Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình

102 41 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ́H U Ế ĐINH KHÁNH HẬU TÊ HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN H ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ ẠI H O ̣C KI N PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG BÌNH Đ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TÊ ́H U ĐINH KHÁNH HẬU Ế TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN H ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ O ̣C KI N PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG BÌNH Mã số: 34 01 01 ẠI H Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Đ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI DŨNG THỂ HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Đề tài luận văn thạc sĩ “Hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Sở Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Quảng Bình” học viên Đinh Khánh Hậu thực hướng dẫn khoa học thầy giáo PGS.TS Bùi Dũng Thể Tôi cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Ế Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc i Tác giả luận văn Đinh Khánh Hậu LỜI CẢM ƠN Trước hết xin trân trọng cám ơn Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế toàn thể thầy giáo, giáo tận tình truyền đạt kiến thức quý báu, tạo điều kiện giúp đỡ q trình học tập nghiên cứu Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc đến giáo viên hướng dẫn khoa học PGS.TS Bùi Dũng Thể - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Thầy Ế dành nhiều tâm huyết, thời gian, tận tình hướng dẫn bảo tơi suốt q trình U nghiên cứu hồn thiện đề tài ́H Tơi xin chân thành cảm ơn Sở Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Quảng Bình tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình thu thập tài liệu cho đề tài TÊ Trong suốt trình học tập thực đề tài, nhận giúp đỡ, động viên, khích lệ nhiều từ phía gia đình bạn bè Tơi xin chân thành cảm N KI Xin chân thành cảm ơn! H ơn giúp đỡ ghi nhận tình cảm q báu O ̣C Tác giả luận văn Đ ẠI H Đinh Khánh Hậu ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên: ĐINH KHÁNH HẬU Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH - Niên khóa: 2017 - 2019 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI DŨNG THỂ Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN QUẢNG BÌNH Mục đích đối tượng nghiên cứu Mục đích: Khái quát lý luận quản lý dự án đầu tư xây dựng làm sở cho nghiên cứu; Đánh giá thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng U Ế Sở Nông Nghiệp Phát triển nơng thơn Quảng Bình; Kiến nghị giải pháp để Hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Sở Nông Nghiệp TÊ ́H Phát triển nơng thơn Quảng Bình; Đối tượng nghiên cứu đề tài hoạt động quản lý DAĐTXD Sở NN & PTNT Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2017 H Phương pháp nghiên cứu sử dụng Quá trình nghiên cứu sử dụng phương pháp: H O ̣C KI N - Phương pháp thu thập số liệu: Tác giả điều tra, vấn theo bảng hỏi thiết kế sẵn với số phiếu điều tra 114 phiếu Thu thập số liệu từ báo cáo kết công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Sở NN & PTNT Quảng Bình từ năm 2015-2017 - Phương pháp phân tích số liệu: Sử dụng phương pháp thống kê mô tả thống kê so sánh; phương pháp chuyên gia tham khảo, tổng hợp, khái quát hóa, số liệu thu thập xử lý phần mềm máy tính Excel Đ ẠI Các kết nghiên cứu kết luận Đề tài: “Hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Sở Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Quảng Bình” tập trung nghiên cứu sở lý luận quản lý dự án đầu tư xây dựng bản, phân tích thực trạng nguyên nhân thực công tác đầu tư xây dựng khơng hiệu Từ đó, đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý dự án đầu tư xây dựng Sở Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn Quảng Bình Kết nghiên cứu giải pháp đề xuất luận văn phần có đóng góp tích cực mặt lý luận thực tiễn iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ An toàn lao động BVTC Bản vẽ thi công CBCC Cán công chức CP Cổ phần DA Dự án DAĐTXD Dự án đầu tư xây dựng DAĐTXDCT Dự án đầu tư xây dựng cơng trình DT Dự tốn ĐTXDCT Đầu tư xây dựng cơng trình TÊ ́H U Ế ATLĐ ÐBGPMB LĐ KI NN&PTNT N H KH Đền bù giải phóng mặt Lao động Nông nghiệp phát triển nông thôn Ngân sách nhà nước QLDA Quản lý dự án QLDAĐT Quản lý dự án đầu tư QT Quyết toán TDT Tổng dự toán TK Thiết kế TKKT Thiết kế kỹ thuật TKBVTC Thiết kế vẽ thi công TMĐT Tổng mức đầu tư TT Thanh tốn QB Quảng Bình UBND Ủy ban nhân dân XD Xây dựng O ̣C NSNN H ẠI Đ Kế hoạch iv MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iii Danh mục chữ viết tắt ký hiệu iv Mục lục v DANH MỤC BẢNG viii Ế PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ U Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu ́H Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu TÊ Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn H PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU N CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU KI TƯ XÂY DỰNG 1.1 Dự án đầu tư O ̣C 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Một số đặc điểm vai trò dự án đầu tư xây dựng H 1.1.3 Nguyên tắc hoạt động đầu tư xây dựng: ẠI 1.2 Quản lý dự án đầu tư XDCB 1.2.1 Khái niệm Đ 1.2.2 Nội dung quản lý dự án 1.2.3 Các hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng 19 1.3 Dự án đầu tư xây dựng ngành nông nghiệp 19 1.3.1 Bản chất dự án đầu tư xây dựng ngành nông nghiệp 19 1.3.2 Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật dự án xây dựng ngành nông nghiệp 21 1.3.3 Kinh nghiệm quản lý dự án xây dựng nông nghiệp 22 1.4 Kết luận Chương 1: 26 v CHƯƠNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN QUẢNG BÌNH 27 2.1 Ban quản lý dự án đầu tư Sở NN&PTNT Quảng Bình 27 2.1.1 Sở Nơng nghiệp & PTNT Quảng Bình 27 2.1.2 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình - Sở NN PTNT QB 27 2.2 Thực trạng quản lý dự án đầu tư xây dựng Sở Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn Quảng Bình 30 Ế 2.2.1 Quản lý trình tự, thủ tục lập dự án đầu tư xây dựng 30 U 2.2.2 Tình hình thực nội dung quản lý dự án Sở NN & PTNT 31 ́H 2.3 Đánh giá đối tượng khảo sát công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Sở Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Quảng Bình 48 TÊ 2.3.1 Thông tin đối tượng điều tra 48 2.3.2 Kết đánh giá đối tượng điều tra 50 H 2.3.3 Kết quả, hạn chế, nguyên nhân hạn chế 55 N CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KI QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG BÌNH 62 O ̣C 3.1 Định hướng 62 3.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Sở H Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Quảng Bình 63 ẠI 3.2.1 Nâng cao công tác lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật 63 3.2.2 Nâng cao chất lượng giải phóng mặt 65 Đ 3.2.3 Nâng cao chất lượng công tác lựa chọn nhà thầu xây dựng 65 3.2.4 Nâng cao công tác giải ngân, toán vốn đầu tư 66 3.2.5 Nâng cáo cơng tác quản lý an tồn lao động vệ sinh mơi trường cơng trình 68 3.2.6 Xác định rõ chế phối hợp kiểm tra bên liên quan q trình đầu tư xây dựng cơng trình 70 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 73 vi 3.1 Kết luận 73 3.2 Kiến nghị 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 PHỤ LỤC 78 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN Ế BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình thực kế hoạch vốn đầu tư XDCB Sở NN & PTNT theo cấp quản lý nguồn vốn giai đoạn 2015 - 2017 32 Bảng 2.2 Tình hình thực kế hoạch vốn ĐTXDCB - Sở NN & PTNT QB theo lĩnh vực giai đoạn 2015 - 2017 32 Bảng 2.3 Số lượng cơng trình, dự án lập phê duyệt giai đoạn 2015-2017 Số lượng cơng trình, dự án lập phê duyệt giai đoạn 2015-2017 U Bảng 2.4 Ế Ban QLDA thuộc Sở NN & PTNT Quảng Bình theo nguồn vốn 33 ́H Ban QLDA - Sở NN & PTNT Quảng Bình theo loại hình kỹ thuật 33 Bảng tổng hợp tình hình bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt 35 Bảng 2.6 Bảng Tổng hợp công tác lựa chọn nhà thầu giai đoạn 2015-2017 TÊ Bảng 2.5 H Ban QLDA - Sở NN & PTNT Quảng Bình 37 Bảng thống kê số gói thầu chậm tiến độ giai đoạn 2015-2017 39 Bảng 2.8 Bảng tổng hợp kết đánh giá chất lượng cơng trình giai đoạn KI N Bảng 2.7: 2015-2017 Ban QLDA ĐTXD - Sở NN & PTNT Quảng Bình 41 Bảng tổng hợp tình hình giải ngân theo lĩnh vực giai đoạn 2015-2017 43 O ̣C Bảng 2.9 Bảng 2.10 Số cơng trình hồn thành đưa vào sử dụng toán vốn đầu H tư giai đoạn 2015-2017 44 ẠI Bảng 2.11: Kết kiểm tra cơng tác an tồn lao động cơng trường xây dựng số nhà thầu giai đoạn 2015-2017 46 Đ Bảng 2.12 Cơ cấu đối tượng điều tra theo trình độ học vấn 48 Bảng 2.13 Cơ cấu đối tượng điều tra theo vị trí việc làm 49 Bảng 2.14 Cơ cấu đối tượng điều tra theo thâm niên công tác 50 Bảng 2.15 Kết đánh giá đối tượng điều tra lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật 50 Bảng 2.16 Kết đánh giá đối tượng điều tra cơng tác bồi thường, giải phóng mặt 51 viii TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Bình (2011) “Hồn thiện quản lý nhà nước đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách ngành giao thông vận tải Việt Nam”, luận văn Tiến sỹ Nguyễn Văn Đáng (2006), Giáo trình quản lý dự án xây dựng, NXB Thốngkê Hà Nội Bùi Mạnh Hùng (2007), Giáo trình kinh tế xây dựng, Trường ĐH Kiến trúc Ế Nguyễn Bạch Nguyệt - TS Từ Quang (2007), Giáo trình kinh tế đầu tư, U NXB Thống kê Hà Nội ́H Nguyễn Bạch Nguyệt (2012), Giáo trình lập dự án đầu tư, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân TÊ Báo cáo tốn dự án hồn thành từ năm 2015-2017 Ban QLDA – Sở Nông nghiệp & PTNT QB H Báo cáo tổng kết công tác xây dựng năm 2015-2017 dự án Sở N Nơng nghiệp & PTNT Quảng Bình làm chủ đầu tư năm 2015-2017 KI Bộ Xây dựng (2010), Thơng tư số 22/2010/TT-BXD quy định an tồn lao động thi cơng xây dựng cơng trình O ̣C Bộ xây dựng (2016), Thông tư số 06/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định quản lý chi phí đầu tư xây dựng H 10 Bộ xây dựng (2016), Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016Quy ẠI định chi tiết số nội dung quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng 11 Chính Phủ (2014), Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 quy Đ định chi tiết thi hành số điều Luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu 12 Chính Phủ (2015), Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 việc quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ mơi trường 13 Chính Phủ (2015), Nghị định số 46/2015/N Đ-CP quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng 14 Chính Phủ (2015), Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 Quản lý dự án đầu tư xây dựng 76 15 Chính Phủ (2016), Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 quy địnhchi tiết thi hành số điều Bộ luật an toàn, vệ sinh lao động 16 Chính Phủ (2016), Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ mơi trường 17 Quốc Hội khóa 13 (2013), Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 Quốc hộithông qua ngày 26/11/2013 18 Quốc hội khóa 13(2014), Luật Đầu tư cơng số 49/2014/QH13, thông qua Ế ngày 18 tháng năm 2014 U 19 Quốc Hội khóa 13 (2014), Luật xây dựng số 50/2014/QH13, thông qua Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H ngày 18 tháng năm 2014 77 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH TỪ NĂM 2015 - 2017 TMĐT Quyết định phê duyệt Thời gian TT Tên dự án (tỷ DA BĐ /KT đồng) A Các CT thực từ 2015-2017 Năm 2015 Nâng cấp tuyến kênh Võ – Hàm – Duy Ninh Nâng cấp tuyến kênh Nghĩa Ninh - Bắc Nghĩa Số 721/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 Số 722/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 Nâng cấp tuyến kênh Ba Nương-Đa NăngHợp Lợi Cụm hồ Bố Trạch Cụm hồ Quảng Ninh Cụm hồ Nam Quảng Trạch Số 723/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 Số 1221/QĐ-UBND ngày 05/4/2015 Số 1222/QĐ-UBND ngày 05/4/2015 Số 1223/QĐ-UBND ngày 05/4/2015 … Năm 2016 Khắc phục lụt bão 2016 Sửa chữa hồ chứa nước Dạ Lam, xã Thái Thủy 17,12 2015 6,2 2015 30,784 2015 8,18 2015 17,54 2015 Số 3778/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 4,8 2016 Số 3779/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 3,6 2016 Số 822/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 28,392 2016 Nâng cấp Hồ Bàu Sen Số 823/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 21,536 2016 14 2016 10,4 2016 H TÊ ́H U 2015 H 1.2 Nâng cấp kênh N6 hồ chứa nước Rào Đá Nâng cấp Đê Lùng Tréo Đ 1.1 O ̣C KI 2015 11,16 N 14 Ế Số 1650/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 ẠI Sửa chữa cống Của Hác, xã Quảng Hòa, tx Ba Đồn Nâng cấp tuyến kênh Đức Ninh Nâng cấp tuyến kênh Hiền Ninh … Năm 2017 Khắc phục lụt bão 2017 Số 1123/QĐ-UBND ngày 16/4/2016 Số 1124/QĐ-UBND ngày 16/4/2016 2017 78 Khắc phục gia cố sạt lở xâm thực bờ sông cửa biển thôn Phú Xuân xã Quảng Phú Số 1133/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 1,8 2017 1.2 Sửa chữa khắc phục hư hỏng tuyến đê nam Hói Quan xã An Thủy Số 1125/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 3,2 2017 1.3 Sửa chữa khắc phục hư hỏng tuyến kênh tưới Cây Sanh, Hói Xã thị trấn Kiến Giang Số 1126/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 3,2 2017 1.4 Sửa chữa khắc phục hư hỏng tràn xả lũ Đập Làng xã Hòa Trạch Số 1128/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 2,6 2017 1.5 Sửa chữa khắc phục hư hỏng đập Khe Mương xã Tiến Hóa Số 1129/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 1.6 Sửa chữa khắc phục hư hỏng tuyến kênh Châu Xá xã Mai Thủy Số 1130/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 1.7 Sửa chữa khắc phục hư hỏng tuyến kênh tưới đồng Chai thôn Xuân Sơn xã Vạn Ninh 1.8 Sửa chữa tuyến kênh tưới vùng ông Đồng, HTX Minh Trung xã Gia Ninh 1.9 Ế 1.1 2017 1,6 2017 2,8 2017 Số 1132/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 3,4 2017 Sửa chữa cơng trình Cấp nước xã Mai Hóa Cấp nước xã Đồng Trạch Số 1127/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 3,12 2017 Cải tạo nâng cấp kênh Bàu Sen - Bang Số 798/QĐ-UBND ngày 05/3/2017 21,312 2017-2018 Cải tạo nâng cấp Hồ chứa nước Cẩm Ly Số 799/QĐ-UBND ngày 05/3/2017 28,12 2017-2018 320 2017-2018 200 2017-2018 TÊ ́H U 2,8 H O ̣C KI N H Số 1131/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 Các cơng trình dự án khơng phê duyệt Sửa chữa nâng cấp Hồ chứa nước Vực Tròn, huyện Quảng Trạch Đ B ẠI … Nâng cấp trại giống ăn Sen Bàng 120 79 định (triệu thầu đồng) 28 30 356,803 20 10 10 118,72 1 11,9 nhà tham gia chọn Cơng trình thực giai đoạn 2015-2017 143 57 Năm 2015 43 Sửa chữa Cống cửa Hác, xã Quảng Hòa Duy Ninh Nâng cấp tuyến kênh Nghĩa Ninh - Bắc 05 Cụm hồ Quảng Ninh H Cụm hồ Bố Trạch N Nâng cấp tuyến kênh Ba Nương - Đa Năng - 9,486 1 14,552 1 5,27 1 26,166 1 6,954 Cụm hồ Nam Quảng Trạch 1 14,91 08 Sửa chữa, nâng cấp Kè Hải Trạch, huyện Bố Trạch (gđ1) 1 9,13 09 Sửa chữa, nâng cấp Kè tả sông Gianh (gđ1 từ K5+00-K7+50) 1 12,2 10 Nâng cấp cống Thanh Ba, đê hữu Gianh 1 8,15 Năm 2016 41 18 9 112,47 01 Sửa chữa hồ chứa nước Dạ LamThái Thủy 1 4,08 02 Nâng cấp kênh N6 hồ chứa nước Rào Đá 1 3,06 03 Nâng cấp Đê Lùng Tréo 1 24,134 04 Nâng cấp Hồ Bàu Sen 1 18,306 Đ H O ̣C 07 ẠI KI Hợp Lợi thầu Nghĩa Đấu U Nâng cấp tuyến kênh Võ Ninh - Hàm Ninh - 04 06 giá trị thầu Cơng trình ́H 03 Chỉ Số TÊ 02 Tổng Số nhà STT 01 Hình thức Ế Phụ lục 2: Bảng tổng hợp kết lựa chọn nhà thầu giai đoạn 2015 - 2017 80 Cơng trình Số thầu nhà tham gia chọn Hình thức Tổng Chỉ giá trị định (triệu thầu đồng) Đấu thầu 05 Nâng cấp tuyến kênh Đức Ninh 1 11,9 06 Nâng cấp tuyến kênh Hiền Ninh 1 8,84 07 Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Điếu Gà huyện Quảng Ninh 1 15,11 08 Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Khe Tổ, huyện Tuyên Hóa Ế STT Số nhà 09 Sửa chữa, nâng cấp Kè tả sông Gianh (gđ2 từ K7+50-K9+50) 13,04 1 14 59 25 13 12 125,62 2 1 1,53 1 2,72 1 2,72 1 2,21 1 2,38 2 1 1,36 1 2,38 1 2,89 TÊ ́H U N KI Hói Quan xã An Thủy Sửa chữa khắc phục hư hỏng tuyến kênh tưới Cây Sanh, Hói Xã- Kiến Giang Sửa chữa khắc phục hư hỏng tràn xả lũ Đập Làng xã Hòa Trạch Sửa chữa khắc phục hư hỏng đập Khe Đ 04 Sửa chữa khắc phục hư hỏng tuyến đê nam O ̣C 03 cửa biển thôn Phú Xuân Quảng Phú H 02 Khắc phục gia cố sạt lở xâm thực bờ sông ẠI 01 H Năm 2017 05 06 07 08 Mương xã Tiến Hóa Sửa chữa khắc phục hư hỏng tuyến kênh Châu Xá xã Mai Thủy Sửa chữa khắc phục hư hỏng tuyến kênh tưới đồng Chai thôn Xuân Sơn,Vạn Ninh Sửa chữa tuyến kênh tưới vùng ông Đồng, HTX Minh Trung xã Gia Ninh 81 Cơng trình STT Sửa chữa CT Cấp nước xã Mai Hóa Cấp nước xã Đồng Trạch Số thầu nhà tham gia chọn Hình thức Tổng Chỉ giá trị định (triệu thầu đồng) 1 2,652 Đấu thầu Cải tạo nâng cấp kênh Bàu Sen - Bang 1 18,116 11 Cải tạovà nâng cấp Hồ chứa nước Cẩm Ly 10 1 23,902 12 Cụm nuôi trồng thủy sản Nam Bắc sông Gianh 10 59,755 ́H U 10 Ế 09 Số nhà Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ (Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo công tác lựa chọn nhà thầu Sở NN & PTNT QB) 82 PHỤ LỤC 3: TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU ĐIỂN HÌNH NĂM 2015 Gói thầu xây lắp: Cơng trình Nâng cấp Cụm hồ Bố trạch (Nguồn Phòng QLXDCT - Sở Nơng nghiệp PTNT Quảng Bình cung cấp) Đạt Đạt Đạt Đạt Không đánh giá 19.596.000 Không đánh giá Không đạt Ế Đạt Đạt 19.360.000 Đ ẠI H O ̣C KI Đạt Đạt U Đạt Đạt ́H Kết đánh giá sơ Kết đánh giá tính hợp lệ điều kiện tiên Kết đánh giá lực kinh nghiệm Kết đánh giá chi tiết HSDT kỹ thuật Kết đánh giá giá sau sửa lỗi hiệu chỉnh sai lệch (đơn vị tính 1.000 đồng) Xếp hạng hồ sơ dự thầu Liên danh Công ty TNHH XDTH Linh Lân Công ty TNHH XDTH Thế Thịnh TÊ Công ty TNHH TVXD Xuân Quang Không đạt H Tên dự án Công ty TNHH XDTH Thắng Lợi N T T 83 PHỤ LỤC 4: TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU MỘT SỐ GĨI THẦU ĐIỂN HÌNH NĂM 2016 Gói thầu xây lắp: Nâng cấp Đê Lùng Tréo (Nguồn Phòng QLXDCT - Sở Nơng nghiệp PTNT Quảng Bình cung cấp) Tên dự án Kết đánh giá sơ Kết đánh giá tính hợp lệ điều kiện tiên Kết đánh giá lực kinh nghiệm Kết đánh giá chi tiết HSDT kỹ thuật Kết đánh giá giá sau sửa lỗi hiệu chỉnh sai lệch (đơn vị tính 1.000 đồng) Xếp hạng hồ sơ dự thầu Công ty TNHH XDTH Thế Thịnh Cơng ty CP tập đồn Trường Thịnh Liên danh Công ty TNHH XDTH Linh Lân Công ty TNHH TVXD Xuân Quang Đạt Không đạt Đạt Đạt Không đánh giá Đạt Không đánh giá Đạt Đạt Không đánh giá Đạt Đạt ́H TÊ H N Đạt 23120000 Không đánh giá 23400000 22680000 Không đạt Đ ẠI Đạt Đạt Đạt KI O ̣C H U Ế T T Công ty TNHH XDTH Minh Hà 84 Phụ lục 5.1 Tình hình thực kế hoạch vốn đầu tư XDCB Sở NN & PTNT theo cấp quản lý nguồn vốn giai đoạn 2015 – 2017 Chỉ tiêu TT ĐVT Tổng số 2015 2016 2017 Tổng số Tr.đồng 136.525,3 129.341,1 144.457,5 410.323,9 Phân theo cấp quản lý TW tỉnh hỗ trợ Tr.đồng 136.525,3 129.341,1 144.457,5 410.323,9 Tỷ lệ % 100 100 100 Tỷ lệ % Vốn nước 90 90,75 U Tr.đồng 122.872,8 117.377,0 134.518,8 374.768,6 Tr.đồng 13.652,5 11.964,1 Tỷ lệ % 10 93,12 91,33 9.938,7 35.555,3 6,88 8,67 ́H Vốn NSNN TÊ Ế Phân theo nguồn vốn 100 9,25 H (Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo Sở ) N Phụ lục 5.2: Tình hình thực kế hoạch vốn ĐTXDCB - Sở NN & PTNT QB theo KI lĩnh vực giai đoạn 2015 – 2017 Chỉ tiêu H Tổng số Hồ đập ẠI Đ Tỷ lệ Đê kè Tỷ lệ Kênh mương Tỷ lệ ĐVT O ̣C TT Cống lấy nước Tỷ lệ 2015 2016 2017 Tổng số Tr đồng 136.525,70 129.340,50 144.457,48 410.323,68 Tr đồng 61.295,00 58.116,40 11.778,30 131.189,70 % 44,90 44,93 8,15 31,97 Tr đồng 24.529,50 43.854,10 73.605,98 141.989,58 % 17,97 33,91 50,95 34,60 Tr đồng 27.643,70 27.370,00 31.585,90 86.599,60 % 20,25 21,16 Tr đồng 23.057,50 % 16,89 21,87 21,11 27.487,30 50.544,80 - 19,03 12,32 (Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo Sở ) 85 Phụ lục 6: Bảng tổng hợp tình hình thực cơng trình giai đoạn 2015-2017 Ban QLDA ĐTXD - Sở NN & PTNT Quảng Bình Chỉ tiêu TT ĐVT 2015 2016 2017 Tổng số Tổng số vốn kế hoạch Tr.đ 136.525,3 129.341,1 144.457,5 Tổng số vốn thực Tr.đ 122.280,7 120.639,7 133.877,5 122.280,72 410.323,9 % 89,57 93,27 92,68 91,83 Tổng số cơng trình KH CT 12 10 14 36 Tổng số cơng trình thực CT 10 Tỷ lệ % số cơng trình TH/KH % 83,33 90,00 Số C.trình thực tiến độ CT Tỷ lệ % TH so KH % 60,00 Số C.trình TH chậm tiến độ CT Tỷ lệ % TH chậm so KH % Tỷ lệ % so vốn KH 86,11 10 21 55,56 83,33 67,74 4 10 40,00 44,44 16,67 32,26 CT 0 % 0 Tr.đ 0 % 0 TÊ ́H U 85,71 H O ̣C Số vốn đầu tư thu hồi 31 KI Tỷ lệ % so KH 12 N Số cơng trình bị xử lý Ế Tỷ lệ % vốn TH/KH Đ ẠI H Nguồn: Báo cáo tình hình thực đầu tư XDCB – Sở NN & PTNT QB 86 PHỤ LỤC 6: PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN Tôi tên Đinh Khánh Hậu học viên cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Huế Hiện tiến hành nghiên cứu đề tài luận văn Thạc sỹ: “Hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Sở Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Quảng Bình” Kính mong Ơng/ Bà dành chút thời gian trả lời số câu hỏi phiếu khảo sát Chúng xin lưu ý tất câu trả lời Ế Ơng/ Bà có giá trị thơng tin Ơng/ Bà cung cấp hồn tồn giữ bí mật U I Thơng tin cá nhân Trình độ học vấn: KI Vị trí làm việc: Chủ tịch, UBND huyện Đại học Khác N Sau đại học H Trung cấp, cao đẳng TÊ ́H Xin vui lòng đánh dấu “X” vào mà Q anh (Chị) chọn: Phó CT UBND huyện Chuyên viên phòng Nhân viên BQLDA Chủ tịch UBND xã CB, công chức xã Nhân dân địa bàn H O ̣C Trưởng phòng, CVP < năm Từ – 10 năm > > 10 năm Đ ẠI Thâm niên công tác: II Xin Anh (Chị) vui lòng cho biết ý kiến đánh giá cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Ban QLDA Đầu tư XD Sở NN & PTNT Quảng Bình 87 (Trong bảng câu hỏi đây): Xin vui lòng đánh dấu “X” vào “Chất lượng công tác quản lý” mà Quý anh (Chị) chọn: CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ I II III IV Lập dự án đầu tư, lấp báo cáo kinh tế kỹ thuật Tiến độ thực Chất lượng công tác lập dự án Áp dụng định mức, tiêu chuẩn Công tác bồi thường GPMB Tiến độ thực Công tác phối hợp Lựa chọn nhà thầu Nhà thầu Tư vấn Nhà thầu Xây lắp Quản lý chất lượng, tiến độ gói thầu Chất lượng Tiến độ ́H 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 H O ̣C KI N H TÊ 4 Cơng tác nghiệm thu t.tốn, tốn VĐT Cơng tác tốn Cơng tác tốn Q.lý an tồn lao động vệ sinh môi trường Công tác quản lý an tồn lao động Cơng tác vệ sinh mơi trường cơng trình Ý kiến bổ sung quý anh (chị) (Áp dụng cán QLNN Ban QLDA) Đ ẠI V 10 11 VI 12 13 U STT Ế CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC Q.LÝ (điểm) Trung Tốt Khá Kém bình 88 CHẤT LƯỢNG CƠNG TÁC Q.LÝ (điểm) CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ STT Tốt Khá Trung bình Kém Lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Tiến độ thực Chất lượng công tác lập dự án II Công tác bồi thường GPMB Tiến độ thực Phối hợp với đơn vị có liên quan 4 4 TÊ ́H U Quản lý chất lượng, tiến độ gói thầu H III Ế I Chất lượng Tiến độ IV Q.lý an toàn lao động vệ sinh môi trường Công tác quản lý an toàn lao động Cơng tác vệ sinh mơi trường cơng trình O ̣C KI N H Ý kiến bổ sung quý anh (chị) Đ ẠI (Áp dụng cán xã nhân dân địa phương hưởng lợi) 89 CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC Q.LÝ (điểm) CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ STT Tốt Khá Trung bình Kém Công tác bồi thường GPMB Tiến độ thực 2 Công tác phối hợp II Lựa chọn nhà thầu Nhà thầu Tư vấn 4 Nhà thầu Xây lắp 4 4 4 U ́H TÊ Quản lý chất lượng, tiến độ gói thầu Chất lượng Tiến độ IV Cơng tác nghiệm thu t.tốn, tốn VĐT Cơng tác tốn Cơng tác tốn V Q.lý an tồn lao động vệ sinh mơi trường Cơng tác quản lý an toàn lao động 10 N KI O ̣C Cơng tác vệ sinh mơi trường cơng trình ẠI Đ H H III Ế I Ý kiến bổ sung quý anh (chị) (Áp dụng nhà thầu Xây lắp Tư vấn TK) 90 ... sở lý luận thực tiễn quản lý dự án đầu tư xây dựng Chương 2: Thực trạng quản lý dự án xây dựng Sở Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Quảng Bình Chương 3: Giải pháp hồn thiện quản lý dự án xây dựng. .. HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN QUẢNG BÌNH Mục đích đối tư ng nghiên cứu Mục đích: Khái quát lý luận quản lý dự án đầu tư xây dựng. .. làm sở cho nghiên cứu; Đánh giá thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng U Ế Sở Nông Nghiệp Phát triển nông thôn Quảng Bình; Kiến nghị giải pháp để Hồn thiện công tác quản lý dự án đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình, Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình

Từ khóa liên quan