Quản lý nhà nước về chi ngân sách tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam

26 32 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 21:55

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ NGỌC LỄ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ CHI NGÂN SÁCH TẠI HUYỆN PHƢỚC SƠN, TỈNH QUẢNG NAM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 Đà Nẵng - 2019 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS Bùi Quang Bình Phản biện 1: TS Lê Bảo Phản biện 2: PGS.TS Lê Quốc Hội Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý kinh tế họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 10 tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Phước Sơn huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Tam Kỳ 120 km Diện tích tự nhiên 115.334 ha, rừng tự nhiên chiếm 65% diện tích huyện Địa hình đồi núi cao, bị chia cắt Tồn huyện có 11 xã 01 thị trấn, với 66 thơn, khối Dân số tồn huyện 25.190 người, gồm 16 thành phần dân tộc sinh sống; chủ yếu người Bhnong chiếm 62,2%, dân tộc kinh chiếm 31,5%, lại dân tộc khác Là vùng đất giàu tài nguyên, Phước Sơn hội đủ điều kiện thuận lợi để trở thành địa phương có kinh tế động tỉnh [17] Để thực đạt mục tiêu yêu cầu huyện phải có giải pháp tích cực, đảm bảo kỷ luật tài tổng thể, cơng khai, minh bạch, gắn kết chi đầu tư XDCB chi thường xuyên… để đưa công tác quản lý NSNN huyện theo hướng đổi mới, tiết kiệm, hiệu Hiện tại, công tác quản lý NSNN huyện Phước Sơn số hạn chế như: dự toán chi NSNN chưa sát với yêu cầu dẫn đến phải điều chỉnh trình thực hiện; số khoản chi chưa đáp ứng tiêu chí ưu tiên, chí chi NSNN lãng phí đầu tư vào cơng trình khơng phát huy tác dụng thực tế; số định mức phân bổ NS cho CTX chưa bám sát tình hình; điều hành chi NSNN chưa tạo phạm vi chủ động cần thiết cho đơn vị thụ hưởng NS; hiệu lực, hiệu kiểm tra, giám sát sử dụng NSNN chưa cao Vì vậy, tác giả chọn đề tài “Quản lý nhà nước chi ngân sách huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam” để nghiên cứu luận văn thạc sĩ nhằm đánh giá rõ thực trạng, từ tìm thấy giải pháp để tăng cường công tác quản lý chi NSNN ngân sách địa bàn huyện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội 2 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát Từ vấn đề lý luận thực tiễn công tác quản lý ngân sách nhà nước nay, luận văn đánh giá, phân tích thực trạng chi ngân sách nhà nước công tác quản lý chi ngân sách nhà nước địa bàn huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013 – 2017, từ đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý chi ngân sách nhà nước thời gian tới nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa bàn 2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể - Hệ thống sở lý luận quản lý chi ngân sách nhà nước - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý chi ngân sách nhà nước địa bàn huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam 05 năm gần (2013-2017) - Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước địa bàn huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam thời gian tới Câu hỏi nghiên cứu - Thực trạng công tác quản lý nhà nước chi ngân sách địa bàn huyện Phước Sơn? - Những giải pháp giúp nâng cao hiệu hoạt động quản lý nhà nước chi ngân sách địa bàn huyện Phước Sơn? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến ngân sách nhà nước cấp huyện việc quản lý chi NSNN địa bàn huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Nội dung: Nghiên cứu hoạt động quản lý chi NSNN cấp huyện - Không gian: Các nội dung liên quan đến chi NSNN phạm vi huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam - Thời gian: Công tác quản lý chi NSNN từ năm 2013 – 2017 huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam Luận văn đưa giải pháp có ý nghĩa thời gian đến 2025 Phƣơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu định tính sử dụng phương pháp mô tả, so sánh suy luận logic lập luận giải thích vấn đề nghiên cứu Nghiên cứu định lượng sử dụng để xử lý phân tích số liệu thống kê để mơ tả dự báo mối quan hệ yếu tố tác động đến hiệu quản lý chi NSNN huyện Phương pháp thống kê Phương pháp so sánh Phương pháp dãy số theo thời Phương pháp xử lý, tổng hợp, đánh giá số liệu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Ý nghĩa khoa học: Cung cấp số luận khoa học đề xuất giải pháp chủ yếu để huyện Phước Sơn hoàn thiện công tác quản lý nhà nước chi ngân sách địa phương, nâng cao hiệu công tác chi ngân sách huyện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội huyện Ý nghĩa thực tiễn: Trên sở tham khảo kinh nghiệm quản lý nhà nước thu, chi ngân sách số địa phương để rút học cho huyện Phước Sơn; phân tích số hạn chế quản lý nhà nước chi ngân sách huyện Phước Sơn, rõ nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hạn chế đó; đồng thời đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước chi ngân sách địa phương Sơ lƣợc tài liệu nghiên cứu Tổng quan nghiên cứu Bố cục đề tài Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, viết tắt, … luận văn gồm có 03 chương sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận quản lý chi NSNN cấp huyện Chương 2: Thực trạng quản lý chi NSNN huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý chi NSNN huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CẤP HUYỆN 1.1 NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC VÀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CẤP HUYỆN 1.1.1 Một số khái niệm a Ngân sách nhà nước NSNN toàn khoản thu chi nhà nước dự toán quan nhà nước có thẩm quyền định thực năm để bảo đảm thực chức năng, nhiệm vụ nhà nước [33] b Chi NSNN “Chi NSNN phối hợp hai trình phân phối sử dụng quỹ NSNN Quá trình phân phối q trình cấp phát kinh phí từ NSNN hình thành loại quỹ trước đưa vào sử dụng Quá trình sử dụng trình trực tiếp chi dùng khoản tiền cấp phát từ ngân sách khơng trải qua việc hình thành loại quỹ trước đưa vào sử dụng” [24] c Quản lý chi NSNN Quản lý chi ngân sách nhà nước trình phân phối lại quỹ tiền tệ tập trung cách có hiệu để thực chức nhà nước sở sử dụng hệ thống sách, pháp luật Trong q trình quản lý chi NSNN, chi ngân sách thể khâu phân bổ NSNN, vấn đề hiệu sử dụng ngân sách phải thơng qua biện pháp quản lý Vậy, quản lý chi NSNN định hiệu sử dụng nguồn vốn ngân sách 1.1.2 Vai trò quản lý chi NSNN 1.1.3 Nguyên tắc quản lý chi NSNN 1.1.4 Các tiêu chí đánh giá quản lý chi NSNN Thứ nhất: Việc chấp hành Nghị Quốc hội, Chính phủ, đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội, dự toán NSNN năm… Thứ hai: Sự phù hợp với tiêu chí, định mức, tiêu chuẩn quy định khác Nhà nước có liên quan đến chi ngân sách điều kiện phân bổ NSNN Thứ ba: Tuân thủ trình tự, thủ tục thẩm tra phê duyệt dự tốn chi NSNN Thứ tư: Tính kịp thời phân bổ ngân sách; thực nhiệm vụ giao phê duyệt bảng dự toán Thứ năm: Sự phù hợp với dự toán duyệt phân bổ ngân sách Thứ sáu: Sự phù hợp với hệ thống mẫu biểu quy định; thời gian lập báo cáo; tính đầy đủ hồ sơ, mẫu biểu toán theo quy định 1.2 NỘI DUNG QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CẤP HUYỆN 1.2.1 Lập dự toán chi NSNN cấp huyện a Lập dự toán chi ngân sách nhà nước cấp huyện - Hàng năm sở Thông tư hướng dẫn Bộ Tài chính, Sở Tài hướng dẫn cụ thể số nội dung xây dựng dự toán ngân sách ngân sách cấp huyện Trên sở Phòng TCKH huyện triển khai đến địa phương, đơn vị cấp huyện XD dự toán năm gửi Phòng TCKH - Việc quản lý q trình lập dự toán chi ngân sách cấp huyện UBND cấp huyện, Phòng Tài - Kế hoạch cấp huyện thực Trong đó, chức năng, nhiệm vụ quan quy định cụ thể b Mục đích, yêu cầu lập dự toán chi ngân sách nhà nước - Mục đích việc lập dự tốn chi ngân sách nhằm bảo đảm tính đắn ngân sách kỳ kế hoạch, có khoa học thực tiễn chi tiêu thu, chi ngân sách kỳ kế hoạch - Yêu cầu q trình lập dự tốn ngân sách phải đảm bảo: + Kế hoạch ngân sách nhà nước phải bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội + Kế hoạch chi ngân sách nhà nước phải đảm bảo thực đầy đủ đắn quan điểm sách tài địa phương c Căn lập dự toán chi NSNN d Phương pháp lập dự toán chi NSNN cấp huyện - Phương pháp phân bổ từ xuống - Phương pháp tổng hợp từ lên 1.2.2 Chấp hành dự toán chi NSNN cấp huyện “Chấp hành dự toán chi NSNN cấp huyện q trình thực dự tốn ngân sách nhà nước quan có thẩm quyền phê duyệt a Nội dung chấp hành dự toán chi ngân sách nhà nước cấp huyện b Mục tiêu chấp hành dự toán chi NSNN cấp huyện 1.2.3 Quyết toán chi NSNN cấp huyện a Quyết toán chi ngân sách nhà nước Quyết tốn NSNN phản ánh cuối tình hình thực chi theo dự tốn hàng năm, phản ánh tập trung tài kết thực kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân xã hội b Nội dung toán chi ngân sách nhà nước Quyết toán NSNN phải đảm bảo thực đầy đủ chế độ kế toán, kiểm toán, báo cáo kế toán, toán NSNN theo luật định Các đơn vị dự tốn, quan Tài chính, Thuế cấp Kho bạc Nhà nước phải tổ chức cơng tác kế tốn, tốn NS theo quy định pháp luật kế toán c Yêu cầu toán chi ngân sách nhà nước 1.2.4 Thanh tra, kiểm tra công tác chi NSNN cấp huyện a Khái niệm tra, kiểm tra chi ngân sách nhà nước Thanh tra, kiểm tra công tác chi NSNN hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, thủ tục quan nhà nước có thẩm quyền việc thực sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến trình chi NSNN b Nguyên tắc tra, kiểm tra công tác chi ngân sách nhà nước: Tuân theo pháp luật; đảm bảo xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời Không trùng lặp phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian tra quan thực chức tra; khơng làm cản trở hoạt động bình thường quan, tổ chức, cá nhân đối tượng tra c Quy trình tra, kiểm tra công tác chi ngân sách nhà nước d Xử lý vi phạm công tác chi ngân sách nhà nước Qua công tác tra, kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch đột xuất công tác chi ngân sách địa bàn, phát sai phạm Đoàn tra ban hành Kết luận tra kiến nghị 10 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC HUYỆN PHƢỚC SƠN, TỈNH QUẢNG NAM 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI QUẢN LÝ CHI NSNN HUYỆN PHƢỚC SƠN 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 2.1.2 Đặc điểm xã hội 2.1.3 Đặc điểm kinh tế a Giá trị sản xuất tốc độ tăng trưởng Tổng giá trị sản xuất ngành (theo giá so sánh 2010) năm 2017 đạt 2.383 tỷ đồng Trong đó, ngành Nơng lâm thủy sản 155 tỷ đồng, ngành Công nghiệp - Xây dựng 1.692 tỷ đồng, ngành Dịch vụ 599 tỷ đồng Đây huyện miền núi tỉnh Quảng Nam có giá trị sản xuất cao Bảng 2.1 Tổng giá trị sản xuất địa bàn số ngành chủ yếu Tính theo giá hành, từ năm 2013 đến năm 2015, tổng giá trị sản xuất huyện Phước Sơn giảm liên tục Trong đó, ngành có tốc độ giảm lớn Công nghiệp – Xây dựng từ năm 2015 nhà máy khai thác vàng Bông Miêu ngừng hoạt động, khơng đóng góp cho NSNN Tuy nhiên, đến năm 2017 giá trị sản xuất tất ngành tăng trưởng Điều cho thấy kinh tế huyện bắt đầu khả quan trước b Về chuyển dịch cấu kinh tế Trong giai đoạn 2013- 2017, Cơ cấu kinh tế đến 2017 (tính theo giá hành): Công nghiệp - Xây dựng chiếm 67,36%; Thương mại – Dịch vụ 25,57%; Nông – Lâm nghiệp 7,08% 11 Bảng 2.3 Cơ cấu GTSX huyện Phước Sơn giai đoạn 2013 – 2017 Đơn vị tính: phần trăm (%) Năm Năm Năm Năm Năm 2013 2014 2015 2016 2017 Theo giá hành 100 100 100 100 100 1.1 Nông lâm thủy sản 3,9 4,8 7,64 7,74 7,08 Nội dung Stt 1.2 Công nghiệp – Xây dựng 1.3 Dịch vụ 79,8 75,5 67,09 65,92 67,36 16,3 19,7 25,26 26,34 25,57 Nguồn: Chi cục Thống kê huyện Phước Sơn c Tình hình thu ngân sách huyện Phước Sơn Bảng 2.4 Tình hình tổng thu ngân sách địa phương huyện Phước Sơn giai đoạn 2013 – 2017 Từ bảng 2.4 nhận thấy Tổng thu NSĐP huyện Phước Sơn giai đoạn năm 2013 – 2014 giảm nhà máy khai thác vàng Bồng Miêu ngừng hoạt động, nguồn thu đóng góp cho ngân sách giảm; từ năm 2015 đến 2017 tăng cao qua năm, trung bình năm tăng khoảng 100 tỉ đồng Tổng thu NSĐP năm 2013 705,49 tỷ đồng đến năm 2017 tăng lên 1.087,732 tỷ đồng Tổng thu từ cân đối NSĐP thu cân đối bổ sung dự toán từ cấp giai đoạn 2015-2017 tăng cao 2.1.4 Tổ chức máy quản lý chi NSNN huyện Phƣớc Sơn 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN PHƢỚC SƠN, TỈNH QUẢNG NAM 2.2.1 Thực trạng lập dự toán phân bổ chi NSNN huyện Phƣớc Sơn a Cơng tác lập dự tốn chi NSNN huyện Phước Sơn: 12 Quy trình thực cơng tác lập dự toán NSNN huyên Phước Sơn thực sau: Bảng 2.5 Quy trình thực cơng tác lập dự toán NSNN cấp huyện TT Cơ quan Phòng Tài – Cơng việc cụ thể Ban hành thơng Kế hoạch Thơng báo lập dự tốn Các đơn vị thực Lập dự toán Lập dự tốn đơn dự tốn Phòng Tài – báo lập dự toán vị Tiếp nhận xử lý dự toán Kế hoạch Phòng Tài – Quy trình thực Tổng hợp dự toán từ đơn vị Bảo vệ dự toán Kế hoạch đơn Bảo vệ dự tốn vị thực dự tốn Tham mưu Phòng Tài – Kế hoạch, UBND huyện Tổng hợp, phê duyệt thông báo UBND huyện ban hành Quyết định phê duyệt dự tốn Nguồn: Phòng TCKH huyện Phước Sơn 13 Bảng 2.6 Dự toán chi NSNN huyện Phước Sơn giai đoạn 2013 – 2017 Đơn vị tính:tỷ đồng Chỉ tiêu STT Năm 2013 2014 2015 2016 2017 A Chi cân đối ngân sách 374,978 357,791 270,566 275,176 350,092 Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên 95,020 90,340 86,900 82,200 129,971 159,529 198,727 178,066 188,660 214,694 Chi dự phòng ngân 5,724 5,600 4,316 4,651 Chi cải cách tiền lương 111,705 63,000 0 776 2,500 2,000 4,100 42,632 49,775 51,162 49,275 61,465 B C 8,724 sách Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NS Chi chuyển giao cấp TỔNG DỰ TOÁN CHI 33,000 5,000 450,610 412,566 324,228 326,451 415,657 Nguồn: Phòng Tài – Kế hoạch huyện Phước Sơn Số liệu bảng 2.6 cho thấy tổng dự toán chi cấn đối ngân sách nhà nước huyện Phước Sơn tăng liên tục từ 2013 đến 2017 (loại trừ nguồn cải cách tiền lương năm 2013, 2014) Năm 2013 tổng dự toán 263,273 tỷ đồng, đến năm 2017 tổng dự toán chi cân đối ngân sách 350,092 tỷ đồng b Cơng tác phân bổ, giao dự tốn chi ngân sách huyện Phước Sơn Tại huyện Phước Sơn, công tác phân bổ, giao dự toán thực sau: - Phòng Tài – Kế hoạch tham mưu cho UBND huyện giao dự toán chi cho đơn vị dự toán xã, phường địa bàn Nội đơn vị tiến hành phân bổ giao tiêu cho 14 đơn vị trực thuộc từ đầu năm theo quy trình quản lý 2.2.2 Thực trạng chấp hành dự toán chi NSNN huyện Phƣớc Sơn a Phân cấp cấu chi NSNN huyện Trên sở nguồn thu, việc phân bổ ngân sách vào mục tiêu phát triển KT-XH lĩnh vực Chi ngân sách bước cấu lại theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, giảm bao cấp sử dụng ngân sách, góp phần thực tốt Luật NSNN Bảng 2.7 Tổng hợp chi ngân sách huyện Phước Sơn giai đoạn 2013 – 2017 Thông qua số liệu thể Bảng 2.7 ta thấy tổng chi NSĐP giai đoạn 2013 – 2017 tăng bình quân khoản 12% năm, tổng chi NSĐP tăng từ 499,211 tỷ đồng năm 2013 lên 736,741 tỷ năm 2017 Việc tăng trưởng chi NSĐP qua năm góp phần giúp giá trị sản xuất huyện tăng trưởng giai đoạn Trong đó, chi cân đối ngân sách địa phương tăng 12% từ 388,610 tỷ đồng năm 2013 lên đến 601,646 tỷ đồng năm 2017 b Chấp hành dự toán chi đầu tư xây dựng Để giúp chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân, UBND huyện tập trung đạo chủ đầu tư tháo gỡ vướng mắc khó khăn Khơng phê duyệt dự án đầu tư chưa xác định rõ nguồn vốn đầu tư tránh nợ, nhằm triệt để tiết kiệm, chống lãng phí đầu tư XDCB Thực nghiêm Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí Bảng 2.8 Tổng hợp chi đầu tư xây dựng từ nguồn NSNN huyện Phước Sơn giai đoạn 2013-2017 Thông qua số liệu thể Bảng 2.8 ta thấy chi đầu tư xây dựng từ nguồn NSNN huyện Phước Sơn giai đoạn 2014- 15 2017 đạt tỷ lệ tăng bình qn 8% Trong đó, chi đầu tư xây dựng từ nguồn cân đối NS địa phương tăng 16%, từ nguồn thu để lại cho đơn vị quản lý qua NSNN tăng 7% Tuy nhiên, tổng chi XDCB năm 2013 cao giai đoạn 2013-2017 nguồn thu để lại từ hoạt động khai thác khoáng sản, thu phí tài ngun, thu đóng góp từ nhà máy thủy điện Sau tăng dần từ năm 2014 đến 2017, riêng năm 2016, 2017 tăng cao nguồn thu để lại tăng nguồn ngân sách cấp để thực CTMT quốc gia tăng cao Nhìn chung, chi đầu tư xây dựng từ nguồn cân đối địa phương tăng từ 118,162 tỷ đồng năm 2013 lên 146,698 tỷ đồng năm 2017 bước tăng trưởng đáng kể, góp phần thay đổi diện mạo sở hạ tầng địa phương Nguyên nhân chủ yếu do, năm gần có bổ sung ngân sách từ cấp cho số chương trình mục tiêu quốc gia chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng làng niên lập nghiệp c Chấp hành dự tốn chi thường xun Đối với cơng tác chấp hành dự tốn chi thường xun, tình hình chấp hành dự toán cho thường xuyên huyện Phước Sơn giai đoạn 2013-2017 thể Bảng 2.9 sau: Bảng 2.9 Tổng hợp chi thường xuyên NSNN huyện Phước Sơn giai đoạn 2013-2017 Thông qua số liệu thể Bảng 2.9 ta thấy tổng chi thường xuyên huyện Phước Sơn giai đoạn 2013-2017 tăng bình quân 6%, từ 207,141 tỷ đồng năm 2013 lên 257,505 tỷ đồng năm 2017 Trong đó, chi cho nghiệp AN-QP tăng 4% (từ 5,702 tỷ đồng năm 2013 lên 6,366 tỷ đồng năm 2017), nghiệp giáo dục – Đào tạo tăng 7% (từ 76,263 tỷ đồng năm 2013 lên 99,801 tỷ đồng năm 2017), nghiệp y tế, dân số tăng 70% (từ 0.587 tỷ đồng năm 2013 lên 0,601 16 tỷ đồng năm 2017) Có năm chi nghiệp y tế, dân số tăng không ổn định năm thực chương trình mục tiêu quốc gia y tế, dân số năm nguồn chi tăng cao, lại ổn định tăng nhẹ qua năm; chi cho nghiệp khoa học cơng nghệ lại giảm nhẹ (-3%) Bên cạnh đó, qua số liệu Bảng 2.9 ta thấy chi Quản lý hành có tổng mức cao (77,566 tỷ đồng năm 2013 86,200 tỷ đồng năm 2017) chi nghiệp y tế, dân số có tổng mức chi cao thứ nhì, cho thấy nghiệp y tế quan tâm đáng kể nhằm tăng cường, thu hút Bác sĩ tuyến Trạm y tế vùng sâu, vùng xa, chi đủ chế độ cho cán y tế thôn mua sắm trang thiết bị, ngược lại nghiệp khoa học công nghệ lại chưa trọng d Tỷ trọng chi thường xuyên chi đầu tư phát triển Tỷ trọng chi thường xuyên chi đầu tư phát triển tổng chi NSĐP địa bàn huyện Phước Sơn thể sau: Bảng 2.10 Tỷ trọng chi thường xuyên chi đầu tư phát triển tổng chi cân đối NSĐP huyện Phước Sơn giai đoạn 2013-2017 Xét cấu, chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước năm 2013 chiếm 30,4% chi thường xuyên chiếm 53% tổng chi ngân sách địa phương Đến năm 2017 chi đầu tư phát triển 31% chi thường xuyên 43% tổng chi NSĐP Cơ cấu chi NSNN có chuyển dịch theo hướng tích cực Tỷ trọng chi thường xuyên năm 2017 43% (thấp năm 2013 53%), tỷ trọng chi đầu tư phát triển năm 2017 31% (cao năm 2013 30,42%) bảo đảm mục tiêu cấu chi đầu tư - chi thường xuyên theo nghị hàng năm Quốc hội Tuy nhiên, chuyển dịch chưa thật mạnh mẽ Tỷ lệ chi 17 thường xuyên chưa giảm mạnh, đòi hỏi phải có tính tốn cơ, phải tiết kiệm chi thường xuyên triệt để bảo đảm thực nghị Quốc hội cấu lại chi NSNN d Kiểm soát, toán khoản chi NSNN cấp huyện Để thực tốt việc kiểm soát, toán Kho bạc nhà nước huyện chủ động phối hợp với chủ đầu tư theo dõi tiến độ triển khai dự án để đơn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư hồn thiện hồ sơ, thủ tục toán 2.2.3 Thực trạng toán chi NSNN huyện Phƣớc Sơn a Đối với toán chi thường xuyên Định kỳ hàng quý, đơn vị sử dụng ngân sách phải lập báo cáo tốn gửi cho Phòng TCKH huyện Khi kết thúc năm ngân sách, đơn vị phải lập báo cáo tốn năm gửi Phòng TCKH huyện để thẩm tra theo mẫu biểu quy định, sau Phòng TCKH báo cáo thẩm tra toán Tuy nhiên, thực tế việc toán chi thường xuyên chưa đáp ứng yêu cầu mặt tiến độ thời gian, chất lượng, tính hợp lý báo cáo tốn; cơng tác kiểm tra, xét duyệt tốn chưa chặt chẽ, kịp thời mang tính vị nễ, hình thức b Quyết tốn chi đầu tư xây dựng Bảng 2.11: Tổng hợp thực so với dự toán chi NSNN huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam Qua bảng 2.11 Tổng hợp toán so với dự toán chi ngân sách huyện giai đoạn 2013 - 2017 thấy nội dung toán chi vượt so với dự toán đầu năm (Trừ khoản chi từ nguồn thu để lại giải ngân chậm) Cụ thể tổng chi vượt thấp vào năm 2013 117,21% cao vào năm 2017 177,25% Việc thực chi thực tế vượt dự tốn giao cơng tác lập 18 dự toán chi số đơn vị chưa thực quan tâm mức, chưa đánh giá hết yếu tố tác động đến trình thu, chi ngân sách huyện, giá trị thực lớn nhiều so với dự tốn làm cho tình trạng bổ sung dự toán ngân sách cho đơn vị xảy nhiều Vì phải bổ sung dự tốn gây bị động, gây khó khăn việc quản lý điều hành ngân sách hàng năm Ngoài ra, thơng qua cơng tác tốn chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2017 huyện Phước Sơn cho thấy: Về chi đầu tư XDCB từ nguồn thu để lại giải ngân hàng năm đạt khoảng 47%-90% KH vốn giao năm, tiến độ giải ngân toán khối lượng hoàn thành chậm, phải thực chuyển nguồn sang năm sau để toán kéo dài KH vốn lớn, hiệu sử dụng vốn ngân sách bố trí năm khơng cao 2.2.4 Thực trạng tra, kiểm tra công tác chi NSNN huyện Phƣớc Sơn - Công tác tra, kiểm tra quản lý quỹ NSNN UBND huyện Phước Sơn đặc biệt quan tâm trọng Tăng cường cơng tác kiểm sốt tốn qua Kho bạc nhà nước an toàn kho quỹ - UBND huyện đạo thường xuyên tổ chức kiểm tra định kì việc quản lý sử dụng ngân sách cấp huyện, đảm bảo chi ngân sách chế độ, tiêu chuẩn, định mức, dự toán giao - Công tác tra quản lý chi NSNN huyện Phước Sơn thực theo quy trình sau: 19 Bảng 2.12 Quy trình thực công tác tra NSNN huyện Phước Sơn STT Cơ quan thực Thanh tra huyện UBND huyện Quy trình thực Thành lập Đồn tra Cơng việc cụ thể Tham mưu, thành lập đoàn tra NSNN Xây dựng triển Thanh tra huyện Triển khai kế hoạch tra Đối tượng tra (đơn vị sử dụng NSNN) Cung cấp hồ sơ, tài liệu tra huyện, đơn vị sử dụng NSNN tra huyện, đơn vị sử dụng NSNN dung tra đơn vị chứng Kiểm tra thực tế từ có liên quan Thơng báo, cơng khai Thơng báo kết luận tra nội dung Kết luận tra theo quy định UBND huyện, Thanh liệu liên quan đến nội Kiểm tra thực tế UBND huyện, Thanh độ tra Giao, nhận hồ sơ tài Thanh tra huyện, đơn vị sử dụng NSNN khai kế hoạch, niên Kiểm tra, đôn đốc Thực kết luận tra đơn vị liên quan việc thực Kết luận tra ban hành Công tác tra, kiểm tra ngân sách huyện năm qua chủ yếu tập trung vấn đề sau: 20 Bảng 2.13 Kết tra, kiểm tra chi thường xuyên huyện Phước Sơn giai đoạn 2013 - 2017 Ta thấy, số tra số đơn vị tra tăng qua năm, thực tế công tác kiểm tra lĩnh vực NSNN huyện chưa nhiều Quy mô phát kiến nghị thu hồi chưa lớn, chưa có tính đột phá qua năm Số sai phạm kiến nghị thu hồi qua năm có giao động lớn đặc biệt năm 2014 phát sai phạm kiến nghị thu hồi cho nhà nước số tiền 320 triệu đồng 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI HUYỆN PHƢỚC SƠN, TỈNH QUẢNG NAM 2.3.1 Những thành công công tác quản lý chi NSNN a Thành cơng cơng tác lập dự tốn chi NSNN b Thành cơng cơng tác chấp hành dự tốn chi NSNS c Thành cơng cơng tác tốn chi NSNN d Thành công công tác tra, kiểm tra công tác chi NSNN 2.4.2 Những hạn chế, tồn công tác quản lý chi NSNN a Hạn chế cơng tác lập dự tốn chi NSNN b Hạn chế cơng tác chấp hành dự tốn chi NSNS c Hạn chế cơng tác tốn chi NSNN d Hạn chế công tác tra, kiểm tra công tác chi NSNN e Một số hạn chế khác 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế, tồn KẾT LUẬN CHƢƠNG 21 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC HUYỆN PHƢỚC SƠN, TỈNH QUẢNG NAM 3.1 QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, ĐỊNH HƢỚNG VỀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC HUYỆN PHƢỚC SƠN, TỈNH QUẢNG NAM 3.1.1 Quan điểm hoàn thiện cơng tác quản lý chi NSNN 3.1.2 Mục tiêu hồn thiện quản lý chi NSNN a Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội huyện Phước Sơn từ đến năm 2025 b Mục tiêu hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước 3.1.3 Định hƣớng hoàn thiện quản lý chi NSNN 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC HUYỆN HUYỆN PHƢỚC SƠN, TỈNH QUẢNG NAM 3.2.1 Giải pháp hồn thiện cơng tác lập dự toán chi NSNN - Cần nâng cao chất lượng cơng tác lập dự tốn ngân sách đơn vị thụ hưởng ngân sách, quan tài chính, HĐND UBND huyện - Huyện cần phải tiến hành soát xét lại hệ thống định mức sử dụng ngân sách hành, kiến nghị tỉnh Bộ Tài xóa bỏ văn chế độ lỗi thời không phù hợp với thực tế, ban hành định mức, chế độ tài - Cơng tác xây dựng giao dự toán hàng năm phải thực chặt chẽ - Tập trung xây dựng sách, định mức chi NSĐP đặc thù chi hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số từ nguồn NSĐP kết hợp với kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia chi trả cho hoạt 22 động địa bàn huyện 3.2.2 Hồn thiện cơng tác chấp hành dự toán chi NSNN Về chi thường xuyên: Tăng cường tính chủ động việc thực chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm vể tài đơn vị thụ hưởng ngân sách Về chi đầu tư XDCB: Tăng cường hướng dẫn chủ đầu tư tuân thủ quy trình hồ sơ thủ tục đầu tư XDCB, định mức, chế độ đơn giá, tránh điều chỉnh định mức, chế độ làm thời gian triển khai dự án 3.2.3 Hồn thiện cơng tác tốn chi NSNN a Đối với toán chi đầu tư phát triển b Đối với toán chi thường xuyên 3.2.4 Hồn thiện cơng tác tra, kiểm tra chi NSNN - HĐND cấp phải thực nghiêm quy trình giám sát định kỳ - Tăng cường cơng tác kiểm tra, tra xử lý vi phạm trình chấp hành ngân sách, sử dụng ngân sách Nâng cao trình độ lực phẩm chất đạo đức đội ngũ cán làm công tác tra Tăng cường công tác phối hợp với quan có chức tra địa phương Xử lý nghiêm minh sai phạm phát để nâng cao hiệu lực công tác tra 3.2.5 Giải pháp khác a Hoàn thiện tổ chức máy nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý chi NSNN b Hoàn thiện chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm quan hành chính, đơn vị nghiệp cơng lập 23 c Hồn thiện chế phối hợp Phòng Tài – Kế hoạch, Chi cục Thuế Kho bạc Nhà nước d Các giải pháp khác - Giải pháp hoàn thiện tổ chức máy nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý chi NSNN - Thực nghiêm túc việc công khai tài địa bàn huyện - Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý chi ngân sách nhà nước KẾT LUẬN CHƢƠNG MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 1.1 KIẾN NGHỊ VỚI QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ Chính phủ nên củng cố hệ thống thơng tin tài - NS, hệ thống kế toán NS, kế toán kho bạc kế toán đơn vị sử dụng NSNN nhằm cung cấp mặt thông tin thống đầy đủ cho cán quản lý NSNN đơn vị họ có nhu cầu - Một số chế độ, sách Trung ương áp dụng địa phương còn bất cập, đề nghị Trung ương cần rà soát, điều chỉnh, cụ thể - Về thực chế tự chủ đơn vị nghiệp cơng lập: - Ngồi ra, Chính phủ nên tăng cường, ưu tiên bố trí nguồn cho địa phương triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý ngân sách, nhằm dễ dàng khai thác thông tin phục vụ báo cáo, giảm thiểu sai sót q trình tác nghiệp, giúp tập hợp nhanh số liệu thu chi ngân sách, phục vụ tốt cho công tác kế hoạch, dự báo 24 1.2 KIẾN NGHỊ VỚI UBND TỈNH - Đối với định mức TW ban hành, cần tích cực rà sốt, kiến nghị TW thay đổi sách, định mức khơng phù hợp - Các quan tham mưu cần tham mưu cho UBND HĐND điều chỉnh chế độ, sách, định mức chi NSĐP cho phù hợp với điều kiện đặc thù địa phương - Tập trung đẩy mạnh việc thực chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm quan nhà nước, đơn vị nghiệp công lập xã hội hóa cung cấp dịch vụ cơng KẾT LUẬN Thông qua Luận văn “Quản lý Nhà nước chi ngân sách nhà nước huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam” muốn nêu kết đạt tồn tại, nguyên nhân công tác quản lý ngân sách huyện Phước Sơn, trình bày số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý ngân sách huyện thời gian tới Các giải pháp luận văn đề xoay quanh bốn nội dung quản lý chi NSNN gồm: lập dự toán, chấp hành dự toán, toán tra, kiểm tra chi NSNN Luận văn đề xuất thêm giải pháp khác như: hoàn thiện tổ chức máy nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cơng chức quản lý chi NSNN; hồn thiện chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm quan hành chính, đơn vị nghiệp cơng lập; hồn thiện chế phối hợp Phòng Tài – Kế hoạch, Chi cục Thuế Kho bạc nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý chi NSNN Kết nghiên cứu luận văn hy vọng tài liệu tham khảo có ích tổ chức, cá nhân thi hành nhiệm vụ quan tâm đến công tác quản lý chi NSNN huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam ... trạng chi ngân sách nhà nước cơng tác quản lý chi ngân sách nhà nước địa bàn huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013 – 2017, từ đề xuất giải pháp hồn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà. .. lý chi ngân sách nhà nước địa bàn huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam 05 năm gần (2013-2017) - Đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý chi ngân sách nhà nước địa bàn huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng. .. vấn đề lý luận quản lý chi NSNN cấp huyện Chương 2: Thực trạng quản lý chi NSNN huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý chi NSNN huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam 5
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về chi ngân sách tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, Quản lý nhà nước về chi ngân sách tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam

Từ khóa liên quan