Hoàn thiện công tác lập dự toán chi ngân sách nhà nước tại huyện

25 72 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 21:49

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN QUỐC HUY HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP DỰ TỐN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI HUYỆN TU MƠ RÔNG, TỈNH KON TUM TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TỐN Mã số: 60.34.03.01 Kon Tum - 2019 Cơng trình hoàn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS Trần Đình Khơi Ngun Phản biện 1: PGS.TS Đoàn Ngọc Phi Anh Phản biện 2: PGS.TS Võ Văn Nhị Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thơng tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Dự toán chi NSNN dự trù khoản chi ngân sách theo tiêu xác định quan nhà nước có thẩm quyền định, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng việc triển khai thực chi NSNN hàng năm Công tác lập dự toán chi NSNN cấp huyện nội dung quan trọng để đảm bảo mục tiêu nâng cao hiệu quản lý Nhà nước tài cấp huyện Việc thực tốt cơng tác lập dự tốn chi NSNN điều kiện để thực tốt chức năng, nhiệm vụ nghiệp xây dựng phát triển địa phương Ngân sách huyện phận cấu thành NSNN cơng cụ để quyền cấp huyện thực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn q trình quản lý KT-XH, quốc phòng - an ninh địa phương Tuy nhiên nay, trình quản lý Ngân sách cấp, có cấp huyện tồn số hạn chế định, chưa đáp ứng yêu cầu mà Luật NSNN đặt Trong bối cảnh chung đó, thực tế huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum công tác lập dự tốn chi NSNN có bước phát triển tồn vấn đề bất cập: Cơng tác lập dự tốn chi Ngân sách đáp ứng yêu cầu mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa bàn song hiệu số lĩnh vực cụ thể chưa cao Từ việc nhận thức cần thiết cơng tác lập dự tốn chi NSNN từ yêu cầu đổi công tác quản lý ngân sách huyện Tu Mơ Rông nên tác giả chọn đề tài nghiên cứu: "Hồn thiện cơng tác lập dự tốn chi NSNN huyện Tu Mơ Rơng, tỉnh Kon Tum” Nhằm góp phần thực tốt kế hoạch phát triển KT- XH vấn đề cấp thiết, có ý nghĩa quan trọng mặt lý luận lẫn thực tiễn đặt Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận dự toán chi NSNN cấp huyện - Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác lập dự toán chi NSNN huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum - Đề xuất giải pháp nhằm củng cố hồn thiện cơng tác lập dự tốn chi NSNN huyện Tu Mơ Rơng tỉnh Kon Tum thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề liên quan đến quy trình lập dự tốn chi NSNN huyện Tu Mơ Rông Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu đánh giá thực trạng cơng tác lập dự tốn Ngân sách cấp huyện huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum - Thời gian: Các số liệu minh họa số liệu dự toán chi ngân sách năm 2018 huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum Phƣơng pháp nghiên cứu Để thực đề tài này, tác giả sử dụng phương pháp chuyên gia để giải mục tiêu nghiên cứu Tác giả tiến hành vấn; quan sát, thu thập tài liệu; phân tích, tổng hợp số liệu thu thập Những phân tích chuyên gia áp dụng để phát vấn đề cơng tác lập dự tốn ngân sách huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm ba chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận lập dự toán chi NSNN cấp huyện Chương 2: Thực trạng cơng tác lập dự tốn chi NSNN huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum Chương 3: Các giải pháp hồn thiện lập dự tốn NSNN huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum Tổng quan tài liệu nghiên cứu NSNN nói chung ngân sách cấp huyện nói riêng coi huyết mạch kinh tế quốc gia địa phương Để Ngân sách sử dụng cách có hiệu quả, từ bước lập dự toán từ đơn vị sở đơn vị cấp phải thực cách nghiêm ngặt, có hệ thống, nguyên tắc tiết kiệm Thực tế cho thấy có tương đối nhiều nghiên cứu việc lập dự toán, tác giả trước nghiên cứu đề xuất phương án hoàn thiện như: Đề tài “Hoàn thiện cơng tác lập, phân bổ giao dự tốn NSĐP địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” tác giả Nguyễn Thị Hồng Phúc (2014) tập trung nghiên cứu vấn đề công tác lập, phân bổ giao dự toán NSĐP địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2010 đến năm 2012 Thông qua phương pháp vật biện chứng vật lịch sử, nghiên cứu lý thuyết, vận dụng văn quy phạm pháp luật, khảo sát tình hình thực tế, thu thập tài liệu, phân tích thống kê phương pháp so sánh đối chiếu, suy luận Tuy nhiên, việc lập dự toán NSĐP địa bàn tỉnh Quảng Ngãi lại chưa sát với thực tế thực hiện, số dự toán chi lập nhiều số thu so với khả đơn vị; tiêu chí định mức phân bổ ngân sách số lĩnh vực chưa phù hợp, việc lập, phân bổ giao dự toán chưa bám sát quy hoạch phát triển KT-XH, dàn trải chưa trọng đến kết đầu Tác giả Nguyễn Quốc Anh (2015) với đề tài “Quản lý NSNN huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh” tập trung trả lời câu hỏi: Thực trạng công tác quản lý NSNN địa bàn huyện Đức Thọ thời gian qua giải pháp để hồn thiện cơng tác quản lý NSNN huyện Đức Thọ thời gian tới Luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận quản lý NSNN nói chung quản lý ngân sách cấp huyện nói riêng, thực việc phân tích, đánh giá tương đối đầy đủ thực trạng công tác quản lý NSNN địa bàn huyện Đức Thọ, kết đạt được, mặt hạn chế nguyên nhân, từ đề quan điểm đề xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý NSNN địa bàn huyện Đức Thọ thời gian tới Tác giả Phạm Thị Lan Anh (2017) với đề tài “Hồn thiện cơng tác lập, phân bổ giao dự toán NSĐP cho ngân sách quận, huyện Sở Tài thành phố Đà Nẵng” nghiên cứu NSNN nội dung quản lý nhà nước, nhân tố ảnh hưởng đến công tác lập, phân bổ giao dự toán NSĐP cho ngân sách quận, huyện Sở Tài thành phố Đà Nẵng, thực trạng cơng tác thực dự tốn NSĐP nói chung ngân sách cấp quận, huyện địa bàn thành phố Đà Nẵng, để từ tác giả đề khuyến nghị cấp thiết giúp hồn thiện cơng tác lập, phân bổ giao dự toán NSĐP cho ngân sách quận, huyện Sở Tài thành phố Đà Nẵng Đề tài “Hồn thiện cơng tác lập, phân bổ giao dự tốn NSĐP địa bàn tỉnh Bình Định” tác giả Huỳnh Nguyên Ngọc (2014) nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác lập, phân bổ giao dự tốn NSĐP tỉnh Bình Định giai đoạn 2008 - 2012, đồng thời dựa lý luận nghiên cứu thực tiễn, tác giả điểm hạn chế nguyên nhân Các luận văn tập trung nghiên cứu dự toán chi NSĐP dựa sở lý luận lập dự tốn NSĐP, có ngân sách cấp huyện để từ đánh giá thực trạng cơng tác lập dự toán địa phương nghiên cứu Tuy nhiên, nghiên cứu chưa sâu phân tích nội dung lập dự tốn chi NSĐP, quy trình phương pháp lập dự tốn chi Tính đến chưa có đề tài nghiên cứu tập trung nghiên cứu vào cơng tác lập dự tốn chi huyện Tu Mơ Rơng, tỉnh Kon Tum Vì vậy, thơng qua nghiên cứu này, tác giả muốn tìm hiểu nghiên cứu kỹ thực trạng công tác lập dự toán chi NSNN huyện Tu Mơ Rơng, tỉnh Kon Tum Để từ đề xuất số giải pháp phù hợp với thực tế để nâng cao chất lượng, hồn thiện cơng tác lập dự tốn chi NSNN huyện Tu Mơ Rơng, tỉnh Kon Tum 6 CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LẬP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CẤP HUYỆN 1.1 KHÁI NIỆM, VAI TRÕ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CẤP HUYỆN 1.1.1 Khái niệm dự tốn chi NSNN NSNN tồn khoản thu, chi Nhà nước dự toán thực khoảng thời gian định quan Nhà nước có thẩm quyền định để bảo đảm thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước” [Luật NSNN số 83/2015/QH13, tr3] 1.1.2 Vai trò dự tốn chi NSNN Thứ nhất, NSNN đảm bảo nguồn tài đáp ứng cho việc thực chức nhiệm vụ Nhà nước thời gian cụ thể theo quy định pháp luật Thứ hai, NSNN cơng cụ tài quan trọng Nhà nước sử dụng để điều tiết vĩ mô kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ổn định xã hội Thứ ba, NSNN có vai trò chủ đạo hệ thống tài quốc gia, cơng cụ kiểm tra, giám sát hoạt động KT-XH 1.1.3 Phân loại chi ngân sách cấp huyện a Phân loại chi NSNN cấp huyện Phân loại chi NSNN cấp huyện làm tăng tính chủ động, tích cực quyền địa phương để phục vụ quản lý ngân sách quy định, tiết kiệm hiệu b Phân loại theo tính chất khoản chi ngân sách c Phân loại chi NSNN cấp huyện theo theo lĩnh vực d Phân loại theo trách nhiệm quản lý chi tiêu ngân sách e Phân loại theo nội dung kinh tế f Phân loại theo chương trình, dự án cấp quốc gia, địa phương 1.1.4 Yêu cầu lập dự toán chi NS cấp huyện Dự toán chi Ngân sách cấp huyện lập phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH quốc gia địa phương năm giai đoạn; kế hoạch tài năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn hàng năm giai đoạn 2016-2020 1.2 LẬP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 1.2.1 Căn lập dự toán chi ngân sách cấp huyện Thứ nhất, vào nhiệm vụ phát triển KT-XH bảo đảm quốc phòng, an ninh địa bàn Thứ hai, vào sách, chế độ thu ngân sách; định mức phân bổ ngân sách, chế độ, tiêu chuẩn định mức chi ngân sách cấp có thẩm quyền quy định Thứ ba, vào quy định việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSNN Thứ tư, vào Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ việc xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH dự tốn ngân sách năm sau; Thơng tư, Văn hướng dẫn Bộ Ban ngành đơn vị có liên quan Thứ năm, vào số kiểm tra dự toán thu, chi NSNN Bộ Tài thơng báo số kiểm tra dự tốn chi đầu tư phát triển Bộ Kế hoạch Đầu tư thông báo cho Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, quan khác Trung ương UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; UBND cấp thông báo số kiểm tra cho đơn vị trực thuộc UBND cấp 8 Thứ sáu, vào tình hình thực ngân sách năm trước 1.2.2 Phƣơng pháp lập dự toán chi ngân sách cấp huyện a Phương pháp tiếp cận từ xuống b Phương pháp tiếp cận từ lên 1.2.3 Quy trình lập dự tốn chi NSNN cấp huyện a Hướng dẫn giao số kiểm tra Hằng năm, dựa vào Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ việc quy định xây dựng kế hoạch phát triển KT-XHi dự toán ngân sách cho năm kế hoạch, yêu cầu nội dung thời hạn lập dự toán từ quan quản lý cấp trên, quan cấp huyện có thẩm quyền UBND cấp huyện hướng dẫn, thông báo số kiểm tra cho đơn vị trực thuộc UBND cấp xã địa bàn để tiến hành lập dự toán chi quy định b Xây dựng dự toán chi NSNN cấp huyện cho quan nhà nước tổng hợp từ lên để lập dự tốn NSNN Ban Tài xã lập dự toán chi ngân sách xã báo cáo UBND xã, xin ý kiến phòng Tài huyện trước trình HĐND cấp xã xem xét thơng qua Phòng Tài - Kế hoạch huyện tiến hành xem xét dự toán ngân sách đơn vị trực thuộc dự toán thu địa bàn quan thuế lập, lập dự toán phương án phân bổ ngân sách cấp huyện; Tổng hợp, lập dự toán chi ngân sách huyện, tổng hợp dự toán chi nguồn kinh phí ủy quyền ngân sách cấp (nếu có); báo cáo UBND huyện; xin ý kiến Sở Tài chính, Sở kế hoạch Đầu tư trước trình HĐND cấp huyện định c Giao dự toán cho đơn vị - Hàng năm Thủ tướng ban hành Chỉ thị việc xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH kèm theo dự tốn NSNN; Bộ Tài ban hành Thơng tư hướng dẫn lập dự tốn NSNN; Chỉ thị UBND tỉnh việc xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán NSNN; Hướng dẫn việc xây dựng dự tốn NSNN Sở Tài - Trên huyện tiến hành tổng hợp báo cáo tình hình thực dự tốn NSNN năm tại, đề xuất dự toán năm kế hoạch - Sở Tài vào tình hình thực tế khả NSNN năm kế hoạch để trình cấp có thẩm quyền xem xét, định NSNN cho đơn vị dự toán huyện, thành phố địa bàn tỉnh - Sau UBND tỉnh giao dự tốn NSNN, Phòng Tài - Kế hoạch tổng hợp, tham mưu trình HĐND Nghị quyết, UBND huyện Quyết định giao dự toán ngân sách địa bàn huyện cho quan, đơn vị UBND xã triển khai thực 1.2.4 Nội dung dự toán chi ngân sách cấp huyện: a Xây dựng dự toán chi ĐTPT: b Xây dựng dự toán chi thường xuyên: c Xây dựng dự toán chi thực CTMTQG, CTMT: d Lập dự toán tạo nguồn cải cách tiền lương: e Bố trí dự phòng NSNN: 10 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chương một, tác giả đề cập đến số sở lý luận lập dự toán chi NSNN cấp huyện Luận văn tập trung nghiên cứu phương pháp lập dự toán chi ngân sách cấp huyện, quy trình lập dự tốn chi NSNN cấp huyện bao gồm ba bước hướng dẫn giao số kiểm tra, xây dựng dự toán chi Ngân sách cấp huyện cho quan Nhà nước tổng hợp từ lên để lập dự toán NSNN cuối giao dự toán cho đơn vị Dự toán NSNN cấp huyện lập dựa sở thị Thủ tướng Chính phủ, văn hướng dẫn Bộ Kế hoạch Đầu tư, Thông tư hướng dẫn Bộ Tài Chỉ thị UBND tỉnh, văn hướng dẫn Sở Tài chính, Sở Kế hoạch đầu tư Chỉ thị UBND huyện, văn hưởng dẫn Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện, đơn vị tổ chức thức theo hướng dẫn 11 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP DỰ TỐN CHI NSNN TẠI HUYỆN TU MƠ RƠNG, TỈNH KON TUM 2.1 CƠ CẤU, ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN TU MƠ RÔNG, TỈNH KON TUM 2.1.1 Đặc điểm KT-XH huyện: a ĩnh vực kinh tế b ĩnh vực văn hoá - xã hội 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức UBND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum gồm: Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch 13 phòng chun mơn trực thuộc 2.2 QUY TRÌNH LẬP DỰ TỐN CHI NSNN TẠI HUYỆN TU MƠ RÔNG, TỈNH KON TUM 2.2.1 Tại đơn vị dự toán Các đơn vị sử dụng NSNN lập dự tốn chi thường xun tính chất nguồn kinh phí, triệt để tiết kiệm Các đơn vị dự tốn địa bàn huyện thực trình lập dự tốn theo quy trình sau: Sơ đồ 2.2 Quy trình lập dự toán ngân sách cấp huyện đơn vị dự toán 12 Bƣớc 1: Các đơn vị tổng hợp dự toán theo mẫu biểu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định Bƣớc 2: Sau hồn tất đơn vị nộp hồ sơ dự tốn phòng Tài chính-Kế hoạch huyện để tổng hợp, tiến hành xem xét dự toán ngân sách đơn vị trực thuộc, lập dự toán phương án phân bổ ngân sách cấp huyện; Tổng hợp, lập dự toán chi ngân sách huyện, tổng hợp dự toán chi nguồn kinh phí ủy quyền ngân sách cấp trên; báo cáo UBND huyện; xin ý kiến Sở Tài chính, Sở kế hoạch Đầu tư trước trình HĐND huyện định Bƣớc 3: Lập dự toán chi tiết trình quan có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực 2.2.2 Tại Phòng Tài - Kế hoạch Bƣớc 1: Phòng Tài - Kế hoạch tiếp nhận hồ sơ, vào Quyết định, định mức HĐND - UBND tỉnh giao để thảo luận với đơn vị sử dụng ngân sách thống số liệu xây dựng dự toán đơn vị Bƣớc 2: Phòng Tài - Kế hoạch tổng hợp số liệu, lập dự toán theo biểu mẫu quy định Luật NSNN, Nghị định Chính phủ, Thơng tư hướng dẫn Bộ Tài Sở, ban ngành tỉnh tổng hợp trình UBND huyện xem xét Bƣớc 3: Sau có Quyết định giao dự toán UBND tỉnh, UBND huyện thống số liệu trình HĐND huyện phê duyệt dự tốn chi, Ban KT-XH HĐND huyện có Báo cáo thẩm tra việc lập phân bổ dự toán NSNN địa bàn huyện Bƣớc 4: Căn Nghị HĐND huyện, UBND huyện giao dự toán cho đơn vị Sau HĐND huyện phê chuẩn dự toán NSĐP, sở UBND huyện giao Phòng Tài - Kế hoạch tổng hợp, dự thảo 13 định biểu mẫu liên quan trình UBND huyện Quyết định để giao dự toán cho đơn vị địa bàn huyện thực theo quy định 2.3 MINH HỌA CƠNG TÁC LẬP DỰ TỐN NGÂN SÁCH NĂM 2018 TẠI HUYỆN TU MƠ RƠNG, KONTUM 2.3.1 Cơng tác lập dự toán chi NSNN UBND xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông Xã Đắk Hà 11 xã thuộc huyện Tu Mơ Rông Là đơn vị dự toán nên hàng năm, xã tiến hành lập dự toán chi ngân sách trình lên Phòng Tài kế hoạch huyện Nội dung cách lập cụ thể sau: Bƣớc 1: Triển khai xây dựng dự toán năm 2018: Bƣớc 2: Phân bổ dự toán ngân sách xã Đăk Hà: UBND huyện có Quyết định giao dự tốn chi tiết UBND xã Đăk Hà Sau UBND xã phân bổ trình HĐND xã (qua Ban Kinh tế thẩm tra) Về phân bổ phân cấp nhiệm vụ chi: Việc phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách cấp huyện ngân sách cấp xã thực theo nội dung phân cấp nhiệm vụ chi NSĐP quy định Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND, ngày 28/12/2006 UBND tỉnh Kon Tum 2.3.2 Cơng tác lập dự tốn chi Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Tu Mơ Rơng nhƣ sau: Ngồi phần dự tốn ngân sách lập từ xã, đơn vị trực thuộc huyện tiến hành lập dự tốn tổng hợp gửi Phòng Tài kế hoạch Ví dụ minh họa cơng tác lập dự tốn Phòng giáo dục Đào tạo huyện, đơn vị mà khoản chi 14 thường xuyên có hoạt động giáo dục chiếm tỷ trọng lớn cấu ngân sách huyện Bƣớc 1: Triển khai xây dựng dự toán năm 2018: Bƣớc 2: Phân bổ dự tốn ngân sách Phòng Giáo dục Đào tạo huyện đơn vị trực thuộc phòng: - UBND huyện có Quyết định giao dự tốn cho đơn vị, bao gồm Phòng Giáo dục & Đào tạo Phòng Giáo dục phân bổ kinh phí cho trường học trực thuộc, theo nguyên tắc phân bổ UBND huyện định mức kinh phí huyện giao 2.3.3 Cơng tác tổng hợp, kiểm sốt lập dự tốn phòng Tài chính- Kế hoạch Phòng Tài - Kế hoạch tổng hợp dự toán chi đơn vị sử dụng ngân sách UBND xã địa bàn huyện Kiểm tra tính xác pháp lý định mức xây dựng dự toán, đầy đủ hồ sơ kèm theo hệ thống biểu mẫu theo quy định đơn vị Đối với số sách NSĐP cân đối giai đoạn ổn định phải đảm bảo đầy đủ Phòng Tài Kế hoạch huyện, tổng hợp tham mưu dự toán chi năm 2018 cho huyện Sau UBND tỉnh giao tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách năm 2018, kỳ họp HĐND huyện khóa XIII kỳ họp thứ 5, thông qua dự thảo Quyết định mẫu biểu tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách năm 2018 Sau HĐND huyện phê chuẩn dự toán NSĐP, sở UBND huyện giao dự tốn cho đơn vị địa bàn huyện thực theo quy định 15 2.4 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC LẬP DỰ TỐN CHI NGÂN SÁCH TẠI HUYỆN TU MƠ RƠNG, HUYỆN KON TUM 2.4.1 Kết đạt đƣợc Trong trình lập dự tốn ngân sách, phòng Tài - Kế hoạch xây dựng áp dụng mơ hình dự tốn ngân sách từ lên có tác dụng tích cực việc thu thập ý kiến quan, đơn vị, ngân sách cấp xã tham gia vào q trình lập dự tốn chi ngân sách Cơng tác lập dự toán ngân sách cấp huyện quan, đơn vị dự toán năm gần huyện Tu Mơ Rông thực theo yêu cầu pháp luật, đầy đủ tiêu chí phân bổ dự toán từ xuống nhu cầu chi tiêu từ lên, dự tốn ln đảm bảo tính cơng khai, minh bạch, cơng bình đẳng xây dựng phân bổ NSNN Việc xét duyệt dự toán phân bổ Ngân sách chi trọng đến nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên cho việc thực mục tiêu kinh tế, xã hội địa phương mà Nghị Đại hội Đảng huyện đề 2.4.2 Những hạn chế tồn Thứ nhất: Đối với công tác lập dự toán, lập dự toán số khoản chi như: Chi văn hóa - thơng tin, chi y tế, chi nghiệp thể dục, thể thao, chi dân quân tự vệ, an ninh trật tự chưa phù hợp, chưa bám sát với tình hình thực tế cấp xã, mục tiêu kinh tế, xã hội xã đề khoản chi có tính chất biến động, cán tài xã chưa thực trọng lập dự toán khoản chi Thứ hai: Đối với công tác chấp hành dự tốn tồn số khoản chi chưa tiết kiệm Ban ngành, đơn vị chưa thực 16 nghiêm túc Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Bên cạnh đó, số chi tiêu tiết kiệm, khoản chi chưa chế độ xã thực chi Thứ ba: Công tác hạch tốn tốn chưa kịp thời, xảy tượng sai sót tính cơng khai chưa cao 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế, tồn Một số đơn vị dự toán cấp xây dựng dự tốn thường khơng bám sát định mức quy định, không theo hướng dẫn quan quản lý tài Việc xây dựng dự tốn chi NS địa phương theo chế phải vào hệ thống tiêu chí định mức phân bổ NS, định mức chi NS, chế độ chi tiêu tài Chính phủ HĐND, UBND tỉnh quy định Tuy nhiên, nhiều lĩnh vực chi, nhiệm vụ chi chưa định mức hố, chưa có mức chi tiêu cụ thể, chưa định mức hoá hết nhiệm vụ chi nghiệp vụ đặc thù quan đơn vị… dẫn tới dự toán lập chưa cụ thể, chưa chi tiết đến đơn vị sử dụng NS Công tác xây dựng dự toán chi Ngân sách chưa đồng với công tác xây dựng kế hoạch, dự án, đề tài khác kế hoạch đào tạo, kế hoạch dạy nghề, dự án, đề án nghiên cứu khoa học công nghệ, dự án bảo vệ môi trường… KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chương hai, tác giả nêu rõ quy trình lập dự tốn chi NSNN huyện Tu Mơ Rơng, đơn vị dự tốn Phòng Tài chính-Kế hoạch Dựa phân tích cơng tác lập dự tốn NSNN huyện Tu Mơ Rông, tác giả rút kết đạt được, hạn chế tồn nguyên nhân 17 CHƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN LẬP DỰ TỐN NSNN TẠI HUYỆN TU MƠ RÔNG, TỈNH KON TUM 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN TU MƠ RÔNG, TỈNH KON TUM 3.2 HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP DỰ TỐN CHI NSNN TẠI HUYỆN TU MƠ RÔNG, TỈNH KON TUM 3.2.1 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 3.2.2 Hoàn thiện chế, sách quy định cơng tác lập dự toán chi NSNN Trên sở Nghị định Chính Phủ, Thơng tư hướng dẫn Bộ, văn Tỉnh, Sở UBND huyện phải xây dựng văn đạo, văn hướng dẫn để đơn vị lập dự tốn dựa vào làm lập dự tốn cấp có thẩm quyền xét duyệt dự toán chi ngân sách cấp huyện phù hợp với tình hình thực tế địa phương Bất cập thường xảy vấn đề kinh phí nhiệm vụ việc thực sách Nếu q trình lập dự tốn mà đối tượng áp dụng chưa rõ ràng quan tham mưu phải phối hợp với phòng ban chun mơn huyện, cụ thể hóa Trong trường hợp ngồi khả huyện phải xin ý kiến UBND tỉnh Báo cáo cụ thể để phân bổ thực không ảnh hưởng đến đối tượng Yêu cầu nắm rõ nguyên tác tiêu chí phân bổ năm thực Đề xuất phương án cân đối ngân sách biện pháp nhằm thực sách tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Thực tốt chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 Nghị định 117/2013/NĐ- 18 Cp ngày 07/10/2013 Chính Phủ Tăng cường lãnh đạo, đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện quản lý, giám sát chi NSNN Khi xây dựng dự toán chi NSĐP, UBND cấp cần chủ động xây dựng dự toán chi NSĐP sở nguồn thu NSĐP hưởng theo phân cấp, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu NSTW NSĐP, số bổ sung cân đối từ NSTW, NSTW cho NSĐP giao Đồng thời, phải dựa sở mục tiêu kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2016-2020 mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm địa phương 3.2.3 Hồn thiện quy trình cơng tác dự tốn chi NSNN Quy trình lập dự tốn đơn vị lập dự toán cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định Nhà nước ban hành văn hướng dẫn liên quan Các đơn vị lập dự toán phải thực nghiêm túc phù hợp với điều kiện thực tế phải tiết kiệm nguồn ngân sách Phòng Tài - Kế hoạch huyện cần xây dựng quy trình kiểm tra lập dự tốn chi ngân sách đơn vị trình đơn vị nộp lên tổng hợp Lập dự toán ngân sách phải thể đầy đủ tình hình đơn vị, địa phương, không làm sơ sài, sở liệu, số liệu phục vụ dự báo phải đầy đủ, số liệu phải đảm bảo mặt chất lượng Chú trọng công tác lưu trữ phải hợp lý khoa học để so sánh, đánh giá năm Trong q trình lập dự tốn, phải xây dựng nhiệm vụ thật có nguồn lực, có trọng tâm mang lại hiệu cao Bên cạnh đó, quan tài phải ln bám sát hoạt động 19 đơn vị, kịp thời đưa đạo, hướng dẫn cụ thể, khách quan để tránh trường hợp sai sót q trình lập dự tốn đơn vị địa bàn Phòng Tài - Kế hoạch huyện cần tham mưu cho UBND huyện xây dựng ban hành hệ thống tiêu, phương pháp xác định đánh giá kết chấp hành dự toán theo pháp luật Gắn trách nhiệm quan có thẩm quyền đơn vị sử dụng ngân sách với kết quản lý, sử dụng ngân sách triển khai thực nhiệm vụ giao Tăng cường trách nhiệm giải trình, tính minh bạch giám sát quan quản lý chấp hành dự toán chi ngân sách địa bàn huyện Thực có hiệu việc lập dự tốn chi NSNN, bố trí ngân sách sát với nhiệm vụ đối tượng loại hình hoạt động, góp phần hạn chế tiêu cực, lãng phí từ khâu lập dự tốn ngân sách 3.2.4 Phát triển sở vật chất công tác quản lý để hồn thiện quy trình lập dự tốn chi ngân sách 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Sở ngành, UBND tỉnh, HĐND tỉnh Xây dựng cụ thể quy định, hướng dẫn sở, ngành thuộc tỉnh, UBND huyện, thành phố công tác xây dựng tổ chức thực dự toán NSNN ngày hồn thiện hơn, bám sát với tình hình thực tế địa phương địa bàn tỉnh Quan tâm, cân đối nguồn ngân sách tỉnh, dành nguồn vốn ưu đãi để hỗ trợ huyện nghèo theo Nghị 30a/2008/NQ-CP Chính phủ Cần tăng thời gian cho cơng tác lập dự tốn chi NSNN để có 20 đủ thời gian cho đơn vị thảo luận lập dự toán ngân sách cách kỹ lưỡng, đảm bảo tính dân chủ, cơng khai, minh bạch HĐND cấp tỉnh ban hành số loại định mức tiêu chuẩn phù hợp với khả NSĐP điều kiện KT-XH vùng Cần mở rộng quyền tự chủ địa phương định chi tiêu; cho phép quyền địa phương tự chủ chi ngân sách mức độ thích hợp việc Quyết định chi tiêu theo ưu tiên địa phương Bổ sung quy định trách nhiệm báo cáo, giải trình đơn vị dự toán UBND cấp trước HĐND, UBND cấp hiệu chi NSNN khâu lập, phân bổ, chấp hành toán thu, chi NSNN 3.3.2 Kiến nghị với HĐND-UBND huyện Đổi công tác cán bộ, xây dựng chế độ công vụ rõ ràng, minh bạch Cần tập trung việc đưa sách nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng-an ninh, đời sống cán bộ, nhân dân địa bàn huyện Chỉ đạo Ban HĐND huyện thẩm tra dự toán chi thời gian quy định Thông báo rộng rãi thông tin dự toán chi ngân sách huyện để đơn vị dự tốn nắm thơng tin tốt nhất, tránh tiêu cực q trình lập dự tốn chi ngân sách huyện Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán cơng chức ngành Tài Kế toán Đơn vị dự toán địa bàn huyện Tài liệu đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng phải sát với thực tiễn địa phương Tăng cường sở vật chất, áp dụng tốt khoa học, công nghệ 21 q trình lập dự tốn chi NSNN cấp huyện Giải triệt để khó khăn vướng mắc q trình lập dự tốn chi điều hành ngân sách Chỉ đạo đơn vị trực thuộc nghiên cứu, tìm hiểu kỹ Luật NSNN, văn quy định, hướng dẫn, tiêu chuẩn, định mức Trung Ương tỉnh cơng tác lập dự tốn thu chi ngân sách Phối hợp với Phòng Tài - Kế hoạch thực tốt lập dự toán chi, tránh sai sót, thiếu đầu việc 3.3.3 Kiến nghị với đơn vị liên quan Cần chủ động nghiên cứu, xây dựng hệ thống chế, sách chi quản lý chi NSNN gắn với tình hình thực tế địa bàn huyện, nâng cao chất lượng phân bổ NSNN theo nguyên tắc công bằng, hợp lý, công khai, minh bạch Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý tài ngân sách, đặc biệt quan tâm đến đội ngũ cán công chức quản lý chi đầu tư XDCB Đẩy mạnh cơng tác cải cách hành lĩnh vực quản lý chi NSNN Cần bố trí chun viên có đủ kinh nghiệm, nắm bắt tình hình ngân sách để kiểm sốt, giải tình trạng đơn vị dự tốn lập tiêu dự toán mức khả năng, để dễ dàng hồn thành tiêu dự tốn Ứng dụng công nghệ thông tin công tác triển khai dự tốn cách tích cực Chú trọng công tác đánh giá ước thực năm tại, làm tảng cho công tác lập dự toán ngân sách năm kế hoạch 22 Củng cố hệ thống thơng tin tài - ngân sách, hệ thống kế toán ngân sách, kế toán kho bạc kế toán đơn vị sử dụng NSNN KẾT LUẬN CHƢƠNG Dựa sở thực trạng dự toán chi thường xuyên, dự toán chi đầu tư đơn vị dự tốn cơng tác tổng hợp, kiểm sốt lập dự tốn chi phòng Tài - Kế hoạch phân tích chương 2, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện lập dự tốn NSNN huyện Tu Mơ Rơng, tỉnh Kon Tum Theo tác giả, để hồn thiện cơng tác lập dự toán chi NSNN huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cần nâng cao chất lượng nguồn lực; tăng cường sở vật chất, áp dụng tốt khoa học cơng nghệ, hồn thiện chế, sách quy định cơng tác lập dự tốn chi NSNN cấp huyện Đồng thời, tác giả đưa số kiến nghị Sở ngành, UBNDHĐND tỉnh HĐND - UBND huyện công tác lập dự toán chi NSNN cấp huyện 23 KẾT LUẬN Dự toán chi ngân sách cơng cụ quản lý có hiệu Nếu lập khoa học sát với thực tế, dự toán ngân sách mang lại nhiều lợi ích góp phần phát huy nguồn lực khả địa phuơng, đề phương hướng sử dụng kinh phí NSNN mục đích, chế độ, tiết kiệm, đối phó kịp thời với tình xảy đột xuất tương lai, hạn chế khó khăn phát sinh kinh phí ngồi kế hoạch Với mục tiêu nghiên cứu tập trung hồn thiện Quy trình lập dự tốn chi NSNN huyện Tu Mơ Rông, đề tài tập trung hệ thống hóa vấn đề lý luận dự tốn ngân sách; Phân tích thực trạng cơng tác lập dự toán để đánh giá ưu điểm tồn quy trình dự tốn ngân sách Từ đó, đề giải pháp hồn thiện cơng tác lập dự tốn chi ngân sách huyện Tu Mơ Rơng thời gian tới ... hoạch huyện tiến hành xem xét dự toán ngân sách đơn vị trực thuộc dự toán thu địa bàn quan thuế lập, lập dự toán phương án phân bổ ngân sách cấp huyện; Tổng hợp, lập dự toán chi ngân sách huyện, ... thực 1.2.4 Nội dung dự toán chi ngân sách cấp huyện: a Xây dựng dự toán chi ĐTPT: b Xây dựng dự toán chi thường xuyên: c Xây dựng dự toán chi thực CTMTQG, CTMT: d Lập dự toán tạo nguồn cải cách... lượng, hoàn thiện cơng tác lập dự tốn chi NSNN huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum 6 CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LẬP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CẤP HUYỆN 1.1 KHÁI NIỆM, VAI TRÕ DỰ TOÁN CHI NGÂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác lập dự toán chi ngân sách nhà nước tại huyện, Hoàn thiện công tác lập dự toán chi ngân sách nhà nước tại huyện

Từ khóa liên quan