đề tài nghiên cứu khoa học vấn đề nóng hiện nay về công nghệ

1 31 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 10:47

Nguyễn Thị Kim Thoa DTH114133 NGHIÊN CỨU BÀI BÁO KHOA HỌC On Improving Data Accessibility in Storage Based Sensor Networks (Nâng cao khả truy cập liệu lưu trữ dựa cảm biến mạng) A Tìm hiểu khái niệm thuật ngữ: - Sensor Networks (mạng cảm biến): cấu trúc, kết hợp khả cảm biến, xử lý thông tin thành phần liên lạc để tạo khả quan sát, phân tích phản ứng lại kiện tượng xảy mơi trường cụ thể đó.http://vi.scribd.com/doc/19375691/Mng-Cm-Bin-Khong-Day-Wireless-Sensor-Networks - Segments( phân đoạn): Một đoạn mạng phần mạng máy tính Tính chất, mức độ phận phụ thuộc vào chất mạng thiết bị thiết bị sử dụng để kết nối trạm cuối http://en.wikipedia.org/wiki/Network_segment - Network-wide(mạng lưới rộng): mạng lưới bao gồm khu vực rộng lớn sử dụng vận chuyển mạng tư nhân công cộng http://en.wikipedia.org/wiki/Wide_area_network - Master boot record (MBR): loại đặc biệt khu vực khởi động từ đầu máy tính thiết bị lưu trữ ổ đĩa cố định phân vùng ổ đĩa di động sử dụng với hệ thống IBM PC tương thích nữa.http://en.wikipedia.org/wiki/Master_boot_record - MAC layer(lớp MAC): MAC Layer với chức chia sẻ băng tần cho nhiều người sử dụng khác http://ttvnol.com/dtvt/667921 B Báo cáo tóm tắt báo: Lĩnh vực nghiên cứu báo: khả truy cập liệu lưu trữ dựa cảm biến mạng Đối tượng nghiên cứu/ mục tiêu nghiên cứu báo: nâng cao khả truy cập liệu Phạm vi nghiên cứu báo: hai phương pháp tiếp cận tập trung phân phối cho máy tính khả tiếp cận nút Phương pháp nghiên cứu báo: phân vùng mạng thành đoạn cung cấp hai phương pháp tập trung phân tán để tính tốn khả tiếp cận phân đoạn Kết nghiên cứu báo: Giới thiệu số liệu gọi " accessibility” (tiếp cận).Thay chép liệu, báo đề xuất di dời liệu cảm biến có nguồn lượng cực thấp so với nút khác mạng với khả tiếp cận giá trị cao hơn.Đồng thời đề xuất phương pháp hiệu để tóm tắt thơng tin thu thập từ phân đoạn mạng để tính tốn khả tiếp cận giá trị nút mạng lưới rộng khắp Hạn chế việc nghiên cứu không gian lưu trữ giới hạn tỷ lệ thất bại nút lý khác pin
- Xem thêm -

Xem thêm: đề tài nghiên cứu khoa học vấn đề nóng hiện nay về công nghệ , đề tài nghiên cứu khoa học vấn đề nóng hiện nay về công nghệ

Từ khóa liên quan