Chức năng kiểm soát trong quản trị học

16 176 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 12:51

Kiểm soát là một tiến trình gồm các hoạt động giám sát nhằm đảm bảo rằng các hoạt động đó được thực hiện theo đúng như kế hoạch và điều chỉnh những sai sót quan trọng. Kiểm soát là một tiến trình gồm các hoạt động giám sát nhằm đảm bảo rằng các hoạt động đó được thực hiện theo đúng như kế hoạch và điều chỉnh những sai sót quan trọng. CHỨC NĂNG KIỂM SỐT (Controlling) GVHD: Mai Thanh Hùng Nhóm thực :6 Mục lục KHÁI NIỆM VÀ VAI TRỊ CỦA KIỂM SỐT QUY TRÌNH KIỂM SỐT CÁC LOẠI KIỂM SOÁT CÁC TIÊU CHUẨN CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ 1: KHÁI NIỆM VÀ VAI TRỊ CỦA KIỂM SỐT 1.1 KHÁI NIỆM Kiểm sốt tiến trình gồm hoạt động giám sát nhằm đảm bảo hoạt động thực theo kế hoạch điều chỉnh sai sót quan trọng Những cách tiếp cận hoạt động kiểm soát Sử dụng chế thị trường Kiểm sốt thị trường bên ngồi cạnh tranh giá cả, thị phần tương đối, để thiết lập nên tiêu chuẩn sử dụng hệ thống kiểm soát Hoạt động kiểm sốt Kiểm sốt hành Dựa quy định hành chính, luật lệ, thủ tục sách Dựa giá trị chia sẻ, Kiểm soát nhóm chuẩn mực, truyền thống, lễ nghi, niềm tin khía cạnh khác văn hóa tổ chức 1.2 Vai trò kiểm sốt - Kiểm sốt nhằm làm sáng tỏ kết thực Dự đoán chiều hướng hoạt động phận hay toàn hệ thống quản trị - Phát kịp thời phận sai sót - Đáp ứng yêu cầu báo cáo cụ thể xác số đáng tin cậy lên nhà quản trị cấp cao để đối chiếu với mục tiêu kế hoạch đề - Là để nhà quản trị định cần thiết, kịp thời xác nhằm giảm đến mức thấp tổn thất, để đem lại hiệu cao 2: QUY TRÌNH KIỂM SỐT Tiêu chuẩn Mục đích Điều chỉnh tiêu chuẩn Đo lường kết thực tế Tiêu chuẩn có thực khơng ? Sai lệch có chập nhận khơng ? Tiêu chuẩn có hợp lý không ? Tiếp tục công việc So sánh kết quà tiêu chuẩn Điều chỉnh hoạt động Điều chỉnh 2.1 Đo lường kết hoạt động Quan sát cá nhân Liên quan đến công việc Báo cáo thống kê Định lượng khách quan Cảm tính chủ quan Tiêu chí Phương pháp Báo cáo trực tiếp Báo cáo văn 2.2 So sánh kết với tiêu chuẩn 4.5 3.5 2.5 1.5 0.5 Tháng Tháng Tháng Sản phẩm A Sản phẩm B Tháng 2.3 Hoạt độngIquản lý Điều chỉnh hoạt động thực tế tiêu chuẩn Tiến hành hoạt động quản trị sau đo lường kết thực so sánh kết thực với tiêu thực chất điều chỉnh sai lệch Điều chỉnh sai lệch coi mục đích việc kiểm sốt, thơng qua việc điều chỉnh mà mục tiêu kế hoạch đề thực 01 HOẠT ĐỘNG THỰC TẾ Nếu nguyên nhân chênh lệch kết công việc chưa thỏa mãn, nhà quản trị cần có điều chỉnh Sự điều chỉnh thay đổi chiến lược,cơ cấu, hệ thống lương bổng chương trình đào tạo, thiết kế lại công việc hay sa thải nhân viên 02 TIÊU CHUẨN Sự sai lệch kết tiêu chuẩn không phù hợp với thực tế, có nghĩa mục tiêu đặt cao thấp CHƯƠNG CÁC LOẠI KIỂM SOÁT Các loại kiểm sốt Kiểm sốt phòng ngừa Kiểm sốt chỗ Kiểm sốt phản hồi Bạn khơng kiểm sốt tình kết nó, bạn kiểm sốt thái độ cách bạn đối phó với 4: CÁC TIÊU CHUẨN CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ CÁC TIÊU CHUẨN CỦA HỆ THỐNG KIỂM SỐT HIỆU QUẢ Chính xác Linh hoạt Kịp thời Hành động hiệu chỉnh Dễ hiểu Tập trung vào vẩn đề chiến lược Kinh tế Nhấn mạnh đến ngoại lệ Các tiêu chí hợp lý Đa tiêu chí Giáo viên hướng dẫn Thầy Mai Thanh Hùng Nhóm thực Nhóm Thành viên nhóm Quảng Trọng Hiếu Nguyễn Quốc Khánh Nguyễn Trang Thiên Thảo Nguyễn Dương Quỳnh Trúc Đoàn Hồng Phúc Nguyễn Thị Quyền Trang ... hoạt động kiểm soát Sử dụng chế thị trường Kiểm soát thị trường bên cạnh tranh giá cả, thị phần tương đối, để thiết lập nên tiêu chuẩn sử dụng hệ thống kiểm soát Hoạt động kiểm soát Kiểm soát hành... LOẠI KIỂM SỐT Các loại kiểm sốt Kiểm sốt phòng ngừa Kiểm sốt chỗ Kiểm sốt phản hồi Bạn khơng kiểm sốt tình kết nó, bạn kiểm sốt thái độ cách bạn đối phó với 4: CÁC TIÊU CHUẨN CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT... KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA KIỂM SỐT QUY TRÌNH KIỂM SỐT CÁC LOẠI KIỂM SOÁT CÁC TIÊU CHUẨN CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ 1: KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA KIỂM SỐT 1.1 KHÁI NIỆM Kiểm sốt tiến trình gồm
- Xem thêm -

Xem thêm: Chức năng kiểm soát trong quản trị học, Chức năng kiểm soát trong quản trị học