Phát triển du lịch cộng đồng tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

26 63 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 21:55

ðẠI HỌC ðÀ NẴNG TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ PHAN THỊ HỒNG HẠNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ðỒNG TẠI THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60.31.01.05 ðà Nẵng - 2019 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ, ðHðN Người hướng dẫn KH: PGS TS NGUYỄN PHÚC NGUYÊN Phản biện 1: TS Lê Bảo Phản biện 2: TS Võ Văn Lợi Luận văn ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ kinh tế phát triển họp Trường ðại học Kinh tế, ðại học ðà Nẵng vào ngày 25 tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, ðại học ðà Nẵng - Thư viện trường ðại học Kinh tế, ðại học ðà Nẵng MỞ ðẦU Tính cấp thiết đề tài Thành phố Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam nằm “Con ñường di sản văn hóa miền Trung” bao gồm: Hội An- Mỹ Sơn- Huế ðây ñiều kiện khách quan thuận lợi giúp Hội An thu hút ñược lượng lớn khách du lịch nước ðặc biệt, bờ biển Hội An nằm trục ñường biển “5 sao” nối từ phía Nam hầm đèo Hải Vân (ðà Nẵng), dọc theo vành ñai bờ biển Liên Chiểu- Thuận Phước, qua bán ñảo Sơn Trà xuôi theo bãi biển Non Nước phố cổ Hội An Và tương lai gần kết nối với vùng ven biển phía Nam dọc theo dòng Trường Giang vào đến Quảng Ngãi Trong năm qua, lượng khách du lịch ñến Hội An ngày tăng Cụ thể, tổng lượt khách lưu trú năm 2018 ñạt 1,77 triệu, tăng 18,7% so với 2017; doanh thu vé tham quan phố cổ doanh thu vé tham quan Cù Lao Chàm ñều tăng vọt Tuy nhiên, trước phát triển nhanh chóng số lượng khác du lịch ñến tham quan Hội An thay ñổi nhu cầu thị hiếu khách du lịch nước quốc tế, yêu cầu thỏa mãn tinh thần khách du lịch ngày cao, đòi hỏi ngành du lịch Việt Nam nói riêng du lịch thành phố Hội An nói chung cần có hướng ñi ñúng ñắn ñể ñáp ứng ñược thị trường du lịch Vào mùa cao ñiểm, điểm du lịch thu hút khách thành phố phố cổ Hội An, bãi biển An Bàng, bãi biển Cửa ðại… bị q tải Do đó, ñiểm du lịch cộng ñồng ñiểm thu hút khách ñể giảm tải lượng khách ñến ñiểm Có thể nói năm vừa qua du lịch cộng ñồng thành phố Hội An bắt đầu có những kết đáng kể, bộc lộ khó khăn, hạn chế ñịnh khiến du lịch cộng ñồng Hội An chưa phát triển tương xứng với tiềm lợi Người dân điểm du lịch tham gia vào số hoạt ñộng ñơn giản trồng rau, chèo thuyền, chưa thực tham gia vào việc tổ chức, ñiều hành phát triển du lịch Ý thức người dân ñịa du khách việc bảo vệ tài nguyên môi trường chưa cao làm ảnh hưởng ñến hệ sinh thái thành phố Các điểm du lịch cộng đồng rời rạc, chưa liên kết ñược với ñể ñồng hành thu hút khách… Chính vậy, việc nghiên cứu nhằm khai thác phát triển du lịch cộng ñồng ñúng ñắn, hợp lý thúc ñẩy phát triển kinh tế cho địa phương mà bảo vệ tài nguyên bền vững, ñáp ứng yêu cầu phát triển du lịch thành phố Hội An tương lai.Với mong muốn ñưa lý thuyết ñã học ñược vào ứng dụng thực tiễn am hiểu thành phố Hội An, tác giả tâm huyết chọn ñề tài “Phát triển du lịch cộng ñồng thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam” làm ñề tài luận văn nghiên cứu tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Trên sở lý luận thực tiễn du lịch, luận văn đánh giá, phân tích thực trạng phát triển du lịch cộng ñồng ñịa bàn thành phố Hội An ðánh giá thành cơng đạt được, tồn hạn chế xác ñịnh rõ nguyên nhân hạn chế, yếu kém, từ đề phương hướng phát triển, giải pháp nâng cao phát triển du lịch cộng ñồng ñịa bàn thành phố từ ñến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 ðối tượng phạm vi nghiên cứu Những vấn ñề lý luận thực tiễn liên quan ñến phát triển du lịch cộng ñồng, thu thập số liệu giai ñoạn từ năm 2014 ñến năm 2018 thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập, ñiều tra liệu, tổ chức ñiều tra, phương pháp phân tích, tổng hợp Bố cục đề tài ðề tài luận văn gồm 03 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển du lịch cộng ñồng thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam Chương 2: Thực trạng phát triển du lịch cộng ñồng thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam Chương 3: Giải pháp phát triển du lịch cộng ñồng ñịa bàn thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam Tổng quan tài liệu nghiên cứu ðể thực luận văn này, q trình nghiên cứu, tác giải đọc, tham khảo nhiều cơng trình nghiên cứu tài liệu, sách báo tác giả ngồi nước, cơng trình ñều ñề cập ñến phát triển du lịch cộng đồng nhiều khía cạnh, góc độ khác Qua nghiên cứu nội dung tài liệu, tác giả rút số vấn ñề, nội dung sau: Các nghiên cứu nước giới ñánh giá tài nguyên du lịch, phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng ñồng, ñề xuất giải pháp phát triển mơ hình du lịch dựa vào cộng ñồng, giải pháp phát triển ñiểm du lịch cộng ñồng cụ thể Việc nghiên cứu du lịch cộng ñồng phạm vi ñịa phương ñó cụ thể gắn với phát triển du lịch kinh tế nói chung địa phương chưa thực thời gian gần ñây, dẫn ñến tầm quan trọng du lịch cộng ñồng ảnh hưởng đến phát triển chưa làm rõ, nên chưa có định hướng cụ thể việc phát triển loại hình du lịch Trên sở tiếp thu vận dụng nghiên cứu cơng trình, đề tài luận văn tác giả ñi sâu vào phân tích thực trạng phát triển du lịch cộng ñồng thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam, từ đưa giải pháp khả thi, phù hợp phát triển du lịch cộng ñồng theo ñúng hướng, đạt mục tiêu đề ra, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, kéo dài thời gian lưu trú khách du lịch, giảm áp lực khách du lịch ñiểm di sản vào thời gian cao điểm, đóng góp vào ổn định nâng cao hiệu kinh tế - xã hội thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ðỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ðỒNG 1.1 KHÁI QUÁT VỀ DU LỊCH CỘNG ðỒNG VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ðỒNG 1.1.1 Các khái niệm a) Khái niệm Du lịch cộng ñồng Theo Luật Du lịch 2017: “Du lịch cộng ñồng loại hình du lịch phát triển sở giá trị văn hóa cộng đồng, cộng ñồng dân cư quản lý, tổ chức khai thác hưởng lợi” [chương 1, ñiều 3, khoản 15] b) Khái niệm phát triển du lịch cộng ñồng Phát triển du lịch cộng ñồng hoạt ñộng khai thác có quản lý giá trị tự nhiên nhân văn nhằm thỏa mãn nhu cầu ña dạng khách du lịch, có quan tâm đến lợi ích kinh tế dài hạn đảm bảo đóng góp cho bảo tồn tơn tạo nguồn tài ngun, trì tồn vẹn văn hóa ñể phát triển hoạt ñộng du lịch cộng ñồng tương lai, cho công tác bảo vệ môi trường góp phần nâng cao mức sống cộng đồng địa phương.quản lý giá trị tự nhiên nhân văn nhằm thỏa mãn nhu cầu ña dạng khách du lịch, có quan tâm đến lợi ích kinh tế dài hạn đảm bảo đóng góp cho bảo tồn tôn tạo nguồn tài nguyên, trì tồn vẹn văn hóa để phát triển hoạt ñộng du lịch cộng ñồng tương lai, cho cơng tác bảo vệ mơi trường góp phần nâng cao mức sống cộng ñồng ñịa phương 1.1.2 ðặc ñiểm nguyên tắc phát triển du lịch cộng ñồng 1.1.3 Ý nghĩa phát triển du lịch cộng ñồng ñối với kinh tế - xã hội 1.2 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ðỒNG 1.2.1 Gia tăng quy mơ du lịch cộng đồng 1.2.2 Nâng cao chất lượng du lịch cộng ñồng 1.2.3 Phát triển sản phẩm, loại hình du lịch cộng đồng 1.2.4 Mở rộng mạng lưới du lịch cộng ñồng 1.2.5 Bảo tồn, tơn tạo tài ngun du lịch cộng đồng bảo vệ môi trường 1.2.6 Gia tăng kết kinh tế - xã hội mơi trường thu từ du lịch cộng ñồng 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ðỒNG 35 1.3.1 Nhóm nhân tố tự nhiên 1.3.2 Nhóm nhân tố xã hội 1.3.3 Nhóm nhân tố kinh tế CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ðỒNG TẠI THÀNH PHỐ HỘI AN 2.1 KHÁI QUÁT ðẶC ðIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, Xà HỘI CỦA THÀNH PHỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN PHÁT TRIỂN DU LỊCH 2.1.1 ðặc ñiểm tự nhiên 2.1.2 ðặc ñiểm xã hội 2.1.3 ðặc ñiểm kinh tế 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ðỒNG THÀNH PHỐ HỘI AN 2.2.1 Gia tăng quy mô du lịch a) Gia tăng giá trị kinh doanh ngành du lịch cộng ñồng Bảng 2.1 Các ñiểm du lịch cộng ñồng thành phố Hội An TT ðiểm DLCð Rừng dừa Năm Thành viên Xã, phường Cẩm 2017 43 Cẩm Thanh Làng gốm Thanh Hà 2014 Thanh Hà Làng rau Trà Quế 2010 Cẩm Hà Làng mộc Kim Bồng 2011 Cẩm Kim Làng rau An Mỹ 2016 Cẩm Châu Bãi Hương Cù Lao 2012 Tân Hiệp Thanh Chàm Có thể thấy số điểm du lịch cộng ñồng thành phố Hội An tăng ñều qua năm, với số lượng du khách ñến với ñiểm du lịch cộng ñồng ngày tăng Qua cho thấy quy mơ du lịch cộng ñồng ñã gia tăng ñáng kể năm trở lại ñây Bảng 2.2 Lượt khách ñến tham quan du lịch cộng ñồng thành phố Hội An giai ñoạn 2014-2018 Tổng lượt khách (người) 2014 2015 2016 2017 2018 Tổng lượt khách 165.825 112.267 267.266 421.564 498.545 Mức tăng trưởng -53.558 154.999 154.298 Tỷ lệ tăng trưởng - (%) 32.30% 138.06% 76.981 57.73% 18.26% b) Gia tăng nguồn lực phục vụ du lịch cộng ñồng - Gia tăng nguồn nhân lực làm du lịch cộng ñồng Theo phản hồi số du khách ngồi nước q tình khảo sát, nguồn nhân lực phục vụ ñiểm du lịch cộng ñồng cụ thể Rừng dừa Cẩm Thanh, làng Rau Trà Quế… chưa cao Trình độ ngoại ngữ phận nhân lực yếu thời gian qua có nhiều cải thiện Ngun nhân giọng nói người dân Hội An nặng, nói giọng địa quen nên tiếp nhận ngơn ngữ mới, họ gặp khơng khó khăn cách phát âm Mặt khác, sở dạy tiếng Anh, tiếng Trung mọc lên nhiều, chủ yếu lại ñào tạo theo xu hướng giao tiếp ngắn gọn, người dân Hội An gọi “tiếng bồi” nên gây thiếu chuyên nghiệp phục vụ du lịch ðối với du lịch cộng ñồng, hầu hết nguồn vốn trang bị hồn thiện điểm đến du lịch quyền thành phố chi trả, mức độ tham gia doanh nghiệp ngồi nhà nước vào điểm du lịch 10 Mức độ hài lòng Số khách du lịch Tỷ lệ 0 20% 10% 4 20% 10 50% Về dự ña dạng hoạt ñộng ñiểm du lịch cộng đồng Mức độ hài lòng Số khách du lịch Tỷ lệ 20% 20% 20% 4 20% 20% Về thái ñộ phục vụ tính chun nghiệp người dân địa phương làm du lịch Bảng 2.3 Mức độ hài lòng chất lượng dịch vụ du lịch cộng ñồng thành phố Hội An Mức độ hài lòng Số khách du lịch Tỷ lệ 20% 2 10% 30% 15% 5 25% 11 Về chất lượng tổ chức tour du lịch cộng ñồng Mức độ hài lòng Số khách du lịch Tỷ lệ 0 0% 20% 4 20% 12 60% 2.2.3 Phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch cộng đồng a) Loại hình du lịch homestay, tham gia hoạt động văn hố, văn nghệ người dân ñịa Bảng 2.4 Số lượng homestay thành phố Hội An phân theo quy mơ Quy mơ Số lượng Số phòng đón homestay khách Trên 20 phòng đón khách 10 223 Từ 10-20 phòng đón khách 16 256 Dưới 10 phòng đón khách 189 416 Tổng cộng 215 895 b) Tham quan cộng đồng dân cư, tìm hiểu lối sống, văn hố người dân địa ðây loại hình đưa du khách ñến thăm làng quê thành phố Hội An lưu giữ lại nét đặc trưng nông nghiệp truyền thống xã Cẩm Thanh, Cẩm Kim, ñảo Cù Lao Chàm Hàng ngày du khách ñược trải nghiệm sinh hoạt với người dân, lao ñộng làm việc với họ Qua ñó ñem lại cho du 12 khách cảm giác ñược trải nghiệm lối sống mới, gần gũi với người dân ñịa c Tham quan Làng nghề truyền thống Hình thành sớm tạo sản phẩm đặc sắc mơ hình du lịch cộng đồng làng nghề truyền thống như: rau Trà Quế, gốm Thanh Hà, mộc Kim Bồng Du khách thích thú đến nơi này, hòa vào sống thực người dân, ñược xới ñất trồng rau, nhào đất chuốt gốm, cưa xẻ gỗ tìm hiểu nét đẹp văn hóa làng nghề nếp ăn ở, truyền dạy nghề, ngày hội lễ tổ nghề, lễ cầu mùa, cầu an d Tham quan nghiên cứu ña dạng sinh học Những năm qua, loại hình du lịch cộng đồng ngày đa dạng sản phẩm dịch vụ du lịch Nếu loại hình homestay, người dân trải nghiệm sống ngày người dân địa có mặt từ sớm loại sản phẩm du lịch cộng ñồng tham quan làng nghề truyền thống tham gia nghiên cứu ña dạng sinh học xuất năm gần ñây Việc ngày mở rộng loại hình du lịch cộng đồng chứng tỏ thành phố Hội An ñã tận dụng tốt tiềm tài nguyên du lịch tự nhiên lẫn nhân văn để đưa loại hình dịch vụ trở thành ñiểm sáng thu hút du khách tham gia du lịch cộng ñồng 13 2.2.4 Mở rộng mạng lưới du lịch cộng ñồng Bảng 2.5 Khoảng cách điểm du lịch cộng đồng tính từ trung tâm thành phố TT ðiểm DLCð Rừng dừa Cẩm Khoảng cách từ trung tâm TP (km) Xã, phường 14 Cẩm Thanh Thanh Làng gốm Thanh Hà 12 Thanh Hà Làng rau Trà Quế 0,9 Cẩm Hà Làng mộc Kim Bồng 15,2 Cẩm Kim Làng rau An Mỹ 7,6 Cẩm Châu Bãi Hương Cù Lao 14,1 Tân Hiệp Chàm 2.2.5 Bảo tồn, tôn tạo tài nguyên du lịch cộng đồng bảo vệ mơi trường a) Bảo tồn, tơn tạo tài ngun du lịch cộng đồng ðối với loại hình du lịch cộng đồng nghiên cứu sinh thái, sản lượng khai thác hải sản trước ñây Cù Lao Chàm khoảng 1.500 tấn/năm, 800 tấn/năm từ có khu bảo tồn biển du lịch sinh thái Hiện tại, người dân tập trung vào khai thác sản phẩm phục vụ du lịch Một số vùng ngư trường ñược bảo tồn, phần lớn nơi có hệ sinh thái rạn san hơ nhạy cảm Tuy nhiên, số ñối tượng nguồn lợi ñang bị khai thác mức, biểu qua số lượng cá thể giảm dần, kích thước cá thể bé dần ðây thách thức lớn ñối với nguồn lực tự nhiên phục vụ phát triển du lịch sinh thái lâu bền 14 b) Công tác bảo vệ môi trường Song song công tác bảo tồn, tôn tạo tài nguyên du lịch, công tác bảo vệ môi trường nhiệm vụ hàng đầu địa phương.Tuy nhiên, cơng tác bảo vệ mơi trường nhiều bất cập, khơng thể làm mà cần q trình Thống kê từ Phòng VH-TT TP.Hội An, năm 2018 gần triệu lượt khách ñến tham quan du lịch Hội An Riêng tháng đầu năm 2019, Hội An đón 1,32 triệu lượt khách tham quan lưu trú, tăng 18,8% so với kỳ Con số áp lực lớn cho thành phố, mà tổng diện tích Hội An khoảng 60km2 (ñất liền khoảng 45km2), dân số 90 nghìn người (số liệu năm 2018) Việc ñón hàng triệu khách du lịch năm ñã tạo thách thức lớn môi trường Theo thống kê, năm 2017 tồn thành phố phát sinh 29 nghìn rác thải 2018 số rác thải tăng lên 33 nghìn (tương đương gần 100 tấn/ngày), chủ yếu rác thải từ du lịch 2.2.6 Gia tăng kết kinh tế - xã hội từ du lịch Thứ nhất, phát triển du lịch cộng đồng góp phần đóng góp vào q trình hình tạo thu nhập quốc dân (sản xuất ñồ lưu niệm, chế biến thực phẩm, xây dựng sở vật chất kỹ thuật…), làm gia tăng tổng sản phẩm quốc nội Thứ hai, du lịch cộng đồng nói riêng, ngành xuất chỗ hàng hóa cơng nghiệp, hàng tiêu dùng, thủ cơng mỹ nghệ, đồ cổ phục chế, nơng lâm sản… theo giá bán lẻ cao (nếu bán qua xuất theo giá bán buôn) Thứ ba, du lịch cộng đồng ngành “xuất vơ hình” hàng hóa du lịch ðó cảnh quan thiên nhiên, giá trị 15 di tích lịch sử - văn hóa, tính độc đáo phong tục, tập quán… thành phố Hội An, ñền chùa, Hội quán, phong cảnh non nước hữu tình mà khơng bị qua lần bán, chí giá trị uy tín ngày tăng lên qua lần ñưa thị trường chất lượng phục vụ du lịch cao Thứ tư, phải kể ñến tác ñộng du lịch cộng ñồng vào trình củng cố phát triển mối quan hệ kinh tế quốc tế quốc gia Với tham gia đơng đảo khách du lịch điểm du lịch cộng đồng, có thao thoa văn hóa, tín ngưỡng giá trị nhân văn khác vùng miền, quốc gia với Thứ năm, mặt xã hội, phát triển du lịch cộng đồng góp phần vào giải công ăn việc làm cho người dân, góp phần giảm q trình thị hóa , góp phần gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống thị cổ Hội An Du lịch làm tăng thêm tầm hiểu biết chung xã hội người dân thơng qua người địa phương khác, khách du lịch nước (phong cách sống, khiếu thẩm mỹ, ngoại ngữ…) Bảng 2.6 Doanh thu từ ñiểm du lịch cộng ñồng thành phố Hội An giai ñoạn 2014-2018 Tổng doanh thu du lịch (triệu ñồng) 2014 Doanh thu 2015 2016 2017 2018 1.987,44 2.879,79 4.367,83 6.908,46 18.898,69 du lịch Mức tăng 892,35 1.488,04 2.540,63 11.990,23 trưởng Tỷ lệ tăng 45 52 58 174 16 Tổng doanh thu du lịch (triệu ñồng) 2014 2015 2016 2017 2018 trưởng (%) Bảng 2.7 Tổng số hộ dân tham gia kinh doanh du lịch thành phố Hội An Hộ dân tham gia kinh doanh du lịch (hộ) 2014 Tổng số hộ 64 Mức tăng 2015 2016 2017 2018 77 102 118 178 13 25 16 60 20,31 32,47 15,69 80,58 BQ 29,14 trưởng Tỷ lệ tăng trưởng (%) 2.3 ðÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ðỒNG THÀNH PHỐ 2.3.1 Thành công hạn chế a Thành công Quy mơ“du lịch cộng đồng mở rộng phát triển, hệ thống sở hạ tầng phục vụ du lịch ñược ñầu tư xây dựng số lượng chất lượng Giải công ăn việc làm cho người làm ñộng, ñặc biệt lao ñộng ñịa phương Trình độ lao động ngành du lịch cộng đồng dần ñược nâng cao, qua ñào tạo Tạo ñiều kiện thu hút lao ñộng giáo dục”ñào tạo ngành du lịch Về bản, hoạt ñộng du lịch cộng ñồng ñược nhiều người 17 dân, người ñịa phương đồng tình ủng hộ.Sản phẩm“du lịch cộng đồng ngày ña dạng, phát triển sản phẩm ñược ñầu tư, quan tâm chất lượng.Nâng tầm tư du lịch cộng ñồng cho nhà ñầu tư, người dân Góp phần bảo vệ, tơn tạo tài ngun du lịch Góp phần cho nguồn thu ngân sách địa phương, dịch chuyển cấu ngành cho huyện mà thành”phố theo ñịnh hướng b Tồn tại, hạn chế - Có thể thấy, cơng tác tun truyền cộng đồng chưa ñược trọng, ý thức bảo vệ cảnh quang môi trường tự nhiên xã hội, tài nguyên du lịch chưa thật đồng tồn xã hội Thực tế, ñây nguyên nhân dẫn ñến ñến phát sinh tệ nạn, vấn nạn xã hội cò mồi, bu bám, trật tự công cộng, phá hoại tài nguyên cách vô ý thức - Du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, ñặc biệt tiềm du lịch sinh thái ñược thiên nhiên ban tặng mảnh ñất này, thể hệ thống sản phẩm du lịch cộng đồng nghèo nàn, đơn điệu - Ngành du lịch ñịa phương chưa phát triển ñều khắp, tính thiếu ổn ñịnh chế ñang cản trở kích thích đầu tư sản phẩm Trình độ quản lý, tay nghề đội ngũ quản lý nhà nước, quản lý doanh nghiệp, công nhân viên chức – lao ñộng chưa ñồng ñều nghiệp vụ, ngoại ngữ làm nảy sinh hạn chế kéo dài chưa khắc phục ñược sản phẩm du lịch đơn điệu, nặng tính khai thác tự phát, chất lượng dịch vụ chưa cao - Lực lượng lao động du lịch cộng đồng ít, mang tính thời vụ 18 - Các chương trình, dự án ñầu tư kết cấu hạ tầng chưa theo kịp với nhu cầu phát triển kinh tế du lịch cộng ñồng tình hình - Hoạt động phát triển du lịch sinh thái ñịa bàn thành phố Hội An chưa tương xứng với tiềm vị - Các doanh nghiệp du lịch gặp khó khăn vấn ñề tiếp cận nguồn vốn, ñất ñai ñể ñầu tư phát triển du lịch cộng ñồng 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế - Nhận thức một“số cấp uỷ, quyền, ban ngành, đồn thể phận cán bộ, ñảng viên, nhân dân du lịch chưa thật đầy đủ du lịch cộng đồng - Chính sách khuyến khích,thu hút đầu tư chưa thực hấp dẫn Du lịch cộng ñồng tự nhiên nhân văn chưa ñược thống kê, ñánh giá, phân loại xếp hạng quản lý”khai thác cách bền vững, hiệu - Nguồn nhân lực ngành du lịch cộng ñồng hạn chế số lượng, chất lượng Nguồn vốn ñầu tư yếu tố ñịnh ñến việc ñưa lý thuyết vào thực tiễn 19 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH PHỐ HỘI AN 3.1 CĂN CỨ ðỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Xu hướng phát triển du lịch cộng ñồng giới 3.1.2 Bối cảnh phát triển du lịch cộng ñồng thành phố Hội An 3.1.3 Quan ñiểm, mục tiêu, ñịnh hướng phát triển du lịch thành phố Hội An 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ðỒNG THÀNH PHỐ HỘI AN 3.2.1 Giải pháp gia tăng quy mơ du lịch cộng đồng a) Gia tăng giá trị kinh doanh ngành du lịch cộng ñồng - Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng cáo xúc tiến - Xây dựng số làng văn hóa cộng đồng dân cư, điển làng rau Trà Quế, làng An Mỹ ñể bước nâng cao ñời sống vật chất, tinh thần cho cư dân ñịa phương, kêu gọi ñầu tư ñể phát triển không gian, hạ tầng du lịch sinh thái gắn với văn hóa cộng đồng, huy động nguồn lực tài ñể tham gia vào việc ñẩy mạnh phát triển loại hình du lịch - Cần tăng cường vai trò cấp quyền quan quản lý Nhà nước du lịch việc hoạch ñịnh chương trình du lịch cộng ñồng ñịa bàn Thành phố cần có quy hoạch phát triển du lịch homestay b) Gia tăng nguồn lực phục vụ du lịch cộng đồng - Tổ chức rà sốt lại lực lượng lao ñộng ñang tham gia vào loại 20 hình du lịch cộng đồng số lượng chất lượng Từ đề chiến lược, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực du lịch cộng ñồng tương lai nhằm ñảm bảo phát triển, gia tăng dự đóng góp du lịch cộng đồng tương lai - Tại ñiểm du lịch cộng ñồng, cần nghiên cứu mở thêm dịch vụ chăm sóc khách du lịch theo hình thức nghỉ dưỡng spa, ñiểm ăn uống, quầy lưu niệm, làng nghề truyền thống, cần có chiến lược kế hoạch để tăng lượng sản phẩm bán ra, từ tạo thêm cơng ăn việc làm cho người dân địa phương nơi có điểm du lịch cộng đồng, nâng cao chất lượng sống cộng ñồng dân cư Chú trọng ñào tạo ngoại ngữ kỹ phục vụ khách du lịch cho người dân ñịa phương thành phố Hội An - Cần tuyên truyền nhân rộng ý thức bảo vệ di sản, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cho người dân Hội An Xã hội hóa du lịch cộng ñồng, tổ chức lựa chọn nhà ñầu tư, doanh nghiệp du lịch ñủ tiềm nguồn vốn ñể tham gia ñầu tư phát triển du lịch cộng ñồng c) Gia tăng ñơn vị kinh doanh du lịch - Xóa bỏ rào cản cho doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia vào ngành du lịch cộng ñồng cách quy ñịnh ưu ñãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp hình thành mà tham gia ñầu tư xây dựng, khai thác ñiểm du lịch cộng ñồng - Tăng cường công tác cải cách hành chính, rút ngắn thời gian cấp giấy phép kinh doanh cho sở lưu trú khách sạn, homestay…tạo ñiều kiện cho sở nhanh chóng vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu cho khách du lịch 21 - Hằng năm, khuyến khích doanh nghiệp tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, ngày hội doanh nghiệp du lịch…để chia sẻ kinh nghệm lĩnh vực hoạt ñộng du lịch với nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp hoạt ñộng kinh doanh phục vụ khách du lịch 3.2.2 Giải pháp nâng cao chất lượng du lịch cộng ñồng - ðẩy mạnh ñầu tư nâng cao chất lượng hạ tầng bên bên dịch vụ, sản phẩm du lịch, người… thuộc công ty lữ hành cộng ñồng - Chú trọng việc ñào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ñịa phương - Ngồi phải đào tạo cho người dân nội dung liên quan tới quy ñịnh hoạt ñộng lưu trú du khách: phòng cháy chữa cháy, quy ñịnh cụ thể ñối với khách du lịch nhằm tạo ñiều kiện cho người dân nắm thực tốt quy ñịnh theo pháp luật 3.2.3 Giải pháp phát triển sản phẩm, loại hình du lịch - ðổi loại hình du lịch cộng đồng có, bổ sung loại hình du lịch phù hợp tăng thêm ñiểm du lịch sinh thái - Trên sở di sản văn hóa phi vật thể hát chòi, múa rối nước , cần nhân rộng độ phủ sóng tham gia loại hình điểm du lịch cộng ñồng, qua ñó giới thiệu ñến du khách ngồi nước nét đẹp văn hóa thành phố Hội An nói riêng đất nước người Việt Nam nói chung - ða dạng hóa dịch vụ ñiểm du lịch cộng ñồng ñể gắn kết khách du lịch cộng ñồng dân cư ñịa phương, cho phép 22 khách du lịch tham gia trực tiếp vào hoạt ñộng sản xuất ngày người dân ñịa 3.2.4 Giải pháp mở rộng mạng lưới du lịch cộng ñồng - Cơ cấu lại ngành du lịch cộng đồng, đảm bảo tính chun nghiệp, ñại phát triển bền vững theo quy luật kinh tế thị trường hội nhập quốc tế - Tạo liên kết tốt quyền địa phương công ty du lịch - Tiếp tục khảo sát, ñánh giá khu, ñiểm du lịch cộng ñồng, kêu gọi ñầu tư theo hướng ưu tiên phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, làng nghề Việc đầu tư khơng tăng số lượng mà trọng tạo sản phẩm du lịch chất lượng cao - Thí điểm giao tư nhân quản lý vận hành số ñiểm, khu du lịch cộng ñồng nhằm mục tiêu nâng cao hiệu khai thác, kinh doanh du lịch, ñồng thời với ñiều kiện ñịnh công tác bảo vệ trùng tu, nâng cấp sản phẩm du lịch, bảo vệ tài nguyên du lịch 3.2.5 Giải pháp bảo tồn, tôn tạo tài nguyên du lịch cộng đồng bảo vệ mơi trường - Nâng cao nhận thức cộng ñồng dân cư thành phố Hội An tham gia du lịch việc phát huy, bảo tồn, giữ gìn tài nguyên du lịch ðối với địa bàn, cần có lớp học ñể giới thiệu giá trị tài nguyên du lịch xã, phường đó, cách khai thác giá trị văn hóa, thiên nhiên nhân văn kèm với việc yêu cầu bảo tồn, giữ gìn, phát huy tài nguyên du lịch cộng ñồng - Cải thiện ñiều kiện vệ sinh mơi trường, hạn chế tác động 23 người làm ảnh hưởng đến mơi trường tự nhiên, sinh thái vùng trình khai thác phát triển du lịch cộng ñồng - ðầu tư, hỗ trợ vốn cho sở nhà dân phục vụ du khách sửa sang, xây nhà vệ sinh, phòng tắm đủ điều kiện phục vụ khách du lịch thân người gia đình, cải thiện ñiều kiện lưu trú vừa thu hút thêm khách, vừa nâng cao chất lượng sống 3.2.6 Giải pháp gia tăng kết xã hội thu ñược từ du lịch cộng đồng - Chia sẻ lợi ích kinh tế với cộng đồng thơng qua nguồn thu từ hoạt ñộng du lịch tạo công ăn việc làm cho người dân ñịa bàn thành phố - Mở lớp ñào tạo nghiệp vụ du lịch, ngoại ngữ, ñào tạo hướng dẫn viên du lịch cho người dân tham gia du lịch cộng ñồng ñịa bàn thành phố 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 ðối với Chính phủ, Bộ ngành có liên quan 3.3.2 ðối với UBND tỉnh Quảng Nam 24 KẾT LUẬN Phát triển du lịch có vai trò quan trọng phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm qua Trong thời gian ñến, với ñịnh hướng phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần phát triển Quảng Nam trở thành trung tâm du lịch khu vực miền Trung Tây Ngun, đòi hỏi phải có hướng phát triển bền vững cho ngành du lịch thành phố ðề tài “Phát triển du lịch cộng ñồng thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam” ñã giải ñược vấn ñề sau: - Hệ thống hóa sở lý luận phát triển du lịch cộng ñồng, xác ñịnh nhân tố ảnh hưởng ñến phát triển du lịch cộng ñồng ñịa bàn thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển du lịch cộng ñồng thành phố Hội An giai ñoạn 2014-2018 tất mặt ðồng thời ñánh giá chung thực trạng phát triển cộng ñồng thành phố, ñó, tập trung ñánh giá mặt làm ñược, tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân hạn chế vấn ñề ñặt ñể phát triển du lịch cộng đồng địa bàn thành phố - Trên sở thực trạng, bối cảnh phát triển du lịch thành phố Hội An, quan ñiểm, mục tiêu ñịnh hướng phát triển du lịch cộng ñồng thành phố Hội An ngành kinh tế mũi nhọn thành phố, ñưa giải pháp kiến nghị nhằm phát triển du lịch từ ñến năm 2020, tầm nhìn ñến năm 2030 ðề tài giúp lãnh đạo thành phố Hội An nhìn nhận ñược thực trạng phát triển du lịch cộng ñồng địa bàn, từ đánh giá điểm tồn tại, ñưa giải pháp ñột phá phát triển ngành du lịch cộng ñồng thàn ... luận phát triển du lịch cộng ñồng thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam Chương 2: Thực trạng phát triển du lịch cộng ñồng thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam Chương 3: Giải pháp phát triển du lịch cộng. .. KHÁI QUÁT VỀ DU LỊCH CỘNG ðỒNG VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ðỒNG 1.1.1 Các khái niệm a) Khái niệm Du lịch cộng ñồng Theo Luật Du lịch 2017: Du lịch cộng đồng loại hình du lịch ñược phát triển sở giá... hướng phát triển du lịch thành phố Hội An 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ðỒNG THÀNH PHỐ HỘI AN 3.2.1 Giải pháp gia tăng quy mơ du lịch cộng đồng a) Gia tăng giá trị kinh doanh ngành du lịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển du lịch cộng đồng tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Phát triển du lịch cộng đồng tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Từ khóa liên quan