Ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần địa lý kinh tế xã hội đại cương

24 86 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 09:38

Học phần Địa lý kinh tế, xã hội đại cương (1) được giảng dạy cho các khối lớp CĐSP Địa lý năm thứ nhất. Việc sử dụng bộ đề thi trắc nghiệm khách quan rất phù hợp cho các khối lớp có số lượng sinh viên quá đông như hiện nay. Ngoài ra, với số lượng câu hỏi hợp lý, các mức độ khác nhau, còn tạo điều kiện thuận lợi cho ra nhiều bộ đề, sử dụng trong nhiều năm, giảng viên chấm bài nhanh, công bằng, vô tư, chính xác. Bên cạnh đó, học phần Địa lý kinh tế, xã hội đại cương (1) trang bị các kiến thức cơ bản, hiện đại, hình thành các khái niệm về địa lý kinh tế, xã hội, các nội dung có sự liên hệ với nhau rất chặt chẽ. A PHẦN CHUNG Lý sử dụng câu hỏi TNKQ học phần: Kiểm tra đánh giá công cụ đắc lực tạo điều kiện để phân hố trình độ sinh viên, mà giúp giảng viên có sở để điều chỉnh, hồn thiện hoạt động giảng dạy Tuy nhiên, hình thức kiểm tra, đánh giá có ưu, nhược điểm khác Vì vậy, cần nghiên cứu để chọn lựa để đa dạng hình thức kiểm tra, đánh giá cho phù hợp với xu dạy học theo tín q trình dạy học Về nguyên tắc, nội dung cần kiểm tra viết câu hỏi trắc nghiệm khách quan Tuy nhiên, đặc thù mơn học mà lựa chọn để sử dụng hình thức kiểm tra đánh giá nào, đối tượng phù hợp Học phần Địa lý kinh tế, xã hội đại cương (1) giảng dạy cho khối lớp CĐSP Địa lý năm thứ Việc sử dụng đề thi trắc nghiệm khách quan phù hợp cho khối lớp có số lượng sinh viên q đơng Ngồi ra, với số lượng câu hỏi hợp lý, mức độ khác nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều đề, sử dụng nhiều năm, giảng viên chấm nhanh, cơng bằng, vơ tư, xác Bên cạnh đó, học phần Địa lý kinh tế, xã hội đại cương (1) trang bị kiến thức bản, đại, hình thành khái niệm địa lý kinh tế, xã hội, nội dung có liên hệ với chặt chẽ Do đó, việc sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra khối lượng kiến thức, rèn luyện kỹ cách đầy đủ tồn chương trình, nhằm làm giảm thiểu tình trạng học tủ, học vẹt sinh viên Phạm vi triển khai áp dụng Sử dụng thi kết thúc học kỳ cho lớp CĐSP Địa lý, ngồi sử dụng làm tư liệu tham khảo cho giáo viên Địa lý cấp Mô tả đề hướng sử dụng: - Số lượng câu hỏi: 120 câu - Cơ sở quan trọng để xây dựng thiết kế hệ thống câu hỏi mục tiêu kiến thức kỹ học phần, mục tiêu cụ thể chương nội dung học phần Địa lý kinh tế, xã hội đại cương (1), số lượng câu hỏi tỉ lệ thuận với số tiết học phần - Các câu hỏi cấu trúc theo chương nội dung học phần, có đáp án kèm theo, đáp án phương án lựa chọn đầu tiên, có dấu $ - Trong chương nội dung, trước hết xây dựng ma trận kiến thức - Trong chương nội dung có mức độ tư - Có thể sử dụng phần mềm trắc nghiệm Emp Test , …để làm đề xáo đề - Hàng năm cập nhật, bổ sung thêm Kết sản phẩm - Bộ đề 120 câu - Đĩa CD Đánh giá lợi ích đạt - Đổi phương pháp kiểm tra, đánh giá cho sinh viên Tài liệu tham khảo 6.1 Lâm Quang Thiệp, Lý thuyết thực hành đo lường đánh giá giáo dục, Hà Nội, 2007 6.2 Dương Thiệu Tống, Trắc nghiệm đo lường thành học tập, 1995 6.3 Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên), Giáo trình Địa lý kinh tế, xã hội đại cương, Bộ GD ĐT, 2005 6.4 Lê Thông, Địa lý kinh tế, xã hội Việt Nam, 2001 6.5 Trang Web Bộ GD ĐT : Đề thi 6.6 Trang Web: Số liệu thống kê 6.7 Đề cương chi tiết học phần II PHẦN HỆ THỐNG CÂU HỎI Chương 1: Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu (4 tiết) Mục tiêu: - Sinh viên cần phải nắm vững kiến thức chung đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Địa lý kinh tế, xã hội Ma trận: Các mức độ trí kỹ Nội dung Đối tượng, nhiệm vụ, Nhớ kiến thức Thông hiểu Vận dụng/ kỹ (1) (2) (3) phương pháp nghiên cứu Tổng số câu 12 Câu hỏi Các mức độ 1/ Đối tượng nghiên cứu địa lý kinh tế, xã hội là: $ Các quy luật phân bố sản xuất tổ chức lãnh thổ đời sống xã hội vùng lãnh thổ # Sự phân bố địa lý sản xuất vùng lãnh thổ # Sự phân bố hoạt động kinh tế không gian cho trước # Bộ phận xã hội người hoạt động kinh tế họ môi trường địa lý 2/ Nghiên cứu Địa lý kinh tế, xã hội theo quan niệm đắn nghiên cứu: $ Các quy luật phân bố sản xuất tổ chức lãnh thổ đời sống xã hội vùng lãnh thổ # Sự phân bố địa lý sản xuất vùng lãnh thổ # Sự phân bố hoạt động kinh tế không gian cho trước # Bộ phận xã hội người hoạt động kinh tế họ môi trường địa lý 3/ Sử dụng quan điểm phát triển bền vững nghiên cứu Địa lý kinh tế, xã hội nhằm mục tiêu: $ Đảm bảo cho phát triển hợp lý ba mặt: kinh tế, xã hội môi trường # Đảm bảo cho phát triển tăng trưởng kinh tế nhanh thu lợi nhuận cao # Đảm bảo cho phát triển mối quan hệ khứ, tương lai # Đảm bảo cho phát triển mối quan hệ tổng hợp tượng Địa lý kinh tế, xã hội 4/ Sử dụng quan điểm kinh tế nghiên cứu Địa lý kinh tế, xã hội nhằm mục tiêu: $ Đảm bảo cho phát triển tăng trưởng kinh tế nhanh thu lợi nhuận cao # Đảm bảo cho phát triển hợp lý mặt: kinh tế, xã hội môi trường # Đảm bảo cho phát triển mối quan hệ khứ, tương lai # Đảm bảo cho phát triển mối quan hệ tổng hợp tượng Địa lý kinh tế, xã hội 5/Sử dụng quan điểm lịch sử nghiên cứu Địa lý kinh tế, xã hội nhằm mục tiêu: $ Đảm bảo cho phát triển mối quan hệ khứ, tương lai # Đảm bảo cho phát triển hợp lý mặt: kinh tế, xã hội môi trường # Đảm bảo cho phát triển tăng trưởng kinh tế nhanh thu lợi nhuận cao # Đảm bảo cho phát triển mối quan hệ tổng hợp tượng Địa lý kinh tế, xã hội (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 6/ Các hoạt động phương pháp thu thập số liệu nghiên cứu Địa lý kinh tế, xã hội là: $ Tích lũy tài liệu dạng thơng tin quan lưu trữ # Phân tích, tổng hợp, so sánh tài liệu có # Thu thập hệ thống thông tin qua bảng hỏi # Xử lý tài liệu thu thập 7/ Các hoạt động phương pháp xã hội học nghiên cứu Địa lý kinh tế, xã hội là: $ Thu thập hệ thống thông tin qua bảng hỏi # Tích lũy tài liệu dạng thơng tin quan lưu trữ # Phân tích, tổng hợp, so sánh tài liệu có # Xử lý tài liệu thu thập 8/ Các hoạt động phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh nghiên cứu Địa lý kinh tế, xã hội là: $ Xử lý tài liệu thu thập # Tích lũy tài liệu dạng thơng tin quan lưu trữ # Điều tra thông tin cách cập nhật # Thu thập hệ thống thông tin qua bảng hỏi 9/ Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu Địa lý kinh tể xã hội là: $ Nghiên cứu phân công lao động theo lãnh thổ # Nghiên cứu phân công lao động theo ngành # Nghiên cứu địa lý dân cư # Giáo dục đào tạo địa lý 10/ Vì phải sử dụng phương pháp thu thập tư liệu nghiên cứu Địa lý kinh tể xã hội? $ Vì nhằm kế thừa tích luỹ thành tựu có # Vì nguồn tài liệu kinh tế xã hội đa dạng phong phú # Vì nguồn tài liệu lưu trữ nhiều quan # Vì nguồn tài liệu kinh tế, xã hội hay thay đổi theo thời gian 11/ Vì phải sử dụng phương pháp xã hội học nghiên cứu Địa lý kinh tế, xã hội? $ Vì cần tư liệu thu thập có độ tin cậy cập nhật # Vì nguồc tài liệu kinh tế vã xã hội đa dạng phong phú # Vì nguồn tài liệu lưu trữ nhiều quan # Vì nguồn tài liệu Kinh tế xã hội hay thay đổi theo thời gian 12/ Vì phải sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh nghiên cứu Địa lý kinh tế, xã hội? $ Vì nhiều tư liệu cần xử lý phù hợp với yêu cầu nghiên cứu # Vì nguồn tài liệu kinh tế xã hội đa dạng phong phú # Vì nguồn tài liệu lưu trữ nhiều quan # Vì nguồn tài liệu kinh tế xã hội hay thay đổi theo thời gian (2) (2) (2) (2) Chương 2: Môi trường, tài nguyên sản xuất xã hội (10 tiết: 7,3) - Mục tiêu: - SV cần nắm vững khái niệm bản, quan điểm, quy luật Địa lý tranh chung môi trường, khai thác sử dụng tài nguyên - SV cần có kỹ vận dụng liên hệ thực tế - Ma trận: Các mức độ trí kỹ Nội dung Nhớ kiến thức Thông hiểu Vận dụng/ kỹ Tổng số câu 2.1 Môi trường, tài nguyên sản xuất xã hội 20 20 40 Câu hỏi Các mức độ 1/ Yếu tố sau thuộc môi trường tự nhiên? $ Rừng nguyên sinh # Rừng trồng # Đồn điền # Trang trại 2/ Yếu tố sau thuộc mơi trường địa lý? $ Kênh đào # Cơng trình nhà # Đường sá # Cột điện (2) 3/ Mơi trường địa lý có khác biệt lớn với môi trường tự nhiên điểm nào? (2) $ Tốc độ biến đổi # Thành phần vật chất # Giới hạn phạm vi # Quy luật phát triển 4/ Quan điểm vật lịch sử mối quan hệ mơi trường Địa lý xã hội lồi người cho rằng: $ Mơi trường có mối quan hệ biện chứng với phát triển xã hội # Môi trường khơng có ảnh hưởng đến phát triển # Mơi trường có ý nghĩa định phát triển xã hội # Mơi trường có vai trò quan trọng phát triển xã hội 5/ Quan niệm định luận Địa lý mối quan hệ môi trường Địa lý xã hội lồi người cho rằng: $ Mơi trường có ý nghĩa định phát triển xã hội # Mơi trường có mối quan hệ biện chứng với phát triển xã hội (2) (1) (1) (2) # Mơi trường khơng có ảnh hưởng đến phát triển xã hội # Mơi trường có vai trò quan trọng đến phát triển xã hội 6/Hậu trình "xâm thực đất" giới làm: $ Mất tầng đất dinh dưỡng bề mặt # Tầng đất mặt bị mặn hóa phèn hóa # Tầng đất mặt bị nhiễm bẫn # Tầng đất mặt bị khô hạn, thiếu ẩm 7/ Vai trò mơi trường Địa lý phát triển xã hội loài người là: $ Điều kiện thường xuyên cần thiết # Có ý nghĩa định đến phát triển # Khơng có vai trò quan trọng # Tuỳ thuộc vào giai đoạn phát triển 8/ Thuyết "khả năng" mối quan hệ môi trường Địa lý xã hội lồi người cho rằng: $ Mơi trường có ảnh hưởng đến phát triển xã hội # Mơi trường có mối quan hệ biện chứng với phát triển xã hội # Mơi trường khơng có ảnh hưởng đến phát triển xã hội # Mơi trường có ý nghĩa định phát triển xã hội 9/ Nguyên nhân dẫn đến trình "xâm thực đất" giới do: $ Nước chảy gió thổi # Chặt phá rừng để mở rộng đất nông nghiệp # Thâm canh mức # Chăn thả gia súc bừa bãi 10/ Rừng đặc dụng loại rừng sử dụng cho mục đích: $ Bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa # Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, bảo vệ môi trường sinh thái # Sản xuất lọai lâm sản phục vụ nhu cầu # Phục vụ nhu cầu giải trí, du lịch 11/Trong q trình phát triển cơng nghiệp, nguồn tài nguyên khoáng sản cần phải sử dụng theo hướng: $ Sử dụng tiết kiệm sản xuất vật liệu thay # Sử dụng tiết kiệm tái sử dụng # Sử dụng đôi với bảo vệ, tái tạo # Sử dụng hợp lý tái sử dụng 12/ Nguyên nhân vấn đề môi trường nước kinh tế phát triển xuất phát từ: $ Q trình phát triển cơng nghiệp thị hóa # Sự bùng nổ dân số # Sự khai thác mức nguồn tài nguyên # Sự phát triển nông nghiệp hàng hóa 13/ Hoạt động nơng nghiệp làm gia tăng nhiều đến diện tích hoang mạc giới? $ Chăn thả gia súc theo hình thức du mục (1) (1) (2) (1) (2) (2) (2) (1) (2) # Chặt rừng để lấy đất canh tác # Thâm canh mức # Bón nhiều phân hóa học 14/ Dự trữ nguồn tài nguyên nước giới tập trung nhiều khu vực sau đây? $ Băng hà vĩnh cữu # Nước ngầm # Sông ngòi # Ao hồ 15Bản chất địa lý trình sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên giới trình: $ Làm biến đổi chu trình vật chất lượng tự nhiên # Khai thác nguồn tài nguyên phục vụ cho mục đích kinh tế # Làm cạn kiệt nguồn tài nguyên # Làm ô nhiễm môi trường 16/ Ở nước kinh tế phát triển, nguồn lượng sử dụng lớn cấu loại lượng là: $ Dầu mỏ # Than đá # Khí đốt # Năng lượng hạt nhân 17/ Trên toàn giới, nguồn nước chiếm tỷ lệ lớn sử dụng vào mục đích: $ Sản xuất nơng nghiệp # Sản xuất cơng nghiệp # Sinh hoạt # Các mục đích khác 18/ Sự thay đổi cấu sử dụng nguồn lượng giới theo hướng: $ Giảm dần nguồn than đá, tăng nhanh dầu mỏ, thuỷ điện điện nguyên tử # Tăng nhanh nguồn thuỷ điện, than đá, giảm dần dầu mỏ điện nguyên tử # Giảm dần nguồn than đá, dầu mỏ điện nguyên tử, tăng nhanh thuỷ điện # Giảm nhanh nguồn than đá, thuỷ điện, tăng dần dầu mỏ điện ngun tử 19/ Trong q trình phát triển cơng nghiệp, tài nguyên rừng cần phải sử dụng theo hướng: $ Sử dụng đôi với bảo vệ, tái tạo # Sử dụng tiết kiệm tái sử dụng # Sử dụng tiết kiệm sản xuất vật liệu thay # Sử dụng hợp lý tái sử dụng 20/ Mơi trường Địa lý có tất chức nào? $ Là không gian sống, cung cấp nguyên nhiên liệu, lưu trữ thông tin, chứa chất phế thải người # Cung cấp tài nguyên, nhiên liệu, lượng cho hoạt động (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) sống sản xuất # Khơng gian để xã hội lồi người tồn phát triển # Là nơi chứa chất thải người tạo hoạt động sống sản xuất 21/ Nguyên nhân vấn đề môi trường nước kinh tế phát triển xuất phát từ: $ Sự bùng nổ dân số # Q trình phát triển cơng nghiệp thị hóa # Sự khai thác mức nguồn tài nguyên # Sự phát triển nông nghiệp hàng hóa 22/ “Hiệu ứng nhà kính" gây nên hậu sau đây? $ Sự nóng lên tồn cầu # Sự biến đổi khí hậu giới # Sự suy thối tầng ơzơn # Sự nhiễm mơi trường khơng khí 23/ Q trình thối hóa đất giới nguyên nhân nào? $ Hoạt động sản xuất sinh hoạt người # Hoạt động sản xuất công nghiệp nông nghiệp # Hoạt động sản xuất nông nghiệp # Sử dụng mức nguồn phân bón 24/ Nguồn lượng hạt nhân tiêu thụ lớn quốc gia nào? $ Hoa Kỳ # Liên bang Nga # Nhật # Trung Quốc 25/ Hướng sử dụng nguồn nước giới mở rộng sang khu vực: $ Nước ngầm # Nước đại dương # Băng hà # Hơi ẩm đất 26/Ở nước kinh tế phát triển, nguồn lượng sử dụng lớn cấu loại lượng là: $ Than đá # Dầu mỏ # Khí đốt # Năng lượng hạt nhân 27/Việc sử dụng nguồn phân bón hóa học mức tác động đến nguồn tài nguyên đất? $ Làm cho đất bị ô nhiễm # Làm cho tầng đất mặt bị mặn hóa phèn hóa # Làm dinh dưỡng cho tầng đất bề mặt # Làm cho tầng đất mặt bị khơ hạn, thiếu ẩm 28/Rừng phòng hộ loại rừng sử dụng cho mục đích: $ Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, bảo vệ môi trường sinh thái # Bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa 10 (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (2) # Sản xuất lọai lâm sản phục vụ nhu cầu # Phục vụ nhu cầu giải trí, du lịch 29/ Quốc gia có sản lượng thủy điện lớn giới là: $ Canada # Hoa Kỳ # Liên Bang Nga # Nhật Bản 30/ Trong q trình phát triển cơng nghiệp, nguồn tài nguyên nước cần phải sử dụng theo hướng: $ Sử dụng hợp lý tái sử dụng # Sử dụng đôi với bảo vệ # Sử dụng tiết kiệm thay # Sử dụng tiết kiệm bảo vệ 31/ Trong trình sử dụng, loại tài nguyên sau cần sử dụng tiết kiệm sản xuất vật liệu thay thế? $ Tài nguyên khoáng sản # Tài nguyên nước # Tài nguyên đất # Tài nguyên rừng 32/Hậu tượng "hoang mạc hóa" giới làm: $ Mở rộng diện tích khơ hạn làm thối hóa đất đai # Giảm diện tích đất nơng nghiệp bị thối hóa # Giảm diện tích đất nơng nghiệp bị khô hạn # Mở rộng vùng đất khô hạn hoang mạc 33/Nguyên nhân dẫn đến thiếu hụt nguồn tài nguyên nước nhiều vùng giới là: $ Sự phân bố không trái đất # Nhu cầu sử dụng lớn giới # Q trình sử dụng khơng hợp lý # Nguồn nước bị ô nhiễm 34/Hoạt động kinh tế nguyên nhân làm gia tăng "hiệu ứng nhà kính" giới nay? $ Sử dụng nguồn lượng truyền thống # Hoạt động sản xuất nông nghiệp # Chặt phá rừng bừa bãi # Khai thác khoáng sản mức 35/ Nguồn lượng nguồn lượng sau đây? $ Thủy năng, lượng gió, lượng mặt trời # Địa nhiệt, lượng mặt trời, lượng hạt nhân # Thủy năng, than đá, lượng gió # Năng lượng hạt nhân, dầu mỏ, khí đốt 36/Vai trò tổng hợp nguồn tài nguyên rừng người là: $ Cung cấp nguồn lâm sản bảo vệ môi trường # Cung cấp trữ lượng thực vật vô to lớn # Môi trường sống cho người 11 (2) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (1) # Cung cấp nguồn thức ăn 37/Nguồn lượng mặt trời chưa sử dụng phổ biến giới do: $ Giá thành điện mặt trời cao hiệu chuyển biến điện thấp # Nhiều nước chưa có nhu cầu sử dụng # Nhiều khu vực thiếu nguồn lượng từ mặt trời # Điều kiện kỹ thuật lắp đặt khó khăn 38/Chất thải cơng nghiệp ngun nhân làm suy giảm tầng Ozơn giới? $ CFC # CO # CH # SO2 39/ Chất thải công nghiệp chủ yếu sau nguyên nhân làm tăng cường "hiệu ứng nhà kính" giới? $ CO # CFC # CH # SO2, Nox 40/ Chất thải từ công nghiệp gây nên tượng "mưa axit" giới là: $ SO2, NOx # CFC # CH # CO Chương 3: Địa lý dân cư quần cư (13 tiết: 10,3) Mục tiêu: : - SV cần nắm vững khái niệm địa lý dân cư quần cư - SV cần nắm kỹ năng: phân tích, tính toán số liệu, vận dụng kiến thức kỹ để nhận xét vấn đề cụ thể kinh tế, xã hội Ma trận 12 Các mức độ trí kỹ Nội dung Địa lý dân cư quần cư Nhớ kiến thức Thông hiểu Vận dụng/ kỹ Tổng số câu 23 25 56 Câu hỏi Các mức độ 1/ Quy mô dân số tiêu nhằm xác định: $ Tổng số dân khu vực lãnh thổ thời điểm định # Sự chênh lệch dân số thời điểm đầu cuối thời kỳ # Số dân sinh đơn vị thời gian # Sự tập trung dân vùng lãnh thổ thời gian xác định 2/ Dân số giới trước kỷ XIX tăng chậm lại do: $ Tỷ lệ tử cao, tỷ lệ sinh thấp # Tỷ lệ tử thấp, tỷ lệ sinh cao # Tỷ lệ sinh cao, tỷ lệ tử cao # Tỷ lệ sinh thấp, tỷ lệ tử thấp 13 (1) (2) 3/ Dân số giới kỷ XX tăng nhanh do: $ Tỷ lệ tử thấp, tỷ lệ sinh cao # Tỷ lệ tử cao, tỷ lệ sinh thấp # Tỷ lệ sinh cao, tỷ lệ tử cao # Tỷ lệ sinh thấp, tỷ lệ tử thấp 4/ Từ năm 1950 đến nay, quy mơ dân số nhóm nước ngày tăng cấu dân số giới? $ Đang phát triển # Phát triển # Công nghiệp # Kém phát triển 5/ Tỷ suất tử thể mối tương quan số trẻ em bị chết tuổi so với số trẻ em sinh sống năm là: $ Tỷ suất tử vong trẻ em # Tỷ suất tử thô # Tỷ suất tử đặc thù # Tuổi thọ trung bình 6/ Tỷ suất tử thể mức tử nhóm dân cư riêng biệt là: $ Tỷ suất tử đặc thù # Tỷ suất tử thô # Tỷ suất tử vong trẻ em # Tuổi thọ trung bình 7/ Nguyên nhân làm cho tỷ suất tử giới có xu hướng giảm dần là: $ Trình độ y tế phát triển # Chiến tranh kết thúc # Tuổi thọ trung bình cao # Mức sống ngày cao 8/ Sự chênh lệch tỷ suất sinh nước phát triển phát triển nguyên nhân nào? $ Trình độ kinh tế, xã hội # Tâm lý xã hội # Phong tục tập quán # Chính sách dân số 9/ Dân số giới năm 2009 6.705 triệu người, tỷ suất sinh 21%o, tỷ suất tử 9%o, sau năm dân số giới tăng thêm người? $ 80,4 triệu người # 804 triệu người # 8,04 triệu người # 8040 triệu người 10/ Dân số giới đầu năm 2009 6.705 triệu người, tỷ suất sinh 21%o, tỷ suất tử 9%o,vậy cuối năm dân số giới người? $ 6785,4 triệu người # 6754,6 triệu người # 6945,7 triệu người # 7900,0 triệu người 14 (2) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) 11/ Sự biến động dân số quốc gia giới phụ thuộc vào: $ Gia tăng tự nhiên gia tăng học # Gia tăng tự nhiên # Tỷ suất di cư nhập cư # Tỷ suất sinh tỷ suất tử 12/Trong thập kỷ 80-90 dân số giới tăng nhanh, chủ yếu do: $ Tỷ suất gia tăng tự nhiên cao # Tuổi thọ người tăng cao # Chiến tranh giảm # Trình độ y tế phát triển 13/ Nguyên nhân làm cho tỷ lệ gia tăng tự nhiên giới có xu hướng giảm dần do: $ Tỷ suất sinh giảm tỷ suất tử giảm # Trình độ kinh tế, xã hội ngày cao # Ý thức vấn đề dân số cao # Chính sách dân số 14/ Sự gia tăng dân số không hợp lý nứơc phát triển gây hậu : $ Kinh tế, xã hội môi trường # Suy giảm kinh tế xã hội # Cạn kiệt tài nguyên ô nhiễm môi trường # Y tế - giáo dục - việc làm 15/ Tỷ số giới tính giới thấp tập trung nhóm nước nào? $ Nhóm thu nhập cao # Nhóm thu nhập thấp # Nhóm thu nhập trung bình # Tỷ số giới tính giới cao tập trung nhóm nước nào? $ Nhóm thu nhập thấp # Nhóm thu nhập thấp # Nhóm thu nhập trung bình # Nhóm thu nhập caoNhóm thu nhập thấp 16/ Mối tương quan thể tỷ số giới tính vùng lãnh thổ? $ Dân số nam 100 dân số nữ # Dân số nam 100 dân số # Dân số nữ 100 dân số # Tất mối quan hệ 17/ Tỷ số giới tính năm 2009 95,6% 106,6% theo thứ tự thuộc nhóm nước sau đây? $ Hoa Kỳ Trung Quốc # Trung Quốc Hoa Kỳ # Việt Nam Trung Quốc # Hoa Kỳ Nhật Bản 18/ Tỷ số giới tính năm 2009 87,8 % 106,6% theo thứ tự thuộc nhóm nước sau đây? 15 (1) (2) (1) (2) (2) (1) (2) (2) (2) (3) $ Nga Trung Quốc # Trung Quốc Hoa Kỳ # Việt Nam Trung Quốc # Nga Nhật Bản 19/ Tỷ số giới tính giới cao thuộc nước sau đây? $ Trung Quốc # Việt Nam # Hoa Kỳ # Nhật Bản 20/ Tỷ số giới tính giới năm 2005 101,3%, dân số nam 3126 triệu, dân số nữ là: $ 3086 triệu # 3570 triệu # 3076 triệu # 3077 triệu 21/ Tỷ số giới tính Việt Nam năm 2009 96,75%, dân số nữ 44 triệu, dân số nam là: $ 42,5 triệu # 425 triệu # 36,7 triệu # 37,7 triệu 22/ Quy mô dân số lớn giới tập trung khu vực nào? $ Châu Á # Châu Phi # Châu Mỹ # Châu Âu 23/ Tuổi thọ trung bình nước phát triển cao nước phát triển nguyên nhân nào? $ Tỷ lệ tử vong trẻ em nước phát triển thấp # Tỷ suất tử thô nước phát triển thấp # Cơ cấu dân số nước phát triển già # Cơ cấu dân số nước phát triển trẻ 24/ Hiện nay, nhóm nước có gia tăng dân số tự nhiên âm tập trung nhiều khu vực: $ Châu Âu # Bắc Mỹ # Châu Đại Dương # Châu Á - Thái Bình Dương 25/ Cơ cấu xã hội dân số bao gồm loại cấu: $ Theo lao động theo trình độ văn hóa # Theo độ tuổi theo giới tính # Theo dân tộc theo thành phần kinh tế # Theo độ tuổi theo lao động 26/ Cơ cấu dân số theo độ tuổi nước có "dân số trẻ" xếp theo tỷ lệ sau đây? $ Từ 0-14 tuổi > 35% 60 tuổi trở lên < 10% # Từ 0-14 tuổi < 25% 60 tuổi trở lên > 15% 16 (3) (3) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) # Từ 0-14 tuổi >25% 60 tuổi trở lên >10% # Từ 0-14 tuổi >35% 60 tuổi trở lên >15% 27/ Cơ cấu dân số theo độ tuổi nước có "dân số già" xếp theo tỷ lệ sau đây? $ Từ 0-14 tuổi < 25% 60 tuổi trở lên > 15% # Từ 0-14 tuổi > 35% 60 tuổi trở lên < 10% # Từ 0-14 tuổi > 35% 60 tuổi trở lên >10% # Từ 0-14 tuổi >10% 60 tuổi trở lên < 35% 28/ Nguồn lao động quốc gia bao gồm tất dân số: $ Hoạt động kinh tế không hoạt động kinh tế # Trên 15 tuổi có việc làm, học, nội trợ gia đình # Đang làm việc lứa tuổi # Đang làm việc lứa tuổi lao động 29/ Cơ cấu sinh học dân số bao gồm loại cấu: $ Theo độ tuổi theo giới tính # Theo lao động theo trình độ văn hóa # Theo dân tộc theo thành phần kinh tế # Theo độ tuổi theo lao động 30/ Sự gia tăng dân số nhanh nước phát triển gây nên hậu lớn kinh tế? $ Ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế # Ảnh hưởng đến thu nhập mức sống # Ảnh hưởng đến vấn đề việc làm # Gây cạn kiệt nguồn tài nguyên 31/ Sự gia tăng tự nhiên dân số không hợp lý nước phát triển ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội? $ Thiếu lao động đáp ứng cho phát triển # Tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm # Gây cạn kiệt tài nguyên # Gây ô nhiễm môi trường 32/ Cơ cấu dân số theo khu vực kinh tế năm 2008 theo thứ tự là: 2,5%, 21,0%, 76,5% thuộc nước sau đây? $ Hoa Kỳ # Trung Quốc # Việt Nam # Hàn Quốc 33/ Cơ cấu dân số theo khu vực kinh tế năm 2008 theo thứ tự : 62%, 15%, 23% thuộc nước sau đây? $ Ấn Độ # Trung Quốc # Nhật Bản # Singapo 34/ Nhóm nước sau giới có cấu dân số trẻ? $ Tây Á, Nam Á, Đông Nam Á, Châu Phi # Châu Á, Châu Âu # Châu Đại Dương, Châu Mỹ # Tây Âu, Bắc Mỹ 35/ Dân số hoạt động kinh tế quốc gia bao gồm tất dân 17 (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (2) (2) số: $ Trên 15 tuổi làm việc thất nghiệp tích cực tìm việc # Trên 15 tuổi có việc làm, học, nội trợ gia đình # Đang làm việc lứa tuổi # Đang làm việc lứa tuổi lao động 36/ Dân số không hoạt động kinh tế quốc gia bao gồm tất dân số: $ Trên 15 tuổi học, nội trợ, khơng có khả nhu cầu làm việc # Khơng có việc làm có nhu cầu làm việc # Ngồi độ tuổi lao động # Khơng có khả làm việc 37/ Dân số hoạt động khu vực kinh tế thứ ba tham gia vào hoạt động nào? $ Phục vụ nhu cầu cho sản xuất sinh hoạt # Khai thác trực tiếp nguồn tài nguyên thiên nhiên có sẵn # Chế biến sản phẩm từ tài nguyên thiên nhiên # Tất hoạt động trình sản xuất vật chất 38/ Dân số hoạt động khu vực kinh tế thứ hai bao gồm phận dân số tham gia vào hoạt động: $ Chế biến sản phẩm từ tài nguyên thiên nhiên # Khai thác trực tiếp nguồn tài nguyên thiên nhiên có sẵn # Phục vụ nhu cầu cho sản xuất sinh hoạt # Tất hoạt động trình sản xuất vật chất 39/ Dân số hoạt động khu vực kinh tế thứ bao gồm phận dân số tham gia vào hoạt động: $ Khai thác trực tiếp nguồn tài nguyên thiên nhiên có sẵn # Chế biến sản phẩm từ tài nguyên thiên nhiên # Phục vụ nhu cầu cho sản xuất sinh hoạt # Tất hoạt động trình sản xuất vật chất 40/ Trên giới nay, cấu lao động khu vực kinh tế thay đổi theo hướng: $ Giảm tỷ trọng khu vực 1, tăng tỷ trọng khu vực # Giảm tỷ trọng khu vực 3, tăng tỷ trọng khu vực # Giảm tỷ trọng khu vực 2, tăng tỷ trọng khu vực # Tăng tỷ trọng khu vực 3, giảm tỷ trọng khu vực 41/ Kiểu tháp dân số mở rộng phản ảnh tình trạng dân số nước là: $ Đang tăng nhanh # Có xu hướng giảm dần # Có xu hướng tăng chậm ổn định # Đang già 42/ Kiểu tháp dân số đáy rộng, đỉnh nhọn, cạnh thoải thể kiểu tháp nào? $ Kiểu mở rộng # Kiểu thu hẹp # Kiểu ổn định # Kiểu phát triển 18 (2) (1) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (1) 43/ Kiểu tháp dân số thu hẹp phản ảnh tình trạng dân số nước đó: $ Có xu hướng giảm dần # Đang tăng nhanh # Có xu hướng tăng chậm ổn định # Đang già 44/ Kiểu tháp dân số có đáy đỉnh thu hẹp, phình to tháp, thể kiểu tháp nào? $ Kiểu thu hẹp # Kiểu mở rộng # Kiểu ổn định # Kiểu phát triển 45/ Dân số giới năm 2009 6.705 triệu người, diện tích giới 135,6 triệu km2, mật độ dân số giới là: $ 49 người / km2 # 490 người / km2 # 4,9 người / km2 # 9,8 người / km2 46/ Dân số Châu Á năm 2008 4.052 triệu người, diện tích 31,764 triệu km2, mật độ dân số Châu Á là: $ 127 người / km2 # 1270 người / km2 # 12,7 người / km2 # 270 người / km2 47/ Các khu vực tập trung đông dân cư giới là: $ Cựu lục địa # Khu vực có độ cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần địa lý kinh tế xã hội đại cương, Ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần địa lý kinh tế xã hội đại cương

Từ khóa liên quan