de-cuong-on-tap-hoc-ky-1-sinh-hoc-11-nam-2018-2019-truong-thpt-yen-hoa-ha-noi

7 57 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:20

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2018 – 2019 MÔN : SINH HỌC 11 I NỘI DUNG KIẾN THỨC: Phần chuyển hóa vật chất thực vật động vật: - Sự hấp thụ nước muối khoáng rễ, vận chuyển chất - Sự thoát nước - Dinh dưỡng ni tơ thực vật - Quang hợp hơ hấp - Tiêu hóa biến đổi thức ăn nhóm động vật - Hơ hấp nhóm động vật - Tuần hồn máu cân nội môi Phần cảm ứng TV ĐV - Hướng động ứng động - Cảm ứng nhóm động vật tập tính ĐV - Điện nghỉ điện hoạt động - Dẫn truyền xung thần kinh sợi thần kinh qua xinap từ giải thích tượng II MỘT SỐ CÂU HỎI MINH HỌA PHẦN 1: CÂU HỎI TỰ LUẬN Chương 1: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG A Chuyển hóa vật chất lượng thực vật: Câu 1: Phân biệt chế hấp thu nước với chế hấp thu ion khoáng rễ Giải thích cạn bị ngập úng lâu chết? Câu 2: Động lực giúp dòng nước ion khoáng di chuyển từ rễ lên gỗ cao hàng chục mét ? Động lực đẩy dòng mạch rây từ đến rễ quan khác? Câu 3: Vì thiếu nitơ môi trường dinh dưỡng, phát triển bình thường ? Nêu trình cố định nitơ khí vai trò nó? Câu 4: Vai trò q trình nước đời sống thực vật? Tác nhân chủ yếu điều tiết độ mở khí khổng tác nhân nào? Câu 5: Quang hợp thực vật gì? Viết phương trình quang hợp tổng quát? Vì quang hợp có vai trò định sống Trái đất ? Câu 6: Nêu thành phần chức hệ sắc tố quang hợp xanh? Câu 7: Vẽ sơ đồ trình pha quang hợp? Oxi quang hợp có nguồn gốc từ đâu? Câu 8: Nêu giống khác đường C3, C4 CAM: Câu 9: Hơ hấp thực vật gì? Viết phương trình tổng qt q trình hơ hấp? Hơ hấp hiếu khí có ưu so với hơ hấp kị khí? Trong trường hợp diễn lên men thể thực vật? Câu 10: Viết sơ đồ thể mối quan hệ quang hợp hơ hấp? (THI GIỮA KÌ I ƠN HẾT PHẦN A – CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT) B Chuyển hóa vật chất lượng động vật: Câu 11: Cho biết khác tiêu hóa nội bào tiêu hóa ngoại bào ? Nêu khác cấu tạo ống tiêu hóa q trình tiêu hóa thức ăn thú ăn thịt thú ăn thực vật? Tại thú ăn thực vật thường phải ăn với số lượng lớn? Câu 12: Sự trao đổi khí với mơi trường xung quanh động vật đa bào có tổ chức thấp (thủy tức) thực nào? Sự trao đổi khí với mơi trường xung quanh trùng, cá, lưỡng cư, bò sát, chim thú thực nào? Tại bề mặt trao đổi khí chim, thú phát triển lưỡng cư bò sát? Câu 13: Vì hệ tuần hồn trùng hệ tuần hoàn hở? Tại hệ tuần hoàn cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú hệ tuần hồn kín ? Cho biết ưu điểm hệ tuần hồn kín so với hệ tuần hoàn hở? Ưu điểm tuần hoàn máu hệ tuần hoàn kép so với hệ tuần hoàn đơn ? Câu 14: Tại tim tách rời thể có khả co dãn nhịp nhàng? Câu 15: Huyết áp gì? Tại huyết áp giảm dần hệ mạch? Câu 16: Tại cân nội mơi có vai trò quan trọng thể? Cho biết vai trò gan điều hòa lượng glucozo máu? Chức thận cân nội môi? C Cảm ứng thực vật Câu 17: Cảm ứng gì? Trình bày kiểu hướng động thực vật, cho ví dụ? Tìm ứng dụng nông nghiệp vận động hướng động? Câu 18: Phân biệt ứng động sinh trưởng ứng động khơng sinh trưởng? Vai trò ứng động đời sống thực vật? D Cảm ứng động vật: Câu 16: Phân biệt cấu tạo hệ thần kinh dạng ống với hệ thần kinh dạng lưới hệ thần kinh dạng chuỗi hạch Ở động vật có tổ chức thần kinh cung phản xạ gồm phận nào? Phân biệt phản xạ không điều kiện phản xạ có điều kiện? So sánh cảm ứng thực vật động vật? Câu 17: Điện hoạt động gì? So sánh lan truyền xung thần kinh sợi thần kinh có khơng có bao miêlin Câu 18: Xinap gì? Chất trung gian hóa học có vai trò truiyền tin qua Xinap? Tại xung thần kinh dẫn truyền cung phản xạ theo chiều? Câu 19: Tập tính gì? Cơ sở thần kinh tập tính? Phân biệt tập tính bẩm sinh tập tính học Cho ví dụ? Câu 20: Tập tính bảo vệ lãnh thổ động vật có ý nghĩa với đời sống chúng Tại chim cá di cư ? Khi di cư, chúng định hướng cách nào? PHẦN 2: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Cho kết luận sau: (1) Không gây độc hại trồng, vật nuôi (2) Không độc nông phẩm ô nhiễm môi trường (3) Cung cấp nguyên tố khoáng với hàm lượng lớn mà khó hấp thụ hết (4) Dư lượng phân bón khống chất làm xấu lí tính đất, giết chết vi sinh vật có lợi Có kết luận khơng nói hậu bón phân hóa học mức cần thiết cho A B C D Câu 2: Cho nhận định sau: (1) Pha tối diễn bóng tối (2) Trong pha sáng diễn cần có ánh sáng (3) Trong quang hợp, O2 giải phóng từ phân tử nước qua trình quang phân li nước (4) Quá trình quang hợp nhóm thực vật C3, C4, CAM giống pha sáng quang hợp Có nhận định nhận định là: A B C D Câu 3: Đặc điểm đường thoát nước qua bề mặt cutin là: A Vận tốc lớn, điều chỉnh B Vận tốc nhỏ, không điều chỉnh C Vận tốc lớn, không điều chỉnh D Vận tốc nhỏ, điều chỉnh Câu 4: Cho nhận định sau hô hấp thực vật với vấn đề bảo quản nông sản, thực phẩm: (1) Hô hấp làm tiêu hao chất hữu đối tượng bảo quản (2) Hô hấp nhiệt độ môi trường bảo quản tăng (3) Hô hấp làm tăng độ ẩm, thay đổi thành phần khí môi trường bảo quản (4) Hô hấp không làm thay đổi khối lượng nông sản, thực phẩm Số nhận định nhận định nói là: A B C D Câu 5: Cột A Cột B Lá có rộng, mỏng a Trao đổi khí nước quang hợp Mạch dẫn b Chứa lục lạp thực quang hợp Biểu bì c Hấp thụ nhiều ánh sáng Mơ giậu d Vận chuyển nước, khống chất hữu Khí khổng e Bảo vệ Hãy chọn đáp án kết hợp cột A với cột B là: A – c, – d, – e, – b, – a B – a, – d, – e, – b, – c C – a, – b, – c, – d, – e D – b, – d, – e, – c, – a Câu 6: Hô hấp sáng xảy qua bào quan là: A Ti thể  lục lạp  perôxixôm B Lục lạp  Ti thể  perôxixôm C Perôxixôm  lục lạp  ti thể D Lục lạp  perôxixôm  ti thể Câu 7: Các dạng nitơ mà thực vật hấp thụ là: A NH4+ N2 B NO2- NH4+ C NO3- NH4+ D NO2- NO3- Câu 9: Khi trời nắng ta đứng bóng cảm thấy mát đứng mái che vật liệu xây dựng vì: A nước thường xun làm hạ nhiệt độ mơi trường xung quanh tán B đóng mở khí khổng thường xun bóng tối C làm cho khơng khí ẩm thường xuyên nhờ trình hút nước D tạo sức hút nước Câu Quang hợp xảy miền ánh sáng nào? A Lục lam đỏ B Xanh lục C Xanh tím đỏ D Lục tím Câu 10: Q trình hơ hấp hiếu khí hơ hấp kị khí (lên men) tạo lượng nhưng: A hơ hấp kị khí giải phóng CO2 ATP B khác giai đoạn đường phân C hơ hấp kị khí diễn ty thể D khác sản phẩm cuối giá trị lượng thu Câu 11: Quang hợp thực vật: A trình sử dụng lượng ánh sáng mặt trời diệp lục hấp thu để tổng hợp cacbonhyđrat giải phóng oxy từ cacbonic nước B trình tổng hợp hợp chất cacbonhyđrat O2 từ chất vô đơn giản xảy C trình sử dụng lượng ATP diệp lục hấp thụ để tổng hợp cacbonhydrat giải phóng ơxy từ CO2 nước D trình sử dụng lượng ánh sáng mặt trời diệp lục hấp thu để tổng hợp chất hữu từ chất vô đơn giản (CO2) Câu 12: Củ cà rốt, gấc, trái cà chua chứa nhiều sắc tố quang hợp loại làm chúng có màu đỏ? A Diệp lục b B Phicobilin C Carôtênôit D Xantôphin Câu 13: Quá trình hấp thụ nước rễ xảy theo giai đoạn nào? 1) Giai đoạn nước từ đất vào lông hút 2) Giai đoạn nước từ lông hút vào mạch gỗ rễ 3) Giai đoạn nước bị đẩy từ mạch gỗ rễ lên mạch gỗ thân 4) Giai đoạn nước từ mạch gỗ thân lên Tổ hợp là: A 1, 2, B 1, 2, C 1, 3, D 2, 3, 2+ 2+ Câu 14: Nồng độ Ca 0,5%, đất 0,2% Cây nhận Ca cách nào? A Hấp thụ thụ động B Khuếch tán C Thẩm thấu D Hấp thụ chủ động Câu 15: Q trình hơ hấp thể thực vật, trải qua giai đoạn: A Đường phân hiếu khí chu trình Crep B Đường phân hơ hấp hiếu khí C Oxy hóa chất hữu khử D Cacboxi hóa - khử - tái tạo chất nhận Câu 16: Sự khác hiệu lượng q trình hơ hấp qúa trình lên men? A Năng lượng ATP giải phóng trình lên men gấp nhiều so với q trình hơ hấp hiếu khí B Năng lượng ATP giải phóng q trình hơ hấp hiếu khí gấp nhiều so với trình lên men C Năng lượng ATP giải phóng hai trình D Năng lượng ATP giải phóng q trình lên men cao q trình hơ hấp hiếu khí Câu 17: Hơ hấp hiếu khí xanh: A Là q trình thu nhận O2 khơng khí thải CO2 vào mơi trường xung quang B Là trình phân giải chất hữu giải phóng lượng C Là q trình oxy hóa sinh học ngun liệu hơ hấp (gluozơ ) đến CO2, H2O tích lũy lại lượng dạng dễ sử dụng ATP D Là trình khử nguyên liệu hô hấp (gluozơ ) đến CO2, H2O tích lũy lại lượng dạng dễ sử dụng ATP Câu 18: Cho nhóm đặc điểm sau cây: I Hình bản, xếp xen kẽ, hướng quang II Có mơ xốp gồm nhiều khoang trống chứa CO2; mô giậu chứa nhiều lục lạp III Hệ mạch dẫn (gân lá) dày đặc, thuận lợi cho việc vận chuyển nước, khoáng sản phẩm quang hợp IV Bề mặt có nhiều khí khổng, giúp trao đổi khí Các nhóm đặc điểm phù hợp với chức quang hợp là: A II, III, IV B I, II, III, IV C I, II, IV D I, II, III Câu 19: Nhận định không nói ảnh hưởng số nhân tố tới thoát nước? A Điều kiện cung cấp nước độ ẩm khơng khí ảnh hưởng đến thoát nước B Một số ion khoáng ảnh hưởng đến nước điều tiết độ mở khí khổng C Các nhân tố ảnh hưởng đến độ mở khí khổng ảnh hưởng đến thoát nước D Vào ban đêm, khơng nước khí khổng đóng lại khơng có ánh sáng Câu 20: Bản chất pha sáng trình quang hợp là: A Pha khử nước để sử dụng H+ êlectron cho việc hình thành ATP NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí B Quang phân li nước để sử dụng H+ êlectron cho việc hình thành ATP NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí C Quang phân li nước để sử dụng H+ êlectron cho việc hình thành ADP NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí D Quang phân li nước để sử dụng H+, CO2 êlectron cho việc hình thành ATP NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí Câu 21: Chọn phát biểu đúng: A Chu trình Canvin có thực vật C3 B Nhóm thực vật C4 có suất quang hợp cao C3 CAM C Thực vật CAM có khí khổng mở vào ban ngày đóng vào ban đêm D Thực vật CAM mang đặc điểm thích nghi với điều kiện môi trường rừng mưa nhiệt đới Câu 22: Cho nhận định sau: (1) Chu trình C4 trình cố định CO2 tách biệt mặt thời gian (2) Chu trình CAM trình cố định CO2 tách biệt mặt không gian (3) Thực vật C4 bao gồm số thực vật vùng nhiệt đới như: ngô, mía, cỏ lồng vực, (4) Tên gọi thực vật C3, C4 gọi theo sản phẩm cố định CO2 Số nhận định không nhận định là: A B C D Câu 23: Hệ sắc tố quang hợp thực vật bậc cao gồm: A Diệp lục a diệp lục b B Diệp lục carôtenôit C CO2 nước D CO2 ánh sáng Câu 24: Người ta phân biệt nhóm thực vật C3, C4 chủ yếu dựa vào: A Có tượng hơ hấp sáng hay khơng có tượng B Sản phẩm cố định CO2 C Sự khác cấu tạo mô giậu D Sự khác phản ứng sáng Câu 25: Sắc tố quang hợp quan trọng trực tiếp tham gia chuyển hóa lượng ánh sáng thành lượng hóa học loại: A Diệp lục a (C55H72O5N4Mg) B Phicobilin xantôphin C40H54(OH)2 C Diệp lục b (C55H70O6N4Mg) D Carôtênôit (C40H56) Câu 26: Khi đưa sáng, (1) tế bào khí khổng tiến hành (2) làm thay đổi nồng độ CO2 pH Sự thay đổi dẫn đến kết hàm lượng đường tăng, làm tăng (3) tế bào Hai tế bào (4) hút nước, trương nước khí khổng mở Thứ tự 1, 2, 3, là: A lục lạp, áp suất thẩm thấu, quang hợp, khí khổng B lục lạp, quang hợp, khí khổng, áp suất thẩm thấu C lục lạp, quang hợp, áp suất thẩm thấu, khí khổng D quang hợp, áp suất thẩm thấu, khí khổng, lục lạp Câu 27: Khi chiếu sáng xanh giải phóng O2, phân tử O2 bắt nguồn từ: A khử CO2 B q trình hơ hấp sáng C q trình quang phân li nước D phân giải đường Câu 28: Điểm bù ánh sáng là: A Cường độ ánh sáng mà cường độ quang hợp lớn gấp lần cường độ hô hấp B Cường độ ánh sáng mà cường độ quang hợp cường độ hô hấp C Cường độ ánh sáng mà cường độ quang hợp nhỏ cường độ hơ hấp D Cường độ ánh sáng mà cường độ quang hợp lớn cường độ hô hấp Câu 29: Năng suất kinh tế là: A Một phần suất sinh học tích luỹ quan chứa sản phẩm có giá trị kinh tế người loài B Tồn suất sinh học tích luỹ quan chứa sản phẩm có giá trị kinh tế người loài C 2/3 suất sinh học tích luỹ quan chứa sản phẩm có giá trị kinh tế người loài D 1/2 suất sinh học tích luỹ quan chứa sản phẩm có giá trị kinh tế người loài Câu 30 Nhóm động vật sau chưa có quan tiêu hóa ? A Giun đất, cào cào ,ốc sên B Heo,hổ,báo C Trùng roi,trùng giày,amip D Thủy tức,san hô,giun dẹp Câu 31.Dạ dày động vật ăn thực vật có ngăn? A.Ngựa, thỏ, chuột, cừu, dê B.Ngựa, thỏ, chuột, trâu, bò C.Ngựa, thỏ, chuột D.Trâu, bò, cừu, dê Câu 32 Sự tiêu hố thức ăn dày cỏ diễn nào? A Hấp thụ bớt nước thức ăn B Thức ăn trộn với nước bọt vi sinh vật phá vỡ thành tế bào tiết enzim tiêu hố xellulơzơ C Tiết pépin HCl để tiêu hố prơtêin có vi sinh vật cỏ D Thức ăn ợ lên miệng để nhai lại Câu 33: Những thú sau tiêu hóa thức ăn chủ yếu nhờ vi sinh vật sống cộng sinh ống tiêu hóa? A Hổ, báo B Chó, mèo C Trâu, bò D Heo, chuột Câu 34: Thú ăn thực vật thường phải ăn lượng thức ăn lớn chủ yếu vì: A Chúng khơng nhai kỹ thức ăn B Chúng có dày lớn C Thức ăn chúng nghèo dinh dưỡng D Chúng cần phải mài cho sắc Câu 35: Cấu trúc sau khơng nằm cấu tạo ống tiêu hóa người? A Ruột già B Ruột non C Tuyến nước bọt D Dạ dày Câu 36: Đặc điểm khơng có cấu tạo ống tiêu hóa thú nhai lại? A Ruột non dài B Răng nanh phát triển C Dạ dày ngăn D Răng hàm nhiều gờ cứng Câu 37: Nhóm động vật sau tiêu hóa hai hình thức nội bào ngoại bào? A Giun đất, châu chấu, gà B Heo, trâu, bò C Trùng giày, trùng roi, amíp D Thủy tức, san hô, giun dẹp Câu 38: Chọn phát biểu sai tiêu hóa người A Tiêu hóa người tiêu hóa nội bào B Ở miệng có tiêu hóa hóa học học C Thực quản có tiêu hóa học D Dạ dày người có ngăn Câu 39: Sơ đồ sau mô tả đường thức ăn dày thú nhai lại? A Miệng-dạ tổ ong-dạ múi khế-dạ sách-nhai lại-dạ cỏ B Miệng-dạ cỏ-nhai lại-dạ tổ ong-dạ múi khế-dạ sách C Miệng-dạ cỏ-dạ tổ ong-nhai lại-dạ sách-dạ múi khế D Miệng-dạ tổ ong-dạ cỏ-nhai lại-dạ sách-dạ múi khế Câu 40: Ở người, huyết áp giảm dần hệ mạch theo thứ tự A Mao mạch → động mạch → tĩnh m ạch B Động mạch → tĩnh mạch → mao mạch B Tĩnh mạch → động mạch → mao mạch D Động mạch → mao mạch → tĩnh mạch Câu 41: Tiêu hóa q trình: A biến đổi hóa học thức ăn nhờ enzim để tạo lượng nuôi sống thể B tạo chất dinh dưỡng lượng từ thức ăn để thể sử dụng để tồn C tạo chất dinh dưỡng từ thức ăn để thể sử dụng để tồn D biến đổi chất dinh dưỡng có thức ăn thành chất đơn giản mà thể hấp thu Câu 42: Những ứng động ứng động không sinh trưởng? A Hoa mười nở vào buổi sáng, khí khổng đóng mở B Hoa mười nở vào buổi sáng, tượng thức ngủ chồi bàng C Sự đóng mở trinh nữ, khí khổng đóng mở D Lá họ đậu xoè khép lại, khí khổng đóng mở Câu 43: Các kiểu hướng động âm rễ là: A Hướng đất, hướng sáng B Hướng nước, hướng hoá C Hướng sáng, hướng hố D Hướng sáng, hướng nước Câu 44: Khi khơng có ánh sáng, non mọc nào? A Mọc vống lên có màu vàng úa B Mọc bình thường có màu xanh C Mọc vống lên có màu xanh D Mọc bình thường có màu vàng úa Câu 45: Các dây leo quanh gỗ nhờ kiểu hướng động nào? A Hướng sáng B Hướng đất C Hướng nước D Hướng tiếp xúc Câu 46: Hệ thần kinh (hệ TK) dạng ống tạo thành từ hai phần rõ rệt là: A Não TK ngoại biên B Não tuỷ sống C TK trung ương TK ngoại biên D Tuỷ sống TK ngoại biên Câu 47: Tập tính học là: A Loại tập tính hình thành q trình sống cá thể, thơng qua học tập rút kinh nghiệm B Loại tập tính hình thành q trình phát triển lồi, thơng qua học tập rút kinh nghiệm C Loại tập tính hình thành trình sống cá thể, thông qua học tập rút kinh nghiệm, di truyền D Loại tập tính hình thành q trình sống cá thể, thơng qua học tập rút kinh nghiệm, mang tính đặc trưng cho lồi Câu 48: Khi mở nắp bể, đàn cá cảnh thường tập trung nơi thường cho ăn Đây ví dụ hình thức học tập: A Học ngầm C Điều kiện hố đáp ứng B Học khơn.` D Điều kiện hoá hành động Câu 49: Thầy yêu cầu bạn giải tập di truyền mới, bạn giải Đây ví dụ hình thức học tập: A Điều kiện hoá đáp ứng B Học ngầm C Điều kiện hố hành động D Học khơn Câu 50 Hươu đực quệt dịch có mùi đặc biệt tiết từ tuyến cạnh mắt vào cành để thơng báo cho đực khác tập tính: A kiếm ăn B sinh sản C di cư D bảo vệ lãnh thổ
- Xem thêm -

Xem thêm: de-cuong-on-tap-hoc-ky-1-sinh-hoc-11-nam-2018-2019-truong-thpt-yen-hoa-ha-noi, de-cuong-on-tap-hoc-ky-1-sinh-hoc-11-nam-2018-2019-truong-thpt-yen-hoa-ha-noi