Nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại Phòng giao dịch Lệ Thủy, Vietcombank Quảng Bình

113 37 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TR N TH B CH NGỌC KHÁCH HÀNG CÁ TH U NG B NH N NGÀNH U N KINH TẾ N CHU H TÊ VI TCO B NK ́H NH N TẠI H NG GI O D CH U Ế N NG C O CH T Ư NG CHO V O ̣C KI Ã SỐ 31 01 10 H UẬN VĂN THẠC SĨ KHO HỌC KINH TẾ Đ ẠI NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHO HỌC GS TS H N VĂN H HUẾ - 2019 ỜI C ĐO N Tôi xin cam đoan luận văn: “ cho vay ” riêng Tôi xin cam đoan số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị khác Các vấn đề luận văn xuất phát t việc nghiên cứu ng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nh n t i h ng giao dịch ệ Thủy, i tcombank uảng nh ́H U Ế Tác giả luận văn Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ T nT i B c Ng c ỜI C ƠN i đ u tiên xin bày t l ng biết n đến qu Th y, Cô giáo Trư ng inh tế uế c ng qu th y cô t i h ng i học t o sau đ i học đ nhiệt t nh giảng d y, gi p đ suốt tr nh học t o điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành khóa luận ể đ t kết này, xin gửi l i cảm n s u s c đến Th y ăn a – hó trư ng h ng đào t o sau i học, T han i học inh tế uế đ dành nhiều th i gian t m huyết trực tiếp hướng dẫn, gi p đ suốt tr nh nghiên cứu Ế hồn thiện khóa luận uảng nh đ t o điều kiện cho học h i nh ng ́H dịch ệ Thủy, i tcombank iao U ng th i, xin ch n thành cảm n an l nh đ o, cán h ng kinh nghiệm thực tế, nhiệt t nh gi p đ cung cấp thông tin số liệu c n thiết hướng TÊ dẫn tận t nh cho tr nh thực đề tài Cuối c ng, xin gửi l i cảm n đến gia đ nh, b n bè đ quan t m, ủng hộ H tr nh thực đề tài Mặc d tơi đ có nhiều cố g ng tr nh hoàn N thiện khóa luận, nhiên khơng thể tránh kh i nh ng sai sót, mong nhận KI đóng góp qu báu qu th y O ̣C Tôi xin ch n thành cảm n! ẠI H Tác giả luận văn Đ T nT ii B c Ng c TÓ Ư C UẬN VĂN THẠC SỸ KHO HỌC KINH TẾ ọ tên học viên: TR N TH B CH NGỌC Chuyên ngành: uản l kinh tế M số: 31 01 10 iên khóa: 2017 – 2019 gư i hướng dẫn khoa học: PGS.TS H N VĂN H Tên đề tài: N NG C O CH T Ư NG CHO V TẠI H NG GI O D CH TH KHÁCH HÀNG CÁ NH N VI TCO B NK U NG B NH ục đ c đối tượng ng iên cứu ối tượng cho vay khách hàng cá nh n t i h ng giao dịch ệ Thủy, ng n hàng nh bao g m khách hàng cá nh n hộ kinh doanh vay vốn Ế i tcombank uảng uảng ệ Thủy, nh ch trọng dịch vụ ng n hàng ́H i tcombank U iện nay, mảng cho vay khách hàng cá nh n t i ph ng giao dịch TÊ c n nhiều h n chế định, hàng lo t ng n hàng thư ng m i cổ ph n khác đ sớm xác định khách hàng cá nh n mục tiêu, t o nên đối tượng H c nh tranh khốc liệt Trước nh ng vai tr t m quan trọng ho t động tín N dụng hệ thống ng n hàng, trước nh ng vấn đê c n nghiên cứu giải để có KI thể hoàn thiện ho t động cho vay khách hàng cá nh n t i ng n hàng, tác giải lựa chọn đề tài ng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nh n t i h ng giao dịch ệ Thủy, nh làm đề tài luận văn th c s m nh O ̣C Vietcombank Quảng Các p ương p áp ng iên cứu sử dụng H ể đ t kết nghiên cứu th o yêu c u luận văn, tr nh nghiên cứu luận văn, tác giả đ sử dụng phư ng pháp nghiên cứu chủ yếu g m: ẠI hư ng pháp ph n tích, đánh giá; phư ng pháp thống kê mô tả; phư ng pháp chuyên Đ gia chuyên khảo; phư ng pháp so sánh Các kết ng iên cứu c n kết luận ề tài hệ thống hóa góp phàn làm rõ c s l luận thực tiễn chất lượng cho vay khách hàng cá nh n g n hàng thư ng m i h n tích thực tr ng cho vay khách hàng cá nh n t i h ng iao dịch ệ Thủy, i tcombank uảng nh giai đo n năm 2016 – 2018 t đề xuất giải pháp nhằm n ng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nh n t i h ng iao dịch ệ Thủy, i tcombank tiếp th o iii uảng nh th i gian D NH CH VIẾT T T ỤC CÁC CH VIẾT T T DIỄN GI I Cán tín dụng CN Chi nhánh CVKHCN Cho vay khách hàng cá nh n DS Doanh số DSCV Doanh số cho vay DSTN Doanh số thu nợ n vị tính U T Ế CBTD iá trị GTCG iấy t có giá KH hách hàng KHCN hách hàng cá nh n NHNN g n hàng nhà nước NHTM g n hàng thư ng m i NXB hà xuất O ̣C T H TMCP TÊ H N KI Tổ chức tín dụng TCTD TDNH ́H GT Tín dụng ng n hàng Thư ng m i cổ ph n Tài sản đảm bảo Tỷ trọng T TT Tốc độ tăng trư ng Đ ẠI TT WTO Vietcombank Tổ chức thư ng m i giới g n hàng TMC iv go i Thư ng iệt am ỤC ỤC ỜI CAM OA i ỜI CẢM Ơ ii DA M CC CC M C A I T T T iv C v DA M CC C Ả DA M C Ơ I viii x T chọn đề tài 1 Ế Mục tiêu nghiên cứu U 2.1 Mục tiêu chung ́H 2.2 Mục tiêu cụ thể ối tượng ph m vi nghiên cứu ối tượng nghiên cứu 3.2 h m vi nghiên cứu TÊ 3.1 hư ng pháp nghiên cứu luận văn H 1.1 1.1.1 I C CƠ Ở Ý Ậ À C Â CỦA À T ỰC TIỄ C T Ư C O A Â À T ƯƠ MẠI O ̣C C ƯƠ C ID KI II N Cấu tr c luận văn g n hàng thư ng m i ho t động chủ yếu hái niệm g n hàng thư ng m i H 1.1.2 Chức ng n hàng thư ng m i ẠI 1.1.3 Các ho t động chủ yếu Đ 1.2 C s l luận cho vay khách hàng cá nh n 10 1.2.1 Khái niệm cho vay cá nh n 10 1.2.2 ặc điểm tín dụng cá nh n 11 1.2.3 tr cho vay khách hàng cá nh n 13 1.2.4 uy tr nh cho vay khách hàng cá nh n 16 1.2.5 Các sản ph m tín dụng cá nh n 18 1.3 C s l luận chất lượng cho vay khách hàng cá nh n 18 1.3.1 hái niệm chất lượng tín dụng 18 1.3.2 hái niệm rủi ro tín dụng 19 1.3.3 Mối quan hệ gi a rủi ro tín dụng chất lượng tín dụng 19 v ự c n thiết phải n ng cao chất lượng tín dụng 19 1.3.4 1.3.5 Các ch tiêu đánh giá chất lượng tín dụng cho vay khách hành cá nh n 21 1.3.6 Các nh n tố ảnh hư ng đến chất lượng tín dụng cá nh n 24 ài học kinh nghiệm n ng cao chất lượng tín dụng cá nh n 30 1.4 1.4.1 inh nghiệm g n hàng Công thư ng iệt am ( i ttin ank) 30 1.4.2 inh nghiệm g n hàng ông am 1.4.3 inh nghiệm ng n hàng ( A ank) 30 ank 31 C ƯƠ T ỰC T Ạ C NHÂ TẠI IAO D C T Ư C O A T Ủ , I TCOM A C Ả 2.1 iới thiệu h ng iao dịch ệ Thủy, i tcombank uảng Ế nh 33 U iao dịch ệ Thủy, i tcombank nh 33 ́H uảng C 33 nh 33 2.1.1 Tổng quan h ng iao dịch ệ Thủy, i tcombank uảng 2.1.2 C cấu tổ chức ngu n nh n lực h ng À TÊ 2.1 T nh h nh Tài sản ngu n vốn h ng iao dịch ệ Thủy, i tcombank uảng nh giai đo n 2016 - 2018 35 2.2 Thực tr ng chất lượng tín dụng cho vay khách hàng cá nh n t i h ng nh 48 H ệ Thủy, i tcombank uảng iao dịch N 2.2.1 h n lo i cho vay khách hàng cá nh n th o th i gian giai đo n 2016 - 2018 48 hách hàng cá nh n th o tính chất đảm bảo tiền vay giai đo n 2016 - O ̣C 2.2 Cho vay 2018 52 KI 2.2.2 Cho vay khách hàng cá nh n th o mục đích vay vốn giai đo n 2016 - 2018 50 2.2 T nh h nh nợ h n cho vay khách hàng cá nh n 56 H Công tác cho vay khách hàng cà nh n t i h ng giao dịch ệ Thủy, i tcombank uảng nh thông qua số liệu khảo sát 59 ẠI .1 Thông tin chung đối tượng điều tra khảo sát 59 Đ .2 ánh giá nh n tố chủ quan t phía ng n hàng đến chất lượng cho vay khách hàng cá nh n t i h ng giao dịch ệ Thủy, i tcombank uảng nh 60 2.3.3 ánh giá nh n tố chủ quan t phía khách hàng đến chất lượng cho vay khách hàng cá nh n t i h ng giao dịch ệ Thủy, i tcombank uảng nh 63 2.3.4 ánh giá nh n tố khách quan t phía khách hàng đến chất lượng cho vay khách hàng cá nh n t i h ng giao dịch ệ Thủy, i tcombank uảng nh 64 ánh giá công tác g n cao chất lượng cho vay khách hàng cá nh n t i h ng iao dịch ệ Thủy, i tcombank uảng nh 66 .1 ết đ t 66 .2 h ng h n chế nguyên nh n nh ng h n chế ho t động cho vay khách hàng cá nh n 68 C ƯƠ 72 vi Ư C À À IẢI Â TẠI I TCOM A Â CAO C T Ư C O A C IAO D C T Ủ , 72 Ả 72 ịnh hướng phát triển cho vay khách hàng cá nh n t i g n hàng ngo i thư ng iệt am 72 iải pháp n ng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nh n t i h ng ệ Thủy, i tcombank uảng 2.1 iao dịch nh 74 iải pháp h ng iao dịch ệ Thủy, i tcombank uảng nh tổ chức thực 74 Ế 2.2 iải pháp nhằm m rộng cho vay khách hàng cá nh n 81 T Ậ À I 92 ́H III U iải pháp nhằm tăng trư ng ngu n vốn 90 ết luận 92 T AM ẢO 98 Đ ẠI H O ̣C KI N H TÀI I TÊ iến nghị 93 vii D NH ảng 2.1 T nh h nh tài sản – ngu n vốn h ng iao dịch ệ Thủy, i tcombank uảng ảng 2.2: nh, giai đo n 2016 -2018 .36 T nh h nh huy động vốn t i h ng iao dịch ệ Thủy, i tcombank uảng ảng : ỤC CÁC B NG nh giai đo n 2016 - 2018 40 T nh h nh dư nợ t i h ng iao dịch ệ Thủy, i tcombank uảng nh giai đo n 2016 - 2018 42 ảng 2.5: T nh h nh cho vay khách hàng cá nh n t i h ng giao dịch ệ Thủy, nh giai đo n 2016 - 2018 .49 TÊ i tcombank uảng ảng 2.6: nh, giai đo n 2016 - 2018 46 U i tcombank uảng Ế ết ho t động kinh doanh h ng iao dịch ệ Thủy, ́H ảng 2.4: T nh h nh cho vay khách hàng cá nh n th o mục đích vay vốn t i h ng iao dịch ệ Thủy, i tcombank uảng T nh h nh cho vay khách hàng cá nh n th o tính chất bảo đảm tiền vay t i H ảng 2.7 nh giai đo n 2016 - 2018 .51 N h ng giao dịch ệ Thủy, i tcombank uảng nh giai đo n 2016 - Doanh số cho vay chư ng tr nh khách hàng cá nh n t i h ng giao dịch O ̣C ảng 2.8: KI 2018 53 ệ Thủy, i tcombank uảng ảng 2.9 Doanh số Thu nợ khách hàng cá nh n t i h ng giao dịch ệ H Thủy, i tcombank uảng nh giai đo n 2016 - 2018 55 o sánh ch tiêu dư nợ khách hàng cá nh n t i h ng giao dịch ệ Thủy, ẠI ảng 2.10 nh giai đo n 2016 - 2018 .54 nh giai đo n 2016 - 2018 .55 Đ i tcombank uảng ảng 2.11 Dư nợ h n chư ng tr nh khách hàng cá nh n t i h ng giao dịch ệ Thủy, i tcombank uảng nh giai đo n 2016 - 2018 57 ảng 2.12 Doanh số thu l i khách hàng cá nh n t i h ng giao dịch ệ Thủy, i tcombank uảng ảng 2.1 nh giai đo n 2016 -2018 58 o sánh ch tiêu thu l i cho vay khách hàng cá nh n t i h ng giao dịch ệ Thủy, i tcombank uảng ảng 2.1 nhgiai đo n 2016 -2018 58 ặc điểm c đối tượng điều tra, khảo sát .59 viii ảng 2.15 ết khảo sát, đánh giá nh n tố chủ quan t phía ng n hàng đến chất lượng cho vay khách hàng cá nh n t i h ng giao dịch ệ Thủy, 60 ảng 2.16 ết khảo sát, đánh giá nh n tố chủ quan t phía khách hàng đến chất lượng cho vay khách hàng cá nh n t i h ng giao dịch ệ Thủy, i tcombank uảng ảng 2.17 nh 63 ết khảo sát, đánh giá nh n tố khách quan t phía khách hàng đến Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế chất lượng cho vay khách hàng cá nh n t i h ng giao dịch ệ Thủy, 65 ix hàng c n ch tới điều để t o nên tin tư ng hài l ng khách hàng iều quan trọng sách giao tiếp với khách hàng thái độ phục vụ, tác phong nh n viên g n hàng nói chung nh n viên tín dụng nói riêng Dưới m t khách hàng, nh n viên h nh ảnh g n hàng Do vậy, thái độ phục vụ tận t nh, chu đáo, c ng với tác phong chun nghiệp nhanh chóng, xác, nh n viên g n hàng t o nên ấn tượng tốt đẹp với khách hàng, góp ph n x y dựng h nh ảnh g n hàng - y m nh sách khuếch trư ng: thế, h ng giao dịch ệ Thủyl i tcombank ́H nhiều th i gian,… g n hàng khó khăn, thủ tục rư m rà U ngh việc quan hệ tín dụng với Ế iện c n nhiều khách hàng kể tổ chức kinh tế cá nh n uảng nh c n TÊ đ y m nh công tác tuyên truyền quảng cáo để khách hàng n m b t chủ trư ng, sách, dịch vụ g n hàng tuyên truyền, quảng cáo qua kênh: + ênh trực tiếp: thông qua mối quan hệ b n bè, ngư i th n,… ênh gián tiếp: báo chí, đài truyền h nh, panơ, áp phích, t r i, trang H + N w b, tài trợ thi,… KI hi tiến hành tuyên truyền, quảng cáo th thông tin phải ng n gọn, rõ ràng, ch O ̣C nhấn m nh điểm m nh h ng giao dịch, t o điều kiện để ngư i bị thu h t đến g n hàng m nh H Chiến dịch quảng cáo không thiết phải tiến hành tiện thông tin đ i ch ng, điều tốn nhiều chi phí t phư ng ể tiết kiệm chi phí, đ ng ẠI th i tiến hành ho t động quảng cáo có hiệu h ng giao dịch nh nên trực tiếp tiếp cận đến khách hàng Đ Vietcombank uảng ệ Thủy, - Thông qua chư ng tr nh mark ting để x y dựng hội thảo, tư vấn dịch vụ vay vốn cá nh n t i h ng giao dịch ệ Thủy, i tcombank dành cho đ n vị hợp tác nh ng đ n vị có nhu c u hợp tác với uảng nh g n hàng ngo i thư ng iệt am - Triển khai chư gn tr nh tư vấn t i đ n vị hợp tác Cán ph ng hách hàng bán lẻ ph n công trực tiếp t i đ n vị, có bàn tư vấn để tư vấn cho cá nh n có nhu c u vay vốn iệc đ y m nh sách gi p thông tin ng n hàng đến với khách 88 hàng, gi p khách hàng có thêm hiểu biết, tự tin để tham gia dịch vụ hàng, đặc biệt tín dụng, gi p sản ph m, dịch vụ g n g n hàng tr nên phổ biến, ho t động g n hàng m rộng dễ dàng h n nhiều t số giải p áp k ác đ n ng c 3.2.2.5 c t lượng t n dụng c ng gi dc - Tiếp cận khách hàng, chọn lọc dự án có hiệu để m rộng đ u tư, g n liền với n ng cao chất lượng tín dụng, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ h n Chuyển dịch c cấu đ u tư th o hướng tăng cư ng cho vay ng n h n để giảm d n tỷ lệ cho vay trung, Ế dài h n Ưu tiên khách hàng vay vốn có sử dụng nhiều dịch vụ ng n hàng để tăng thu m b t thực cho vay ngư d n đóng tàu th o Nghị định 67 Chính phủ ́H - U dịch vụ cho ph ng giao dịch TÊ Cho vay liên kết t sản xuất đến tiêu thụ sản ph m, nhằm n ng cao hiệu tiết giảm chi phí như: Cho vay chuỗi ngư i nuôi – thu mua – chế biến – xuất kh u thuỷ sản, cho vay liên kết gi a nhà cung ứng vật tư nguyên liệu đ u vào – nhà sản xuất với ngư i tiêu thụ sản H ph m ph hợp với t ng đối tượng khách hàng N y m nh việc tập trung tín dụng cho vay th o ghị định số 55/2015/ - -C ngày KI 09/06/2015 Chính phủ sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông O ̣C thôn Ưu tiên tăng trư ng tín dụng khách hàng truyền thống, chư ng tr nh th o ch đ o Chính phủ, H - Ch trọng n ng cao chất lượng tăng trư ng tín dụng, rà sốt, sàng lọc khách hàng dư nợ đ có, lựa chọn tiếp tục đ u tư khách hàng kinh doanh hiệu quả, t nh h nh tài ẠI lành m nh Chủ động r t d n dư nợ, chấm dứt quan hệ với khách hàng có tài Đ yếu kém, thua lỗ, có nợ q h n, vốn chủ s h u thấp -Tăng cư ng công tác giám sát tiền vay + iám sát chặt chẽ tr nh sử dụng tiền vay khách hàng coi biện pháp h u hiệu để n ng cao chất lượng ho t động tín dụng iệc giám sát gi p ng n hàng kiểm soát hành vi ngư i vay vốn, đảm bảo đ ng vốn sử dụng hiệu đ ng mục đích ếu việc giám sát không chặt chẽ t o lỗ hổng cho ngư i vay sử dụng sai mục đích, làm phát sinh rủi ro tín dụng + uảng iệc giám sát tiền vay nh tập trung chủ yếu h ng giao dịch ệ Thủy, i tcombank việc kiểm tra mục đích, hiệu sử dụng vốn 89 qua đánh giá t i chổ số giấy t hoá đ n liên quan định kỳ cán tín dụng đến c s để kiểm tra; nhiên việc giám sát không phát kịp th i biến cố xảy vậy, công tác giám sát tiền vay c n phải quan t m thực th o hướng: + Th i gian kiểm tra: việc kiểm tra định kỳ đ thống nên tăng cư ng kiểm tra bất thư ng + Tổ chức tr nh kiểm soát c n thận nghiêm t c để đảm bảo đánh giá, x m xét tất nh ng đặc tính quan trọng khoản vay bao g m: đánh Ế giá tr nh toán khách hàng; đánh giá chất lượng t nh tr ng tài sản U chấp; đánh giá thay đổi t nh h nh tài ngư i vay thay đổi ́H dự báo, đánh giá nh ng yếu tố làm tăng giảm nhu c u tín dụng ngư i + TÊ vay iểm soát th o dõi thư ng xuyên nh ng khoản cho vay lớn b i việc không tu n thủ hợp đ ng tín dụng ảnh hư ng nghiêm trọng đến t nh h nh tài H g n hàng N + Tiến hành th o dõi thư ng xuyên h n nh ng khoản cho vay có vấn đề KI ếu trư ng hợp tốc độ phát triển kinh tế suy giảm hay ngành O ̣C chiếm tỷ trọng lớn danh mục cho vay phải đối mặt với vấn đề lớn xuất đối thủ c nh tranh hay thay đổi cộng nghệ t o nhu c u th H ng n hàng nên tăng cư ng biện pháp kiểm sốt tín dụng 3.2.3 Giải p áp n ằ tăng t ưởng ngu n vốn ẠI ể m rộng quy mơ tín dụng, nh ng vấn đề có liên quan trực tiếp đến i tcombank Đ h ng giao dịch ệ Thủy, tốt việc gia tăng ngu n vốn huy động uảng nh toàn quốc c n giải uy động vốn nh ng ho t động chiểm ph n quan trọng ho t động kinh doanh ng n hàng doanh số huy động vốn c s để định quy mô ho t động tín dụng ể thực tốt mục tiêu này, ch ng ta c n phát triển đa d ng sản ph m huy động vốn n ng cao chất lượng dịch vụ, t o ngu n vốn chi phí thấp, th i gian dài để đ u tư trung dài h n C n đối tỷ lệ vốn ổn định hàng năm dành cho đ u tư C , c s chiến lược mục tiêu chung hàng năm gu n vốn chủ yếu vay TM vốn huy động t tổ chức, cá 90 nh n kinh tế Chính v để tăng cư ng thu h t ngu n vốn nhàn rỗi d n cư, ng n hàng phải m rộng địa bàn ho t động, có nh ng sách huy động vốn tốt h n n a nhiều h nh thức như:  hát huy m nh thư ng hiệu g n hàng ngo i thư ng iệt am, phát động thi đua huy động vốn, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công nh n viên nhiệm vụ huy động vốn nhiệm vụ trọng t m để phát triển ho t động kinh doanh h ng giao dịch ệ Thủy, i tcom ank uảng  nh đảm bảo khoản a d ng hoá ngu n vốn huy động, đổi m nh mẽ thái độ, tác phong, r t n cơng tác tín Ế ng n th i gian giao dịch để thu h t, gi tăng khách hàng t d n cư U dụng phát triển sản ph m dịch vụ với công tác huy động vốn t tổ chức kinh tế, ́H doanh nghiệp TÊ  Tập trung gi v ng thu h t vốn t d n cư địa bàn toàn t nh Triển khai tổ chức tốt đợt huy động vốn h nh thức tiết kiệm dự thư ng Trụ s i tcom ank uảng nh để tăng tỷ trọng tiền gửi d n cư N giao dịch ệ Thủy, H đ ng th i triển khai chư ng tr nh tiết kiệm dự thư ng, khuyến m i…t i h ng KI tổng ngu n vốn tăng tỷ trọng ngu n vốn tiền gửi 12 tháng đáp ứng nhu c u vốn Đ ẠI H O ̣C cho vay dự án trung, dài h n 91 H N III KẾT UẬN VÀ KIẾN NGH Kết luận g n hàng Thư ng m i ho t động l nh vực kinh doanh tiền tệ, h ng giao dịch ệ Thủy, i tcombank uảng nh đ m rộng quy mô th o hướng kinh doanh đa năng, quan hệ làm ăn với thành ph n kinh tế, đặc biệt doanh nghiệp, ợp tác x , hộ sản xuất, cá nh n Trong khách hàng mục tiêu h ng giao dịch cho vay cá nh n, hộ gia đ nh - iệc thực cho vay trực tiếp đến khách hàng cá nh n, g m cho vay tiêu Ế d ng cho vay hộ gia đ nh để phát triển sản xuất kinh doanh chủ trư ng đ ng U đ n, kịp th i, ph hợp với yêu c u thực tế địa phư ng Trong giai đo n nay, ́H hộ gia đ nh tr thành đ n vị kinh tế độc lập, nhu c u vốn phục vụ sản xuất lớn TÊ vậy, đáp ứng ngu n vốn cho ngư i d n việc làm mang l i hiệu thiết thực cao, góp ph n đ y m nh phát triển kinh tế địa bàn ặc biệt cho vay tiêu d ng cá thể vay tiêu d ng cán hư ng lư ng g n sách đ đáp ứng H ph n lớn nhu c u vốn để x y dựng, sửa chửa nhà , mua phư ng tiện l i chi tiêu N cá nh n khác thiết thực cho khách hàng nhằm góp ph n kích thích nèn kinh tế x KI hội phát triển O ̣C - Trong công tác cho vay hách hàng cá nh n nh ng năm qua h ng giao dịch đ đ t nhiều thành tích góp ph n n ng cao hiệu ho t động kinh doanh hách hàng cá nh n đ tăng H tổng doanh số cho vay, doanh số thu nợ dư nợ cho vay ó m nh qua năm, tỷ lên nợ h n ngày giảm xuống y kết ẠI khả quan làm tiền đề phấn đấu cho năm Chi nhánh Đ - Trong ba năm 2016 - 2018, kết cho vay giao dịch ệ Thủy, i tcombank uảng hách hàng cá nh n h ng nh đ có nh ng bước tiến Tổng lợi nhuận thu 15,89 tỷ đ ng việc m rộng quy mơ chất lượng cho vay hách hàng cá nh n đ góp ph n lớn mang l i lợi nhuận cho h ng giao dịch ệ Thủy, i tcombank uảng nh Mặc d lợi nhuận tăng lên đáng kể qua năm chất lượng tín dụng khơng bị suy giảm iều chứng t năm qua, đư n vị đ kinh doanh có hiệu quả, góp ph n n ng cao đ i sống ngư i d n địa bàn đ ng th i thực tốt ch tiêu mà cấp giao 92 ội ngũ Cán nh n viên đ n ng cao tr nh độ chuyên môn nghiệp vụ, - ngày trẻ hóa, Chi nhánh đ ch trọng kết hợp phong cách làm việc v a động sáng t o tuổi trẻ, v a ch c ch n nhiều kinh nghệm nh ng ngư i trước đ thực tốt ho t động tín dụng, nh y bén việc n m b t thị trư ng t m hiểu khách hàng ên c nh nh ng kết đ t được, công tác cho vay khách hàng cá nh n h ng giao dịch ệ Thủy, i tcombank uảng nh c n số t n t i c n giải là: Ế - C n quan t m nhiều h n n a ngu n vốn huy động để có vốn rẻ cho vay, gu n vốn khơng kỳ h n vốn ng n h n nhiều ảnh hư ng đến ́H dự án trung dài h n U đ ng th i ch trọng đến ngu n vốn có kỳ h n dài để có vốn đ u tư nhiều vào kế ho ch sử dụng vốn g n hàng kiến khách hàng cho thấy điều kiện thủ tục vay TÊ - Thực tế qua khảo sát vốn c n nhiều, g y khó khăn cho khách hàng việc l i làm hợp đ ng tín dụng H - Do địa bàn rộng lớn, đội ngũ Cán tín dụng có giới h n nên có trư ng hợp KI động cho vay thu h i nợ N Cán tín dụng phải đảm nhận nhiều địa bàn g y t nh tr ng tải ho t ua tr nh ph n tích, nghiên cứu thực tr ng cho vay khách hàng cá nh n t i i tcombank O ̣C h ng giao dịch ệ Thủy, uảng nh, luận văn đ thu số kết quả: thứ nhất, gi p hiểu rõ h n cho vay khách hàng cá nh n việc m rộng cho H vay khách hàng cá nh n; thứ hai, thông qua việc nghiên cứu thực tế cho vay khách hàng ẠI cá nh n t i h ng giao dịch ệ Thủy c ng với việc khảo sát đánh giá hài l ng khách hàng đ cho thấy nh ng kết đ t đ n vị ho t động Đ r t số h n chế c n phải kh c phục; thứ ba, c s nh ng mặt h n chế, luận văn đ m nh d n đưa số giải pháp kh c phục kiến nghị nhằm m rộng h n n a cho vay khách hàng cá nh n t i đ n vị Kiến ng  Kiến ng với C n p iện ho t động cho vay khách hàng cá nh n nhiều ng n hàng quan t m, nên để t o nên hành lang pháp l thơng thống th Chính phủ c n t o điều kiện thuận lợi để ho t động ngày phát triển nhằm n ng cao đ i sống nh n d n, góp ph n tăng trư ng phát triển kinh tế đất nước 93 C n có Luật tín dụng rõ ràng ch liên quan tới vấn đề cho vay khách hàng cá nh n xảy tranh chấp để có c s xử l th o pháp luật ể làm điều t b y gi c quan nhà nước có liên quan c n có biện pháp hồn thiện uật tín dụng cách sớm ể cho cán tín dụng có thêm nhiều kiến thức th c quan c n t o điều kiện cho cán học tập, b i dư ng kiến thức nước ngoài, tham khảo chiến lược g n hàng bán lẻ nước phát triển t vận dụng vào đất nước ta hi luật tín dụng đ i th khơng ch kích thích ng n hàng đ u tư vào l nh vực cho vay khách hàng cá nh n mà c n kích thích ngư i Ế d n b i đ có ch c ch n nên tín dụng cá nh n ngày phát triển g n hàng ho t động đặc th có liên quan đến nhiều ngành U o t động vậy, nỗ lực g n hàng, c n có hỗ trợ TÊ doanh g n hàng ́H kinh tế x hội ự phát triển kinh tế x hội nh n tố ảnh hư ng đến hiệu kinh cấp, ngành liên quan Cụ thể là: - ối với Chính quyền địa phư ng, c n có sách đ u tư ph hợp để x y H dựng hoàn thiện hệ thống giao thông, thủy lợi, phư ng tiện thông tin… nhằm t o N điều kiện h n cho việc phát triển sản xuất kinh doanh KI - C n đưa nh ng phư ng án cụ thể tuyên truyền rộng r i ngư i d n O ̣C m nh d n vay vốn đ u, tư phát triển lo i nông sản làm nguyên liệu phục vụ nhà máy ho t động địa bàn H - Các c quan chức c n có kế ho ch triển khai việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất th o quy định Chính phủ để t o điều kiện cho hộ gia đ nh có ẠI c s vay vốn m rộng đ u tư kinh doanh ấp r t hoàn thiện thủ tục cấp sổ đ cho hộ gia đ nh, t o điều Đ - kiện đ y đủ giấy t cho ngư i d n vay ng n hàng ên c nh c n phát triển thị trư ng c m cố, c n có thủ tục đ n giản quy định thu nợ sau c m cố tài sản - Các ng n hàng thư ng m i nhanh chóng triển khai trung t m toán liên ng n hàng thẻ, thực tế ch ng ta hướng tới thực h n chế d ng tiền mặt, lo i thẻ ng n hàng nhiều, ng n hàng thẻ chưa có liên kết gi a ng n hàng với nhau, v nên việc đ i trung t m liên ng n hàng chuyên quản l thẻ xu hướng tư ng lai hệ thống mang l i 94 nhiều thuận tiện cho ng n hàng cho khách hàng hi ngư i d n r t tiền bất k điểm tốn thẻ toán khoản vay t i g n hàng thuận tiện - ệ thống ng n hàng c n có nh ng ngư i tài để quản l tiền cho ngư i, nên ng n hàng phải c ng với nhà nước thực c ng việc đào t o ngu n nh n lực có trí tuệ để tư ng lai quản l tốt ng n hàng ệ thống ng n hàng đ i h i đội ngũ cán k thuật có khả làm việc tốt môi trư ng c nh tranh khốc liệt, kèm th o ngày có nhiều dịch vụ ngày Ế phát triển, phức t p đ i h i cán bộ, công nh n viên ng n hàng phải nh ng U ngư i có kiến thức, nên đ u tư cho giáo dục vấn đề đ u tiên c n thực - g n hàng với Ng n àng N nước TÊ  Kiến ng ́H t b y gi t o cho tư ng lai có đội ngũ kế cận làm việc hiệu hà nước c quan ngang bộ, c quan cao có quyền quản l kiểm sốt ho t động ng n hàng thư ng m i, nên ng n hàng nhà oàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến ho t động cho vay ng n KI - C nói riêng N ho t động cho vay H nước đóng vai tr quan trọng việc phát triển ng n hàng nói chung O ̣C hàng C n hồn thiện uật tín dụng văn pháp luật quy định ho t động tín dụng nói chung ho t động cho vay C nói riêng, quy tr nh nghiệp vụ thống H nhất, l i suất cho vay, c chế cho vay ph hợp… c s nghiên cứu nh ng xu hướng biến động thị trư ng để kịp th i điều ch nh, bảo vệ quyền lợi ng n ẠI hàng khách hàng c n t o điều kiện cho ng n hàng chủ động h n ho t động Đ - m nh t o quyền tự chủ, quyền tự chịu trách nhiệm kinh doanh, quyền xác định mức l i suất linh ho t c s l i suất mà đưa ra, sách khuyến m i… - c n phối hợp với bộ, ngành liên quan tr nh điều hành ho t động cho vay C để ban hành nh ng quy định, văn ph hợp, ho ch định chiến lược phát triển chung cho toàn hệ thống ng n hàng để t o môi trư ng c nh tranh b nh đẳng hợp tác phát triển 95 - oàn thành kế ho ch phát triển chiến lược ng n hàng liên kết l i với nhau, t o hệ thống liên ng n hàng v a t o điều kiện cho ng n hàng v a tốt cho khách hàng, phối hợp gi a ng n hàng mà ng n hàng liên kết l i với nhau, dễ dàng việc tốn liên ng n hàng Có biện pháp n ng cao hệ thống thông tin liên ng n hàng, thư ng xuyên n ng cấp hoàn thiện cơng nghệ thu thập thơng tin xử lí thơng tin, có phư ng án đảm bảo t nh  Kiến ng - với Ng n àng ng i t ương Vi t N o t động tín dụng h ng giao dịch ệ Thủy, nh g n hàng ngo i thư ng iệt đ o, hỗ trợ sát g n hàng ngo i thư ng iệt U vậy, để m rộng cho vay t i đ n vị th vấn đề quan trọng phải có ch am việc định hướng tín ́H Nam uảng Ế khơng thể tách r i kh i ho t động tín dụng hệ thống i tcomban TÊ dụng, ch đ o kế ho ch kinh doanh, hỗ trợ đào t o, x y dựng c chế sách liên quan nhằm th c đ y tăng trư ng tín dụng cách an toàn, hiệu Các biện pháp tập trung vào nội dung sau: H - h ng giao dịch ệ Thủy, i tcomban uảng nh c n x y dựng sách cho N vay khách hàng cá nh n, sách khách hàng ph hợp th o th i kỳ có tính ổn định, KI quán, làm định hướng cho ho t động tín dụng t nh h nh để Chi O ̣C nhánh, ph ng giao dịch vào định hướng để x y dựng c cấu cho vay trung dài h n th o ngành nghề bám sát kế ho ch giới h n, lợi nhuận, th o kế - H ho ch giao ướng dẫn thực văn chế độ liên quan đến nghiệp vụ cho vay ẠI khách hàng cá nh n, th m định cách đ y đủ, kịp th i; hệ thống ch nh sửa quy Đ tr nh tín dụng, th m định cách khoa học, làm thực thống tồn hệ thống Trong đó, đưa quy tr nh hướng dẫn, Chi nhánh cụ thể phư ng thức nhận c m cố, chấp tài sản tư ng đối vốn góp vào đ n vị khác ng th i, định kỳ thư ng xuyên tổ chức lớp tập huấn, đào t o cán tín dụng cho Chi nhánh, khuyến khích cơng tác tự đào t o n ng cao tr nh độ - Ch đ o sát sao, kịp th i vấn đề liên quan ho t động tín dụng, bảo l nh Chi nhánh, hệ thống; hỗ trợ Chi nhánh việc triển khai chư ng tr nh phục vụ ngành định hướng Chi nhánh làm đ u mối quan hệ 96 - X y dựng sách hợp l cán tín dụng: c chế lư ng, thư ng, phụ cấp, quy định rõ trách nhiệm ngh a vụ cá nh n - ỗ trợ thông tin tổng hợp ngành kinh tế, thông tin kinh tế v mô khác thông số tham khảo dự án tư ng tự c s x y dựng thư ng xuyên cập nhận thông tin kinh tế x hội liên quan trực tiếp đến ho t động cho vay hách hàng cá nh n cung cấp hướng dẫn sử dụng ph n mềm hỗ trợ công tác th m định t i h ng giao dịch t ng n th i gian xét duyệt khoản vay vượt mức phán h ng giao dịch, đảm bảo c hội kinh doanh cho khách hàng ng th i, hỗ trợ chi nhánh Ế - U việc xử l nợ xấu t i lo t giải pháp cụ thể đ đề xuất: khai ́H thác tài sản, sử dụng dự ph ng rủi ro TÊ - Tiếp tục đổi công nghệ ng n hàng t o tiền đề cho việc huy động vốn sử dụng vốn hiệu Tăng cư ng hội nhập, t o điều kiện thuận lợi cho việc tiếp Đ ẠI H O ̣C KI N H cận, học h i kinh nghiệm ho t động tín dụng 97 TÀI I U TH KH O ộ tài kế tốn (1998), Tài tín dụng ộ Tài (2007), Thông tư số 111/2007/TT-BTC ngày 12/9/2007 việc i học g n hàng T CM (2011), Tiền tệ gân hàng Ế hướng dẫn quy chế quản lý tài ngân hàng Phát triển iệt am ọc viện Tài (2005), ghiệp vụ ngân hàng thương mại, X Tài ọc viện ng n hàng (2009), Giáo trình ngân hàng thương mại, U ́H Diệu (2011), Tín dụng ngân hàng, hà xuất thống kê, ội hà nước iệt dụng, ội guyễn ăng D n (201 ), ghiệp vụ ngân hàng thương mại, hà xuất ao guyễn Minh iều (2008), Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, hà xuất O ̣C uyết định việc ban hành quy chế tín KI động, ội am (2001), H g n hàng N TÊ Thống kế, ội hà xuất bản Tài chính, ội kê H 10 guyễn ăn Tiến, (2009), Giáo trình gân hàng thương mại, hà xuất Thống ẠI 11 han Thị C c (2010), Tín dụng ngân hàng, hà xuất thống kê, ội i ọc inh tế Đ 12 han Thị Thu (201 ), Giáo trình ngân hàng thương mại, xb uốc d n, ội 13 h m Thị Thu (2007), Giáo trình gân hàng thương mại, hà xuất i học kinh tế quốc d n, ội 14 h ng giao dịch ệ Thủy, vi tcombank uảng nh (2016, 2017, 2018), Các Báo cáo nội bộ, h ng hách hàng bán lẻ, h ng kế toán 15 uốc hội nước Cộng h a x hội chủ ngh a iệt am (2010), uật tổ chức tín dụng số 47/2010/ H12 ngày 16/06/2010, ội 16 Tô gọc ưng (2009), gân hàng thương mại, X Thống kê, nội 98 17 Tơ im gọc, (2008), Giáo trình lý thuyết tiền tệ - gân hàng, hà xuất Thống kê 18 W sbsit g n hàng TMC T iệt am http://www.Vietcombank.com.vn HỤ ỤC B NG C U HỎI KH O SÁT Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế Xin chào qu Ông/ à! Tơi Tr n Thị ích gọc học viên cao học lớp 18A T D uế - Trư ng i học inh tế - i học uế iện tơi thực khóa luận tốt nghiệp với tên đề tài “ cho vay G y, ” ất mong qu ơng (bà) dành th i gian để trả l i bảng c u h i, kiến ơng/bà có giá trị cho tơi Thông tin ông/bà cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu Xin ch n thành cảm n! I T ông tin c đối tượng u t ọ tên: ới tính: Tuổi: Tr nh độ văn hóa: 10/12 12/12 T ìn đ c un ơn Chưa qua đào t o Trung cấp Cao đẳng i học n vị công tác:………………………………………………………………… T ời gi n gi d c với ng n àng Dưới năm T đến năm Trên năm II C u ỏi u tra Ông/ vui l ng cho biết quan điểm đánh giá Ông/ nhận định sau đ y ảnh hư ng đến chất lượng cho vay khách hàng cá nh n Xin ông (bà)vui l ng trả l i cách khoanh tr n số t ng d ng tư ng ứng với mức độ đ ng t nh ông (bà) phát biểu th o quy ước sau: Khoanh tr n vào số thích hợp, đó: 1=Rất khơng đồng ý; 2= Khơng đồng ý; 3=Bình thường; 4=đồng ý; 5=Rất đồng ý) Tiêu c đán giá ương án lự c n I N n tố c qu n từ p ng n àng Chính sách cho vay có ảnh hư ng đến chất lượng cho 1 vay khách hàng cá nh n? uy tr nh cho vay khách hàng cá nh n ng n hàng có ảnh hư ng đến chất lượng cho vay khách hàng cá nh n? Công tác th m định cho vay ng n hàng có ảnh 3 hư ng đến chất lượng cho vay khách hàng cá nh n? Các quy định sản ph m điều kiện ràng buộc h s có ảnh hư ng đến chất lượng cho vay khách hàng cá nh n? 99 5 5 Ế U Cơng tác định giá tài sản đảm bảo có ảnh hư ng đến chất lượng cho vay khách hàng cá nh n? Tr nh độ lực chuyên môn kinh nghiệm nh n viên tín dụng có ảnh hư ng đến chất lượng cho vay khách hàng cá nh n? o đức nghề nghiệp nh n viên tín dụng có ảnh hư ng đến chất lượng cho vay khách hàng cá nh n? iểm soát nội t nh h nh tu n thủ quy định thủ tục cho vay, giám sát kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay sau giải ng n có ảnh hư ng đến chất lượng cho vay khách hàng cá nh n? II N n tố c qu n từ p k ác àng cung cấp thơng tin khách hàng có ảnh hư ng đến chất lượng cho vay khách hàng cá nh n? Mục đích sử dụng vốn vay khách hàng có ảnh hư ng đến chất lượng cho vay khách hàng cá nh n? y tín tốn khoản vay khách hàng có ảnh hư ng đến chất lượng cho vay khách hàng cá nh n? T nh h nh tài khách hàng có ảnh hư ng đến chất lượng cho vay khách hàng cá nh n? inh nghiệm, lực khách hàng có ảnh hư ng đến chất lượng cho vay khách hàng cá nh n? ịnh hướng ho t động kinh doanh khách hàng có ảnh hư ng đến chất lượng cho vay khách hàng cá nh n? III N n tố k ác qu n guyên nh n bất khả kháng: thiên tai, dịch bệnh, th i tiết,… có ảnh hư ng đến chất lượng cho vay khách hàng cá nh n? h ng thay đổi mơi trư ng kinh tế - trị - x hội nước giới có ảnh hư ng đến chất lượng cho vay khách hàng cá nh n? hệ thống pháp luật chưa hồn thiện có ảnh hư ng đến chất lượng khách hàng cá nh n? Chưa có thơng tin quản l đ ng khách hàng gi a tổ chức tín dụng có ảnh hư ng đến chất lượng cho vay khách hàng cá nh n? Công tác tổ chức giám sát, kiểm tra ng n hàng nhà nước có ảnh hư ng đến chất lượng cho vay khách hàng cá nh n? 5 5 5 5 5 Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H 100 Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế Ch n thành cám n! 101 102 ẠI Đ ̣C O H H N KI TÊ ́ Ế U H ... v y k ác cho vay cá n àng cá n n n Cho vay: h nh thức vay mượn có hồn trả gư i cho vay ng quyền sử dụng vốn cho ngư i vay au th i gian định ngư i vay phải trả vốn l i cho ngư i cho vay, đ thảo... Các khoản cho vay bao g m: cho vay tiêu d ng, cho vay sản xuất, cho vay b t động sản, thư ng m i, nông nghiệp, g n hàng sẵn sàng cung cấp vốn cho cá nh n, tổ chức họ thoả m n điều kiện vay ợi nhuận... bảo/tín chấp) U - Cho vay mua x chấp x mua Ế - Cho vay mua nhà đất/ x y dựng, sửa ch a nhà đất định kỳ cuối kỳ) H - Cho vay kinh doanh chứng khoán TÊ - Cho vay bổ sung vốn kinh doanh cho hộ cá thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại Phòng giao dịch Lệ Thủy, Vietcombank Quảng Bình, Nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại Phòng giao dịch Lệ Thủy, Vietcombank Quảng Bình