D an mon hc theo nhom kt thuc

3 25 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 09:24

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ MÔN HỌC HỆ PHÂN TÁN CHO CAO HỌC I Các yêu cầu tổ chức thực nhóm Một nhóm khơng q học viên thức lớp Cao học Nhóm tự bình chọn nhóm trưởng (có thể thêm nhóm phó để làm dự bị cần thiết) Nhóm trưởng thay mặt nhóm chọn đề tài, khơng trùng Nhóm tổ chức thảo luận nhóm báo cáo kết nghiên cứu nhóm trước hội đồng chun mơn Nhóm trưởng hưởng 0.5 điểm so với thành viên khác nhóm, (nếu nhóm trưởng thực đầy đủ yêu cầu Quy định) II Nội dung cần hồn thành Nhóm tự xây dựng đề cương đồ án mơn học nhóm cách lơgic nhất, có phân tích rõ ràng, cụ thể cơng việc cho thành viên nhóm Bố cục đồ án bao gồm bìa, tên gọi đồ án, mục lục, lời mở đầu, chương I, chương II, chương III, kết luận, tài liệu tham khảo phụ lục (nếu có) Số lượng trang cho phần phải hợp lý, cân đối tổng số trang cho đồ án khoảng 35 (+/-5) trang giấy khổ A4 Ưu tiên đánh giá cao cho học viên tự đọc - hiểu tài liệu trình bày theo ý riêng III Thời gian phải hồn thành Sau hoàn tất tiểu luận cá nhân, tập, kiểm tra kỳ đồ án theo nhóm, lớp trưởng thu nhận tất ghi chung vào đĩa CD để chuyển cho GVHD bao gồm cứng đồ án môn học (thời gian chậm ngày / _/ _ Ngày bảo vệ kết thúc môn học / _/ _ Bên đĩa CD bao gồm thư mục : Canhan chứa thư mục với tên tên cá nhân học viên, chép tiểu luận vào Nhom: chứa thư mục có tên số thứ tự đề tài nhóm Thư mục chứa thư mục : Docs: Chứa tập tin báo cáo (MS Word & PP) Sources: Chứa tập tin nguồn Demo: Chứa tập tin biên dịch đóng gói (jar exe) IV Đánh giá kết qủa học viên Điểm học viên tính theo cơng thức : X1*hs1 + X2*hs2 + X3*hs3 đó, X1, X2 X3 điểm đạt đồ án, tiểu luận/bài tập/kiểm tra kỳ chuyên cần hs1, hs2 hs3 hệ số với giá trị tương ứng 0.6, 0.3 0.1 GỢI Ý VỀ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN MÔN HỌC (ĐỊNH HƯỚNG VÀO CÁC ỨNG DỤNG) Đề tài 01 Trên sở vấn đề nhân quán liệu hệ phân tán Hãy xây dựng chương trình/thuật tốn giám sát hoạt động (Monitoring) server đảm bảo yêu cầu Đề tài 02 Dựa giao dịch vấn đề quản lý giao dịch phân tán Hãy xây dựng chương trình đăng ký tour du lịch với server: lịch trình, phương tiện, khách sạn dịch vụ (tham khảo sách Nguyên lý hệ quản trị sở liệu phân tán) Đề tài 03 Xử lý hệ thống đặt chỗ phân tán với tình khơng chỗ trống máy bay (tham khảo sách Nguyên lý hệ quản trị sở liệu phân tán, tr.294) Đề tài 04 Dựa phương pháp dùng chung liệu hệ phân tán Xây dựng chương trình quản lý nhân thể việc truy cập vào CSDL dùng chung Đề tài 05 Cho hệ phân tán máy chủ, xây dựng giải pháp giải thuật đồng hóa tiến trình xử lý cố để đảm bảo tính gắn bó máy chủ Đề tài 06 Xây dựng chương trình/thuật tốn mơ mơ hình người sản xuất - người tiêu thụ hệ phân tán Đề tài 07 Xây dựng chương trình/thuật tốn quản lý bãi đỗ xe tơ nhiều cổng vào - Đề tài 08 Hãy giải toán số xếp theo giá trị đồng hồ Lamport, câu (tham khảo sách Nguyên lý hệ phân tán, tr.195 - 197) Đề tài 09 Hãy giải toán số hợp lực (tham khảo sách Nguyên lý hệ phân tán, tr.192 - 195) Đề tài 10 Đồng hóa tiến trình xa hệ phân tán (tham khảo sách Nguyên lý hệ phân tán, tiếng Anh, Principles and Paradigms) Đề tài 11 Hãy trình bày vấn đề cung cấp tài nguyên phân tán hệ đa Servers Đề tài 12 Hãy trình bày vai trò, ý nghĩa mục đích việc lập lịch (trật tự hóa) gắn liền với vấn đề gắn bó liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: D an mon hc theo nhom kt thuc, D an mon hc theo nhom kt thuc