Phân tích đánh giá độ tin cậy lưới điện tỉnh Quảng Bình và đề xuất các giải pháp nâng cao độ tin cậy

26 47 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:54

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA LÊ ANH PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY LƯỚI ĐIỆN TỈNH QUẢNG BÌNH VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY Chuyên ngành: Kỹ thuật điện Mã số: 8520201 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN HỮU HIẾU Phản biện 1: TS LÊ ĐÌNH DƯƠNG Phản biện 2: TS LÊ ĐỨC TÙNG Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kỹ thuật điện họp Trường Đại học Bách khoa vào ngày 27 tháng 10 năm 2018 * Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Học liệu Truyền thông Trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng - Thư viện Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Yêu cầu đảm bảo chất lượng cung cấp điện Công ty Điện lực ngày nghiêm ngặt Chất lượng cung cấp điện yêu cầu điện áp, tần số có u cầu tính liên tục cấp điện cho khách hàng Theo xu hội nhập với giới, Công ty Điện lực Việt Nam cần phải đưa cam kết có tính định lượng tính liên tục cung cấp điện khách hàng, đặc biệt nhà đầu tư nước ngồi Định lượng tính liên tục cung cấp điện thể tiêu tần suất ngừng cấp điện bình quân tổng số ngừng cấp điện bình quân khách hàng khoảng thời gian định (thường chọn quý năm) Từ yêu cầu thực tiễn công tác quản lý vận hành lưới điện phân phối, cần thiết nghiên cứu tiêu đánh giá độ tin cậy lưới điện phân phối quy định theo tiêu chuẩn điện quy định Công ty Điện lực số nước giới sử dụng để xác định tiêu độ tin cậy lưới điện phân phối, từ năm 2013, EVN thức giao cho đơn vị thành viên có Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) kế hoạch số độ tin cậy cung cấp điện thông qua số tần suất điện kéo dài bình quân (SAIFI), số thời gian điện khách hàng bình quân (SAIDI) số tần suất điện thống qua (MAIFI) Từ EVNCPC giao cho Cơng ty Điện lực trực thuộc có Cơng ty Điện lực Quảng Bình kế hoạch thực tiêu nhằm có sở đánh giá tính liên tục cấp điện chất lượng cấp điện cho khách hàng Từ việc tổng hợp, phân tích cách sâu độ tin cậy (ĐTC) HTĐ phân phối tỉnh Quảng Bình từ năm 2013, nhằm đưa giải pháp thực để áp dung cho Cơng ty Điện lực Quảng Bình với mục tiêu phấn đấu giảm số ĐTCCCĐ: SAIDI, SAIFI, MAIFI, năm sau giảm 10 - 30% so với năm trước cách giảm tối đa thời gian số lần điện khách hàng vừa làm hài lòng khách hàng, nâng cao uy tín ngành điện, vừa góp phần vào phát triển kinh tế xã hội địa phương Vì tơi chọn đề tài: “Phân tích đánh giá độ tin cậy lưới điện tỉnh Quảng Bình đề xuất giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện” Mục tiêu nghiên cứu Trên sở tổng hợp, phân tích thực trạng lưới điện phân phối tính tốn đánh giá ĐTCCCĐ địa bàn tỉnh Quảng Bình từ năm trước, nghiên cứu thuận lợi, khó khăn vướng mắc, từ xây dựng sở lý luận để đề xuất giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ĐTCCCĐ cho năm Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài: Các tiêu độ tin cậy cung cấp điện Lưới điện trung áp thuộc QBPC quản lý vận hành Phạm vi nghiên cứu: Độ tin cậy lưới điện trung áp QBPC, từ đề giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cung cấp điện, đem lại hiệu kỹ thuật kinh tế Phương pháp nghiên cứu Trên sở lý thuyết ĐTCCCĐ hệ thống điện, từ số liệu thống kê, tổng hợp năm trước ĐTCCCĐ tính tốn thực tế dựa chương trình Quản lý lưới điện EVNCPC (OSM), đánh giá độ tin cậy cung cấp điện lưới điện trung áp tỉnh Quảng Bình Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao ĐTCCCĐ cho lưới điện tỉnh Quảng Bình năm Tên bố cục đề tài Căn vào mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài đặt tên là: “PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY LƯỚI ĐIỆN TỈNH QUẢNG BÌNH VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY” Bố cục đề tài: Bố cục đề tài chia làm chương sau: Chương 1: Cơ sở lý thuyết độ tin cậy cung cấp điện Chương 2: Tổng quan điều kiện tự nhiên kinh tế, xã hội lưới điện tỉnh Quảng Bình Chương 3: Độ tin cậy lưới điện phân phối tỉnh Quảng Bình Chương 4: Đề xuất giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện thời gian tới CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN 1.1 Tổng quan hệ thống điện, bao gồm: + Nhà máy điện: Biến đổi lượng sơ cấp thành điện + Mạng điện: TBA, đường dây + Hộ tiêu thụ: Biến đổi điện thành dạng lượng khác 1.2 Tổng quan lưới phân phối 1.2.1 Định nghĩa phân loại Lưới phân phối gồm lưới trung áp lưới hạ áp Cấp điện áp thường dùng lưới phân phối bao gồm 110 kV, 35 kV, 22 kV, 15 kV, 10 kV, 06 kV 0,4 kV 1.2.2 Phần tử lưới điện phân phối, bao gồm: Máy biến áp trung gian máy biến áp phân phối Thiết bị dẫn điện: đường dây điện (dây dẫn phụ kiện) Thiết bị đóng cắt bảo vệ: Máy cắt, dao cách ly, cầu chì, chống sét van, áp tô mát, hệ thống bảo vệ rơ le, giảm dòng ngắn mạch Các thiết bị phụ trợ khác 1.3 Mục đích, ý nghĩa độ tin cậy cung cấp điện: Độ tin cậy cung cấp điện lưới điện hiểu khả hệ thống cung cấp đầy đủ liên tục điện cho hộ tiêu thụ, với chất lượng điện (điện áp tần số) đảm bảo (đúng quy định) 1.3.1 Định nghĩa độ tin cậy: Độ tin cậy hệ thống điện hiểu khả đối tượng đảm bảo cung cấp đầy đủ liên tục điện cho hộ tiêu thụ điện với chất lượng (gồm tần số, điện áp) hợp chuẩn 1.3.2 Các tham số liên quan Một số khái niệm liên quan đến ĐTCCCĐ sau: - Nguồn: nhà máy, trạm điện có chức phân phối – truyền tải đến hộ sử dụng điện hệ thống - Phụ tải: hộ sử dụng điện điểm đấu nối hệ thống điện hay gọi nơi tiêu thụ điện Phụ tải thể khả tiêu thụ điện hay nhiều khách hàng - Hệ thống điện phân phối: hệ thống điện nhận điện từ lưới truyền tải sau truyền dẫn đến phụ tải phía sau 1.4 Chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện 1.4.1 Tần suất điện trung bình hệ thống, SAIFI (System average interruption frequency index): SAIFI cho biết thông tin tần suất trung bình lần điện trì khách hàng vùng cho trc Tổng số lần khách hàng bị iện Tổng số khách hàng có iện Nc Ni i Ni Ni - i – cường độ cố - Ni – số lượng khách hàng nút thứ i 1.4.2 Tần suất điện trung bình khách hàng, CAIFI (Customer average interruption frequency index): CAIFI cho biết tần suất trung bình lần điện trì xảy khách hàng Trong phép tính ta quan tâm tới số lượng khách hàng lờ số lần điện ui Ni Nc Tæng sè lần khách hàng bị iện Na Tổng số khách hàng bị iện i Ni 1.4.3 Thi gian mt điện trung bình hệ thống, SAIDI: cho biết thời gian trung bình điện trì Thêi gian khách hàng bị iện Tổng số khách hàng có điÖn Nc d Ni ui Ni Ni - ui – thời gian cắt điện hàng năm - Ni – số lượng khách hàng nút thứ i 1.4.4 Thời gian điện trung bình khách hàng, CAIDI: Thể thời gian phục hồi điện trì Thời gian khách hàng bị iện Tổng số lần bị iện khách hàng ui Ni ki Ni Nc d Nc 1.5 Các ví dụ tính tốn độ tin cậy cho sơ đồ lưới điện phân phối hình tia: 1.5.1 Sơ đồ lưới điện hình tia khơng phân đoạn Xét sơ đồ lưới điện Hình 1.1, cố xảy đoạn 1,2,3,4 nhánh rẽ a, b, c, d làm máy cắt đầu nguồn tác động toàn hệ thống bị điện sau cố khắc phục máy cắt đóng lại để phục hồi việc cấp điện Trên sở số liệu suất cố trung bình thời gian điện trung bình ta tính tiêu độ tin cậy cho nút tải A, B, C, D kết trị số , t, T nút tải a b c d A D B C Hình 1.1 : Sơ đồ lưới điện hình tia khơng phân đoạn Bảng 1.1 : Thông số hệ thống Phần tử l (km) (lần/năm) t (giờ) 0,2 0,1 3 0,3 0,2 a 0,2 b 0,6 c 0,4 d 0,2 4 4 2 2 Bảng 1.2: Số liệu khách hàng tải trung bình nút phụ tải Nút tải Số lượng khách hàng A 1000 B 800 C 700 D 500 Tải trung bình (Kw) 5000 4000 3000 2000 Bảng 1.3: Các tiêu độ tin cậy nút tải hệ thống hình 1.1 Phần tử Nút tải A Nút tải B Nút tải C Nút tải D T T t T t T t T (l/n) (g/l) (g/n (l/n) (g/l) (g/n (l/n) (g/l) (g/n (l/n) (g/l) (g/n ) ) ) ) 0,2 0,8 0,2 0,8 0,2 0,8 0,2 0,8 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,3 1,2 0,3 1,2 0,3 1,2 0,3 1,2 0,2 0,8 0,2 0,8 0,2 0,8 0,2 0,8 a 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 b 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 c 0,4 0,8 0,4 0,8 0,4 0,8 0,4 0,8 d 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 6,0 2,2 2,73 6,0 2,2 2,73 6,0 2,2 2,73 Cộng 2,2 2,73 6,0 Khi tiêu độ tin cậy hệ thống là: SAIFI SAIDI = = 2,2 lần điện/khách hàng.năm 6,0 /khách hàng.năm CAIDI = 2,73 /lần điện ASAI = 0,999315 ENS = 84,0 MWh/năm AENS = 28,0 kWh/khách hàng.năm 1.5.2 Sơ đồ lưới điện hình tia có phân đoạn Lưới điện hình tia rẽ nhánh có bảo vệ cầu chì 1.5.2.1 a b c d A D B C Hình 1.2: Sơ đồ lưới điện hình tia có nhánh rẽ bảo vệ cầu chì SAIFI = 1,15 lần điện/khách SAIDI = 3,91 /khách hàng.năm CAIDI = 3,39 /lần điện ASAI = 0,999554 ENS = 54,8 MWh/năm AENS = 18,3 kWh/khách hàng.năm Bảng 1.4: Các tiêu độ tin cậy nút tải hệ thống hình 1.2 Phần tử Nút tải A t T (l/n) (g/l) (g/n) 0,2 0,8 Nút tải B Nút tải C t T t T (l/n) (g/l) (g/n) (l/n) (g/l) (g/n) 0,2 0,8 0,2 0,8 Nút tải D t T (l/n) (g/l) (g/n) 0,2 0,8 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,3 1,2 0,3 1,2 0,3 1,2 0,3 1,2 0,2 0,8 0,2 0,8 0,2 0,8 0,2 0,8 a 0,2 0,4 0,6 b 1,2 0,4 c 0,8 d Cộng 1,0 3,6 3,6 1,4 3,14 4,4 1,2 3,33 4,0 0,2 0,4 1,0 3,6 3,6 1.5.2.1 Lưới điện hình tia phân đoạn dao cách ly rẽ nhánh có bảo vệ cầu chì a b c d A D B C Hình 1.3: Sơ đồ lưới điện hình tia phân đoạn dao cách ly, nhánh rẽ bảo vệ cầu chì Bảng 1.5: Các tiêu độ tin cậy nút tải hệ thống hình 2.3 Phần tử Nút tải A t T (l/n) (g/l) (g/n ) 0,8 Nút tải B 0,2 0,1 0,5 0,05 0,1 0,3 0,5 0,15 0,3 0,2 0,5 0,1 a 0,2 0,4 c 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,5 0,15 0,3 1,2 0,3 1,2 0,2 0,5 0,1 0,2 0,5 0,1 0,2 0,8 0,6 1,2 0,4 0,8 0,2 0,4 1,0 3,6 3,6 d Cộng 1,0 1,5 1,5 Nút tải D t T t T t T (l/n (g/l) (g/n (l/n) (g/l) (g/n (l/n (g/l (g/n ) ) ) ) ) ) 0,2 0,8 0,2 0,8 0,2 0,8 b Nút tải C 1,4 1,89 2,65 1,2 2,75 Các tiêu độ tin cậy hệ thống là: 3,3 SAIFI SAIDI = = 1,15 lần điện/khách 2,58 /khách hàng.năm CAIDI = 2,23 /lần điện ASAI = 0,999706 ENS = 35,2 MWh/năm AENS = 11,7 kWh/khách hàng.năm 1.5.2.2 Lưới điện hình tia phân đoạn máy cắt a b c d A D B C Hình 1.4: Sơ đồ lưới điện hình tia phân đoạn máy cắt SAIFI SAIDI = = 0,77 lần điện/khách hàng.năm 2,39 /khách hàng.năm CAIDI = 3,09 /lần điện ASAI = 0,999728 ENS = 32,4 MWh/năm AENS = 10,8 kWh/khách hàng.năm Bảng 1.6: Các tiêu độ tin cậy nút tải hệ thống hình 2.4 Phần tử a b c d Nút tải A Nút tải B Nút tải C Nút tải D t T t T t T t T (l/n) (g/l) (g/n) (l/n) (g/l) (g/n) (l/n) (g/l) (g/n) (l/n) (g/l) (g/n) 0,2 0,8 0,2 0,4 Cộng 0,4 3,0 1,2 0,2 0,1 4 0,8 0,4 0,6 1,2 0,9 2,67 2,4 0,2 0,1 0,3 4 0,8 0,4 1,2 0,4 0,8 1,0 3,2 3,2 0,2 0,1 0,3 0,2 4 4 0,8 0,4 1,2 0,8 0,2 0,4 1,0 3,6 3,6 1.5.3 Sơ đồ lưới điện kín vận hành hở a b c d A D B C Hình 1.5: Sơ đồ lưới điện kín vận hành hở Bảng 1.7: Các tiêu độ tin cậy nút tải hệ thống Hình 2.5 trường hợp không hạn chế công suất chuyển tải Phần tử Nút tải A (l/n) 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 a b Nút tải B t (g/l) T (g/n) 0,5 0,5 0,5 0,80 0,05 0,15 0,10 0,4 t T (l/n) (g/l) (g/n) 0,2 0,5 0,10 0,1 0,40 0,3 0,5 0,15 0,2 0,5 0,10 0,6 c d Cộng 1,0 1,5 1,5 Nút tải C Nút tải D t T t T (l/n) (g/l) (g/n) (l/n) (g/l) (g/n) 0,2 0,1 0,3 0,2 0,5 0,5 0,5 0,10 0,05 1,20 0,10 0,2 0,1 0,3 0,2 0,5 0,5 0,5 0,10 0,05 0,15 0,80 0,4 0,8 0,2 1,88 2,25 1,0 1,5 0,4 1,5 1,2 1,4 1,39 1,95 1,2 Các tiêu độ tin cậy hệ thống trường hợp cải thiện đáng kể so với hệ thống có nguồn: SAIFI = 1,15 lần điện/khách hàng.năm SAIDI = 1,80 /khách hàng.năm 1,56 /lần điện CAIDI = ASAI = 0,999795 ENS = 25,0 MWh/năm AENS = 8,4 kWh/khách hàng.năm Kết tính tiêu độ tin cậy nút tải trường hợp cho Bảng 1.8 10 T (giờ/năm) 6,00 4,00 3,30 3,20 2,25 Nút tải D (lần/năm) 2,20 1,00 1,00 1,00 1,00 t (giờ/lần) 2,73 3,60 3,60 3,60 1,50 T (giờ/năm) 6,00 3,60 3,60 3,60 1,50 Toàn hệ thống SAIFI 2,20 1,15 1,15 0,77 1,15 SAIDI 6,00 3,91 2,58 2,39 1,80 CAIDI 2,73 3,39 2,23 3,09 1,56 ASAI 0,999315 0,999554 0,999706 0,999728 0,999795 ENS 84,0 54,8 35,2 32,4 25,0 AENS 28,0 18,3 11,7 10,8 8,4 1.6 Kết luận Theo kết thấy rằng, lưới điện phân đoạn có tiêu độ tin cậy tốt không phân đoạn, phân đoạn máy cắt tốt dao cách ly, hệ thống mạch vòng có nhiều nguồn tốt nguồn có thời gian điện CHƯƠNG TỔNG QUAN ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ LƯỚI ĐIỆN TỈNH QUẢNG BÌNH 2.1 Đặc điểm tự nhiên kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình Quảng có khu vực địa hình núi: có tổng diện tích 5236,16 km2, chiếm 65,1% diện tích đất tự nhiên tỉnh Khu vực địa hình gò đồi: có diện tích 1576,14 km2, chiếm 19,6% diện tích đất tự nhiên tỉnh Khu vực đồng bằng: có tổng diện tích 866,9 km2, chiếm 10,8% diện tích đất tự nhiên tỉnh Theo quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh, dự kiến Tổng sản phẩm địa phương GRDP mức 7,5-9,0% giai đoạn 2016-2025 5,0-7,0% giai đoạn 2026-2035 Ước tính đến năm 2020 Quảng Bình có tổng cộng khu công nghiệp tập trung với tổng diện tích 2.100 ha, bật khu cơng nghiệp nằm Khu kinh tế Hòn La 2.2 Hiện trạng nguồn lưới điện trung áp tỉnh Quảng Bình: 2.2.1 Nguồn nhận Phụ tải tỉnh Quảng Bình cấp điện từ lưới điện Quốc gia qua 02 trạm nguồn 220kV: TBA 220kV Đồng Hới có cơng suất 2x125MVA, TBA 220kV Ba Đồn có cơng suất 1x125MVA 11 Các đường dây 110kV cấp điện tới 08 trạm biến áp 110kV với tổng công suất đặt 380MVA Hình 2.1: Sơ đồ mặt lưới điện tỉnh Quảng Bình * Tình trạng mang tải TBA 220kV 110kV Bảng 2.1: Tình trạng mang tải trạm 220-110kV có tỉnh Quảng Bình TT Tên trạm Máy Uđm (kV) Sđm (MVA) Pmax Tình trạng (MW) vận hành I Trạm 220kV TBA 220kV Đồng Hới AT1 220/110/22 125 55 TBA 220kV Ba Đồn AT2 AT1 220/110/22 220/110/22 250 125 73 64,5 AT2 220/110/22 125 44% 58% 51,6% II Trạm 110kV Trạm 110kV Lệ Thủy T1 110/35/22 25 14,5 58,4% Trạm 110kV Áng Sơn T1 110/35/22 25 11,6 46% T2 110/35/6 25 T1 110/35/22 40 25,5 30% T2 110/35/22 40 19,5 61% Trạm 110kV Bắc Đồng Hới Trạm 110kV Ba Đồn T1 110/35/22 25 17,7 78% T1 T2 110/35/22 110/35/22 25 25 16,3 40% 72% Trạm 110kV Gianh Sông T1 110/35/6 25 Trạm 110kV Văn Hóa T2 T1 T2 110/35/6 110/22 110/6 25 25 25 15,3 7,6 15,3 87% 30% 61% Trạm 110kV Hòn La T1 110/35/22 25 5,5 22% Trạm 110kV Đồng Hới 12,5 21,7 55% 49% 12 2.2.2 Các trạm biến áp trung gian: Bảng 2.2: Tình trạng mang tải trạm biến áp trung gian TT Máy Uđm (kV) Sđm (kVA) Pmax (kW) Tình trạng vận hành TG Quy Đạt T1 35/22 3200 2990 Đầy tải 35/22 2500 TG Đồng Lê T2 T1 35/22 4000 1741 3784 Bình thường Đầy tải T1 35/22 2500 1158 Bình thường T1 35/22 4000 3780 Đầy tải T2 35/22 4000 3860 Đầy tải T1 35/22 5600 5400 Bình thường T2 T1 35/22 3200 35/22 4000 2200 Bình thường T2 35/22 6300 3800 Bình thường Tên trạm TG Hoàn Lão TG Hưng Trạch TG Nam Gianh 2.2.3 Lưới điện trung áp Bảng 2.3: Thông kê đường dây trung áp hạ áp trạng TT Hạng mục Đơn vị Ngành điện quản lý Khách hàng quản lý ĐDK Cáp ngầm ĐDK Cáp ngầm 19,39 271,6 31,2 I Đường dây trung áp km 1830 Đường dây 35kV km 188 Đường dây 22kV km 1642,48 II Đường dây hạ áp km 3471 14,51 19,39 257,11 31,2 65,5 Bảng 2.4: Tình trạng mang tải đường dây trung áp sau trạm 110kV TT I Tên trạm biến áp 110kV Trạm Lệ Thủy Tiết diện đường trục/ chiều dài (km) Công suất lộ Pmax (kW) Pmin (kW) 39.0 23.4 13 471 AC95/6,5 2.4 1.44 472 AC95/19,7 1.6 0.96 474 XLPE-240/16,7 6.2 3.72 476 AC120/24,5 3.3 1.98 478 AC120/18,2 1.1 0.66 II Trạm Áng Sơn 38.30 22.98 472 AC150/25,5 6.0 3.6 474 AC120/27,5 3.3 1.98 476 AC120/9,3 2.2 1.32 478 AC120/38,7 2.3 1.38 631 III Trạm Đồng Hới 471 Cấp điện Nhà Máy Xi măng Áng Sơn 95.300 57.18 XLPE-185/8,8 7.5 4.5 473 XLPE-185/11,1 4.5 2.7 475 XLPE-185/10,5 4.7 2.82 477 XLPE-185/2,7 3.1 1.86 372 374 472 474 AC150/19,5 AC70/1,5 XLPE-120/18,7 XLPE-185/7,7 8.0 0.2 3.9 4.1 4.8 0.12 2.34 476 XLPE-185/5,4 5.6 3.36 10 478 XLPE-185/4,5 6.5 3.9 11.76 IV Trạm Bắc Đồng Hới 2.46 471 AC150/13,7 19.6 3.2 473 XLPE-240/15,7 6.3 3.78 475 AC120/9 2.5 1.5 477 AC150/9 4.4 2.64 479 XLPE-120/9 3.2 1.92 V Trạm Ba Đồn 16.74 471 AC150/8,3 27.9 2.8 473 AC120/21,8 4.3 2.58 475 AC120/10,3 4.1 2.46 1.92 1.68 14 477 AC95/9,4 2.6 1.56 478 XLPE-240/4,5 4.1 2.46 371 AC150/42,3 10 18.38 VI Trạm Sông Gianh 371 AC120/21,8 33.3 9.3 373 AC120/21,8 1.8 631 Cấp điện Nhà Máy Xi măng Sông Gianh 21 11 13.56 VI Trạm Văn Hóa 5.58 471 ACKII150/16,5 22.6 2.3 473 ACKII150/40,3 2.1 1.26 475 ACKII120/7,6 3.2 1.92 631 Cấp điện Nhà Máy Ximăng Văn Hóa 15 11 3.3 0.12 VI Trạm Hòn La 1.38 472 AC120/1,1 5.5 0.2 474 ACKII150/3,1 0.2 0.12 476 ACKII120/1,7 1.9 1.14 478 ACKII120/8,2 3.2 1.92 Bảng 2.5: Khối lượng trạm biến áp phân phối có tỉnh Quảng Bình TT Hạng mục Trạm phân phối Số trạm Số máy ΣkVA 1.665 1.858 725.422 Trạm 35/0,4kV + 35(22)/0,4kV 973 1.050 338.335 Trong đó: - Khách hàng quản lý 512 562 207.205 - Ngành điện quản lý 461 488 131.130 Trạm 22/0,4kV 389 497 331.962 Trong đó: - Khách hàng quản lý 324 431 316.282 - Ngành điện quản lý 65 66 15.680 2.2.4 Quản lý vận hành lưới điện: - Công ty Điện lực Quảng Bình gồm 07 Điện lực trực thuộc + Điện lực thành phố Đồng Hới (quản lý địa bàn Thành phố Đồng Hới, Thị trấn Nông trường Việt Trung – huyện Bố Trạch; xã Trường Sơn huyện Quảng Ninh) + Điện lực Lệ Thủy (quản lý địa bàn huyện Lệ Thủy) 15 + Điện lực Quảng Ninh (quản lý địa bàn huyện Quảng Ninh) + Điện lực Bố Trạch (quản lý địa bàn huyện Bố Trạch) + Điện lực Quảng Trạch (quản lý địa bàn huyện Quảng Trạch Thị xã Ba Đồn) + Điện lực Tuyên Hóa (quản lý địa bàn huyện Tuyên Hóa) + Điện lực Minh Hóa (quản lý địa bàn huyện Minh Hóa) 2.3 Kết luận Qua thực tế tình hình lưới điện phụ tải tỉnh Quảng Bình nhận thấy tầm quan trọng việc nâng cao ĐTCCCĐ đảm bảo việc cấp điện liên tục ổn định cho khách hàng nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh hướng tới phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình CHƯƠNG ĐỘ TIN CẬY LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH QUẢNG BÌNH 3.1 Sự cố Bảng 3.1: Thống kê cố từ năm 2015 đến năm 2017 Nguyên nhân Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Chất lượng thiết bị 32 40 14 Hành lang tuyến 205 201 202 Sứ Giông Sét 17 27 20 126 140 19 Sương muối, bụi bẩn 55 40 45 Tổng số lần 435 100 140 3.2 Cơng tác bảo trì bảo dưỡng Bảng 3.2: Chi tiết công tác năm 2017 STT 10 12 14 15 Nội dung công tác Tháo cung Tỷ trọng (%) Đấu cung Tỷ trọng (%) Xử lý tiếp xúc Tỷ trọng (%) Lắp tụ bù Tỷ trọng (%) Xử lý tiếp xúc Tỷ trọng (%) Khách hàng đấu nối Tỷ trọng (%) Các công tác khác Tỷ trọng (%) Xử lý cố Số lần 50 5.41 53 5.73 14 1.51 0.54 14 1.51 35 3.78 49 5.30 24 QBPC SAIFI 0.40 11.15 0.44 12.24 0.17 4.69 0.03 0.89 0.17 4.69 0.31 8.56 0.14 3.88 0.28 SAIDI 28.30 3.60 41.64 5.29 12.38 1.57 10.38 1.32 12.38 1.57 70.23 8.92 22.97 2.92 18.11 16 STT 16 17 18 19 20 21 Nội dung công tác Tỷ trọng (%) Vệ sinh Tỷ trọng (%) DEP Tỷ trọng (%) Thi cơng cơng trình SCL Tỷ trọng (%) Xử lý sau bão lụt Tỷ trọng (%) Thi cơng cơng trình XDCB Tỷ trọng (%) Cơng tác khác Tỷ trọng (%) Tổng Số lần 2.59 31 3.35 0.54 127 13.73 114 12.32 QBPC SAIFI 7.74 0.16 4.42 0.02 0.69 0.42 11.60 0.45 12.51 SAIDI 2.30 46.87 5.96 15.59 1.98 164.95 20.96 128.07 16.27 152 0.55 202.89 16.43 266.0 28.76 925 15.30 0.23 6.31 3.609 25.78 24.60 3.13 787.001 3.3 Kết thực độ tin cậy Bảng 3.3: Các tiêu ĐTCCCĐ từ năm 2015 đến năm 2017 Năm 2015 2016 2017 Sự cố 0,4-35kV CTBTBD 0,4-35kV Tổng hợp MAIFI SAIDI SAIFI MAIFI SAIDI SAIFI MAIFI SAIDI SAIFI 5.244 219.92 4.453 2498.044 6.937 5.244 2717.967 11.39 4.13 195.23 3.831 0.06 1649.94 5.644 4.19 1845.174 9.475 3.143 99.951 2.06 787.001 3.609 3.143 886.952 5.669 3.3.1 Chương trình cập nhật thơng tin điện CRM 17 3.2.2 Chương trình tính tốn ĐTCCĐ OMS Bảng 3.4: ĐTCCCĐ xuất tuyến trung năm 2017 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Xuất tuyến MC 476 Áng Sơn MC 478 Áng Sơn MC 471 Lệ Thủy MC 472 Lệ Thủy MC 474 Lệ Thủy MC 476 Lệ Thủy MC 472 Áng Sơn MC 474 Áng Sơn MC 372 Đồng Hới MC 471 Bắc Đồng Hới MC 473 Bắc Đồng Hới MC 471 Đồng Hới MC 472 Đồng Hới MC 473 Đồng Hới MC 474 Đồng Hới MC 475 Đồng Hới MC 476 Đồng Hới MC 478 Đồng Hới MC 477 Bắc Đồng Hới MC 475 Bắc Đồng Hới MC 479 Bắc Đồng Hới MC 371 Ba Đồn MC 473 Ba Đồn Chiều dài tuyến (km) 41.5 101.94 29.13 34.7 59.09 66.24 44.04 31.37 24.4 MAIFI 0.11 0.42 0.07 0.8 0.38 1.55 3.53 1.99 0.08 SAIFI SAIDI 0.38 27.85 0.18 9.4 - - 0.44 0.61 0.65 0.6 10.91 25.44 40.3 24.5 16.44 0.07 0.05 5.51 24.43 0.17 0.18 10.87 16.587 4.76 34.86 28.63 34.66 23.83 20.098 0.09 0.49 0.49 0.34 0.41 0.57 125.73 0.11 54.62 0.11 - - 13.16 0.1 - - 21.45 57.24 0.45 0.47 0.72 16.43 0.13 1.03 - 0.11 2.14 0.32 2.55 110.56 11.27 18 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 MC 475 Ba Đồn MC 477 Ba Đồn MC 478 Ba Đồn MC 472 Hòn La MC 474 Hòn La MC 476 Hòn La MC 478 Hòn La MC 471 Văn Hóa MC 473 Văn Hóa MC 371 Sơng Gianh MC 373 Sơng Gianh 29.21 12.86 58.75 1.83 5.195 11.66 58.95 18.11 50.39 39.36 21.79 0.4 0.33 0.98 0.01 0.02 1.34 0.18 0.5 2.94 - 0.38 0.15 0.14 0.01 0.01 0.35 0.09 0.12 6.54 0.19 21.55 6.94 3.41 0.06 0.69 4.46 49.51 3.26 0.74 164.33 2.9 3.4 Kế hoạch năm 2018 Bảng 3.5: Mục tiêu độ tin cậy năm 2018 so với năm 2017 Nội dung Chỉ tiêu Thực 2017 Kế hoạch 2018 Mục tiêu Sự cố 0,4-35kV BTBD 0,4-35kV MAIFI SAIDI SAIFI MAIFI SAIDI 3.143 99.951 2.06 3.36 96.99 3.4 0.217 Giảm 2.961 1.34 Tổng SAIFI MAIFI SAIDI SAIFI 787.001 3.609 3.143 886.952 5.669 0.034 535.96 3.394 632.95 0.034 Giảm 0.891 251.041 0.251 Giảm 2.231 254.002 4.5 7.9 3.5 Kết luận Các tiêu SAIDI, SAIFI kế hoạch năm 2018 yêu cầu phải giảm so với kết năm 2017, trọng tâm số SAIDI giảm 254 phút, thách thức lớn với QBPC điều kiện để phát triển lưới điện phân phối ngày tiên tiến, đại hơn, đảm bảo yêu cầu QBPC nâng cao dịch vụ điện cho khách hàng Căn theo quy định EVN, tiêu EVNCPC giao cho QBPC tiêu ĐTCCCĐ quan tâm đến số liệu như: SAIDI, SAIFI, MAIFI Các tiêu ĐTCCCĐ bị ảnh hưởng nhiều tuyến có số khách hàng lớn, khu vực phụ tải tập trung để nâng cao ĐTCCCĐ giải pháp áp dụng với tuyến phải đặt lên hàng đầu Từ nhiệm vụ giao năm 2018 thấy thách thức không nhỏ thời gian tới, yêu cầu đặt với giải pháp nâng cao ĐTCCCĐ phải nhanh chóng xác 19 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN CỦA LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH QUẢNG BÌNH TRONG THỜI GIAN TỚI 4.1 Ngăn ngừa cố 4.2 Công tác xử lý cố 4.3 Công tác bảo trì, bảo dưỡng 4.4 Các giải pháp khác 4.5 Đánh giá hiểu mang lại từ giải pháp: Bổ sung, thay thiết bị đóng cắt trục chính, nhánh rẽ, ưu tiên trục chính, nhánh rẽ có xác suất cố lớn, nhiều khách hàng cho xuất tuyến có độ tin cậy cao, chiếm tỷ trọng lớn tính tốn qua phần mềm PSS/ADEPT: 4.5.1 Tổng quan phần mềm PSS/ADEPT 4.5.3 Lựa chọn xuất tuyến để đưa vào tính tốn: Bảng 4.1: Dữ liệu độ tin cậy lưới điện phân phối tỉnh Quảng Bình - Dữ liệu điện trung bình năm cố: Thiết bị MC REC DCL (lần/năm) RP (giờ) 0,37 0,25 0,1 20,41 12,39 10,89 SWT (giờ) 1 PSS (%) 100 100 100 0 M (lần/năm) MBA FCO DZ 0,09 0,27 0,5 10,03 3,69 5,57 100 100 0,11 100 0 0 0 (lần/năm) Áp dụng tính tốn cho số xuất tuyến lưới phân phối tỉnh Quảng Bình Đây xuất tuyến có độ tin cậy thấp, chiếm tỷ trọng lớn tồn Cơng ty theo bảng 3.4 S 4.5.4 Tính tốn độ tin cậy cho XT sau áp dụng giải pháp: - Xuất tuyến 472 Áng Sơn: Bổ sung DCL phân đoạn M41 nhánh rẽ Trường Xuân; bổ sung DCL M89 nhánh rẽ Phúc Long; M119 lắp DCL phân đoạn; Bổ sung LBS 43; Thay L68 Hàm Ninh Reclose; thay LBS 108 Hiền Ninh Recolse Bảng 4.2: Các tiêu độ tin cậy tuyến 472 Áng Sơn chưa có giải pháp sau có giải pháp Các tiêu khác SAIFI SAIDI CAIFI CAIDI Hiện trạng 26,32 107,86 26,32 4,10 Sau áp dụng giải pháp 19,15 81,79 19,15 4,27 20 Như việc áp dụng giải pháp cho xuất tuyến mang lại hiệu cao Kết tính tốn bảng 4.2 - Xuất tuyến 474 Áng Sơn: Thay L9 an ninh Reclose; thay L1 Thanh Hương Reclose; thay DCL 42 -4 kho Đạn LBS liên lạc với XT 474 TC Mỹ Đức; thay DCL 98-4 Hoành Vinh LBS; Thay DCL 63-4 Bắc Trung LBS Bảng 4.3: Các tiêu độ tin cậy tuyến 474 Áng Sơn chưa có giải pháp sau có giải pháp Các tiêu khác SAIFI SAIDI CAIFI CAIDI Hiện trạng 25,62 137,3 25,62 5,36 Sau áp dụng giải pháp 16,43 90,39 16,43 5,5 Như việc áp dụng giải pháp cho xuất tuyến mang lại hiệu cao Kết tính tốn bảng 4.3 - Xuất tuyến 472 Đồng Hới: Thay DCL 15-4 Chợ Cộn LBS; Thay DCL 25-4 Phường Xuân LBS; thay L1 Lệ Kỳ Recose; thay DCL 121-4 Lương Yến LBS Thay DCL 219-4 Hà Kiên LBS Bảng 4.4: Các tiêu độ tin cậy tuyến 472 Đồng Hới chưa có giải pháp sau có giải pháp Các tiêu khác SAIFI SAIDI CAIFI CAIDI Hiện trạng 16,62 63,25 16,62 3,81 Sau áp dụng giải pháp 11,74 46,6 11,74 3,97 Như việc áp dụng giải pháp cho xuất tuyến mang lại hiệu cao Kết tính tốn bảng 4.4 - Xuất tuyến 372 Đồng Hới: Thay DCL 382-2 Hoàn Lão bàng Reclose; Bổ sung Reclose M102; Thay LBS M33 (DCL 33-3 Lâm Sản); Bổ sung LBS M39 nhánh rẽ Sách Thiết Bị Bảng 4.5: Các tiêu độ tin cậy tuyến 372 Đồng Hới chưa có giải pháp sau có giải pháp Các tiêu khác Hiện trạng SAIFI 26,85 SAIDI 64,04 CAIFI 26,85 CAIDI 2,39 Sau áp dụng giải pháp 20,62 55,75 20,62 2,7 21 Như việc áp dụng giải pháp cho xuất tuyến mang lại hiệu cao Kết tính tốn bảng 4.5 - Xuất tuyến 478 Ba Đồn: Bổ sung LBS M63 nhánh rẽ Tuynel; thay DCL 85-1 Quảng Xuân LBS; thay DCL 95-4 Quảng Xuân LBS; thay DCL 116-4 Quảng Long LBS; thay FCO 9-4 Quảng Hưng (liên lạc XT 477 Ba Đồn) LBS; thay DCL 66-4 Quảng Châu (XT 474 TC Ròn) LBS; Phân đoạn XT 473 TC Ròn LBS Bảng 4.6: Các tiêu độ tin cậy tuyến 478 Ba Đồn chưa có giải pháp sau có giải pháp Các tiêu khác SAIFI SAIDI CAIFI CAIDI Hiện trạng 27,93 100,3 27,93 3,59 Sau áp dụng giải pháp 19,34 79,47 19,34 4,11 Như việc áp dụng giải pháp cho xuất tuyến mang lại hiệu cao Kết tính tốn bảng 4.6 - Xuất tuyến 478 Hòn La: Lắp DCL nhánh rẽ Quảng Phú M185; thay DCL 55-4 Quảng Kim LBS; thay DCL 169-4 QUảng Phú LBS; thay DCL 56-4 Đông Hưng LBS; Phân đoạn ĐD từ LD76 Quảng Hợp đến MC 488 Quảng Hợp LBS tuyến Bổ sung DCL M32 nhánh rẽ TBA UB Quảng Kim Bảng 4.7: Các tiêu độ tin cậy tuyến 478 Hòn La chưa có giải pháp sau có giải pháp Các tiêu khác SAIFI SAIDI CAIFI CAIDI Hiện trạng 23,98 138.91 23,98 5,79 Sau áp dụng giải pháp 15,27 95,89 15,27 6,28 Như việc áp dụng giải pháp cho xuất tuyến mang lại hiệu cao Kết tính tốn bảng 4.7 - Xuất tuyến 371 Ba Đồn (E3): Thay DCL 5-3 Nam Gianh LBS; bổ sung Reclose DCL 140 Nam Gianh; thay DCL 103-3 Nam Gianh Bằng Reclose; Thay DCL 1-3 Hưng Trạch LBS; 22 Bảng 4.8: Các tiêu độ tin cậy tuyến 371 Ba Đồn chưa có giải pháp sau có giải pháp Các tiêu khác SAIFI SAIDI CAIFI CAIDI Hiện trạng 33,85 128,89 33,85 3,81 Sau áp dụng giải pháp 27,68 110,0 27,68 3,97 Như việc áp dụng giải pháp cho xuất tuyến mang lại hiệu cao Kết tính tốn bảng 4.8 - Xuất tuyến 371 Sông Gianh: Chuyển ĐD sau DCL 288-3 XT 371 Sơng Gianh nhận điện từ XT 371 Tun Hóa, thay DCL 288-3 Tuyên Hóa LBS; Thay DCL 1-3 Hồng Hóa reclose; phân đoạn ĐD MC 381 Tuyên Minh đến TG Quy Đạt LBS tuyến Bảng 4.9: Các tiêu độ tin cậy tuyến 371 Sơng Gianh chưa có giải pháp sau có giải pháp Các tiêu khác SAIFI SAIDI CAIDI ASAI Hiện trạng 20,24 111,31 20,24 5,5 Sau áp dụng giải pháp 11,13 57,76 11,13 5,19 Như việc áp dụng giải pháp cho xuất tuyến mang lại hiệu cao Kết tính tốn bảng 4.9 4.5 Đánh giá hiểu sau áp dụng giải pháp Từ việc áp dụng giải pháp cho xuất tuyến trên, tính tốn quy đổi ĐTCCCĐ cho tồn Cơng ty với tổng số khách hàng 264831 KH, kết tính tốn bảng 4.10 Bảng 4.10: Kết tính tốn quy đổi ĐTCCCĐ QBPC Hiện trạng STT Xuất tuyến MC 472 Áng Sơn MC 474 Áng Sơn MC 372 Đồng Hới MC 478 Ba Đồn MC 478 Hòn La MC 371 Ba Đồn MC 371 Sơng Gianh Tổng Tính tốn Áp dụng giải pháp Quy đổi Tính tốn Quy đổi So sánh sau quy đổi SAIFI 26.32 25.62 26.85 27.93 23.98 33.85 SAIDI SAIFI SAIDI 107.86 1.40 5.74 137.30 0.88 4.72 64.04 1.65 3.93 100.30 1.13 4.05 138.91 0.28 1.63 128.89 3.08 11.72 SAIFI 19.15 16.43 20.62 19.34 15.27 27.68 SAIDI SAIFI SAIDI 81.79 1.02 4.35 0.38 90.39 0.57 3.11 0.32 55.75 1.27 3.42 0.38 79.47 0.78 3.21 0.35 95.89 0.18 1.13 0.10 110.00 2.52 10.00 0.56 1.39 1.61 0.51 0.84 0.51 1.72 20.24 111.31 1.97 10.83 11.13 57.76 1.08 5.62 0.89 5.21 184.79 788.61 10.39 42.63 129.62 571.05 7.41 30.84 2.98 11.79 23 Qua bảng 4.10 cho thấy, sau áp dụng giải pháp cho xuất tuyến có ĐTCCCĐ thấp, chiểm tỷ trọng cao số SAIDI giảm so với trạng 11,79 SAIFI 2,98 So sánh với kết thực năm 2017 kế hoạch năm 2018 cho thấy hoàn toàn đáp ứng yêu cầu đặt 4.6 Kết luận Theo kết tính tốn thay đổi tiêu độ tin cậy xuất tuyến qua giải pháp đề hoàn thành vượt tiêu yêu cầu, đảm bảo góp phần nâng cao độ tin cậy tồn lưới điện tỉnh Quảng Bình Việc thay thế, lắp đặt bổ sung thiết bị đóng cắt DCL, LBS, Recloser, MC… nâng cao ĐTCCCĐ hạn chế khu vực bị ảnh hưởng điện cố công tác, việc nhanh chóng khơi phục cấp điện lại cho khu vực điểm cố cần phải thiết lập nhiều mạng lưới điện thơng minh có khả tự điều khiển cần thiết 24 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Độ tin cậy cung cấp điện ngày khách hàng ngành điện quan tâm, đặc biệt lĩnh vực phân phối, mua bán điện Những thiệt hại điện khách hàng mà tác động trực tiếp vào trình sản xuất kinh doanh ngành điện Việc đánh giá độ tin cậy lưới điện thông qua tiêu liên quan đến khách hàng có ý nghĩa thực tế lớn việc hoạch định sách, đưa kế hoạch sửa chữa, cải tạo lưới điện để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng mà thị trường điện lực hình thành, phát triển cạnh tranh nước giới Đề tài đề cập đến lưới điện phân phối tỉnh Quảng Bình, đánh giá phân tích ngun nhân ảnh hưởng trực tiếp đến ĐTCCCĐ từ đề xuất giải pháp cụ thể để cải thiện trực tiếp tiêu SAIDI, SAIFI, MAIFI nhằm thực tốt yêu cầu Công ty giao cho đơn vị Từ giải pháp đề xuất, chọn giải pháp bổ sung, thay thiết bị phân đoạn cho xuất tuyến có độ tin cậy cao, chiếm tỷ trọng lớn tính tốn chương trình PSS/ADEPT, qua kết tính toán thấy việc áp dụng giải pháp để nâng cao ĐTCCCĐ hiểu góp phần lớn việc thực đạt kế hoạch Công ty Điện lực Quảng Bình thời gian tới Tuy giải pháp có ảnh hưởng đến ổn định lưới điện, nhiên không lớn tầm kiểm sốt Với thực tế lưới điện có đảm bảo tất giải pháp không dẫn tới an toàn, ổn định hệ thống Các giải pháp thực tốt yêu cầu tiêu ĐTCCCĐ, nhiên cần có đầu tư phù hợp theo giai đoạn để đảm bảo lợi nhuận sản xuất kinh doanh phù hợp với QBPC Độ tin cậy cung cấp điện yêu cầu cấp thiết hệ thống điện thời gian tới, việc thực giải pháp nhanh chóng hiệu mục tiêu hết Để đáp ứng u cầu khơng cần đầu tư thiết bị phải nâng cao lực quản lý người, giải pháp quan trọng công tác nâng cao ĐTCCCĐ đảm bảo hiệu sản xuất kinh doanh Để mang tính thực tiễn cao hơn, phương án đề xuất đề tài cần khảo sát cụ thể, hiệu chỉnh phù hợp với tình trạng thiết bị điện, lưới điện có Số liệu thu thập đề tài tổng hợp từ vòng 05 năm gần nhiên chưa áp dụng rộng rãi đơn vị nên thông tin điện khách hàng để tính tốn xác 70 – 80%, số liệu thực tế tiêu ĐTCCCĐ cao nhiều so với kết thực thu thập chương trình OMS CPC Do điều kiện thời gian khả có hạn nội dung luận văn mặt thiếu sót cần phải nghiên cứu khắc phục thêm ... tích đánh giá độ tin cậy lưới điện tỉnh Quảng Bình đề xuất giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện Mục tiêu nghiên cứu Trên sở tổng hợp, phân tích thực trạng lưới điện phân phối tính tốn đánh. .. tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài đặt tên là: “PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY LƯỚI ĐIỆN TỈNH QUẢNG BÌNH VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY” Bố cục đề tài: Bố cục đề tài chia làm chương sau:... lưới điện EVNCPC (OSM), đánh giá độ tin cậy cung cấp điện lưới điện trung áp tỉnh Quảng Bình Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao ĐTCCCĐ cho lưới điện tỉnh Quảng Bình năm Tên bố cục đề tài Căn vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích đánh giá độ tin cậy lưới điện tỉnh Quảng Bình và đề xuất các giải pháp nâng cao độ tin cậy, Phân tích đánh giá độ tin cậy lưới điện tỉnh Quảng Bình và đề xuất các giải pháp nâng cao độ tin cậy

Từ khóa liên quan