LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHÉP QUAY - TRẦN TUẤN HUY

11 37 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:25

TÀI LIỆU LUYỆN THI LỚP 11 PHÉP QUAY PHÉP QUAY I LÝ THUYẾT Khái niệm  IM  IM  Cho điểm I góc quay  , phép biến hình biến điểm M thành M  cho  gọi  IM ; IM     phép quay tâm I góc quay  , kí hiệu Q I ;   IM  IM  Q I ;  : M  M     IM ; IM     +   quay theo chiều dương (ngược chiều kim đồng hồ) +   quay theo chiều dương (ngược chiều kim đồng hồ) +    2k  1   phép quay trở thành phép đối xứng tâm +   2k  phép quay trở thành phép đồng Tính chất - Q I ;   M   M ; Q I ;   N   N   M N   MN   neáu     - Q I ;   d   d  Khi  d ; d        neáu       - Biến điểm thành điểm, đoạn thẳng thành đoạn thẳng nó, đường thẳng thành đường thẳng, đường tròn thành đường tròn có bán kính Biểu thức tọa độ  x   y ; Q O;90o : M  x; y   M   x; y       y  x  x  y Q O;90o : M  x; y   M   x; y        y   x Trường hợp tổng quát;  x  x cos   y sin  Q O;  : M  x; y   M   x; y      y  x sin   y cos  II  x   x  a  cos    y  b  sin   a Q I ;  : M  x; y   M   x; y      I  a; b    y   x  a  sin    y  b  cos   b BÀI TẬP CÂU HỎI LÝ THUYẾT Câu 1: Câu 2: Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A Phép quay biến đường thẳng thành đường thẳng song song trùng với B Phép tịnh tiến biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng C Phép quay biến đường tròn thành đường tròn có bán kính D Phép tịnh tiến biến tam giác thành tam giác Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A Phép quay Q   O;   2 biến đường thẳng  thành đường thẳng  , suy    TRẦN TUẤN HUY – 0989938082 – HỌC SINH TÂN YÊN ÔN THI ĐẠI HỌC | TY2 TÀI LIỆU LUYỆN THI LỚP 11 B Phép quay Q   O;   4 PHÉP QUAY biến đường thẳng thành đường thẳng song song với C Phép quay QO ; k 1   k   phép đối xứng tâm O D Phép quay Q O;2 k   k    phép đồng Câu 3: Câu 4: Câu 5: Phép quay sau phép đồng A Phép quay tâm I , góc quay 2 B Phép quay tâm I , góc quay 300 C Phép quay tâm I , góc quay 180 D Phép quay tâm I , góc quay 90 Khẳng định sau sai? A Phép tịnh tiến biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng B Phép tịnh tiến biến tam giác thành tam giác C Phép quay biến đường thẳng thành đường thẳng song song trùng với D Phép quay biến đường tròn thành đường tròn có bán kính Phép quay tâm I góc quay    k , k  Z  khơng có tính chất sau đây? A Biến đường tròn thành đường tròn có bán kính B Biến đường thẳng thành đường thẳng song song trùng với C Biến tam giác thành tam giác D Biến điểm thẳng hàng thành điểm thẳng hàng Câu 6: Khẳng định sai? A Phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách hai điểm B Phép quay bảo toàn khoảng cách hai điểm C Phép quay biến đường tròn thành đường tròn có bán kính D Nếu  OM '; OM    M’ ảnh M qua phép quay QO ,  Câu 7: Vì M’ ảnh M qua phép quay QO ,  OM '  OM góc lượng giác  OM '; OM    Câu 8: Cho hai điểm phân biệt A,B Khẳng định sau đúng? A Có vơ số phép đối xứng trục biến A thành B B Có phép quay biến A thành B C Có hai phép tịnh tiến biến A thành B D Có phép đối xứng tâm biến A thành B Có câu mệnh đề câu sau đây: i) Phép quay bảo toàn khoảng cách hai điểm ii) Phép quay biến đường thẳng thành đường thẳng song song với iii) Phép quay biến tam giác thành tam giác iv) Phép quay biến đường tròn thành đường tròn có bán kính A Câu 9: B C D Khẳng định sau sai? A Phép quay biến đường thẳng thành đường thẳng song song trùng với TRẦN TUẤN HUY – 0989938082 – HỌC SINH TÂN YÊN ÔN THI ĐẠI HỌC | TY2 TÀI LIỆU LUYỆN THI LỚP 11 PHÉP QUAY B Phép tịnh tiến biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng C Phép tịnh tiến biến tam giác thành tam giác D Phép quay biến đường tròn thành đường tròn có bán kính Câu 10: Khẳng định sai? A Phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách hai điểm bất lỳ B Phép quay biến đường tròn thành đường tròn có bán kính C Phép quay bảo toàn khoảng cách hai điểm D Nếu M  ảnh M qua phép quay QO ;   OM ; OM    Câu 11: Phép quay khơng có tính chất tính chất sau: A Bảo tồn khoảng cách hai điểm B Biến đường thẳng thành đường thẳng song song trùng với C Biến tam giác thành tam giác D Biến đường tròn thành đường tròn có bán kính XÁC ĐỊNH ẢNH, TẠO ẢNH KHƠNG CĨ TỌA ĐỘ Câu 12: Cho hình vng ABCD tâm O Tìm ảnh tam giác OAB qua phép quay tâm O , góc quay 90 A Tam giác OAB B Tam giác OBC C Tam giác OCD D Tam giác ODA Câu 13: Đồng hồ thời điểm 12 Khi kim giờ kim phút quay góc lượng giác là: A 3600 B 30 C 390 D 3600 Câu 14: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm A  2;  Phép quay tâm O góc quay   90 biến điểm A thành điểm sau đây? A  2;  B  0; -2  C  2;  D  0;  Câu 15: Cho tam giác ABC có diện tích 16 Gọi A’, B’, C’ ảnh A, B, C qua phép quay tâm O, góc quay 900 Khi diện tích tam giác A’B’C’ bằng: A B C D 16 Câu 16: Cho tam giác ABC có trọng tâm G Với giá trị  phép quay QG ,  biến tam giác ABC thành nó? A   3 B   4 C    D    Câu 17: Cho hình vng ABCD tâm O Xét phép quay Q có tâm O góc quay  Với giá trị sau  , phép quay Q biến hình vng ABCD thành nó?     B C D Câu 18: Cho tam giác ABC có tâm O (như hình vẽ) Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A TRẦN TUẤN HUY – 0989938082 – HỌC SINH TÂN YÊN ÔN THI ĐẠI HỌC | TY2 TÀI LIỆU LUYỆN THI LỚP 11 PHÉP QUAY A O B C A Phép quay Q A;600 biến B thành C   B Phép quay Q O ;1200 biến C thành A   C Phép quay Q O;1200 biến AOB thành BOC   D Phép quay Q O;1200 biến tam giác ABC thành   Câu 19: Cho ABC có H chân đường cao hạ từ A Gọi B ';C ' ảnh B;C qua phép quay  tâm A , góc quay 900 H ' hình chiếu vng góc A lên cạnh B 'C ' Số đo góc AH 'H A 300 B 600 C 450 D 900 Câu 20: Cho hình vng ABCD tâm O , gọi M , N , P, Q trung điểm cạnh AB, BC , CD, DA Phép dời hình sau biến tam giác AMO thành CPO ?  A Phép tịnh tiến theo MO B Phép quay tâm O góc quay 90  C Phép tịnh tiến theo AO D Phép quay tâm O góc quay 180 Câu 21: Cho hai hình vng ABCD BEFG hình bên Tìm ảnh tam giác ABG qua phép quay tâm B , góc quay 90 A BCD B CBE C ABD D DCG Câu 22: Cho lục giác ABCDEF tâm O Phép biến hình biến ABF thành CBD  A Phép quay quanh tâm O với góc quay 1200 B Phép tịnh tiến theo AC C Phép đối xứng qua trục BE D Quay quanh tâm O với góc quay 1200 Câu 23: Cho ABC đều, có trọng tâm G Phép quay biến ABC thành nó? A Q  G,   2 B Q 2  G,    C Q 3  G,    TRẦN TUẤN HUY – 0989938082 – HỌC SINH TÂN YÊN ÔN THI ĐẠI HỌC D Q  G,   3 | TY2 TÀI LIỆU LUYỆN THI LỚP 11 PHÉP QUAY Câu 24: Trong mặt phẳng Oxy , phép quay sau biến hình vng ABCD tâm O thành A Q A,90 B Q A,45 C Q0,90 D Q0,45 Câu 25: Cho tam giác ABC (như hình bên) có trọng tâm G Phép quay tâm G , góc  biến đường thẳng AB thành đường thẳng CA Khi B C A A α  60o B α  60o C α  120o D α   120o Câu 26: Cho tam giác ABC có tâm điểm O Phép quay tâm O , góc quay φ biến tam giác ABC thành Khi đó góc φthỏa mãn A   600 B   900 C   1200 D   1800 Câu 27: Trong mặt phẳng, cho hai đường thẳng cắt d d' Có phép quay biến đường thẳng d thành đường thẳng d' ? A B C D Vô số Câu 28: Cho tam giác ABC có G trọng tâm Trong phép quay sau đây, phép quay biến tam giác ABC thành : A QG ;120 B Q A;120 D Q G ;60 C Q G ;180 Câu 29: Cho hình vng ABCD tâm O Xét phép quay Q có tâm O góc quay  Với giá trị sau  , phép quay Q biến hình vng ABCD thành nó? A  Câu 30: Cho B hình  vuông ABCD tâm C  O ,gọi M , N , P, Q D  trung điểm AB, BC , CD, DA Phép dời hình sau biến AMO thành CPO ?  A Phép tịnh tiến véc-tơ AM B Phép đối xứng trục MP C Phép quay tâm A góc quay 1800 D Phép quay tâm O góc quay 1800 Câu 31: Cho hình vng ABCD tâm O Khẳng định sau đúng? A Phép quay Q   biến ABCD thành  O,   6 B Phép quay Q   O,   4  biến ABCD thành C Tồn vơ số phép quay tâm O biến ABCD thành D Tồn hai phép quay tâm O biến ABCD thành Câu 32: Cho hình bình hành ABCD tâm O , phép quay Q O , 1800 biến đường thẳng AD  thành đường thẳng: A CD B CB  C BA TRẦN TUẤN HUY – 0989938082 – HỌC SINH TÂN YÊN ÔN THI ĐẠI HỌC D AC | TY2 cạnh TÀI LIỆU LUYỆN THI LỚP 11 PHÉP QUAY Câu 33: Cho hai hình bình hành ABCD CEFB nằm hai phía đường thẳng BC G đỉnh thứ tư hình bình hành DCEG , O trung điểm AC Phép quay tâm O , góc quay 1800 biến đường thẳng AD thành đường thẳng A CE B BC C BE D AG XÁC ĐỊNH ẢNH TẠO ẢNH CÓ TỌA ĐỘ 2 Câu 34: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn  C  :  x     y    Ảnh đường tròn qua phép quay tâm O góc 90 2 B  x     y    2 D  x     y    A  x     y    C  x     y    2 2 Câu 35: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường thẳng  d  : x  y   Phép quay tâm O ( O gốc tọa độ), góc quay 90 biến đường thẳng d thành đường thẳng d  Phương trình đường thẳng d  là: A x  y   B x  y   C x  y   D x  y   Câu 36: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , phép quay tâm O góc 900 biến điểm A  0;  thành điểm A có tọa độ A A  0;  B A  2;  C A  0;   D A  2;  Câu 37: Ảnh M  5;0  qua phép quay tâm O , góc 90 A  0; 5  B  5;0  C  5;0  D  0;5  Câu 38: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm M (2;0) Tìm ảnh điểm M qua phép quay tâm O góc quay 900 A (0; 2) B (0; 2) C (2; 2) D ( 2; 2) Câu 39: Ảnh điểm M  3;  qua phép qua tâm O , góc quay 90 điểm có tọa độ A  2; 3 B  2; 3  C  2;3 D  2;3  Câu 40: Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho điểm A  2;3 Tọa độ điểm A  Q O;90   A  là: A  2;3 B  3; 2  C  2; 3 D  3;  Câu 41: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A  3;  Gọi A ảnh điểm A qua phép quay tâm O  0;0  , góc quay 90 Điểm A có tọa độ A A  3;4  B A  4; 3 C A  3; 4  D A  4;3 Câu 42: Cho M  3;0  phép quay tâm O góc quay 90 biến điểm M thành điểm M  có tọa độ TRẦN TUẤN HUY – 0989938082 – HỌC SINH TÂN YÊN ÔN THI ĐẠI HỌC | TY2 TÀI LIỆU LUYỆN THI LỚP 11 A  0; –3 PHÉP QUAY B  –3;0  C  3;0  D  0;3 Câu 43: Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm N  2;3 Ảnh điểm N qua phép quay tâm O góc quay 900 điểm N  có tọa độ A  3; 2  B  3;2  C  3; 2  D  3;2  Câu 44: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho  : x  y  Gọi  ảnh  qua phép quay tâm O góc 120o Tìm góc đường thẳng   A 30o B 60o C 120o D 150o  Câu 45: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm A  3;0  Tìm tọa độ ảnh A điểm A qua phép quay QO2 A A  0; 3 B A  3;0  C A  0;3   D A 3; Câu 46: Điểm sau ảnh M  4;5  qua phép quay tâm O  0;0  góc quay 90 ? A  5;4  B  4; 5 C  5; 4  D  4; 5  Câu 47: Trong hệ tọa độ Oxy , ảnh điểm M  0;2  qua phép quay tâm O , góc quay 900 là? A M   0;2  B M   0;   C M   2;0  D M   2;0  Câu 48: Ảnh điểm M  3;  qua phép qua tâm O , góc quay 90 điểm có tọa độ A  2; 3 B  2; 3 C  2;3 D  2;3 Câu 49: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A   2; 1 Ảnh A ' A qua phép quay tâm O, góc 90o có tọa độ A A  2; 1 B A  2; 1 C A  1;   D A 1;  Câu 50: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A  0;3 Tìm tọa độ điểm A ' ảnh điểm A qua phép quay tâm O góc quay 900 A A '  0; 3  B A '  3;0  C A '  3;0  D A '  3;3 Câu 51: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm A  2; 1 Ảnh A qua phép quay tâm O , góc quay 900 A A ' 1;2  B A '  1;2  C A '  2;1 D A '  1; 2  Câu 52: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho điểm M  3;  Tìm tọa độ điểm M  ảnh điểm M qua phép quay tâm O góc quay 90 A M   2;3 B M   2;3 C M   2; 3 TRẦN TUẤN HUY – 0989938082 – HỌC SINH TÂN YÊN ÔN THI ĐẠI HỌC D M   2; 3 | TY2 TÀI LIỆU LUYỆN THI LỚP 11 PHÉP QUAY Câu 53: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , tìm tọa độ điểm M  ảnh điểm M 1;  qua phép quay tâm O , góc quay 90 A M '  2; 1 B M '  2;1 C M ' 1;   D M '  2;1 Câu 54: Cho M  3;0  phép quay tâm O góc quay 90 biến điểm M thành điểm M  có tọa độ A  0; –3  B  –3;  C  3;0  D  0;3 Câu 55: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm I  3;1 Phép quay tâm I góc quay 90 biến điểm O thành A O  4;  B O  2;  C O  2;   D O  4;   Câu 56: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , gọi B  a; b  ảnh điểm A  3;  1 qua phép quay tâm O , góc quay 90 Tính S  a  b A S  10 B S  C S  D S  Câu 57: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho M  3;  Gọi M   a; b  ảnh M qua phép quay tâm O góc quay 90 Tính giá trị a  b A B C 16 D 25 Câu 58: Tìm ảnh đường tròn  x  1   y    qua phép quay tâm O góc quay 90 2 B  x     y  1  2 D  x     y  1  A  x     y  1  C  x     y  1  2 2 Câu 59: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M  2;  Hỏi điểm sau đây, điểm ảnh điểm M qua phép quay tâm O góc quay 45 ?  A  1;1   C  2;  B 2;  D 0; 2 Câu 60: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai đường thẳng d : x  y   d ' : x  y   Nếu có phép quay biến đường thẳng thành đường thẳng số đo góc quay  với     180  là: A 120 B 60 C 90 D 45 Câu 61: Trong mặt phẳng Oxy , ảnh điểm M  6;6  qua phép quay tâm O góc quay 450   A M ' 0; 6   B M ' 6 2;   C M ' 0;   D M ' 2; Câu 62: Trong mặt phẳng Oxy , ảnh đường thẳng ( d ) : 3x  y   qua phép quay tâm o góc quay 900 đường thẳng có phương trình sau đây? A x  y   B x  y   C x  y   D x  y   TRẦN TUẤN HUY – 0989938082 – HỌC SINH TÂN YÊN ÔN THI ĐẠI HỌC | TY2 TÀI LIỆU LUYỆN THI LỚP 11 PHÉP QUAY Câu 63: Trong mặt phẳng Oxy , cho M 1;0  Phép quay tâm O góc 900 biến điểm M thành điểm M  có tọa độ là: A  0;  B  0;1 C 1;1 D  2;0  Câu 64: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , tìm tọa độ điểm A' ảnh A  5;  qua phép quay tâm O góc 450   B A '  0;5  A A ' 0;5   D A '  5; 5  C A ' 0; 5 Câu 65: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d : x  y   Gọi d ' ảnh d qua phép quay tâm O góc 90 Khi đó: A d ' : x  y   B d ' : x  y   C d ' : x  y   D d ' : 3x  y  Câu 66: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , phép quay tâm I 1; 2 góc quay 90 biến điểm A(2; 3) thành điểm B có tổng hồnh độ tung độ bằng: A B 1 D C 2 Câu 67: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , đường tròn C  :  x     y  3  ảnh đường tròn C  qua phép quay tâm O , góc quay 90 Khi phương trình đường tròn C  là: 2 B  x     y  3  2 D  x     y  3  A  x  3   y    C  x  3   y    2 2 Câu 68: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , tìm tọa độ điểm A ' ảnh điểm A  3;6  qua phép quay tâm O , góc quay 1800 A A '  3; 6  B A '  3;  C A '  3;  D A '  3; 6  Câu 69: Trong mặt phẳng Oxy ảnh điểm M  6;1 qua phép quay QO; 90 (tâm O, góc quay 90 ) là: A M  1;6  B M   6;  1 C M   1;   D M   6;1 Câu 70: Phép quay tâm I  4; 3 góc quay 180o biến đường thẳng d : x  y   thành đường thẳng có phương trình là: A x  y   B x  y   C x  y   Câu 71: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , phép quay tâm O góc quay D x  y   π biến đường thẳng d : x  y   thành đường thẳng có phương trình: A x  y   B x  y   C x  y   D x  y   Câu 72: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d có phương trình 3x  y   Viết phương trình đường thẳng  ảnh đường thẳng d qua phép quay tâm O góc quay 90 A x  y   B x  y   C 3x  y   D 3x  y   Câu 73: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng d : 5x  y  15  Viết phương trình đường thẳng d ' ảnh đường thẳng d qua phép quay tâm O góc 900 TRẦN TUẤN HUY – 0989938082 – HỌC SINH TÂN YÊN ÔN THI ĐẠI HỌC | TY2 TÀI LIỆU LUYỆN THI LỚP 11 A x  y  15  PHÉP QUAY B 3x  y  15  C 5x  y  15  D x  y  15  Câu 74: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , phép quay tâm O góc quay 90 biến đường thẳng d : x  y  thành đường thẳng d ' có phương trình A d ' : x  y  B d ' : x  y  C d ' : x  y  D d ' : x  y  Câu 75: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm I  3;1 Phép quay tâm I góc quay 90 biến điểm O thành A O  4;  B O  2;  C O  2;   D O  4;   Câu 76: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , gọi B  a; b  ảnh điểm A  3;  1 qua phép quay tâm O , góc quay 90 Tính S  a  b A S  10 B S  C S  D S  Câu 77: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho M  3;  Gọi M   a; b  ảnh M qua phép quay tâm O góc quay 90 Tính giá trị a  b A B C 16 D 25 Câu 78: Tìm ảnh đường tròn  x  1   y    qua phép quay tâm O góc quay 90 2 B  x     y  1  2 D  x     y  1  A  x     y  1  C  x     y  1  2 2 2 Câu 79: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn  C  :  x     y    Ảnh đường tròn qua phép quay tâm O góc 90 2 B  x     y    2 D  x     y    A  x     y    C  x     y    2 2 Câu 80: Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm M  2;2  Hỏi điểm sau đây, điểm ảnh điểm M qua phép quay tâm O góc quay 45 ? A  1;1   B 2; C  2;    D 0; 2 Câu 81: Phép quay tâm O  0;0  góc quay 360 biến đường tròn  C  : x  y  x   thành đường tròn có phương trình A x  y  x   B x  y  x   C x  y  x   D x  y  x   Câu 82: Cho phép quay tâm O(0;0) góc quay 1800 biến đường thẳng d : x  y   thành đường thẳng có phương trình là: A x  y   B x  y   C x  y   D x  y   Câu 83: Cho đường tròn  C  : x  y  x  y   có tâm I Ảnh I qua phép quay tâm O, góc quay   900 I’ có tọa độ: A I '  6;  B I '  6;2  C I '  3;1 TRẦN TUẤN HUY – 0989938082 – HỌC SINH TÂN YÊN ÔN THI ĐẠI HỌC D I '  3; 1 10 | TY2 TÀI LIỆU LUYỆN THI LỚP 11 PHÉP QUAY Câu 84: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng d : 3x  y   , ảnh d  đường thẳng d qua phép quay tâm O , góc quay 90o A d  : x  y   B d  : x  y   C d  : 3x  y   D d  : x  y   Câu 85: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng d : x  y  Tìm phương trình đường thẳng d  ảnh đường thẳng d qua phép quay Q( O , 90 ) A x  y   C x  y  B x  y   D x  90 y  Câu 86: Phép quay tâm O  0;0  góc quay 900 biến điểm A(0;5) thành điểm A ' có tọa độ A ( 5; 0) B ( 5; 0) C (2; 3) D (3; 0) Câu 87: Cho đường thẳng d : x  y   , đường thẳng đường thẳng có phương trình sau ảnh d qua phép quay tâm O  0;0  góc 900 A x  y   B x  y   C 3x  y   D x  y   Câu 88: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho I  3; 3 A  6;  Phép quay Q  I,   2 biến điểm A thành điểm B Tìm tọa độ điểm B A B  0;   B B  6;  C B  0;  D B  0;6  ỨNG DỤNG CỦA PHÉP QUAY Câu 89: Trong mặt phẳng Oxy , ảnh đường tròn  C  :  x  1  y  qua phép quay tâm O góc quay -900 đường tròn có phương trình đây? A x   y  1  Câu 90: B x   y  1  C x  y  x  D x  y  y   Cho hình vng ABCD có A 1;1 , B(1;1), C (1; 1), D(1; 1) Phép quay tâm O ,  biến hình vng ABCD thành hình vng A ' B ' C ' D ' Gọi S diện tích phần hình vuông A ' B ' C ' D ' nằm ngồi hình vng ABCD Tính S góc quay A B 12  2 C  D BẢNG ĐÁP ÁN 1.A 11.B 21.B 31.C 41.D 51.A 61.B 71.A 81.D 2.B 12.B 22.C 32.B 42.D 52.A 62.B 72.B 82.C 3.A 13.A 23.B 33.B 43.B 53.B 63.B 73.B 83.D 4.C 14.D 24.C 34.C 44.B 54.D 64.A 74.B 84.D 5.D 15.D 25.D 35.A 45.C 55.A 65.A 75.A 85.C 6.D 16.B 26.C 36.B 46.A 56.A 66.D 76.A 86.B 7.D.B 17.A 27.A 37.B 47.C 57.D 67.C 77.D 87.B TRẦN TUẤN HUY – 0989938082 – HỌC SINH TÂN YÊN ÔN THI ĐẠI HỌC 8.C 18.B 28.A 38.B 48.D 58.A 68.D 78.A 88.D 9.A 19.C 29.A 39.D 49.D 59.D 69.A 79.C 89.D 10.D 20.D 30.D 40.B 50.C 60.D 70.C 80.D 90.B 11 | TY2
- Xem thêm -

Xem thêm: LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHÉP QUAY - TRẦN TUẤN HUY, LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHÉP QUAY - TRẦN TUẤN HUY

Từ khóa liên quan