Hoàn thiện công tác quản lý bảo lãnh tiền vay tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Bình

109 60 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ U Ế TRẦN VĂN MINH ́H HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ BẢO LÃNH TÊ TIỀN VAY TẠI NGÂN HÀNG SACOMBANK KI N H CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH H O ̣C CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ : 31 01 10 Đ ẠI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HOÀNG QUANG THÀNH HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế Trần Văn Minh i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, cố gắng nỗ lực thân, tơi nhận quan tâm giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo hướng dẫn đơn vị thực tập Trước hết xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy cô trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu cho Ế suốt thời gian học tập trường Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn đến thầy U giáo Tiến sĩ Hoàng Quang Thành, người hướng dẫn khoa học luận văn tận tình ́H hướng dẫn giúp tơi tiếp cận vấn đề thực tiễn phương pháp nghiên cứu khoa học nội dung đề tài TÊ Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban lãnh đạo cán nhân viên ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Bình tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp H tài liệu, số liệu cần thiết giải đáp thắc mắc, truyền đạt cho kinh N nghiệp thực tiễn quý giá suốt tình học tập nghiên cứu đề tài KI Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên, ủng hộ, tạo điều kiện để tơi hồn thành luận văn O ̣C Mặc dù cố gắng trao đổi, tìm tòi, phân tích, tham khảo tài liệu để hồn chỉnh luận văn song khơng thể tránh khỏi sai sót Vì thế, tác giả H mong nhận đóng góp Q thầy, để luận văn hoàn thiện Đ ẠI Xin chân thành cảm ơn ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: TRẦN VĂN MINH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 31 01 10 Niên khóa: 2017 - 2019 Người hướng dẫn khoa học: TS HOÀNG QUANG THÀNH Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ BẢO LÃNH TIỀN VAY U Ế TẠI NGÂN HÀNG SACOMBANK CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH ́H Mục đích đối tượng nghiên cứu Mục đích: Đánh giá tình hình thực trạng năm vừa qua, đề xuất TÊ giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý bảo lãnh tiền vay Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Bình thời gian tới H Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu vấn đề liên quan đến công tác N quản lý bảo lãnh tiền vay Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Bình KI Các phương pháp nghiên cứu sử dụng Trên sở nguồn liệu sơ cấp thứ cấp thu thập đề tài sử dụng O ̣C phương pháp tổng hợp xử lý số liệu phân tổ thống kê, phân tích nhân tố hỗ trợ phần mềm máy tính Excel H Các kết nghiên cứu kết luận ẠI Trên sở lý luận thực tiễn, tác giả tiến hành đánh giá tình hình hoạt động cơng tác quản lý bảo lãnh tiền vay Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Đ Bình, từ đề xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý bảo lãnh tiền vay Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng iii Bình thời gian tới DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín TMCP : Thương mại cổ phần NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại BL : Bảo lãnh BLTV : Bảo lãnh tiền vay Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế Sacombank : iv MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn iii Danh mục chữ viết tắt ký hiệu .iv Mục lục v Danh mục bảng biểu viii Danh mục sơ đồ, biểu đồ x Ế PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ U Tính cấp thiết đề tài .1 ́H Mục tiêu nghiên cứu TÊ Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu .3 H Kết cấu luận văn N PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU KI CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO LÃNH TIỀN VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI O ̣C 1.1 Lý luận bảo lãnh tiền vay 1.1.1 Khái niệm bảo lãnh tiền vay .5 H 1.1.2 Đặc điểm bảo lãnh tiền vay 1.1.3 Chức bảo lãnh .7 ẠI 1.1.4 Vai trò bảo lãnh tiền vay Đ 1.1.5 Phân loại bảo lãnh .10 1.1.6 Quyền hạn nghĩa vụ bên liên quan 14 1.2 Lý luận công tác quản lý bảo lãnh tiền vay ngân hàng thương mại .15 1.2.1 Khái niệm vai trò công tác quản lý bảo lãnh tiền vay 15 1.2.2 Nội dung quy trình thực công tác quản lý bảo lãnh tiền vay 18 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý bảo lãnh tiền vay 26 1.3 Một số vấn đề thực tiễn công tác quản lý hoạt động bảo lãnh tiền vay 30 1.3.1 Kinh nghiệm số ngân hàng nước 30 1.3.2 Kinh nghiệm quản lý bảo lãnh ngân hàng Việt Nam 32 v 1.3.3 Các học kinh nghiệm Sacombank chi nhánh Quảng Bình 34 CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO LÃNH TIỀN VAY TẠI NGÂN HÀNG SACOMBANK CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH .36 2.1 Giới thiệu tổng quan Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Bình .36 2.1.1 Thông tin chung Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Bình 36 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 36 2.1.3 Chức nhiệm vụ Chi nhánh .38 2.1.4 Tình hình lao động .39 2.1.5 Tình hình hoạt động kết kinh doanh Chi nhánh 41 Ế 2.2 Tình hình quản lý hoạt động bảo lãnh tiền vay Sacombank Quảng Bình 46 U 2.2.1 Quy trình thẩm định hồ sơ điều kiện bảo lãnh tiền vay Chi nhánh 46 ́H 2.2.2 Tình hình hoạt động bảo lãnh tiền vay Sacombank Quảng Bình 58 TÊ 2.2.3 Định giá tài sản bảo đảm tiền vay Chi nhánh 64 2.2.4 Tình hình thu phí dịch vụ bảo lãnh Sacombank Quảng Bình 67 H 2.3 Đánh giá đối tượng điều tra quản lý hoạt động bảo lãnh tiền vay 71 N 2.3.1 Đánh giá Cán ngân hàng 71 KI 2.3.2 Đánh giá khách hàng quản lý bảo lãnh tiền vay Chi nhánh 73 2.4 Đánh giá chung công tác quản lý bảo lãnh tiền vay Ngân hàng Sacombank O ̣C chi nhánh Quảng Bình 78 2.4.1 Kết đạt 78 H 2.4.2 Các tồn tại, hạn chế .79 ẠI 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế .80 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ BẢO LÃNH Đ TIỀN VAY TẠI NGÂN HÀNG SACOMBANK CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 82 3.1 Định hướng phát triển dịch vụ bảo lãnh Sacombank Quảng Bình thời gian tới 82 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý bảo lãnh tiền vay Chi nhánh .82 3.2.1 Nhóm giải pháp tổ chức máy quản lý 82 3.2.2 Nhóm giải pháp sách 86 3.2.3 Nhóm giải pháp thị trường bảo lãnh tiền vay 88 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 91 Kết luận 91 vi Kiến nghị 92 2.1 Với Chính phủ 92 2.2 Với Ngân hàng nhà nước 93 2.3 Với Hội sở 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 PHỤ LỤC .95 PHỤ LỤC 1: PHIẾU ĐIỀU TRA NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG 95 PHỤ LỤC 2: PHIẾU ĐIỀU TRA KHÁCH HÀNG 97 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN Ế BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN VÀ NHẬN XÉT PHẢN BIỆN Đ ẠI H O ̣C KI N H ́H TÊ GIẤY XÁC NHẬN HỒN THIỆN LUẬN VĂN U BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tình hình lao động Chi nhánh giai đoạn 2015 - 2017 40 Bảng 2.2: Tình hình vốn huy động Chi nhánh giai đoạn 2015-2017 .42 Bảng 2.3: Tình hình sử dụng vốn Sacombank Quảng Bình giai đoạn 2015-2017 44 Bảng 2.4: Kết kinh doanh Chi nhánh giai đoạn 2015-2017 45 Bảng 2.5: Số hồ sơ bảo lãnh khách hàng đề nghị phát hành Sacombank Quảng U Số bảo lãnh có hồ sơ đầy đủ Sacombank Quảng Bình giai đoạn ́H Bảng 2.6: Ế Bình giai đoạn 2015-2017 .48 2015 - 2017 50 Số bảo lãnh duyệt phát hành Sacombank Quảng Bình giai TÊ Bảng 2.7: đoạn 2015 - 2017 .52 Thu nhập từ hoạt động bảo lãnh Chi nhánh giai đoạn 2015 - 2017 54 Bảng 2.9: Tình hình khách hàng thực nghĩa vụ bảo lãnh Sacombank Quảng N H Bảng 2.8: Bảng 2.10: KI Bình giai đoạn 2015 - 2017 .57 Giá trị cam kết bảo lãnh theo thành phần kinh tế Sacombank Quảng Bảng 2.11: O ̣C Bình giai đoạn 2015 - 2017 .60 Kết bảo lãnh Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Bình giai Bảng 2.12: H đoạn 2015 - 2017 .62 Giá trị cam kết bảo lãnh theo hình thức đảm bảo Sacombank Quảng ẠI Bình giai đoạn 2015 - 2017 .66 Phí dịch vụ bảo lãnh Sacombank Quảng Bìnhgiai đoạn 2015-2017 68 Bảng 2.14: Phí dịch vụ bảo lãnh số NHTM địa bàn tỉnh Quảng Bình 69 Bảng 2.15: Đặc điểm mẫu điều tra cán nhân viên ngân hàng 71 Bảng 2.16: Đánh giá CBNH quản lý bảo lãnh tiền vay Chi nhánh 72 Bảng 2.17: Đặc điểm mẫu điều tra đối tượng khách hàng phát hành bảo Đ Bảng 2.13: lãnh Chi nhánh 73 Bảng 2.18: Đánh giá lực nhân viên Chi nhánh 74 Bảng 2.19: Đánh giá quy trình, sách bảo lãnh tiền vay Chi nhánh 75 Bảng 2.20: Đánh giá hoạt động bảo lãnh tiền vay Chi nhánh 76 viii Đánh giá thông tin mức phí bảo lãnh tiền vay Chi nhánh 77 Bảng 2.22: Đánh giá chung hoạt động bảo lãnh tiền vay Chi nhánh .78 Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế Bảng 2.21: ix - Thực tốt khâu thẩm định biện pháp phòng ngừa rủi ro nâng cao uy tín ngân hàng áp dụng cho sách khách hàng, tình hình tài lực thực hợp đồng tốt, doanh nghiệp khơng phải ký quỹ 100% - Thông qua thẩm định dự án, nhân viên tín dụng tư vấn thêm cho khách hàng vấn đề tài để nâng cao chất lượng cơng trình nhằm hạn chế rủi ro Thẩm định dự án giúp cho ngân hàng nắm tính khả thi để dự tính tiến độ thực hiện, dự báo rủi ro xảy tác nhân từ bên đội ngũ thi cơng, thực - Cơng tác thẩm định cho thấy trách nhiệm ngân hàng với bên bảo Ế lãnh bên nhận bảo lãnh nâng cao uy tín ngân hàng U Để công tác thẩm định tiến hành quy trình đảm bảo xác: ́H - Một mặt tiến hành thẩm định hồ sơ mà doanh nghiệp cung cấp, mặt khác TÊ cần có cán thực tế, tìm hiểu thẩm định lực thực doanh nghiệp Nhưng thời gian chi phí cho thẩm định khơng nhỏ, kết hợp thông H tin doanh nghiệp qua hoạt động khác tín dụng, tốn… N - Cần phối hợp chặt chẽ với quan, ban ngành quan Thuế, Sở Kế KI hoạch Đầu tư tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh…, thông tin thu thập qua tổ chức kiểm tin kịp thời O ̣C tốn, cơng ty tư vấn, luật sư phương tiện thông tin đại chúng để nắm bắt thông - Khai thác hiệu cổng thông tin điện tử NHNN mà trung tâm H thơng tin tín dụng (CIC) nhằm nắm bắt thơng tin tình hình quan hệ tín dụng, lực tài chính, hồ sơ pháp lý, tình hình nợ xấu… để tránh rủi ro xảy thiếu ẠI thông tin thông tin bất cân xứng Đ 3.2.1.3 Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực làm công tác BLTV Con người yếu tố quan trọng tác động đến hoạt động bảo lãnh ngân hàng Cụ thể, người cán tham gia trực tiếp vào trình cung cấp dịch vụ, giải tất vấn đề có liên quan đến cơng việc ngân hàng Chính vậy, đội ngũ cán có lực nghiệp vụ chuyên sâu, có tác phong chuyên nghiệp tận tình phục vụ khách hàng điều kiện tiên để ngân hàng thương mại tăng sức cạnh tranh thị trường Chất lượng đội ngũ cán định chất lượng phục vụ khách hàng, giúp ngân hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ ngân hàng Đào tạo nghiệp vụ bảo lãnh thông qua lớp đào tạo chuyên môn, cập 84 nhật phổ biến quy định bảo lãnh, phổ biến điều luật quốc tế liên quan đến bảo lãnh để kịp thời nắm bắt thông tin, thường xuyên tổ chức buổi đúc rút kinh nghiệm, giải khó khăn vướng mắc trình thực hoạt động bảo lãnh Ngân hàng kết hợp chặt chẽ đào tạo ngắn hạn đào tạo trung, dài hạn ngồi nước Trong chương trình đào tạo, nên có kết hợp chuyên đề chung chuyên đề cụ thể chuyên sâu nghiệp vụ bảo lãnh để bảo đảm tính sát thực với định hướng ngân hàng Nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ pháp luật kỹ cần thiết liên quan đến hoạt động bảo lãnh Trong định hướng mục tiêu dài hạn, Sacombank Quảng Bình nên có Ế phối hợp với trường đại học địa bàn với hoạt động thiết thực tài trợ U trao học bổng cho sinh viên xuất sắc, có sách thu hút sinh viên giỏi làm ́H việc ngân hàng, vấn xét tuyển sinh viên thực tập có chất lượng từ đầu, TÊ trình thực tập đơn vị sinh viên tiếp xúc, tìm hiểu hướng dẫn hoạt động ngân hàng, từ chọn lọc giữ chân sinh viên trẻ, có H lực, tiến tới đào tạo trở thành đội ngũ nhân viên tiềm lực tương lai N 3.2.1.4 Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt hoạt động bảo lãnh KI Hoạt động bảo lãnh hoạt động có nhiều rủi ro rủi ro chứng từ giả mạo, rủi ro khách hàng khơng có khả toán, rủi ro lãi suất, rủi ro ngoại hối… O ̣C Ngân hàng cần phải tổ chức kiểm tra lại tất bảo lãnh, rà sốt hoàn chỉnh hồ sơ, theo dõi thời hạn hợp đồng bảo lãnh, quản lý chặt chẽ trình thực hợp H đồng, nắm bắt tình hình hoạt động doanh nghiệp Bên cạnh việc kiểm tra, kiểm sốt khách hàng phải kiểm tra, kiểm sốt nội việc thực ẠI quy trình có phân cơng trách nhiệm rõ ràng với phận, cá nhân, không Đ nên giao cho nhân viên dịch vụ khách hàng (CSR) đảm nhiệm mà nên có phận giám sát khâu kiểm tra toàn hồ sơ bảo lãnh trước trình phê duyệt Trưởng chi nhánh Các trường hợp khách hàng cung cấp hồ sơ đề nghị phát hành cam kết bảo lãnh có nội dung không rõ ràng gây rủi ro pháp lý cho ngân hàng, CSR nên trình cán thuộc phận Pháp lý chứng từ- Phòng hỗ trợ nghiệp vụ kiểm tra đảm bảo trước xét duyệt phát hành cam kết bảo lãnh 3.2.1.5 Tăng cường công tác kiểm tra nội Chi nhánh cần thường xuyên thành lập đoàn kiểm tra nội Chi nhánh để kiểm tra hoạt động bảo lãnh, tín dụng Chi nhánh Việc kiểm tra cần tập trung 85 vào việc thực quy chế, quy trình bảo lãnh, phát hành bảo lãnh, phát sai sót kịp thời để có biện pháp kịp thời hạn chế rủi ro xảy Trong q trình kiểm tra, nên kiểm tra chéo phận, phòng tạo tính khách quan việc kiểm tra, đồng thời kết hợp đào tạo nghiệp vụ cho cán kiểm tra Việc thành lập tổ kiểm tra nội Chi nhánh cần sớm triển khai, tổ kiểm tra nội trực thuộc phòng quản lý rủi ro, nhân tổ kiểm tra nội phải gồm cán có kinh nghiệm chun mơn giỏi hoạt động bảo lãnh, tín dụng nghiệp vụ khác Chi nhánh Ngoài hoạt động kiểm tra, kiểm sốt nội việc giám sát khách hàng thực Ế nghĩa vụ, cam kết bảo lãnh nhiệm vụ quan trọng cần CSR triển khai U cách nghiêm túc Trong thời hạn bảo lãnh, định kỳ hàng tuần, hàng tháng CSR ́H phải nắm bắt thông tin, kiểm tra thực tế việc thực nghĩa vụ, cam kết khách TÊ hàng, đôn đốc khách hàng thực nghĩa vụ cam kết, đảm bảo khách hàng thực nghĩa vụ cam kết H 3.2.2 Nhóm giải pháp sách N 3.2.2.1 Hồn thiện quy trình bảo lãnh tiền vay KI Quy trình bảo lãnh cần hồn thiện theo hướng bảo đảm trình thực nghiệp vụ bảo lãnh nhanh gọn, xác, an tồn cho ngân hàng thuận O ̣C tiện cho khách hàng Để đạt điều cần lưu ý số điểm sau: Công việc bỏ qua quy trình tìm kiếm tư vấn H hướng dẫn khách hàng thực yêu cầu bảo lãnh Điều thể tính chủ động ngân hàng, khác với trước nghiệp vụ bảo lãnh bắt đầu khách ẠI hàng đến xin bảo lãnh Hơn việc tư vấn giúp khách hàng đáp ứng yêu cầu giảm Đ bớt thời gian công sức lại, giúp khách hàng tiếp cận nắm bắt yêu cầu hồ sơ thủ tục theo quy định, tránh để xảy sai sót sau Khâu nằm sách Marketing tìm kiếm chọn lựa khách hàng cho bảo lãnh Trong trình thực quy trình bảo lãnh: Bảo lãnh có ký quỹ 100%, cầm cố sổ tiết kiệm, số dư tài khoản, ngoại tệ, vàng, giấy tờ có giá Sacombank phát hành rủi ro thấp việc phát hành cam kết bảo lãnh đơn dịch vụ có thu phí, loại bảo lãnh này, quy trình bảo lãnh nên theo hướng đơn giản hóa thủ tục, khơng cần khách hàng phải nộp giấy tờ liên quan đến hồ sơ pháp lý hồ sơ tài để rút ngắn thời gian chờ đợi khách hàng Xác thực tạm thời phong 86 tỏa quyền sử dụng loại bảo lãnh bảo đảm tài khoản có kỳ hạn chứng khách hàng suốt thời gian bảo lãnh để tránh trường hợp giả mạo có cấu kết khách hàng tổ chức phát hành 3.2.2.2 Đa dạng hóa loại hình sản phẩm dịch vụ BLTV Phát triển, đa dạng hóa sản phẩm sở hồn thiện nội dung hình thức: sản phẩm ngân hàng khách hàng lại không phổ biến ngân hàng khác nên tận dụng kinh nghiệm họ mà chi phí nghiên cứu dịch vụ lại khơng cao; phát triển loại sản phẩm hoàn toàn mới, bỏ chi phí nghiên cứu dịch vụ nhu cầu thị trường nên tương đối phức tạp Ế tốn thời gian thành cơng tạo nên lợi cạnh tranh so với đối thủ U Bảo lãnh vay vốn nước cần thiết cho doanh nghiệp Việt Nam ́H nay, thời gian tới, ngân hàng cần tiếp cận với dự án vay vốn nước ngồi chủ TÊ động tìm khách hàng đề xuất ủy nhiệm lên hội sở NHNN Việc thực “bó sản phẩm” kết hợp bảo lãnh với nghiệp vụ khác H cho vay, tiền gửi, tốn quốc tế… dịch vụ trọn gói giới thiệu N thuyết phục khách hàng sử dụng nhiều hình thức bảo lãnh khác tùy thời KI điểm trường hợp ví dụ sử dụng bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hợp đồng, bảo lãnh bảo hành… Khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ O ̣C Chi nhánh hưởng nhiều ưu đãi ưu đãi lãi suất cho vay theo quy mơ dư nợ vay, miễn phí gia nhập, miễn phí thường niên năm đầu tiên, miễn phí quản H lý tài khoản năm đầu tiên… từ đem lại tiện ích tối đa, thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ đồng thời phát huy hiệu kinh doanh ngân hàng ẠI Ngồi ra, đa dạng hóa phương thức phát hành bảo lãnh với hình thức đồng bảo Đ lãnh dự án lớn, nhu cầu bảo lãnh vượt giới hạn tối đa cho phép bảo lãnh ngân hàng hay khả nguồn vốn ngân hàng không đáp ứng nhu cầu dự án, giải pháp để ngân hàng tăng tiện ích cho khách hàng đồng thời phân tán rủi ro 3.2.2.3 Đa dạng hóa hình thức đảm bảo BLTV Hiện Sacombank Quảng Bình áp dụng hình thức ký quỹ bắt buộc 100% giá trị tài sản đảm bảo cao 100% giá trị bảo lãnh, sách khắt khe, hội sở xem xét cho phép khách hàng ký quỹ phần 20 30% lại đảm bảo giá trị tài sản, tạo thuận lợi cho khách hàng 87 3.2.2.4 Thực sách phí linh hoạt Với đa số doanh nghiệp khách hàng chưa am hiểu sâu sắc dịch vụ ngân hàng, ngân hàng cần tính tốn phí cho hợp lý để khuyến khích khách hàng sử dụng Đồng thời, phí bảo lãnh ngân hàng nên gắn với mức độ rủi ro Ngoài cách phân biệt tỷ lệ phí theo hình thức đảm bảo tại, phân biệt tỷ lệ phí theo tiêu thức thời gian, ngắn hạn trung dài hạn Bảo lãnh ngắn hạn thường rủi ro bảo lãnh trung dài hạn nên áp dụng tỷ lệ phí thấp Việc xây dựng biểu phí dịch vụ bảo lãnh cần phải trọng đến số yếu tố sau: Ế - Phí bảo lãnh cần phải hợp lý, không thấp, không cao Phí bảo lãnh U phải gần với mức trung bình chung ngân hàng thương mại lớn địa bàn tỉnh ́H Quảng Bình nhằm đảm bảo khả cạnh tranh Chi nhánh TÊ - Phí bảo lãnh phải gắn tài sản chấp bảo đảm cho bảo lãnh Mức độ khoản, giá trị tài sản bảo đảm định mức phí bảo lãnh Đối với thẻ tiết H kiệm, tiền gửi Chi nhánh áp dụng mức phí thấp Đối với tài sản bảo đảm KI động sản, tài sản khác N Quyền sử dụng đất mức phí bảo lãnh thấp bảo lãnh bảo đảm - Việc giảm phí bảo lãnh phải dựa sở lợi ích khách hàng mang lại cho O ̣C Chi nhánh, việc giảm phí bảo lãnh phải đảm bảo hiệu kinh doanh Chi nhánh 3.2.3 Nhóm giải pháp thị trường bảo lãnh tiền vay H 3.2.3.1 Đẩy mạnh hoạt động tiếp cận khách hàng khuếch trương quảng bá Ngân hàng khuếch trương hoạt động bảo lãnh ngân hàng qua ẠI nhiều hình thức hoạt động tuyên truyền, quảng cáo phương tiện thông tin Đ đại chúng, qua khách hàng truyền thống, tài trợ cho chương trình, kiện có ý nghĩa kinh tế trị sâu rộng… Ngân hàng nên trọng đến nội dung, hình thức giới thiệu sản phẩm, dịch vụ bảo lãnh website Sacombank - mặt truyền thông điện tử ngân hàng Khi đưa nội dung quảng cáo dịch vụ bảo lãnh cần giới thiệu lợi ích tính ưu việt loại bảo lãnh để giúp khách hàng đối phó với loại rủi ro tương ứng Trang web phải có mẫu hồ sơ, đơn đề nghị phát hành, thông tin hồ sơ xin bảo lãnh để khách hàng tìm hiểu, làm tăng tính chun nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng 88 Giới thiệu tư vấn hình thức khả cung ứng dịch vụ bảo lãnh ngân hàng cho khách hàng lựa chọn, tư vấn trình soạn thảo, đàm phán hợp đồng mua bán hàng hóa, thiết bị nhập khẩu… đảm bảo quyền lợi cho khách hàng đảm bảo an toàn cho ngân hàng thực bảo lãnh 3.2.3.2 Phát triển dịch vụ chăm sóc khách hàng sử dụng dịch vụ bảo lãnh tiền vay Chăm sóc khách hàng tốt hình thức quảng cáo miễn phí mang lại hiệu cao cho ngân hàng, trì lượng khách hàng truyền thống, tạo nên lòng trung thành, đối tượng khách hàng có sức mạnh truyền thơng lớn Việc ngân hàng tận dụng lợi thu hút khách hàng hoạt động marketing U giữ chân “nhân tài”… tạo nên vũ khí cạnh tranh ngân hàng Ế làm giảm chi phí, tăng lợi nhuận, giúp tạo động lực làm việc cho đội ngũ nhân viên, ́H Chi nhánh cần quan tâm chăm sóc khách hàng hữu nhằm tạo quan hệ TÊ tốt để qua kích thích, gia tăng nhu cầu, giới thiệu phát triển sản phẩm dịch vụ tín dụng khách hàng Các hoạt động cụ thể kể đến như: H Thường xuyên cập nhật, phân tích liệu khách hàng có, thống kê theo N dõi biến động số lượng, đối tượng khách hàng, doanh số, số dư loại KI hình bảo lãnh Lập phiếu điều tra, đánh giá, cho điểm nêu ý kiến cách thức tiếp cận, chất O ̣C lượng , tiện ích sản phẩm, tìm hiểu nhu cầu phát sinh, thái độ phục vụ nhân viên, vướng mắc gặp phải trình thực hồ sơ, thủ tục bảo lãnh ngân H hàng sở có nhìn đắn công tác thực hiện, thực giải pháp trì nâng cao hài lòng ẠI Hội nghị khách hàng hội để ngân hàng giới thiệu dịch vụ bảo lãnh, cần Đ thực chu đáo, có sức hấp dẫn, thu hút, lắng nghe ý kiến tơn trọng khách hàng, tìm cách tháo gỡ khó khăn đem lại lợi ích cho ngân hàng khách hàng Đối với khách hàng lớn, ngân hàng nên thực hình thức khuyến riêng, tặng quà kiện lớn, ưu tiên giải nhanh yêu cầu, ý kiến góp ý khách hàng Với khách hàng không nên yêu cầu tất ký quỹ 100% cần thẩm định tài chính, bảo đảm, cho phép khách hàng ký quỹ thấp 100% kết hợp với chấp tài sản 89 Thực dịch vụ tư vấn, ngân hàng nên đưa cho khách hàng lời khuyên sáng kiến mở rộng sản xuất kinh doanh, phát bất hợp lý, tháo gỡ khó khăn, tư vấn cho khách hàng hướng đầu tư thị trường tiềm năng, dự đoán xu hướng phát triển ngành nghề mà khách hàng kinh doanh, dùng nghệ thuật Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế liên kết khách hàng với tạo hội kinh doanh cho hai bên 90 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Bảo lãnh dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho kinh tế, đồng thời đem lại lợi ích trực tiếp cho ngân hàng thơng qua phí bảo lãnh Bảo lãnh góp phần không nhỏ việc mở rộng quan hệ ngân hàng khách hàng Sự hỗ trợ bảo lãnh hoạt động khác ngân hàng tác động lẫn việc cung cấp thông tin khách hàng, thực sách khách hàng tăng uy tín ngân Ế hàng Bảo lãnh nâng cao uy tín tăng cường quan hệ ngân hàng thị trường U nước, làm tốt sách chăm sóc khách hàng, vừa giúp ngân hàng ́H gắn bó với khách hàng truyền thống, vừa thu hút khách hàng giúp tăng khách hàng tăng lợi nhuận TÊ Bảo lãnh giúp doanh nghiệp yên tâm thực hợp đồng, giảm thời gian chi phí, chọn đối tác tốt giảm rủi ro kinh doanh Nếu có rủi ro xảy ra, bên H nhận bảo lãnh đảm bảo bù đắp thiệt hại đối tác vi phạm hợp đồng N cách nhanh chóng thuận lợi để tiếp tục hoạt động kinh doanh Bảo KI lãnh ngân hàng giúp doanh nghiệp ký kết thực hợp đồng chưa đủ uy tín lòng tin bên đối tác, nhận nguồn tài trợ từ đối tác, O ̣C từ tổ chức tín dụng khác, có đủ khả tài để thực hợp đồng, tham gia giao dịch ký kết hợp đồng, có hội tiếp cận với hợp đồng, tiết kiệm khoản H vay vốn, có thêm nguồn tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động phải chịu ẠI khoản phí tương đối thấp Đối với kinh tế, hoạt động bảo lãnh tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, hỗ trợ Đ cho ngành kinh tế mũi nhọn, khu vực trọng điểm phát triển Bảo lãnh công cụ tài trợ cho ngành kinh tế phát triển qua việc ưu đãi tỷ lệ phí bảo lãnh bảo đảm cho họ vay với nguồn vốn với lãi suất thấp, trì khả đứng vững thị trường Bảo lãnh ngân hàng giải pháp để phòng chống rủi ro có hiệu sử dụng phổ biến hoạt động tín dụng, xây dựng thương mại, giúp kinh tế phát triển ổn định an toàn hơn.[5] Mặc dù chưa có bề dày hoạt động nhiều tổ chức tín dụng khác địa bàn Agribank, BIDV nhiên Sacombank Quảng Bình vươn lên khẳng định vị 91 thế, xây dựng thị phần địa bàn tỉnh Quảng Bình, mảng dịch vụ ngân hàng nói chung mảng bảo lãnh tiền vay nói riêng Qua phân tích đánh giá thực trạng năm qua cho thấy, công tác quản lý bảo lãnh tiền vay diễn trơi chảy, đảm bảo an tồn hoạt động đem lại nguồn thu phí dịch vụ đáng kể cho ngân hàng Bên cạnh thành công bước đầu, công tác quản lý hoạt động bảo lãnh Sacombank Quảng Bình số bất cập cần tháo gỡ Tồn cơng đoạn từ khâu thẩm định tới việc phát hành cam kết bảo lãnh nhân viên dịch vụ khách hàng đảm nhiệm, sau thơng qua cấp kiểm tra phê duyệt Trưởng chi nhánh, khơng có giám sát Ế chặt chẽ phát sai phạm kịp thời Việc thẩm định hồ sơ xin bảo lãnh doanh U nghiệp chưa chặt chẽ, tiêu đánh giá hiệu kinh tế chưa rõ ràng, ́H chưa có tính tiêu biểu, cơng tác thẩm định mang tính chủ quan TÊ Để hồn thiện cơng tác quản lý bảo lãnh tiền vay Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Bình, cần áp dụng đồng hệ thống giải pháp đề xuất, H nâng cao chất lượng đội ngũ cán cần coi nội dung quan N trọng để hoạt động Sacombank Quảng Bình đạt mục tiêu hiệu quả, an tồn Kiến nghị O ̣C 2.1 Với Chính phủ KI phát triển bền vững Hoạt động bảo lãnh có điều kiện phát triển mơi trường kinh doanh H pháp lý lành mạnh Chính phủ cần phát huy vai trò quản lý mình, ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao hiệu hoạt động lành mạnh thị trường vốn, thị trường chứng khoán ẠI tiến tới hoàn thiện chế thị trường, tăng cường quan hệ kinh tế đối ngoại, tìm kiếm Đ nhà đầu tư Các chương trình, định hướng phát triển Chính phủ đến vùng miền, địa phương, khu công nghiệp nên tập trung phát triển lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh không mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp mà cho xã hội, phát triển mạnh địa phương quảng bá bên ngoài, tạo niềm tin với đối tác tài trợ, tạo hội cho ngân hàng thu hút thêm lượng khách hàng Chính phủ cần có quy định chặt chẽ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp: Các quy định cấp phép thành lập doanh nghiệp; phát xử phạt doanh nghiệp hoạt động trái pháp luật, doanh nghiệp “ma”, khơng có địa sở hay giấy phép kinh doanh; quản lý tăng cường việc doanh nghiệp thực 92 cơng khai hóa thơng tin, kế tốn, kiểm tốn, từ tạo niềm tin khơng cho ngân hàng mà phía đối tác 2.2 Với Ngân hàng nhà nước Nâng cao hiệu hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC), u cầu doanh nghiệp tổ chức tín dụng cơng khai minh bạch thơng tin hoạt động tài chính; nâng cao trách nhiệm ngân hàng việc cung cấp thơng tin khách hàng có quan hệ tín dụng cách đầy đủ, xác, cập nhật Kênh thơng tin tín dụng phải đảm bảo khách hàng có vấn đề với tổ chức tín dụng tổ chức tín dụng khác nhận biết thông tin; chấm dứt xử lý Ế trường hợp cạnh tranh không lành mạnh, che giấu thơng tin tổ chức tín dụng U Điều hỗ trợ nhiều cho NHTM trình thẩm định quản ́H lý phòng ngừa rủi ro, nâng cao chất lượng hoạt động ngân hàng TÊ 2.3 Với Hội sở Ngân hàng nên có phận chuyên trách hỗ trợ pháp luật hoạt động H bảo lãnh Kinh nghiệm ngân hàng nước chi nhánh ngân hàng nước N Việt Nam cho thấy phận cần thiết hữu ích Các giao dịch bảo KI lãnh có đối tác nước ngồi ngày nhiều đòi hỏi phải am hiểu luật, tránh số trường hợp xảy có tranh chấp ngân hàng quay trở lại xem xét hồ sơ O ̣C gốc, tìm hiểu luật xin tư vấn văn phòng luật sư khác, xem xét chủ động từ đầu luật sư chun nghiệp nhanh chóng an toàn cho H ngân hàng khách hàng Nâng cao tính tự chủ nhiều cho chi nhánh, phòng giao dịch ẠI quyền định hạn mức cấp bảo lãnh để chi nhánh không bị hạn chế nỗ lực Đ tìm kiếm khách hàng 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Võ Thị Thúy Anh, Lê Phương Dung (2012), Nghiệp vụ Ngân hàng đại, NXB Tài chính, Hà Nội Phan Thị Cúc (2008), Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Trường Đại học Cơng nghiệp thành phố Hồ Chí Minh,NXB Thống kê, Hà Nội Nguyễn Đăng Dờn (2013), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Trường Đại học Kinh Ế tế thành phố Hồ Chí Minh, NXB Lao động, Hà Nội U Phan Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Thảo (2002), Ngân hàng thương mại quản trị ́H nghiệp vụ, NXB Thống kê, Hà Nội Trần Huy Hoàng (2007), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Lao động xã hội, TÊ Hà Nội Tô Ngọc Hưng (2009), Giáo trình Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội H Ngô Thị Liên Hương (2010), “Bàn đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng NHTM N Việt Nam”, Tạp chí ngân hàng số 13, trang 34 - 36, tháng KI Nguyễn Minh Kiều (2012), Nghiệp vụ Ngân hàng đại, NXB Lao động xã hội, Hà Nội O ̣C Lê Nguyên (2011), Bảo lãnh ngân hàng tín dụng dự phòng, NXB Thống kê, Hà Nội H 10 Nguyễn An Sơn (2013), Hoạt động bảo lãnh ngân hàng Nông nghiệp PTNT ẠI Chi nhánh tỉnh Bình Định, Luận văn thạc sĩ khoa học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng II Tiếng Anh Đ 11 Peter S Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội 94 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: PHIẾU ĐIỀU TRA NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG Xin chào quý ông (bà)! Tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Hồn thiện cơng tác quản lý bảo lãnh tiền vay Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Bình”, kính mong q ơng (bà) dành thời gian trả lời số câu hỏi phiếu vấn Ý kiến quý ông (bà) đóng góp vơ q giá đề tài ́H I Thơng tin cá nhân: U đích nghiên cứu Rất mong giúp đỡ quý ông (bà) Ế nghiên cứu tơi Tồn thơng tin thu bảo mật dùng cho mục □ Nam □ Nữ Tuổi: □ Dưới 30 TÊ Giới tính: □ Trên 55 H □ Từ 45-55 □ Từ 30 - 44 N Trình độ học vấn KI □ Trên đại học □ Đại học O ̣C □ Trung cấp, Cao đẳng □ Khác Đ ẠI H Nơi công tác □ Chi nhánh □ PGDBố Trạch □ PGD Đồng Hới □ PGD Ba Đồn □ PGD Bắc Lý □ PGD Đồng Sơn Vị trí công tác □ Nhân viên □ Người quản lý Số năm kinh nghiệm lĩnh vực công tác □ Dưới năm □ Từ - 10 năm □ Trên 10 năm 95 II Đánh giá công tác quản lý bảo lãnh tiền vay Sacombank Quảng Bình Xin ơng (bà) vui lòng cho biết mức độ đồng ý cách đánh dấu (X) Rất không Không đồng ý đồng ý Tương đối đồng ý Đồng ý Rất đồng ý Mức độ đồng ý Các nội dung hoạt động bảo lãnh Ế Nhu cầu cấp bảo lãnh tiền vay khách hàng cao U Độ tín nhiệm khách hàng Sacombank Quảng Bình ́H cơng tác bảo lãnh tiền vay cao Trong giai đoạn nên nới lỏng tiêu chuẩn cấp bảo lãnh tiền TÊ vay Thu nhập từ bảo lãnh tiền vay chiếm tỷ trọng nhỏ H tổng thu nhập chi nhánh KI tổng doanh số bảo lãnh tiền vay N Công ty cổ phần, TNHH, DNTN chiếm tỷ trọng lớn Nên giảm mức phí bảo lãnh tài sản tiền ký quỹ để cạnh tranh O ̣C với ngân hàng khác Nên rút ngắn thời gian thẩm định khoản bảo lãnh xuống 50% so với H quy trình ẠI Giảm số ngày cho phép thu phí lên 10 ngày đầu kỳ hiệu lực bảo lãnh Đ Xin chân thành cảm ơn hợp tác quý ông (bà)! 96 PHỤ LỤC 2: PHIẾU ĐIỀU TRA KHÁCH HÀNG Xin chào quý ông (bà)! Tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Hồn thiện cơng tác quản lý bảo lãnh tiền vay Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Bình”, kính mong q ơng (bà) dành thời gian trả lời số câu hỏi phiếu vấn Ý kiến quý ông (bà) đóng góp vơ q giá đề tài nghiên cứu tơi Tồn thơng tin thu bảo mật dùng cho mục U I Thơng tin cá nhân: Ế đích nghiên cứu Rất mong giúp đỡ quý ông (bà) □ Nữ Tuổi: □ Dưới 30 ́H □ Nam □ Từ 30 - 44 TÊ Giới tính: □ Từ 45 - 55 H Trình độ học vấn □ Trên 55 N □ Trên đại học KI □ Đại học □ Cao đẳng, Trung cấp O ̣C □ Khác □ Công ty cổ phần □ Doanh nghiệp tư nhân □ Cơ quan quản lý Nhà nước □ Công ty TNHH □ Khác ẠI □ Doanh nghiệp nhà nước H Nơi cơng tác Đ Vị trí công tác □ Nhân viên □ Người quản lý Số năm kinh nghiệm lĩnh vực công tác □ Dưới năm □ Từ - 10 năm □ Trên 10 năm 97 II Đánh giá công tác quản lý bảo lãnh tiền vay Sacombank Quảng Bình Xin ơng (bà) vui lòng cho biết mức độ đồng ý cách đánh dấu (X) Rất không đồng ý Tương đối đồng ý Không đồng ý Đồng ý Rất đồng ý Mức độ đồng ý Các nội dung hoạt động bảo lãnh I Năng lực nhân viên ngân hàng Nhân viên giải kịp thời hồ sơ bảo lãnh U Thái độ phong cách làm việc nhân viên chuyên nghiệp Ế Nhân viên có trình độ chun mơn vững vàng ́H Nhân viên hướng dẫn thủ tục cho khách hàng đầy đủ, dễ hiểu nhân viên II Quy định, sách bảo lãnh tiền vay TÊ Lãnh đạo ngân hàng có chế độ quản lý giám sát tốt đội ngũ cán H Các sách bảo lãnh rõ ràng lĩnh vực đối tượng bảo lãnh N Quy trình bảo lãnh rõ ràng KI Cơng tác kiểm tra giám sát trước sau bảo lãnh thường xuyên III Quá trình hoạt động bảo lãnh O ̣C Thời gian thẩm định hồ sơ Chi nhánh nhanh gọn, kịp thời Việc cấp bảo lãnh khách hàng hoàn thiện hồ sơ kịp thời H Thơng báo lịch trả phí đến khách hàng thường xuyên, định kỳ ẠI Cơ chế phối hợp NH quan liên quan rõ ràng, cụ thể Thông tin cung cấp cho khách hàng xác, đầy đủ, kịp thời Đ Bảo mật tốt thơng tin khách hàng Mức phí bảo lãnh ưu đãi Thời hạn phát hành bảo lãnh đáp ứng nhu cầu khách hàng IV Đánh giá chung hoạt động bảo lãnh Luôn hỗ trợ khách hàng tháo gỡ khó khăn Hoạt động bảo lãnh tiền vay cần hồn thiện Ơng/bà có hài lòng với hoạt động bảo lãnh tiền vay Chi nhánh Xin chân thành cảm ơn hợp tác quý ông (bà)! 98 ... trạng công tác quản lý bảo lãnh tiền vay Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Bình đề xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý bảo lãnh tiền vay Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Bình thời... lãnh tiền vay Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Bình vấn đề cấp thiết Xuất phát từ lý nêu chọn đề tài: "Hồn thiện cơng tác quản lý bảo lãnh tiền vay Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Bình" ... Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn công tác quản lý bảo lãnh tiền vay ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng công tác quản lý bảo lãnh tiền vay ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Bình Chương 3:
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý bảo lãnh tiền vay tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Bình, Hoàn thiện công tác quản lý bảo lãnh tiền vay tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Bình

Từ khóa liên quan