T. Anh 3 Unit 2 Lesson 2.2

13 98 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:29

Bài giảng được soạn thảo trên power point với các nội dung cơ bản của bài Tiếng Anh 3 Unit 2. Lesson 2 Tiết 2. Thầy cô có thể sử dụng để tham khảo, chỉnh sửa, bổ sung tùy thuộc vào ý tưởng của mình khi lên lớp. Hi vọng bài soạn thảo cơ bản này có thể hỗ trợ thầy cô giảm bớt thời gian chuẩn bị trong quá trình soạn thảo bài giảng của mình. :) ...Review - How you spell your name? The Alphabet Unit What’s your name? Lesson 2. 2 - My name's Peter - Hello, Peter My name's Mai 2 - My name's Linda What’s your name? - Hi, Linda My name's
- Xem thêm -

Xem thêm: T. Anh 3 Unit 2 Lesson 2.2, T. Anh 3 Unit 2 Lesson 2.2