BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH NÂNG CAO

46 118 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:24

Ví dụ minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 PGS,TS Mai Ngoc Anh - HVTC HỆ THỐNG VÍ DỤ MINH HỌA KẾ TỐN TÀI CHÍNH NÂNG CAO NĂM 2018 Chủ đề 1: Trình bày tiêu liên quan BCTC Nguồn: Chuẩn mực 21, 24, TT 200, TT161 Ví dụ 1.1 Doanh nghiệp A thực lập báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/N, có bảng tổng hợp số dư chi tiết số tài khoản sau (Đơn vị: 1000đ): Tên tài khoản Tài khoản 131 Công ty A Công ty B Công ty C Công ty D Số dư nợ Số dư có Tên tài khoản Tài khoản 331 Cơng ty K Công ty H Công ty G 550.000 120.000 350.000 250.000 170.000 Công ty F Số dư nợ Số dư Có 500.000 1.250.000 2.450.000 50.000 150.000 Thuyết minh bổ sung: Khoản nợ phải thu công ty A liên quan đến nghiệp vụ bán hàng ngày 1/12/N, thời hạn nợ theo hợp đồng tháng Khoản nợ phải thu công ty B liên quan đến hợp đồng bán hàng ngày 20/12/N, theo hợp đồng, thời hạn nợ phải thu 18 tháng Khoản nợ phải thu công ty C liên quan đến hợp đồng bán hàng ngày 1/2/N, thời hạn nợ theo hợp đồng 12 tháng Công ty D ứng trước tiền hàng để mua hàng theo hợp đồng kí ngày 25/12/N Theo hợp đồng, thời hạn giao hàng 10/1/N+1 Khoản nợ phải trả công ty K liên quan đến hợp đồng mua tài sản cố định ngày 1/12/N Thời hạn trả nợ theo hợp đồng 18 tháng Khoản nợ phải trả công ty H liên quan đến hợp đồng mua TSCĐ theo hình thức mua trả góp ngày 1/1/N Số tiền trả năm N 250.000 Số tiền dự kiến phải trả cho năm N+1 350.000 Ứng trước cho công ty G F để mua hàng hóa dịch vụ theo hợp đồng kí tháng 12/N Việc nhận hàng thực tháng 1/N+1 Yêu cầu: Từ thơng tin trên, lập giải thích cách lập tiêu liên quan Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/N Advanced financial accounting 2018 Mai Ngoc Anh – Academy of Finance Ví dụ minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 PGS,TS Mai Ngoc Anh - HVTC Ví dụ 1.2 Trích bảng cân đối kế tốn ngày 31/12/N (Đơn vị tính 1.000đ) Tài sản Mã số Số cuối năm Số đầu năm Tài sản cố định hữu hình 221 40.000.000 42.000.000 Nguyên giá 222 70.000.000 75.000.000 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (30.000.000) (33.000.000) Yêu cầu: Giải thích nội dung kinh tế số liệu phản ánh tiêu bảng cân đối kế tốn trích đây? Để lập số liệu BCĐKT trên, kế toán lấy số liệu nào? Ví dụ 1.3 Tại ngày 31/12/N, doanh nghiệp A có tình hình sau (triệu đồng) + Số dư TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn - TK 1281 – 15.000 (Tiền gửi có kì hạn tháng, gửi ngày 1/12/N) - TK 1283 – 20.000 (Khoản cho đơn vị khác vay có thời hạn 24 tháng, từ 1/7/N) - TK 1282 – 25.000 (Đầu tư vào trái phiếu cơng ty B: 10.000, trái phiếu có kì hạn 24 tháng, đáo hạn 30/6/N+1; trái phiếu công ty C: 15.000, đáo hạn 30/3/N+2 + Giả sửa doanh nghiệp khơng có khoản tương tiền khác u cầu: Lập tiêu liên quan bảng cân đối kế tốn ngày 31/12/N Ví dụ 1.4 Anh/chị cho biết tình sau ghi nhận báo cáo tài năm N doanh nghiệp (Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết kinh doanh) (Đơn vị tính: 1.000đ) - Ngày 31/12/N, xác định khoản dự phòng bảo hành sản phẩm cho phiếu bảo hành hiệu lực năm N+1: 200.000 - Ngày 31/12/N, Tạm tính giá vốn bất động sản bán năm N doanh nghiệp chưa tập hợp đầy đủ hóa đơn, chứng từ gốc liên quan: 10.500.000 Dự kiến chứng từ tập hợp đủ năm N+1 - Ngày 31/12/N, ghi nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp phát hành, tốn đáo hạn: 120.000 Trái phiếu có thời hạn năm, phát hành từ 1/1/N dùng cho dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng thực từ năm N Biết rằng, năm N, doanh nghiệp có tháng ngừng đầu tư bất thường nguồn cung vật tư bị gián đoạn - Ngày 31/12/N, nghiệm thu chi phí sửa chữa định kì TSCĐ dùng cho công tác quản lý doanh nghiệp: 150.000 Doanh nghiệp có trích lập dự phòng sửa chữa định kì 70.000 Số chi phí chênh lệch phân bổ dần cho năm tài kể từ năm N+1 Advanced financial accounting 2018 Mai Ngoc Anh – Academy of Finance Ví dụ minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 PGS,TS Mai Ngoc Anh - HVTC Ví dụ 1.5 Anh/Chị phân tích rõ nghiệp vụ/tình sau ảnh hưởng đến tiêu báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ lập theo phương pháp trực tiếp (đơn vị tính: 1.000đ) a Bán hàng hóa giá chưa có thuế GTGT: 100.000; thuế GTGT 10.000 Khách hàng ứng trước từ kì trước: 40.000 Do khách hàng toán TGNH nên doanh nghiệp cho khách hàng hưởng chiết khấu tốn 5% tính tổng số tiến tốn lại Giá vốn hàng xuất kho bán: 60.000 b Cuối năm, xác định tiền lãi vay phải trả kì, doanh nghiệp tốn TGNH: 150.000 Trong lãi vay vốn hóa vào giá trị cơng trình xây dựng dở dang 50.000 Tăng TGNH nhận khoản vay ngân hàng sử dụng cho hoạt động SXKD, số tiền 2.000.000 Thời hạn vay năm Lãi vay trả trước cho năm 400.000 TGNH c Trong kì, Mua TSCĐ hữu hình chưa tốn tiền cho người bán, giá mua: 500.000, thuế GTGT 10% Chi phí vận chuyển, lắp đặt thuê ngoài: 50.000, thuế GTGT 10%, tốn TGNH Cuối kì doanh nghiệp vay dài hạn ngân hàng để toán tiền mua TSCĐ Ngân hàng chuyển tiền toán trực tiếp cho người bán: 550.000 d Đầu kì, doanh nghiệp mua BĐS đầu tư thuê, nguyên giá 3.200.000; thuế GTGT 10%, toán TGNH Cuối kì, trích khấu hao BĐS đầu tư: 320.000 Thu tiền cho thuê bất động sản đầu tư kì TGNH, giá chưa có thuế GTGT: 400.000, thuế GTGT 10% e Đầu kì, mua TSCĐ hữu hình dùng cho hoạt động phúc lợi: giá chưa có thuế GTGT: 200.000, thuế GTGT 10%, toán TGNH f Đầu kì, doanh nghiệp phát hành 1.000.000 cổ phiếu thường, mệnh giá cổ phiếu: 10, giá phát hành 15, thu TGNH.Trong kì, doanh nghiệp mua lại 200.000 cổ phiếu nắm giữ cổ phiếu quỹ, giá mua 16, tốn TGNH Cuối kì doanh nghiệp chi trả cổ tức cho cổ đơng: 1.200.000 TGNH Ví dụ 1.6 Anh/Chị phân tích nghiệp vụ/tình sau ảnh hưởng đến tiêu báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ lập theo phương pháp gián tiếp (đơn vị tính: 1.000đ) a Đầu kì, doanh nghiệp mua BĐS đầu tư thuê, nguyên giá 3.200.000; thuế GTGT 10%, tốn TGNH Cuối kì, trích khấu hao BĐS đầu tư: 320.000 Doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư kì này, cuối kì khách hàng chưa toán (thời hạn toán tháng), giá chưa có thuế GTGT: 400.000, thuế GTGT 10% Advanced financial accounting 2018 Mai Ngoc Anh – Academy of Finance Ví dụ minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 PGS,TS Mai Ngoc Anh - HVTC b Cuối kì, nhượng bán TSCĐ sử dụng cho hoạt động bán hàng: Nguyên giá: 500.000, giá trị hao mòn lũy kế: 200.000 (trong bao gồm khấu hao kì 20.000) Giá nhượng bán chưa có thuế GTGT: 300.000, thuế GTGT 10%, thu TGNH c Đầu kì, doanh nghiệp có số dư khoản dự phòng bảo hành sản phẩm: 150.000 Trong kì, th ngồi bảo hành sản phẩm: giá chưa có thuế GTGT: 120.000, thuế GTGT 10%, chưa tốn Cuối kì, xác định số dự phòng bảo hành cần trích cho năm 100.000 d Mua 10.000 kg NVL, chưa trả tiền cho nhà cung cấp Đơn giá chưa có thuế GTGT: 10, thuế GTGT 10% Kiểm nhận nhập kho phát thiếu 1.000 kg chưa rõ nguyên nhân e Lãi vay ghi nhận kì, doanh nghiệp tốn TGNH: 150.000 Trong lãi vay vốn hóa vào giá trị cơng trình xây dựng dở dang 50.000 Ngoài ra, đầu năm, tăng TGNH nhận khoản vay ngân hàng sử dụng cho hoạt động SXKD, số tiền 2.000.000 Thời hạn vay năm Lãi vay trả trước cho năm 400.000 TGNH Cuối kì phân bổ lãi vay cho năm Chủ đề 2: Xử lý nghiệp vụ có gốc ngoại tệ Lưu ý: Chuẩn mực 10, TT 200, TT 53 tham khảo thông tư 179 (Đơn vị: 1000đ) Ví dụ 2.1 A Số dư đầu tháng 12/N TK 1122 (USD): 10.000 USD, tỷ giá 22,2; TK 131 chi tiết khách hàng A: 15.000 USD, tỷ giá 22,5; TK 331 chi tiết người bán K: 10.000 USD, tỷ giá nhận nợ 22,6/USD Doanh nghiệp khơng có khoản mục tiền tệ ngoại tệ khác B Tình hình tăng giảm TGNH ngoại tệ tháng sau - 5/12: Tăng 5000 USD khách hàng toán nợ phải thu, tỷ giá cho nợ 22,5/USD, tỷ giá thực tế mua ngân hàng là: 22,6/USD - 10/12: Giảm 10.000 toán nợ phải trả cho người bán, tỷ giá nhận nợ 22,6/USD tỷ giá thực tế bán ngân hàng 22,5 /USD - 15/12: Nhập kho hàng hóa nhập khẩu, giá mua 10.000 USD, chưa toán tiền (Thời hạn toán 10 ngày), thuế Nhập phải nộp 10%, thuế GTGT hàng nhập 10% Tỷ giá thực tế bán ngân hàng 22,55/USD; tỷ giá thực tế mua ngân hàng 22,47/USD Doanh nghiệp nộp thuế TGNH VNĐ, tỷ giá hải quan quy định ngày 15/12: 22,5 - 25/12: Vay ngắn hạn USD để tốn tiền nhập lơ hàng ngày 15/12 Ngân hàng chuyển toán trực tiếp cho nhà cung cấp Tỷ giá thực tế bán ngân hàng là: 22,7/USD Advanced financial accounting 2018 Mai Ngoc Anh – Academy of Finance Ví dụ minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 PGS,TS Mai Ngoc Anh - HVTC - Tại ngày 31/12/N, tỷ giá mua/bán ngân hàng thương mại 22,65 22,7/USD u cầu: Hãy tính tốn, định khoản kế tốn liên quan, kể đánh giá lại số dư có gốc ngoại tệ khoản mục tiền tệ Phân tích tác động nghiệp vụ tới tiêu thuộc báo cáo lưu chuyển tiền tệ lập theo phương pháp trực tiếp Không xét đến nghiệp vụ khoản mục khác phát sinh Giả sử khoản cơng nợ đầu kì liên quan đến hoạt động kinh doanh Biết rằng: Doanh nghiệp tính tỷ giá ghi sổ cho TK 112 theo phương pháp bình qn liên hồn; TK 131, 331 theo tỷ giá đích danh Kế tốn hàng tồn kho theo phương pháp KKTX; Nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Tỷ giá nêu ngân hàng thương mại mà doanh nghiệp có mở tài khoản ngoại tệ giao dịch thường xun Ví dụ 2.2 Tại cơng ty A, tháng 12/N có tài liệu sau: - Lơ hàng nhận ủy thác xuất cho công ty C theo giá FOB hải phòng, trị giá 100.000 USD hoàn thành thủ tục hải quan, xác định tiêu thụ, người mua chuyền tiền vào TK tiền gửi doanh nghiệp - Thuế xuất phải nộp hộ cơng ty C 1% giá tính thuế 100.000 USD, nộp TGNH VNĐ (Trước đó, cơng ty C chuyển tiền thuế vào TK DN) - DN lập hóa đơn GTGT cho hoa hồng ủy thác hưởng 3% giá trị hợp đồng, thuế GTGT dịch vụ ủy thác 10%; Ghi nhận khoản nợ phải thu công ty C theo VNĐ (Hoa hồng ủy thác tính theo giá trị hợp đồng, quy đổi theo tỷ giá 22.500đ/USD; Tỷ giá để quy đổi tính thuế XK 22.500đ/USD) - Doanh nghiệp chuyển khoản tiền hàng trả cho công ty C Đồng thời cơng ty C chuyển khoản tốn cho cơng ty A tiền hoa hồng ủy thác Yêu cầu: Định khoản kế toán nghiệp vụ kinh tế nêu công ty A, biết tỷ giá áp dụng tỷ giá mua ngoại tệ NHTM là: 22.500đ/USD? Phân tích tác động tình đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ công ty A lập 31/12/N theo phương pháp trực tiếp? Giả sử giá vốn lô hàng 1.500.000 (ngàn đồng), định khoản nghiệp vụ công ty C, (Biết tỷ giá mua NHTM mà cơng ty C có giao dịch thường xun ngày ghi doanh thu là: 22.500 đ/USD; ngày nhận tiền 22.600đ/USD? Phân tích tác động tình đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ công ty C lập 31/12/N theo phương pháp trực tiếp? Ví dụ 2.3 Tại doanh nghiệp A có tài liệu sau: Nhập hàng hóa theo giá CIF Cửa Lò, trị giá 300.000 USD Tiền mua hàng trả ngoại tệ kí quỹ ngắn hạn 180.000 USD Số lại trả ngoại tệ vay ngắn hạn (Đã Advanced financial accounting 2018 Mai Ngoc Anh – Academy of Finance Ví dụ minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 PGS,TS Mai Ngoc Anh - HVTC báo Nợ) Thuế NK phải nộp 15% giá tính thuế 310.000 USD Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng NK 30%, thuế GTGT hàng nhập phải nộp 10% Doanh nghiệp nộp thuế TGNH – VND Chi phí vận chuyển hàng nhập kho chi TGNH – VND, hóa đơn GTGT giá chưa có thuế 40.000.000đ, thuế GTGT 10%, hàng nhập kho đủ Biết: tỷ giá bán ngân hàng thương mại 22.300đ/USD Tỷ giá thực tế kĩ quỹ 22.000đ/USD Tỷ giá quy đổi tính thuế hải quan 22.300đ/USD Yêu cầu: 1.Định khoản kế tốn nghiệp vụ kinh tế nêu trên? 2.Phân tích tác động nghiệp vụ đến bảng cân đối kế toán báo cáo lưu chuyển tiền tệ lập theo phương pháp gián tiếp? Không xét đến nghiệp vụ khác phát sinh Ví dụ 2.4 Cơng ty A nhận nhập ủy thác cho công ty B, tháng 12/N:(Đơn vị : 1.000đ) - Công ty B chuyển TGNH 100.000 USD cho công ty A (Tỷ giá bán NHTM 22.000đ/USD) - Cơng ty A nhận hàng hóa nhập toán tiền hàng nhập cho người bán: 100.000 USD Thuế Nhập 10% theo giá hóa đơn, thuế GTGT 10% Công ty A kê khai nộp thuế hộ TGNH, tỷ giá tính thuế 22.200đ/USD - Cơng ty B tốn tiền thuế TGNH Cơng ty A bàn giao hàng hóa cho cơng ty B Phí ủy thác nhập theo giá chưa có thuế GTGT: 120.000, thuế GTGT 10%, cơng ty B chưa toán,thời hạn toán 30 ngày Yêu cầu: Tính tốn, định khoản kế tốn cơng ty A? Phân tích tác động tình nêu đến bảng cân đối kế toán báo cáo lưu chuyển tiền tệ lâp theo phương pháp trực tiếp 31/12/N 2.Tính tốn, định khoản kế tốn cơng ty B Biết rằng, ngày công ty A giao hàng cho công ty B, tỷ giá mua ngân hàng thương mại 21.250 đ/USD Phân tích tác động tình nêu đến bảng cân đối kế toán báo cáo lưu chuyển tiền tệ lâp theo phương pháp trực tiếp 31/12/N Ví dụ 2.5  Ngày 01/01/N Công ty P Việt Nam mua 100% cổ phiếu lưu hành Công ty S Thái Lan Đơn vị tiền tệ kế tốn Cơng ty S đồng USD Tại ngày mua tiêu thuộc nguồn vốn chủ sở hữu Công ty S Bảng cân đối kế toán sau: o Vốn đầu tư chủ sở hữu: 18.000 USD o Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 2.000 USD  Bảng cân đối kế tốn Cơng ty S ngày 31/12/N sau: Advanced financial accounting 2018 Mai Ngoc Anh – Academy of Finance Ví dụ minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 PGS,TS Mai Ngoc Anh - HVTC o Tổng tài sản: 66.000 USD o Tổng nợ phải trả: 44.000 USD o Tổng vốn chủ sở hữu: 22.000 USD (Trong LNST: 4.000 USD)  Tổng hợp doanh thu, thu nhập khác, chi phí kết hoạt động theo báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty S năm N sau: Số tiềnUSD Tổng doanh thu thu nhập khác Tổng chi phí (gồm thuế TNDN) 20.000 (17.000) Lợi nhuận sau thuế TNDN 3.000  Trong năm công ty S có chia cổ tức 1.000 USD  Thơng tin tỷ giá đồng USD đồng Việt Nam: + Tại thời điểm mua công ty S 01/01/N là: USD = 20.000 đ + Tại ngày 31/12/N USD = 22.500 đ + Trung bình năm N USD = 21.500 đ + Tại thời điểm công bố cổ tức USD = 21.000 đ u cầu: Hãy tính tốn, xác định giá trị tài sản, nợ phải trả, doanh thu, chi phí kết công ty S theo VND 31/12/N? Xác định tổng mức chênh lệch tỷ giá hối đoái chuyển đổi đơn vị tiền tệ từ USD sang VND Chủ đề 3: Kế toán hàng tồn kho Chuẩn mực 02, TT 200 Ví dụ 3.1 DN K, tháng/12/N, có tình hình nhập xuất vật liệu A sau (Đv: 1000đ; Tấn): Nhập Diễn giải SL (T) Đơn giá Xuất SL (T) Tồn 1.12 5.12/Nhập kho vật liệu mua chưa toán tiền,Thuế GTGT 10% 2.000 11.000 10/12.Xuất kho vật liệu dùng cho SX 500 12.000 20/12.Xuất kho vật liệu góp vốn vào sở kinh doanh đồng kiểm sốt: Đơn giá chấp SL (T) Đơn giá 1.500 10.000 3.500 2.000 14.12.Nhập kho vật liệu th ngồi gia cơng chế biến Đơn giá Tồn 1.500 2.000 600 1.400 1.000 400 nhận: 13.000 25/12.Xuất kho vật liệu dùng cho sản xuất 28/12.Nhập kho vật liệu mua ngồi tốn chuyển khoản, thuế GTGT 10% Advanced financial accounting 2018 1.000 12.500 1.400 Mai Ngoc Anh – Academy of Finance Ví dụ minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 PGS,TS Mai Ngoc Anh - HVTC Yêu cầu: Tính tốn xác định trị giá vốn thực tế vật liệu A xuất sử dụng kì, tồn cuối kì theo phương pháp nhập trước xuất trước? Lập định khoản kế toán liên quan? (DN kế toán hàng tồn kho theo PP KKTX) Thực yêu cầu trường hợp DN kế toán hàng tồn kho theo PP KKĐK (Biết lượng tồn kho kiểm kê cuối kì là: 1.400) Ví dụ 3.2 Doanh nghiệp H, kế tốn hàng tồn kho theo phương pháp KKTX, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Nguyên vật liệu A tồn kho đầu tháng 6/N 10.000 kg, đơn giá 23.000đ/kg Trong tháng 6/N có tình hình sau: Ngày 5.6, doanh nghiệp nhà cung cấp chiết khấu thương mại cho số hàng mua tháng 5/N Mức chiết khấu chưa có thuế GTGT 1.000đ/kg, thuế GTGT 10% Khoản chiết khấu ghi giảm giá gốc hàng tồn kho đầu tháng 6/N Ngày 7/6, nhận hóa đơn GTGT mua 42.000 kg NVL A, giá hóa đơn có thuế GTGT 10%: 24.200đ/kg, chưa trả tiền người bán Ngày 9/6, nhận phiếu nhập kho 40.000 kg NVL A hóa đơn GTGT mua NVLA ngày 7/6, số thiếu chưa rõ nguyên nhân Ngày 12/6, xuất kho 30.000 kg NVLA để chế biến SP X Ngày 18/6, xuất kho 5.000kg NVLA thuộc hóa đơn 7/6 để trả lại cho người bán, người bán chấp nhận trừ vào nợ DN Yêu cầu: Hãy tính tốn giá NVLA theo phương pháp bình qn gia quyền kì dự trữ định khoản nghiệp vụ nói trên, Biết NVLA mua vào để SXSP thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Thực lại yêu cầu DN kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kì Biết rằng, Biên kiểm kê cuối kì NVL A tồn: 15.000 kg Ví dụ 3.3 Doanh nghiệp A, tính nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, Quý III năm N có tài liệu sau: (Đơn vị tính: 1000đ) Tồn kho đầu quý III: - Số dư TK 1531 ngày 1/7: Số lượng 20 CCDC K; đơn giá: 2.000 ; thành tiền: 40.000 TK 152: 300.000; TK 155: 250.000 TK 2294: 20.000 Advanced financial accounting 2018 Mai Ngoc Anh – Academy of Finance Ví dụ minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 PGS,TS Mai Ngoc Anh - HVTC - Số dư TK 242 ngày 1/7 45.000 (Giá trị lại CCDC xuất dùng từ quý II năm N 15.000; giá trị lại số CCDC xuất dùng từ quý I năm N 30.000 dự kiến phân bổ cho quý III, IV năm N) Các nghiệp vụ phát sinh quý III: - Nhập kho 50 CCDC K mua dùng cho hoạt động SXKD Đơn giá mua chưa gồm thuế GTGT: 2.300, thuế suất thuế GTGT: 10% DN toán TGNH - Xuất kho 40 CCDC K cho phân xưởng sản xuất Trị giá vốn CCDC xuất kho phân bổ cho quý kể từ quý III năm N Cuối quý kế toán thực phân bổ giá trị CCDC vào chi phí quý III - Phân xưởng sản xuất báo hỏng số CCDC Tổng giá vốn thực tế số CCDC xuất sử dụng quý II năm N là: 30.000, phân bổ 50% giá trị quý II/N Phế liệu thu hồi nhập kho trị giá: 500 - Phân bổ giá trị cơng cụ dụng cụ xuất dùng từ q I/N, tính vào chi phí bán hàng quý III 15.000 - Trong quý, mua thiết bị phụ tùng thay dự phòng cho việc sửa chữa tài sản cố định: Giá mua chưa có thuế GTGT: 50.000; thuế GTGT 10%, toán chuyển khoản Phụ tùng thay thuộc loại dự trữ dài hạn u cầu: 1.Tính tốn, lập định khoản kế tốn liên quan (Tính giá vốn CCDC xuất kho theo phương pháp nhập trước - xuất trước)? Lập tiêu liên quan đến chi phí trả trước, hàng tồn kho Bảng cân đối kế toán tiêu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp cuối quý III năm N? (Biết rằng: 30/9/N số dư TK 152 350.000, TK 155: 400.000, TK 229: 30.000) Không xét đến số liệu tài khoản liên quan khác Ví dụ 3.4 Cơng ty Anh Đức có số dư hàng tồn kho theo giá gốc ngày 31/12/N sau: (Đơn vị tính: 1.000 đ) + Hàng hóa A 400.000 + Nguyên vật liệu B: 300.000 (dùng để SX sản phẩm C) + Sản phẩm C 500.000 Giá bán ước tính hàng hóa A 400.000, chi phí bán hàng ước tính hàng hóa A 25.000 Giá bán ước tính NVL B 280.000, chi phí BH ước tính 10.000 Giá bán ước tính SP C 560.000, chi phí bán hàng ước tính 20.000 Yêu cầu: Anh (Chị) xác định số dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần lập hạch tốn dự phòng giảm giá hàng tồn kho trước lập BCTC cho năm N Advanced financial accounting 2018 Mai Ngoc Anh – Academy of Finance Ví dụ minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 PGS,TS Mai Ngoc Anh - HVTC Các số liệu tổng hợp lập tiêu BCTC lập ngày 31/12/N nào? (Báo cáo lưu chuyển tiền tệ lập theo phương pháp gián tiếp) Biết rằng: Tại 1/1/N, Chỉ tiêu hàng tồn kho: 1.050.000; tiêu dự phòng giảm giá hàng tồn kho: (2.000) Ví dụ 3.5 Doanh nghiệp A, ngày 31/12/N, có tình hình sau: Hàng hóa A: Số lượng 1000, đơn giá 400 NVL B: Số lượng: 2000 kg, đơn giá 150 Sản phẩm C: Số lượng 5.000, đơn gía 100 Thông tin bổ sung ngày 31/12/N: Đơn giá bán ước tính hàng hóa A 400 Ngày 26/12 doanh nghiệp kí hợp đồng bán 500 đơn vị HHA cho khách hàng, giá bán thoả thuận hợp đồng 430 (Hợp đồng khơng hủy ngang) Chi phí bán hàng (vận chuyển…) ước tính 25/đơn vị Đơn giá bán NVLB 140, chi phí bán ước tính Theo kế hoạch DN sử dụng 1.500 kg NVL B để SX sản phẩm C Số NVL lại doanh nghiệp khơng sử dụng, dự kiến bán ngồi Đơn giá bán ước tính SP C 110, chi phí bán ước tính 10 Tuy nhiên 5.000 đơn vị tồn kho có 10% hàng đến hạn, doanh nghiệp dự kiến bán giảm giá với giá bán 90 Yêu cầu: Xác định mức dự phòng cần trích lập cho năm N định khoản ghi nhận số dự phòng cần trích năm N Các số liệu tổng hợp lập tiêu BCTC lập ngày 31/12/N nào? (Báo cáo lưu chuyển tiền tệ lập theo phương pháp gián tiếp) Biết rằng: Tại 31/1/N, Chỉ tiêu hàng tồn kho: 1.050.000; tiêu dự phòng giảm giá hàng tồn kho: (10.000) Ví dụ 3.7 Doanh nghiệp H kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, quý III năm Ncó tình hình sau (Đơn vị tính 1.000 đ) - Ngày 29/9, Mua vật liệu A công ty T Theo hóa đơn GTGT: Số lượng 2.200 kg, đơn giá chưa có thuế: 10/kg, thuế suất thuế GTGT 10%, chưa toán tiền Ngày 30/9, Theo phiếu nhập kho tương ứng, số lương thực tế nhập kho: 2.000 kg, thiếu 200 kg chưa xác định nguyên nhân thiếu Yêu cầu: Định khoản kế toán nghiệp vụ nêu trên? Phân tích tác động nghiệp vụ đến tiêu Bảng cân đối kế toán báo cáo lưu chuyển tiền tệ lập theo phương pháp gián tiếp cuối quý III năm N? Advanced financial accounting 2018 10 Mai Ngoc Anh – Academy of Finance Ví dụ minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 PGS,TS Mai Ngoc Anh - HVTC (3).Ghi nhận lãi vay phải trả kì cho khoản vay dài hạn sử dụng cho đầu tư xây dựng phục vụ hoạt động SXKD Tổng lãi vay kì này: 200.000, chi phí lãi vay vốn hóa 50.000, lại tính vào chi phí tài Lãi tiền gửi từ khoản tiền vay tạm thời chưa sử dụng 20.000, thu TGNH (4) Phát hành trái phiếu chuyển đổi theo giá phát hành 12.000.000, mệnh giá 10.000.000, thu TGNH Biết rằng, giá trị quyền chọn chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu xác định 2.200.000 Chi phí phát hành trái phiếu 50.000, chi TGNH (5) Phát hành cổ phiếu ưu đãi kem theo điều khoản cam kết mua lại sau năm Tổng mệnh giá cổ phiếu phát hành: 25.000.000, giá phát hành: 28.000.000, thu TGNH Chi phí phát hành cổ phiếu chi TGNH: 200.000 (6) Vay dài hạn ngân hàng để đầu tư nhà xưởng Tiền vay giải ngân kì chuyển thẳng cho nhà thầu để tốn khối lượng thi cơng nghiệm thu kì này: Giá trị khối lượng nghiệm thu chưa có thuế GTGT: 150.000.000, thuế GTGT 10% (7) Xác định thuế TNDN phải nộp kì theo tờ khai thuế TNDN: 150.000, chuyển khoản nộp thuế; Ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại phải trả kì này: 20.000; Kết chuyển chi phí thuế TNDN để xác định lợi nhuận sau thuế (8) Doanh nghiệp chi hộ cho đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc tiền lãi vay khoản vay đầu tư XDCB, số tiền 250.000, toán chuyển khoản; Cấp cho đơn vị trực thuộc hạch tốn phụ thuộc TSCĐ HH có ngun giá: 1.250.000, Giá trị hao mòn lũy kế: 350.000 (9) Thanh lý TSCĐ HH sử dụng cho hoạt động phát triển khoa học công nghệ (Tài sản đầu tư từ quỹ phát triển khoa học công nghệ): Nguyên giá: 750.000; Giá trị hao mòn lũy kế: 720.000 Chi phí lý chi TM: 10.000; thu lý TGNH theo giá chưa có thuế GTGT: 50.000, thuế GTGT 10% Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế trên? Hãy phân tích ảnh hưởng nghiệp vụ nêu đến báo cáo tài lập 31/12/N (DN tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; báo cáo lưu chuyển tiền tệ lập theo phương pháp trực tiếp) Chủ đề 11 : Kế toán khoản đầu tư tài trình bày thơng tin khoản đầu tư Báo cáo Tài riêng (Chuẩn mực 07,08 TT 200, TT 161 ) Ví dụ 11.1 Doanh nghiệp A, tháng 12 năm N có tình hình sau: (Đvt: 1.000đ) Số dư đầu tháng 12/N TK 121 - Chứng khoán kinh doanh: 100.000 Advanced financial accounting 2018 32 Mai Ngoc Anh – Academy of Finance Ví dụ minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 PGS,TS Mai Ngoc Anh - HVTC (Gồm: 2.000 cổ phiếu A: đơn giá 25/CP; 1.000 cổ phiếu B, đơn giá 50/CP) Số dư TK 2291: 10.000 (Dự phòng cho cổ phiếu A lập ngày 31/12/N-1: mức trích dự phòng 5/CP) Các nghiệp vụ phát sinh tháng 12: o Mua 5000 cổ phiếu B tốn chuyển khoản, đơn giá: 40/CP gồm phí giao dịch mua cổ phiếu o Bán 1.000 cổ phiếu A: Đơn giá bán: 20/CP thu tiền gửi ngân hàng Phí mơi giới bán: 300 tốn qua ngân hàng o Chuyển 5.000 cổ phiếu C danh mục đầu tư dài hạn khác sang danh mục chứng khoán kinh doanh, giá gốc: 15/CP o Bán 4.000 cổ phiếu C thu tiền gửi ngân hàng, Đơn giá bán 12/CP o Ngày 31/12/N: giá loại cổ phiếu thị trường chứng khốn sử dụng để xác định dự phòng là: Cổ phiếu A: 18/CP; cổ phiếu B: 50/CP; cổ phiếu C: 10/CP Yêu cầu: Định khoản cho nghiệp vụ phát sinh nêu trên? 2.Tính tốn, trình bày tiêu liên quan bảng cân đối kế tốn phân tích ảnh hưởng nghiệp vụ báo cáo lưu chuyển tiền tệ lập ngày 31/12/N (Biết thời điểm cuối năm, khoản đầu tư ngắn hạn doanh nghiệp không phân loại khoản tương đương tiền, không xét đến khoản mục khác phát sinh) Ví dụ 11.2: Doanh nghiệp A, tháng 12 năm N có tình hình sau: (Đvt: triệu đồng) Số dư 1/12/N TK 128: 12.400 Trong đó: - TK 1281: 4.400 tiền gửi có kì hạn tháng ngân hàng, gửi ngày 1/12/N; - TK 1282: 8.000 (Trong đó: 4.000 giá gốc lô trái phiếu doanh nghiệp H phát hành, doanh nghiệp mua từ ngày 1/12, thời hạn trái phiếu năm; 2.000 giá gốc trái phiếu công ty K phát hành, thời hạn năm, đến hạn vào 30/6/N+1; 2.000 giá gốc (giá gốc mệnh giá) trái phiếu công ty N phát hành đến hạn ngày 30/12/N - TK 1283: 2.000, (khoản cho công ty F vay từ ngày 1/4/N, đến hạn thu nợ vào 30/9/N+1) Các nghiệp vụ phát sinh tháng 12: - Ngày 30/12/N, Doanh nghiệp mua trái phiếu công ty G phát hành, tổng mệnh giá trái phiếu là: 1.500; giá mua 1.550 Trái phiếu có thời hạn năm, tiền lãi trả định kì hàng năm Doanh nghiệp chuyển TGNH tốn cho cơng ty G: 1.550 - Ngày 30/12/N, ghi nhận dồn tích lãi trái phiếu công N cho tháng 12: 20 tốn trái phiếu cơng ty N phát hành theo mệnh giá 2.000, đồng thời nhận tiền lãi Advanced financial accounting 2018 33 Mai Ngoc Anh – Academy of Finance Ví dụ minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 PGS,TS Mai Ngoc Anh - HVTC trái phiếu lũy kế suốt thời gian nắm giữ trái phiếu: 240 (đã bao gồm số lãi ghi nhận cho tháng 12 nêu trên) Toàn mệnh giá tiền lãi thu chuyển khoản - Ngày 31/12/N, ghi nhận khoản lãi từ trái phiếu, tiền gửi cho vay TGNH, số tiền 30 - Ngày 31/12/N, Chuyển TGNH từ tài khoản tiền gửi khơng kì hạn sang tài khoản tiền gửi có kì hạn tháng, số tiền 1.500 Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ nêu? Lập tiêu liên quan đến khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bảng cân đối kế tốn ngày 31/12/N? Phân tích tác động nghiệp vụ đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ lập ngày 31/12/N Ví dụ 11.3 Có nghiệp vụ kinh tế sau phát sinh công ty A, năm N (Đơn vị: 1.000đ) Bán 5.000.000 cổ phiếu thường đầu tư vào công ty B thu tiền gửi ngân hàng VNĐ, mệnh giá 10/CP, giá bán 40/CP Sau giao dịch bán cổ phiếu, khoản đầu tư vào công ty B trở thành khoản đầu tư vào công ty liên kết, biết số cổ phiếu đầu tư ban đầu 15.000.000 CP, 10.000.000 mua với giá 17/CP, lại mua với giá 11/CP, giá cổ phiếu xuất bán tính theo phương pháp bình qn gia quyền Doanh nghiệp A mua lại 50.000 Cp công ty B từ nhà đầu tư Mệnh giá CP 100.000 đ/CP, giá mua 130.000 đ/CP Chi phí mơi giới 0.05% giá trị giao dịch, tồn tốn TGNH Sau giao dịch quyền kiểm soát DN A công ty B 60% (biết rằng, trước đó, cơng ty A sở hữu 100.000 Cp công ty B với giá mua 110.000 đ/CP có ảnh hưởng đáng kể) Đầu năm, cơng ty A góp vốn vào cơng ty E TSCĐ, ngun giá:2.500.000, giá trị hao mòn lũy kế 300.000 Trị giá vốn góp xác định 2.000.000 Số vốn góp công ty A chiếm 25% vốn kinh doanh E Cuối năm, cơng ty A chuyển nhượng tồn số vốn góp vào cơng ty E cho cơng ty H, giá chuyển nhượng: 2.500.000, thu TGNH Đầu năm, công ty A mua triệu cổ phiếu công ty K, chiếm 60% số cổ phiếu lưu hành K, giá mua 15/CP Công ty A tốn phát hành cho cổ đơng K triệu cổ phiếu thường, giá thị trường cổ phiếu là: 30/CP Số lại cơng ty A tốn TGNH Cuối năm, cơng ty A bán triệu cổ phiếu K, giá bán 20/CP, thu TGNH Yêu cầu Định khoản nghiệp vụ kinh tế cho? Phân tích ảnh hưởng nghiệp vụ đến báo cáo tài lập 31/12/N? (Báo cáo lưu chuyển tiền tệ lập theo phương pháp trực tiếp)? Advanced financial accounting 2018 34 Mai Ngoc Anh – Academy of Finance Ví dụ minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 PGS,TS Mai Ngoc Anh - HVTC Ví dụ 11.4 Cơng ty A cơng ty B kí hợp đồng hợp tác kinh doanh đồng kiểm sốt: Mua tổ hợp nhà văn phòng thuê Nguồn vốn mua tòa nhà gồm: 80% bên tham gia liên doanh góp tiền gửi ngân hàng – Mỗi bên góp 40% 20% lại liên doanh vay dài hạn ngân hàng Đơn vị tính: Triệu đồng - Chi phí mua tổ hợp nhà văn phòng 150.000, bao gồm: Quyền sử dụng đất: 50.000; Phần nhà: 100.000 Liên doanh toán TGNH bên tiền vay dài hạn - Tổ hợp nhà văn phòng bàn giao vào 1/7//N gồm tòa nhà H1 H2 có diện tích thiết kế Theo hợp đồng liên doanh, bên sử dụng, khai thác tòa nhà tổ hợp Biết rằng, liên doanh dự kiến khai thác tòa nhà 50 năm (khấu hao bình qn) Giá trị tổ hợp nhà văn phòng phân bổ theo diện tích để xác định nguyên giá Yêu cầu: Tính tốn, ghi nhận tổ hợp bất động sản sổ kế tốn cơng ty A theo chuẩn mực kế tốn liên quan Ví dụ 11.5 Cơng ty A cơng ty B kí hợp đồng hợp tác kinh doanh đồng kiểm soát: Đối tượng hợp đồng hợp đồng với khác hàng H Hợp đồng thực năm N (Đơn vị tính: 1.000đ) Chi phí riêng cơng ty A năm N gồm: - Khấu hao TSCĐ công ty A tham gia thực hợp đồng: 120.000 - Chi phí tiền lương, khoản trích theo lương nhân viên tính vào chi phí nhân cơng trực tiếp cơng ty A cử tham gia thực hợp đồng: 300.000 2.Chi phí doanh thu chung liên quan đến hợp đồng cung cấp dịch vụ thực năm N sau: - Chi phí tiền điện: 120.000, thuê GTGT 10%; Chi phí vật liệu trực tiếp : 150.000; Chi phí dịch vụ tiền: 150.000, thuế GTGT 10% Các chi phí tốn TGNH - Doanh thu hợp đồng năm N theo giá chưa có thuế GTGT: 1.800.000, thu TGNH, thuế GTGT 10% - Cuối năm N, phân chia chi phí doanh thu chung theo tỷ lệ 50% cho bên tham gia liên doanh Công ty A chuyển tiền gửi ngân hàng cho đối tác liên doanh (Thuế GTGT công ty kê khai nộp cho liên doanh) Yêu cầu: Hãy tính tốn, lập bút tốn ghi nhận phân chia doanh thu chi phí chung cơng ty A thực Ví dụ 11.6 Cơng ty A cơng ty B kí hợp đồng hợp tác kinh doanh: Đối tượng hợp đồng hợp đồng với khách hàng H Hợp đồng thực năm năm kế từ năm N Advanced financial accounting 2018 35 Mai Ngoc Anh – Academy of Finance Ví dụ minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 PGS,TS Mai Ngoc Anh - HVTC Theo hợp đồng, kết liên doanh chia cho bên lợi nhuận sau thuế TNDN Công ty A thay mặt liên doanh kế tốn tồn hoạt động liên doanh Lợi ích bên tham gia liên doanh chia theo tỷ lệ công ty A 60%, công ty B 40% (Đơn vị tính: triệu đ) Cơng ty B góp vốn tham gia liên doanh gồm: 5.000 TGNH TSCĐHH , nguyên giá: 2.500, GTHMLK: 500 Các bên tham gia liên doanh thống giá trị ghi sổ tài sản phần vốn góp Chi phí doanh thu chung liên quan đến hợp đồng cung cấp dịch vụ thực năm N sau: - Chi phí vật liệu trực tiếp: 1.500 - Chi phí nhân cơng trực tiếp: 6.500 - Khấu hao TSCĐ tham gia liên doanh: 2.000 - Chi phí khác TGNH chi cho công tác quản lý: 600, thuế GTGT 10% - Doanh thu hợp đồng năm N theo giá chưa có thuế GTGT: 13.000, thu TGNH, thuế GTGT 10% - Cuối năm N, phân chia chi phí doanh thu chung theo tỷ lệ quy định hợp đồng cho bên tham gia liên doanh Công ty A chuyển tiền gửi ngân hàng cho đối tác liên doanh (Thuế GTGT thuế TNDN (thuế suất 20%) công ty A kê khai nộp cho liên doanh) u cầu: Hãy tính tốn, định khoản ghi nhận phân chia doanh thu chi phí chung cơng ty A thực Chủ đề 12: Hợp kinh doanh Tham khảo: Chuẩn mực 11, TT 200, TT 161 TT244 Ví dụ 12.1 Tại cơng ty P có tình hình sau, đơn vị: 1.000đ - Ngày 01/01/N Công ty P mua tất tài sản nợ phải trả Công ty S cách phát hành cho cổ đông S 10.000 cổ phiếu mệnh giá 10/cổ phiếu Giá trị thị trường cổ phiếu phát hành 27/1 cổ phiếu - Dùng TSCĐ HH để trao đổi cho cổ đông công cty S: Nguyên giá: 300.000 giá trị hao mòn lũy kế: 20.000 Giá trị hợp lý (Giá bán tương đương thị trường) chưa có thuế: 300.000; thuế suất thuế GTGT 10% - Các chi phí phát sinh thuê định giá kiểm toán liên quan đến việc mua tài sản nợ phải trả Công ty S mà Công ty P TGNH 40.000 Chi phí phát hành cổ phiếu Cơng ty P chi TGNH 25.000 Advanced financial accounting 2018 36 Mai Ngoc Anh – Academy of Finance Ví dụ minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 PGS,TS Mai Ngoc Anh - HVTC - Giả sử ngày 31/12/N-1, Bảng Cân đối kế tốn Cơng ty S sau: Tổng tài sản theo giá trị hợp lý: 620.000, tổng nợ phải trả theo giá trị hợp lý: 110.000 Sau mua, có Cơng ty P tồn tại, Cơng ty S giải thể u cầu: Xác định giá phí hợp kinh doanh? Xác định lợi thương mại? Lập định khoản phản ánh giao dịch hợp kinh doanh? Giả sử công ty S không giải thể, định khoản Cty P để lập BCTC riêng P Ví dụ 12.2 Ngày 01/01/N Công ty P mua tất tài sản nợ phải trả Công ty S cách phát hành cho Công ty S 10.000 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đ/cổ phiếu Giá trị thị trường cổ phiếu phát hành 42.000 đ/1 cổ phiếu Các chi phí phát sinh thuê định giá kiểm toán liên quan đến việc mua tài sản nợ phải trả Công ty S mà Công ty P tiền mặt 40.000.000 đ Chi phí phát hành cổ phiếu Cơng ty P chi tiền mặt 25.000.000 đ Sau mua, có Cơng ty P tồn tại, Cơng ty S giải thể Tại thời điểm mua, Bảng cân đối kế tốn cơng ty S: - Tổng tài sản theo giá trị hợp lý: 620.000.000 - Tổng nợ phải trả theo giá trị hợp lý: 110.000.000 Yêu cầu: Tính tốn , lập bút tốn phản ánh q trình hợp kinh doanh Biết sau xem xét lại giá trị hợp lý tài sản nợ phải trả liên quan khơng thay đổi Ví dụ 12.3 (Đơn vị tính: Triệu đồng) - Nhà đầu tư H mua 20% cổ phần công ty A vào ngày 01/01/N với giá trị 35.000 đồng tiền TGNH - Ngày 01/01/N+1, nhà đầu tư H mua thêm 60% cổ phần công ty A với giá 220.000, toán TGNH đạt quyền kiểm soát Trước đạt quyền kiểm soát, nhà đầu tư khơng có ảnh hưởng đáng kể cơng ty A Giá thị trường cổ phiếu công ty A mua ngày 1/1/N đánh giá lại 60.000 Tại ngày 01/01/N+1, giá trị hợp lý tài sản cơng ty A 190.000 Trong có BĐS đầu tư có GTGS 60.000, giá trị hợp lý 110.000 Tài sản theo giá ghi sổ 140.000, vốn cổ phần 50.000, LNSTCPP 90.000 u cầu: Tính tốn, xác định giá phí hợp kinh doanh, lợi thương mại ghi nhận khoản đầu tư BCTC riêng H Chủ đề 13: Kế tốn khoản đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh trình bày thơng tin Báo cáo Tài hợp (Chuẩn mực 07,08, TT 202, TT 161 ) Advanced financial accounting 2018 37 Mai Ngoc Anh – Academy of Finance Ví dụ minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 PGS,TS Mai Ngoc Anh - HVTC Ví dụ 13.1 (Đơn vị tính: triệu đồng) - Ngày 1/1/N, Công ty A mua 40% cổ phần công ty B với giá 140.000 Công ty A toán bằng: bất động sản đầu tư (đang chờ tăng giá) có giá gốc 100.000, giá trị hợp lý 110.000, thuế GTGT 10% Số lại tốn TGNH - Tại ngày mua, Cơng ty B có Bảng cân đối kế toán sau: - Tổng tài sản theo giá trị hợp lý: 400.000; Nợ phải trả theo giá trị hợp lý: 100.000 Trong đó, có TSCĐ HH có giá trị lại 190.000, giá trị hợp lý 270.000 (TSCĐ khấu hao 10 năm dùng cho công tác QLDN); - Trong năm N, công ty B có lợi nhuận sau thuế 30.000 Trong năm N, công ty B tạm chia cổ tức 10.000 TGNH Yêu cầu: Trên Báo cáo tài riêng cơng ty A, nghiệp vụ ghi nhận trình bày nào? Hãy tính tốn tiêu “ Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh” để lập Báo cáo tài hợp nhà đầu tư A lập cho tập đồn (Biết doanh nghiệp khơng có khoản đầu tư vào cơng ty liên kết góp vốn vào sở kinh doanh đồng kiểm soát khác) Giả sử năm N+1, Cơng ty B có lợi nhuận 30.000, tình hình khác khơng thay đổi, tính tốn, lập bút tốn điều chỉnh cơng ty A lập BCTC HN năm N+1 Ví dụ 13.2 (Đơn vị tính: 1.000đ) Ngày 1/1/N, Cơng ty cổ phần A đầu tư vào sở đồng kiểm sốt cơng ty B với tỷ lệ vốn góp 50% Giá trị vốn góp vào sở kinh doanh đồng kiểm sốt 2.500.000, gồm: TSCĐ hữu hình: 1.300.000 (Ngun giá: 1.400.000, giá trị hao mòn lũy kế: 150.000, sở kinh doanh đồng kiểm soát dự kiến khấu hao năm), chuyển khoản nợ phải thu thành vốn góp liên doanh: 200.000 Ngày 31/12/N - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty B cho thấy năm N Cơng ty có lợi nhuận sau thuế 90.000 - Các bên góp vốn liên doanh trí chia lợi nhuận năm 40.000 (mỗi bên 20.000) Công ty A thực nhận số lợi nhuận từ sở đồng kiểm soát 10.000 Yêu cầu: Định khoản ghi nhận nghiệp vụ để lập BCTC riêng công ty A Tính tốn, lập bút tốn điều chỉnh để trình bày tiêu liên quan cơng ty A lập Báo cáo tài hợp năm N tập đồn mà cơng ty A cơng ty Mẹ Chủ đề 14: Các ví dụ liên quan đến chuẩn mực kế toán số 25 – BCTC hợp kế tốn khoản đầu tư vào cơng ty Tham khảo: Chuẩn mực 25, QĐ15, TT 161 Advanced financial accounting 2018 38 Mai Ngoc Anh – Academy of Finance Ví dụ minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 PGS,TS Mai Ngoc Anh - HVTC Ví dụ 14.1 (Đơn vị: Triệu đồng) - Ngày 1/1/N, Công ty A mua lại 80% cổ phiếu lưu hành Công ty B với số tiền 18.000 triệu đồng Cơng ty tốn phát hành cho cổ đơng cơng ty B số cổ phiếu có mệnh giá: 10.000; giá phát hành 15.000 Còn lại cơng ty A toán TGNH - Giả sử ngày mua giá trị hợp lý tài sản Công ty B cao với giá trị ghi sổ 1.000 (Chênh lệch liên quan đến BĐS đầu tư cho thuê, có thời gian khấu hao lại 10 năm) Trích tình hình vốn chủ sở hữu ngày mua Công ty B sau: Vốn đầu tư chủ sở hữu: 17.000; Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 3.000 Yêu cầu: Định khoản ghi nhận nghiệp vụ công ty A? Nghiệp vụ ảnh hưởng đến bảng cân đối kế toán báo cáo lưu chuyển tiền tệ cơng ty A nào? Tính tốn, lập bút tốn điều chỉnh liên quan cơng ty A lập BCTC hợp 31/12/N cho tập đồn mà cơng ty A cơng ty mẹ? Ví dụ 14.2 (Đơn vị tính: Triệu đồng) - Nhà đầu tư H mua 20% cổ phần công ty A vào ngày 01/01/N với giá trị 35.000 đồng tiền TGNH Ngày 01/01/N+1, nhà đầu tư H mua thêm 60% cổ phần cơng ty A với giá 220.000, tốn TGNH đạt quyền kiểm soát Trước đạt quyền kiểm sốt, nhà đầu tư khơng có ảnh hưởng đáng kể công ty A Giá thị trường cổ phiếu công ty A mua ngày 1/1/N đánh giá lại 60.000 Tại ngày 01/01/N+1, giá trị hợp lý tài sản công ty A 190.000 Trong có BĐS đầu tư có GTGS 60.000, giá trị hợp lý 110.000 Tài sản theo giá ghi sổ 140.000, vốn cổ phần 50.000, LNSTCPP 90.000 Yêu cầu: Lập bút toán điều chỉnh cần thiết liên quan công ty H lập BCTC hợp ngày 31/12/N+1 31/12/N+2 Chủ đề 15: Xử lý giao dịch nội lập BCTC hợp Tham khảo: Chuẩn mực 25, TT 202, TT 161 Ví dụ 15.1 Ngày 25/12/N, Công ty mẹ A bán hàng cho Công ty B với giá bán 1.000 triệu đồng Công ty B chưa tốn Giá vốn mà Cơng ty mẹ mua số hàng 600 triệu đồng Thuế suất thuế TNDN mà hai công ty áp dụng 20%, hàng hóa chịu thuế GTGT theo thuế suất 10% Đến ngày 31/12/N, toàn số hàng mua Công ty mẹ tồn kho Công ty B Advanced financial accounting 2018 39 Mai Ngoc Anh – Academy of Finance Ví dụ minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 PGS,TS Mai Ngoc Anh - HVTC Yêu cầu: Phân tích tác động nghiệp vụ đến bảng cân đối kế toán báo cáo kết kinh doanh công ty A cơng ty B? Tính tốn, thực bút toán điều chỉnh cần thiết lập BCTC hợp tập đồn mà cơng ty A cơng ty mẹ trường hợp nêu Ví dụ 15.2 (Đơn vị tính: 1.000 đ) - Ngày 25/12/N, Cơng ty mẹ A bán hàng cho Công ty B với giá bán chưa có thuế GTGT 1.000 triệu đồng Giá vốn mà Công ty A mua số hàng 600 triệu đồng Thời hạn toán 45 ngày - Tính đến ngày 31/12/N, Cơng ty B bán 30% số hàng hố mua Cơng ty mẹ A cho đơn vị Tập đoàn với giá chưa có thuế GTGT 330 triệu đồng, chưa thu tiền - Thuế suất thuế TNDN mà hai công ty áp dụng 20% Thuế suất thuế GTGT hàng hóa 10% u cầu: Phân tích tác động tình đến bảng cân đối kế tốn báo cáo kết kinh doanh cơng ty A cơng ty B? Tính tốn, thực bút toán điều chỉnh cần thiết lập BCTC hợp 31/12/N tập đồn mà cơng ty A công ty mẹ trường hợp nêu Giả sử kì kế tốn tiếp theo, cơng ty B bán tồn 70% số hàng lại, tính tốn, ghi nhận bút tốn lại trừ lãi chưa thực giá trị hàng tồn kho đầu kì để lập BCTC hợp kì sau (31/12/N+1) Ví dụ 15.3 Trường hợp Cơng ty bán hàng cho Công ty mẹ Ngày 25/12/N, Công ty A bán hàng cho Công ty mẹ B với giá bán 1.000 triệu đồng, thuế GTGT 10%, chưa tốn Giá vốn mà Cơng ty mua số hàng 600 triệu đồng Thuế suất thuế TNDN 20% Đến ngày 31/12/N, toàn số hàng mua Công ty tồn kho Công ty mẹ B Yêu cầu: Phân tích tác động nghiệp vụ đến bảng cân đối kế toán báo cáo kết kinh doanh lập 31/12/N cơng ty A cơng ty B? Tính tốn, thực bút toán điều chỉnh cần thiết lập BCTC hợp tập đồn mà cơng ty A công ty mẹ trường hợp nêu Biết cơng ty mẹ năm 80% quyền kiểm sốt cơng ty Ví dụ 15.4 Bán TSCĐ nội tập đoàn Advanced financial accounting 2018 40 Mai Ngoc Anh – Academy of Finance Ví dụ minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 PGS,TS Mai Ngoc Anh - HVTC Ngày 1/1/N, Công ty mẹ A bán thiết bị quản lý cho Công ty B sở hữu tồn với giá chưa có thuế GTGT 1.500 triệu đồng, thuế GTGT 10%, toán TGNH Tại ngày bán, thiết bị có nguyên giá 2.000 triệu hao mòn lũy kế là 1.000 triệu đồng Công ty mẹ khấu hao thiết bị theo phương pháp đường thẳng 10 năm Công ty tiếp tục sử dụng cho mục đích quản lý doanh nghiệp khấu hao thiết bị theo phương pháp đường thẳng năm lại Giả sử thiết bị khơng có giá trị thu hồi lý Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% Yêu cầu Phân tích ảnh hưởng nghiệp vụ đến bảng cân đối kế toán báo cáo kết kinh doanh công ty A cơng ty B? Thực bút tốn điều chỉnh liên quan để lập báo cáo tài hợp cho tập đoàn ngày 31/12/N 31/12/N+1? Ví dụ 15.5 Giao dịch cơng ty mẹ công ty liên kết, liên doanh Công ty A cơng ty mẹ tập đồn có cơng ty B công ty liên kết công ty C sở kinh doanh đồng kiểm soát Trong năm N có phát sinh: (Đơn vị tính 1.000đ) Cơng ty A bán hàng hóa cơng ty B Tổng giá vốn lơ hàng là: 1.600.000; giá bán chưa có thuế GTGT là: 1.800.000, thuế GTGT 10%, công ty B chưa tốn tiền Cuối năm N, cơng ty B bán 50% số hàng nói cho doanh nghiệp khác ngồi tập đồn Cơng ty A góp vốn vào sở kinh doanh đồng kiểm soát C vào ngày 1/1/N TSCĐ hữu hình Nguyên giá tài sản: 2.500.000, khấu hao lũy ngày góp vốn 300.000; giá trị đánh giá lại để góp vốn 2.600.000 Biết công ty C sử dụng khấu hao TSCĐ năm Yêu cầu: 1.Phân tích ảnh hưởng nghiệp vụ nêu đến bảng cân đối kế toán báo cáo kết kinh doanh công ty A, B,C? 2.Lập bút tốn điều chỉnh liên quan cơng ty A lập BCTC hợp năm 31/12/N? Biết thuế suất thuế TNDN 20% Chủ đề 16: Phân biệt kiện phát sinh sau ngày kết thúc kì kế toán năm cần điều chỉnh kiện không cần điều chỉnh, thực điều chỉnh để lập BCTC Tham khảo: Chuẩn mực 23, thông tư 20, TT200, TT 161 Ví dụ 16.1 Tại DN ABC lập báo cáo tài năm N, có tình hình hàng hoá A sau: Số lượng tồn kho: 10.000 kg Giá gốc sổ kế toán: 10.000đ/kg Advanced financial accounting 2018 41 Mai Ngoc Anh – Academy of Finance Ví dụ minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 PGS,TS Mai Ngoc Anh - HVTC - Vào ngày 31/12, kế tốn ước tính giá thực hàng hoá A 8.000/kg nên lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là: 20.000.000đ, có tình sau: - Ngày 10/1/N+1, doanh nghiệp bán 10.000 kg hàng hoá A với giá bán 11.500đ/kg, với thơng tin kế tốn ước tính lại giá trị thực hàng hố A ngày 31/12/N 11.000đ/kg u cầu: Tính tốn, lập định khoản ghi nhận trình bày thơng tin liên quan đến hàng tồn kho Bảng cân đối kế toán lập ngày 31/12/N Thuế suất thuế TNDN 20% Các khoản dự phòng trừ cho mục đích tính thuế TNDN DN kết chuyển số liệu lập BCTC Tuy nhiên, BCTC năm N chưa phát hành Ví dụ 16.2 Tại DN ABC lập BCTC năm N, có tình sau: (Đơn vị: triệu đồng) - Số dư TK 131 – Phải thu khách hàng, chi tiết khách hàng K: 2.500 - Do khách hàng K thời hạn toán, doanh nghiệp làm thủ tục nhắc nhở, đòi nợ nhiều lần mà chưa tốn, nên doanh nghiệp quy định hành, trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi cho khoản nợ mức 30% Kế toán doanh nghiệp ghi nhận trình bày báo cáo tài liên quan 31/12/N - Ngày 10/1/N+1, khách hàng K trả tồn số nợ nói TGNH u cầu Nêu rõ quy định kế toán hành xử lý tình Biết rằng, ngày 10/1/N+1, doanh nghiệp kết chuyển số liệu năm N Tuy nhiên, BCTC báo cáo toán thuế TNDN năm N chưa phát hành Chủ đề 17: Tính tốn ảnh hưởng sai sót xử lý sai sót, xử lý ảnh hưởng thay đổi sách kế tốn Tham khảo: Chuẩn mực 29, thơng tư 20, TT 200, TT 161 Ví dụ 17.1 Doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% Ngày 28/12/N doanh nghiệp bán lơ hàng, xuất hóa đơn, giá chưa có thuế GTGT: 200.000.000 đ, thuế GTGT 10%, khách hàng chưa tốn; giá vốn lơ hàng là: 160.000.000 đ Doanh nghiệp bỏ sót ghi sổ kế tốn nghiệp vụ Theo Anh (Chị) Nghiệp vụ ghi sổ kế toán theo định khoản nào? Advanced financial accounting 2018 42 Mai Ngoc Anh – Academy of Finance Ví dụ minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 PGS,TS Mai Ngoc Anh - HVTC Do việc doanh nghiệp bỏ sót khơng ghi sổ kế tốn nghiệp vụ làm ảnh hưởng đến tiêu Bảng cân đối kế toán BCKQKD nào? Nếu việc bỏ sót phát vào ngày 30/06/N+1, sau báo cáo tài năm N phát hành, kế toán xác định bỏ sót khơng trọng yếu áp dụng thu tục xử lý theo quy định hành nào? Nếu việc bỏ sót phát vào ngày 30/06/N+1, sau báo cáo tài năm N phát hành, kế tốn xác định bỏ sót trọng yếu áp dụng thu tục xử lý theo quy định hành nào? Ví dụ 17.2 Cơng ty H có năm tài từ ngày 1/1/N: Đơn vị tính: triệu đồng - Đầu năm N, Công ty H phát thấy số thành phẩm trị giá 6.500 bán năm N-1 theo dõi sổ kế toán TK 155 (chưa ghi xuất kho để bán) trình bày Bảng Cân đối kế toán ngày 31/12/N-1 Giả sử doanh nghiệp chịu thuế suất thuế TNDN 20%; Yêu cầu: Xác định ảnh hưởng sai sót nêu đến báo cáo tài năm N-1 Nếu sai sót khơng trọng yếu kế tốn xử lý sai sót Nếu sai sót trọng yếu phát trước báo cáo tài cơng ty năm N-1 phát hành thủ tục xử lý thực nào? Nếu sai sót trọng yếu phát sau BCTC năm N-1 phát hành kế tốn xử lý sai sót nào? Ví dụ 17.3 (Đơn vị tính: 1.000đ) - Cơng ty B có năm tài từ ngày 1/1/N đến ngày 31/12/N Năm N, công ty B áp dụng phương pháp tính giá xuất hàng tồn kho (Tài khoản 156- Hàng hóa) cho mặt hàng A theo phương pháp nhập trước, xuất trước - Đầu năm N+1 Cơng ty B thay đổi sách kế tốn áp dụng phương pháp tính giá xuất kho cho mặt hàng A theo phương pháp bình quân gia quyền - Kế toán doanh nghiệp áp dụng hồi tố làm cho giá vốn hàng bán năm N tăng lên 140.000 (Giả sử thuế suất thuế TNDN 20%) Yêu cầu: Xác định ảnh hưởng cụ thể việc áp dụng hồi tố sách kế tốn đến bảng cân đối kế toán báo cáo kết kinh doanh năm N Trình bày cách xử lý hồi tố ảnh hưởng thay đổi sách kế toán trường hợp theo quy định chuẩn mực kế tốn VN Ví dụ 17.4 Advanced financial accounting 2018 43 Mai Ngoc Anh – Academy of Finance Ví dụ minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 PGS,TS Mai Ngoc Anh - HVTC (Đơn vị tính: 1.000đ) Cơng ty H có năm tài từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2016 - Năm 2017, Công ty H phát thấy số thành phẩm trị giá 2.500.000 bán năm 2016 theo dõi sổ kế toán TK 155 (chưa ghi xuất kho để bán) trình bày Bảng Cân đối kế tốn ngày 31/12/2016 - Cơng ty H tiến hành lập BCTC năm 2017 sau: Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2016 104.000.000 73.500.000 Giá vốn hàng bán Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN 80.000.000 24.000.000 53.500.000 20.000.000 Chi phí thuế TNDN hành Lợi nhuận sau thuế TNDN 6.720.000 17.280.000 5.600.000 14.400.000 Bảng cân đối kế toán 31/12/2017 31/12/2016 150.000.000 100.000.000 15.000.000 12.000.000 Vốn đầu tư chủ sở hữu 5.000.000 5.000.000 Lợi nhuận chưa phân phối 50.800.000 34.000.000 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Hàng tồn kho Hàng tồn kho Nợ phải trả Thuế khoản phải trả Nhà nước Vốn chủ sở hữu Giả sử thuế suất thuế TNDN 20% Yêu cầu: Xác định ảnh hưởng sai sót nêu đến báo cáo tài năm 2016 Nếu sai sót khơng trọng yếu kế tốn xử lý sai sót Nếu sai sót trọng yếu phát sau báo cáo tài cơng ty năm 2016 phát hành xử lý thực nào? Ví dụ 17.5 (Đơn vị tính 1.000đ) Cơng ty B có năm tài từ ngày 1/1/2004 đến ngày 31/12/2004 Đầu năm 2016, công ty B áp dụng phương pháp tính giá xuất hàng tồn kho (Tài khoản 156- Hàng hóa) cho mặt hàng A theo phương pháp nhập trước, xuất trước Đầu năm 2017 Cơng ty B thay đổi sách kế tốn áp dụng phương pháp tính giá xuất kho cho mặt hàng A theo phương pháp bình quân gia quyền Giả sử việc áp dụng Advanced financial accounting 2018 44 Mai Ngoc Anh – Academy of Finance Ví dụ minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 PGS,TS Mai Ngoc Anh - HVTC hồi tố làm cho giá vốn hàng bán năm 2016 tăng lên 2.000.000 (Giả sử thuế suất thuế TNDN 20%) Công ty B có số liệu báo cáo chưa điều chỉnh năm sau: (Số liệu năm 2017 tính theo phương pháp (Đơn vị tính: Đồng) Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2016 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán 100.000.000 80.000.000 130.000.000 100.000.000 Lợi nhuận kế tốn trước thuế TNDN 20.000.000 30.000.000 Chi phí thuế TNDN hành Lợi nhuận sau thuế TNDN 5.600.000 14.400.000 8.400.000 21.600.000 Bảng cân đối kế toán 31/12/2017 31/12/2016 Hàng tồn kho Hàng tồn kho 150.000.000 100.000.000 15.000.000 12.000.000 Vốn đầu tư chủ sở hữu 5.000.000 5.000.000 Lợi nhuận chưa phân phối 29.000.000 15.000.000 Nợ phải trả Thuế khoản phải trả Nhà nước Vốn chủ sở hữu Yêu cầu: Xử lý hồi tố ảnh hưởng thay đổi sách kế tốn trường hợp theo quy định chuẩn mực kế toán VN Chủ đề 18: Xác định lãi cổ phiếu Tham khảo: Chuẩn mực 30, thơng tư 20, TT 200 Ví dụ 18.1 Cơng ty ABC có tình sau năm N (1000 đồng) Theo báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm N, lợi nhuận sau thuế TNDN công ty là: 12.000.000 -Trong năm N, công ty có cổ phiếu ữu đãi khơng lũy kế với mệnh giá 20.000.000, cổ tức 15%/năm - Đầu năm N, cổ phiếu ưu đãi lũy kế có mệnh giá 30.000.000 (giá phát hành mệnh giá) với cô tức 10%/năm Trong năm, doanh nghiệp mua lại hủy phần cổ phiếu ưu đãi có mệnh giá 10.000.000 Giá mua lại 11.000.000 Advanced financial accounting 2018 45 Mai Ngoc Anh – Academy of Finance Ví dụ minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 PGS,TS Mai Ngoc Anh - HVTC - Số cổ phiếu phổ thông lưu hành năm N là: 10 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10 - Doanh nghiệp không thông báo chia cổ tức cổ phiếu ưu đãi u cầu: Hãy tính tốn lãi cổ phiếu năm N Ví dụ 18.2 Cơng ty ABC có tình sau năm N (1000 đồng) Theo báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm N, lợi nhuận sau thuế TNDN công ty là: 12.000.000 - Năm N, cổ phiếu ưu đãi lũy kế cổ tức có mệnh giá 30.000.000 (giá phát hành mệnh giá) với cổ tức 10%/năm - Ngày 1/1/N, số cổ phiếu phổ thông lưu hành doanh nghiệp là: 12 triệu cổ phiếu -Ngày 1/7/N, doanh nghiệp phát hành thêm triệu cổ phiếu Ngày 1/10 mua cổ phiếu quỹ với số lượng 1,2 triệu cổ phiếu u cầu: Hãy tính tốn lãi cổ phiếu năm N Advanced financial accounting 2018 46 Mai Ngoc Anh – Academy of Finance ... accounting 2018 12 Mai Ngoc Anh – Academy of Finance Ví dụ minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 PGS,TS Mai Ngoc Anh - HVTC - Vật liệu thừa để lại phân xưởng cuối kỳ với giá thực tế: 5.000.000 - Trong... 10% trả TGNH Advanced financial accounting 2018 17 Mai Ngoc Anh – Academy of Finance Ví dụ minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 PGS,TS Mai Ngoc Anh - HVTC - Công việc sửa chữa hồn thành Chi phí sửa... truyền thống Advanced financial accounting 2018 25 Mai Ngoc Anh – Academy of Finance Ví dụ minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 PGS,TS Mai Ngoc Anh - HVTC - Từ 1/4/N, doanh nghiệp cơng bố chương trình
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH NÂNG CAO, BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH NÂNG CAO