Giáo án tin học 11 theo định hướng phát triển năng lực Chương 1 3 cột 5 bước

15 211 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:39

Giáo án tin học 11 theo định hướng phát triển năng lực Chương 1 Khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình 3 cột 5 bướcGiáo án bộ môn Tin học lớp 11 theo định hướng phát triển năng lực người họcPhát triển năng lực sử dụng ngôn ngữPhát triển năng lực giao tiếp và năng lực hợp tácPhát triển năng lực giải quyết vấn đề.Phát triển năng lực năng lực tự học. Chương MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGƠN NGỮ LẬP TRÌNH Bài KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGƠN NGỮ LẬP TRÌNH Số tiết: Ngày soạn: 05/08/2018 Tiết theo phân phối chương trình: Tuần dạy: I Mục tiêu: Kiến thức:  Biết khái niệm lập trình;  Hiểu khả ngơn ngữ lập trình bậc cao, phân biệt với ngơn ngữ máy;  Hiểu ý nghĩa nhiệm vụ chương trình dịch Kĩ năng:  Phân biệt biên dịch thông dịch Thái độ:  Học sinh hiểu hứng thú với học yêu thích mơn học h ơn Định hướng lực hình thành:     Phát triển lực sử dụng ngôn ngữ Phát triển lực giao tiếp lực hợp tác Phát triển lực giải vấn đề Phát triển lực lực tự học II Chuẩn bị giáo viên học sinh Chuẩn bị giáo viên: Giáo án, SGK Chuẩn bị học sinh: Xem trước SGK nhà III Tổ chức hoạt động học tập Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: Khơng Thiết kế tiến trình dạy học 3.1 Hoạt động khởi động - Mục tiêu: Tạo động lực để tìm hiểu “lập trình ngơn ngữ lập trình” - Phương thức: Vấn đáp, diễn giảng Chúng ta làm quen số khái niệm lập trình ngơn ngữ l ập trình chương trình Tin học trung học sở Với chương trình Tin học 11 năm có hội tìm hiểu sâu ngơn ngữ l ập trình Và đ ầu tiên c chương số khái niệm lập trình ngơn ngữ lập trình 3.2 Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm lập trình ngơn ngữ lập trình - Mục tiêu: + Biết khái niệm lập trình; + Biết ưu điểm ngơn ngữ lập trình bậc cao; + Hình thành lực phát vấn đề giải vấn đề, lực sử dụng ngôn ngữ, lực hợp tác, lực tự học - Phương thức:  Hoạt động nhóm - Các bước hoạt động: Hoạt động giáo viên Bước 1: Tổ chức hoạt động giao nhiệm vụ cho học sinh * Hoạt động nhóm: Chia lớp làm nhóm * Nhiệm vụ:  Lập trình gì?  Ngơn ngữ lập trình gì?  Có loại ngơn ngữ lập trình nào?  Ưu điểm ngơn ngữ lập trình bậc cao? Hoạt động HS Bước 2: Tiếp nhận thực nhiệm vụ giao Bước 4: Nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu, trao đổi, thảo luận, trình bày, báo cáo sản phẩm Bước 3: Dự kiến sản phẩm a Khái niệm lập trình: Lập trình sử dụng cấu trúc liệu câu lệnh ngôn ngữ lập trình cụ thể để mơ liệu diễn đạt thao tác thuật toán b Ngơn ngữ lập trình: Ngơn ngữ lập trình ngơn ngữ dùng để viết chương trình     Ngơn ngữ lập trình ngơn ngữ dùng để viết chương trình  Những loại ngơn ngữ lập trình: Ngơn ngữ máy Hợp ngữ Ngôn ngữ bậc cao  Ưu điểm ngơn ngữ lập trình bậc cao: Gần với ngơn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao, phụ thuộc vào loại máy Thuận tiện cho người lập trình Bước Nhận xét, đánh giá hoạt động, sản phẩm HS Hoạt động 2: Tìm hiểu chương trình dịch  Khái niệm lập trình, ngơn ngữ lập trình: Một số loại ngơn ngữ lập trình:  Lập trình sử dụng cấu trúc liệu câu lệnh ngơn ngữ lập trình cụ thể để mô liệu diễn đạt thao tác thuật toán    Nội dung Mục tiêu: Ngơn ngữ máy Hợp ngữ Ngơn ngữ lập trình bậc cao  Biết chức cần thiết chương trình dịch;  Biết có hai loại chương trình dịch thơng dịch biên dịch;  Phương thức: Phân công nhiệm vụ, thảo luận nhóm, diễn giảng, vấn đáp  Các bước hoạt động: Hoạt động giáo viên Hoạt động HS Bước 1: Tổ chức hoạt động giao nhiệm vụ cho học sinh Bước 2: Tiếp nhận thực * Hoạt động nhóm: Chia lớp làm nhóm nhiệm vụ giao * Nhiệm vụ:  Chương trình dịch gì?  Chương trình dịch phân loại nào?  Phân biệt biên dịch với thông dịch? Bước 3: Dự kiến sản phẩm  Chương trình dịch chương trình có chức chuyển đổi chương trình viết ngơn ngữ lập trình bậc cao thành chương trình thực máy tính Bước 4: Nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu, trao đổi, thảo luận, trình bày, báo cáo sản phẩm  Chương trình dịch phân thành hai loại, thông dịch biên dịch Chương trình dịch: * Khái niệm chương trình dịch: Chương trình dịch chương trình có chức chuyển đổi chương trình viết ngơn ngữ lập trình bậc cao thành chương trình thực máy tính Chương trình nguồn Chương trình dịch Chương trình đích * Phân loại chương trình dịch: gồm loại, thơng dịch biên dịch   Phân biệt biên dịch với thông dịch: Thông dịch - Dịch câu lệnh; - Khơng có chương trình đích để lưu trữ Nội dung Thơng dịch: + Kiểm tra tính đắn câu lệnh chương trình nguồn Biên dịch - Dịch tồn chương trình nguồn; - Có chương trình đích để lưu trữ sử dụng lại + Chuyển đổi câu lệnh thành câu lệnh tương ứng ngôn ngữ máy + Thực câu lệnh vừa chuyển đổi  Bước Nhận xét, đánh giá hoạt động, sản phẩm HS: Biên dịch: + Thực qua hai bước sau: Nhấn mạnh thêm số lưu ý: + Duyệt, kiểm tra, phát lỗi, xác định chương trình nguồn có dịch khơng Đối với thơng dịch, loại chương trình dịch đặc biệt thích hợp cho mơi trường đối thoại người dùng hệ thống, ngôn ngữ khai thác hệ quản trị sở liệu, đối thoại với hệ điều hành… + Dịch chương trình nguồn thành chương trình đích thực máy lưu trữ lại để sử Đối với biên dịch, loại chương trình dịch thuận tiện cho chương trình ổn định cần thực nhiều lần dụng sau 3.3 Hoạt động luyện tập  Mục tiêu:  Biết khái niệm lập trình;  Hiểu khái niệm hoạt động chương trình dịch  Phương thức:  Phát vấn, câu hỏi, tập: Giáo viên trình chiếu slide câu hỏi trắc nghi ệm yêu cầu học sinh đưa đáp án + Hoạt động cá nhân: Học sinh tiếp nhận yêu cầu, suy nghĩ trả lời câu hỏi trắc nghiệm Câu 1: Hãy chọn phương án ghép phù hợp Ngôn ngữ lập trình gì: A Phương tiện để soạn thảo văn có chương trình B Ngơn ngữ Pascal C C Phương tiện diễn đạt thuật tốn để máy tính thực cơng việc D Phương tiện diễn đạt thuật toán Câu 2: Hãy chọn phương án ghép sai Ngơn ngữ lập trình bậc cao ngơn ngữ A Thể thuật tốn theo quy ước khơng phụ thuộc vào máy tính cụ thể B Mà máy tính khơng hiểu trực tiếp được, chương trình vi ết ngơn ngữ b ậc cao trước chạy phải dịch sang ngôn ngữ máy C Có thể diễn đạt thuật tốn D Sử dụng từ vựng cú pháp ngôn ngữ tự nhiên (tiếng Anh) Câu 3: Phát biểu không phát biểu đây? A Chương trình dịch cho phép chuyển chương trình viết m ột ngơn ng ữ l ập trình sang chương trình ngơn ngữ máy để máy có th ể th ực hi ện mà bảo toàn ngữ nghĩa chương trình nguồn; B Chương trình dịch giúp người lập trình lập trình m ột ngơn ng ữ l ập trình gần với ngơn ngữ tự nhiên hơn, gi ảm nhẹ n ỗ l ực lập trình, tăng cường hiệu suất lập trình C Chương trình dịch giúp tìm tất lỗi chương trình D Một ngơn ngữ lập trình có chương trình thơng d ịch ch ương trình biên dịch Câu 4: Phát biểu sai nói biên dịch thơng dịch? A Chương trình dịch ngơn ngữ lập trình bậc cao gọi biên d ịch thơng dịch chương trình dịch dùng với hợp ngữ B Một ngơn ngữ lập trình có chương trình thơng dịch ch ương trình biên dịch C Thông dịch dịch thực câu lệnh biên d ịch ph ải d ịch trước tồn chương trình sang mã nhị phân thực D Biên dịch thơng dịch kiểm tra tính đắn câu lệnh Câu 5: Phát biểu phát biểu đây? A Mỗi ngơn ngữ lập trình bậc cao có chương trình dịch; B Chương trình dịch gồm hợp dịch, thơng dịch, biên dịch C Máy tính nhận biết kí tự kí tự nên chương trình ngơn ngữ máy phải dịch sang mã nhị phân D Một ngơn ngữ lập trình bậc cao có nhiều chương trình dịch khác   Dự kiến sản phẩm: Câu – C, Câu – C, Câu – C, Câu – A, Câu – D Nhận xét, đánh giá sản phẩm, hoạt động: Giáo viên nhận xét củng cố đáp án cho câu hỏi 3.4 Hoạt động vận dụng  Mục tiêu: Vận dụng kiến thức vừa học để trả lời câu hỏi liên quan lập trình ngơn ngữ lập trình  Phương thức:  Bài tập, câu hỏi: Giáo viên yêu cầu học sinh trả câu hỏi tập  Hoạt động cá nhân: Học sinh tiếp nhận yêu cầu trả lời câu hỏi  Dự kiến sản phẩm: Câu Hãy nêu khác biệt loại chương trình dịch biên dịch thơng dịch? Gợi ý trả lời: Biên dịch Thông dịch Đọc dịch toàn mã nguồn lần Đọc dịch câu lệnh mã nguồn Thực thi chương trình vừa biên dịch Thực thi câu lệnh sau câu lệnh dịch xong Chương trình lưu trữ để dùng sau Không lưu trữ để dùng sau Câu Trong chế độ biên dịch, chương trình dịch thơng suốt, h ệ th ống khơng báo lỗi Có thể khẳng định ta có chương trình hay ch ưa? T ại sao? Gợi ý trả lời: Khơng thể khẳng định chương trình chương trình có th ể v ẫn ch ứa l ỗi ngữ nghĩa Câu Trong chế độ thông dịch, giả sử hai phần ba số câu lệnh chương trình thự Có thể khẳng định chương trình khơng ch ứa l ỗi cú pháp hay không? Tại sao? Gợi ý trả lời: tra Không thể khẳng định Cú pháp câu lệnh chưa thực hi ện ch ưa đ ược ki ểm Câu Sau chương trình dịch thơng suốt, khơng lỗi cú pháp, có c ần tiếp tục hiệu chỉnh, tức tìm sửa lỗi chương trình nguồn hay khơng? Gợi ý trả lời: Có Cần kiểm tra ngữ nghĩa  Nhận xét, đánh giá sản phẩm, hoạt động: Giáo viên nhận xét củng cố đáp án cho câu hỏi nhận xét chung hoạt động lớp 3.5 Hoạt động Tìm tòi mở rộng - Mục tiêu: - Phương thức: - Dự kiến sản phẩm: - Nhận xét, đánh giá sản phẩm, hoạt động: Tập Sơn, ngày … tháng … năm 20… DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Bài CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGƠN NGỮ LẬP TRÌNH Số tiết: (2 lý thuyết + tập) Ngày soạn: 05/08/2018 Tiết theo phân phối chương trình: 2, Tuần dạy: 1, I Mục tiêu: Kiến thức:  Biết ngơn ngữ lập trình có ba thành phần là: bảng chữ cái, cú pháp ngữ nghĩa;  Biết khái niệm tên, tên chuẩn, tên dành riêng (từ khóa), biến;  Biết quy định tên, biến ngôn ngữ lập trình cụ thể; Kĩ năng:  Thực việc đặt tên nhận biết tên sai quy định Thái độ:    Nhận biết q trình phát triển ngơn ngữ l ập trình g ắn li ền v ới trình phát triển tin học nhằm giải toán th ực ti ễn ngày phức tạp Ham muốn học ngơn ngữ lập trình cụ thể để có khả gi ải quy ết toán máy tính điện tử Có tính kỉ luật cao tinh thần làm việc theo nhóm Định hướng lực hình thành:     Phát triển lực sử dụng ngôn ngữ (bằng cách thông qua hoạt động phát biểu định nghĩa, định lí, phương pháp, quy tắc, học) Phát triển lực giao tiếp lực hợp tác (thông qua hoạt động theo nhóm) Phát triển lực giải vấn đề Phát triển lực tự quản lý lực tự học II Chuẩn bị giáo viên học sinh Chuẩn bị giáo viên: Giáo án, SGK Chuẩn bị học sinh: Xem trước SGK nhà III Tổ chức hoạt động học tập Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: sao? Câu Lập trình gì? Khi lập trình, người ta thường dùng loại NNLT nào? Vì Câu Chương trình dịch gì? Phân biệt thơng dịch biên dịch? Thiết kế tiến trình dạy học 3.1 Hoạt động khởi động - Mục tiêu: Tạo tò mò ngơn ngữ lập trình “gồm thành phần nào?” - Phương thức: Vấn đáp, diễn giảng Ở tiết trước, biết số khái niệm lập trình ngơn ngữ lập trình Vậy, ngơn ngữ lập trình gồm thành phần nào? Chúng ta tìm hi ểu tiếp 2: Các thành phần ngơn ngữ lập trình 3.2 Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Tìm hiểu thành phần ngơn ngữ lập trình - Mục tiêu: + Biết ngơn ngữ lập trình có có ba thành phần: bảng chữ cái, cú pháp ngữ nghĩa; + Biết chương trình dịch chỉ phát lỗi mặt cú pháp, không phát lỗi ngữ nghĩa - Phương thức:  Hoạt động nhóm - Định hướng lực hình thành: lực phát vấn đề giải vấn đề, lực sử dụng ngôn ngữ, lực hợp tác, lực tự học - Các bước hoạt động: Hoạt động giáo viên Bước 1: Tổ chức hoạt động giao nhiệm vụ cho học sinh * Hoạt động nhóm: Chia lớp làm nhóm * Nhiệm vụ:  Một ngơn ngữ lập trình thường có thành phần nào?  Bảng chữ cái, cú pháp ngữ nghĩa gì?  Chương trình dịch có phát lỗi mặt ngữ nghĩa hay không? Hoạt động HS Bước 2: Tiếp nhận thực nhiệm vụ giao Bước 4: Nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu, trao đổi, thảo luận, trình bày, báo cáo sản phẩm Bước 3: Dự kiến sản phẩm Nội dung Các thành phần Mỗi ngơn ngữ lập trình có thành phần Bảng chữ cái, cú pháp ngữ nghĩa a Bảng chữ Tập hợp kí tự dùng để viết chương trình Ví dụ: Trong Pascal bảng chữ bao gồm: Chữ thường chữ in hoa tiếng Anh: a z ; A Z  Một ngơn ngữ lập trình thường có thành phần Bảng chữ cái, cú pháp ngữ nghĩa 10 chữ thập phân: Các kí tự đặc biệt: (Xem SGK)  Bảng chữ cái, cú pháp ngữ nghĩa: - Bảng chữ tập hợp kí tự dùng để viết chương trình Lưu ý: Khơng dùng kí tự bảng chữ NNLT cụ thể viết chương trình - Cú pháp quy tắc để viết chương trình, gồm quy định viết từ tổ hợp từ ngôn ngữ b Cú pháp - Ngữ nghĩa, xác định ý nghĩa thao tác cần thực hiện, ứng với tổ hợp kí tự dựa vào ngữ cảnh Là quy tắc để viết chương trình, gồm  Chương trình dịch có khơng phát lỗi mặt ngữ nghĩa, phát lỗi cú pháp dịch chương trình quy định viết từ tổ hợp từ ngôn ngữ c Ngữ nghĩa Xác định ý nghĩa thao tác cần thực hiện, ứng với tổ hợp kí tự dựa vào ngữ cảnh Bước Nhận xét, đánh giá hoạt động, sản phẩm HS Lưu ý: - Khơng phép dùng kí tự ngồi kí tự quy định bảng chữ viết chương trình Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm tên, tên dành riêng, tên chuẩn tên người lập trình đặt  Mục tiêu:  Biết đối tượng chương trình phải đặt tên;  Biết nhiều NNLT phân biệt ba loại tên: tên dành riêng, tên chu ẩn tên ng ười lập trình đặt;  Thực đặt tên quy định nhận biết tên sai qui định  Phương thức: Phân công nhiệm vụ, thảo luận nhóm, diễn giảng, vấn đáp  Các bước hoạt động: Hoạt động giáo viên Bước 1: Tổ chức hoạt động giao nhiệm vụ cho học sinh * Hoạt động nhóm: Chia lớp làm nhóm * Nhiệm vụ: Hoạt động HS Bước 2: Tiếp nhận thực nhiệm vụ giao 2- Chieu dai 3- chieu@rong 4- 2x 5Delta?  Thế tên dành riêng, tên chuẩn tên người lập trình đặt? Bước 3: Dự kiến sản phẩm Một số khái niệm a Tên Dùng để xác định đối tượng chương trình Tên đặt theo quy tắc ngơn ngữ lập trình chương trình dịch cụ thể  Mọi đối tượng chương trình phải đặt tên Em cho biết quy tắc đặt tên ngơn ngữ lập trình Pascal?  Cho ví dụ sau, cho biết tên quy tắc: 1- Giai_PTB2 Nội dung Qui tắc đặt tên Turbo Pascal: Bước 4: Nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu, trao đổi, thảo luận, trình bày, báo cáo sản phẩm  Tên dãy liên tiếp kí tự gồm: chữ cái, chữ số, dấu gạch  Độ dài tên ≤ 127 kí tự  Bắt đầu tên chữ dấu gạch  Không phân biệt chữ hoa thường Nhiều ngôn ngữ lập trình phân biệt ba loại tên:  Quy tắc đặt tên ngơn ngữ lập trình Pascal  Tên dãy liên tiếp kí tự gồm: chữ cái, chữ số, dấu gạch  Độ dài tên ≤ 127 kí tự  Bắt đầu tên chữ dấu gạch  Không phân biệt chữ hoa thường - Tên dành riêng (Từ khoá): tên ngơn ngữ lập trình dùng với ý nghĩa xác định mà không dùng với ý nghĩa khác - Tên chuẩn: dùng với ý nghĩa định quy địnhtrong thư viện ngơn ngữ lập trình, người lập trình khai báo dùng với ý nghĩa khác  Các tên quy tắc: 1Giai_PTB2 5- Delta  Tên dành riêng, tên chuẩn tên người lập trình đặt: - Tên người lập trình đặt: sử dụng theo ý nghĩa riêng, xác định cách khai báo trước sử dụng - Tên dành riêng (Từ khoá): tên ngơn ngữ lập trình dùng với ý nghĩa xác định mà không dùng với ý nghĩa khác VÍ DỤ: - Tên chuẩn: dùng với ý nghĩa định quy địnhtrong thư viện ngơn ngữ lập trình, người lập trình khai báo dùng với ý nghĩa khác - Tên người lập trình đặt: sử dụng theo ý nghĩa riêng, xác định cách khai báo trước sử dụng Bước Nhận xét, đánh giá hoạt động, sản phẩm HS LOẠI TÊN PASCAL C/ C++ Tên dành riêng PROGRAM, USE, VAR, BEGIN, END,… MAIN, INCLUDE, VOID, WHILE, IF… Tên chuẩn BYTE, REAL, ABS COUT, CLRSCR, CIN… Tên người lập trình đặt BAITAP, A, X1, CHUVI, SO_LUONG, … Hoạt động 3: Tìm hiểu khái niệm hằng, biến thích  Mục tiêu:  Biết đối tượng chương trình phải đặt tên;  Biết nhiều NNLT phân biệt ba loại tên: tên dành riêng, tên chu ẩn tên ng ười lập trình đặt;  Thực đặt tên quy định nhận biết tên sai qui định  Phương thức: Phân công nhiệm vụ, thảo luận nhóm, diễn giảng, vấn đáp  Các bước hoạt động: Hoạt động giáo viên Hoạt động HS Bước 1: Tổ chức hoạt động giao nhiệm vụ cho học sinh Bước 2: Tiếp nhận thực * Hoạt động nhóm: Chia lớp làm nhóm nhiệm 10 Nội dung Một số khái niệm b Hằng biến * Nhiệm vụ: vụ giao  Hằng gì? Trong NNLT có loại nào? Hằng đại lượng có giá trị khơng thay đổi trình thực chương trình  Biến gì? Biến khác điểm nào?  Chú thích gì? Chú thích có dịch ngơn ngữ máy khơng? Trong Pascal phần thích nhận biết thơng qua kí hiệu nào? Bước 3: Dự kiến sản phẩm  Hằng đại lượng có giá trị khơng thay đổi q trình thực chương trình Trong NNLT có số loại sau: Hằng số học, lôgic xâu * Hằng Bước 4: Nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu, trao đổi, thảo luận, trình bày, báo cáo sản phẩm - Hằng số học số nguyên số thực (dấu phẩy tĩnh hay dấu phẩy động) - Hằng lôgic giá trị TRUE FALSE - Hằng xâu chuỗi kí tự bất kì, viết đặt cặp dấu nháy * Biến  Biến đại lượng đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị giá trị thay đổi q trình thực chương trình Biến khác điểm giá trị biến thay đổi khơng Là đại lượng đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị giá trị thay đổi trình thực chương trình  Tên biến mang giá trị biến thời điểm thực chương trình - Các đoạn thích đặt chương trình nguồn giúp người đọc dễ dàng nhận biết ý nghĩa chương trình c Chú thích Các đoạn thích đặt chương trình nguồn giúp người đọc dễ dàng nhận biết ý nghĩa chương trình - Chú thích chương trình dịch bỏ qua dịch chương trình - Trong Pascal, thích đặt cặp dấu { } (* *) Chú thích khơng làm ảnh hưởng đến nội dung chương trình nguồn chương trình dịch bỏ qua Bước Nhận xét, đánh giá hoạt động, sản phẩm HS Trong Pascal, thích đặt cặp dấu { } (* *) Trong C++, thích đặt cặp dấu /* */ 3.3 Hoạt động luyện tập  Mục tiêu:  Củng cố kiến thức thành phần ngơn ngữ lập trình; 11  Hiểu khái niệm tên, hằng, biến  Phương thức:  Phát vấn, câu hỏi, tập: Giáo viên trình chiếu slide câu hỏi trắc nghi ệm yêu cầu học sinh đưa đáp án + Hoạt động cá nhân: Học sinh tiếp nhận yêu cầu, suy nghĩ trả lời câu hỏi trắc nghiệm Câu 1: Phát biểu đúng? A Ngữ nghĩa ngơn ngữ lập trình phụ thuộc nhiều vào ý muốn ng ười lập trình tạo B Mỗi ngơn ngữ lập trình có thành phần bảng ch ữ cái, cú pháp ng ữ nghĩa, nên việc khai báo kiểu liệu, hằng, biến,… áp dụng chung cho ngôn ngữ lập trình C Cú pháp ngơn ngữ lập trình quy t ắc cho phép người l ập trình viết chương trình ngơn ngữ D Các ngơn ngữ lập trình có chung chữ Câu 2: Chọn phát biểu phát biểu đây: A Ngoài bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa, ngơn ngữ l ập trình có quy tắc để khai báo biến, hằng,… B Ngồi bảng chữ cái, dùng kí tự thơng dụng tốn h ọc đ ể vi ết chương trình C Chương trình có lỗi cú pháp dịch ngơn ngữ máy nh ưng không thực D Cú pháp quy tắc dùng để viết chương trình Câu 3: Phát biểu hợp lí nói Biến? A Biến đại lượng nhận giá trị trước chương trình thực B Biến đại lượng đặt tên có giá trị thay đổi trình th ực hi ện chương trình C Biến lưu trữ nhiều loại giá trị khác D Biến đặt khơng đặt tên gọi Câu 4: Phát biểu hợp lí nói Hằng? A Hằng đại lượng nhận giá trị trước chương trình thực B Hằng đại lượng đặt tên có giá trị thay đổi trình th ực hi ện chương trình C Hằng lưu trữ nhiều loại giá trị khác D Hằng chương trình dịch bỏ qua Câu 5: Phát biểu hợp lí nói Tên? A Tên gọi đại lượng nhận giá trị trước chương trình thực B Tên gọi đại lượng đặt tên có giá trị thay đ ổi trình th ực chương trình C Tên gọi lưu trữ nhiều loại giá trị khác 12 D Tên gọi người lập trình tự đặt theo quy tắc t ừng ngôn ng ữ l ập trình xác định Câu 6: Trong tin học, đại lượng A Có giá trị thay đổi trình thực chương trình B Có giá trị khơng thay đổi trình thực chương trình C Được đặt tên D Có thể thay đổi giá trị không thay đổi giá trị tùy thuộc vào tốn Câu 7: Các thành phần ngơn ngữ lập trình A Chương trình thơng dịch chương trình biên dịch B Chương trình dịch, bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa C Bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa D Tên dành riêng, tên chuẩn tên người lập trình định nghĩa Câu 8: Khái niệm sau tên dành riêng A Tên dành riêng tên người lập trình đặt B Tên dành riêng tên ngôn ngữ lập trình qui định dùng v ới ý nghĩa riêng xác định, không sử dụng với ý nghĩa khác C Tên dành riêng tên ngôn ngữ lập trìnhqui định với ý nghĩa riêng xác định, định nghĩa lại D Tên dành riêng hay biến Câu 9: Khai báo sau tên chuẩn? A Tên chuẩn tên người lập trình đặt B Tên chuẩn tên ngơn ngữ lập trình qui định dùng v ới ý nghĩa riêng xác định, không sử dụng với ý nghĩa khác C Tên chuẩn tên ngơn ngữ lập trình qui định dùng với ý nghĩa định, định nghĩa lại D Tên chuẩn hay biến Câu 10: Phát biểu hợp lí A Biến dùng chương trình phải khai báo B Biến chương trình dịch bỏ qua C Biến lưu trữ nhiều loại giá trị khác D Biến đại lượng nhận giá trị trước chương trình thực   Dự kiến sản phẩm: Câu – C, Câu – D, Câu – B, Câu – A, Câu – D, Câu B, Câu - C, Câu - B, Câu – C, Câu 10 – A Nhận xét, đánh giá sản phẩm, hoạt động: Giáo viên nhận xét củng cố đáp án cho câu hỏi 3.4 Hoạt động vận dụng  Mục tiêu: Vận dụng kiến thức vừa học để trả lời câu hỏi liên quan lập trình, ngơn ngữ lập trình, thành phần, tên, biến ngơn ngữ lập trình  Phương thức: 13  Bài tập, câu hỏi: Giáo viên yêu cầu học sinh trả câu hỏi tập  Hoạt động cá nhân: Học sinh tiếp nhận yêu cầu trả lời câu hỏi  Dự kiến sản phẩm: Câu Tại phải xây dựng ngôn ngữ lập trình bậc cao? Người ta phải xây dựng ngơn ngữ lập trình bậc cao vì:     Ngơn ngữ lập trình bậc cao gần gũi với tự nhiên hơn, thu ận ti ện cho đông đ ảo người lập trình Ngơn ngữ lập trình bậc cao nói chung không phụ thuộc vào loại máy, m ột chương trình thực nhiều máy khác Chương trình viết ngơn ngữ bậc cao dễ hiểu, dễ hiệu chỉnh d ễ nâng c ấp Ngơn ngữ lập trình bậc cao cho phép làm việc với nhi ều ki ểu d ữ liệu cách t ổ chức liệu đa dạng, thuận tiện cho thuật tốn Câu Chương trình dịch gì? Tại cần phải có chương trình dịch?   Chương trình dịch chương trình đặc biệt, có chức chuy ển đổi ch ương trình viết ngơn ngữ lập trình bậc cao thành ch ươnng trình th ực hi ện máy tính cụ thể Như ta biết, máy tính hiểu ngơn ngữ máy gồm dãy số Con người viết chương trình ngơn ngữ bậc cao Máy tính khơng thể hi ểu ngơn ngữ nên cần chương trình trung gian để chuyển ngơn ngữ bậc cao mà người viết sang ngôn ngữ máy hiểu thực thi Đó t ại c ần ph ải có chương trình dịch Câu Biên dịch thông dịch khác nào? Biên dịch Thơng dịch Đọc dịch tồn mã nguồn lần Đọc dịch câu lệnh mã nguồn Thực thi chương trình vừa biên dịch Thực thi câu lệnh sau câu lệnh dịch xong Chương trình lưu trữ để dùng sau Không lưu trữ để dùng sau Câu Hãy cho biết điểm khác tên dành riêng tên chuẩn? Trả lời:  Tên dành riêng, gọi từ khóa, tên mà đ ược ngơn ng ữ l ập trình quy đ ịnh dùng với ý nghĩa riêng xác định mà người lập trình khơng đ ược s d ụng v ới ý nghĩa khác Ví dụ: program, uses, const,  Tên chuẩn, tên ngơn ngữ lập trình dùng với m ột ý nghĩa xác đ ịnh Tuy nhiên người lập trình khai báo sử dụng v ới ý nghĩa m ục đích khác Ví dụ: abs, integer, real, 14 Câu Hãy tự viết ba tên theo quy tắc Pascal Trả lời: Ba tên theo quy tắc Pascal có độ dài khác nhau: tinhoc, tin_hoc_2007, hanoi2007 Câu Những biểu diễn sau biểu diễn Pascal rõ lỗi trường hợp a) 150.0 b) -22 c) 6,23 d) '43' e) A2 f) 1.06E-15 g) 4+6 h) ‘C i) 'TRUE' Trả lời: Các biểu diễn hằng: c), g), h)  Nhận xét, đánh giá sản phẩm, hoạt động: Giáo viên nhận xét củng cố đáp án cho câu hỏi nhận xét chung hoạt động lớp 3.5 Hoạt động Tìm tòi mở rộng - Mục tiêu: - Phương thức: - Dự kiến sản phẩm: - Nhận xét, đánh giá sản phẩm, hoạt động: Tập Sơn, ngày … tháng … năm 20… DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN 15 ... khác Ví dụ: abs, integer, real, 14 Câu Hãy tự viết ba tên theo quy tắc Pascal Trả lời: Ba tên theo quy tắc Pascal có độ dài khác nhau: tinhoc, tin_ hoc_ 2007, hanoi2007 Câu Những biểu diễn sau... viên Bước 1: Tổ chức hoạt động giao nhiệm vụ cho học sinh * Hoạt động nhóm: Chia lớp làm nhóm * Nhiệm vụ: Hoạt động HS Bước 2: Tiếp nhận thực nhiệm vụ giao 2- Chieu dai 3- chieu@rong 4- 2x 5Delta?... tên quy tắc: 1Giai_PTB2 5- Delta  Tên dành riêng, tên chuẩn tên người lập trình đặt: - Tên người lập trình đặt: sử dụng theo ý nghĩa riêng, xác định cách khai báo trước sử dụng - Tên dành riêng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tin học 11 theo định hướng phát triển năng lực Chương 1 3 cột 5 bước, Giáo án tin học 11 theo định hướng phát triển năng lực Chương 1 3 cột 5 bước, Câu 4. Sau khi chương trình đã được dịch thông suốt, không còn lỗi cú pháp, có cần tiếp tục hiệu chỉnh, tức là tìm và sửa lỗi trong chương trình nguồn nữa hay không?

Từ khóa liên quan