de-thi-hsg-hoa-hoc-10-nam-2018-2019-truong-thuan-thanh-2-bac-ninh

9 152 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:22

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018- 2019 Mơn thi: Hóa học - Lớp 10 Thời gian làm bài: 150 phút ( Không kể thời gian giao đề) (Biết M của: H=1, O=16, C=12, Cl=35,5, Mg=24, Fe=56, Zn=65, Ca=40, Pb = 207; Al = 27; S = 32; Ba= 137; Li = 7; Na = 23; k = 39; Rb = 85; Cs = 133, Cu = 64; Mn = 55; Cr = 52; Ag = 108) (Biết độ âm điện của: C = 2,55; O = 3,44; Cl = 3,16; S = 2,58, H = 2,2; N = 3,04; Se = 2,18) Họ tên thí sinh……………………………………… ……… Số báo danh …………………………… Câu I (4 điểm) 1-(2 điểm) Một ion M3+ có tổng số hạt (electron, nơtron, proton) 79, số hạt mang điện nhiều số hạt khơng mang điện 19 a Xác định vị trí (số thứ tự ngun tố, chu kì, nhóm) M bảng tuần hồn b Viết cấu hình electron ion M tạo 2-(2 điểm).Trong công thức hợp chất khí(ở điều kiện thường)của R với hidro có chứa 5,8824% hidro khối lượng a.Tìm nguyên tố R b Viết công thức cấu tạo (theo quy tắc bát tử)của oxit cao nhất, hợp chất khí với hidro, hidroxit tương ứng Từ xác định liên kết hóa học có cơng thức? Câu II(4 điểm) Hỗn hợp X gồm Al, BaCO3, MgCO3 Lấy 10,65 gam X hòa tan hết vào 200 gam dung dịch HCl (dư 20 % so với lượng phản ứng) thấy có 2,464 lít khí (đktc) thu dung dịch Y Mặt khác lấy 0,2 mol X nhiệt phân hoàn tồn thu 3,584 lít khí (đktc) a Viết phương trình hóa học xẩy b Tính % khối lượng chất X c Tính C% chất tan có dung dịch Y d Tính thể tích dung dịch NaOH 1M cần thêm vào dung dịch Y để thu kết tủa lớn nhất? Câu III (4 điểm) 1-(2,0 điểm).Cho hình vẽ mơ tả thí nghiệm điều chế Cl2 từ MnO2 dung dịch HCl Trả lời câu hỏi sau a Bình đựng dung dịch gì? Bình đựng dung dịch gì? Nêu vai trò bình bình 2? b Tại phải dùng bơng tẩm dung dịch NaOH? Có thể thay tẩm NaOH tẩm dung dịch KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2 khơng? c Có thể thay MnO2 chất sau đây: KMnO4, KClO3, KNO3, K2Cr2O7, CaCl2? d Khí Clo khơ thu bình tam giác có màu gì? e Nếu cho giấy màu ẩm vào bình tam giác có tượng gì? Tại sao? f.Viết phương trình hóa học điều chế Clo theo hình vẽ trên, cân bằng? Cho biết tỉ lệ số phân tử chất bị oxh số phân tử chất bị khử? 2-(2 điểm).Cho 7,2 gam kim loại M , có hố trị khơng đổi hợp chất, phản ứng hồn tồn với hỗn hợp khí X gồm Cl2 O2 Sau phản ứng thu 23,0 gam chất rắn Y thể tích hỗn hợp khí Xđã phản ứng 5,6 lít (ở đktc) a.Tìm cơng thức củaM? b Lấy 2,8 lít (ở đktc)hỗn hợp X cho vào 250 ml dung dịch KOH 1M (ở 100 độ C) thu dung dịch Z Cô cạn Z thu a gam chất rắn khan Tìm a? Câu IV (4 điểm) 1-(3 điểm)Cân phản ứng sau phương pháp thăng electron: a FexOy + H2SO4  → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O b FeS2 + H2SO4  → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O c.Na2SO3 + KMnO4 + NaHSO4  → Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O 2-(1 điểm)Cho luồng khí Clo qua dung dịch KBr thời gian dài Viết phương trình phản ứng xảy ra? Câu V:(4,0 điểm) 1-(2 điểm).Có 44 gam hỗn hợp A gồm Fe kim loại B (hóa trị n không đổi hợp chất) Chia A làm hai phần Phần : Tácdụng với dung dịch HCl lỗng dư thu 4,48 lít khí H2 Phần : Hòa tan hết dung dịch HNO3 lỗng dư thu 11,2 lít khí hỗn hợp khí C gồm (NO2 NO)ngồi khơng sản phẩm khử khác, biết tỉ khối C so với khí H2 21,4.(Các khí đo đktc.) a.Xác định tên kim loại B b Tính số mol HNO3 tham gia phản ứng? 2-(2 điểm) Nung nóng 30,005 gam hỗn hợp X gồm KMnO4, KClO3 MnO2, sau thời gian thu khí O2 24,405 gam chất rắn Y gồm K2MnO4, MnO2, KMnO4, KCl Để tác dụng hết với hỗn hợp Y cần vừa đủ dung dịch chứa 0,8 mol HCl, thu 4,844 lít khí Cl2 (đktc) Tính thành phần % khối lượng KMnO4 bị nhiệt phân ………………………… HẾT…………………………… Thí sinh khơng sử dụng tài liệu, cán coi thi khơng giải thích thêm SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC: 2018 - 2019 ĐÁP ÁN MƠN HỐ HỌC LỚP 10 Thời gian: 150 phút (không kể thời gian phát đề) HỌC SINH LÀM THEO CÁCH KHÁC RA ĐÁP ÁN CHO ĐIỂM TỐI ĐA Câu I (4 điểm) Nội dung Điểm Ý Đặt Z, N số hạt p, n có nguyên tử M ta có hệ phương trình 0,4 2 Z + N = 79 +  Z = 26 ⇒  2 Z − N = 19 +  N = 30 (2 điểm) a Cấu hình electron nguyên tử M là: 1s22s22p63s23p63d64s2 0,4 M ô thứ 26, chu kì nhóm VIIIB bảng tuần hồn 0,4 b Cấu hình electron ion Fe2+ là: 1s22s22p63s23p63d6 0,4 Cấu hình electron ion Fe3+ là: 1s22s22p63s23p63d5 0,4 a Tìm R S 0,5 b Viết ctct loại liên kết (2 điểm) SO3 có liên kết CHT có cực, liên kết cho nhận 0,5 H2S có liên kết CHT có cực 0,5 H2SO4 có liên kết CHT có cực liên kết cho nhận 0,5 Câu II (4 điểm) Nội dung Điểm Ý Các phương trình hóa học xẩy ra: a 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 (1) BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + CO2 + H2O (2) MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 + H2O (3) CaCO3 (4) t0 CaO + CO2 0,2 điểm cho PTHH MgCO3 b t0 CaO + CO2(5) Gọi số mol Al, BaCO3, MgCO3 10,65 gam hỗn hợp a,b,c 27a+197b+84c=10,65 1,5a+b+c=0,11 Mặt khác ta có số mol hỗn hợp/số mol khí (a+b+c)/(b+c)=0,2/0,16=1,25 a=0,02 b=0,03 c=0,05 %mAl=5,07% %mBaCO3=55,49% %mMgCO3=39,44% 0,5 0,5 0,5 m(dd) Y = 10,65 + 200 – 0,03.2 – 0,08.44 = 207,07 gam c d C% AlCl3 = 1,2894%; C% BaCl2 = 3,0134%; C% MgCl2 = 2,94% 0,5 nHCl phản ứng = 0,22 => nHCl dư = 0,044 C% HCl dư = 0,7756% 0,5 nNaOH = nHCl + 3.nAlCl3 + 2.nMgCl2 = 0,204 => V(NaOH) = 204 ml 0,5 Câu III (4 điểm) 1-(2,0 điểm) Nội dung Điểm Ý a Bình đựng dd NaCl bão hòa để giữ HCl Bình đựng H2SO4 đặc để giữ H2O b Clo khí độc nên phải dùng bơng tẩm dung dịch NaOH để đậy khơng cho khí Clo Có thể thay bơng tẩm NaOH bơng tẩm KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2 c Có thể thay MnO2 bằng: KMnO4, KClO3, K2Cr2O7 d Khí Clo có màu vàng lục e Cho giấy màu ẩm vào bình tam giác giấy màu bị nhạt màu hẳn Vì Cl2 + H2O  HCl + HClO 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 HClO có tính oxi hóa mạnh nên làm màu giấy 0,2 f.MnO2 + 4HCl t0 MnCl2 + Cl2 + 2H2O 0,2 Tỉ lệ số phân tử bị oxh số phân tử bị khử 2/1 0,2 2(2 điểm) Nội dung Điểm Ý 5,6  = 0,25 n X = n Cl2 + n O2 = n Cl = 0,2 22,4 Ta có:  ⇒ n O2 = 0,05 BTKL → m X =m Y − m M =23 − 7,2 =71.n Cl + 32.n O 2  a Bảo toàn electron ⇒ Hóa trị n M =2 n Cl2 + n O2 ⇒ n M = ⇒ M= 2.0,2 + 4.0,05 0,6 = x x x = 7,2 x = 12.x ⇒  0,6 M = 24 (Mg) 0,5 0,5 0,5 3Cl2 + 6KOH  KClO3 + 5KCl + 3H2O b 0,5 a = mKOH dư + mKCl + mKClO3 = 19,3 gam Câu IV (4 điểm): 1.(3 điểm) Cân phản ứng sau phương pháp thăng e Nội dung Điểm Ý o t FexOy + H2SO4  → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O 1x 2xFe a (3x – 2y)x S +6 + 2y x  → 2xFe +3 + → S + 2e  ( 6x – 4y ) e +4 o t 2FexOy + (6x-2y)H2SO4  → xFe2(SO4)3 + (3x-2y)SO2 + (6x-2y)H2O o t FeS2 + H2SO4  → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O b 1x 2FeS2 → 2Fe+3 + 4S+4 +22e 11x S+6 +2e → S+4 o t 2FeS2 + 14H2SO4  → Fe2(SO4)3 + 15SO2 + 14H2O to d Na2SO3 + KMnO4 + NaHSO4  → Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O → S+6 + 2e 5x S+4  2x Mn +7 + 5e  → Mn +2 c t0 5Na2SO3 + 2KMnO4 + aNaHSO4  → bNa2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4 + cH2O  →10 + a = 2b  BTNT(S) → + a= b + +  → a=     BTNT(H) → a = 2c  BTNT( Na ) 6; b= 8; c= t0 5Na2SO3 + 2KMnO4 + 6NaHSO4  → 8Na2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4 + 3H2O (1 điểm) Nội dung Điểm Các phương trình xảy Cl2 + KBr  → KCl + Br2 Cl2 + H2O  HCl + HClO 0,25 điểm Br2 + H2O  HBr + HbrO 0,15 điểm Cl2 + HBr  → HCl + Br2 0,15 điểm HClO  → HCl + O2 0,15 điểm HBrO  → HBr + O2 0,15 điểm 0,15 điểm Câu V:(4,0 điểm) 1-(2 điểm) Nội dung Điểm TH1: Kim loại B không tác dụng với HCl ta có TN1: nFe = nH2 = 0,2 => mFe = 11,2 gam => mB = 10,8 gam 0,25 TN2: Tính nNO = 0,1; nNO2 = 0,4; gọi mol B x mol 0,25 => BTE ta có 0,2.3 + x.n = 0,1.3 + 0,4 => n.x = 0,1 0,25 => n.(10,8/B) = 0,1 => B = 108.n n = => B = 108 => Ag a 0,25 n = loại n = loại TH2: Kim loại B tác dụng với HCl 0,25 Gọi mol Fe = x mol, mol B = y mol phần => 56x + MB.y = 22 (1) Phần ta có BTE => 2x + ny = 0,2 (2) Phần ta lại có BTE => 3x + ny = 0,7 (3) Giải hệ (2) (3) => x = 0,5; ny = -0,8 =>Loại 0,25 nHNO3 phản ứng = 3.nFe(NO3)3 + nAgNO3 + nNO + nNO2= 1,2 mol b 0,5 2-(2 điểm) Nội dung Điểm Gọi số mol KMnO4, KClO3 MnO2 30,005 gam X x, y,z * Ta có phương trình cho khối lượng X: mX = 158x + 122,5y + 87z = 30,005 gam 0,25 * Số mol HCl dùng là: nHCl dùng = 0,8 mol ⟹ nO Y =0,8/2= 0,4 mol; nO2 ↑ = (30,005 – 24,405)/32 = 0,175 mol 0,25 Bảo toàn O có số mol nguyên tử O X số mol nguyên tử O thoát + số mol nguyên tử O Y ⟹ 4x + 3y + 2z = 0,175 × + 0,4 = 0,75 mol 0,25 * Bảo tồn electron q trình có: 5x + 6y + 2z = 4nO2 + 2nCl2 = 1,1325 mol 0,25 Giải hệ phương trình có: x = 0,12 mol; y = 0,0875 mol z = 0,00375 mol 0,25 MnO2 không nhiệt phân; dùng lượng làm chất xúc tác cho 0,0875 mol KClO3 nhiệt phân hoàn toàn tạo 0,13125 mol O2 0,25 ⟹ Còn cần 0,0875 mol KMnO4 phản ứng nhiệt phân để tạo thêm 0,04375 mol 0,25 O2 ⟹ %mKMnO4 nhiệt phân = 0,0875 ÷ 0,12 ≈ 72,92 % 0,25
- Xem thêm -

Xem thêm: de-thi-hsg-hoa-hoc-10-nam-2018-2019-truong-thuan-thanh-2-bac-ninh, de-thi-hsg-hoa-hoc-10-nam-2018-2019-truong-thuan-thanh-2-bac-ninh