Quản lý chi ngân sách trên địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

26 48 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 21:55

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒ THỊ HUYỀN TRANG QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 Đà Nẵng - 2019 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS Bùi Quang Bình Phản biện 1: TS LÊ BẢO Phản biện 2: TS VÕ VĂN LỢI Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý kinh tế họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 10 tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, khơng Việt Nam nói chung mà Quảng Nam nói riêng q trình cơng nghiệp hố, đại hố diễn mạnh mẽ Trong q trình đó, huyện Hiệp Đức tỉnh Quảng Nam có vươn lên định Sự phát triển huyện Hiệp Đức đòi hỏi nguồn vốn lớn cách thức quản lý ngân sách cho mục tiêu phát triển Huyện Hiệp Đức có diện tích tự nhiên 49.688,61 Huyện có thị trấn Tân An 11 xã Trong thời gian đến, huyện Hiệp Đức đặt nhiều chiến lược phát triển kinh tế - xã hội phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp, phát triển nông nghiệp,… Để chiến lược đạt thành tựu định đòi hỏi cần có nguồn lực cần thiết đặc biệt vốn ngân sách Nhà nước Tại huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam năm qua, hoạt động quản lý chi NSNN phục vụ tốt yêu cầu phát triển KTXH, đảm bảo ANQP địa bàn huyện Tuy nhiên, thực trạng quản lý chi NSNN huyện Hiệp Đức nhiều hạn chế, kể cơng tác lập, chấp hành, tốn, kiểm tra, giám sát NSNN Chính vậy, tác giả chọn đề tài: “Quản lý chi ngân sách địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam” làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống sở lý luận chi NSNN quản lý Chi ngân sách Nhà nước cấp huyện Phân tích đánh giá thực trạng quản lý chi NSNN cấp huyện huyện Hiệp Đức Đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý chi ngân sách địa bàn Huyện Hiệp Đức năm tới Câu hỏi nghiên cứu - Cở sở lý luận quản lý chi NS đơn vị hành chính, cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nào? - Thực trạng công tác quản lý chi NS huyện Hiệp Đức tỉnh Quảng Nam sao? - Cần có giải pháp để hồn thiện cơng tác Quản lý chi NS địa bàn Huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam thời gian đến? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu Vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến công tác quản lý Chi NS địa bàn Huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam b Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: công tác quản lý chi NS địa bàn huyện Về không gian: Huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam Về thời gian: giai đoạn 2014 - 2018 Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu định tính - Phương pháp nghiên cứu định lượng Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Ý nghĩa lý luận - Ý nghĩa thực tiễn Sơ lược tài liệu nghiên cứu sử dụng nghiên cứu Các tài liệu Nhà nước ban hành, sách, giáo trình, giảng nghiên cứu thống, sở tảng để xây dựng lý luận định hướng cho đề tài Sơ lƣợc tổng quan tài liệu Có nhiều cơng trình viết vấn đề quản lý Chi NSNN, chi NS địa phương nước Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn kết cấu gồm chương sau: - Chương Một số vấn đề lý luận quản lý chi NSNN cấp huyện Việt Nam - Chương Phân tích thực trạng quản lý chi NS địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam - Chương Phương hướng giải pháp hoàn thiện quản lý chi NS địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1 KHÁI QUÁT NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC VÀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1.1 Ngân sách nhà nƣớc a Khái niệm ngân sách Nhà nước Luật NSNN Quốc hội Việt Nam thơng qua ngày 25/6/2015 định nghĩa: “NSNN tồn khoản thu, chi Nhà nước dự toán thực khoảng thời gian định quan Nhà nước có thẩm quyền định để bảo đảm thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước” [17] b Hệ thống Ngân sách Nhà nước (1)“NSNN gồm NS trung ương NS địa phương.” (2)“NS địa phương gồm NS cấp quyền địa phương.” c Chi Ngân sách Nhà nước Theo Dương Đăng Chinh, Phạm Văn Khoan (2009) [10], “Chi NSNN trình phân phối sử dụng quỹ NS nhằm thực nhiệm vụ nhà nước thời kỳ Nội dung chi NSNN đa dạng, điều xuất phát từ vai trò quản lý vĩ mơ nhà nước việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đảm bảo hoạt động máy nhà nước; chi trả nợ nhà nước, chi viện trợ khoản chi khác theo quy định pháp luật” 1.1.2 Quản lý chi ngân sách nhà nƣớc a Khái niệm quản lý chi NSNN “Quản lý chi NSNN hoạt động quan nhà nước có thẩm quyền sử dụng phương pháp công cụ chuyên ngành để tác động đến trình chi NSNN nhằm đảm bảo khoản chi NSNN thực theo chế độ sách Nhà nước quy định, phục vụ tốt chức nhiệm vụ Nhà nước thời kỳ” [23] b Đặc điểm quản lý chi NSNN - Chi NSNN quản lý pháp luật theo dự toán - Quản lý chi NSNN sử dụng tổng hợp biện pháp, biện pháp quan trọng biện pháp tổ chức hành c Ý nghĩa quản lý chi NSNN - Cơ chế quản lý NS có hiệu - Đảm bảo cho NS Trung ương giữ vai trò chủ đạo tài quốc gia - Đảm bảo mối quan hệ tiêu dùng tích lũy - Góp phần ổn định thị trường - Giúp cho NSNN quản lý sát thực pháp luật d Vai trò quản lý chi NSNN Quản lý chi NSNN giữ vị trí đặc biệt quan trọng NSNN ln giữ vai trò chủ đạo hệ thống khâu tài chính, bảo đảm thực chức nhiệm vụ Nhà nước, điều tiết vĩ mô kinh tế để thực mục tiêu chiến lược quốc gia 1.1.3 Các tiêu chí đánh giá hiệu chi NSNN 1.2 NỘI DUNG QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 1.2.1 Lập dự toán chi ngân sách cấp huyện a Lập dự toán chi ngân sách cấp huyện Lập dự toán NSNN cấp huyện“là phận cấu thành lập dự tốn NSNN Đây q trình xây dựng dự tốn NSNN b Mục đích, u cầu lập dự toán chi NSNN Lập dự toán chi NSNN nhằm đảm bảo tính đắn chi NSNN, có khoa học thực tiễn tiêu chi NSNN kỳ kế hoạch lập dự toán chi NSNN cần đảm bảo yêu cầu Theo Nghị định Số: 31/2017/NĐ-CP c Căn lập dự toán chi NSNN Lập dự toán chi NSNN dựa vào Nghị định Số: 31/2017/NĐ-CP d Phân bổ giao dự toán chi Ngân sách cấp huyện 1.2.3 Chấp hành dự toán chi NSNN cấp huyện a Chấp hành dự toán chi NSNN cấp huyện Chấp hành dự tốn chi NSNN q trình thực dự tốn chi NSNN sau cấp có thẩm quyền phê duyệt theo trật tự, nguyên tắc định, khâu chủ yếu mang tính định chu trình NS Yêu cầu chấp hành dự toán chi NSNN cấp huyện: Mọi khoản chi NSNN phải thực theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục luật NSNN văn hướng dẫn quy dịnh Việc thực khoản chi phải tiến hành thông qua tài khoản đơn vị mở KBNN b Nội dung chấp hành dự toán chi NSNN cấp huyện Chấp hành dự toán chi NS cấp huyện có nội dung sau: phân bổ giao dự toán chi NSNN, quản lý chấp hành dự toán chi thường xuyên NSNN cấp huyện, quản lý chấp hành dự toán chi đầu tư phát triển NSNN cấp huyện c Mục tiêu chấp hành dự toán chi NSNN cấp huyện - Triển khai nhiệm vụ để thực tiêu ghi dự toán năm đơn vị (từ dự kiến trở thành thực) - Tiến hành kiểm tra việc thực sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế tài Nhà nước thơng qua việc chấp hành dự toán chi NSNN quan, đơn vị - Hoàn thành nhiệm vụ chi NS giao, kiểm sốt chặt chẽ q trình tốn, thực tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật tài 1.2.4 Quyết toán chi NSNN cấp huyện a Quyết toán chi NSNN Quyết tốn NSNN“là phản ánh cuối tình hình thực thu, chi theo dự tốn hàng năm, phản ánh tập trung tài kết thực kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân xã hội”[12] b Nội dung toán chi NSNN [21] Quyết toán NSNN“phải đảm bảo thực đầy đủ chế độ kế toán, kiểm toán, báo cáo kế toán, toán NSNN theo luật định Các đơn vị dự tốn, quan Tài chính, Thuế cấp Kho bạc Nhà nước phải tổ chức công tác kế toán, toán NS theo quy định pháp luật kế toán, cụ thể: Hết kỳ kế toán đơn vị dự tốn NS cấp quyền phải thực cơng tác khóa sổ kế tốn theo quy định c Yêu cầu toán chi NSNN Theo Luật NSNN (2015) tốn chi NSNN“cần đảm bảo yêu cầu sau [17]: - Số liệu tốn NSNN phải xác, trung thực, đầy đủ - Số toán chi NSNN số chi thực toán số chi hạch toán chi NSNN theo quy định - Số liệu toán NS đơn vị sử dụng NS, chủ đầu tư NS cấp phải đối chiếu, xác nhận với kho bạc nhà nước nơi giao dịch - Nội dung báo cáo toán NSNN phải theo nội dung ghi dự toán NSNN giao theo mục lục NSNN - Báo cáo tốn NS cấp huyện, cấp xã khơng toán chi NS lớn thu NS - Báo cáo toán đơn vị sử dụng NS, đơn vị dự toán cấp trên, NS cấp phải kèm theo thuyết minh đánh giá kết quả, hiệu chi NS gắn với kết thực nhiệm vụ đơn vị, địa phương, lĩnh vực, chương trình, mục tiêu giao phụ trách - Những khoản chi NSNN không với quy định pháp luật phải thu hồi đủ cho”NS 1.2.5 Thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm công tác chi NSNN cấp huyện a Thanh tra, kiểm tra công tác chi NSNN Thanh tra, kiểm tra quản lý chi NSNN khâu quan trọng, khơng thể thiếu suốt chu trình chi NS Việc tra, kiểm tra cần thực thường xuyên nhiều hình thức Nội dung tra, kiểm tra tập trung vào vấn đề sau: phân bổ dự toán, chấp hành toán chi NS; việc chấp hành quy định (Luật, sách…) lĩnh vực tài chính, thu thập phân tích liệu thơng tin tài để kết luận, nhận xét, đánh giá b Nguyên tắc tra, kiểm tra chi NSNN Theo Luật Thanh tra (2010), nguyên tắc hoạt động tra“là [15]: - Tuân theo pháp luật; bảo đảm xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời - Không trùng lặp phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian tra quan thực chức tra; không làm cản trở hoạt động bình thường quan, tổ chức, cá nhân đối tượng”thanh tra 10 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM 2.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HUYỆN HIỆP ĐỨC ẢNH HƢỚNG ĐẾN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên a Vị trí địa lý Hiệp Đức huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Tam Kỳ 58 km hướng Tây, cách Đà Nẵng 73 km hướng Tây Nam, có Quốc lộ 14E qua cách Quốc lộ 1A khoảng 35 km phía Tây Huyện Hiệp Đức có tất 12 đơn vị hành Huyện Hiệp Đức có diện tích tự nhiên 496,88 km2 b Tài nguyên thiên nhiên Diện tích đất nông nghiệp 46.106,39 ha, chiếm 29,59%; đất phi nông nghiệp 2.547,79 ha, chiếm 5,13%; sản phẩm mạnh địa phương cao su nguyên liệu sản xuất bột giấy Huyện Hiệp Đức có tiềm đất đai, khống sản c Khí hậu Khí hậu nhiệt đới gió mùa Hướng gió gió mùa Đơng - Bắc Đơng - Nam Ngồi có gió Tây - Nam thường xuất tháng đến tháng d Kết cấu hạ tầng giao thông Huyện Hiệp Đức có thành phần giao thơng đường giao thông đường thủy nội địa 11 2.1.2 Đặc điểm xã hội a Đặc điểm dân số, lao động Dân số trung bình huyện Hiệp Đức năm 2018: 39.582 người, tương ứng 11.501 hộ Mật độ dân số 80 người/km2 Dân số đô thị 3.530 người Tỷ lệ thị hóa 8,92% Tổng số lao động tồn huyện (năm 2018): 25.337 người b Đặc điểm Văn hóa, Y tế Quy mô giáo dục đào tạo ổn định, mạng lưới trường lớp bố trí hợp lý theo địa bàn dân cư Cơng tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trọng, đầu tư xây dựng Trung tâm y tế huyện đạt chuẩn Bệnh viện hạng III Tổng số sở y tế toàn huyện 13 sở Công tác bảo vệ, chăm sóc bà mẹ trẻ em quan tâm Thực tốt sách dân số-kế hoạch hóa gia đình Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thông tin tuyên truyền đổi nội dung, hình thức, gắn phát triển văn hóa với phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh Công tác giảm nghèo thực sách an sinh xã hội đạo tích cực 2.1.3 Đặc điểm kinh tế Tốc độ tăng trưởng kinh tế chuyển dịch hướng, sản xuất kinh doanh ngành, lĩnh vực tiếp tục phát triển Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân năm đạt 18,11% (CĐ 2010) Cơ cấu kinh tế nông nghiệp-nông thôn chuyển dịch hướng Giai đoạn 2014 – 2018, tỷ trọng nơng nghiệp từ 33.8% giảm xuống 35.5%; tỷ trọng cơng nghiệp-xây dựng giảm từ 30.4% xuống 12.55% tỷ trọng cơng nghiệp giảm tỷ trọng xây dựng tăng; tỷ trọng thương mại-dịch vụ từ 35,8% tăng lên 51.89% Năm 2018, huyện Hiệp Đức thực đạt tiêu như: 12 Tổng giá trị sản xuất 1334,5 tỷ đồng, tăng 12,95% so với năm 2017; tỷ trọng Nông - Lâm - Ngư nghiệp chiếm 35,5%, tỷ trọng Công nghiệp Xây dựng chiếm 12,55%, tỷ trọng thương mại - dịch vụ chiếm 51,89% Tổng sản lượng lương thực đạt 13.870 tấn, tăng 6,5% so với năm 2017 Tổng đàn bò 9690 con, tăng 0,9% so với năm 2017 Tỷ lệ độ che phủ rừng 57% Đào tạo nghề cho 500 lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm 5-6%, 3/11 xã đạt chuẩn nông thôn 2.1.4 Tổ chức máy quản lý chi NS huyện Hiệp Đức Tổ chức máy quản lý chi NSNN huyện gồm: HĐND, UBND huyện, Phòng Tài – Kế hoạch, Kho bạc nhà nước huyện, HĐND, UBND xã, thị trấn, đơn vị sử dụng NSNN 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM 2.2.1 Tình hình lập dự tốn chi ngân sách Trong giai đoạn 2014-2018, công tác quản lý chi NS huyện Hiệp Đức quan tâm trọng, quy trình lập dự tốn chi NS huyện đảm bảo theo quy định Luật NSNN, văn hướng dẫn thi hành luật quy định UBND tỉnh Quảng Nam a Căn lập dự toán b Quy trình lập dự tốn NSNN năm Cơng tác lập dự toán chi NSNN huyện Hiệp Đức liên quan đến quan sau: UBND tỉnh Quảng Nam, STC tỉnh Quảng Nam, Sở KH- ĐT tỉnh Quảng Nam, HĐND huyện Hiệp Đức, UBND huyện Hiệp Đức, Phòng TC-KH huyện Hiệp Đức quan đơn vị sử dụng NS huyện c Cơng tác lập dự tốn chi ngân sách huyện Hiệp Đức Tổng dự toán chi NSĐP huyện Hiệp Đức giai đoạn 2014 – 2018 1.328.605 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 13 13,99% Trong giai đoạn này, dự tốn chi NSĐP có tăng, dự toán chi năm 2018 315.831 triệu đồng tăng 1,7 lần so với năm 2014 187.055 triệu đồng Chi cân đối NS giai đoạn 1.322.331 triệu đồng, chiếm 99,53%, chi lại nguồn thu để lại quản lý qua NS 6.274 triệu đồng, chiếm 0.47% tổng dự toán chi NSĐP Trong giai đoạn 2014 – 2018, dự toán chi cân đối NS huyện chủ yếu dành cho chi thường xuyên với 1.037.364 triệu đồng chiếm 78,45%, chi đầu tư phát triển số khiêm tốn với 267.473 triệu đồng chiếm 20,23%, lại chi dự phòng 17.497 triệu đồng chiếm 1,32% Cơ cấu chi đầu tư phát triển tăng từ 13,03% năm 2014 lên 26,76% năm 2017 giảm xuống 12,4% năm 2018 Ngược lại, cấu chi thường xuyên có xu hướng giảm từ 84,41% năm 2014 xuống 71,93% năm 2017 tăng lên 86,27% năm 2018 2.2.2 Tình hình chấp hành dự tốn chi ngân sách a Tình hình chấp hành dự toán chi NSNN Huyện Hiệp Đức giai đoạn 2014 - 2018 Bảng 2.6 Chi NS huyện Hiệp Đức giai đoạn 2014 – 2018 Stt A I II B Nội dung Đơn vị tính: triệu đồng Năm Năm Năm Năm Năm 2014 2015 2016 2017 2018 255.614 270.520 297.745 447.066 488.452 Tổng chi NSĐP Chi cân đối 251.823 268.262 297.345 447.066 NS Chi đầu tư phát triển 65.649 70.000 72.780 127.945 Chi thường xuyên 186.174 198.262 224.565 319.121 Chi từ nguồn thu để 3.791 2.258 400 lại QL qua NS 488.452 113.985 374.467 - (Nguồn: Phòng Tài – Kế hoạch huyện Hiệp Đức) Tổng chi NS địa phương huyện Hiệp Đức tăng dần qua năm Trong cấu chi cân đối NS huyện phân thành nội 14 dung chi đầu tư phát triển chi thường xuyên, chi thường xuyên chiếm tỷ trọng cao (khoảng 3/4), tổng chi nội dung giai đoạn 2014-2018 là: chi đầu tư phát triển 450.359 triệu đổng, chiếm 25,69%; chi thường xuyên 1.302.589 triệu đồng chiếm 74,31% Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NS không ổn định, có năm nhiều, có năm ít, có năm khơng có Chi NS huyện từ năm 2014 đến năm 2018 vượt so với dự tốn, ngồi việc lập dự tốn chưa thật xác chủ yếu năm Nhà nước ban hành bổ sung sách, chế độ phát sinh nhiệm vụ đột xuất giao năm Năm vượt dự toán cao 2018 lên đến 54,66% năm thấp 2016 mức 0,83% Điều công tác quản lý dự tốn Huyện hạn chế định chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn địa phương b Chấp hành dự toán chi đầu tư phát triển Trong giai đoạn 2014-2018, chi đầu tư phát triển địa bàn huyện tập trung 100% chi đầu tư xây dựng Việc chấp hành dự toán chi đầu tư xây dựng giai đoạn 2014 – 2018 vượt dự toán, riêng năm 2016 chi chưa đến tiêu dự toán đầu năm c Chấp hành dự toán chi thường xuyên Trong giai đoạn 2014 – 2018, tổng chi thường xuyên huyện Hiệp Đức 1.302.588 triệu đồng Chi thường xuyên huyện Hiệp Đức gồm có 17 nội dung bản: (1) chi nghiệp kinh tế, (2) chi nghiệp giáo dục đào tạo, (3) chi nghiệp y tế, (4) chi nghiệp thể dục thể thao, (5) chi nghiệp văn hóa – thơng tin, (6) chi nghiệp khoa học công nghệ, (7) chi nghiệp phát truyền hình, (8) chi nghiệp đảm bảo xã hội, (9) chi quản lý hành 15 Đảng, đồn thể, (10) chi An ninh, (11) chi Quốc phòng, (12) chi nghiệp bảo vệ mơi trường, (13) chi trợ giá mặt hành sách, (14) chi khác, (15) chi thường xuyên khác, (16) chi bổ sung NS cấp dưới, (17) chi nộp NS cấp Việc chấp hành dự toán chi thường xuyên giai đoạn 2014 – 2018 vượt so với dự toán đầu năm d Kiểm soát, toán khoản chi NSNN địa bàn huyện Hiệp Đức Vì lý sai định mức chi theo quy định, hồ sơ khơng đảm bảo, chi sai dự tốn, ….nên giai đoạn 2014 – 2018, KBNN huyện Hiệp Đức từ chối tốn 168 với số tiền 2575 triệu đồng 2.2.3 Tình hình tốn chi ngân sách Bảng 2.14 So sánh toán dự toán chi NSNN huyện Hiệp Đức giai đoạn 2014 – 2018 Stt A I II III IV V B Chỉ tiêu Năm 2014 192,4 153,4 271,1 118,9 - Tổng chi NSĐP Chi cân đối NS Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Chi chuyển nguồn Dự phòng NS Chi thực cải cách tiền lương Chi từ nguồn thu để 301,4 lại QL qua NS Đơn vị tính: % Năm Năm 2017 2018 164,9 208,8 136,0 170,3 140,0 385,5 111,0 114,1 - Năm 2015 205,3 170,1 244,0 130,9 - Năm 2016 179,3 147,3 178,5 127,7 - - - - - 73,2 12,3 - - (Nguồn: Phòng Tài – Kế hoạch huyện Hiệp Đức) Qua số liệu thể bảng 2.14, cho thấy giai đoạn 16 2014 – 2018, hầu hết khoản chi lĩnh vực tốn chi lớn so với dự tốn Nhìn chung, cơng tác dự báo chi chưa xác 2.2.4 Tình hình tra, kiểm tra xử lý sai phạm chi ngân sách nhà nƣớc Qua kiểm tra, phát nhiều sai phạm, kịp thời chấn chỉnh, xử lý khắc phục Trong giai đoạn 2014 – 2018, tổ chức kiểm tra 98 đơn vị chi thường xuyên, phát sai phạm 1.735 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 1.284 triệu đồng kiến nghị xử lý khác 451 Triệu đồng Trong giai đoạn 2014 – 2018, tổ chức tra 35 dự án chi đầu tư XDCB, phát sai phạm kiến nghị thu hồi 422,621 triệu đồng 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM 2.3.1 Những thành công công tác quản lý chi ngân sách nhà nƣớc - Công tác lập dự toán chi NSNN giai đoạn 2014-2018 đảm bảo kịp thời, quy trình - Cơng tác chấp hành dự tốn chi NSNN đạt nhiều thành tựu - Công tác toán NS đúng, đủ, kịp thời, giảm tối thiểu sai phạm - Cơng tác tra, kiểm tra góp phần lớn việc nâng cao hiệu quản lý chi NS huyện 17 2.3.2 Những hạn chế công tác quản lý chi ngân sách nhà nƣớc Bên cạnh mặt thành công đạt được, công tác quản lý chi NS địa bàn Huyện Hiệp Đức nhiều hạn chế cần khắc phục cơng tác lập, chấp hành, tốn , tra, kiểm tra … 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế, tồn a Nguyên nhân khách quan - Chưa có quy chế khung tiêu trung hạn NS nhiều năm - Các văn pháp luật NSNN chưa đáp ứng yêu cầu thực tế - Các hướng dẫn đánh giá chi NSNN lỏng lẻo - Phân bổ vốn đầu tư phân tán, dàn trải - Việc phân bổ dự toán chi NS phải phụ thuộc vào trợ cấp NS từ cấp b Nguyên nhân chủ quan - Vai trò đạo, điều hành tổ chức thực máy quản lý chi NS địa bàn huyện số yếu - Sự phối hợp quan, đơn vị có lúc, có chưa kịp thời, chưa hiệu - Cơng tác lập dự tốn khơng đảm bảo quy định - Nhiều thủ tục hành rườm rà, phức tạp - Công tác tra, kiểm tra đôi lúc, đôi nơi chưa kịp thời, việc xử lý vi phạm sau tra, kiểm tra thiếu tính kiên KẾT LUẬN CHƢƠNG Có thể khẳng định rằng, kết có chương cho việc đề xuất giải pháp phù hợp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý chi NS địa bàn huyện Hiệp Đức thời gian tới 18 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM 3.1 CƠ CỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HIỆP ĐỨC 3.1.1 Quan điểm hoàn thiện quản lý chi ngân sách địa bàn Huyện Hiệp Đức Chấp hành tốt Luật NSNN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường tra, kiểm tra khoản chi NS, đưa dần khoản chi NS vào nề nếp theo chủ trương sách Đảng Pháp luật Nhà nước Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài NSNN Đổi nâng cao hiệu điều hành NS địa bàn 3.1.2 Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Hiệp Đức a Mục tiêu chung Xây dựng huyện Hiệp Đức phát triển toàn diện, bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân b Mục tiêu cụ thể Tiếp tục triển khai kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội huyện Hiệp Đức năm giai đoạn 2016 – 2020 phải phát triển nhanh bền vững, theo cấu hợp lý để không ngừng nâng cao hiệu sức cạnh tranh c Các tiêu kế hoạch kinh tế -văn hóa - xã hội chủ yếu 3.1.3 Mục tiêu hoàn thiện quản lý chi ngân sách địa bàn huyện Hiệp Đức Mục tiêu việc hoàn thiện quản lý chi NSNN địa bàn huyện thời gian tới khắc phục nhược điểm bước hướng tới việc quản lý nguồn lực tài theo 19 chuẩn mực đại 3.1.4 Định hƣớng hoàn thiện quản lý chi NS địa bàn Huyện Hiệp Đức Định hướng hoàn thiện quản lý chi NS địa bàn huyện Hiệp Đức theo tinh thần Chỉ thị số 31/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 08/11/2018 việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương việc chấp hành pháp luật NSNN 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HIỆP ĐỨC 3.2.1 Hồn thiện cơng tác Lập dự tốn chi ngân sách nhà nước - Đề cao vai trò, trách nhiệm thủ trưởng quan, đơn vị công tác lập dự tốn - Chú trọng quy trình lập dự toán chi NS huyện.- Quản lý nghiêm đơn vị việc thực báo cáo lập dự toán - Tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng cấp tổ chức - Chủ động xếp thứ tự ưu tiên, bố trí kinh phí NS thực đảm bảo năm NS - Phòng TC-KH đơn vị liên quan cần phối hợp xây dựng định mức chuẩn mực - Khi lập dự toán chi đầu tư phát triển bắt buộc vào sở quy hoạch, chương trình, kế hoạch, dự án cấp có thẩm quyền phê duyệt tùy thuộc vào khả cân đối NS địa phương năm dự toán - Lập dự toán chi thường xuyên đơn vị thuộc huyện lập gửi dự toán nội dung, biểu mẫu, thời gian theo quy định 3.2.2 Hồn thiện cơng tác chấp hành dự tốn chi ngân sách 20 * Đối với quản lý chi đầu tư phát triển: - Chấp hành nghiêm quy định pháp luật chi ĐTXDCB - Chú trọng quan tâm đến hiệu đầu tư, loại bỏ cơng trình, dự án đầu tư không hiệu tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí Tập trung bố trí nguồn vốn cách khoa học, hợp lý - Trong trình quản lý cơng trình XDCB cần tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm quan Tăng cường lực, chất lượng thẩm định phê duyệt dự án - Thường xuyên quan tâm, đạo bố trí nguồn lực phục vụ cơng tác giải phóng mặt - Chú trọng, tăng cường công tác tra, kiểm tra công tác đầu tư xây dựng cơng trình, dự án - Tăng cường cơng tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí đầu tư * Đối với quản lý chi thường xun - Cơng tác khốn chi thường xuyên phải dựa sở công bằng, khách quan, minh bạch - Trong q trình sử dụng kinh phí, quan đơn vị phải thực tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm - Tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng NS, tài sản công - Thực nghiêm chế độ trách nhiệm người làm công tác quản lý, lãnh đạo - Thực nghiêm túc chế độ cơng khai tài chính, mua sắm, sửa chữa tài sản theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ Nhà nước - Đề cao vai trò quản lý quy hoạch Thực xếp máy tổ chức, tinh giản biên chế - Tăng cường kỷ luật, kỷ cương quản lý chi NSNN, nghiêm 21 túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 3.2.3 Hồn thiện cơng tác Quyết tốn chi ngân sách Hằng năm, Phòng Tài - Kế hoạch, KBNN đơn vị sử dụng NS phối hợp đối chiếu, kiểm tra số liệu kế toán, hạch toán NS KBNN đơn vị sử dụng NS đảm bảo khớp đúng, rà soát khoản thu, nộp kịp thời vào NSNN a Đối với toán chi đầu tư phát triển - Với mức vốn ĐTXDCB triển khai thực cần phải toán cách khách quan, trung thực, đầy đủ, xác - Đề cao vai trò, trách nhiệm thủ trưởng quan, đơn vị công tác tốn chi đầu tư XDCB - Có chế tài cụ thể cơng trình tốn chậm b Đối với toán chi thường xuyên - Đối với toán chi thường xuyên đơn vị dự toán, sử dụng NS, KBNN huyện cần phải tăng cường, trọng đến cơng tác kiểm sốt vai trò trách nhiệm thực nhiệm vụ - Triển khai thực tốt việc xét duyệt báo cáo toán năm - Chủ động giảm áp lực toán vào cuối năm để đảm bảo thời hạn toán 3.2.4 Tăng cƣờng công tác kiểm tra xử lý sai phạm quản lý chi ngân sách Tăng cường kiểm tra, tra công tác quản lý chi NSNN từ khâu, chấp hành đến toán chi NS Việc kiểm tra, giám sát đòi hỏi phải tiến hành cách liên tục có hệ thống, khách quan, trung thực Khi phát có dấu hiệu sai phạm cần phải đạo xây dựng kế hoạch tra, kiểm tra đột xuất 22 Thực thưởng, phạt khách quan, kịp thời 3.2.5 Nâng cao lực chuyên môn đội ngũ cán quản lý chi ngân sách nhà nƣớc Nâng cao chất lượng cán bộ: thực tiêu chuẩn hố chun mơn hố đội ngũ cán quản chi NS Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán quản lý chi NS Động viên kịp thời đội ngũ cán quản lý chi NS thơng qua hình thức tuyên dương, khen thưởng,… Thực luân chuyển cán bộ, tinh giản cán 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ ngành - Nâng cao chất lượng soạn thảo ban hành văn bản, kịp thời điều chỉnh văn không phù hợp với thực tế - Nâng cao chất lượng chế tài đảm bảo tính răn đe, xử lý vi phạm - Xây dựng quy chế phối hợp cấp, ngành quản lý chi NSNN 3.3.2 Kiến nghị với UBND tỉnh - Ngay từ đầu năm tỉnh phân bổ đủ nguồn vốn XDCB để huyện chủ động trình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - Thường xuyên tổ chức lớp bồi dưỡng, lớp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ quản lý chi NSNN - Đẩy mạnh cơng tác cải cách hành chính, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm trình quản lý chi NS 23 KẾT LUẬN CHƢƠNG Tác giả đề xuất giải pháp tập trung vào hoàn thiện cơng tác lập, chấp hành, tốn, tra, kiểm tra xử lý sai phạm nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi NS địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam Bên cạnh đó, tác giả mạnh dạn đưa số kiến nghị với quan nhà nước có thẩm quyền (Quốc hội, Chính phủ, ngành UBND tỉnh) để hồn thiện công tác quản lý chi NSNN KẾT LUẬN Kết đạt đƣợc đề tài Qua nghiên cứu, Luận văn với đề tài “Quản lý chi NS địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam” đáp ứng mục tiêu nghiên cứu đề ra: - Đã hệ thống hóa hình thành nên khung lý thuyết chung từ sở khoa học, luật văn luật chi NS, quản lý chi NS cấp huyện để khái quát số vấn đề lý luận quản lý chi NSNN NSNN, chi NSNN, khái niệm, đặc điểm, vai trò, ý nghĩa quản lý chi NSNN, nội dung quản lý chi NSNN cấp huyện (lập dự toán, chấp hành dự toán, toán, tra, giám sát) - Từ sở lý luận, tác giả sâu nghiên cứu thực trạng quản lý chi NS địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam cụ thể với nội dung sau: đặc điểm huyện Hiệp Đức ảnh hưởng đến quản lý chi NSNN (đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội…), tổ chức máy quản lý chi NS huyện Hiệp Đức, nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý chi NS; sử dụng nhiều phương pháp thu thập, xử lý phân tích, đánh giá thực trạng quản lý chi NS địa bàn huyện từ mặt thành công đạt đến tồn hạn chế cần khắc phục, 24 tìm hiểu rõ nguyên nhân để đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý chi NS địa bàn huyện Hiệp Đức Những giải pháp luận văn đưa trọng tâm liên quan đến bốn nội dung công tác quản lý chi NS (lập, chấp hành, toán, tra, giám sát, xử lý sai phạm), bên cạnh cần phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán thực quản lý chi NS địa bàn huyện - Luận văn đề xuất, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, ngành, UBND tỉnh số nội dung cần thiết nâng cao chất lượng quản lý chi NS địa bàn huyện Hạn chế đề tài Bên cạnh nội dung nghiên cứu phân tích luận văn Trong luận văn nhiều điểm thiếu sót sở lý luận phân tích nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cơng tác quản lý chi NS điều kiện thời gian nguồn tài liệu thu thập hạn hẹp nên tác giả chưa nghiên cứu sâu thực trạng tất nhân tố ảnh hưởng để đề xuất nhiều giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý chi NS địa bàn huyện Hiệp Đức cách hoàn Hƣớng phát triển đề tài Nếu có đầy dủ nguồn liệu hơn, tác giả tiến hành nghiên cứu định lượng cách có hệ thống nhân tố tác động đến trình quản lý chi NS đề xuất giải pháp quản lý chi NS có độ tin cậy cao Quản lý chi NS đề tài nghiên cứu mang tính chun mơn, nghiệp vụ Vì vậy, trình nghiên cứu đề tài “Quản lý chi NS địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam” khơng tránh thiếu sót Do đó, tác giả tha thiết nhận nhiều ý kiến tham gia nhận xét, đánh giá để tác giả hồn thiện tốt luận văn ... QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM 3.1 CƠ CỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HIỆP ĐỨC 3.1.1 Quan điểm hoàn thiện quản lý chi. .. QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM 2.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HUYỆN HIỆP ĐỨC ẢNH HƢỚNG ĐẾN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên a Vị trí địa lý Hiệp. .. Quản lý chi ngân sách địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống sở lý luận chi NSNN quản lý Chi ngân sách Nhà nước cấp huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chi ngân sách trên địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, Quản lý chi ngân sách trên địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

Từ khóa liên quan