VRT slide

29 111 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 14:47

Viêm ruột thừa I- đại cơng - Cấp cứu ngoại khoa - Bệnh cảnh lâm sàng phong phú - Xử lý khã ruét thõa ë vÞ trÝ bÊt th ờng - Không có tơng ứng lâm sàng tổn thơng giải phẫu bệnh II-GIảI PHẫU - Hình thĨ - Gèc rt thõa Rt thõa II-GI¶I PHÉU - Vị trí II-GIảI PHẫU - Các vị trí bất th ờng: + Sau manh tràng, mạc + Dới gan + Trong tiểu khung + Hố chậu trái II-GIảI PHẫU - Bất thờng số lợng III-giảI phẫu bệnh 1- Thể viêm xuất tiết i th Vi th III-giảI phẫu bệnh 2- Thể viêm loét III-giảI phẫu bệnh 3- Thể viêm mủ với nốt áp xe nhỏ III-giảI phẫu bệnh 4- Thể viêm hoại tử VI-triệu chứng học B-Thực thể: - Phản ứng thành bụng - Điểm đau: + MacBurney + Lanz + Clado + Điểm đau mào chậu - Tăng cảm giác da - Các dấu hiệu: +Blumberg + Rowsing - Thăm trực tràng VI-triệu chứng học B-Cận lâm sàng: - Xét nghiệm máu - Xét nghiệm nớc tiểu VI-triệu chứng học B-Cận lâm sàng: - X-quang: +Quai rt thêng trùc +Sái ph©n VI-triƯu chøng häc B-CËn lâm sàng: - X-quang: + Quai ruột thờng trực + Sỏi phân - Chụp cắt lớp ổ bụng VI-triệu chứng học B-Cận lâm sàng: - Siêu âm: + Dấu hiệu hình bia, đờng kính > cm + Dấu hiệu ngón tay trỏ + Dịch quanh ruột thừa - Siêu ©m mµu VI-triƯu chøng häc B-CËn l©m sµng: - Néi soi chẩn đoán & điều trị V-thể lâm sàng diƠn biÕn A-Theo tiÕn triĨn bƯnh: + Khái + Viªm phúc mạc khu trú ( áp xe ruột thừa ) + Viêm phúc mạc + Đám quánh ruột thừa V-thể lâm sàng diễn biến A-Theo tiến triển bệnh: VRT VPM: VPM xuất tức khắc VPM tiến triển dần sau 48 - VRT Dịu ( khỏi dối trá ) VPM: - VRT áp xe ruột thừa VPM: - VRT Đám quánh áp xe VPM: V-thể lâm sàng diễn biến B-Thể theo vị trí: Viêm ruột thừa sau manh tràng Viêm ruột thõa díi gan Viªm rt thõa tiĨu khung Viªm ruột thừa ổ bụng Viêm ruột thừa bên trái V-thể lâm sàng diễn biến C- Theo tuổi, địa: trẻ em: Chú ý thể nhiễm độc Dielafoy - Nôn nhiều, nôn nớc nâu đen - Thể trạng suy sụp - Mạch nhanh nhỏ, thân nhiệt không tăng - Dấu hiệu chảy máu (dới da, đờng tiêu hoá ) - Dấu hiệu chỗ nghèo nàn V-thể lâm sàng diễn biến C- Theo tuổi, địa: trẻ bú: VPM trớc 24 85% ngời già: Thể khối u Thể tắc ruột phụ nữ có thai V-thể lnâm sàng diễn biế D- Viêm ruột thừa điều trị: VRT dùng kháng sinh VRT mổ cắt ruột thừa VI-chẩn đoán phân biệt Với bệnh cấp cứu ngoại khoa Thủng dày tá tràng Viêm túi thừa Meckel Chửa tử cung vỡ Viêm mủ vòi trứng Viêm túi mật cấp Sỏi niệu quản Xoắn u nang buồng trứng Viêm đoạn cuối hồi tràng VI-chẩn đoán phân biệt Với bệnh khác: Viêm đại tràng Viêm phổi phải ( trẻ em ) VII- đIều trị Chỉ định mổ bắt bc - Mỉ cµng sím cµng tèt Mỉ më : Đờng mổ đủ rộng Mổ nội soi - Phải cắt bá toµn bé ruét thõa ... sàng diễn biến A-Theo tiến triển bệnh: VRT VPM: VPM xuất tức khắc VPM tiến triển dần sau 48 - VRT Dịu ( khỏi dối trá ) VPM: - VRT áp xe ruột thừa VPM: - VRT Đám quánh áp xe VPM: V-thể lâm... khối u Thể tắc ruột phụ nữ có thai V-thể lnâm sàng diễn biế D- Viêm ruột thừa điều trị: VRT dùng kháng sinh VRT mổ cắt ruột thừa VI-chẩn đoán phân biệt Với bệnh cấp cứu ngoại khoa Thủng dày tá tràng
- Xem thêm -

Xem thêm: VRT slide , VRT slide