long ruot o tre con con bu

5 20 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 14:05

Tài liệu phát tay Lồng ruột cấp tính trẻ bú Mục tiêu học tập: 1.1 Mô tả đợc dấu hiệu lâm sàng cận lâm sàng lồng ruột cấp (LRC) 1.2 Chẩn đoán sớm đợc trờng hợp LRC đến sớm 1.3 Nêu đợc phơng pháp điều trị LRC Mở đầu: - Lồng ruột tợng đoạn ruột phía chui vào lòng đoạn ruột phía dới theo chiều nhu động - Tuỳ theo diễn biến chia làm loại: cấp, bán cấp, mãn tính - Lồng ruột trẻ bú lồng ruột cấp tính cấp cứu ngoại khoa, cần đợc phát sớm ®iỊu trÞ kÞp thêi DÞch tƠ häc: - TØ lệ mắc bệnh: bệnh viện Việt Đức từ 1972 - 1985 gặp 1391 trờng hợp ( 100 trờng hợp / năm) - Tỉ lệ nam / nữ = 3/2  2/1 - TØ lƯ tư vong 2,3% (thèng kê bệnh viện Việt Đức 1972 - 1985) - BƯnh cã tÝnh chÊt theo mïa: níc ta hay gỈp mùa ĐôngXuân (từ tháng 12 đến tháng dơng lịch) Nguyên nhân sinh bệnh 4.1 Các nguyên nhân cụ thể: có 2-8% - Manh tràng đại tràng lên di động - Khởi điểm: túi thừa Meckel, Polyp, búi giun 4.2 Các nguyên nhân rõ ràng: chiếm đa sè thuyÕt chÝnh: - ThuyÕt siªu vi trïng (SVT): SVT viêm hạch mạc treo rối loạn phản xạ thần kinh thực vật thay đổi nhu ®éng ruét  lång ruét - ThuyÕt gi¶i phÉu: Tõ - 12 tháng: manh tràng phát triển to nhanh rõ rệt nhu động ruột manh tràng hồi tràng Vì vậy: lồng ruột hay gặp góc hồi manh tràng 4.3 Một số yếu tố thuận lợi: - Tuổi: 4-8 tháng - Giới: nam > nữ - Thể trạng chế độ ăn: trẻ bụ bẫm, bú sữa mẹ - Thời tiết: mùa đông - xuân - Yếu tố bệnh lý: sau ỉa chảy, viêm nhiễm đờng hô hấp Giải phẫu bệnh lý: 5.1 Khối lồng: - Cắt dọc khối lồng đơn giản thấy: + lớp: ngoài, giữa, + đầu: khëi ®iĨm cđa khèi lång + cỉ: nèi tiÕp giáp lớp lớp + Mạc treo nuôi dỡng: kẹt lớp lớp Cổ khối lồng hẹp, mạch nuôi dỡng bị cản trở hoại tử ruột - Hiếm gặp khối lồng phức tạp: đầu, cổ, lớp 5.2 Chiều lồng: - Đa số đoạn ruột chui vào đoạn ruột dới theo chiều nhu động - Hiếm gặp lồng ruột giật lùi giun đũa: đoạn ruột nhu động mạnh ôm phủ đoạn ruột dói 5.3 Thơng tổn giải phẫu bệnh lý: - Do: khối lồng làm tắc lồng ruột cản trở mạch máu nuôi dỡng đoạn ruột lồng - Thơng tổn tuỳ thuộc: + Thời hian phát điều trị ( sớm, mn ) + Cỉ khèi lång (réng, hĐp) - Khi mổ thấy: + ổ bụng: có dịch đục + Ruột chỗ lồng: giãn chứa hơi, dịch + Mạc treo ruột: nhiều hạch viêm, phù dày hay lấm chÊm xuÊt huyÕt + Khèi lång: phï nÒ, tÝm hay hoại tử thủng 5.4 Xếp loại lồng ruột: theo vị trí khối lồng: - loại: + Lồng ruột non: gặp, khó chẩn đoán + Lồng ruột già: gặp + Lồng ruột non ruột già: hay gặp (90 95%) - Trên thực tế: hay gặp theo thø tù: + LR håi - manh trµng + LR hồi - Đại tràng + LR manh - đại tràng Triệu chứng lâm sàng: 6.1 Triệu chứng sớm: a Cơ năng: - Khóc thét cơn: ỡn ngời, bỏ bú, 10-15 phút - Nôn: sữa, thức ăn vừa ăn - ỉa máu: Trung bình - 8h sau khóc đầu tiên, máu hồng lẫn nhầy đổ tơi b Toàn thân: Đén sớm: không sốt, cha cã dÊu hiƯu mÊt níc c Thùc thĨ: - khèi lång: Sê thÊy khèi h×nh quai ruét n»m theo khung đại tràng, ấn đau - Hố chậu phải rỗng: thấy đến sớm có giá trị - T.R: có máu 6.2 Triệu chứng muộn: Là bệnh cảnh tắc ruột rõ viêm phúc mạc có ỉa máu: a Cơ năng: + Cơn khóc kéo dài nhng dội + Nôn nớc mật, nớc phân + ỉa máu nâu đen nhiều lần b Toàn thân: - Lờ đờ, hốc hác, sốt 39 - 40C c Thực thể: - Bụng chớng, khó sờ đợc khối lồng - T.R: + Có máu nâu đen + Có thể sờ đợc đầu khối lồng 7 Triệu chứng cận lâm sàng: 7.1 Xquang không chuẩn bị: - Hình khối lồng (khối mờ cản quang) - Hình mức nớc - (đến muộn) 7.2 Bơm thụt Baryte vào đại tràng: - Các hình ảnh lồng ruột thờng gặp: + Hình đáy chén + Hình cua + Hình vòng bia - Hiện nay: bơm hay thụt baryte nhằm mục đích, vừa chẩn đoán, vừa điều trị (tháo lồng) 7.3 Siêu âm ổ bụng: - Hình ảnh khối lồng - Vị trí khối lồng, đặc biệt khối lồng nằm khung đại tràng (lồng ruột non) Chẩn đoán: 8.1 Chẩn đoán xác định: - Dựa vào dấu hiệu lâm sàng: + Khóc + Nôn + ỉa máu + Khối lồng - Trờng hợp không sờ thấy khối lồng: + Dựa vào Xquang siêu âm + Chẩn đoán xác định thấy hình ảnh khối lồng - Trờng hợp đến muộn: dựa vào phơng trình Ombredan: triệu chứng tắc ruột + ỉa máu = Lồng ruột 8.2 Chẩn đoán phân biệt: với số bệnh có: - ỉa máu: lỵ, polyp ruột, viêm túi thừa Meckel - Nôn: viêm màng não, viêm nhiễm đờng hô hấp - Khối lồng: phân biệt với bói giun DiƠn biÕn: - Lång rt cÊp kh«ng tự tháo đợc - Không đợc phát điều trị sớm hoại tử ruột (do mạc treo bị cổ khối lồng thắt nghẹt) viêm phúc mạc tử vong 10 Điều trị: chẩn đoán LRC, điều trị sớm tốt Có phơng pháp điều trị 10.1 Tháo lồng phơng pháp bơm (hay thụt baryte) vào đại tràng: - Chỉ định: + §Õn sím  48h + Cha cã dÊu hiƯu VFM - Kỹ thuật: + Bơm P 10cmH2O (hoặc thụt baryte) vào đại tràng + Theo rõi lâm sàng (hoặc dới huỳnh quang) - Tiêu chuẩn tháo lồng: dựa vào: + Lâm sàng + Xquang + Hoặc siêu âm 10.2 Tháo lồng phơng pháp mổ: Đa số nớc mổ tháo lồng tất trờng hợp lồng ruột Trong điều kiện nớc ta: - Chỉ định mổ: + Tháo lồng phơng pháp bơm (hay thụt baryte) kết + Đến muộn > 48h + Cã dÊu hiÖu VFM - Kü thuËt mổ: + Mê NKQ + Mổ: Tháo lồng tay Cắt đoạn ruột không tháo đợc ruột hoại tử + Sonde dày, truyền dịch, kháng sinh trớc, sau mổ ... - §a sè o n ruột chui v o o n ruột dới theo chiều nhu động - Hiếm gặp lồng ruột giật lùi giun đũa: o n ruột nhu động mạnh ôm phủ o n ruột dói 5.3 Thơng tổn giải phẫu bệnh lý: - Do: khối lồng... Khối lồng: phù nề, tím hay hoại tử thủng 5.4 Xếp loại lồng ruột: theo vị trí khối lồng: - loại: + Lồng ruột non: gặp, khó chẩn o n + Lồng ruột già: gặp + Lồng ruột non ruột già: hay gặp (90 95%)... - Lồng ruột cấp không tự th o đợc - Không đợc phát điều trị sớm hoại tử ruột (do mạc treo bị cổ khối lồng thắt nghẹt) viêm phúc mạc tử vong 10 Điều trị: chẩn o n LRC, điều trị sớm tốt Có
- Xem thêm -

Xem thêm: long ruot o tre con con bu , long ruot o tre con con bu