TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN ESTE NĂM 2019

20 143 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:30

LUYỆN THI : 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI ĐT : 09.789.95.825 TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP ESTE 1-8 ĐIỂM (TUYỂN TẬP TỪ CÁC ĐỀ THPT 2019 ) LUYỆN THI : 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI Page: Hóa Học Thầy Thái Câu 1:[Chuyên Lê Hồng Phong - L1/2019] Đốt cháy hoàn toàn 1,48 gam este X no đơn chức mạch hở oxi dư thu nước 1,344 lít CO2 (đktc) Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn X A B C D Câu 2:[Sở Bắc Giang - Lần 1/2019] Đốt cháy hoàn toàn 1,428 gam etyl propionat (C2H5COOC2H5), thu V lít khí CO2 (đktc) Giá trị V A 0,314 B 1,254 C 1,568 D 0,941 Câu 3:[Sở Thanh Hóa - 2019] Để đốt cháy hoàn toàn mol axit cacboxylic đơn chức X cần dùng vừa đủ 3,5 mol O2 Trộn 7,4 gam X với lượng dư ancol no hai chức mạch hở Y đun nóng hỗn hợp với H2SO4 làm xúc tác, sau phản ứng thu 5,22 gam este hai chức Z (hiệu suất phản ứng đạt 60%) Công thức cấu tạo Z A CH3COOCH2CH2OOCCH3 B C2H5COOCH2CH2CH2OOCC2H5 C C2H3COOCH2CH2OOCC2H3 D C2H5COOCH2CH2OOCC2H5.\ HD: Chọn D Đốt mol X thu 3,5 mol O2  X C2H5COOH Trộn X (0,1 mol) với Y thu este Z  M Z  5, 22  174 : C2H5COOCH2CH2OOCC2H5 0, 05.0, Câu 4:[Đề Minh Họa - 2019] Thủy phân este mạch hở X có cơng thức phân tử C4H6O2, thu sản phẩm có phản ứng tráng bạc Số công thức cấu tạo phù hợp X A B C D Câu 5:[Liên trường Hải Phòng 2019] Thủy phân 4,4 gam etyl axetat 100 ml dung dịch NaOH 0,2M Sau phản ứng xảy hồn tồn, cạn dung dịch thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 0,92 B 2,9 C 2,3 D 1,64 Câu 6:[Ngơ Quyền - HP] Đốt cháy hồn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol O2, thu 3,42 mol CO2 3,18 mol H2O Mặt khác, cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu b gam muối Giá trị b A 57,12 B 54,84 C 60,36 D 53,15 LUYỆN THI : 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI ĐT : 09.789.95.825 HD: Chọn B Khi đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X thì: 2n CO2  n H 2O  2n O2  0,06 mol  0,18 mol BTKL BT:O   m X  44n CO2  18n H2O  32n O2  53,16(g)  nX  Khi cho X tác dụng với NaOH : n NaOH  3n X  3n C3H5 (OH)3 BTKL   mmuèi  mX  40n NaOH  92n C3H5 (OH)3  54,84(g) Câu 7:[Chun Lam Sơn Thanh Hóa 2019] Đốt cháy hồn tồn 0,15 mol este X, thu 10,08 lít khí CO2 (đktc) 8,1 gam H2O Cơng thức phân tử X A C2H4O2 B C5H10O2 C C3H6O2 D C4H8O2 Câu 8:[Sở Bắc Giang - Lần 1/2019] Thủy phân hoàn toàn a mol este no, hai chức, mạch hở X dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp sản phẩm hữu Y Cho toàn Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 8a mol Ag Số nguyên tử H phân tử X A B C 10 D Câu 9:[Sở Hà Tĩnh - 2019] Este X bị thủy phân dung dịch NaOH, đun nóng theo tỉ lệ khối lượng este NaOH 17 : 10 Biết X có cơng thức phân tử C8H8O2, phân tử có vòng benzen Số cơng thức cấu tạo phù hợp X A B C D Câu 10:[Sở Hà Tĩnh - 2019] Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp M gồm ancol X, axit cacboxylic Y este Z (đều no, đơn chức, mạch hở, Y Z có số nguyên tử cacbon) cần dùng vừa đủ 12,32 lít khí O2 (đktc), thu 11,2 lít khí CO2 (đktc) Chất Y A HCOOH B CH3CH2COOH C CH3CH2CH2COOH D CH3COOH Hướng dẫn giải Chọn D BT: O Ta có: n CO2  n H2O  n X  n H2O  0,5  n X   n X  2n Y,Z  1,1   n H2O  n Y,Z  0, mol BT: C   CM  0,5  2,5 Vậy Y CH3COOH 0, Câu 11:[Sở Hải Phòng - Lần 1/2019] Cho X, Y hai axit cacboxylic đơn chức mạch hở (MX < MY); T este hai chức tạo X, Y ancol no mạch hở Đốt cháy hoàn toàn 12,38 gam hỗn hợp E gồm X, Y, T lượng vừa đủ O2, thu 0,47 mol CO2 (đktc) 0,33 mol H2O Mặt khác 12,38 gam E tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 dư, thu 17,28 gam Ag Phần trăm khối lượng X E gần với A 18,2% B 18,8% C 18,6% D 18,0% HD: Chọn C Hỗn hợp E gồm X: HCOOH (a mol); Y: RCOOH (b mol); T (c mol) 2a  2c  n Ag  0,16 a  0, 05  BT: O  k 2   b  0, 08  %m X  18,58% Ta có:   2a  2b  4c  0,38 (k  1) b kc  n  CO2  n H 2O  0,14 c  0, 03  Câu 12:[Chuyên Bắc Ninh - Lần 3/2019] Đốt cháy hoàn toàn este sau thu số mol CO2 lớn số mol H2O? A CH2=CHCOOCH3 B CH3COOCH3 C CH3COOCH2CH3 D HCOOCH3 Câu 13:[Cụm chuyên ĐB Sơng Hồng 2019] Đốt cháy hồn tồn este no, đơn chức, mạch hở X thấy thể tích khí O2 cần dùng gấp 1,25 lần thể tích CO2 tạo Số lượng công thức cấu tạo X LUYỆN THI : 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI ĐT : 09.789.95.825 A B C D Câu 14:[Chuyên Hưng Yên - Lần 3/2019] Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X dẫn sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch nước vơi dư thu 20 gam kết tủa Công thức cấu tạo X A HCOOCH3 B CH3COOC2H5 C HCOOC2H5 D CH3COOCH3 Câu 15:Hỗn hợp X gồm ancol đơn chức este đơn chức (mạch hở, phân tử có số ngun tử cacbon) Đốt cháy hồn tồn m gam X cần dùng vừa đủ V lít khí O2 đktc, thu 10,08 lít CO2 (đktc) 7,2 gam H2O Mặt khác, m gam X phản ứng với dung dịch NaOH dư, thu 0,15 mol hỗn hợp ancol Giá trị V gần với: A 11,8 B 12,9 C 24,6 D 23,5 HD: Chọn D 10, 08 7,  0, 45 mol, n H2O   0, mol, n X  n ancol  0,15 mol 18 22, 0, 45 ⇒ Số C ancol este  3 0,15 n CO2  ⇒ Este CH3COOCH3, HCOOC2H5 Số H trung bình  2.0,  5,33 0,15 ⇒ Ancol CH  CCH2OH Đặt số mol ancol, este X a, b a  b  0,15 a  0, 05   2a  3b  0, b  0,1 BTNT O   n O2  2.0, 45  0,   0,05  2.0,1  1,05 mol  VO2  23,52 l Câu 16:[Chuyên Sư Phạm - Lần 2/2019] Chất hữu X mạch hở, có cơng thức phân tử C4H6O4, không tham gia phản ứng tráng bạc Cho a mol X phản ứng với dung dịch KOH dư, thu ancol Y m gam muối Đốt cháy hoàn toàn Y, thu 0,2 mol CO2 0,3 mol H2O Giá trị a m A 0,1 16,6 B 0,2 12,8 C 0,1 13,4 D 0,1 16,8 HD: Câu A Khi đốt cháy ancol Y thì: C Y  n CO2  : Y C2H6O  X HOOC-COOC2H5 n H 2O  n CO2 Mà a = nY = 0,1 mol m  166n(COOK)2  16, (g) Câu 17:[Chuyên Bắc Giang - Lần 2/2019] Cho 0,1 mol este tạo axit cacboxylic hai chức ancol đơn chức tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH, thu 6,4 gam ancol lượng muối có khối lượng nhiều 13,56% khối lượng este Công thức cấu tạo este A CH3OOCCH2COOCH3 B C2H5OOCCOOCH3 C CH3OOCCOOCH3 D C2H5OOCCOOC2H5 HD: Chọn C Ta có: n ancol  2n este  0, mol  Mancol  32 : CH3 OH Theo đề: m2 – m1 = 0,1356m1 (với m2, m1 khối lượng muối este)  Este (COOCH3)2 LUYỆN THI : 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI ĐT : 09.789.95.825 Câu 18:[Chuyên Trần Phú HP - Lần 1/2019] Đốt cháy hoàn toàn 15,84 gam hỗn hợp hai este CH3COOC2H5 C2H5COOCH3 Cho toàn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch nước vơi dư, thấy khối lượng bình tăng m gam Giá trị m A 12,96 B 31,68 C 27,36 D 44,64 Câu 19:[Sở Hải Phòng - Lần 1/2019] Đốt cháy hoàn toàn 0,33 mol hỗn hợp X gồm metyl propionat, metyl axetat hiđrocacbon mạch hở cần vừa đủ 1,27 mol O2, tạo 14,4 gam H2O Nếu cho 0,33 mol X vào dung dịch Br2 dư số mol Br2 phản ứng tối đa A 0,40 B 0,33 C 0,30 D 0,26 HD: Chọn A 4a7mol48 6b7mol Quy đổi: C n H 2n O , C x H y  O 2O {2  CO  H { 44 4 43 0,33molX 1,27 mol BT:O    2a  2n O2  2n CO2  n H 2O  Ta có:   n CO2  n H 2O  (k  1)b 0,8mol a  n CO2  0,87   a  kb  b  0, 07 (1) (với k số liên n CO2  kb  b  0,8 kết  phân tử hiđrocacbon) Kết hợp (1) với a + b = 0,33 ta suy ra: kb = 0,4 mol Câu 20:[Chuyên Bắc Giang - Lần 1/2019] Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X cần vừa đủ x mol O2, sau phản ứng thu CO2 y mol H2O Biết m = 78x – 103y Nếu cho a mol X tác dụng với dung dịch nước Br2 dư lượng Br2 phản ứng tối đa 0,15 mol Giá trị a A 0,15 B 0,08 C 0,05 D 0,20 HD: Chọn C Từ kiện đề suy k = = 3πC-C + 3πC=O  nX = 0,15 : = 0,05 mol Câu 21:[Cụm chun ĐB Sơng Hồng 2019] Đốt cháy hồn toàn 5,4 gam hỗn hợp X gồm axit acrylic, axit oleic, vinyl axetat, metyl acrylat cần vừa đủ V lít O2 (đktc) Hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào nước vơi dư, sau phản ứng hồn tồn thu 30 gam kết tủa Giá trị V A 8,512 B 8,064 C 8,96 D 8,736 Câu 22:[Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa - Lần 2/2019] Đốt cháy 0,01 mol este X đơn chức lượng oxi vừa đủ, thu 448ml khí CO2 (đktc) Mặt khác, đun nóng 6,0 gam X với dung dịch KOH vừa đủ, thu lượng muối A 10,0 gam B 6,80 gam C 9,80 gam D 8,40 gam Câu 23:[Chuyên Lam Sơn Thanh Hóa - Lần 1/2019] Đốt cháy hồn toàn 0,6 mol hỗn hợp E chứa ancol X, este đơn chức Y anđehit Z (X, Y, Z no, mạch hở có số nguyên tử hiđro) có tỉ lệ mol tương ứng : : thu 24,64 lít CO2 (đktc) 21,6 gam nước Mặt khác, cho 0,6 mol hỗn hợp E tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 đun nóng thu m gam Ag Giá trị m A 86,4 B 97,2 C 64,8 D 108 Câu 24:[Chuyên Bắc Giang - Lần 2/2019] Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 3,2 mol O2, thu 2,28 mol CO2 2,08 mol H2O Mặt khác, cho a gam X vào 500 ml NaOH 0,3M, sau phản ứng cô cạn dung dịch thu chất rắn chứa m gam muối khan Giá trị m A 43,14 B 37,68 C 37,12 D 36,48 HD: Chọn B n O (X) 2n CO2  n H 2O  2n O2  BT:O  nX    0, 04 mol   6 - Khi đốt X:  BTKL    a  m CO2  18n H 2O  32n O2  35,36 (g)  LUYỆN THI : 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI ĐT : 09.789.95.825 - Cho m1 (g) X tác dụng với NaOH thì: n X  n C3H5 (OH)3  0,04 mol BTKL   m  a  40n NaOH  92n C3H5 (OH)3  37, 68 (g) Câu 25:[Chuyên Sư Phạm HN - Lần 1/2019] Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp metyl axetat etyl axetat, thu CO2 m gam H2O Hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu 25 gam kết tủa Giá trị m A 5,4 B 3,6 C 6,3 D 4,5 Câu 26:[Chuyên KHTN HN - Lần 2/2019] Cho 0,1 mol este X (no, đơn chức, mạch hở) phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,18 mol MOH (M kim loại kiềm) Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu chất rẳn Y 4,6 gam ancol Z Đốt cháy hoàn toàn Y, thu M2CO3, H2O 4,84 gam CO2 Tên gọi X A Etyl fomat B Metyl fomat C Etyl axetat D Metyl axetat Câu 27:[Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - Lần 1/2019] Thủy phân hồn tồn triglixerit X mơi trường axit, thu glixerol, axit stearic axit oleic Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 51,52 gam O2, thu 50,16 gam CO2 Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với V ml dung dịch Br2 0,5M Giá trị V A 80 B 200 C 160 D 120 Câu 28:[Chuyên Lê Thánh Tông Quảng Nam - L1/2019] Este X tạo từ axit cacboxylic hai chức hai ancol đơn chức Đốt cháy hồn tồn X ln thu CO2 có số mol với số mol O2 phản ứng mCO : mH O  77 : 18 Thực sơ đồ phản ứng sau (đúng với tỉ lệ mol chất) 2 t (1) X + 2H2  (2) X + 2NaOH   Y;  Z + X + X2 Biết X1 X2 thuộc dãy đồng đẳng Cho phát biểu sau: (a) X, Y có mạch khơng phân nhánh (b) Z có đồng phân hình học (c) X1, X2 thuộc dãy đồng đẳng (d) X có cơng thức phân tử C7H8O4 Số phát biểu là: A B C D Câu 29:[Thanh Chương I - Nghệ An - Lần 1/2019] Hỗn hợp E gồm este mạch hở X, Y, Z (phân tử không chứa nhóm chức khác, MX < MY < MZ < 260) Cho 52,7 gam hỗn hợp E tác dụng vừa đủ với 620 ml dung dịch NaOH 1M m gam muối a gam hỗn hợp ancol Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 9,61 gam hỗn hợp ancol nói thu 6,944 lít CO2 8,37 gam nước Tổng số nguyên tử H có phân tử X, Y, Z A 28 B 32 C 30 D 26 Ni , t HD: Chọn B Ta có: n ancol  n H2O  n CO2  0,155 mol  C  Đặt CTTQ ancol CnH2n+2Ox  14n + + 16x = 62 (với n = 2)  x =  ancol CH3OH, C2H4(OH)2, C3H5(OH)3 BTKL  m  mE  m NaOH  mancol  m  52,7  0,62.40  0,31.62  58, 28  M RCOONa  94 : C2H3COONa X: C2H3COOCH3; Y: (C2H3COO)2C2H4 ; Z: (C2H3COO)3C3H5  Tổng H 30 Câu 30:[Sở Bắc Giang - Lần 1/2019] Hỗn hợp X gồm hai este Y Z (MY < MZ) mạch hở, có mạch cacbon khơng phân nhánh Thủy phân hoàn toàn 11,26 gam X dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu hỗn hợp ancol E hỗn hợp rắn F Đốt cháy hoàn toàn E cần vừa đủ 4,816 lít khí O2 (đktc), thu 0,43 mol hỗn hợp gồm CO2 H2O Nung F với vôi xút dư, LUYỆN THI : 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI ĐT : 09.789.95.825 sau phản ứng xảy hồn tồn, thu 2,912 lít khí CH4 (đktc) Phần trăm khối lượng Z X A 64,83% B 58,61% C 35,17% D 71,05% HD: Chọn A Vì Y, Z có mạch cacbon khơng phân nhánh nên số chức este tối đa Khi nung F với vơi tơi xút thì: n CH4  n CH3COONa  n CH2 (COONa)  0,13 mol 2n CO2  n H 2O  0, 43  n O (E) CH3OH : 0,06 mol  n CO2  n O (E)   Khi đốt cháy hỗn hợp E thì:  C2 H (OH) : 0,05 mol n CO2  n H 2O  0, 43 Hỗn hợp X gồm (CH3COO)2C2H4 (0,05 mol) CH2(COOCH3)2 (0,03 mol)  %mZ = 64,38% Câu 31:[Phan Châu Trinh - Đà Nẵng - Lần 1/2019] Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm axit oleic triolein thu lượng CO2 H2O 0,84 mol Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với 0,6 mol Br2 Đun nóng m gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, kết thúc phản ứng thu x gam glixerol Giá trị x A 16,56 B 22,08 C 11,04 D 33,12 HD: Chọn C axit oleic : a mol a  5b  0,84 a  0, 24 X    mC3H5 (OH)3  0,12.92  11, 04 (g)  triolein : b mol a  3b  0, b  0,12 Câu 32:[Phan Châu Trinh - Đà Nẵng - Lần 1/2019] Hỗn hợp X gồm este, axit cacboxylic ancol (đều no, đơn chức, mạch hở) Cho 9,08 gam X tác dụng vừa đủ với 70 ml dung dịch NaOH 2M thu dung dịch Y 4,8 gam ancol Cô cạn Y đốt cháy hoàn toàn lượng muối khan thu 1,26 gam H2O Phần trăm khối lượng este X A 56,34% B 79,30% C 87,38% D 68,32% HD: Chọn B Khi đốt cháy Y thì: H Y  0, 07.2   HCOONa 0,14 BTKL n H2O  0,02 mol Xét phản ứng thuỷ phân hỗn hợp X thì:  Hỗn hợp X gồm HCOOH: 0,02 mol ; HCOOR’: (0,14 – 0,02 = 0,12 mol) ; R’OH: x mol Nếu ancol CH3OH  n CH3OH  0,15 mol (thoả) Nếu ancol có M > 32 thì: n R 'OH  0,12 mol (loại) Vậy %meste = 79,3% Câu 33:[Chuyên Thái Bình - Lần 3/2019] Hỗn hợp M gồm este, axit cacboxylic ancol (đều no, đơn chức, mạch hở) Thủy phân hoàn toàn 9,27 gam M lượng vừa đủ dung dịch chứa 0,15 mol NaOH thu 4,8 gam ancol Cô cạn dung dịch sau thủy phân đem lượng muối khan thu đốt cháy hoàn toàn thu 0,075 mol H2O Phần trăm khối lượng este có M A 23,34% B 87,38% C 56,34% D 62,44% HD: Chọn B Ta có: nmuối = nH (muối) = 2n H2O  Muối HCOONa: 0,15 mol BTKL Khi cho M tác dụng với NaOH thì:   n H2O  0,015 mol  n este  0,15  0,015  0,135 mol  M ancol  4,8  35,56 : CH3OH  %meste = 87,38% 0,135 LUYỆN THI : 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI ĐT : 09.789.95.825 Câu 34:[Gia Lộc II - Hải Dương - Lần 2/2019] Thủy phân hoàn toàn m gam chất béo dung dịch NaOH, đun nóng, thu 9,2 gam glixerol 91,8 gam muối Giá trị m A 101 B 85 C 89 D 93 Câu 35:[Liên Trường THPT Nghệ An - L1/2019] Cho X, Y hai axit cacboxylic đơn chức, mạch hở (MX < MY); T este hai chức tạo X, Y ancol no, mạch hở Z Đốt cháy hoàn toàn 10,32 gam hỗn hợp E gồm X, Y, T lượng vừa đủ O2, thu 8,4 l t CO2 (đktc) 4,86 gam nước Mặt khác 10,32 gam E tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu 19,44 gam Ag Khối lượng chất rắn khan thu cho lượng E tác dụng với 150 ml dung dịch KOH 1,5M A 15,81 gam B 19,17 gam C 21,06 gam D 20,49 gam HD: Chọn B Vì E tác dụng với AgNO3/NH3 nên X HCOOH BTKL Xét phản ứng đốt cháy E ta có:  n O2  0,345mol 2a  2c  n Ag  0,18 X : a mol  BT: O   Gọi Y : b mol    (k số liên kết pi có Y)  2a  2b  4c  0,33 T : c mol (k  1)b  (k   1)c  n CO  n H 2O  0,105    Với k = suy ra: a = 0,06 ; b = 0,045 ; c = 0,03 BT:C  0,066  CY 0,045  CT 0,03  0,375  CY  ; CT  HCOOK : 0, 09 mol  Khi cho E tác dụng với KOH chất rắn thu CH  CHCOOK : 0, 075 mol  m  19,17 (g) KOH : 0, 06 mol  Câu 36:[Yên Lạc - Vĩnh Phúc - Lần 3/2019] Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic đơn chức X hai este Y, Z, mạch hở (trong đó, X Y đồng phân cấu tạo nhau) Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 1,2 mol oxi, thu CO2 1,1 mol H2O Mặt khác, cho 7,72 gam E tác dụng vừa đủ với 130 ml dung dịch KOH 1M, thu dung dịch hỗn hợp muối ancol đơn chức Phần trăm khối lượng Z E A 61,14% B 33,33% C 44,44% D 16,67% Câu 37:[Ngô Quyền - HP - Lần 2/2019] Chất hữu X mạch hở, có công thức phân tử C4H6O4, không tham gia phản ứng tráng bạc Cho a mol X phản ứng với dung dịch KOH dư, thu ancol Y m gam muối Đốt cháy hoàn toàn Y, thu 0,2 mol CO2 0,3 mol H2O Giátrịcủa a m A 0,2 12,8 B 0,1 16,8 C 0,1 16,6 D 0,1 13,4 HD: Chọn C - Khi đốt cháy ancol Y thì: C Y  n CO2  : Y C2H6O  X HOOC-COOC2H5 n H 2O  n CO2  a = nY = 0,1 mol m  166n(COOK)2  16, (g) Câu 38:[Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương - L1/2019] Thủy phân hoàn toàn chất béo X môi trường axit, thu glixerol hỗn hợp hai axit béo gồm axit oleic axit linoleic Đốt cháy m gam X cần vừa đủ 35,392 lít O2 (đktc), thu 50,16 gam CO2 Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với V ml dung dịch Br2 1M Gía trị V A 80 B 120 C 100 D 160 LUYỆN THI : 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI ĐT : 09.789.95.825 Câu 39:[Liên Trường THPT Nghệ An - L1/2019] Hỗn hợp X chứa chất hữu no, mạch hở gồm RCOOH, R1(OH)2 (R2COO)2R1 Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần dùng vừa đủ 1,14 mol O2, thu CO2 17,28 gam H2O Mặt khác, đun nóng 0,2 mol X cần dùng 320 ml dung dịch NaOH 0,5M Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu etylenglicol m gam muối khan Giá trị m A 17,04 B 14,24 C 18,02 D 16,68 HD: Chọn A RCOOH : a mol  a  b  c  0, BT:O Gọi R1  OH  : b mol   2a  2b  4c  2n CO2  1,32  n CO2  0,82  b a  2c  0,16  R CO O R : c mo l    Mà n CO2  n H2O  b  c  2b  c  0,14 Giải hệ ta tìm được: a = 0,04; b = 0,1; c = 0,06 BTKL Xét phản ứng đốt cháy:  m  21, 28 (g) n C2H (OH)  b  c  0,16 mol BTKL  m  mX  m NaOH  mC2H4 (OH)  mH 2O  17,04(g) với  n H 2O  a  0, 04 mol Câu 40:[Gia Lộc II - Hải Dương - Lần 2/2019] Đun nóng m gam este X đơn chức, mạch hở với dung dịch NaOH vừa đủ, thu (m+1,4) gam muối Đốt cháy hoàn toàn 2m gam X, thu 23,52 lít khí CO2 (đktc) Phát biểu sau khơng đúng? A.Công thức phân tử X C3H6O2 B.X có khả tham gia phản ứng trùng hợp C.Tên gọi X metyl axetat D.X có đồng phân este có khả tham gia phản ứng tráng bạc Câu 41:[Chuyên Hưng Yên - Lần 2/2019] Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm hai este đơn chức tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch KOH 2M, thu chất hữu Y (no, đơn chức, mạch hở, có tham gia phản ứng tráng bạc) 53 gam hỗn hợp muối Đốt cháy toàn Y cần 5,6 lít khí O2 (đktc) Khối lượng 0,3 mol X A 31,0 B 41,0 C 33,0 D 29,4 HD: Chọn C n KOH   X gồm este ancol (a mol) este phemol (b mol) nX a  b  0,3 a  0,1 Ta có:    n Y  0,1 mol a  2b  0,5 b  0, Lập tỉ lệ:  Y andehit dạng Cn H2n O : Cn H 2O   3n  1 / 2O2  nCO2  nH 2O 0,1  n  : CH3CHO 0, 25  mX = 33 gam X  KOH  muối  CH3CHO  H2O  n H2O  b  0, mol  BTKL Câu 42:[Chuyên Bắc Giang - Lần 2/2019] A hỗn hợp chứa axit đơn chức X, ancol hai chức Y este hai chức Z (biết X, Y, Z no, mạch hở) Đốt cháy hoàn tồn 0,09 mol A cần 11,088 lít khí O2 (đktc) Sau phản ứng thấy khối lượng CO2 lớn khối lượng H2O 11,1 gam Mặt khác, 15,03 gam A tác dụng vừa đủ với 0,15 mol KOH Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam muối khan ancol etylen glycol Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 12,45 B 16,40 C 18,72 D 20,40 HD: Chọn B LUYỆN THI : 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI ĐT : 09.789.95.825 n X  n Y  n Z  0, 09 (1)  BT: O Khi đốt cháy A ta có:    n O (A)  0, 495.2  2n CO  n H 2O (2) 44n CO2  18n H2O  11,1 (*) n  CO  n H 2O  n Y  n Z (3) k(n X  2n Z )  0,15 (4) k[12n CO2  2n H 2O  16.n O (A) ]  15, 03 (5) Khi cho A tác dụng với KOH thì:  Lấy (1) + (3) ta được: nX + 2nZ = n CO2  n H2O + 0,09 thay vào (4): k( n CO2  n H2O + 0,09) = 0,15 n CO2  n H 2O  0, 09 0,15   0,56n CO2  1,18n H 2O  0, 248 (**) 44n CO2  18n H 2O  15,84 15, 03 Từ (*) (**) suy ra: n CO2  0, 42 mol ; n H2O  0, 41 mol  mA  10,02 (g) Lập tỉ lệ: Tiếp tục giải hệ đốt cháy tìm được: nX = 0,02; nY = 0,03; nZ = 0,04 BTKL Trong 15,03 gam A thì:  m  16,38 (g) Câu 43:[Liên trường Hải Phòng 2019] Hỗn hợp E gồm hai este đơn chức, đồng phân cấu tạo chứa vòng benzen Đốt cháy hồn tồn m gam E cần vừa đủ 8,064 lít khí O2 (đktc), thu 14,08 gam CO2 2,88 gam H2O Đun nóng m gam E với dung dịch NaOH (dư) có tối đa 2,80 gam NaOH phản ứng, thu dung dịch T chứa 6,62 gam hỗn hợp ba muối Khối lượng muối axit cacboxylic T A 3,84 gam B 3,14 gam C 3,90 gam D 2,72 gam HD: Chọn B BTKL   mE  5, 44 gam  E : C8H8O2 HCOOCH C6 H5 : 0, 01 E mol CH3COOC6 H5 : 0, 03 mol HCOONa : 0, 01mol   T CH3COONa : 0, 03mol  m  3,14 gam  mol C6 H5ONa : 0, 03 Câu 44:[Yên Lạc - Vĩnh Phúc - Lần 3/2019] X, Y axit cacboxylic mạch hở; Z ancol no; T este hai chức, mạch hở tảo X, Y, Z Đun nóng 38,86 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T với 400ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu ancol Z hỗn hợp F gồm muối có tỉ lệ mol : Dẫn tồn Z qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 19,24 gam; đồng thời thu 5,824 lít khí H2 (đktc) Đốt cháy hồn tồn F cần dùng 0,7 mol O2, thu CO2, Na2CO3 0,4 mol H2O Phần trăm khối lượng T hỗn hợp E A 8,88% B 26,40% C 13,90% D 50,82% HD: Chọn D Khi dẫn Z qua bình đựng Na dư thì: mancol = mb.tăng + m H = 19,76 (g) + Giả sử anol Z có x nhóm chức đó: M Z  mZ x2 x  38x   M Z  76 : C3H (OH) (0, 26 mol) 2n H  2F1 + 2F2 + C3H6(OH)2 + H2O - Khi cho hỗn hợp E: X + Y + T + Z + 4NaOH  mol: x y t z 0,4 + Vì muối có tỉ lệ mol : nên x = y Khi đốt cháy hoàn tồn muối F thì: n Na 2CO3  0,5n NaOH  0, mol BT: O  n CO2   2(n F1  n F2 )  2n O2  3n Na 2CO3  n H 2O C F   0, mol    H F  LUYỆN THI : 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI ĐT : 09.789.95.825  Trong F có chứa muối HCOONa muối lại CH2=CHCOONa với số mol muối 0,2 mol  X, Y, Z, T HCOOH; CH2=CHCOOH; C3H6(OH)2; CH2=CHCOOC3H6OOCH n NaOH  2x  2t  0, x = 0,075   Ta có hệ sau: n C3H6 (OH)2  z  t  0, 26  z  0,135  %m T  50,82% m  46x  72x  76z  158t  37,36  t  0,125   E Câu 45:[Nguyễn Khuyến HCM -T2/2019] Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm ba este đơn chức X, Y, Z (trong X Y mạch hở, MX < MY; Z chứa vòng benzen) cần vừa đủ 2,22 mol O2; thu 20,16 gam H2O Mặt khác m gam E tác dụng vừa đủ với 200 gam dung dịch NaOH 9,2%, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu (m + 5,68) gam muối khan hỗn hợp T chứa hai ancol có số nguyên tử cacbon liên tiếp Tỉ khối T so với He 9,4 Biết ba este không tham gia phản ứng tráng bạc Phần trăm khối lượng Y E có giá trị gần với giá trị sau đây? A 31% B 29% C 32% D 30% HD: Chọn D Hỗn hợp E gồm X, Y (este đơn chức, mạch hở): a mol Z (este phenol): b mol Khi cho E tác dụng với NaOH thì: n NaOH  a  2b  0, 46 (1) Hai ancol liên tiếp có MT = 37,6  CH3OH (3x mol) C2H5OH (2x mol)  a = 5x (2) BTKL   m  18,  m  5,68  mancol  18b  12,72  32.3x  2x.46  18b (3) Từ (1), (2), (3) suy x = 0,06 ; a = 0,3 ; b = 0,08 BT: O Xét phản ứng đốt cháy:   n CO   M tb  2a  2b  2n O2  n H2O BTKL  2, 04 mol   m  38,88 (g) m  5, 68  96,86  Trong muối có CH3COONa, C2H5COONa, CH2=CHCOONa 0, 46 CHCCOONa Trong muối có CHCCOONa thỏa mãn: (kX,Y – 1).0,3 + (kZ – 1).0,08 = 0,92 (kZ = 5, kX,Y = 3) Hỗn hợp E gồm CHCCOOCH3; CHCCOOC2H5; C2H5COOC6H5 Vậy Y CHCCOOC2H5: 0,12 mol  %mY = 30,35% Câu 46:[Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương - L1/2019] Cho 0,06 mol hỗn hợp este đơn chức X Y phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu hỗn hợp chất hữu Z Đốt cháy hoàn toàn Z thu 0,145 mol CO2 0,035 mol Na2CO3 Nếu làm bay hỗn hợp Z thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 3,84 B 5,76 C 5,38 D 4,56 HD: Chọn C Ta có: n NaOH  2n Na CO  0,07 mol , nhận thấy nNaOH > neste  Trong hỗn hợp hai este có este phenol  neste phenol = nNaOH – neste = 0,01 mol  neste lại = 0,06 – 0,01 = 0,05 mol  Ceste =  HCOOCH3 (0,05 mol) C8H8O2 (0,01 mol) BTKL   meste  mNaOH  m  32n CH3OH  18n H2O  m  5,38 (g) Câu 47:[Chuyên Vinh - Lần 2/2019] Thủy phân hoàn toàn triglixerit X dung dịch NaOH, thu glixerol, natri stearat natri oleat Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu H2O 9,12 mol CO2 Mặt khác, m gam X tác dụng hồn tồn với H2 dư (xúc tác Ni, nung nóng) thu chất béo Y Đem toàn Y tác dụng hoàn toàn với NaOH vừa đủ, thu lấy toàn muối sau phản ứng đốt cháy oxi dư thu tối đa a gam H2O Giá trị a gần với giá trị sau đây? LUYỆN THI : 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI ĐT : 09.789.95.825 A 145 B 150 C 155 HD: Chọn B Chất X có 57 nguyên tử C phân tử  n X  D 160 n CO2  0,16 mol 57 Khi hidro hố hồn tồn X thu Y C57H110O6 (tristearin), thuỷ phân Y thu C17H35COONa BT: H   2n H2O  35n Y  35.3n X  n H2O  8, mol  mH2O  151, (g) Câu 48:[Ngô Quyền - HP - Lần 2/2019] X, Y, Z este mạch hở không chứa nhóm chức khác (trong X, Y đơn chức, Z hai chức) Đun nóng 19,28 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với dung dịch NaOH vừa đủ thu hỗn hợp F chứa muối có tỉ lệ số mol : hỗn hợp ancol no, có số nguyên tử cacbon Dẫn toàn hỗn hợp ancol qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 8,1 gam Đốt cháy toàn F thu CO2; 0,39 mol H2O 0,13 mol Na2CO3 Phần trăm khối lượng este có khối lượng phân tử nhỏ E A 3,96% B 3,78% C 3,92% D 3,84% HD: Chọn D Khi đốt cháy muối F thì: n COONa  n NaOH  n OH  2n Na 2CO3  0, 26 mol Khối lượng bình tăng: mancol  m H2  m ancol  0, 26  8,1  mancol  8,36 (g)  32,  Mancol  64,3  Hai ancol C2H5OH (0,02 mol) C2H4(OH)2 (0,12 mol) BTKL   mF  21,32 (g) hai muối Z có số mol 0,13 mol  MF = 82  Hai muối F HCOONa muối lại C2H5COONa Xét hỗn hợp ban đầu có X, Y (0,02 mol) Z (0,12 mol)  X Y có mol (vì số mol hai muối nhau) Dựa vào số mol  este có PTK nhỏ HCOOCH3 0,01 mol  %m = 3,84% Câu 49:[Chuyên Gia Định - Lần 1/2019] X Y hai axit cacboxylic đơn chức, mạch hở (có số liên kết π khác nhỏ 3, nguyên tử cacbon) Hỗn hợp E gồm X, Y, ancol Z este T (đa chức, tạo Z X, Y) Đốt cháy m gam hỗn hợp E cần 71,68 l t (đktc) oxi thu 50,4 gam nước Mặt khác, cho m gam hỗn hợp E tác dụng vừa đủ với 700 ml dung dịch NaOH 1M Cô cạn thu m1 gam ancol Z m2 gam muối Đốt cháy hoàn toàn m2 gam muối thu 34,72 lít (đktc) kh CO2 Còn cho m1 gam ancol Z qua bình chứa Na dư thấy khối lượng bình tăng 30 gam có 11,2 l t (đktc) kh H2 Thành phần % khối lượng este T hỗn hợp E là: A 32,80% B 31,07% C 25,02% D 20,90% HD: Chọn D    m Z  30  0,5.2  31  Z : C2 H (OH) : 0,5mol  Z n OH  n E  2, BT C   n CE  0,35  1,55  0,5.2  2,9   O mE  75, mol n Cmuoi  1,9 Lam troi  2,  0, 7.2  HCOOH : 0,3    n CE2H4 (OH)2   0,  mol n muoi  0, C3H5COOH : 0,    T : HCOOC2 H4OOCC3H5 : 0,1mol  %mT  20,90% Câu 50:[Chuyên Bắc Ninh - Lần 2/2019] Hỗn hợp X gồm tripanmitin, tristearin, axit acrylic, axit oxalic, p - HO - C6H4CH2OH (trong số mol p-HO-C6H4CH2OH tổng số mol axit acrylic axit oxalic) Cho 56,4112 gam X tác dụng hoàn toàn với 58,5 gam dung dịch NaOH 40%, cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam chất rắn phần có chứa chất hữu chiếm LUYỆN THI : 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI ĐT : 09.789.95.825 2,916% khối lượng Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,2272 mol X cần 37,84256 lít O2 (đktc) thu 18,0792 gam H2O Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 68 B 70 C 72 D 67 HD: Chọn B Các chất béo có k = 3; axit cacboxylic có k =2 hợp chất thơm có k = chúng lại có số mol  k trung bình Trong phản ứng cháy: nX  n H 2O  nCO2 1  k  n CO2 BTKL  mX  8, 2056  M X   1, 4584  25257 284 BT : O   nO  0,5424 0, 4544  0,5424  1, 0848 0, 2272 Đặt a, b, c số mol chất béo, axit acrylic, axit oxalic  nHOC6 H4CH2OH  b  c Vậy 56,4112 gam X ban đầu nX  0, 4544 nO  + nX  a  b  c   b  c   0, 4544 1 + nO  6a  2b  4c   b  c   1, 0848  2 Trong dung dịch NaOH có nNaOH  0,585 nH O  1,95 mol Phần chứa C3 H5  OH 3  a mol  H 2O  b  2c  b  c  1,95  2b  3c  1,95 mol   %C3 H  OH 3  92a  2,916%  3 92a  18  2b  3c  1,95  Giải hệ (1), (2), (3): a  0,0144 ; b  0,16 ; c  0,06  mC H OH   1,3248  m phần = 45,432 Bảo toàn khối lượng  m phần rắn = 69,4792 Câu 51: Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm este đơn chức tác dùng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 2M đun nóng, thu hợp chất hữu no mạch hở Y có phản ứng tráng bạc 37,6 gam hỗn hợp muối hữu Đốt cháy hoàn toàn Y cho sản phẩm hấp thụ hết vào bình chứa dung dịch nước vơi dư, thấy khối lượng bình tăng 24,8 gam Khối lượng X A 30,8 gam B 33,6 gam C 32,2 gam D 35,0 gam HD: Chọn C Ta có: nX = 0,3 < nNaOH = 0,4  X có chứa este phenol (A) este lại (B) ( A) : RCOOC6 H R ' ( B) R1COOCH  CHR2 Mặt khác Y có phản ứng tráng bạc nên A B có cơng thức   nA  nB  0,3 nA  0,1 nH O  nA  0,1   2nA  nB  0, nB  0,  nY  nB  0, Ta có hệ:  Khi đốt cháy chất Y no, đơn chức, mạch hở (R2CH2CHO: mol) thu nCO  nH O  44nCO2  18nH2O  24,8  nCO2  0, 4mol mà CY  nCO2 0, BTKL  mXmmuối + mY + mH O – mNaOH = 32,2 gam  : Y CH3CHO LUYỆN THI : 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI ĐT : 09.789.95.825 Câu 52:[Sở Yên Bái - Lần 1/2019] X, Y hai axit cacboxylic đơn chức, mạch hở (trong phân tử X, Y chứa không liên kết π 50 < MX < MY); Z este tạo X, Y etilen glicol Đốt cháy 13,12 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng 0,5 mol O2 Mặt khác, cho 0,36 mol E làm màu vừa đủ dung dịch chứa 0,1 mol Br2 Nếu đun nóng 13,12 gam E với 200 ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu hỗn hợp F gồm a gam muối P b gam muối Q (MP > MQ) Tỉ lệ a : b gần với giá trị sau đây? A 2,0 B 3,0 C 3,5 D 2,5 HD: Chọn D Theo đề X axit no Y axit khơng no (có liên kết C=C) CO : x mol  x  0, 49 44x  18y  13,12  0,5.32   BT: O   2x  y  2n KOH  0,5.2  y  0, 42 H 2O : y mol    Ta có:  a  b  2c  0, X : a mol  a  0,13  b  2c  0, 49  0, 42  Đặt Y : b mol    b  0, 03  C E  2, 72  X CH3COOH  Z : c mol k.(a  b  c)  0,36 c  0, 02    k(b  c)  0,1 BT: C   0,13.2  0, 03.CY  0, 02.(CY   2)  0, 49  CY   Y CH2=CHCOOH Muối thu gồm CH3COOK (0,15 mol) CH2=CHCOOK (0,05 mol)  a : b = 2,67 Câu 53:[Sở Thanh Hóa - 2019] X este đơn chức, không no chứa liên kết đôi C=C, Y este no, hai chức (X, Y mạch hở) Đốt cháy hoàn toàn 23,16 gam hỗn hợp E chứa X, Y cần dùng 0,96 mol O2 Mặc khác, đun nóng 23,16 gam hỗn hợp E cần dùng 330 ml dung dịch NaOH 1M, thu ancol hỗn hợp chứa a gam muối A b gam muối B (MA > MB) Tỉ lệ gần a : b A 1,6 B 0,8 C 1,1 D 1,3 HD: Chọn A Khi cho 23,16 gam E tác dụng với NaOH thì: n COO  n NaOH  0,33mol  nO(trong X)  0,66 mol Xét q trình đốt cháy hồn tồn 23,16 gam E ta có hệ sau: 12n CO2  2n H2O  m X  16n O 12n CO2  2n H2O  12,6 n CO2  0,93mol    2n CO2  n H2O  2,58 n H2O  0,72 mol 2n CO2  n H2O  2n O2  n O(trong X) Áp dụng độ bất bão hòa đốt cháy hợp chất hữu ta có: n X  n Y  n CO2  n H2O  0,21mol n X  n Y  n E n X  n Y  0,21  nX  0,09   2n X  4n Y  n O(trong X) 2n X  4n Y  0,66  nY  0,12 Xét hỗn hợp E có hệ sau :  Gọi CX CY số nguyên tử C hai este X Y (CX,Y ≥ 4) n CO2  4, 428 , phân tử X Y có nguyên tử C nX  nY Giả sử Y có nguyên tử C thì:  0,09.CX  0,12CY  0,93 CX  vµ CY  4(thỏa) Ta có C E  Vậy hai este X Y C3H5COOCH3 (COOCH3)2 Theo yêu cầu đề ta có: m (COONa)2 0,12.134   1,654 m C 3H5COONa 0,09.108 Câu 54:[Sở Hà Tĩnh - 2019] X Y hai axit cacboxylic hai chức, mạch hở dãy đồng đẳng; Z T hai este chức 14 đvC, đồng thời Y Z đồng phân (MX < MY < MT) Đốt cháy hoàn toàn 17,28 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T cần dùng 10,752 lít LUYỆN THI : 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI ĐT : 09.789.95.825 oxi (ở đktc) Mặt khác 17,28 gam hỗn hợp E tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M thu 4,2 gam hỗn hợp ancol có số mol Số mol X E A 0,06 B 0,05 C 0,04 D 0,03 HD: Chọn A BT: O    2n CO2  n H2O  1,56 n CO2  0,57 mol n NaOH  0,15 mol     CE  3,8 Ta có: n E  44n CO2  18n H2O  32, 64 n H2O  0, 42 mol Nhận thấy: n CO2  n H2O  n E  Các chất E no, hai chức có cơng thức C3H4O4, C4H6O4, C5H8O4 + Nếu Z (COO)2C2H4 T CH3OOC-COOC2H5 n Z  n T  n Z  n T  0, 03 mol Theo đề, ta có:  62n Z  32n T  46n T  4, n X  n Y  0,15  0,06  0,09 n  0,06 mol  X Lập hệ sau:  3n X  4n Y  0,57  0,03.4  0,03.5  0,3 n Y  0,03mol Câu 55: Đốt cháy hoàn toàn 17,44 gam hỗn hợp X gồm ba este đơn chức (trong có hai este đồng phân nhau) cần dùng 0,76 mol O2, thu CO2 10,08 gam H2O Mặt khác đun nóng 17,44 gam X với 300 ml dung dịch NaOH 1M (dùng dư), thu ancol Y 22,25 gam hỗn hợp rắn Z Phần trăm khối lượng muối có khối lượng phân tử lớn hỗn hợp Z A 18,2% B 20,4% C 3,2% D 9,7% HD:Chọn C 10, 08 BTKL  mCO2  17, 44  32.0,76  10,08  31,68g  n CO2  0,72 mol  0,56 mol  18 17, 44 2.0, 72  0,56  2.0, 76 BTNT O  72, 67  X chứa HCOOCH3   nX   0, 24 mol  M X  0, 24 n H2O  Nếu sản phẩm X + NaOH tạo ancol muối thì: BTKL   mCH3OH  17, 44  40.0,3  22, 25  7,19g  n CH3OH  0, 2247 mol  0, 24  Vô lý BTKL   32n CH3OH  18n H2O  7,19g  n CH3OH  0, 205 mol    X chứa este phenol    n H2O  0, 035 mol n CH3OH  n H2O  0, 24 mol   Nếu X chứa este C2 H 4O2 : 0, 205mol Cn H 2n  22k O2 : 0, 035mol phenol:   n CO2  2.0, 205  0,35n  0,72 mol  n  8,86  Loại  X chứa este phenol (0,035 mol) este CH3OH (0,205 mol) n CO2  2x  ny  0, 72mol  y  n    0, 24 C H O : x mol    n H2O  2x   n   k  y  0,56mol   X: Cn H 2n  22k O2 : y mol   y  k  1  0,16 x  y  0, 24  y  0,035  k  5,6  k   n  8, y  0,04, x  0,  X gồm CH3COOC6H5 (0,035 mol), C6H5COOCH3 (0,005 mol), HCOOCH3 (0,2 mol) LUYỆN THI : 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI ĐT : 09.789.95.825 Muối có khối lượng phân tử lớn C6H5COONa %mC H COONa  144.0, 005 100%  3, 2% 22, 25 Câu 56: Đốt cháy hoàn toàn 14,24 gam hỗn hợp X chứa este no, đơn chức, mạch hở thu CO2 H2O có tổng khối lượng 34,72 gam Mặt khác đun nóng 14,24 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp Y chứa ancol hỗn hợp Z chứa muối axit cacboxylic kế tiếp, có a gam muối A b gam muối B (MA < MB) Tỉ lệ gần a:b A 0,6 B 1,25 C 1,20 D 1,50 HD:Chọn B Khi đốt X chứa este no, đơn chức, mạch hở ta ln có: nCO  nH O  0,56mol BTKL : nO2  mCO2  H2O  mX 32 BT :O  0, 64mol   nX  2nCO2  nH 2O  2nO2  0, 2mol  C X  0,56  2,8 0, Vì cho X tác dụng với NaOH thu ancol muối axit cacboxylic nên HCOOCH3 : x mol CH3COOC2 H5 : y mol este X là:   x + y = 0,2  x = 0,12  2x + 4y = 0,56  y = 0,08 Ta có hệ:   Hỗn hợp muối Z gồm HCOONa (A): 0,12 mol CH2COONa (B): 0,08 mol  a : b = 1,243 Câu 57: Hỗn hợp X gồm axit cacboxylic T (hai chức, mạch hở), hai ancol đơn chức dãy đồng đẳng este hai chức tạo T hai ancol Đốt cháy hồn tồn a gam X, thu 8,36 gam CO2 Mặt khác đun nóng a gam X với 100ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thêm tiếp 20ml dung dịch HCl 1M để trung hòa lượng NaOH dư, thu dung dịch Y Cô cạn Y thu m gam muối khan 0,05 mol hỗn hợp hai ancol có phân tử khối trung bình nhỏ 46 Giá trị m A 7,09 B 5,92 C 6,54 D 5,36 HD: Chọn A ancol đơn chức dãy có M  46  Có CH3OH Ancol no, đơn chức, mạch hở 0,1  0, 02   0, 04mol Cn H 2n  22k O4 :  Quy đổi X tương đương với: Cm H 2m  O : 0, 05mol H O :  xmol    n CO2  0,04n  0,05m  0,19  4n  5m  19 ; 14m  18  46  m  Mà n  nên n  3, m  1,  Axit HOOCCH2COOH  m  mCH2  COONa   mNaCl  148.0,04  58,5.0,02  7,09g Câu 58: Cho hỗn hợp A gồm hai chất hữu mạch hở X, Y (chỉ chứa C, H, O mà MX  MY ) tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu 0,2 mol ancol đơn chức muối hai axit hữu đơn chức, dãy đồng đẳng Mặt khác đốt cháy 20,56 gam A cần 1,26 mol O2 thu CO2 0,84 mol H2O, Phần trăm số mol X A là: A 20% B 80% C 40% D 75% LUYỆN THI : 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI ĐT : 09.789.95.825 HD: Chọn B A + 0,2mol NaOH → 0,2 mol ancol đơn chức + muối axit đơn chức, đồng đẳng  A gồm este đơn chức đồng đẳng 20,56 g A + 1,26 mol O2 → CO2 + 0,84 mol H2O BTKL   n CO2  20,56  32.1, 26  18.0,84  1, 04 mol 44 BTNT O    n O A  2.1,04  0,84  2.1, 26  0, mol  n A  0, mol  CA  1,04 2.0,84  5,2, H A   8,4 0,2 0,2 Độ bội liên kết k  5, 2.2   8, 2  Công thức phân tử X C5H8O2 (x mol), Y C6H10O2 (y mol)  x  y  0, x  0,16 0,16    %n X  100%  80% 0, 5x  6y  1, 04  y  0, 04 Câu 59: Este X tạo từ axit cacboxylic hai chức hai ancol đơn chức Đốt cháy hoàn toàn X thu CO2 có số mol với số mol O2 phản ứng Thực sơ đồ phản ứng sau (đúng với tỉ lệ mol) t Ni,t (1) X + 2H2  (2) X + 2NaOH   Z + X + X2 Y Biết X1 X2 thuộc dãy đồng đẳng đun nóng X1 với H2SO4 đặc 170C không thu anken Nhận định sau sai? A X, Y có mạch khơng phân nhánh B Z có cơng thức phân tử C4H2O4Na2 C X2 ancol etylic D X có cơng thức phân tử C7H8O4 HD: Chọn B Đặt CTTQ X CxHyO4 y y   t Cx H y O4   x    O2   xCO2  H 2O   y n CO2  n O2  x  x    y  Đun nóng X1 với H2SO4 đặc 170  C không thu anken mà X phản ứng với H2 theo tỷ lệ : nên X1 CH3OH, axit tạo este có liên kết  C C X2 có dạng CnH2n+1OH  Số nguyên tử H axit     2n  1      Axit HOOC-COOH HOOC-C  C-COOH, ancol X2 C2H5OH Mà X phản ứng với H2 theo tỷ lệ 1:2 nên axit HOOC-C  C-COOH  CTCT X CH3OOC-C  C-COOC2H5 Phương trình phản ứng: Ni,t CH3OOC-C  C-COOC2H5 + 2H2   CH3OOC-CH2CH2COOC2H5 X Y t CH3OOC-C  C-COOC2H5 + 2NaOH   NaOOC-C  C-COONa + CH3OH + C2H5OH LUYỆN THI : 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI ĐT : 09.789.95.825 X Z X1 X2 Câu 60: Hỗn hợp X gồm ba este mạch hở, không phân nhánh có tỉ lệ mol : : Đốt cháy hoàn toàn 23,52 gam X cần dùng 0,84 mol O2, thu CO2 H2O Đun nóng 23,52 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, chưng cất dung dịch sau phản ứng thu 25,56 gam muối hỗn hợp Y gồm hai ancol no, đơn chức Dẫn tồn Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 12,0 gam Phần trăm khối lượng este có khối lượng phân tử lớn hỗn hợp X A 36,22% B 36,73% C 39,80% D 33,67% HD: Chọn A BTKL Có mbình tăng = mY - m H = 12g  mY = 12 + n H   23,52  40n NaOH  25,56  12  2n H  2  n NaOH  0,36 mol Mà n NaOH  n Y  2n H   Đặt CTTQ Y CnH2n + 2O  n H  0,18 mol 2  14n + 18 = 12  2.0,18 13  n=  nH(Y) = 0,36  1,56 mol 23,52 g X + 0,84 mol O2 0,36 BTKL   44n CO2  18n H2O  23,52  32.0,84  50, 4g    n CO  0,9mol   BTKL  2n CO2  n H2O  0,36.2  2.0,84  2, 4g n H2O  0, 6mol      n H(este)  2n H2O  1, 2mol Nhận thấy nH(Y) – nH(este) = nNaOH  chứng tỏ X gồm este axit có dạng Cx(COOH)2 nX = 23,52 nNaOH = 0,18 mol  M X  = 130,67  Có este (COOCH3)2 (0,06 mol) 0,18 Y chứa CH3OH (a mol) CyH2y + 2O (b mol) a  b  0,36    b  y  1  0, 06 a  yb  0,36  0, 42 b  0, 06 0, 06 b  0, 06  y    y2 y 2 0, 06 a  0,3     este lại X có dạng Cm(COOCH3)2 (0,06 mol) Cn(COOCH3)(COOC2H5) (0,06 mol) 118.0,06 + (12m + 118).0,06 + (12n + 132).0,06 = 23,52 m + n =  m = 2, n = este có KLPT lớn X C2(COOCH3)2 %mC2  COOCH3   142.0, 06 100%  36, 22% 23,52 Câu 61: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp M gồm este đơn chức X hiđrocacbon không no Y (phân tử Y nhiều phân tử X nguyên tử cacbon), thu 0,65 mol CO2 0,4 mol H 2O Phần trăm khối lượng Y M A 19,85% B 75, 00% C 19, 40% D 25, 00% HD: Chọn C LUYỆN THI : 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI ĐT : 09.789.95.825 Số nguyên tử C trung bình  n CO2 nM  0, 65  3, 25  Este X có số C  3, Y có số C  0,  x  y  0, x  0,15  3x  4y  0, 65  y  0, 05 Đặt x, y số mol X Y:   Đặt CTTQ X là: C3HmO2 ; Y là: C4 H n  %mY  52.0, 05 100  19, 40% 52.0, 05  72.0,15 Câu 62: Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo X cần 1,106 mol O2, sinh 0,798 mol CO2 0,7 mol H2O Cho 24,64 gam chất béo X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa a mol Br2 Giá trị a là: A 0,10 B 0,12 C 0,14 D 0,16 Câu 63[Đề Minh Họa 2019]: Đốt cháy hoàn toàn 0,06 mol hỗn hợp X gồm ba triglixerit cần vừa đủ 4,77 mol O2, thu 3,14 mol H2O Mặt khác, hiđro hóa hồn tồn 78,9 gam X (xúc tác Ni, to ), thu hỗn hợp Y Đun nóng Y với dung dịch KOH vừa đủ, thu glixerol m gam muối Giá trị m A 86,10 B 57,40 C 83,82 D 57,16 HD: Chọn A Bảo toàn O: 6nX  2nO  2nCO  nH O  nCO  3,38 Bảo toàn khối lượng: mX  mO  mCO  mH O  mX  52,6  2  2 nX  nH2O  nCO / 1  k   k   X cộng 2H2 mX 52   0, 06 ; Khi mX  78,9  nX  0,09 nX X  2H  Y  mY  mX  mH2  79, 26 MX  Y  3KOH   muối C3 H  OH 3 Bảo toàn khối lượng => m muối = 86,1 gam Câu 64[Đề Minh Họa 2019]: Hỗn hợp T gồm ba este X, Y, Z mạch hở (MX < MY < MZ) Cho 48,28 gam T tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,47 mol NaOH, thu muối axit cacboxylic đơn chức hỗn hợp Q gồm ancol no, mạch hở, có số nguyên tử cacbon phân tử Đốt cháy hoàn toàn Q, thu 13,44 lít khí CO2 14,4 gam H2O Phần trăm khối lượng nguyên tố H Y A 9,38% B 8,93% C 6,52% D 7,55% HD: Chọn D Đốt Q  nCO  0, nH O  0,8  nQ  nH O  nCO  0,  C  2 nOQ  nNaOH  0, 47 Số O ancol = 2 nCO2 nQ nO  2,35  C3 H 7OH , C3 H  OH 2 , C3 H  OH 3 nQ mQ  mC  mH  mO  16,32 Bảo toàn khối lượng  mRCOONa  50,76 50, 76  108 : C3 H 5COONa 0, 47 Do M X  M Y  M Z nên este là: =>M muối = 3 LUYỆN THI : 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI ĐT : 09.789.95.825 X : C3 H5COOC3 H Y :  C3 H 5COO 2 C3 H  % H  7,55% Z :  C3 H 5COO 3 C3 H Câu 65: Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam este C4H8O2 thu gam ancol Tên este A Etyl axetat B Metyl propionat C Propyl axetat D Isopropyl fomat Câu 66: Hỗn hợp X gồm metyl fomat, anđehit acrylic axit metacrylic Đốt cháy hoàn toàn m gam X hấp thụ hết sản phẩm cháy vào 70 ml dung dịch Ca(OH)2 1M, thu gam kết tủa khối lượng phần dung dịch tăng thêm 0,22 gam Giá trị m A 1,54 B 2,02 C 1,95 D 1,22 HD: Chọn B C H O CO : 0, 09  Ta có: X C3H 4O     n OTrong X  0, 05(mol) H 2O : 0, 07 C H O  BTKL   m  0,09.12  0,07.2  0,05.16  2,02(gam) Câu 67: X este đơn chức, Y este hai chức (X, Y mạch hở) Đốt cháy 24 gam hỗn hợp E chứa X, Y sản phẩm cháy thu gồm CO2 H2O có số mol 0,6 mol Mặt khác, đun nóng 24 gam E cần dùng 280 ml dung dịch KOH 1M thu muối hỗn hợp F chứa ancol no Dẫn tồn F qua bình đựng Na dư sau phản ứng thấy khối lượng bình tăng 9,16 gam Nếu lấy toàn lượng Y E đốt cháy hồn tồn số mol CO2 thu ? A 0,36 B 0,40 C 0,32 D 0,45 HD: Chọn A BTKL  mancol  9,16  0,28  9,44   mRCOOK  30,24   CH  C  COOK Ta có : n KOH  0,28  n  x CO :1,16  x  2y  0,28 x  0,2 Chay  E  X       2x  5y  0,6  y  0,04 n Y  y H 2O : 0,56 chay   X:CH  C  COOCH3 : 0,2 ; Y   n CO2  1,16  0,2.4  0,36 Câu 68[Sở Vĩnh Phúc - 2019]: X este đơn chức; đốt cháy hoàn toàn X thu thể tích CO2 thể t ch oxi phản ứng; Y este no, hai chức (X, Y mạch hở) Đốt cháy hoàn toàn 25,8 gam hỗn hợp E chứa X, Y oxi vừa đủ thu CO2 H2O có tổng khối lượng 56,2 gam Đun 25,8 gam E với 400ml dung dich KOH 1M vừa đủ; cô cạn dung dịch sau phản ứng thu hỗn hợp muối có khối lượng m gam hỗn hợp ancol đồng đẳng liên tiếp Giá trị m A 43,5 B 37,1 C 33,3 D 26,9 HD: Chọn C Ta có: n O(X)  2n X  4n Y  2n NaOH  0,8 mol 44n CO2  18n H2O  56,  nCO2  0,95 mol  2n CO2  n H2O  2,  n H2 O  0,8 mol BTKL n O2  0,95 mol   Khi đốt cháy hỗn hợp E thì:  + Giả sử X no, đó: n Y  n CO2  n H2O  0,15 mol  n X  0,1 mol BT: C  0,1.CX  0,15.CY  0,95  X HCOOCH3 (0,1 mol) Y H3COOC-COOC2H5 (0,15 mol) Khi cho E tác dụng với NaOH muối thu gồm HCOOK (COOK)  m = 33,3 (g) Câu 69[Sở Vĩnh Phúc – 2019]: Hỗn hợp X gồm etyl axetat, metyl propionat, isopropyl fomat Thủy phân hoàn toàn X cần dùng 200 ml dung dịch KOH 1,5M NaOH 1M, đun nóng thu m LUYỆN THI : 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI ĐT : 09.789.95.825 gam hỗn hợp muối 25 gam hỗn hợp ancol Giá trị m A 43,8 B 39,5 C 40,6 HD: Chọn A Các chất X có CTPT C4H8O2  n X  n OH  0,5mol D 42,4 BTKL   m  mX  mKOH  m NaOH  mancol  43,8 gam Câu 70[Chuyên Trần Phú – HP] Hợp chất X có thành phần gồm C, H, O chứa vòng benzen Cho 1,38 gam X vào 72 ml dung dịch NaOH 0,5M (dư 20% so với lượng cần phản ứng) đến phản ứng hoàn toàn, thu dung dịch Y Cô cạn Y thu m gam chất rắn khan Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 3,45 gam X cần vừa đủ 3,92 l t O2 (đktc), thu 7,7 gam CO2 Biết X có cơng thức tử trùng với công thức đơn giản Giá trị m A 2,46 B 2,64 C 2,22 D 2,28 HD: Chọn A BTKL BT: O Xét phản ứng đốt cháy:   n H O  0,075 mol   n O (X)  0,075 mol Lập tỉ lệ nC : nH : nO = 0,175 : 0,15 : 0,075 = : :  CTPT X C7H6O3 Ta có: n NaOH  0,03 mol mà n NaOH   CTCT X HCOOC6H4OH nX BTKL  n H O  2n X  0,02 mol   m  2, 46 gam 1–D 11 – C 21 – D 31 – C 41 – C 51 – C 61 – C 2–C 12 – A 22 – D 32 – B 42 – B 52 – D 62 – C 3–D 13 – D 23 – D 33 – B 43 – B 53 – A 63 – A 4–C 14 – A 24 – B 34 – C 44 – D 54 – A 64 – D BẢNG ĐÁP ÁN 5–D 6–B 15 – D 16 – A 25 – D 26 – C 35 – B 36 – A 45 – D 46 – C 55 – C 56 – B 65 – D 66 – B 7–C 17 – C 27 – A 37 – C 47 – B 57 – A 67 – A 8–D 18 – D 28 – D 38 – C 48 – D 58 – B 68 – C 9–C 19 – A 29 – B 39 – A 49 – D 59 – B 69 – A 10 – D 20 – C 30 – A 40 – B 50 – A 60 – A 70 – A ... > neste  Trong hỗn hợp hai este có este phenol  neste phenol = nNaOH – neste = 0,01 mol  neste lại = 0,06 – 0,01 = 0,05 mol  Ceste =  HCOOCH3 (0,05 mol) C8H8O2 (0,01 mol) BTKL   meste... lượng muối este)  Este (COOCH3)2 LUYỆN THI : 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI ĐT : 09.789.95.825 Câu 18:[Chuyên Trần Phú HP - Lần 1 /2019] Đốt cháy hoàn toàn 15,84 gam hỗn hợp hai este CH3COOC2H5... - Lần 3 /2019] Đốt cháy hoàn toàn este sau thu số mol CO2 lớn số mol H2O? A CH2=CHCOOCH3 B CH3COOCH3 C CH3COOCH2CH3 D HCOOCH3 Câu 13:[Cụm chuyên ĐB Sông Hồng 2019] Đốt cháy hoàn toàn este no,
- Xem thêm -

Xem thêm: TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN ESTE NĂM 2019, TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN ESTE NĂM 2019