Đáp án trắc nghiệm ngoại ngữ II 3 – EN06

24 462 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 20:55

Đáp án trắc nghiệm Ngoại ngữ II.3 – EN06 Đáp án trắc nghiệm Ngoại ngữ II.3 – EN06 Ngoại ngữ II.3 – EN06 LTTN1 Điền từ thích hợp vào chỗ trống 我 我我我我我我我我我 Chọn câu trả lời: a 别 b 别别 c 我 Câu trả lời d 别别 Sắp xếp tạo câu hoàn chỉnh 1.我我我我 2.我 3.我我我 4.我 Chọn câu trả lời: a 4312 b 1432 Câu trả lời c 1234 d 4123 Điền từ thích hợp vào chỗ trống 我 我我我我我我我我 Chọn câu trả lời: a 我我 Câu trả lời b 别别 c 别别别 d 别别 Sắp xếp tạo câu hoàn chỉnh 1.我我我 2.我我我 3.我我 4.我 Chọn câu trả lời: a 1342 Câu trả lời b 1243 c 2413 d 4312 Sắp xếp tạo câu hoàn chỉnh 1.我我我我 2.我 3.我我 我 Chọn câu trả lời: a 1234 b 3412 c 3421 Câu trả lời d 1423 Điền từ thích hợp vào chỗ trống 我我我我我我我 我我我 Chọn câu trả lời: a 别 b 别 c 别 d 我我 Câu trả lời Chọn câu hỏi thích hợp cho từ gạch chân: 我我我我我我我我我我 Chọn câu trả lời: a 别别别别别别 b 别别别别别别别 c 别别别别别别别别别 d 我我我我我我我我我我 Câu trả lời Sắp xếp tạo câu hoàn chỉnh 1.我我我我 2.我 3.我我 4.我我我 Chọn câu trả lời: a 4123 b 2341Câu trả lời c 4321 d 1234 Điền từ thích hợp vào chỗ trống 我我我 我我我我我我我 Chọn câu trả lời: a 我 Câu trả lời b 别 c 别 d 别 Chọn câu hỏi thích hợp cho từ gạch chân: 我我我我我我我我我我我 Chọn câu trả lời: a 别别别别别别别别别 b 别别别别别别别 c 别别别别别别别 d 我我我我我我我我我我 Câu trả lời Điền từ thích hợp vào chỗ trống 我我我 我我我我我我我我 Chọn câu trả lời: a 别 b 别 c 别 d 我 Câu trả lời Sắp xếp tạo câu hoàn chỉnh 1.我我我我 2.我我 3.我我我 4.我我我 Chọn câu trả lời: a 3124 Câu trả lời b 4312 c 1234 d 3412 Chọn câu hỏi thích hợp cho từ gạch chân: 我我我我我我我 Chọn câu trả lời: a 我我我我我我我 Câu trả lời b 别别别别别别 c 别别别别别 d 别别别别别别别 Sắp xếp tạo câu hoàn chỉnh 1.我 2.我我我 3.我我我 4.我我我 Chọn câu trả lời: a 4231 b 3214 c 4123 d 1423 Câu trả lời Điền từ thích hợp vào chỗ trống 我我我我我我我我 我 Chọn câu trả lời: a 别 b 我 Câu trả lời c 别 d 别 Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 我我我我我我 _我我我我 Chọn câu trả lời: a 我我 Câu trả lời b 别别 c 别别 d 别别 Tìm phiên âm đúng: 我我我 Chọn câu trả lời: a shòuhuòyuán Câu trả lời b shòupiàoyn c njiūshēng d liúxshēng Tìm chữ Hán phiên âm: héshì Chọn câu trả lời: a 别别 b 别别 c 我我 Câu trả lời d 别别 Tìm đại từ nghi vấn để hỏi cho từ gạch chân: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我 Chọn câu trả lời: a 别别 b 别别 c 别别 Câu trả lời không d 几 Câu trả lời Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 我我我我我 我我我我我我我 Chọn câu trả lời: a 别别 b 别别 c 我我 Câu trả lời d 别别 Điền từ 我我 vào chỗ trống thích hợp: 我A我我我我B我我我C我我我我D我我 Chọn câu trả lời: a B b A c D Câu trả lời d C Điền từ thích hợp vào chỗ trống: 我我我我 我我我我 Chọn câu trả lời: a 我我 Câu trả lời b 别别 c 别别别 d 别别 Điền từ thích hợp vào chỗ trống: 我我我我我 我我我我 我 Chọn câu trả lời: a 别别 b 别别 c 别 d 我 Câu trả lời Điền từ thích hợp vào chỗ trống: 我我我我我我我我我我 我 Chọn câu trả lời: a 我我 Câu trả lời b 别别 c 别别 d 别别 Điền từ thích hợp vào chỗ trống: 我我我我我 我 Chọn câu trả lời: a 别 Câu trả lời không b 别 c 别 Câu trả lời không d 别 Điền từ thích hợp vào chỗ trống: 我我我 我我我我 我 Chọn câu trả lời: a 别 b 别 c 别 d 我 Câu trả lời Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 我我我我我我我我我我我 _我我我我 Chọn câu trả lời: a 别别别 b 我我我 Câu trả lời c 别别别 d 别别别 Tìm đại từ nghi vấn để hỏi cho từ gạch chân: 我我我我我我我我我我我我我我我 Chọn câu trả lời: a 别别 b 我我 Câu trả lời c 别 d 别 Tìm phiên âm đúng: 我我 Chọn câu trả lời: a suīrán b dāngchū c dāngrán Câu trả lời d tǎnrán Tìm đại từ nghi vấn để hỏi cho từ gạch chân: 我我我我我我我我我 Chọn câu trả lời: a 别别 b 别别 c 我我我 Câu trả lời d 别别别 Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 我我我我我我 _我我我我我我 Chọn câu trả lời: a 别别 b 别别 c 几几 Câu trả lời d 别别 Điền từ 我我 vào chỗ trống thích hợp: 我A我我我B我我我我我我C我我我D我我我我我 Chọn câu trả lời: a B Câu trả lời b D c C d A Chọn đáp án đúng: 我我我我我我我我我我我我我我 我我我我我我我我 Chọn câu trả lời: a 别别别别别别 b 别别别别别 c 别别别别 d 我我我我我 Câu trả lời Điền từ 我 vào chỗ trống thích hợp 我A我我我B我我我C我我我D我我我我我我我我我 Chọn câu trả lời: a C b.Câu trả lời không 别别别别别别 D c B d A Câu trả lời không Điền từ 我我 vào chỗ trống thích hợp: 我A我我我B我我我我C我我我D我我我我我我 Chọn câu trả lời: a C b B Câu trả lời c A d D Câu trả lời không Chọn đáp án đúng: 我我我我我我我我我我我我我我我我 我我我我我我我我 Chọn câu trả lời: a 我我我我 Câu trả lời b 别别别别别别 c 别别别别 d 别别别别别别 Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 我我我我我我我我 我 Chọn câu trả lời: a 别别 b 我我 Câu trả lời c 别别 d 别别 Tìm chữ Hán phiên âm: kěyǐ Chọn câu trả lời: a 别别 b 我我 Câu trả lời c 别别 d 别别 Tìm phiên âm đúng: 我我我 Chọn câu trả lời: a duì bu qǐ b yǔróngfú Câu trả lời c shòuhyn d wèi shénme Chọn đáp án đúng: 我我我我我我我我我我我我我 我我我我我我我我 Chọn câu trả lời: a 别别别 b 别别别别别别 c 我我我我 Câu trả lời d 别别别 Điền từ 我 vào chỗ trống thích hợp: 我A我我我B我我我C我我我我D我我我我我 Chọn câu trả lời: a D b BCâu trả lời c A d C Tìm chữ Hán phiên âm: wèi shénme Chọn câu trả lời: a 别别别 b 别别别 c 我我我 Câu trả lời d 别别别 Điền từ thích hợp vào chỗ trống: 我我我我我我我我我我我 我 Chọn câu trả lời: a 别 b 别别 c 别别 d 我我 Câu trả lời Điền từ thích hợp vào chỗ trống: 我我我我我我我 我我我 我 Chọn câu trả lời: a 几 Câu trả lời b 别 c 别 d 别 Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 我我我我 我我我我我我 Chọn câu trả lời: a 别别 b 别别 c 几几 Câu trả lời d 别别 Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 我我我我 10 我我 我我 我我 我 Chọn câu trả lời: a 35412 b 35142 Câu trả lời c 35214 d 35421 Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 我我我我 我我我我 我 我 我 Chọn câu trả lời: a 45123 b 45213 c 45312 d 45321 Câu trả lời Chọn đáp án đúng: 我我……我我我我我我我我我我我我 Chọn câu trả lời: a 别 b 别 c 几 Câu trả lời d 别 Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 我 我 我我 我我 我我我 Chọn câu trả lời: a 42153 b 42315 Câu trả lời c 42351 d 42135 Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 我我 我我我 我我 我 我 Chọn câu trả lời: a 51342 Câu trả lời b 51432 c 51423 d 42153 Chọn vị trí từ ngoặc cuối câu 我我 A 我我我 B 我 50 我我我我我我我 C 我 D 我我我我我我 Chọn câu trả lời: a B b A c C Câu trả lời d D Chọn đáp án đúng: 我我我……我我我我我我 20 我我我我 Chọn câu trả lời: a 别 b 别 c 别 d 几 Câu trả lời Chọn vị trí từ ngoặc cuối câu 我 A 我我我 B 我我 C 我我我我我 D 我我我我我我我 Chọn câu trả lời: a B Câu trả lời b C c D d A Chọn vị trí từ ngoặc cuối câu 我 A 我我我我我 B 我 C 我我我 D300 我我我我我我 Chọn câu trả lời: a C b D Câu trả lời c B d A Chọn đáp án đúng: 我我我我我我……我我我我我我我我我我我我 Chọn câu trả lời: a 别 b 几 Câu trả lời c 别 d 别 Chọn đáp án đúng: 我…… 我我我我我我我我 Chọn câu trả lời: a 别 b 我 Câu trả lời c 别 d 别 Chọn đáp án đúng: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我……我我我 Chọn câu trả lời: a 别 b 别 c 别 d 几 Câu trả lời Chọn vị trí từ ngoặc cuối câu 我我 A 我我我 B 我我我我我我我我我我 C 我 D 我我我我我我 Chọn câu trả lời: a B b A c C Câu trả lời d D Chọn đáp án đúng: 我我我我我我我我……我 Chọn câu trả lời: a 别别 b 几几 Câu trả lời c 别别 d 别别 Sắp xếp tạo câu hoàn chỉnh 1.我 2.我我我 3.我我我 4.我我我我我我 Chọn câu trả lời: a 1234 b 4312 c 1432 Câu trả lời d 4123 Chọn câu hỏi thích hợp cho từ gạch chân: 我我我我我我我我我我我我 Chọn câu trả lời: a 几几几几几几几几几几几 Câu trả lời b 别别别别别别别 c 别别别别别别别别别别别 d 别别别别别别别别别别 Chọn đáp án đúng: 我我我我我我我……我 Chọn câu trả lời: a 别别 b 别 c 别别 d 几几 Câu trả lời Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 我我 我我 我我 我 我 我我 Chọn câu trả lời: a 152346 b 251346 c 152463 Câu trả lời d 256413 Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 我我 我 我我我 我我 我 我我 Chọn câu trả lời: a 352461 b 253164 c 254163 d 253416 Câu trả lời Chọn vị trí từ ngoặc cuối câu 我我 A 我 B 我我 C 我我 D 我我我我我我我 Chọn câu trả lời: a B b A c C d D Câu trả lời Chọn vị trí từ ngoặc cuối câu: 我我我我我我我(A)我我我(B)我我我我(C)我我 110 我(D)我 (我我) Chọn câu trả lời: a B Câu trả lời b A c D d C Sắp xếp tạo câu hoàn chỉnh 1.我我我 2.我我 3.我我我我 4.我我 Chọn câu trả lời: a 3214 b 4123 c 1423 Câu trả lời d 4231 Chọn đáp án đúng: 我我我我我…….? Chọn câu trả lời: a 别别 b 别别 c 别别 d 几几 Câu trả lời Chọn vị trí từ ngoặc cuối câu: 我(A)我我我我我我我我(B)我我我(C)我我我(D)我我我 (我) Chọn câu trả lời: a A b B c D d C Câu trả lời Chọn đáp án đúng: 我我我我我我我……我我我我 Chọn câu trả lời: a 几 Câu trả lời b 别 c 别 d 别 Chọn đáp án đúng: 我我我我我我我我……我我我我 Chọn câu trả lời: a 别 b 别 c 几 Câu trả lời d 别 Chọn vị trí từ ngoặc cuối câu: 我我我我我我(A)我我我我我我我我我(B)我我我我我我我(C)我我我我(D)我我 (我) Chọn câu trả lời: a C b B c A Câu trả lời d D Chọn vị trí từ ngoặc cuối câu: 我(A)我我我我我(B)我我我(C)我我(D)我我我 (我我我) Chọn câu trả lời: a D Câu trả lời b A c B d C Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 我我 我我 我我 我 我我 我我 Chọn câu trả lời: a 641523 b 123465 c 146523 Câu trả lời d 146235 Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 我我 我我 我我 我 我 我我我 Chọn câu trả lời: a 413256 Câu trả lời b 425613 c 613425 d 642513 Chọn vị trí từ ngoặc cuối câu: 我我我我 我我我我 我我我 我我我我我我 我我 Chọn câu trả lời: a 42513 b 23145 Câu trả lời c 12435 d 24351 Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 我我我 我我 我 我我我 我我 Chọn câu trả lời: a 23541 b 32514 c 54132 d 32541 Câu trả lời Chọn đáp án đúng: 我我我我我我我我我我……我我 Chọn câu trả lời: a 别 b 别 c 别 d 几 Câu trả lời Chọn vị trí từ ngoặc cuối câu 我我 A 我我我我我我 B 我我 C 我我我我 D我我我我我我 Chọn câu trả lời: a B Câu trả lời không b A c C d D Chọn đáp án đúng: 我我我我……我我 Chọn câu trả lời: a 别 b 别 c 别 d 别别 Câu trả lời không Chọn vị trí từ ngoặc cuối câu 我我 A 我我 B 我我我我我我 C 我 D 我我我我我我我 Chọn câu trả lời: a A b D c B d C Câu trả lời Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 我我 我我我我 我 我我 我我 Chọn câu trả lời: a 41532 Câu trả lời b 14532 c 53214 d 41235 Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 1.我我 2.我 3.我 4.我我我 5.我 Chọn câu trả lời: a 25341 Câu trả lời b 25314 c 25413 d 25134 Chọn vị trí từ ngoặc cuối câu 我我我A 我 B 我 C 我我我 D 我我我我我我我 Chọn câu trả lời: a D b B Câu trả lời c A d C Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 1.我 2.我我 3.我我我 4.我 5.我我 Chọn câu trả lời: a 42315 Câu trả lời không b 42135 c 42351 d 42153 Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 1.我 2.我我 3.我我我 4.我 5.我我 Chọn câu trả lời: a 21345 b 21435 c 21534 d 21543 Câu trả lời Điền từ thích hợp vào chỗ trống 我我我我我我我我我我 我我我 Chọn câu trả lời: a 几几 Câu trả lời b 别别 c 别别 d 别别 Phản hồi Đáp án là: 别别 Vì: cần khám bệnh, nên phải đến “bệnh viện -别别” Điền từ thích hợp vào chỗ trống 我 我我我我我我我我我 Chọn câu trả lời: a 别 Câu trả lời b 别 c 别 d 别 Sắp xếp tạo câu hoàn chỉnh 1.我我我 2.我我 3.我 4.我我 Chọn câu trả lời: a 2413 b 1243 c 4312 d 1342 Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: 别别别别别别别别别 ... 1.我我我 2.我我我 3. 我我 4.我 Chọn câu trả lời: a 134 2 Câu trả lời b 12 43 c 24 13 d 431 2 Sắp xếp tạo câu hoàn chỉnh 1.我我我我 2.我 3. 我我 我 Chọn câu trả lời: a 1 234 b 34 12 c 34 21 Câu trả lời d 14 23 Điền từ thích... Chọn câu trả lời: a 35 412 b 35 142 Câu trả lời c 35 214 d 35 421 Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 我我我我 我我我我 我 我 我 Chọn câu trả lời: a 451 23 b 452 13 c 4 531 2 d 4 532 1 Câu trả lời Chọn đáp án đúng: 我我……我我我我我我我我我我我我... câu trả lời: a 425 13 b 231 45 Câu trả lời c 12 435 d 2 435 1 Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 我我我 我我 我 我我我 我我 Chọn câu trả lời: a 235 41 b 32 514 c 54 132 d 32 541 Câu trả lời Chọn đáp án đúng: 我我我我我我我我我我……我我
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án trắc nghiệm ngoại ngữ II 3 – EN06, Đáp án trắc nghiệm ngoại ngữ II 3 – EN06, Ngoại ngữ II.3 – EN06 LTTN1

Mục lục

Xem thêm