BÀI GIẢNG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT

44 74 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 09:55

Khái niệm: tập hợp nhiều yếu tố cùng loại hoặc cùng chứcnăng có quan hệ chặt chẽ với nhau tạo thành một thể thốngnhất (Từ điển Tiếng Việt).Khái niệm: tập hợp nhiều yếu tố cùng loại hoặc cùng chứcnăng có quan hệ chặt chẽ với nhau tạo thành một thể thốngnhất (Từ điển Tiếng Việt).Khái niệm: tập hợp nhiều yếu tố cùng loại hoặc cùng chứcnăng có quan hệ chặt chẽ với nhau tạo thành một thể thốngnhất (Từ điển Tiếng Việt). HỆ THỚNG PHÁP ḶT NỢI DUNG Khái niệm hệ thớng pháp luật Hệ thống cấu trúc Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Các ngành luật hệ thống pháp luật VN Tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của hệ thống pháp luật Hệ thống hóa pháp luật Khái niệm hệ thống - Khái niệm: tập hợp nhiều yếu tố cùng loại hoặc cùng chức có quan hệ chặt chẽ với tạo thành một thể thống (Từ điển Tiếng Việt) - Hệ thống pháp luật: tổng thể quy phạm pháp luật có mới liên hệ nội tại thống với nhau, được phân thành chế định pháp luật, ngành luật + Về mặt hình thức: Thể hiện qua hệ thớng VBQPPL + Về mặt cấu trúc: hợp thành từ quy phạm, chế định ngành luật Hệ thống cấu trúc 2.1 Quy phạm pháp luật 2.2 Chế định pháp luật 2.3 Ngành luật 2.1 Quy phạm pháp luật - Quy phạm pháp luật là đơn vị nhỏ cấu thành hệ thống pháp luật - Nhiều quy phạm pháp luật sẽ tạo nên chế định pháp luật - Quy phạm pháp luật là thành phần của hệ thống pháp luật vì: + Tồn tại một cách độc lập + Quy phạm pháp luật thực hiện một chức định của hệ thống – điều chỉnh một loại quan hệ xã hội định 2.2 Chế định pháp luật - Khái niệm: nhóm các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội cùng loại có liên hệ mật thiết với - Căn cứ để xếp các quy phạm vào một nhóm dựa tính chất của các quan hệ xã hội mà các quy phạm này điều chỉnh - Một chế định pháp luật có nhiều quy phạm pháp luật - Ý nghĩa: việc nhóm các quy phạm vào một chế định giúp xác định vị trí, vai trò của chúng với và với hệ thống 2.3 Ngành luật - Khái niệm: hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội một lĩnh vực định của đời sống xã hội - Căn cứ phân định: + Đối tượng điều chỉnh- các quan hệ xã hội (dựa nội dung, tính chất của các quan hệ xã hội) + Phương pháp điều chỉnh: cách thức tác động vào các quan hệ xã hội + Có hai phương pháp điều chỉnh bản: bình đẳng thỏa thuận và quyền uy phục tùng Ngành luật hệ thống pháp luật VN Luật Hiến pháp: quy định những vấn đề bản nhất… Luật Hành chính: những vấn đề quản lý nhà nước… Luật Hình sự: tội phạm và hình phạt… Luật Tố tụng Hình sự: thủ tục, trình tự giải quyết vụ án hình sự… Luật Dân sự: quy định về các quan hệ tài sản, nhân thân Luật Tố tụng Dân sư: thủ tục giải quyết … Luật Hôn nhân - Gia đình: quan hệ hôn nhân, gia đình… Luật Lao động: các quan hệ sử dụng lao động… Luật Kinh tế: các quan hệ kinh tế 10 Luật Đất đai: sử dụng và quản lý đất đai… 11 Luật Tài chính: quy định về tài chính … 12 Luật Ngân hàng: hoạt động ngân hàng… 13 … Lưu ý: phân chia có tính chất tương đối Tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện hệ thống pháp luật 5.1 Tính toàn diện 5.2 Tính đồng bộ 5.3 Tính phù hợp 5.4 Trình độ, kỹ thuật lập pháp 5.1 Tính toàn diện - Khái niệm: sự đòi hỏi về cấu, hình thức của hệ thống pháp luật - Biểu hiện: + Mức độ chung: có đủ các ngành luật, chế định pháp luật + Mức độ cụ thể: có đủ các quy phạm pháp luật Căn cứ để xác định: dựa vào nhu cầu điều chỉnh của các quan hệ xã hội 5.2 Tính đồng bộ - Tính đồng bộ: đòi hỏi hệ thống pháp luật phải có sự thống nhất, trật tự về nội dung, không chồng chéo, mâu thuẫn - Biểu hiện: + Nội dung điều chỉnh không chồng chéo, mâu thuẫn + Hiệu lực pháp lý không mâu thuẫn, triệt tiêu + Trật tự thời gian phải thống + Hình thức văn bản phải thống với + Thống về thẩm quyền của chủ thể ban hành 5.3 Tính phù hợp - Sự tương thích của hệ thống pháp luật với: + Trình độ phát triển của xã hợi nói chung + Quy luật vận động phát triển của quan hệ xã hội - Biểu hiện: + Hệ thống pháp luật không vượt trước + Hệ thống pháp luật không lạc hậu 5.4 Trình độ, kỹ thuật lập pháp - Mức độ phát triển của nhận thức pháp lý và kỹ xây dựng pháp luật - Biểu hiện: + Xác định mục đích nguyên tắc của pháp luật + Cơ cấu của hệ thống pháp luật + Ngôn ngữ, hình thức thể hiện - Phối hợp các tiêu chí đánh giá là sự thể hiện mối quan hệ chặt chẽ và thống giữa các yêu cầu về hình thức, nội dung, sở và kỹ thuật Hệ thống hóa pháp ḷt - Khái niệm: Hệ thớng hố pháp luật hoạt đợng nhằm tăng cường tính hệ thớng của hệ thống pháp luật Đây sự xếp văn bản quy phạm pháp luật thành một tổng thể hồn chỉnh, thể hiện tính thớng nợi tại, tính qn, lơ gich khoa học - Mục đích: hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật - Ý nghĩa hệ thống hoá pháp ḷt: vừa có ý nghĩa việc hồn thiện hệ thống pháp luật vừa phục vụ trực tiếp cho việc nâng cao ý thức pháp luật - Các hình thức: + Tập hợp hóa + Pháp điển hóa 6.1 Tập hợp hóa – Tập hợp hoá: xếp văn bản quy phạm pháp luật hoặc quy phạm pháp luật riêng biệt theo mợt trình tự định Hoạt động không làm thay đổi nội dung văn bản, không bổ sung những quy định mới mà chỉ nhằm loại bỏ những quy phạm pháp luật rõ ràng đã hết hiệu lực - Nội dung: xếp văn bản theo trình tự định - Chủ thể tiến hành: mọi người - Tính chất: không làm thay đổi nội dung của văn bản - Kết quả: một tập hợp mới 6.2 Pháp điển hóa Quy định tại Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật của UBTVQH ngày 16/04/2012 Pháp điển việc quan nhà nước rà soát, tập hợp, xếp quy phạm pháp luật hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật quan nhà nước ở trung ương ban hành, trừ Hiến pháp, để xây dựng Bộ pháp điển Chủ đề bộ phận cấu thành của Bộ pháp điển, đó chứa đựng quy phạm pháp luật điều chỉnh nhóm quan hệ xã hợi định được xác định theo lĩnh vực Đề mục bộ phận cấu thành chủ đề, đó chứa đựng quy phạm pháp luật điều chỉnh mợt nhóm quan hệ xã hội định So sánh văn bản QPPl & ADPL Nội dung so sánh VĂN BẢN QPPL VBADPL (CÁ BIỆT) Thẩm quyền ban hành luật BHVBQPPL quy định Khơng quy định thớng ḷt Trình tự, thủ tục BHVBQPPL quy định Không quy định thống luật Nội dung Chứa quy tắc xử chung Chứa quy tắc xử cụ thể Hiệu lực áp dụng Áp dụng nhiều lần (không phụ thuộc vào thực hiện) Áp dụng một lần (phụ thuộc vào thực hiện) Chức Điều chỉnh QHXH Thực hiện VBQPPl ... hệ thống pháp luật thành ngành luật, chế định quy phạm pháp luật sở cho việc xây dựng hồn thiện hệ thớng văn bản quy phạm pháp luật (thể hiện hoạt đợng tập hợp hóa pháp điển... Nhiều quy phạm pháp luật sẽ tạo nên chế định pháp luật - Quy phạm pháp luật là thành phần của hệ thống pháp luật vì: + Tồn tại một cách độc lập + Quy phạm pháp luật thực hiện... hành vi đó pháp luật không quy định trách nhiệm pháp lý; b) Quy định trách nhiệm pháp lý nặng Ngưng hiệu lực văn quy phạm pháp luật Điều 80 Ngưng hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT, BÀI GIẢNG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT

Từ khóa liên quan