SLIDE ĐẦU TƯ DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP

9 45 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:30

VÊn ®Ị QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP PGS.TS Vò vĂn ninh Häc viƯn tµi chÝnh An i Tổng quan dự án đầu tư 1.1 Khái niệm đặc trưng đầu tư - ầu tư trỡnh sử dụng vốn để hỡnh thành tài sản nhằm thu lợi nhuận tương lai - ặc trưng 1.2 Dự án đầu tư - Dự án đầu tư tập hợp tài liệu trỡnh bày cách chi tiết có hệ thống khía cạnh, nội dung liên quan tới việc thực dự án đầu tư Ti liu hng dn ụn thi KTV 2017 II Xác định dòng tiền dự án đầu tư Cỏc nguyờn tc xác định dòng tiền dự án - Dòng tiền nên đo lường sở tăng thêm đầu tư đưa lại - Nên tính đến chi phí hội - Nên bỏ qua chi phí chìm - Nên tính đến ảnh hưởng chéo - Nên tính đến lạm phát -Nên bỏ qua ảnh hưởng cấu nguồn vốn cách giả định dự án tài tr hon ton bng VCSH I Xác định dòng tiền dự án đầu tư Xỏc nh dũng tin ca d ỏn a Xác định dòng tiền Vốn đầu tư cho tài sản cố định Vốn lưu động bổ sung cho dự án b Xác định dòng tiền vào Dòng tiền hoạt động hàng nm = Lợi nhuận sau thu + Khấu hao TSC Thu hồi vốn lưu động Thu lý TSC c Xác định dòng tiền dù ¸n Tài liệu hướng dẫn ơn thi KTV 2017 III Phương pháp đánh giá lựa chọn dự án đầu tư 3.1 Phương pháp thời gian hoàn vốn (PP) 3.2 Phương pháp thời gian hoàn vốn có chiết khấu (DPP) 3.3 Phương pháp giá trị thun (NPV) 3.4 Phương pháp tỷ suất sinh lời nội (IRR) 3.5 Phương pháp số sinh lời (PI) III Phương pháp đánh giá lựa chọn dự án đầu tư 3.1 Phng phỏp thi gian hon đầu tư (PP) *Khái niệm phương pháp xác định + Trường hợp thứ nhất: Dòng tiền hàng năm đặn Thời gian hoàn vốn = Vốn đầu tư ban đầu Dòng tiền hàng năm + Trường hợp thứ hai: Dòng tiền hàng năm khơng đặn Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017 III Phương pháp đánh giá lựa chọn dự án đầu tư 3.2 Phng phỏp thi gian hồn vốn đầu tư có chiết khấu (DPP) *Khái niệm phương pháp xác định Theo phương pháp này, người ta xác định giá trị dòng tiền hàng năm dự án đầu tư, sau xác định thời gian hồn vốn đầu tư ca d ỏn III Phương pháp đánh giá lựa chọn dự án đầu tư 3.3 Phng phỏp giỏ trị (NPV) *Khái niệm: Giá trị dự án khoản tiền chênh lệch tổng giá trị dòng tiền hàng năm với khoản vốn đầu tư ban đầu * Cách xác định NPV: n NPV   t 1 CF t (1  r ) t  CF Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017 III Phương pháp đánh giá lựa chọn dự án ®Çu t­ 3.3 Phương pháp giá trị (NPV) * Đánh giá lựa chọn dự án đầu tư a Khi dự án có NPV Các dự án bị loại bỏ b Khi dự án có NPV = => Các dự án lựa chọn c Khi dự án có NPV > 0, xét trường hợp: + Nếu dự án độc lập nhau: + Nếu dự án thuộc loại xung khắc nhau: III Phương pháp đánh giá lựa chọn dự án đầu t­ 3.4 Phương pháp tỷ suất doanh lợi nội (IRR) *Khái niệm: Tỷ suất doanh lợi nội tỷ lệ chiết khấu để cho giá trị (NPV) dự án đầu tư * Cách xác định: n  t 1 CF t  CF (1  IRR ) t Tỷ suất doanh lợi nội tỷ suất sinh lời vốn đầu tư dự kiến đạt suốt vòng đời dự án 10 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017 III Phương pháp đánh giá lựa chọn dự án đầu tư 3.4 Phương pháp tỷ st doanh lỵi néi bé (IRR)(tiÕp) * Đánh giá lựa chọn dự án đầu tư a Khi dự án có IRR < r => Các dự án bị loại bỏ b Khi dự án có IRR = r => Các dự án lựa chọn c Khi dự án có IRR > r, xét trường hợp: + Nếu dự án độc lập nhau: + Nếu dự án thuộc loi xung khc nhau: 11 III Phương pháp đánh giá lựa chọn dự án đầu tư 3.5 Phng phỏp số sinh lời (PI) * Khái niệm: Chỉ số sinh lời (PI) phản ánh mối quan hệ tổng giá trị dòng tiền hàng năm dự án đầu tư so với khoản vốn đầu tư ban đầu n * Công thức xác định:  PI  t 1 CF t (1  r ) t CF 12 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017 III Phương pháp đánh giá lựa chọn dự án đầu tư 3.5 Phương pháp số sinh lời (PI) (tiÕp) * Đánh giá lựa chọn dự án đầu tư a Khi dự án có PI < => Các dự án bị loại bỏ b Khi dự án có PI = => Các dự án lựa chọn c Khi dự án có PI > 1, xét trường hợp: + Nếu dự án độc lập nhau: + Nếu dự án thuộc loại xung khc nhau: 13 III Phương pháp đánh giá lựa chọn dự án đầu tư điều kiện thực tế Lựa chọn dự án đầu tư thuộc loại xung khắc có tuổi thọ khác (không đồng thời gian) Bước 1: xác định NPV dự án Bước 2: dàn NPV dự ¸n c¸c năm tån t¹i cđa nã  B­íc 3: dự án có kết bước lớn dự án lựa chọn 14 Ti liệu hướng dẫn ơn thi KTV 2017 III Ph­¬ng pháp đánh giá lựa chọn dự án đầu tư ®iỊu kiƯn thùc tÕ 2.Đầu tư thay máy móc thiết bị * Ngun tắc: Sử dụng dòng tiền tăng thêm dự án đầu tư thay tạo * Cách xác định dòng tiền dự án đầu tư thay thế: + Dòng tiền tăng thêm = Số vốn đầu tư cho máy + VLĐ bổ sung (nếu có)-Thu lý máy cũ + Dòng tiền vào tăng thêm = Lợi nhuận sau thuế tăng thêm + Khấu hao tăng thêm + Thu lý máy (nếu có ) + Thu hồi VL tng thờm (nu cú) 15 III Phương pháp đánh giá lựa chọn dự án đầu tư điều kiƯn thùc tÕ Phân tích độ nhạy dự án * Mục đích: Nhằm xem xét mức độ tác động biến số chủ yếu sản lượng, giá bán, chi phí có định, chi phí biến tới NPV dự án * Các bước tiến hành: Bước 1: Tuỳ theo dự án, lựa chọn biến số chủ yếu có tác động mạnh tới NPV dự án Bước 2: Xém xét ảnh hưởng biến số lựa chọn tới NPV dự án 16 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017 III Phương pháp đánh giá lựa chọn dự án đầu t­ ®iỊu kiƯn thùc tÕ Tû lƯ biÕn ®éng theo mức NPV dự án kỳ vọng Số lượng Giá bán Chi phí sp sp biến đổi Tỷ lệ tăng 10% NPVst NPVgt NPVvt Møc kú väng NPV0 NPV0 NPV0 Tû lƯ gi¶m 10% NPVsg NPVgg NPVvg Bước 3: Trên sở biết mức độ dao động NPV biến số thay đổi Biến số có thay đổi lớn biến số tác động mạnh tới dự án Từ có thêm thông tin cho việc lựa chọn dự án 17 KÕt luËn Sử dụng dòng tiền tăng thêm để đánh giá lựa chọn dự án đầu tư khơng sử dụng dòng lợi nhuận kế tốn Tỷ suất chiết khấu sử dụng đánh giá hiệu dự án đầu tư thơng thường chi phí sử dụng vốn bình quân dự án đầu tư Trong phương pháp đánh giá hiệu dự án, phương pháp sử dụng phổ biến NPV IRR Khi dự án có mức độ rủi ro khác nhau, để so sánh cần thiết phải điều chỉnh mức độ rủi ro để đảm bảo đồng 18 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017 ... sau thuế + KhÊu hao TSCĐ  Thu håi vèn l­u động Thu lý TSC c Xác định dòng tiền dự án Ti liu hng dn ụn thi KTV 2017 III Phương pháp đánh giá lựa chọn dự án đầu tư 3.1 Phương pháp thời gian hoàn... khoản vốn đầu tư ban đầu n * Công thức xác định:  PI  t 1 CF t (1  r ) t CF 12 Tài liệu hng dn ụn thi KTV 2017 III Phương pháp đánh giá lựa chọn dự án đầu tư 3.5 Phương pháp số sinh li (PI)... đánh giá lựa chọn dự án đầu tư điều kiện thực tế Lựa chọn dự án đầu tư thuộc loại xung khắc có tu i thọ khác (không đồng thời gian) Bước 1: xác định NPV dự án Bước 2: dàn NPV dự án nm tồn
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE ĐẦU TƯ DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP, SLIDE ĐẦU TƯ DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP

Từ khóa liên quan