Đại cương khối u bụng

20 63 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 14:50

Đại cương khối u bụng Bài giảng Y PGS TS Đỗ Trường Sơn Mục tiêu • Biết thu thập triệu chứng khối u bụng • Chỉ định thăm dò cận lâm sàng chẩn đốn hình ảnh • Xác định hướng điều trị ngoại khoa cho khối u bụng Nhắc lại kiến thức giải phẫu • Phân khu ổ bụng • Các hệ thống nội tạng • Các khu vực ngồi phúc mạc Phân vùng vủa bụng Nguồn gốc khối u • Nguồn gốc tế bào • Các u có đa dạng tế bào • Định danh: theo tế bào, theo chức năng, tên riêng, theo quan • U ác tính, lành tính, trung gian • Hoạt tính sinh học Tính chất khối u • • • • • • Cấu trúc vi thể, siêu vi thể Cấu trúc đại thể Độ ác tính, tiến triển u Giai đoạn phát triển U: T-N-M Phân loại HWO Các hướng lan tràn: trực tiếp, mạch máu, bạch mạch, lòng ống Phân loại giải phẫu bệnh • • • • Theo bệnh lý quan Phân loại WHO Hóa mơ miễn dịch chẩn đoán Cập nhật phân loại u qua nghiên cứu hội nghị quốc tế Triệu chứng lâm sàng • Hệ thống bị tác động: ống tiêu hóa • Chốn chỗ: ổ bụng gây di lệch, vị • Hệ thống lân cận: bị xâm lấn, phá hủy • Triệu chứng tồn thân khơng đặc hiệu • Triệu chứng tồn thân đặc hiệu • Triệu chứng hình thái khối u Các thăm dò chẩn đốn hình ảnh • • • • • • Siêu âm bụng Chụp hệ thống : tiêu hóa , tiết niệu Chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ Nội soi tiêu hóa, tiết niệu Chụp mạch máu Quét phóng xạ chuyển hóa đánh dấu Siêu âm bụng phát u Hình chụp CT scanner u tiểu khung Hình chụp MRI u tiểu khung Khối u có ranh giới rõ SA Ct Scanner hướng dẫn s-thiết Thăm dò • Xét nghiệm vai trò đáng giá chức • Xét nghiệm Chỉ thị khối u Chẩn đốn xác định • Vai trò lâm sàng: định hướng • Vai trò thăm dò: giá trị thăm dò trực tiếp trực quan, độ nhạy, độ dặc hiệu • Vi thể hay đại thể định • Các tình khó phân định chẩn đốn Chẩn đốn phân biệt • Các giả thiết lâm sàng khác • Các kết thăm dò mâu thuẫn lý giải • Sự đối chiếu lâm sàng kết thăm dò để kiểm tra lý giải Mổ thăm dò chẩn đốn Ngun lý điều trị • Phẫu thuật cắt u triệt căn: mức yêu cầu • Phương án phẫu thuật: tiên lượng kỹ thuật • Phương án thăm dò: sinh thiết tức thì, phẫu tích tiếp cận u, rút bỏ định • Phẫu thuật phức tạp: đa kỹ • Điều trị nội khoa, bổ trợ Tiên lượng • • • • Tiên lượng gần: giúp điều trị Tiên lượng xa: Tái phát hay di xa Yêu cầu theo dõi định kỳ Tiên lượng cần xác dựa vào giải phẫu bệnh học ... đốn Ngun lý đi u trị • Ph u thuật cắt u triệt căn: mức y u c u • Phương án ph u thuật: tiên lượng kỹ thuật • Phương án thăm dò: sinh thiết tức thì, ph u tích tiếp cận u, rút bỏ định • Ph u thuật... • • Si u âm bụng Chụp hệ thống : ti u hóa , tiết ni u Chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ Nội soi ti u hóa, tiết ni u Chụp mạch m u Quét phóng xạ chuyển hóa đánh d u Si u âm bụng phát u Hình... ti u • Biết thu thập tri u chứng khối u bụng • Chỉ định thăm dò cận lâm sàng chẩn đốn hình ảnh • Xác định hướng đi u trị ngoại khoa cho khối u bụng Nhắc lại kiến thức giải ph u • Phân khu ổ bụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đại cương khối u bụng , Đại cương khối u bụng