Ý THỨC PHÁP LUẬT VÀ PHÁP QUYỀN

48 65 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 09:57

Khái niệm: ý thức pháp luật là tổng thể cáchọc thuyết, tư tưởng, quan điểm, quan niệmthịnh hành trong xã hội.Khái niệm: ý thức pháp luật là tổng thể cáchọc thuyết, tư tưởng, quan điểm, quan niệmthịnh hành Khái niệm: ý thức pháp luật là tổng thể cáchọc thuyết, tư tưởng, quan điểm, quan niệmthịnh hành Khái niệm: ý thức pháp luật là tổng thể cáchọc thuyết, tư tưởng, quan điểm, quan niệmthịnh hành trong xã hội.trong xã hội.ong xã hội. Ý THỨC PHÁP LUẬT VÀ PHÁP QUYỀN Presented by: Phan Nhat Thanh NỘI DUNG Ý thức pháp luật Pháp chế I Ý THỨC PHÁP LUẬT Khái niệm: ý thức pháp luật tổng thể học thuyết, tư tưởng, quan điểm, quan niệm thịnh hành xã hội Thể hiện: - mối quan hệ người pháp luật hành, pháp luật qua pháp luật cần phải có; - thể đánh giá người tính hợp pháp hay không hợp pháp hành vi xử người tổ chức hoạt động quan Nhà nước, tổ chức trị – xã hội công dân Đặc trưng ý thức pháp luật - Ý thức pháp luật có mối quan hệ biện chứng với tồn xã hội: thể hai khía cạnh: Ý thức pháp luật vừa phụ thuộc vào tồn xã hội (do tồn xã hội định); ý thức pháp luật có tính độc lập tương đối (bảo thủ, kế thừa, lạc hậu, vượt trước so với tồn xã hội) Ý thức pháp luật thường lạc hậu so với tồn xã hội + Tồn xã hội ý thức xã hội tồn thời gian Ví dụ: tư cũ pháp luật, tượng pháp lý khó thay đổi Ý thức pháp luật vượt trước so với tồn xã hội + Những quan điểm, cách nhìn nhận pháp luật nẩy sinh từ xã hội Ý thức pháp luật có tính kế thừa Ý thức pháp luật kế thừa tư tưởng, quan điểm, học thuyết thời đaị trước - Ý thức pháp luật tượng có tính giai cấp: hiểu biết, thái độ giai cấp pháp luật khác nhau, có ý thức pháp luật giai cấp cầm quyền phản ánh pháp luật Ý nghĩa pháp chế Pháp chế điều kiện để phát huy dân chủ Các yêu cầu pháp chế - Tơn trọng tính tối cao Hiến pháp Luật - Đảm bảo tính thống pháp chế quy mơ tồn quốc (thống phạm vi, chủ thể…) - Các quan xây dựng pháp luật, tổ chức thực pháp luật, bảo vệ pháp luật phải hoạt động cách tích cực, chủ động có hiệu - Khơng tách rời pháp chế với văn hóa văn hóa pháp lý Vấn đề tăng cường pháp chế - Tăng cường công tác xây dựng pháp luật - Tăng cường công tác tổ chức thực pháp luật - Phát xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật - Tăng cường lãnh đạo Đảng Tăng cường công tác xây dựng pháp luật - Hoạt động xây dựng pháp luật có ảnh hưởng định đến việc thực pháp luật pháp chế xã hội chủ nghĩa kết hoạt động hình thành văn quy phạm pháp luật làm sở cho việc thực pháp luật - Kế hoạch, chương trình, quy trình xây dựng pháp luật chất lượng văn quy phạm pháp luật ảnh hưởng đến việc thực pháp luật chủ thể - Để bảo đảm pháp chế, hoạt động xây dựng pháp luật cần phải bảo đảm pháp chế Tăng cường công tác tổ chức thực pháp luật - Pháp luật có tuân thủ cách nghiêm chỉnh, thống nhất, cơng hay khơng phụ thuộc vào hoạt động quan nhà nước nhằm tổ chức cho chủ thể khác thực pháp luật - Việc tổ chức cho chủ thể khác thực pháp luật không quyền mà trách nhiệm quan nhà nước nhằm bảo đảm quyền nghĩa vụ chủ thể khác thực kịp thời pháp luật - Muốn bảo đảm pháp chế, hoạt động tổ chức thực pháp luật phải bảo đảm pháp chế Phát xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật Giáo dục pháp luật cần đa dạng phổ biến tất chủ thể, giáo dục cho cá nhân có trách nhiệm, quyền hạn việc xây dựng thực pháp luật cần thiết Tăng cường lãnh đạo Đảng - Pháp luật thể chế hóa lối, sách Đảng cộng sản hình thức thể lãnh đạo đưa đường lối, sách đặc biệt đường lối sách pháp luật Do tăng cường lãnh đạo Đảng (đặc biệt lĩnh vực pháp luật) có nghĩa tăng cường chất lượng hoạt động xây dựng thực pháp luật biện pháp tăng cường pháp chế - Tăng cường lãnh đạo Đảng cộng sản có nghĩa tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra đảng, tăng cường gương mẫu đảng viên việc xây dựng thực pháp luật - Sự lãnh đạo Đảng cộng sản phải bảo đảm pháp chế tức sở khn khổ pháp luật pháp luật thể chủ trương, đường lối sách Đảng ... Ý thức pháp luật xã hội: ý thức phận chiếm ưu xã hội, phản ánh xu phát triển xã hội - Ý thức pháp luật nhóm: ý thức pháp luật nhóm người - Ý thức pháp luật cá nhân: ý thức người nhận thức pháp. .. Mối quan hệ ý thức pháp luật pháp luật Sự tác động ý thức pháp luật pháp luật:  Ý thức pháp luật tiền đề tư tuởng trực tiếp để xây dựng hồn thiện pháp luật Q trình xây dựng văn pháp luật ln đòi... chỉnh pháp luật  Ý thức pháp luật góp phần nâng cao việc thực pháp luật Ý thức pháp luật hình thành tư tưởng pháp luật tâm lý pháp luật việc tự nguyện chấp hành quy phạm pháp luật Tình cảm pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Ý THỨC PHÁP LUẬT VÀ PHÁP QUYỀN, Ý THỨC PHÁP LUẬT VÀ PHÁP QUYỀN

Từ khóa liên quan