Lịch báo giảng tuần 2

5 110 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:43

Tuần ( từ 9/09/2019 đến 13/09/2019 ) Thời gian Thứ/ Buổi Ngày Tiết Tiết Lớp theo PPCT Tên dạy Mục tiêu theo chuẩn kiến thức kĩ đạt Sáng 4A5 Unit Lesson 3A1 Unit Lesson 3A2 Unit Lesson 3A3 Unit Lesson Thứ (16/09) Chiề u 1.Knowledge: - Say the words with the right phonics Skills: - Develop speaking, listening skills Attitude: - Excitement in class 1.Knowledge: - Say the words with the right phonics Skills: - Develop speaking, listening skills Attitude: - Excitement in class 1.Knowledge: - Say the words with the right phonics Skills: - Develop speaking, listening skills Attitude: - Excitement in class 1.Knowledge: - Say the words with the right phonics Skills: - Develop speaking, listening skills Attitude: - Excitement in class Thứ (10/9) Sáng 4A1 Unit 1: Lesson 2 4A2 Unit 1: Lesson 4A3 Unit 1: Lesson 1.Knowledge: - Saying and responding to goodbye Skills: - Develop speaking, listening skills Attitude: - Express the polite in communication 1.Knowledge: - Greeting and responding to greeting family Skills: - Develop speaking, listening skills Attitude: - Express the polite in commuication 1.Knowledge: - Greeting and responding to greeting family Skills: - Develop speaking, listening skills Attitude: - Express the polite in commuication Ghi Tuần ( từ 9/09/2019 đến 13/09/2019 ) 4A4 Unit 1: Lesson 5A1 Unit 1: Lesson 5A3 Unit 1: Lesson 5A4 Unit 1: Lesson 5A5 Unit 1: Lesson 4A1 Reivew unit 4A2 Unit 1: Lesson 4A3 Chiề u Thứ (11/09) Sáng Unit 1: Lesson 1.Knowledge: - Greeting and responding to greeting family Skills: - Develop speaking, listening skills Attitude: - Express the polite in commuication 1.Knowledge: - Asking and answering questions about what a village/town/city is like Skills: - Develop speaking, listening skills Attitude: - Express the love with hometown 1.Knowledge: - Asking and answering questions about what a village/town/city is like Skills: - Develop speaking, listening skills Attitude: - Express the love with hometown 1.Knowledge: - Asking and answering questions about what a village/town/city is like Skills: - Develop speaking, listening skills Attitude: - Express the love with hometown 1.Knowledge: - Asking and answering questions about what a village/town/city is like Skills: - Develop speaking, listening skills Attitude: - Express the love with hometown 1.Knowledge: - Review the vocabulary and the sentence patterns of unit Skills: - Develop speaking, listening and writing skills Attitude: - Excitement in class 1.Knowledge: - Saying and responding to goodbye Skills: - Develop speaking, listening skills Attitude: - Express the polite in communication 1.Knowledge: - Saying and responding to goodbye Skills: - Develop speaking, listening skills Tuần ( từ 9/09/2019 đến 13/09/2019 ) Attitude: - Express the polite in communication Chiề u 4A4 Unit 1: Lesson 5A1 Reivew unit 5A2 Unit 1: Lesson 5A4 Reivew unit 1.Knowledge: - Saying and responding to goodbye Skills: - Develop speaking, listening skills Attitude: - Express the polite in communication 1.Knowledge: - Review the vocabulary and the sentence patterns of unit Skills: - Develop speaking, listening and writing skills Attitude: - Excitement in class 1.Knowledge: - Asking and answering questions about what a village/town/city is like Skills: - Develop speaking, listening skills Attitude: - Express the love with hometown 1.Knowledge: - Asking and answering questions about mean of transport Skills: - Develop speaking, listening skills Attitude: - Excitement in class Thứ (12/09) Sáng 5A5 Reivew unit 5A1 Reivew unit 5A2 Reivew unit 1.Knowledge: - Review the vocabulary and the sentence patterns of unit Skills: - Develop speaking, listening and writing skills Attitude: - Excitement in class 1.Knowledge: - Review the vocabulary and the sentence patterns of unit Skills: - Develop speaking, listening and writing skills Attitude: - Excitement in class 1.Knowledge: - Review the vocabulary and the sentence patterns of unit Skills: - Develop speaking, listening and writing skills Tuần ( từ 9/09/2019 đến 13/09/2019 ) 5A3 Reivew unit 4A1 Reivew unit 4A2 Reivew unit 4A4 Reivew unit 4A3 Reivew unit 1 5A3 Reivew unit 4A2 Chiề u Sáng Thứ (13/09) Reivew unit Attitude: - Excitement in class 1.Knowledge: - Review the vocabulary and the sentence patterns of unit Skills: - Develop speaking, listening and writing skills Attitude: - Excitement in class 1.Knowledge: - Review the vocabulary and the sentence patterns of unit Skills: - Develop speaking, listening and writing skills Attitude: - Excitement in class 1.Knowledge: - Review the vocabulary and the sentence patterns of unit Skills: - Develop speaking, listening and writing skills Attitude: - Excitement in class 1.Knowledge: - Review the vocabulary and the sentence patterns of unit Skills: - Develop speaking, listening and writing skills Attitude: - Excitement in class 1.Knowledge: - Review the vocabulary and the sentence patterns of unit Skills: - Develop speaking, listening and writing skills Attitude: - Excitement in class 1.Knowledge: - Review the vocabulary and the sentence patterns of unit Skills: - Develop speaking, listening and writing skills Attitude: - Excitement in class 1.Knowledge: - Review the vocabulary and the sentence patterns of unit Skills: - Develop speaking, listening and writing skills Attitude: Tuần ( từ 9/09/2019 đến 13/09/2019 ) - Excitement in class Chiề u 4A3 Reivew unit 4A4 Reivew unit 5A2 Reivew unit 5A4 Reivew unit 5A5 Reivew unit 1.Knowledge: - Review the vocabulary and the sentence patterns of unit Skills: - Develop speaking, listening and writing skills Attitude: - Excitement in class 1.Knowledge: - Review the vocabulary and the sentence patterns of unit Skills: - Develop speaking, listening and writing skills Attitude: - Excitement in class 1.Knowledge: - Review the vocabulary and the sentence patterns of unit Skills: - Develop speaking, listening and writing skills Attitude: - Excitement in class 1.Knowledge: - Review the vocabulary and the sentence patterns of unit Skills: - Develop speaking, listening and writing skills Attitude: - Excitement in class 1.Knowledge: - Review the vocabulary and the sentence patterns of unit Skills: - Develop speaking, listening and writing skills Attitude: - Excitement in class ... listening and writing skills Tuần ( từ 9/09 /20 19 đến 13/09 /20 19 ) 5A3 Reivew unit 4A1 Reivew unit 4A2 Reivew unit 4A4 Reivew unit 4A3 Reivew unit 1 5A3 Reivew unit 4A2 Chiề u Sáng Thứ (13/09) Reivew... Develop speaking, listening skills Tuần ( từ 9/09 /20 19 đến 13/09 /20 19 ) Attitude: - Express the polite in communication Chiề u 4A4 Unit 1: Lesson 5A1 Reivew unit 5A2 Unit 1: Lesson 5A4 Reivew unit.. .Tuần ( từ 9/09 /20 19 đến 13/09 /20 19 ) 4A4 Unit 1: Lesson 5A1 Unit 1: Lesson 5A3 Unit 1: Lesson 5A4 Unit 1: Lesson 5A5 Unit 1: Lesson 4A1 Reivew unit 4A2 Unit 1: Lesson 4A3
- Xem thêm -

Xem thêm: Lịch báo giảng tuần 2, Lịch báo giảng tuần 2