Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện phân phối huyện Bố Trạch

26 33 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:53

1 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA PHAN VĂN HÓA NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN CHO LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI HUYỆN BỐ TRẠCH Chuyên ngành: Kỹ thuật điện Mã số: 8520201 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hoàn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.NGUYỄN HỮU HIẾU Phản biện 1: PGS.TS NGÔ VĂN DƯỠNG Phản biện 2: TS LÊ ĐỨC TÙNG Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kỹ thuật điện họp Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng vào ngày 27 tháng 10 năm 2018 * Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Học liệu Truyền thông Trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng - Thư viện Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Cùng với phát triển kinh tế - xã hội nhu cầu sử dụng điện ngày tăng với yêu cầu chất lượng điện, độ tin cậy cung cấp điện ngày cao.Đặc biệt, tiêu độ tin cậy cung cấp điện ngày trở nên quan trọng, thể mức độ quan tâm Ngành Điện khách hàng, việc đảm bảo nguồn điện liên tục việc phát nhanh chóng xử lý cố để khơi phục cấp điện quan trọng Hiện nay, tiêu độ tin cậy cung cấp điện tiêu hoạt động SXKD cơng ty phân phối điện lực nói chung Điện lực nói riêng Điện lực Bố Trạch đơn vị trực thuộc Cơng ty Điện lực Quảng Bình, thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điện địa bàn 27 xã, thị trấn huyện Bố Trạch, với mục tiêu đảm bảo cung cấp điện cho hoạt động kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng huyện nhà Lưới điện trung áp Điện lực Bố Trạch đa phần lưới điện bàn giao từ lưới trung áp nông thôn trước địa phương quản lý vận hành xây dựng từ thập niên 90 nên kết cấu lưới điện công nghệ hạn chế Lưới điện chủ yếu hình tia, vận hành hở, mạch vòng liên lạc; đường dây lại qua nhiều khu vực hiểm trở, địa hình phức tạp nên xác suất xảy cố cao có cố điện nhiều khách hàng Tại Điện lực Bố Trạch, số SAIDI trung bình hàng năm khoảng 700 phút (chưa tính ảnh hưởng bão, lụt), lớn nhiều so với Điện lực khác Tổng Công ty Theo lộ trình Tổng Cơng ty Điện lực miền Trung, đến năm 2020 sốSaidi giảm 400 phút, mục tiêu thách thức không nhỏ Điện lực Bố Trạch Vì vậy, việc nghiên cứu dựa phương pháp tính tốn tiêu độ tin cậy cung cấp điện đưa giải pháp nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cần thiết giai đoạn Đó lý tơi chọn đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu đề tài: Lưới điện phân phối trung áp - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu đánh giá độ tin cậy lưới điện phân phối Huyện Bố Trạch theo tiêu chuẩn IEEE 1366-2003, từ đưa số biện pháp nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện Phương pháp nghiên cứu: - Nghiên cứu tiêu độ tin cậy lưới điện phân phối theo tiêu chuẩn IEEE 1366-2003 - Áp dụng phần mềm tính tốn lưới điện cố Module (DRA) phần mềm PSS/ADEPT - Tính tốn độ tin cậy lưới điện bảo trì bảo dưỡng phần mềm Excel - Thu thập số liệu tính tốn độ tin cậy cho xuất tuyến lưới điện trạng Từ lựa chọn giải pháp phù hợp để nâng cao độ tin cậy lưới điện phân phối huyện Bố Trạch - Tính tốn đánh giá kết lưới điện cải tạo - So sánh kết quả, đánh giá hiệu phương án Tên bố cục đề tài: Căn vào mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài đặt tên sau: “NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN CHO LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI HUYỆN BỐ TRẠCH” Nội dung đề tài gồm chương sau: Chương : Các phương pháp đánh giá tính tốn độ tin cậy cung cấp điện Chương 2: Tổng quan lưới điện phân phối độ tin cậy cung cấp điện lưới điện phân phối huyện Bố Trạch Chương 3: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện phân phối huyện Bố Trạch CHƯƠNG CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VÀ TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN 1.1.Khái niệm độ tin cậy: 1.1.1.Định nghĩa: - Độ tin cậy xác suất để hệ thống (hoặc phần tử) hoàn thành triệt để nhiệm vụ yêu cầu khoảng thời gian định điều kiện vận hành định - Đối với hệ thống (hay phần tử) không phục hồi, độ tin cậy có tính thống kê từ kinh nghiệm làm việc khứ Đối với hệ thống (hay phần tử) phục hồi hệ thống điện phần tử nó, độ tin cậy đo đại lượng thích hợp hơn, độ sẵn sàng khái niệm khoảng thời gian xác định khơng có ý nghĩa bắt buộc hệ thống làm việc liên tục - Độ sẵn sàng xác suất để hệ thống trạng thái tốt thời điểm tính tỷ số thời gian hệ thống trạng thái tốt tổng thời gian hoạt động Ngược lại với độ sẵn sàng độ khơng sẵn sàng, xác suất để hệ thống phần tử trạng thái hỏng 1.1.2 Độ tin cậy hệ thống: Hệ thống điện hệ thống phức tạp, gồm nhiều phần tử, phần tử liên kết với theo sơ đồ phức tạp Khi phần tử hệ thống hư hỏng dẫn đến ngừng cung cấp điện cho vùng toàn hệ thống 1.1.3 Độ tin cậy phần tử: 1.1.3.1 Phần tử không phục hồi a Định nghĩa: Độ tin cậy P(t) phần tử xác xuất để phần tử hồn thành triệt để nhiệm vụ giao (làm việc an toàn) suốt thời gian khảo sát định t điều kiện vận hành định b Độ tin cậy P(t) phần tử không phục hồi: - Độ tin cậy p(t) phần tử không phục hồi theo định nghĩa là: P(t) = P( >t) - Đó xác suất để thời gian phục hồi bị hỏng hóc sau thời điểm t khảo sát c Cường độ hỏng hóc (t): lớn t, nghĩa xác suất để phần tử (t) số lần hỏng hóc đơn vị thời gian khoảng thời gian Δt d Thời gian làm việc an tồn trung bình Tlv Tlv định nghĩa giá trị trung bình thời gian làm việc an toàn dựa số liệu thống kê nhiều phần tử loại 1.1.3.2 Phần tử phục hồi: Đối với phần tử có phục hồi thời gian sử dụng, bị cố sửa chữa phần tử phục hồi 1.1.4 Độ tin cậy phần tử phục hồi số trường hợp: 1.1.4.1 Sửa chữa cố: Sửa chữa cố thực nhằm khơi phục lại tình trạng làm việc bình thường phần tử 1.1.4.2 Sửa chữa định kỳ: Sửa chữa định nhằm giảm cường độ hỏng hóc tăng thời gian làm việc an tồn trung bình phần tử 1.1.5 Các giá trị , r: Là giá trị cường độ hỏng hóc thời gian sửa chữa phần tử 1.2 Phương pháp đánh giá độ tin cậy lưới điện 1.2.1 Các số hệ thống để đánh giá độ tin cậy cung cấp điện lưới điện phân phối: Đề tài đề cập đánh giá tính tốn độ tin cậy tiêu SAIDI, SAIFI theo yêu cầu ngành Điện 1.2.2 Chỉ số đánh giá độ tin cậy cung cấp điện lưới điện phân phối a SAIFI (Tần suất ngừng cung cấp điện trung bình hệ thống) N K SAIFI Trong đó: - K: Tổng số khách hàng sử dụng điện năm - N: Tổng số lần điện khách hàng kéo dài phút năm: n N Ki i - Ki: Số khách hàng sử dụng điện bị điện kéo dài lần thứ i năm b SAIDI (Thời gian ngừng cung cấp điện trung bình hệ thống) n Ti N i SAIDI i K Trong đó: - Ti: Thời gian điện lần thứ i kéo dài phút năm; - Ni: Số khách hàng sử dụng điện bị điện lần thứ i năm; - n: số lần điện kéo dài phút năm; - K: Tổng số Khách hàng sử dụng điện năm 1.3 Phương pháp tính tốn độ tin cậy hệ thống điện: Trong phạm vi đề tài này, sử dụng phần mềm PSS/ADEPT để tính tốn tiêu độ tin cậy cố sử dụng phần mềm Excel để tính tốn tiêu độ tin cậy chế độ bảo trì bảo dưỡng 1.4 Các bước tính toán tiêu SAIDI, SAIFI cho lưới điện: Chỉ tiêu độ tin cậy lưới điện nói chung bao gồm thành phần phụ thuộc tình trạng vận hành lưới điện: độ tin cậy cố bảo trì, bảo dưỡng Theo đó, đề tài tiến hành tính tốn tiêu độ tin cậy chế độ cố cách dùng phần mềm PSS/ADEPT sử dụng tính tốn phần mềm Excel tiêu độ tin cậy chế độ bảo trì bảo dưỡng 1.4.1 Tính tốn tiêu SAIDI, SAIFI chế độ cố: 1.4.1.1.Giới thiệu phần mềm PSS/ADEPT: 1.4.1.2 Module DRA tính tốn độ tin cậy chương trình PSS/ADEPT: a Giới thiệu chung: b Giao diện đồ hoạ DRA: c Trình tự sử dụng DRA: d Thao tác nhập liệu thiết bị phần mềm PSS/ADEPT: Những phần tử cần phải nhập thông số: Nguồn, đường dây, máy biến áp, thiết bị đóng cắt, phụ tải: 1.4.1.3 Tính tốn cường độ hỏng hóc thời gian sữa chữa cho thiết bị: Để tính tốn cường độ hỏng hóc thời gian sửa chữa thiết bị, ta cần thu thập số liệu thống kê cố - Cường độ hỏng hóc vĩnh cửu tính tốn sau: - Cường độ hỏng hóc thống qua tính tốn sau: Trong đó: Atq, Avc: Tổng số lần cố thoáng qua, vĩnh cữu B: Tổng số thiết bị có lưới điện N: Số năm thống kê - Thời gian sửa chữa tính tốn sau: Trong đó: TSC: Tổng thời gian sửa chữa cố vĩnh cữu thống kê Avc: Tổng số lần cố vĩnh cữu thời gian thống kê 1.4.2 Tính tốn tiêu SAIDI, SAIFI chế độ BTBD dùng thống kê Excel 1.4.2.1 Tính tốn thời gian bảo trì bảo dưỡng - Thời gian TNĐK 01 TBA tính tốn sau: Trong đó: TTBATNĐK: Tổng thời gian cơng tác TNĐK TBA thống kê STNĐK: Tổng số công tác TNĐK thống kê - Thời gian BTBD 01 TBA tính toán sau: - Thời gian BTBD 1km đường dây 22kV tính tốn sau: Trong đó: TĐZ: Tổng thời gian công tác BTBD đường dây thống kê L: Tổng số km đường dây công tác BTBD đường dây thống kê - Thời gian BTBD 01 khách hàng hạ áp tính tốn sau: 1.4.2.2 Tổng thời gian điện BTBD đường dây: - Tổng thời gian thực BTBD: ∑ ∑ - Tổng thời gian chuyển phương thức: ∑ - Tổng thời gian BTBD: Tđz = (Tbdđz+Tpt)*20% Trong đó: Nbdđzij: Tổng số khách hàng nhánh rẽ, trục thứ i, phân đoạn thứ j bị điện công tác BTBD Nptđzi: Tổng số khách hàng phân đoạn thứ i bị điện chuyển phương thức Lij: chiều dài tuyến nhánh rẽ, trục thứ i phân đoạn thứ j tbdđz : Thời gian điện bình quân bảo dưỡng 1km đường dây tptđz : Thời gian điện bình quân lần chuyển phương thức 1.4.2.3.Tổng thời gian điện bảo trì bảo dưỡng trạm biến áp: - Tổng thời gian thí nghiệm định kỳ TBA: (3 năm lần) - Tổng thời gian cơng tác khác (nâng dung lượng, hốn đổi TBA.v.v ): (5% tổng số trạm) - Tổng thời gian bảo dưỡng hạ áp: (8% tổng khách hàng) - Tổng thời gian TNĐK công tơ: năm lần (1pha); năm lần (3 pha) - Tổng thời gian bảo trì: TTBA = Tđktba+Tbttba+ Tha+Tđkct Trong đó: N: Tổng số khách hàng sử dụng điện lưới điện Nđkct: Tổng số khách hàng bị thí nghiệm định kỳ công tơ năm tđktba, tbttba:Thời gian điện trung bình TNĐK, BTBD 01 TBA tha : Thời gian điện trung bình BTBD hạ áp Tđkct: Thời gian điện trung bình TNĐK 01 cơng tơ - Tổng thời gian điện bảo trì bảo dưỡng lưới điện: T= Tđz + TTBA - Tổng khách hàng điện bảo trì bảo dưỡng lưới điện: ∑ ∑ Trong đó: nđz, ntba: Tổng số khách bị điện BTBD đường dây, TBA Độ tin cậy tính tốn: Tóm tắt chương 1: - Có nhiều tiêu để đánh giá độ tin cậy cung cấp điện, phạm vi đề tài xét số độ tin cậy SAIFI, SAIDI lưới điện theo tiêu chuẩn IEEE 1366 ngành điện áp dụng - Đề tài nêu bước để tính toán độ tin cậy cung cấp điện: + Giới thiệu sử dụng Modul DRA chương trình PSS/ADEPT để tính tốn tiêu độ tin cậy cung cấp điện cố + Các bước xây dựng thu thập số liệu thống kê để tính tốn số độ tin cậy bão trì bảo dưỡng phần mềm Excel CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI VÀ ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI HUYỆN BỐ TRẠCH 2.1 Tổng quan lưới điện phân phối huyện Bố Trạch 2.1.1 Nguồn phụ tải Quy mô: Đường dây trung ápdài 340,43 km;trong tài sản khách hàng 48,79 km Đường dây hạ áp: 705,11 km Trạm biến áp trung gian: 03 trạm với tổng dung lượng 27.100 kVA Trạm biến áp phân phối: 355 trạm biến áp với tổng dung lượng 66.828 KVA, tài sản khách hàng 116 TBA với dung lượng 24.815 KVA Tụ bù trung áp: cụm với tổng dung lượng 2.250 kVAr Tụ bù hạ áp: 309 cụm với tổng dung lượng 13.180 kVAr, tài sản khách hàng 68 cụm với dung lượng 7.920 kVAr Thiết bị đóng cắt gồm: 21 máy cắt khách hàng máy cắt, 07 dao cách ly đóng cắt có tải Sản lượng điện thương phẩm Điện lực Bố Trạch năm 2017 104,6 triệu kWh Phụ tải điện Điện lực gồm nhiều thành phần với tổng số 50.506 khách hàng - Lưới điện trung áp nhận từ 03 TBA 110 kV: E2 Đồng Hới E3 Ba Đồn trạm Bắc Đồng Hới qua 02 xuất tuyến 35 kV 02 xuất tuyến 22 kV Tổng cộng có 02 XT 35 kV 09 XT 22 kV - Thông số kỹ thuật xuất tuyến trung áp, trạm biến áp tuyến sau: Bảng 2.1: Thông số kỹ thuật tuyến 35kV Trạm biến áp TT Tên xuất tuyến Chiều dài (km) 372 E2 371E3 Tổng cộng 5,05 40,73 45,78 Số lượng 01 11 12 Công suất (kVA) 8.000 21.038 29.038 Bảng 2.2: Thông số kỹ thuật tuyến 22 kV Trạm biến áp TT Tên xuất tuyến Chiều dài (km) 475 BĐH 479 BĐH Số lượng Công suất (kVA) 32,02 36 7.575 26,32 47 9.710 10 + Xuất tuyến 471 Nam Gianh cấp điện cho xã Hạ Trạch, Mỹ Trạch, Liên Trạch + Xuất tuyến 472 Nam Gianh cấp điện cho xã Bắc Trạch, Thanh Trạch + Xuất tuyến 471 Hưng Trạch cấp điện cho xã Cự Nẫm, Phú Định phần xã Hưng Trạch + Xuất tuyến 472 Hưng Trạch cấp điện cho phần xã Hưng Trạch + Xuất tuyến 473 Hưng Trạch cấp điện cho xã Sơn Trạch, Phúc Trạch, Xuân Trạch, Lâm Trạch - Các xuất tuyến nối mạch vòng liên lạc: + Xuất tuyến 372E2 371 E3 + Xuất tuyến 479BĐH XT 471 Hoàn Lão + Xuất tuyến 479BĐH XT 474 Hoàn Lão + Xuất tuyến 474 Hoàn Lão XT 472 Nam Gianh - Các vị trí liên lạc xuất tuyến: + Xuất tuyến 372E2 371 E3 liên lạc với vị trí M0 (TTG Hồn Lão) qua MC 382 Hoàn Lão DCL 382-1 Hoàn Lão + Xuất tuyến 479 BĐH XT 471 Hoàn Lão liên lạc với qua MC 473 TTG Hoàn Lão DCL 473-7 TTG Hoàn Lão qua TC C41 đến MC 471 Hoàn Lão + Xuất tuyến 479BĐH XT 474 Hoàn Lão liên lạc với qua hai vị trí: Thứ qua MC 473 TTG Hoàn Lão DCL 473-7 TTG Hoàn Lão qua TC C41&C42 đến MC 474 Hoàn Lão Thứ hai liên lạc qua DCL 10-4 Tiểu Khu xuất tuyến 474 Hoàn Lão + Xuất tuyến 474 Hoàn Lão XT 472 Nam Gianh liên lạc qua MC 484 Đá Nhảy DCL 484-7 Đá Nhảy 2.1.3 Chất lượng vận hành lưới điện: - Do đặc thù lưới điện vật tư, thiết bị vận hành lâu ngày nên lưới có suất cố cao thời gian khôi phục sau cố lớn 2.1.4 Các thiết bị đóng cắt sử dụng lưới: 2.1.4.1 Dao cách ly, FCO: 2.1.4.2 Recloser, Dao có tải, RMU Bảng 2.9: Bảng tổng hợp thiết bị đóng cắt, phân đoạn TT Xuất tuyến REC LBS DCL FCO 475 BĐH 1 479 BĐH 13 RMU 11 471 Hoàn Lão 474 Hoàn Lão 471 Nam Gianh 472 Nam Gianh 471 H.Trạch 472 H.Trạch 473 H.Trạch 10 35 KV Tổng cộng 10 1 12 14 10 10 79 2.2 Các nguyên nhân ảnh hưởng đến độ tin cậy lưới điện phân phối huyện Bố Trạch: 2.2.1 Do cố lưới điện: a Sự cố nguyên nhân khách quan: Như ảnh hưởng thời tiết… b Sự cố nguyên nhân chủ quan: Chủ quan công tác quản lý vận hành 2.2.2 Do bảo trì, bảo dưỡng lưới điện: - Đại tu, sửa chữa lưới điện (thay xà, sứ, dây dẫn, phụ kiện, ) lưới điện, trạm biến áp - Vệ sinh cách điện bảo dưỡng lưới điện - Cắt điện đấu nối lưới điện vào lưới điện trạng - Thí nghiệm dịnh kỳ thiết bị điện 2.2.3 Do kết cấu lưới điện chưa tối ưu: - Lưới điện trạng đa số hình tia, 05 xuất tuyến 22 kV chưa có mạch vòng liên lạc nên có cố sửa chữa đầu xuất tuyến dẫn đến điện tồn xuất tuyến - Thiết bị đóng cắt phân đoạn, nhánh rẽ q dẫn đến có cố sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện làm điện diện rộng; 2.3 Tình hình thực độ tin cậy cung cấp điện lưới điện phân phối huyện Bố Trạch: Hiện nay, EVNCPC quản lý tiêu ĐTCCCĐ qua chương trình Quản lý lưới điện (OMS) Chương trình xây dựng sơ đồ sợi, gồm có thiết bị đóng cắt lưới điện, thu thập số liệu số lượng khách hàng từ chương trình CMIS (Hệ thống Thơng tin Quản lý Khách hàng) từ thiết lập nội dung đóng cắt, nhập thời gian điện chương trình tính tốn tiêu ĐTCCCĐ tương ứng Giao diện chương trình theo hình sau: 12 Để có liệu phục vụ tính tốn ĐTCCCĐ nhân viên vận hành phải theo dõi, kiểm tra công tác, cố lưới điện từ nhập số liệu thời gian điện, khu vực điện vào chương trình tính tốn hiệu 2.3.1 Độ tin cậy cung cấp điện cố Bảng 2.10: Thống kê cố từ năm 2015 đến năm 2017 Sương Không Chất Hành Quá Tổng Nguyên Sét muối, rõ lượng lang tải Khác số nhân đánh bụi nguyên thiết bị tuyến HA lần bẩn nhân Năm 2015 100 86 15 13 31 254 Năm 2016 98 92 18 12 18 19 257 Năm 2017 97 104 23 15 16 260 Bảng 2.11: Độ tin cậy cố từ năm 2015 đến 2017 TT Năm Các tiêu MAIFI SAIDI SAIFI 2015 2,474 131,78 3,554 2016 2,175 128,15 4,5 2017 1,701 126,88 2,524 13 2.3.2 Độ tin cậy cung cấp điện bảo trì bảo dưỡng Bảng 2.12: Cơng tác BTBD từ năm 2015 đến năm 2017 TT Năm Các tiêu MAIFI SAIDI SAIFI 2015 0,02 4820,4 10,142 2016 0,003 3134,1 7,885 2017 561,88 3,166 2.3.3.Kết thực độ tin cậy từ năm 2015 đến 2017: Bảng 2.13: Các tiêu ĐTCCCĐ từ năm 2015 đến năm 2017 TT Các tiêu Năm MAIFI SAIDI SAIFI 2015 2,494 4952,1 13,696 2016 2,178 3262,3 12,385 2017 1,701 688,76 5,69 2.3.4 Độ tin cậy cung cấp điện thực đến tháng 09 năm 2018: Bảng 2.14: ĐTCCCĐ thực lũy tháng năm 2018 Quý/năm 2018 Quý I Quý II Quý III Lũy kế năm Sự cố (0,4-35kV) MAIFI SAIDI SAIFI (Lần) (Phút) (Lần) BTBD (0,4-35kV) MAIFI SAIDI SAIFI (lần) (phút) (lần) 1,66 30,456 0,931 - 91,284 0,731 2,6 19,053 0,707 - 44,096 0,841 2,325 51,371 0,749 - 182,86 0,971 6,585 100,88 2,387 - 348,24 2,543 2.3.5 Kế hoạch ĐTC cung cấp điện lưới điện huyện Bố Trạch năm 2018 : Bảng 2.15: Kế hoạch ĐTCCCĐ năm 2018 Nội Sự cố 0,4-35kV BTBD 0,4-35kV dung Chỉ tiêu MAIFI SAIDI SAIFI MAIFI SAIDI SAIFI 2018 3,725 99,485 2,762 0,034 625,793 3,069 14 Nhìn chung tiêu độ tin cậy lưới điện khu vực huyện Bố Trạch năm sau giảm so với năm trước, nhiên cao so với mục tiêu đặt đến năm 2020 theo định hướng EVNCPC: SAIDI
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện phân phối huyện Bố Trạch, Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện phân phối huyện Bố Trạch

Từ khóa liên quan