de-cuong-on-tap-hk2-toan-11-nam-2018-2019-truong-yen-hoa-ha-noi

29 33 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:20

TRƯỜNGTHPT N HỊA BỘ MƠN: TỐN ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP HỌC KỲ II – MƠN TỐN 11 Năm học 2018 - 2019 PHẦN I TRẮC NGHIỆM I DÃY SỐ A un  2n n B un  Cho dãy số  un  , biết un  A 1 ; ; Cho dãy số D un  n 1 n Ba số hạng đầu dãy số là: 1 1 1 3 B ; ; C ; ; D ; ; 16 26 u   (un ) xác định bởi:  Viết năm số hạng đầu dãy; un  2un1  n  A 1;5;13;28;61 1;5;14;29;61 1 C un  n Số hạng tổng quát dãy số  un  viết dạng khai triển 1; ; ; ; là: n B 1;5;13;29;61 C 1;5;17;29;61 D u1  Cho dãy số  un  , biết  với n  Số hạng tổng quát dãy số là: un1  un  n n  n  1  n  1 n  2 un   un   n  1 n n  1 n   2 C A un  B un   D 2 n 1 Số số hạng thứ dãy số? 2n  15 A B C D n  n 3 ) Số hạng un1 là: Cho dãy số  un  , biết un  ( n 1 n 1 2( n1)3 n  2( n1)3 ) ) A un1  ( B un1  ( n 1 n2 n n 3 n n 5 ) ) C un1  ( D un1  ( n2 n2 Cho dãy số  un  có số hạng tổng quát un  2.3n Công thức truy hồi dãy số là? Cho dãy số  un  , biết un  u1  A  un  un1 , n  u1   un  un1 , n  u1  B  un  un1 , n  u1  C  un  un1 , n  D u1   Cho dãy số  un  , biết  Mệnh đề sau sai? un1  un , n  93 C u n 1  u n  n A u1  u  u3  u  u5  B u10  D u n  n 16 512 2 Trong dãy số  un  cho số hạng tổng quát un sau, dãy số dãy số tăng? 1 n5 2n 1 A un  n B un  C un  D un  n 3n  n 1 10 Trong dãy số  un  cho số hạng tổng quát un sau, dãy số dãy số giảm? A un  2n B un  3n 1 n 1 C un  n2 D un  n  11 Trong dãy số  un  cho số hạng tổng quát un sau, dãy số bị chặn trên? A un  n2 12 B un  2n n C un  D un  n  Cho dãy số  un  có un  n2  n 1 Khẳng định sau sai? A số hạng đầu dãy là: 1; 1; 5; 11 B un1  n2  n 1 C Là dãy số tăng D un1  un  2n 1    13 Xét tính bị chặn dãy số  un  , biết : un  1.3 2.4 n.(n  2) A Không bị chặn B Bị chặn C Bị chặn 14 Cho dãy số  un  , biết un  sin n  cos n Dãy số  un  bị chặn A B C D Bị chặn D  15 Trong dãy số có số hạng tổng quát sau, chọn dãy bị chặn A un  n  n 2n n 1 B un  2n C un  n  D un   3n u1  u3  u5  10 Cho cấp số cộng  un  biết :  , u1 bằng: u1  u6  17 B u1  C u1  B u1  16 C u1  Cho cấp số cộng  un  có d  2 S8  72 , u1 bằng: A u1   D un  Trong dãy số  un  cho số hạng tổng quát un sau, dãy số cấp số cộng: A u1  16 C un  3n  II CẤP SỐ CỘNG Xen số 22 ba số để cấp số cộng có số hạng Chọn đáp án A 7;12;17 B 6,10,14 C 8,13,18 D.Tất sai A un   2n B un  n3  n2 16 16 D u1  14 D u1  16 1 Cho cấp số cộng  un  có: u1  , d   Chọn khẳng định khẳng định sau đây? 4 5 4 A S5   B S5  C S5  D S5  5 Cho cấp số cộng  un  có: u1  1, d  2, sn  483 Hỏi cấp số cộng có số hạng? A n  21 B n  23 C n  22 D n  20 Cho cấp số cộng có u4  12, u14  18 Khi số hạng công sai A u1  21, d  3 B u1  20, d  3 C u1  22, d  D u1  21, d  Xác định x để số  x, x ,1  x lập thành cấp số cộng A x  x  1 B x  x  2 C Khơng có giá trị x D x  Cho a, b, c lập thành cấp số cộng Đẳng thức sau đúng? A a2  c2  ab  bc B a2  c2  2ab  2bc C a2  c2  2ac  4b2 D a2  c2  2ab  2bc 10 Cho cấp số cộng có u2+ u22 = 60 Tổng 23 số hạng là: A.690 B.680 C.600 D.500 u2  u5  42 11 Cho cấp số cộng (un ) thỏa mãn  Tổng 346 số hạng đầu là: u3  u10  66 A.242546 B.242000 C.241000 D.240000 u31  u34  11 Hãy tìm số hạng tổng quát cấp số 2 u31  u34  101 12 Cho cấp số cộng (un) có cơng sai d  ;  cộng A un  3n  13 Cho dãy số  un  : B un  3n  C un  3n  92 D un  3n  66 1 ; - ; - ; - ; Khẳng định sau sai? 2 2 A (un) cấp số cộng B (un) dãy giảm C Số hạng u20  19,5 D Tổng 20 số hạng 180 16 Ba góc A,B,C (A
- Xem thêm -

Xem thêm: de-cuong-on-tap-hk2-toan-11-nam-2018-2019-truong-yen-hoa-ha-noi, de-cuong-on-tap-hk2-toan-11-nam-2018-2019-truong-yen-hoa-ha-noi