Ngoại ngữ II 1 (tiếng trung) – EN06 1

12 100 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 20:57

Ngoại ngữ II.1 (tiếng Trung) – EN06.1 Ngoại ngữ II.1 (tiếng Trung) – EN06.1 Các bạn ghép từ với phiên âm đúng? 你 nǐ Các bạn ghép từ với phiên âm đúng? 你 nǚ Các bạn ghép từ với phiên âm đúng? 你 hǎo Các bạn ghép từ với phiên âm đúng? 你你 māma Các bạn ghép từ với phiên âm đúng? 你你 mèimei Các bạn ghép từ với phiên âm đúng? 你你 dìdi Các bạn ghép từ với phiên âm đúng? 你你 bàba Chọn âm tiết đúng? bái le bái le Chọn âm tiết đúng: dàxǐ dàxǐ Chọn âm tiết đúng? láolèi láolèi Chọn âm tiết đúng: nǔlì nǔlì Chọn âm tiết đúng? tā de tā de Chọn âm tiết đúng? táitóu táitóu Chọn âm tiết đúng: xìxīn xìxīn Chọn âm tiết đúng: xūyào xūyào Chọn âm tiết đúng: yǎnyuán yǎnyuán Chọn âm tiết đúng? yùxǐ yùxǐ Chọn cách viết phiên âm với chữ Hán cho: 你 xi`o Chọn chữ Hán cho phiên âm sau: bù 你 Chọn chữ Hán cho phiên âm sau: gēge 你你 Chọn chữ Hán cho phiên âm sau: Hànyǔ 你你 Chọn chữ Hán cho phiên âm sau: hěn 你 Chọn chữ Hán cho phiên âm sau: nán 你 Chọn chữ Hán cho phiên âm sau: tā 你 Chọn chữ Hán đúng: d3 你 Chọn chữ Hán điền vào chỗ trống: bai 你你………… 你你 Chọn chữ Hán điền vào chỗ trống: bai 你你你你 ………… 你 Chọn chữ Hán điền vào chỗ trống: bai 你你你你 ……… 你你 Chọn chữ Hán điền vào chỗ trống: 你 ……… 你你 你 Chọn chữ Hán đúng: w6 你 Chọn chữ Hán đúng: y!n 你 Chọn đáp án đúng: Tóngxúe 你你 Chọn đáp án đúng: xxí 你你 Chọn đáp án đúng? 你你 bú dà Chọn đáp án đúng? 你你你 bù tài máng Chọn đáp án đúng? 你你 bù hǎo Chọn đáp án đúng? 你你 bù máng Chọn đáp án đúng? 你你 bù nán Chọn đáp án đúng? 你你你 tā hěn máng Chọn đáp án đúng? 你你你你 Hànyǔ hěn nán Chọn phiên âm chữ Hán cho trước: 你你 shàngwǔ Chọn phiên âm chữ Hán cho trước: 你 suì Chọn phiên âm chữ Hán cho trước: 你你 wǎnhuì Chọn điệu đúng? bai%201.wav kefu kèfú Chọn điệu đúng? bai%201.wav mei hao měihǎo Chọn điệu đúng? bai%201.wav tudi … Chọn điệu đúng: Mingzi m!ngzi Chọn điệu đúng: Pengyou p9ngyou Chọn điệu đúng: Renshi r-nshi Chọn mẫu đúng? bai%201.wav …… bu b Chọn mẫu đúng? bai%201.wav …… kai k Chọn mẫu đúng? bai%201.wav …… te t Chọn từ đúng: 2016 你 2016 你 Chọn từ đúng: 你你你 你你你 Chọn từ đúng: 你你 你你 Chọn từ đúng: 你你你 你你你 Chọn từ đúng: 你你 你你 Chọn từ đúng: 你你你 你你你 Chọn từ đúng: 你你你你 你你你 Chọn vận mẫu đúng? bai%201.wav fo ……… o Chọn vận mẫu đúng? bai%201.wav gao …… ao Điền từ thích hợp vào chỗ trống? 你你你你你你你 你你你你 你你你你你你 你你 Điền từ thích hợp vào chỗ trống? 你你你你你你你你你你你 你你: _你你你你你你你 你你 Điền từ thích hợp vào chỗ trống? 你你你你你你你 你你: _! 你你你 Điền từ thích hợp vào chỗ trống? 你你你: 你你你你你你 你你 : ! 你你你 Nêu tên số nét chúng? 你 Nhân, nét Nêu tên số nét chúng? 你 Xích, nét Nêu tên số nét chúng? 你 Tâm, nét Nêu tên số nét chúng? 你 Thủy,3 nét Nêu tên số nét chúng? 你 Ngôn, nét Nghe chọn âm đúng: bai …… gu t3i Nghe chọn âm đúng: bai …… gu t3i Nghe chọn âm đúng: bai …… y^ H3n Nghe chọn mẫu đúng: …… en zh Nghe chọn mẫu đúng: ong r Nghe chọn mẫu đúng: ……… u S Nghe chọn vận mẫu đúng: bai c…… ao Nghe chọn vận mẫu đúng: bai q …… ing Nghe chọn vận mẫu đúng: bai zh …… ang Nghe chọn vận mẫu đúng: bai zh …… ang Sắp xếp câu sau thành đoạn hội thoại: 你你你你你你你你你你 你你你你你你你你 你你你你你 你你你你 2143 ... đúng: Renshi r-nshi Chọn mẫu đúng? bai%2 01. wav …… bu b Chọn mẫu đúng? bai%2 01. wav …… kai k Chọn mẫu đúng? bai%2 01. wav …… te t Chọn từ đúng: 2 016 你 2 016 你 Chọn từ đúng: 你你你 你你你 Chọn từ đúng: 你你... âm chữ Hán cho trước: 你你 wǎnhuì Chọn điệu đúng? bai%2 01. wav kefu kèfú Chọn điệu đúng? bai%2 01. wav mei hao měihǎo Chọn điệu đúng? bai%2 01. wav tudi … Chọn điệu đúng: Mingzi m!ngzi Chọn điệu đúng:... 你你 你你 Chọn từ đúng: 你你你 你你你 Chọn từ đúng: 你你你你 你你你 Chọn vận mẫu đúng? bai%2 01. wav fo ……… o Chọn vận mẫu đúng? bai%2 01. wav gao …… ao Điền từ thích hợp vào chỗ trống? 你你你你你你你 你你你你 你你你你你你 你你 Điền
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngoại ngữ II 1 (tiếng trung) – EN06 1, Ngoại ngữ II 1 (tiếng trung) – EN06 1