoạt động xét xử Tồ án nhân dân nói chung hoạt động giải tranh chấp KDTM Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hóa nói riêng hoạt động áp dụng pháp luật Toà án nhân dân, cụ thể Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Hội đồng xét xử chủ thể có quyền áp dụng pháp luật Bản án định Toà án kết trình áp dụng pháp luật Ở 67 Việt Nam nay, giải vụ án KDTM đường Toà án phương thức giải thông dụng phổ biến Để đảm bảo hiệu quả, chất lượng áp dụng pháp luật giải vụ án KDTM Tồ án nhân dân cần có điều kiện định Bên cạnh thành tựu đạt công tác thực pháp luật thẩm quyền sơ thẩm tranh chấp KDTM, hệ thống TAND tỉnh Thanh Hóa nhiều hạn chế, vướng mắc Để khắc phục điều này, tác giả xin đề xuất số kiến nghị sau: - Tăng cƣờng công tác đào tạo, bồi dƣỡng để nâng cao lực, trình độ chun mơn nghiệp vụ Thẩm phán Hội thẩm nhân dân Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân… người trực tiếp giao nhiệm vụ xét xử, nhân danh Nhà nước để bảo vệ pháp luật Ở họ cần phải có tố chất nghề nghiệp định, họ vừa người thay mặt cho quyền lực nhà nước thông qua hoạt động xét xử, vừa phải công dân gương mẫu sống ngày Với vị trí trách nhiệm xã hội đặc biệt mình, đòi hỏi họ phải có tiêu chuẩn định trình độ chun mơn, trình độ lý luận trị, đạo đức nghề nghiệp… Thời gian qua, số lượng vụ án bị Tòa án cấp hủy, sửa hàng năm ngày gia tăng Trong có nguyên nhân chủ quan số Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, chưa nỗ lực nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ Do đó, cần trọng nâng cao lực trình độ Thẩm phán Hội thẩm nhân dân Chất lượng đội ngũ cán tham gia xét xử tổng hợp chất lượng Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân… tham gia xét xử đánh giá thông qua tiêu chuẩn chuyên môn, phẩm chất trị, đạo đức; khả hồn thành nhiệm vụ giao theo quy định pháp luật theo quy định ngành 68 Là người giữ vị trí quan trọng hoạt động xét xử Toà án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân phải người am hiểu pháp luật, có trình độ chun môn kỹ xét xử Như biết, Thẩm phán người bổ nhiệm theo quy định pháp luật để làm nhiệm vụ xét xử vụ án giải việc khác thuộc thẩm quyền Tồ án Xét xử cơng việc phức tạp, đòi hỏi người tham gia phải có trình độ am hiểu pháp luật, có tinh thần trách nhiệm, có kỹ sống, có khả nắm bắt diễn biến phức tạp vấn đề Chính vậy, ngồi tiêu chuẩn “cứng” điều kiện trở thành Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân pháp luật quy định họ phải có lực “đặc biệt” hình thành thơng qua trình giao tiếp xã hội, qua học tập Có thể kể đến số kỹ sau đây: + Nắm vững quy định pháp luật thuộc lĩnh vực phân công đảm nhiệm cách chuyên sâu; thu nhận xử lý thông tin để phục vụ việc thực có hiệu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giao: + Có khả phân tích, đánh giá cách xác, tồn diện tài liệu, chứng để làm cho việc định, án phù hợp với thực tiễn; + Có khả lập luận, tranh luận, lấy lời khai với người tham gia tố tụng; kịp thời xử lý tình phát sinh phiên theo quy định pháp luật Ngoài điều kiện chun mơn, họ phải có trình độ lý luận trị, phải thường xun trau dồi đạo đức nghề nghiệp, coi yếu tố quan trọng, có tác động trực tiếp đến trình xét xử Tồ án nhân dân Mặt khác, sở quan trọng, mang tính pháp lý cho việc tuyển dụng, bổ nhiệm đào tạo cán Đạo đức nghề nghiệp cán tư pháp tiêu chuẩn tối quan trọng, hoạt động nghề nghiệp họ mang tính đặc thù, có tác động trực tiếp đến đến danh dự, quyền tự do, tài 69 sản,… người Những giá trị đạo đức đội ngũ thể rõ nét hoạt động nghề nghiệp đời sống hàng ngày Trong hoạt động nghề nghiệp, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân cán tư pháp khác phải đảm bảo yếu tố khách quan, công bằng, vô tư, không vụ lợi cá nhân, có lý, có tình Sự cơng bằng, vơ tư khách quan thân giá trị tư pháp dân chủ Trong trình xét xử họ phải cương tôn trọng nguyên tắc này, vượt qua tác động khách quan để đưa định, án đảm bảo tính khách quan, cơng bằng, vơ tư, pháp luật Trong q trình xét xử đòi hỏi họ phải có lương tâm, sẵn sàng nhận sửa chữa sai sót gặp phải, có tinh thần trách nhiệm xét xử, đặt niềm tin vào công lý - Tăng cƣờng công tổng kết, rút kinh nghiệm giải vụ án KDTM Tòa án Trong q trình giải vụ án KDTM, số trường hợ thẩm phán chưa nghiên cứu kỹ hồ sơ, không thu thập đầy đủ chứng cứ; kiến thức pháp luật chưa vững dẫn đến xác định sai thẩm quyền Tòa án giải vụ án KDTM Ngoài ra, nhiều trường hợp xem xét vượt yêu cầu khởi kiện đương sự; xác định lỗi áp dụng chế tài phạt vi phạm hợp đồng không quy định Với số lượng vụ án KDTM ngày gia tăng tính chất vụ án ngày phức tạp nay, việc cán cần phải tự học trao dồi kiến thức việc đào tạo, đào tạo lại cán giải tranh chấp kinh doanh, thương mại nhiệm vụ cấp bách cần thiết; bên cạnh cần tổ chức nhiều hội nghị mở rộng đối tượng tập huấn; tổ chức hội thảo chuyên đề pháp luật hàng quý năm, qua rút kinh nghiệm thực tiễn để tổng kết lý luận đưa kiến nghị sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh hướng dẫn áp dụng pháp luật đáp ứng yêu cầu giải án - Xây dựng sở vật chất, sách quản lý, đánh giá, đãi ngộ, khen 70 thƣởng, kỷ luật cán Ngành Toà án Cơ sở vật chất TAND, điều kiện làm việc chế độ đãi ngộ cán Ngành Tồ án có ảnh hưởng khơng nhỏ đến chất lượng áp dụng pháp luật nói chung, giải tranh chấp kinh doanh, thương mạitại Toà án nhân dân nói riêng Cơ sở vật chất phục vụ xét xử bao gồm: Trụ sở làm việc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác xét xử, tài liệu tham khảo, tài liệu tra cứu…có ảnh hưởng định đến việc nâng cao chất lượng xét xử TAND Điều kiện vật chất, cụ thể máy móc; phương tiện làm việc, lại; trụ sở làm việc, phòng xét xử, phòng nghị án… trang bị đầy đủ, đại góp phần trực tiếp vào việc thể trang nghiêm quan cơng quyền; đội ngũ cán Tồ án có đủ phương tiện làm việc việc xét xử đảm bảo chất lượng hơn, họ tập trung vào cơng việc mà khơng bị chi phối khó khăn điều kiện, phương tiện làm việc Chế độ đãi ngộ tốt khuyến khích cán hăng hái làm việc, chống lại tha hoá, biến chất, mua chuộc; ngược lại, chế độ đãi ngộ không hợp lý nguyên nhân dẫn đến tình trạng lơ cơng việc, khơng hăng say phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp đội ngũ cán tham gia xét xử.Chế độ sách đãi ngộ giữ vai trò quan trọng, từ chế độ đề bạt, bổ nhiệm bố trí đến chế độ khen thưởng, chế độ tiền lương kỷ luật… động lực thúc đẩy cán Ngành Tồ án khơng ngừng vươn lên hồn thành tốt nhiệm vụ giao - Tăng cƣờng giám sát phản biện xã hội thực quy định pháp luật thẩm quyền sơ thẩm vụ án KDTM Tòa án Giám sát góp phần xây dựng thực chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước, chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh đối ngoại; kịp thời phát sai sót, khuyết điểm, yếu kiến nghị sửa đổi, bổ sung sách cho phù hợp; phát hiện, phổ biến nhân tố mới, mặt tích cực; 71 phát huy quyền làm chủ nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước sạch, vững mạnh Phản biện xã hội nhằm phát nội dung thiếu, chưa sát, chưa đúng, chưa phù hợp văn dự thảo quan Đảng, Nhà nước; kiến nghị nội dung thiết thực, góp phần bảo đảm tính đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội tính hiệu việc hoạch định chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước; bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội Giám sát phản biện xã hội hai công tác quan trọng Trên giới, nước vậy, đặc biệt nước có Đảng lãnh đạo, coi trọng công tác giám sát phản biện xã hội Giám sát phản biện xã hội trách nhiệm Mặt trận tổ quốc tổ chức đoàn thể dân, với Đảng mà Đảng thành viên lãnh đạo Mặt trận, Đảng cần tạo điều kiện để Mặt trận hoàn thành nhiệm vụ lịch sử, đưa giám sát phản biện xã hội vào sống, trở thành nếp sinh hoạt thường xuyên nơi nước Đảm bảo lãnh đạo Đảng, thực tốt giám sát phản biện xã hội với tham gia giám sát Hội đồng nhân dân, Mặt trậnTổ quốc nhân dân hoạt động xét xử Toà án; đồng thời, đổi lãnh đạo Đảng hoạt động Tồ án, cơng tác cán Ngành Toà án, xây dựng hệ thống trị ngày củng cố, phát triển, nhân tố hậu thuẫn tích cực, đảm bảo hiệu cao cho hoạt động áp dụng pháp luật thẩm quyền sơ thẩm giải vụ án KDTM Toà án nhân dân 72 KẾT LUẬN CHƢƠNG Việc hoàn thiện hệ thống pháp luật tố tụng dân nói chung quy định pháp luật tố tụng dân thẩm quyền dân theo loại việc Tòa án giải vụ án KDTM nói riêng việc làm cấp bách cần thiết Trong phần luận văn, tác giả đac diễn giải bất cập diễn thực tiễn Tòa án thực quy định thẩm quyền dân theo loại việc để giải tranh chấp KDTM Theo hướng đó, tác giả đề phương hướng hồn thiện quy định pháp luật rõ biện pháp, kiến nghị cụ thể vấn đề thẩm quyền Hy vọng rằng, kiến nghị đề xuất luận văn góp phần hồn thiện quy định pháp luật thẩm quyền giải vụ án KDTM Tòa án nâng cao hiệu áp dụng quy định Tòa án tương lai 73 KẾT LUẬN Việc nghiên cứu quy định thẩm quyền dân theo loại việc Tòa án giải vụ án KDTM có lịch sử phát triển lâu dài pháp luật TTDS Việt Nam Mặc dù giai đoạn có quy định khác nhìn chung quy định thẩm quyền dân theo loại việc Tòa án giải vụ án KDTM ln có tính kế thừa ngày phát triển hoàn thiện Những quy định thẩm quyền dân sơ thẩm theo loại việc Tòa án giải vụ án KDTM BLTTDS sở pháp lý quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho Tòa án giải vụ việc thuận lợi cho đương tham gia tố tụng Tuy nhiên, số quy định thiếu sót, hạn chế Trên sở kết nghiên cứu, luận văn đề xuất kiến nghị hoàn thiện quy định thẩm quyền dân sơ thẩm theo loại việc Tòa án giải vụ án KDTM nhằm đáp ứng đòi hỏi mà công cải cách tư pháp hội nhập quốc tế đặt Với kiến nghị mang tính xây dựng, trung thực, khách quan khoa học, tác giả mong muốn đề tài nhận đón nhận q thầy giáo bạn Bên cạnh đó, khả hạn chế thời gian nghiên cứu có hạn, q trình tìm kiếm tài kiệu gặp nhiều khó khăn nên đề tài khơng tránh khỏi hạn chế định Vì vậy, tác giả mong nhận bảo, đóng góp ý kiến q thầy để đề tài hoàn thiện 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Vân Anh (2007), “Thẩm quyền giải tranh chấp cơng ty Tòa án”, tạp chí TAND, (4), tr.31-35 Bộ Chính trị (2005), Nghị sổ 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 chiến lƣợc cách tƣ pháp đến năm 2020, Hà Nội Bộ Văn hóa thơng tin – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao – TAND Tối cao (2001), Thông tƣ liên tịch số 01/2001/TTLT/TANDTC-VKSNDTCBVHTT hƣớng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật Dân việc giải tranh chấp liên quan đến quyền tác giả Toà án nhân dân, Hà Nội Chính phủ (1956), Nghị định số 735-TTg ngày 10/04/1956 Điều lệ tạm thời Hợp đồng kinh doanh,Hà Nội Chính phủ (1960), Nghị định số 20-TTg ngày 04/01/1960về việc tổ chức Hội đồng trọng tài cấp trung ƣơng, khu, thành phố, tỉnh Bộ chủ quản lý xí nghiệp, Hà Nội Chính phủ (1975), Nghị định số 75/CP ngày 10 tháng năm 1975 Điều lệ tổ chức hoạt động Trọng tài kinh tế, Hà Nội Chủ tịch nước (1945), Sắc lệnh số 47/SL ngày 10/10/1945về việc giữ tạm thời luật lệ hành Bắc, Trung, Nam ban hành luật pháp cho toàn quốc, Hà Nội Chủ tịch nước (1945), Sắc lệnh số 51/SL ngày 17/04/1946về việc ấn định thẩm quyền Toà án phân công nhân viên Toà án, Hà Nội Chủ tịch nước (1946), Sắc lệnh số 13/SL ngày 24/01/1946 việc tổ chức Tòa án ngạch thẩm phán, Hà Nội 10.Nguyễn Đức Chiến (2010), Thẩm quyền dân Tòa án việc giải tranh chấp KINH DOANH, THƢƠNG MẠI, Khóa luận 75 tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội 11.Ngô Cường (2010), “Áp dụng quy định BLTTDS việc giải vụ án KINH DOANH, THƢƠNG MẠI”, tạp chí TAND, (14), tr 11-13 12.Nguyễn Văn Cường (2010), “Một số vấn đề cần đặt sửa đổi, bổ sung BLTTDS”, tạp chí TAND, (11), tr.5-11 13.Nguyễn Văn Cường Phan Thị Thu Hà (2011), “Những vấn đề sửa đổi, bổ sung số điều Phần chung BLTTDS”, tạp chí TAND, (24), tr 1-8 14.Lê Thị Hà (2005), “Phân cấp thẩm quyền giải tranh chấp dãn hệ thống Tòa án Việt Nam giai đoạn nay”, Luận án Tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội 15.ThS Tơ Thị Đơng Hà - Đại học Tài – Marketing (2015), Bình luận số quy định Điều 30 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 16.Hà Thị Mai Hiên (2008), “Trình tự, thủ tục giải vụ việc dân sự, KDTM, lao động, hôn nhân gia đình” tác giả Hà Thị Mại Hiên, NXB Công an nhân dân năm 2008 17.Nguyễn Thị Hiên (2014), Luận văn thạc sĩ luật học: “Thẩm quyền dân theo loại việc Toà án giải tranh chấp kinh doanh thương mại,” bảo vệ Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2014 18.Hội đồng nhà nước (1989), Pháp lệnh số 13-LCT/HDDNN8 bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, Hà Nội 19.Bùi Thị Huyền (chủ biên)(2016), “Bình luận khoa học BLTTDS năm 2015”, sách chuyên khảo, Nhà xuất Lao động, năm 2016 20.Tưởng Thị Lan (2014), Luận văn thạc sĩ luật học: “Thủ tục sơ thẩm vụ án KDTM - Thực tiễn giải TAND huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội”, bảo vệ Khoa luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014 76 21.Hoàng Tố Nguyên (2013), Thẩm quyền Tòa án việc giải tranh chấp KDTM Việt Nam 22.Nhà xuất Tư pháp, Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân 2015, tháng 03/2017 23.Quốc hội nước CHXHCNVN (2013), Hiến pháp năm 2013, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 24.Quốc hội nước CHXHCNVN (2014), Luật tổ chức Tòa án nhân dân, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 25.Quốc hội nước CHXHCNVN (2004), Bộ luật Tổ tụng dân sự, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 26.Quốc hội nước CHXHCNVN (2015), Bộ luật Tổ tụng dân sự, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 27.Quốc hội nước CHXHCNVN (2015), Bộ luật Tổ tụng hình sự, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 28.Quốc hội nước CHXHCNVN (2015), Bộ luật dân sự, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 29.Quốc hội nước CHXHCNVN (2014), Luật Doanh nghiệp, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 30.Quốc hội nước CHXHCNVN (2005), Luật Thƣơng mại, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 31.Quốc hội nước CHXHCNVN (2013), Luật Cƣ trú sửa đổi 2013, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 32.Quốc hội nước CHXHCNVN (2010), Luật Trọng tài thƣơng mại, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 33.Quốc hội nước CHXHCNVN (2011), Luật sửa đổi, bổ sung sổ điều Bộ luật Tổ tụng dân sự, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 34.Nguyễn Hữu Quỳnh tập thể tác giả (1999), Từ điển luật học, NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội 77 35.Đặng Thị Quỳnh (2011), Thẩm quyền sơ thẩm dân Tòa án theo cấp theo lãnh thổ, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội 36.Từ Văn Thiết (2009), “Thẩm quyền giải thuộc Tòa dân hay Tòa kinh tế?”, tạp chí TAND, (4), tr 19-23 37.Nguyễn Kim Thịnh (2010), Thẩm quyền sơ thẩm dân Tòa án theo lãnh thổ theo quy định BLTTDS năm 2004, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội 38.Cao Thị Lê Thương (2011), Thẩm quyền Tòa án việc giải vụ việc KDTM theo quy định BLTTDS, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội 39.Tòa Kinh tế TANDTC (2010), Một sổ vƣớng mắc việc giải vụ án KDTM hƣớng giải quyết, Tham luận Tòa kinh tế TANDTC, Hà Nội 40.Đinh Thị Trang (2013), Luận văn thạc sĩ luật học: “Pháp luật giải tranh chấp KDTM theo thủ tục tố tụng Tòa án Việt Nam nay,” bảo vệ Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2013 41.Bùi Thành Trung (2011), “Một số vƣớng mắc xác định thẩm quyền thời hiệu giải tranh chấp theo khoản khoản Điều 29 BLTTDS lĩnh vực kinh doanh bất động sản”, tạp chí TAND, (4), tr 17-21 42.Trường Đại học Luật Hà Nội (2006), Giáo trình Luật Thƣơng mại, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 43.Trường Đại học Luật Hà Nội (2010), Giáo trình Luật tố tụng dân Việt Nam, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 44.Trần Anh Tuấn (2009), “Thẩm quyền Tòa án việc giải tranh chấp quyền sử dụng đất”, tạp chí Nghiên cứu lập pháp, 78 (7), tr.52-56 45.Ủy ban Liên hiệp Quốc LTM Quốc tế (1996), Luật mẫu thƣơng mại điện tử UNCITRAL, Hà Nội 46.Ủy ban thường vụ Quốc hội (1994), Pháp lệnh số 31/L/CTN 29/03/1994 thủ tục giải vụ án kinh tế, Hà Nội 47.Ủy ban thường vụ Quốc hội (2003), Pháp lệnh số 08/2003/PLUBTVQH ngày 25/02/2003 trọng tài thƣơng mại 48.Vũ Thị Hồng Vân (2007), “Một số kiến nghị nhằm thực thi có hiệu quy định thẩm quyền giải tranh chấp KDTM theo quy định BLTTDS”, tạp Kiểm sát, (15), tr.27-30 49.Viện khoa học xét xử TANDTC (1996), Hệ thống hóa văn pháp luật văn hƣớng dẫn áp dụng pháp luật tố tụng dân sự, Hà Nội 50.Viện ngôn ngữ học (2006), Từ điển tiếng Việt, NXB Đà Nẵng, Đà Nẵng 79 ... luận thẩm quyền sơ thẩm vụ án KDTM Tòa án, quy định pháp luật Việt Nam thẩm quyền sơ thẩm vụ án KDTM thực tiễn thực quy định pháp luật Việt Nam thẩm quyền sơ thẩm vụ án KDTM Tòa án TAND tỉnh Thanh. .. định thẩm quyền sơ thẩm vụ án KDTM Tòa án; - Các quy định BLTTDS năm 2015 thẩm quyền sơ thẩm vụ án KDTM Tòa án; - Thực tiễn thực quy định BLTTDS năm 2015 thẩm quyền sơ thẩm vụ án KDTM Tòa án TAND... vấn đề lý luận thẩm quyền sơ thẩm vụ án KDTM Tòa án khái niệm đặc điểm thẩm quyền sơ thẩm vụ án KDTM Tòa án; ý nghĩa việc pháp luật quy định thẩm quyền sơ thẩm vụ án KDTM Tòa án; sở việc pháp luật
- Xem thêm -

Xem thêm: Thẩm quyền sơ thẩm vụ án KDTM của toà án từ thực tiễn tại các toà án ở tỉnh thanh hoá , Thẩm quyền sơ thẩm vụ án KDTM của toà án từ thực tiễn tại các toà án ở tỉnh thanh hoá

Từ khóa liên quan