Nội dung ôn tập Và Đáp Án Lý Luận Pháp Luật

16 62 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 09:52

trịtrịtrịnhững nguyên nhân làm xuất hiện Pháp Luật :+ Nguyên nhân kinh tế+ Nguyên Nhân xã hội Về phương diện chủ quan : Pháp luật chỉ có thể hình thành bằng con đường nhà nướctheo 2 cách : Do nhà nước ban hành hay thừa nhận các quy phạm xã hội đang tồn tại. Cách thức hình thành pháp luật Pháp luật được kế thừa các quy phạm xã hội đã tồn tại trong XHCSNT : nhà nước lựachọn các quy phạm XH có nội dung phù hợp với điều kiện Xã hội mới và nâng chúnglên thành pháp luật Nhà nước ban hành các quy phạm PL để điều chỉnh các Nội dung ôn tập Và Đáp Án Lý Luận Pháp Luật 1- Nêu nguyên nhân cách thức hình thành pháp luật lịch sử  Nguyên nhân xuất Pháp Luật - Về phương diện Khách quan :Những nguyên nhân làm xuất nhà nước nguyên nhân làm xuất Pháp Luật : + Nguyên nhân kinh tế + Nguyên Nhân xã hội - Về phương diện chủ quan : Pháp luật hình thành đường nhà nước theo cách : Do nhà nước ban hành hay thừa nhận quy phạm xã hội tồn  Cách thức hình thành pháp luật - Pháp luật kế thừa quy phạm xã hội tồn XHCSNT : nhà nước lựa chọn quy phạm XH có nội dung phù hợp với điều kiện Xã hội nâng chúng lên thành pháp luật - Nhà nước ban hành quy phạm PL để điều chỉnh quan hệ XH hình thành dự liệu cho quan hệ xã hội tương lai 2- Phân tích tính giai cấp tính xã hội của pháp luật; nêu định nghĩa pháp luật a) Tính Giai Cấp : Nội dung pháp luật trước hết phản ánh ý chí giai cấp thống trị Nhờ nắm tay quyền lực nhàn nước, Giai cấp thống trị hợp pháp hóa ý chí thành ý chí nhà nước Ý chí thể văn pháp luật quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành nhà nước đảm bảo thực    Pháp luật nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh quan hệ xã hội bản, hướng quan hệ Xã hội vận động theo trật tự phù hợp với ý chí giai cấp thống trị Điều chỉnh mối quan hệ giai cấp, xác định vị trí giai cấp thống trị vai trò lãnh đạo giai cấp khách xã hội Điều chỉnh quan hệ xã hội khác : quan hệ thương mại, dân sự, hợp đồng giao dịch,… b) Tính Xã hội : Ngồi việc thể ý chí bảo vệ lợi ich giai cấp thống trị, Pháp luật phản ánh ý chí bảo vệ lợi ích giai cấp, tầng lớp khác xã hội  Pháp luật phương tiện để người xác lập quan hệ xã hội  Pháp luật phương tiện để mơ hình hóa cách thức xử xự người  Pháp luật có khả loại bỏ, hạn chế quan hệ xã hội tiêu cực, thúc đẩy quan hệ xã hội tích cực - Định nghĩa : Pháp luật hệ thống quy tắc xử xự có tính bắt buộc chung, nhà nước đặt thừa nhận, thể ý chí nhà nước giai cấp thống trị sở ghi nhận nhu cầu lợi ích toàn XH, đảm bảo thực nhà nước nhằm điều chỉnh quan hệ xã hội với mục đính trật tự ổn định xã hội, phát triển bền vững XH 3- Phân tích mối liên hệ của pháp luật - Mối liên hệ pháp Luật kinh tế : Trong mối quan hệ này, pháp luật có tính độc lập  tương đối Pháp luật phụ thuộc vào kinh tế : điều kiện kinh tế, quan hệ kinh tế không nguyên nhân đời PL mà định tồn nội dung, hình thức PL Nội dung pháp Luật cao thấp trình độ phát triển kinh tế + Tính chất quan hệ kinh tế định tính chất quan hệ pháp luật + Cơ cấu kinh tế, thống kinh tế định cấu, hệ thồng pháp luật  Pháp luật tác động trở lại kinh tế : + Tích cực : ổn định xã hội, thúc đẩy kinh tế pháp triển + Tiêu cực : Kiềm hãm, cản trở phát triển kinh tế, xã hội - Mối liên hệ pháp luật trị : Chính trị quy định chất, nội dung pháp Luật Pháp luật hình thức thể ý chí giai cấp thống trị Pháp luật công cụ chuyển hóa ý chí giai cấp thống trị trở thành quy tắc xử xự chung, có tính bắt buộc người   -   -    Mối liên hệ Pháp luật với nhà nước: Sự tác động nhà nước pháp luật : nhà nước ban hành pháp luật đảm bảo cho pháp luật thực sống Sự tác động Pháp luật nhà nước : Nhà nước tự đặt khn khổ Pháp Luật Quyền lực nhà nước có hiệu lực thực sở Pháp Luật Mối liên hệ pháp luật với quy phạm XH khác : Pháp Luật chuyển hóa nhiều Quy Phạm Xã Hội Thành Quy phạm pháp luật Pháp luật Quy phạm xã hội khác trùng hợp với phạm vi mức độ điều chỉnh Các quy phạm xã hội đóng vai trò hỗ trợ cản trở Pháp Luật việc điều chỉnh quan hệ XH 4- Phân tích thuộc tính của pháp luật (so sánh với qui phạm xã hợi) 1) TÍNH QUY PHẠM – PHƠ BIẾN - Tính Quy Phạm : + Pháp luật khn mẫu, chuẩn mực hành vi xác định cụ thể + Phá luật đưa giới hạn cần thiết để chủ thể xử xự cách tự khn khổ Pháp Luật - Tính Phổ biến : + Pháp Luật có khả điều chỉnh mối quan hệ XH nhiều lĩnh vực, có tính phổ biến, điển hình + Pháp Luật tác động đến chủ thể họ vào điều kiện, hoàn cảnh Pháp luật dự liệu 2) TÍNH XÁC ĐỊNH CHẶT CHẼ VỀ HÌNH THỨC - Nội dung Pháp Luật thể hình thức xác định : tập quán pháp, tiền lệ pháp, văn Pháp Luật - Nội dung pháp luật thề ngơn ngữ pháp lý rõ ràng, xác, có khả áp dụng trực tiếp - Pháp luật ban hành theo thủ tục, trình tự theo luật định, tránh tùy tiện 3) TÍNH ĐẢM BẢO BẰNG NHÀ NƯỚC - Việc ban hành pháp luật nhà nước đảm bảo tính hợp lý nội dung quy phạm Pháp luật - Nhà nước có điều kiện cần thiết đảm bảo cho việc tổ chức – thực Pháp Luật cách có hiệu quả, biện pháp : + Đảm bảo kinh tế + Đảm bảo tư tưởng + Đảm bảo phương diện tổ chức + Đảm bảo biện pháp cưỡng chế nhà nước 5- Hình thức pháp luật gì? Nêu khái niệm,đặc điểm của tập quán pháp tiền lệ pháp 1) KHÁI NIỆM : - Là cách thức mà giai cấp thống trị sử dụng để thể ý chí giai cấp Xã Hội Là phương thức tồn tại, dạng tồn thực tế pháp Luật 2) CÁC HÌNH THỨC PHÁP LUẬT CƠ BẢN  Tập Quán Pháp : - Tập quán pháp hình thức mà nhà nước thừa nhận số tập quán lưu truyền Xã Hội nâng chúng lên thành pháp Luật - Sự khác tập quán tập quán pháp : - + Tập Quán : Hình thành tự phát Tự Nguyện thực Khơng thống Được kiểm sốt dư luận xã hội - + Tập quán Pháp : Được nhà nước lựa chọn Bắt buộc thực Áp dụng thống Được nhà nước đảm bảo thực  Hỉnh thức phổ biến pháp luật chủ nô, pháp luật phong kiến  VD : điều 28 – luật dân ban hành 2005 quyền xác định dân tộc  Tiền lệ pháp : - Là hình thức nhà nước thừa nhận định quan hành quan xét xử giài vụ việc cụ thể (trong trường hợp VBPL khơng quy định) lấy định pháp lý để giải việc tương tự xảy sau  Đặc điểm Tiền Lệ Pháp : Được hình thành khơng phải từ quan lập pháp mà từ quan hành pháp tư pháp Có khả lấp lổ hỏng hệ thống Văn pháp luật Đòi hỏi cơng chức nhà nước phải có trình độ văn hóa trình độ văn hóa pháp lý cao Được sử dụng phổ biến nước theo hệ thống Pháp Luật Anh – Mỹ  Hỉnh thức phổ biến pháp luật chủ nô, pháp luật phong kiến pháp luật tư sản 6- Phân tích đặc điểm của qui phạm pháp luật, nêu khái niệm qui phạm pháp luật - Quy phạm Pháp Luật quy tắc xử mang tính chất bắt buộc chung nhà nước ban hành thừa nhận nhà nước đảm bảo thực nhằm điều chỉnh quan hệ xã hội I ĐẶC ĐIỂM : - Do nhà nước ban hành thừa nhận - Được nhà nước đảm bảo thực - Mang tính bắt buộc chung - Nội dung quy phạm pháp luật đề thể hai mặt : cho phép bắt buộc - Chuẩn mực hành vi mang tính chất pháp lý phổ biến - Tính xác định chặt chẽ hình thức - Áp dụng nhiều lần với hiệu lực bắt buộc 7- Nêu khái niệm vai trò của bộ phận: Giả định, qui định , chế tài qui phạm pháp luật 1) GIẢ ĐỊNH : bô phận QPLL, nêu lên điều kiện, hồn cảnh xảy thực tế sống, cá nhân hay tổ chức vào hoàn cảnh, điều kiện phải chịu tác động Quy Phạm Pháp Luật Vai trò giả định : Xác định phạm vi tác động Pháp Luật Yêu cầu : hòan cảnh, điều kiện nêu phần giả định phải rõ ràng – xác, xác với thực tế Cách xác định : trả lời cho câu hỏi chủ thể ? hoàn cảnh, điều kiện ? Phân loại : Căn vào số lượng hoàn cảnh, điều kiện, giả định chia làm loại - Giả định giản đơn : nêu lên hoàn cảnh, điều kiện - Giả định phức tạp : nêu lên hoàn cảnh, điều kiện chúng có mối liên hệ với 2) QUY ĐỊNH : phận QPPL, nêu lên cách thức xử xự mà cá nhân hay tổ chức vào hoàn cảnh, điều kiện nêu phận giả định phép buộc phải thực Bộ phận Quy định pháp luật chứa đựng mệnh lệnh nhà nước Vai trò : mơ hình hóa ý chí nhà nước, cụ thể hóa cách thức xử chủ thể tham gia quan hệ pháp luật Yêu cầu : mức độ xác – rõ ràng, chặt chẽ phận quy định điều kiện đảm bảo nguyên tắc pháp chế Cách xác định : trả lời cho câu hỏi chủ thể xử ? Phân loại : vào mệnh lệnh nêu phận quy định, có hai loại quy định - Quy định dứt khoát : nêu cách xử chủ thể buộc phải xử theo, khơng có lựa chọn khác - Quy định khơng dứt khốt : nêu ta hai hay nhiều cách xử xự cho phép cá nhân – tổ chức lựa chọn cách xử 3) CHẾ TÀI : phận QPPL, nêu lên biện pháp tác động mà nhà nước dự kiến áp dụng cá nhân hay tổ chức không thực mệnh lệnh Nhà Nước nêu phận Quy Định quy phạm pháp luật Vai trò : nhằm đảm bảo cho Pháp luật thực nghiêm minh Yêu cầu : biện pháp tác động phải tương xứng với mức độ, tính chất hành vi vi phạm Cách xác định : trả lời câu hỏi chủ thể phải chịu hậu khơng thực quy định quy phạm pháp luật Phân loại : vào khả lựa chọn biện pháp áp dụng, mức áp dụng có loại : - Chế tài cố định : Chỉ nêu biện pháp chế tài mức áp dụng - Chế tài không cố định : nêu lên nhiều biện pháp chế tài, biện pháp nhiều mức độ đề chủ thề áp dụng pháp luật lựa chọn Ngồi ra, vào tính chất chế tài thẩm quyền áp dụng, chế tài chia thành loại : Chế tài hình sự, chế tài hành chính, chế tài dân chế tài kỷ luật 8- Trình bày khái niệm hệ thống cấu trúc của pháp luật Nêu yếu tố hệ thống cấu trúc của pháp luật mối liên hệ giữa chúng Hệ thống cấu trúc Pháp Luật : cấu bên pháp Luật, tổng thể quy phạm pháp luật có mối liên hệ nội thống nhất, phân định thành chế định pháp luật ngành luật - Quy phạm Pháp Luật : đơn vị nhỏ cấu thành hệ thống pháp luật Ví dụ : Điều 52 HP 92 : công dân bình đẳng trước Pháp Luật  Quy Phạm pháp Luật thành phần Hệ thống pháp luật tồn cách độc lập - Chế định Pháp Luật : nhóm quy phạm pháp luật điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội loại có mối liên hệ mật thiết với (Cùng tính chất) + chế định pháp luật có nhiều quy phạm pháp luật Ví dụ : Chế định hợp đồng, chế định thừa kế, chế định kết hôn, chế định ly hơn,…  Ý nghĩa : Việc nhóm quy phạm vào chế định giúp xác định vị trí, vai trò chúng với với hệ thống - Ngành Luật : hệ thống quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội lĩnh vực định đời sống XH Ví dụ : Ngành luật dân sự, ngành luật hình sự,… 9- Nêu phân chia ngành luật Có yếu để phân định ngành luật : - Đối tượng điều chỉnh : quan hệ xã hội loại, thuộc lĩnh vực sống xã hội cần có điều chỉnh (sự tác động) pháp luật Mỗi ngành luật điều chỉnh loại quan hệ xã hội đặc thù - Phương Pháp điều chỉnh : cách thức tác động vào quan hệ xã hội thuộc phạm vi điều chỉnh ngành luật Mỗi ngành luật có phương pháp điều chỉnh đặc thù Có phương pháp điều chỉnh chủ yếu + Phương pháp bình đẳng thỏa thuận : cách thức tác động mà đó, nhà nước khơng can thiệp trực tiếp vào quan hệ pháp luật mà định khuôn khổ bên tham gia quan hệ pháp luật thỏa thuận với khn khổ đó, bên tham gia quan hệ pháp luật bình đẳng với quyền nghĩa vụ pháp lý + Phương Pháp quyền uy phục tùng : cách thức tác động mà đó, bên quan hệ Pháp Luật có quyền mênh lệnh, bên phải phục tùng  Có 12 ngành luật – truyền thống Việt Nam : Ngành Luật Hiến Pháp – Ngành Luật hành – Ngành Luật Hình Sự - Ngành luật Tố tụng hình - Ngành luật Dân - Ngành luật tố tụng Dân Sự - Ngành Luật Lao Động – Ngành Luật nhân-gia đình – Ngành luật Kinh Tế - Ngành luật đất đai – Ngành luật Tài Chính – Ngành luật ngân hàng 10- Nêu khái niệm đặc điểm của văn bản qui phạm pháp luật So sánh văn bản qui phạm pháp luật văn bản cá biệt - - Khái niệm hệ thống văn quy phạm pháp luật : tổng thể văn quy phạm pháp luật nhà nước ban hành có mối liên hệ chặt chẽ nội dung hiệu lực pháp lý Văn quy phạm pháp luật : văn quan nhà nước ban hành phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định luật ban hảnh văn -  Đặc điểm :+ Do quan NN có thẩm quyền ban hành theo trình tự thủ tục luật định + Chứa đựng quy tắc xử chung + Được thực nhiều lần (hiệu lực không phụ thuộc vào việc thực hiện) Sư giống khác văn pháp luật Văn cá biệt + Giống : quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự thủ tục luật định; có tính bắt buộc, tính đơn phương; Tên loại văn cá biệt giống số tên loại văn QPPL Nghị Quyết, Quyết định, Chỉ thị + Khác : - + VB QPPL : Chứa đựng quy tắc xử xự chung Áp dụng nhiều đối tượng hay nhóm đối tượng Thường áp dụng nhiều lần Thường hiệu lực thời gian dài Tác động phạm vi rộng Cơ sở pháp lý cho văn cá biệt Ghi năm ban hành số ký hiệu VD : số……/2006/QĐUBND - + VB cá biệt : Chứa đựng quy tắc xử riêng Áp dụng cho đối tượng định Áp dụng lần Hiệu lực thời gian ngắn Tác động phạm vi hẹp Áp dụng VB QPPL để làm pháp lý Không ghi năm ban hành số ký hiệu VD : Số… /QĐ-UBND 13- Quan hệ pháp luật gì? Phân tích đặc điểm của quan hệ pháp luật  1) 2) 3) 4) 5) - Quan hệ Pháp Luật quan hệ xã hội quy phạm pháp Luật điều chỉnh, bên tham gia đáp ứng điều kiện nhà nước quy định, có quyền nghĩa vụ pháp lý định theo quy định Pháp Luật Đặc điểm quan hệ pháp Luật : Là quan hệ xã hội quy phạm pháp luật điều chỉnh Là hình thức pháp lý quan hệ xã hội Mang tính chất ý chí nhà nước Quan hệ Pháp luật có cấu chủ thể xác định Quan hệ Pháp luật quan hệ mà bên tham gia quan hệ có quyền, nghĩa vụ Pháp lý nhà nước đảm bảo thực 14- Phân tích khái niệm đặc điểm của lực pháp luật lực hành vi Trình bày mới quan hệ giữa lực pháp luật lực hành vi  Là thành phần cùa QHPL, Năng lực chủ thể gồm yếu tố : lực Pháp luật lực hành vi + Năng lực Pháp luật : khả hưởng quyền thực nghĩa vụ theo quy định Pháp Luật + Năng lực hành vi : khả cá nhân, tồ chức nhà nước thừa nhận, hành vi xác lập thực quyền nghĩa vụ pháp lý độc lập chịu trách nhiệm hành vi  Mối quan hệ Năng Lực pháp Luật Năng lực hành vi : + Năng lực pháp luật điều kiện cần, lực hành vi điều kiện đủ để cá nhân, tổ chức trở thành chủ thể Quan Hệ pháp luật + Nếu chủ thể có lực Pháp luật mà khơng có – lực hành vi hay bị Nhà nước hạn chế lực hành vi họ khơng thể tham gia cách tích cực vào quan hệ Pháp Luật Chủ thể tham gia thụ động vào quan hệ pháp luật thông qua hành vi người thứ ba nhà nước bảo vệ số quan hệ pháp Luật định + Chủ thề khơng có lực pháp luật lĩnh vực Pháp luật cụ thể, Pháp luật không xác định lực hành vi lĩnh vự + Năng lực Pháp Luật cá nhân mở rộng dần theo lực hành vi họ 15- Nêu loại chủ thể; trình bày điều kiện để một chủ thể được coi có tư cách pháp nhân (lưu ý phân biệt doanh nghiệp tư nhân với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cá nhân) Cá nhân : (công dân, người nước ngồi, người khơng có quốc tịch) Đối với công dân : + Năng lực Pháp luật cơng dân có từ người sinh chấm dứt người chết + Năng lực hành vi Công Dân : xuất muộn lực Pháp Luật phát triển theo trình phát triển tự nhiên người Khi công dân đạt điều kiện Pháp Luật quy định độ tuổi, khả nhận thức, trình độ chun mơn, xem có lực hành vi - Đối với người nước ngồi khơng có quốc tịch : lực chủ thể họ yếu so với công dân Pháp Nhân : khái niệm pháp lý, phản ánh địa vị Pháp lý tổ chức Để tổ chức công nhân pháp nhân phải có điều kiện sau : - Được thành lập cách hợp pháp - Có cấu tổ chức chặt chẽ - Có tài sản chịu trách nhiệm tài sản tham gia quan hệ pháp luật - Nhân danh mình, tham gia quan hệ pháp Luật cách độc lập * Năng lực chủ thể Pháp Nhân :  Năng lực pháp luật pháp nhân : - Năng lực Pháp luật Pháp nhân mang tính chất chuyên biệt - Phát sinh : từ thời điểm quan – nhà nước có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập Đối với pháp nhân phải ký hoạt động lực pháp luật Pháp nhân phát sinh từ thời điểm cấp giấy phép hoạt động - Chấm dứt : từ thời điểm chấm dứt tồn Pháp nhân số trường hợp : phá sản, giải thể, chia nhỏ, hợp nhất,  Năng lực hành vi Pháp Nhân : - Năng lực hành vi Pháp nhân phát sinh chấm dứt thời điểm với lực Pháp Luật Pháp Nhân  Các loại chủ thể khác : - - Nhà nước chủ thể đặc biệt Quan hệ pháp Luật Bởi nhà nước chủ thể cùa nguồn lực to lớn xã hội áp đặt ý chí quan hệ Pháp Luật Các thự thể nhân tạo khác trở thành chủ thể quan hệ pháp luật có lực chủ thể : hộ gia đình, cơng ty hợp danh, tổ hợp tác, - 16- Nêu thành phần của quan hệ pháp luật; Phân biệt lực pháp luật với nội dung quan hệ pháp luật; nghĩa vụ pháp lý với hành vi pháp lý - - - 1) CHỦ THỂ CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT Là Thành phần quan hệ Pháp Luật : cá nhân, tổ chức đáp ứng điều kiện nhà nước quy định cho loại quan hệ pháp luật tham gia vào quan hệ pháp luật gọi chủ thể quan hệ pháp Luật 2) NỘI DUNG CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT Bao gồm quyền Pháp Lý chủ thể nghĩa vụ pháp lý bên tham gia quan hệ Pháp Luật 3) KHÁCH THỂ CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT Là lợi ích mà bên tham gia quan hệ pháp luật mong muốn đạt : lợi ích vật chất, tinh thần, Vai trò : Khách thể yếu tố thúc đẩy chủ thề tham gia quan hệ pháp luật  Phân biệt Nghĩa vụ pháp Lý hành vi pháp Lý ??  Phân biệt lức Pháp luật với nội dung quan hệ pháp luật ?? 17- Khách thể của quan hệ pháp luật gì? Vai trò của khách thể quan hệ pháp luật - KHÁCH THỂ CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT Là lợi ích mà bên tham gia quan hệ pháp luật mong muốn đạt : lợi ích vật chất, tinh thần, Vai trò : Khách thể yếu tố thúc đẩy chủ thề tham gia quan hệ pháp luật 18- Sự kiện pháp lý gì? Phân loại kiện pháp lý; xác định vai trò kiện pháp lý quan hệ pháp luật - -   Khái niệm : kiện pháp lý điều kiện, hồn cảnh, tình đời sống thực tế mà xuất hay chúng quy phạm pháp luật gắn với phát sinh – thay đổi hay chấm dứt quan hệ pháp luật Đặc điểm : + điều kiện, hoàn cảnh, tình thực tế + Được pháp luật gắn với phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật + Tính Có trước so với quan hệ pháp luật Phân loại : Theo tác dụng : + Sự kiện pháp lý làm xuất quan hệ pháp luật VD : hành vi nộp đơn khiếu nại + Sự kiện pháp lý làm thay đổi quan hệ pháp luật VD : yêu cầu chuyển hợp đồng thuê hàng hóa thành hợp đồng mua bán + Sự kiện pháp lý làm chấm dứt quan hệ pháp luật VD : kiện chết làm chấm dứt quan hệ hôn nhân Theo tính chất ý chí : + Sự biến pháp lý  - + Hành vi pháp lý Theo mức độ phức tạp : + Sự kiện pháp lý giản đơn + kiện pháp lý phức tạp Vai trò kiện pháp lý : + cầu nối quy phạm pháp luật quan hệ pháp luật + kiện pháp lý ảnh hưởng đến việc xác định loại quan hệ pháp luật + Ảnh hưởng đến nội dung, tính chất quan hệ pháp luật + Sự kiện pháp lý có liên hệ mật thiết với phần giả định quy phạm pháp luật 19- Thực hiện pháp luật gì? Nêu hình thức thực hiện pháp luật - Thực hiên Pháp Luật : hành vi hợp pháp chủ thể tham gia vào quan hệ xã hội quy định Pháp Luật điều chỉnh Hành vi hợp pháp hành vi phù hợp với quy định Pháp Luật, hiểu hành vi làm theo mà Pháp Luật quy định Có hình thức thực pháp Luật : Tuân theo Pháp Luật : chủ thể kiềm chế mình, khơng thực điều Pháp Luật cấm Hảnh vi tuân theo Pháp Luật thực dạng không hành động Thi hành pháp luật : Chủ thể hành vi tích cực thực điều pháp luật yêu cầu Hành vi thi hành pháp luật thực dạng hành động Sử dụng pháp luật : chủ thể thực cách thức xử mà pháp luật cho phép Hành vi sử dụng pháp luật thực dạng hành động không hành động Áp dụng pháp luật : hình thức thực pháp luật Trong Nhà nước, thơng qua quan cán nhà nước có thẩm quyền tồ chức xã hội Nhà nước trao quyền, tổ chức cho chủ thể thực quyền nghĩa vụ pháp luật quy định, thay đổi, đình chỉ, chấm dứt quan hệ pháp luật 20- Nêu trường hợp cần Áp dụng pháp luật; Nêu khái niệm phân tích đặc điểm của ADPL -  Các trường hợp cần áp dụng pháp luật : + Khi cần áp dụng biện pháp cưỡng chế Nhà nước chủ thể có hành vi vi phạm pháp luật + Khi quyền nghĩa vụ chủ thể phát sinh, thay đổi, chấm dứt thiếu can thiệp nhà nước + có tranh chấp mà chủ thể khơng thể tự giải mà yêu cầu nhà nước can thiệp + Khi nhà nước cần phải tham gia để kiểm tra, giám sát bên tham gia quan hệ pháp luật để xác nhận tồn hay không tồn kiện thực tế  Đặc điểm áp dụng pháp luật Mang tính tổ chức, thể quyền lực nhà nước Có hình thức, thủ tục chặt chẽ (Bằng văn áp dụng pháp luật) Mang tính cá biệt, cụ thể Có tính sáng tạo  Áp dụng pháp luật hoạt động mang tính tổ chức, thể quyền lực Nhà nước, quan nhà nước có thẩm quyền thực (hoặc tổ chức trao quyền) nhằm áp dụng quy phạm pháp luật vào trường hợp cụ thể 21- Phân tích giai đoạn của trình áp dụng pháp luật -  giai đoạn trình áp dụng pháp luật Phân tích, làm sáng tỏ tình tiết vụ việc cần áp dụng pháp luật đặc trưng pháp lý chúng Lựa chọn quy phạm pháp luật cần áp dụng làm sáng tỏ nội dung, ý nghĩa quy phạm pháp luật Ban hành văn áp dụng pháp luật Tồ chức thực văn áp dụng pháp luật 22- Áp dụng PL tương tự gì? Nêu hình thức áp dụng PL tương tự So sánh Áp dụng PL tương tự với tiền lệ pháp  Áp dụng pháp luật tương tự : việc áp dụng pháp luật tương tự nhằm khắc phục kịp thời “lỗ hổng’ pháp luật  Điều kiện áp dụng pháp luật tương tự : - Điều kiện chung : + Vụ việc xem xét có liên quan đến quyền, lợi ích nhà nước, Xã hội, cá nhân, đòi hỏi nhà nước phải xem xét giải + Phải chứng minh cách chắn vụ việc cần xem xét giải khơng có quy phạm pháp luật trực tiếp điều chỉnh - Điều kiện riêng : + Đối với áp dụng quy phạm pháp luật tương tự : phải xác định chưa có quy phạm trực tiếp điều chỉnh tương tự quan hệ + Đối với áp dụng tương tự pháp luật : phải xác định khơng có quy phạm điều chỉnh vụ việc tương tự(khơng thể giải vụ việc theo nguyên tắc tương tự quy phạm pháp luật) Phải xác định giải thích sở áp dụng (nguyên tắc) Cách thức áp dụng pháp luật tương tự :  Áp dụng quy phạm pháp luật tương tự: chọn quy phạm có hiệu lực pháp lý để giải vụ việc cụ thể nảy sinh chưa dự kiến trước có dấu hiệu tương tự với vụ việc khác quy phạm pháp luật trực tiếp điều chỉnh  Áp dụng tương tự pháp luật : việc sừ dụng nguyên tắc pháp lý dựa vào ý thức pháp luật để giải vụ việc cụ thể mà chưa có quy phạm pháp luật trực tiếp điều chỉnh áp dụng tương tự quy phạm pháp luật So sánh áp dụng PL tương tự & Tiến lệ Pháp :  Giống : - Cả hai ma phương thức dùng quy phạm áp dụng cho trường hợp khác pháp luật điều chỉnh  Khác Nhau : - Áp dụng pháp luật tương tự trường hợp áp dụng pháp luật mà khơng có quy phạm pháp luật trực tiếp điều chỉnh quan hệ đó, người ta viện dẫn quy phạm pháp luật khác có tính chất tương tự, gần giống với - quan hệ cần áp dụng để áp dụng vào, điều có ý nghĩa để lấp chỗ trống pháp luật mà nhà làm luật chưa dự liệu áp dụng nhiều lĩnh vực dân sự, ko cho áp dụng lĩnh vực hình Tiền lệ pháp hình thức nguồn pháp luật bên cạnh pháp luật thành văn Tiền lệ pháp ta thường hiểu sử dụng án lệ, vụ việc đc nhà nước giải từ trước, áp dụng vào vụ việc sau có tính chất tương tự, có nhiều luật nước âu mỹ thường thấy tiền lệ pháp bao gồm nhiêu lĩnh vực, dân sự, hình để giải nhanh chóng, cách thống nhất, ko thiên vị cảm tính với vụ án giống Trên ta thấy khác khái niệm này, bên nguồn bên hình thức áp dụng, chúng có chức ý nghĩa khác 23-Phân tích dấu hiệu của vi phạm pháp luật nêu khái niệm vi phạm pháp luật 1) KHÁI NIỆM : vi phạm pháp luật hành vi (hành động hay không hành động) trái pháp luật, có lỗi, chủ thể có lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại đe dọa xâm hại quan hệ xã hội pháp luật bảo vệ 2) Dấu hiệu vi phạm : - Là hành vi xác định người; - Trái pháp luật; - Có lỗi; - Do chủ thể có lực trách nhiệm pháp lý thực  Vi pham pháp luật có loại : a) VP có cấu thành vật chất : phải có thiệt hải xảy thực tế : Vật chất – tinh thần b) Vp có cấu thành hình thức : chưa có thiệt hại xảy thực tế, có nguy xảy thiệt hại 24-Nêu phân tích yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật 1) Mặt khách quan vi phạm pháp luật : biểu bên vi phạm pháp luật mà người nhận thức trực quan sinh động  Biểu : - Hành vi trái pháp luật : hành động hay không hành động - Sự thiệt hại xã hội : tổn thất thực tế mặt vật chất – tinh thần - Mối quan hệ nhân – Hành vi trái pháp luật thiệt hai cho xã hội : hành vi trái pháp luật đóng vai trò ngun nhân trực tiếp, thiệt hại đóng vai trò kết tất yếu - Ngồi yếu tố đó, có yếu tố khác thuộc mặt khách quan vi phạm pháp luật : công công thực vi phạm (dao, súng ), thời gian, địa điểm thực hành vi vi phạm, 2) Mặt chủ quan vi phạm pháp luật : trạng thái tâm lý bên chủ thể vi phạm pháp luật  Biểu - Lỗi : trạng thái tâm lý phản ánh thái độ tiêu cực chủ thể hành vi trái pháp luật hậu hành vi gây - Động : thúc đẩy chủ thực hành vi vi phạm pháp luật - Mục đích : kết cuối mà suy nghĩ chủ thể muốn đạt thực hành vi vi phạm pháp luật  Yếu tố lỗi quan trọng nhất, không chứng minh yếu tố lỗi, kết luận vi phạm pháp luật 3) Mặt chủ thể : cá nhân, tổ chức có lực trách nhiệm pháp lý  Năng lực trách nhiệm pháp lý : khả chủ thể tự chịu trách nhiệm hành vi trước nhà nước  Chủ thề vi phạm pháp luật khác thùy theo loại vi phạm pháp luật 4) Mặt khách thể : - Là quan hệ xã hội (vd: quan hệ sỡ hữu, quan hệ nhân thân, ) pháp luật bảo vệ bị hành vi vi phạm pháp luật xâm hại tới Tính chất khách thề bị xâm hại phản ánh mức độ nguy hiểm hành vi vi phạm pháp luật 25- Nêu sự khác giữa loại lỗi - Lỗi : trạng thái tâm lý phản ánh thái độ tiêu cực chủ thể hành vi trái pháp luật hậu hành vi gây Có cac1c hình thức sau : + Lỗi cố ý trực tiếp : chủ thể vi phạm pháp luật nhận thực hành vi nguy hiểm cho xã hội, thấy trước thiệt hại cho xã hội hành vi gây mong muốn hậu xảy (Lý trí : nhận thức trước hậu quả; Ý chí : mong muốn xảy ra) + Lỗi cố ý gián tiếp : chủ thể vi phạm pháp luật nhận thức hành vi nguy hiểm cho xã hội, thấy trước thiệt hại cho xã hội hành vi minh gây ra, khơng “mong muốn” có ý thức để mặc cho hậu xảy (Lý trí : nhận thức trước hậu xảy ra; Ý chí : không mong muốn để mặc hậu xảy ra) + Vơ ý q tự tin : chủ thể vi phạm nhận thấy trước hậu thiệt hại cho xã hội hành vi gây Nhưng (hy vọng) tin tưởng hậu khơng xảy ngăn chặn (Lý trí : nhận thức trước hậu xảy ra; Ý chí : khơng mong muốn tin hậu không xảy chuẩn bị sẵn phương án để không xảy hậu quả) + Vô ý cẩu thả : chủ thể vi phạm (khinh suất) cẩu thả nên không nhận thấy trước thiệt hại cho xã hội hành vi gây ra, cần phải thấy trước hậu (Lý trí : khơng nhận thức trước hậu xảy ra, khơng nhìn thấy trước hậu hành vi dây ra) 26-Trách nhiệm pháp lý gì? Phân tích đặc điểm của trách nhiệm pháp lý 1) KHÁI NIỆM : trách nhiệm pháp lý loại quan hệ pháp luật đặc biệt nhà nước (thông qua nhà chức trách, quan nhà nước có thẩm quyền) chủ thể vi phạm pháp luật, đó, Nhà nước có quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế có tính chất trừng phạt quy định chế tài quy phạm pháp luật chủ thể vi phạm chủ thể có nghĩa vụ phải gánh chịu hậu bất lợi hành vi gây 2) Đặc điểm trách nhiệm pháp lý : - Cơ sở thực tế trách nhiệm pháp lý vi phạm pháp luật - Cơ sở pháp lý trách nhiệm pháp lý văn áp dụng pháp luật có hiệu lực quan nhà nước có thẩm quyền - Trách nhiệm pháp lý liên quan mật thiết đến cưỡng chế nhà nước 27-Phân biệt khái niệm: cưỡng chế nhà nước, chế tài, trách nhiệm pháp lý Chế Tài: phận QPPL, nêu lên biện pháp tác động mà nhà nước dự kiến áp dụng cá nhân hay tổ chức không thực mệnh lệnh Nhà Nước nêu phận Quy Định quy phạm pháp luật Cưỡng chế nhà nước : công cụ chế tài, mang tính chất trừng phạt chủ thể Trách nhiệm pháp lý : loại quan hệ pháp luật đặc biệt nhà nước (thông qua nhà chức trách, quan nhà nước có thẩm quyền) chủ thể vi phạm pháp luật, đó, Nhà nước có quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế có tính chất trừng phạt quy định chế tài quy phạm pháp luật chủ thể vi phạm chủ thể có nghĩa vụ phải gánh chịu hậu bất lợi hành vi gây 28-Nêu khái niệm ý thức pháp luật biện pháp nâng cao ý thức pháp luật Ý Thức Pháp luật : tổng thể học thuyết, tư tưởng, quan điểm, quan niệm thể mối quan hệ người Pháp Luật hành, pháp luật qua pháp luật cần phải có, thể đánh giá người tính hợp pháp hay không hợp pháp hành vi xử người tổ chức hoạt động quan nhà nước, tổ chức trị - xã hội công dân  Các biện pháp nâng cao ý thức pháp luật : - Tăng cường cơng thơng tin, tun truyền, giải thích pháp luật - Đưa việc giảng dây pháp luật vào hệ thống trường học - Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng cán thực pháp luật - Mở rộng dân chủ, công khai tạo điều kiện cho nhân dân tham gia cách đông đảo vào hoạt động xây dựng Pháp Luật - Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật - Kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, văn hóa, nâng cao trình độ chung nhân dân - Tăng cường lãnh đạo Đảng 29-Pháp chế gì? Trình bày mới quan hệ giữa pháp luật pháp chế.(Đọc hiểu) - Pháp chế chế độ đặc biệt đời sống trị - xã hội, đó, quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, nhân viên nhà nước, nhân viên tổ chức xã hội, công dân phải tuân thủ theo Pháp luật cách triệt để, nghiêm chỉnh xác Mối quan hệ Pháp Luật pháp chế ??? 30-Nêu nguyên tắc của pháp chế điều kiện bảo đảm pháp chế.(đọc hiểu) - Tơn trọng tính tối cao Hiến Pháp Luật Đảm bảo tính thống Pháp chế quy mơ tồn quốc Các quan xây dựng Pháp Luật, tổ chức thực Pháp Luật, bảo vệ Pháp Luật phải hoạt động cách tích cực, chủ động co hiệu - Không Tách rời Pháp Chế với Văn Hóa Văn hóa Pháp Lý PHẦN CHUẨN BỊ CHO CÂU HỎI TỰ LUẬN 1/ Nhận xét hình thức tiền lệ pháp so sánh với áp dụng pháp luật tương tự 2/ Trình bày mối quan hệ PL Chính trị; PL Kinh tế; PL Đạo đức 3/ Tìm hiểu tính phù hợp pháp luật( tiêu chuẩn đánh giá hệ thống pháp luật) 4/ Vấn đề ý thức pháp luật công chức, viên chức nước ta (Thực tiễn; ưu điểm, hạn chế; yêu cầu; biện pháp nâng cao ý thức pháp luật) HẾT Chúc bạn ôn tập tốt thi hết môn đạt kết quả cao nhất! ... họ vào điều kiện, hồn cảnh Pháp luật dự liệu 2) TÍNH XÁC ĐỊNH CHẶT CHẼ VỀ HÌNH THỨC - Nội dung Pháp Luật thể hình thức xác định : tập quán pháp, tiền lệ pháp, văn Pháp Luật - Nội dung pháp luật. .. pháp Luật 2) CÁC HÌNH THỨC PHÁP LUẬT CƠ BẢN  Tập Quán Pháp : - Tập quán pháp hình thức mà nhà nước thừa nhận số tập quán lưu truyền Xã Hội nâng chúng lên thành pháp Luật - Sự khác tập quán tập. .. quan hệ pháp luật tham gia vào quan hệ pháp luật gọi chủ thể quan hệ pháp Luật 2) NỘI DUNG CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT Bao gồm quyền Pháp Lý chủ thể nghĩa vụ pháp lý bên tham gia quan hệ Pháp Luật 3)
- Xem thêm -

Xem thêm: Nội dung ôn tập Và Đáp Án Lý Luận Pháp Luật, Nội dung ôn tập Và Đáp Án Lý Luận Pháp Luật

Từ khóa liên quan