Module mon quan h cong chung

7 25 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:42

1 Module/môn: Quan h công chúng S hi u Assignment: 1/1 Ng i u ph i c a FPT Polytechnic: TrangBT4 Ngày ban hành: 8/2016 % m: 60% Bài Assignment đòi h i sinh viên ph i dùng kho ng 60h làm đ hoàn thành T ng ng v i m c tiêu môn h c: Hi u v ngh quan h công chúng N m v ng n i dung, quy trình ho ch đ nh chi n l c PR c a m t t ch c, t có th v n d ng vào vi c xây d ng k ho ch cho ch ng trình PR c th Gian l n hình th c l y làm c a ng i khác s d ng nh làm Hình th c bao g m nh ng hành đ ng nh : copy thông tin tr c ti p t trang web hay sách mà không ghi rõ ngu n tham kh o tài li u; g i Assignment làm chung nh thành qu cá nhân; copy Assignment c a sinh viên khác khóa hay khác khóa; n tr m hay mua Assignment c a g i lên nh s n ph m làm Nh ng sinh viên b nghi ng gian l n s b u tra n u phát hi n có gian l n s ph i ch u m c ph t theo quy đ nh c a Nhà tr ng M i tài nguyên copy hay u ch t b t c ngu n (VD: Internet, sách) ph i đ c đ t c p d u nháy kép in nghiêng, v i thông tin tham kh o đ y đ v ngu n tài li u Bài làm c a b n s đ c đ a vào ph n m m ki m tra gian l n M i hình th c c tình đánh l a h th ng phát hi n gian l n s b coi Vi ph m quy đ nh thi c Gi ng viên có th tri n khai cho sinh viên làm Assignment theo hình th c làm nhóm Gi ng viên có th tham kh o cách th c sau: - Nhóm 3-5 ng i - M i sinh viên đ u tham gia vào làm giai đo n - Ph n b o v cu i môn: M i sinh viên báo cáo ph n, sinh viên đ c ch n ph n báo cáo ho c gi ng viên ch đ nh - Ph n Q&A, gi ng viên nên h i chéo ph n sinh viên báo cáo có Assignment đ đ m b o thành viên nhóm có th hi u tồn b Assignment c a nhóm - i m đánh giá ti n đ c a nhóm qua giai đo n c ng m ti n đ c a m i thành viên nhóm, ph n m b o v Assignment, gi ng viên có th tùy ch n cách đánh giá nh sau: nhân h s khác cho m i sinh viên d a vào ph n h i c a thành viên nhóm q trình làm Assignment,… - i m b o v Assignment bao g m m thuy t trình, m hình th c trình bày slide m Q&A Quy đ nh n p Assignment Bài Assignment đ c n p mu n nh t vào tr c bu i th 17 theo l ch h c, sinh viên n p LMS PR201 - Quan h công chúng Assignment Bài Assignment k t c u nh sau:  Trang bìa  N i dung Assignment  Trang nh n xét c a gi ng viên ch m Assignment M c tiêu Sinh viên hi u rõ b n ch t n i dung:  Xác đ nh v n đ , m c tiêu nghiên c u  Ph ng pháp thu th p thơng tin, phân tích d li u  Sáng t o thông p, chi n l c, chi n thu t  Ho ch đ nh th i gian, ngu n l c c n thi t  ánh giá ki m tra Các cơng c c n có Giáo trình Quan h công chúng Tài nguyên Các gi ng online Tham kh o S trang yêu c u Tìm ki m thông tin theo yêu c u google ho c website c a công ty T i thi u 10 trang gi y A4 TV N Assignment môn Quan h công chúng yêu c u sinh viên ch n m t doanh nghi p ho c m t s n ph m c a doanh nghi p b t k t i Vi t Nam đ ho ch đ nh chi n l c PR cho doanh nghi p/ s n ph m Yêu c u: - L a ch n doanh nghi p, phân tích tình hình, xác đ nh m c tiêu Xác đ nh rõ đ i t ng m c tiêu, thông p tác đ ng Xây d ng đ c chi n l c, chi n thu t phù h p Xác đ nh th i gian bi u, ngu n l c c n thi t đ a ch tiêu đánh giá, ki m tra YÊU C U Y1- Gi i thi u t ng quan v ho t đ ng c a doanh nghi p xác đ nh v n đ , m c tiêu nghiên c u Tóm t t n i dung ng n g n v doanh nghi p G i ý: + Tên doanh nghi p + Hình th c kinh doanh + L nh v c ho t đ ng + L ch s hình thành phát tri n + S n ph m hay d ch v ch y u Phân tích tình hình G i ý: - Phân tích mơi tr ng v mơ ngành đ đánh giá c h i, thách th c - Phân tích tình hình doanh nghi p đ đánh giá m m nh, m y u PR201 - Quan h công chúng Assignment 3 Xác đ nh m c tiêu PR G i ý: - M c tiêu PR c n c n c vào m c tiêu chung c a công ty (M c tiêu kinh doanh, m c tiêu nhân s …) - M c tiêu PR có c p: Thay đ i nh n th c; Thay đ i thái đ ý ki n; Thay đ i hành vi Ch ng h n, n u ho ch đ nh chi n l c PR cho vi c tung s n ph m s a m i dành cho ng i già th tr ng m c tiêu s t o đ c đ nh n bi t v s n ph m s a giúp ng i già ch c x ng, ch m lưo hóa -M c tiêu c n ph i theo tiêu chí SMART, đ nh l ng nhi u thu n l i cho vi c đánh giá Y2- Xác đ nh rõ đ i t ng m c tiêu, thông p tác đ ng Xác đ nh đ i t ng m c tiêu G i ý: - C n nêu rõ đ c nhóm đ i t ng đ i t ng ph : u tiên nhóm cơng chúng n ng đ ng, có nh h ng tr c ti p t i đ i t ng khách hàng m c tiêu - c m nhân kh u h c c a đ i t ng đó: tu i, gi i tính, đ a lý, thu nh p - c m hành vi, m i quan tâm, mong mu n nh : Thích xem phim hàn, thích ngơi Kpop, mê th thao, hay mua hàng siêu th , mong mu n nhi u ti n ho c đ c kh ng đ nh Sáng t o thơng p G i ý: - Thông p ph i “đánh” m i quan tâm, nhu c u - Thơng p ph i có phong cách phù h p v i đ tu i, nh n th c - Thông p c n đ c thi t k h p d n, phù h p Y3- Xây d ng đ c chi n l c, chi n thu t phù h p Xác đ nh chi n l c G i ý: - Chi n l c nh ng ph ng h ng,đ ng l i, k ho ch đ th c hi n m c tiêu đư đ - Chi n l c c n nh t quán c trình n n t ng đ xây d ng chi n thu t - Chi n l c cách th c đ đ t m c tiêu đư v ch ra, chi n thu t nh ng u c th c n tri n khai đ đ t đ c m c tiêu Xác đ nh chi n thu t G i ý: - S d ng chi n thu t tùy thu c vào đ i t ng công chúng mu n nh m đ n, m c tiêu c a PR, ngân sách… - Có th s d ng m t ho c k t h p nhi u công c PR thích h p nh : Quan h báo chí, t ch c s ki n, lobby, quan h c ng đ ng… Y4- Xác đ nh th i gian bi u, ngu n l c c n thi t đ a ch tiêu đánh giá, ki m tra L p th i gian bi u G i ý: - Xác đ nh th i h n cho t ng công vi c c th - L p l trình cơng vi c Xác đ nh ngu n l c PR201 - Quan h công chúng Assignment G i ý: - Ngu n l c v nhân s - Ngu n l c v tài - S phân b ngu n l c theo th i gian ánh giá & Ki m tra D a vào m c tiêu đ đ đ a nh ng ch tiêu đánh giá hi u qu G i ý: - D a m c tiêu đ đ đ a nh ng tiêu chí đánh giá m c đ hồn thành - D a ngu n l c m c đ hồn thành đ đ a tiêu chí đánh giá hi u qu ánh giá c n đ c phân b theo ti n trình đ có th u ch nh chi n thu t n u c n ÁNH GIÁ TI N - GIAI O N Giai đo n 1: Sinh viên n p LMS ph n L a ch n doanh nghi p, Phân tích tình hình, xác đ nh m c tiêu (N1) ph n Xác đ nh rõ đ i t ng m c tiêu, thông p tác đ ng (N2) Giai đo n 2: Sinh viên n p LMS ph n Xây d ng đ c chi n l c, chi n thu t phù h p (N3) ph n Xác đ nh th i gian bi u, ngu n l c c n thi t đ a ch tiêu đánh giá, ki m tra (N4) ÁNH GIÁ N I DUNG BÁO CÁO T NG GIAI O N - S n ph m N4 Giai đo n - - S n ph m N3 - Giai đo n S n ph m N2 PR201 - Quan h công chúng - S n ph m N4 đ t sinh viên đ a th i gian bi u phù h p, ngu n l c c n thi t đ a ch tiêu đánh giá, ki m tra rõ ràng, kh thi S n ph m N4 không đ t sinh viên đ a m c th i gian không h p lý, yêu c u v ngu n l c ho c nhi u, ch tiêu đánh giá ki m tra không rõ ràng ho c thi u m t ph n S n ph m N3 đ t sinh viên xây d ng đ c chi n l c, chi n thu t phù h p, có th đ t đ c m c tiêu S n ph m N3 không đ t sinh viên ch n chi n l c không h ng t i m c tiêu chi n thu t không d a chi n l c, không rõ ràng S n ph m N2 đ t sinh viên xác đ nh rõ đ i t ng m c tiêu, thơng p tác đ ng thích h p S n ph m N2 không đ t sinh viên xác đ nh ch a không rõ v đ i t ng, thông p ch a đánh nhu c u c a nhóm đ i t ng m c tiêu đ h ng t i m c tiêu c a chi n l c Assignment - S n ph m N1 - S n ph m N1 đ t cung c p thông tin đ y đ ph n t ng quan v ho t đ ng c a doanh nghi p, Phân tích đ c tình hình c a doanh nghi p theo SWOT, xác đ nh m c tiêu c a chi n l c PR S n ph m N1 xem nh không đ t n u cung c p không đ y đ thông tin ph n t ng quan v ho t đ ng c a doanh nghi p hay không phân tích rõ đ c b i c nh không đ a m c tiêu chi n l c PR m t cách SMART i m Assignment bao g m m đánh giá ti n đ cho giai đo n 20% (10% cho m i giai đo n), c th đánh giá n i dung báo cáo theo t ng giai đo n nêu m b o v Assigment 40% bao g m m cho tài li u, thuy t trình tr l i câu h i c a gi ng viên Tr c bu i b o v Assigment, gi ng viên ch m Assigment hoàn ch nh c a sinh viên (d ng v n b n LMS) tr c, k t h p v i v n đáp bu i b o v đ cho m sinh viên H ng d n dành cho gi ng viên A/ nh h ng chung: Bài Assigment đ c thi t k đánh giá theo giai đo n nh m m c đích đánh giá sinh viên tồn b q trình th c hi n ng th i, thông qua giai đo n gi ng viên có th k p th i n m b t h tr sinh viên đ hoàn thi n d n s n ph m c a Quá trình h ng d n đánh giá Assigment có bu i chính, đó: - bu i nh n xét s n ph m h - bu i đánh giá giai đo n có tính m h - bu i b o v Assigment B/ H ng d n sinh viên th c hi n ng d n sinh viên th c hi n ng d n tri n khai 1/ Bu i nh n xét h ng d n ây hai bu i dành cho gi ng viên đ h tr sinh viên trình làm Assigment Tr c bu i gi ng viên xem nh n xét v Assigment c a sinh viên n p LMS sau t ng h p l i v n đ sau: - Vào th i gian l p, gi ng viên s th c hi n nh n xét v s n ph m sinh viên đư th c hi n đ c Ví d mơn Nghiên c u Marketing blended bu i nh n xét h ng d n r i vào bu i th 12 gi ng viên nh n xét v s n ph m N1 t i bu i N3 t i bu i 12 - Nh ng làm có ch t l ng t t khuy n khích chia s tr l i tham kh o h c h i - Nh ng sai sót chung c a sinh viên: v l a ch n đ tài, cách t duy, trình bày, x lý s li u, gi i quy t v n đ ,… - Nh ng sai sót cá bi t c n l u ý, cách kh c ph c PR201 - Quan h công chúng c l p đ sinh viên Assignment - Nh ng sinh viên có gi ng viên nên đ a cách h tr c th - a gi i pháp đ gi i quy t v n đ mà h u h t sinh viên g p ph i - i v i l i cá nhân t ng Assigment gi ng viên s có nh n xét riêng làm g i l i cho sinh viên - Gi i đáp th c m c khác c a sinh viên liên quan đ n n i dung Assigment - Sau nh n xét trao đ i xong v s n ph m đư th c hi n, gi ng viên h sinh viên cách th c hi n s n ph m ti p theo ng d n cho Ví d mơn PR blended bu i nh n xét h ng d n r i vào bu i th 12 gi ng viên h ng d n v s n ph m N2 t i bu i N4 t i bu i 12 Riêng bu i nh n xét h ng d n th c n l u ý thêm: ây bu i cu i sinh viên đ c phép n p s n ph m N1, N2 N u t i bu i mà sinh viên không n p s n ph m N1 N2 ho c s n ph m N1, N2 không đ t sinh viên b đánh tr t Assignment nh n m 2/ Bu i đánh giá giai đo n 1, h ng d n Tr c bu i này, gi ng viên s th c hi n vi c ch m cho m cho giai đo n Trong bu i h c l p, gi ng viên s th c hi n công vi c sau: - Gi i đáp khúc m c v m cho sinh viên th c hi n u ch nh n u c n thi t - G i sinh viên v n đáp th c hi n u ch nh t ng ho c gi m m đư ch m tr bu i h c tùy vào m c đ tr l i v n đáp c a sinh viên M i s u ch nh ph i đ công b tr c l p ch ghi u ch nh sinh viên khơng u n i Riêng bu i đánh giá giai đo n 1, s dành th i gian đ h N3 3/ H c c ng d n sinh viên th c hi n s n ph m ng d n tri n khai bu i b o v Assigment - Gi ng viên gi ng d y h ng d n Assigment tr c ti p tham gia bu i b o v Assigment c a sinh viên, n u không th tham gia, ph i có gi i trình g i tr ng ban đào t o - Trong bu i b o v , sinh viên s dùng Slide chu n b tr c đ thuy t trình Sau gi ng viên l ng nghe đ t câu h i liên quan đ n Assigment đ sinh viên tr l i - C n c vào ph n tài li u, thuy t trình ph n tr l i c a sinh viên đ cho m b o v Assigment - i m b o v đ c công b cho sinh viên sau thuy t trình tr l i ho c đ c công b chung cho c l p vào cu i bu i sau th ng nh t gi a gi ng viên h i đ ng b o v - M i th c m c c a sinh viên đ c gi i đáp ngay, n u có u ch nh m c ng đ c th c hi n tr c k t thúc bu i b o v Sau bu i b o v s không nh n b t c ph n h i ho c u ch nh v m b o v Tiêu chí đ đánh giá ph n thuy t trình c a sinh viên: PR201 - Quan h cơng chúng Assignment  K n ng trình bày: rõ ràng, d hi u, m ch l c  Hình th c slide: đ p, sinh đ ng, sáng t o  N i dung: đ y đ n i dung theo yêu c u  Th i gian: không v H t qua th i gian cho phép ng d n dành cho sinh viên - Sinh viên có trách nhi m n p đ y đ th i h n t ng s n ph m c a hai giai đo n LMS theo đ c ng đư ban hành kèm theo - Sinh viên tham kh o cách trích d n ngu n tham kh o danh m c tài li u tham kh o tài li u yêu c u báo cáo T t nghi p c a môn D án t t nghi p ngành MKTPRO3052 LMS PR201 - Quan h công chúng Assignment
- Xem thêm -

Xem thêm: Module mon quan h cong chung , Module mon quan h cong chung

Từ khóa liên quan