SLIDE phân tích tài chính - step by step

21 28 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:26

Các nội dung phân tích tình hình tài Phân tích khái qt tình hình tài doanh nghiệp Phân tích tình hình huy động vốn sử dụng vốn doanh nghiệp Phân tích tình hình tài trợ bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh Phân tích tình hình cơng nợ khả tốn Phân tích khả tạo tiền tình hình lưu chuyển tiền tệ Phân tích tình hình kết kinh doanh doanh nghiệp Phân tích hiệu suất hiệu sử dụng vốn Phân tích rủi ro tài Lê Linh Giang - Team ơn thi CPA Deloitte VN Phân tích khái qt tình hình tài cơng ty Step ay step: Lập bảng phân tích – tính tốn tiêu (MAX – 14 tiêu) Note: công thức có loại: tiêu thời điểm tiêu thời kỳ - tiêu thời điểm: công thức gồm tiêu lấy từ Balance sheet Chỉ tiêu 31/12/N 31/12/N-1 Tăng/giảm(+/(-)) % - tiêu thời kỳ: công thức có tiêu lấy từ P&L Chỉ tiêu Năm N Năm N-1 Tăng/giảm(+/(-)) % - Các tiêu tuyệt đối (công thức cộng/ trừ)  so sánh tăng giảm giá trị tăng giảm % - Các tiêu tương đối (cơng thức có nhân/chia)  ONLY so sánh tăng giảm giá trị không so sánh % Phân tích khái quát Phân tích tổng quát quy mơ tài chính (5 tiêu) Phân tích theo nhóm tiêu – vào liệu đề cho: o khả tự tài trợ ((2 tiêu) (note: có tiêu hệ số tự trợ phản ánh khả độc lập hay phục thuộc tài cơng ty, tiêu khác (hệ số tự tài trợ TSCĐ…) không phản ánh  đó, khơng đưa kết luận phục thuộc hay độc lập phân tích tiêu khác.) o Khả đầu tư (1 tiêu) o Khả tốn (3 tiêu) (cơng thức chung: NGUỒN LỰC/ NỢ CẦN THANH TỐN - Trong đó: nguồn lực: Tổng TS, TSNH, Lưu chuyển tiền thuầnHĐKD , ) o Hiệu suất dụng vốn (1 tiêu) o Chỉ tiêu khả sinh lời (2 tiêu) (ROA, ROE) Chi tiết cách phân tích: Chỉ tiêu khái quát quy mơ tài Chỉ tiêu thời điểm Tổng nguồn vốn Chỉ tiêu thời kỳ Tổng luân chuyển Lợi nhuận sau thuế Dòng tiền thu vào kỳ (tính CF – direct) Lưu chuyển tiền Kết luận: Lê Linh Giang - Team ôn thi CPA Deloitte VN Nói tăng giảm- giá trị - tỷ lệ tương ứng công ty cuối năm … triệu đồng, đầu năm … triệu đồng, cuối năm tăng/Giảm so với đầu năm … triệu đồng, tương đương với tỷ lệ tăng/giảm …% Kết luận chung tiêu Chứng tỏ quy mô nguồn vốn huy động công ty so với đầu năm tăng lên/giảm Chứng tỏ quy mô doanh thu, thu nhập (luân chuyển thuần) công ty năm N tăng lên/giảm so với năm N-1 Nhưng tỷ lệ tăng LNST lớn hơn/nhỏ tỷ lệ tăng LCT công ty năm N … triệu đồng, năm N-1 …triệu Như năm N công ty sử dụng tiết kiệm/lãng phí chi phí trình hoạt động đồng, tăng/giảm …triệu đồng, tương đương tỷ lệ tăng/giảm…% Như năm N-1 cơng ty có gia tăng dòng tiền thu vào năm N cơng ty lại có sụt giảm dòng tiền thu vào Như năm N-1 cơng ty có gia tăng dòng tiền năm N cơng ty lại có sụt giảm dòng tiền Như quy mô nguồn vốn huy động tăng/giảm, quy mô doanh thu, lợi nhuận công ty tăng lên/giảm năm N có sụt giảm dòng tiền + Khái quát khả tự tài trợ Chỉ tiêu khả tự Nói tăng giảm- giá trị - tỷ lệ tương ứng tài trợ - tiêu thời Nhận xét chung điểm Hệ số tự tài trợ (Ht) công ty cuối năm … lần, đầu năm … lần, cuối năm tăng/Giảm so với đầu năm … lần Như thời điểm đầu năm công ty có khả Hệ số tự tài trợ tài sản tự tài trợ … lần tổng tài sản/TSDH/TSCĐ (mẫu số) vốn chủ sở hữu dài hạn Hệ số tự tài trợ tài sản đến cuối năm có khả tự tài trợ được… lần tổng tài sản/TSDH/TSCĐ (mẫu số) Cố định vốn chủ sở hữu Chỉ nguyên nhân Kết luận Khả tự tài trợ công ty cuối năm so với đầu năm tăng lên nguyên nhân cuối năm so với đầu năm công ty tăng huy động từ VCSH nhiều so với nợ phải trả Cả hai thời điểm đầu năm cuối năm công ty phụ thuộc/ đơc lập mặt tài bên ngồi phụ thuộc có xu hướng tăng/giảm dần cuối năm N Như hai thời điểm đầu năm cuối năm cơng ty có khả tài trợ phần TSDH (nhất TSCĐ) VCSH Đầu năm cơng ty có khả tự tài trợ …lần TSDH … lần TSCĐ VCSH Nhưng đến cuối năm cơng ty có khả tự tài trợ … lần TSDH … lần TSCĐ VCSH Khả tự tài trợ TSDH TSCĐ cơng ty có xu hướng giảm dần cuối năm Note: - phân tích tổng quát phân tích điểm chung - có tiêu hệ số tự trợ phản ánh khả độc lập hay phục thuộc tài cơng ty, tiêu khác (hệ số tự tài trợ TSCĐ…) khơng phản ánh  đó, khơng đưa kết luận phục thuộc hay độc lập phân tích tiêu khác - Chỉ tiêu >1  DN có khả tự tài trợ tồn = VCSH - tiêu 0 Vốn lưu chuyển công ty thời điểm cuối năm … triệu đồng, đầu năm … triệu đồng Như vậy, hai thời điểm đầu năm cuối năm công ty sử dụng phần Nguồn vốn dài hạn (Sau tài trợ cho TSDH) để tài trợ cho TSNH (Đầu năm sử dụng … triệu đồng, cuối năm sử dụng … triệu đồng) Nếu VLC0 Vốn lưu chuyển công ty thời điểm cuối năm … triệu đồng, tăng so với đầu năm … triệu đồng, với tỷ lệ tăng …% ảnh hưởng nhân tố: + Do TSNH công ty cuối năm so với đầu năm tăng … triệu đồng, tương đương với tỷ lệ tăng …% Từ làm tăng vốn lưu chuyển … triệu đồng + Do Nợ ngắn hạn công ty cuối năm so với đầu năm tăng … triệu đồng, tương đương với tỷ lệ tăng …% Từ làm giảm vốn lưu chuyển …triệu đồng Nhưng số tăng TSNH nhiều số giảm Nợ ngắn hạn nên vốn lưu chuyển cuối năm so với đầu năm tăng lên Nếu VLC >0 Hoạt động tài trợ công ty hai thời điểm đầu năm cuối năm tương đối hợp lý Cách thức tài trợ xét lâu dài mang lại ổn định lâu dài tình hình tài cơng ty Tuy nhiên tài trợ nhiều chi phí sử dụng vốn cao Nếu VLC
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE phân tích tài chính - step by step, SLIDE phân tích tài chính - step by step