MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH BÀYCHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP, ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

16 52 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:41

ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ****** PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI Sinh viên: Ngày tháng năm sinh: .Lớp: MSSV: Ngành: Địa liên lạc SV: (đề nghị cho số dễ liên lạc cần thiết) Điện thoại: Email: Tên Công ty thực tập: Phòng thực tập: Địa Công ty: Điện thoại Cơng ty (Phòng thực tập): ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI: Đề tài: Giảng viên hướng dẫn: XÁC NHẬN ĐỒNG Ý CỦA GV HƯỚNG DẪN NGƯỜI ĐĂNG KÝ Ghi chú: Hạn chót nộp phiếu đăng ký đề tài là:16/10/2009 Nếu không nộp phiếu thời gian trên, xóa tên danh sách thực tập Nếu đổi tên đề tài phải đăng ký với Văn phòng Khoa trước ngày 16/10/2009 Nếu khơng đăng ký lại tạm ngưng thực luận văn, khóa luận ĐẠI HỌC TƠN ĐỨC THẮNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ***** NHẬT KÝ THỰC TẬP (Phần dành cho Doanh nghiệp) Họ tên: Lớp: MSSV: Khóa: Niên khóa: 20… -20… Giảng viên hướng dẫn: Cơ quan thực tập: Địa quan: Điện thọai: STT Ngày tháng Thời gian Nội dung thực tập Xác nhận đại diện thực tập Để việc thực tập sinh viên đạt kết tốt, Khoa Quản trị kinh doanh nhờ Quý công ty ghi nhận xét thái độ, tác phong học tập xác nhận cho sinh viên vào giấy sau buổi thực tập Sinh viên phải nộp bảng photo phiếu Khoa sau tuần (vào ngày 15-16 ngày 29-30 hàng tháng) ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ***** NHẬT KÝ THỰC TẬP (Phần dành cho Giảng viên) Họ tên: Lớp: MSSV: Khóa: Niên khóa: 20… -20…… Giảng viên hướng dẫn: Cơ quan thực tập: Địa quan: Điện thọai: STT Ngày tháng Thời gian Nội dung thực tập Xác nhận GVHD thực tập Để việc thực tập sinh viên đạt kết tốt, Khoa Quản trị kinh doanh nhờ Quý Thầy/Cô ghi nhận xét thái độ, tác phong học tập xác nhận cho sinh viên vào giấy sau buổi thực tập Sinh viên phải nộp bảng photo phiếu khoa sau tuần (vào ngày 15-16 ngày 29-30 hàng tháng) ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH BÀY CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP Trình tự trang: Thứ tự trang bắt buộc xếp theo trình tự sau đây: Trang bìa Trang phụ bìa Lời Cảm Ơn Trang nhận xét quan thực tập (nếu có) Nhận Xét Của GV Hướng Dẫn Nhận Xét Của GV Phản Biện Mục Lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng biếu 10 Danh mục hình vẽ 11 Lời Mở Đầu 12 Các chương 13 Kết Luận 14 Tài Liệu Tham Khảo 15 Phụ Lục TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP ( Tên Đề Tài) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX GVHD: (ghi rõ học hàm –học vị người hướng dẫn) SVTH : MSSV: KHĨA: TP HCM, THÁNG Trình bày chun đề: 2.1 Trang bìa: + Bìa giấy màu xanh dương + Mica (Đóng kim, khơng đóng lò xo) 2.2 Trình bày nội dung chuyên đề: 2.2.1 Soạn thảo văn bản: - Font chữ: Times New Roman 13 Unicode (bắt buộc) - Mật độ chữ bình thường, khơng nén kéo giãn khoảng cách chữ - Cách dòng (Format/ Paragaph / Line spacing): 1,2 lines - Dàn trang: Lề (top): cm; Lề (Bottom): 3.5 cm; Lề trái (Left): 3,5cm; Lề phải (Right): 2cm - Header: khơng ghi gì; Footer: Số trang (góc phải bên trang giấy) (Tuyệt đối không ghi tên GV hướng dẫn vào header footer) - Đánh số thứ tự hình vẽ, đồ thị, sơ đồ, bảng biểu (đặt giữa) - Luận văn khoá luận in mặt giấy trắng khổ A4 (210 x 297mm) với số trang quy định: Luận Văn: 60 – 70 trang; Khóa Luận: 40 – 50 trang (khơng kể Lời cảm ơn, Nhận xét GV HD, GV phản biện, quan thực tập, mục lục, Lời mở đầu, kết luận phụ lục) 2.2.2 Tiểu mục: Các mục biểu mục khơng đánh số La mã, đánh theo hình thức sau: Vdụ: Chương 1.1 1.1.1 Chương 2.1 2.1.1 Tại nhóm tiểu mục phải có tiểu mục, nghĩa khơng thể có tiểu mục 2.1.1 mà khơng có tiểu mục 2.1.2 2.2.3 Bảng biểu – sơ đồ: Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương Ví dụ: Hình 3.4 có nghĩa hình thứ Chương Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ nguồn khác phải trích dẫn đầy đủ, ví dụ “Nguồn: Bộ Tài 1996” Nguồn trích dẫn phải liệt kê xác danh mục Tài liệu tham khảo Đầu đề bảng biểu ghi phía bảng, đầu đề hình vẽ ghi phía hình 2.2.4 Viết tắt: Không lạm dụng việc viết tắt Khóa luận/ Luận văn Chỉ viết tắt từ, cụm từ thuật ngữ sử dụng nhiều lần luận án Không viết tắt cụm từ dài, mệnh đề; khơng viết tắt cụm từ xuất luận án Nếu cần viết tắt từ, thuật ngữ, tên quan, tổ chức viết tắt sau lần viết thứ có kèm theo chữ viết tắt ngoặc đơn Nếu Khóa luận/ Luận văn có nhiều chữ viết tắt phải có bảng danh mục chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) phần đầu luận án 2.2.5 Tài liệu tham khảo: Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý khơng phải riêng tác giả tham khảo khác phải trích dẫn rõ nguồn danh mục Tài liệu tham khảo Khóa luận/ Luận văn Phải nêu rõ việc sử dụng đề xuất kết đồng tác giả Nếu sử dụng tài liệu người khác đồng tác giả (bảng biểu, hình vẽ, cơng thức, đồ thị, phương trình, ý tưởng ) mà khơng dẫn tác giả nguồn tài liệu Khóa luận/ Luận văn khơng duyệt để bảo vệ Khơng trích dẫn kiến thức phổ biến, người biết không làm luận án nặng nề với tham khảo trích dẫn Việc trích dẫn, tham khảo chủ yếu nhằm thừa nhận nguồn ý tưởng có giá trị giúp người đọc theo mạch suy nghĩ tác giả, không làm trở ngại việc đọc Nếu khơng có điều kiện tiếp cận tài liệu gốc mà phải trích dẫn thơng qua tài liệu khác phải nêu rõ cách trích dẫn này, đồng thời tài liệu gốc khơng liệt kê danh mục Tài liệu tham khảo Khóa luận/ Luận văn Khi cần trích dẫn đoạn hai câu bốn dòng đánh máy sử dụng dấu ngoặc kép để mở đầu kết thúc phần trích dẫn Nếu cần trích dẫn dài phải tách phần thành đoạn riêng khỏi phần nội dung trình bày, với lề trái lùi vào thêm cm Khi mở đầu kết thúc đoạn trích khơng phải sử dụng dấu ngoặc kép - Tài liệu tham khảo xếp riêng theo ngôn từ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật…) Các tài liệu tiếng nước phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể tài liệu tiếng Trung Quốc, Nhật… (đối với tài liệu ngơn ngữ người biết biết thêm phần dịch tiếng việt kèm theo tài liệu) - Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác sau: + Tác giả người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ + Tác giả người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên giữ nguyên thứ tự thông thường tên người Việt Nam Không đảo tên lên trước họ + Tài liệu khơng có tên tác giả xếp theo thứ tự ABC từ đầu tên quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo Dục Đào tạo xếp vào vần B… - Tài liệu tham khảo phải ghi đầy đủ thông tin sau: + Tên tác giả quan ban hành, + Tên sách, luận văn báo cáo, (in nghiêng) + Nhà xuất bản, + Nơi sản xuất, + Năm xuất Ví dụ: Nguyễn Văn A, Nguyên lý quản trị, NXB Thống kê, TP Hồ Chí Minh, 2006 Nếu tài liệu tham khảo báo cáo tạp chí, sách… ghi đầy đủ thông tin sau: + Tên tác giả, + "Tên báo", (đặt ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên) + Tập (khơng có dấu ngăn cách) + (số) (đặt ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn) + Các số trang, (gạch ngang chữ số, dấu chấm kết thúc) + Năm công bố 2.2.4 Phụ lục: - Phần bao gồm nội dung cấn thiết nhằm minh họa bổ trợ cho nội dung luận văn (khoá luận) số liệu, mẫu biểu, tranh ảnh…… - Nếu luận văn sử dụng câu trả lời cho câu hỏi câu hỏi mẫu phải đưa vào phần phụ lục dạng nguyên dùng để điều tra, thăm dò ý kiến - Phụ lục khơng dày phần luận văn khố luận 3 Về cách trình bày slide (sử dụng phầm mềm Power Point): - Font chữ: ưu tiên chọn Times New Roman 28 Unicode Các tiêu đề phép to số bảng phép nhỏ - Màu sắc: ưu tiên chọn màu sáng chữ màu đậm Các hình, đồ thị nên giữ nguyên màu sắc nó, cố gắng rõ nét - Số lượng dòng chữ slide: từ đến - Số lượng chữ dòng: nhiều 20 từ ĐẠI HỌC TƠN ĐỨC THẮNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH CÁC QUY ĐỊNH – CHẾ TÀI TRONG CÔNG TÁC TỐT NGHIỆP (DÀNH CHO SINH VIÊN) TT 10 11 12 NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH Đăng ký đề tài trễ hạn mà khơng có lý -Trễ hạn từ 1-3 ngày: cảnh cáo SV đáng phảilàmbảng kiểm điểm, xem xét trừ điểm khóa luận,luận văn -Trễ hạn ngày, tạm ngưng việc thực tập SV, chờ năm sau thực lại Ghi nộp Nhật ký thực tập không -Nộp trễ nộp thiếu lần 1: cảnh cáo quy định nhắc nhở bảng thông báo khoa -Nộp trễ nộp thiếu lần 2: trừ điểm khóa luận hay luận văn -Nộp trễ nộp thiếu lần 3: gạch tên danh sách sinh viên thực tập -Sinh viên ghi khống Nhật ký thực tập: lần 1- nhắc nhở cảnh cáo bảng thông báo khoa; lần 2: gạch tên danh sách sinh viên thực tập Cung cấp thơng tin khơng xác -Nhắc nhở cảnh cáo không chỉnh sửa -Nếu không điều chỉnh, gạch tên danh sách thực tập Không thường xuyên gặp Giảng viên hướng Giảng viên quyền đề nghị không dẫn cho SV thực đề tài Không thực tập DN theo lịch Tùy theo mức độ bị xử lý từ cảnh cáo đến tạm ngưng việc thực tập SV, chờ năm sau thực lại Không tham gia buổi sinh hoạt Trừ điểm luận văn khóa luận Khoa tổ chức phổ biến hoạt động TN Khơng có tư cách, tác phong đắn Cảnh cáo trước trường, hạ bậc đạo đức nơi thực tập, không thường xuyên thực bắt buộc ngưng thực tập năm tập Làm mát, hư hỏng vật dụng nơi thực Tùy mức độ hư hại, xử lý từ hạ bậc tập đạo đức đến tạm ngưng việc thực tập SV, chờ năm sau thực lại Sao chép Luận văn, Khóa luận Tạm ngưng việc thực tập SV, chờ người thực trước năm sau thực lại Có thái độ vơ lễ với Giảng viên Giáo vụ Kỷ luật, tạm ngưng việc thực tập SV, Khoa chờ năm sau thực lại Có phản hồi khơng tốt doanh nghiệp Tùy mức độ xử lý cảnh cáo tạm thái độ thực tập hay hành vi làm ảnh hưởng ngưng việc thực tập SV, chờ năm uy tín doanh nghiệp sau thực lại Nộp lệ phí TN trễ hạn Khơng cơng nhận kết Khóa luận; Khơng cho Hội đồng bảo vệ; Cấm thi 13 TT 14 15 16 17 TN Không quy định cách thức trình Khơng nhận nộp bày NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH Tên đề tài nộp không giống tên đề tài Trừ điểm luận văn khóa luận đăng ký mà khơng có lý đáng Nộp trễ hạn mà khơng có lý đáng Trừ điểm luận văn khóa luận - Từ 1-3 ngày Khơng nhận nộp - Q ngày Khơng đóng lệ phí nhận TN Không phát TN Không tham gia tập huấn, không mặc đồng Không tham gia lễ phát TN phục tham gia nhận TP.HCM, ngày tháng 11 năm 2007 PHÓ TRƯỞNG KHOA (Đã ký) ThS Huỳnh Tuấn Cường ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH NỘI QUI THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ 1/ Tầm quan trọng chuyên đề: Chuyên đề môn học bắt buộc chương trình học tất sinh viên khoa QTKD nhằm giúp cho sinh viên làm quen với việc viết khoá luận hay luận văn tốt nghiệp năm Điểm môn học điều kiện để xét tốt nghiệp Đặc biệt hơn, môn học tổ chức năm / lần Nếu sinh viên không tham dự thi không đạt phải đợi đến sang năm thi trả nợ lại với khóa sau Chính tính chất quan trọng nên tất sinh viên năm phải tham gia 2/ Cách thức thực chuyên đề: Đề tài thực sinh viên phải đề tài thực chứng, không nghiên cứu lý thuyết ưu tiên cho đề tài nghiên cứu số vấn đề thực trạng doanh nghiệp cụ thể - Với đề tài chọn, nhóm sinh viên tự thực với góp ý giảng viên hướng dẫn - Hạn chót nộp chuyên đề: theo tiến độ thực Khoa yêu cầu - Sau thực xong chuyên đề, giảng viên hướng dẫn tiến hành đánh giá cho điểm - Mỗi chuyên đề có khỏang 10-20 trang - Sinh viên phân nhóm nộp danh sách cho khoa hạn chót 02/10/09, SV/nhóm Lớp trưởng lập danh sách nộp cho khoa danh sách in giấy file excel gửi vào email: chuyendenghiencuu@gmail.com - Sinh viên phân công Thầy Cô hướng dẫn - Sinh viên liên hệ với Thầy Cô hướng dẫn thực theo yêu cầu người hướng dẫn - Giảng viên duyệt đề cương, kiểm tra tình hình nghiên cứu doanh nghiệp sinh viên, cung cấp kiến thức, giải đáp thắc mắc cho sinh viên hướng dẫn sinh viên thực - Đúng hạn, SV nộp khoa Bản Chun đề có đủ chữ ký Thầy Cơ hướng dẫn Nếu nộp trễ hạn, SV không bảo vệ phải làm lại với khoá sau sang năm - Sinh viên phải bảo vệ chuyên đề trước hội đồng đánh giá theo thời gian biểu qui định - Khoa lập danh sách hội đồng đánh giá chuyên đề sinh viên (giới hạn phạm vi giảng viên có tham gia hướng dẫn), hội đồng bao gồm giảng viên Khoa, hội đồng đánh giá nhóm sinh viên giảng viên khác hướng dẫn Điểm hội đồng tính điểm chuyên đề sinh viên - Hội đồng phải đánh giá nộp điểm lại cho Khoa 3/ Tiến độ thực chuyên đề : Căn kế họach trên, tiến độ thực dự kiến sau : Stt Tên cơng việc Phân nhóm sinh viên giảng viên hướng dẫn GVHD giao đề tài cho nhóm SV, xác định doanh nghiệp nghiên cứu, phối hợp SV hòan tất đề cương chuyên đề Sinh viên thực chuyên đề Thời gian thực 25/09/09 09/10/09 23/10/09 23/10/09 – 23/11/09 Sinh viên nộp hòan tất cho VP Khoa Lập cơng bố danh sách hội đồng chấm chuyên đề hội đồng Liên hệ xin phòng 11/12/09 Các hội đồng chủ động triển khai cho sinh viên bảo vệ chấm điểm 19/12/0926/12/09 Nộp điểm cho giáo vụ Khoa 28/12/08 Ghi Mỗi nhóm SV GV phải kiểm sóat SV xuống doanh nghiệp tối thiểu lần/tuần Biên nộp phải có xác nhận GVHD 18/12/09 11/12/09-17/12/09 Lưu ý TKB GV SV * Trên kế họach thực học phần “chuyên đề nghiên cứu” ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH NGÀNH QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN CAM KẾT CHẤP HÀNH ĐÚNG NỘI QUI THỰC TẬP Tôi tên là:………………………………………………………………………… Là phụ huynh em:……………………………………………………………… Hiện học lớp:………………………………………………………………… Khi cho em chọn ngành học này, xin cam kết yêu cầu em thực điều khoản sau đây: 1- Chấp hành nghiêm chỉnh nội qui, qui định nơi nhận sinh viên tập 2- Chấp hành phân công công việc nơi nhận tập cố gắng hồn thành 3- Khơng tự động tiếp xúc khách hàng chưa cho phép nơi tập 4- Không tự ý làm công việc chưa nơi nhận tập phân công, hướng dẫn 5- Tuân thủ nghiêm túc thời gian làm việc qui định Tuyệt đối không tự ý trễ, sớm, bỏ buổi tập 6- Giữ gìn kỷ luật, trật tự, vệ sinh, ăn mặc nghiêm túc, bảo vệ-bảo quản tài sản nơi thực tập Sinh viên chịu trách nhiệm bồi thường, sữa chữa hư hỏng, mát tài sản nơi tập 7- Giữ gìn tác phong, văn hố nói chuyện, giao tiếp với cấp quản lý, nhân viên khách hàng nơi tập 8- Chăm chỉ, nghiêm túc cố gắng tiếp thu kiến thức chuyên ngành nhà hàng – khách sạn trình tập 9- Tất phản ánh, khiếu nại, ý kiến sinh viên phải truyền đạt Khoa Quản trị kinh doanh để giải Sinh viên không phản ánh, khiếu nại, đưa ý kiến trực tiếp với nơi nhận tập Sinh viên phải tuân thủ qui định trên, vi phạm nội qui bị nhà trường xử lý Ngày 15 tháng 09 năm 2006 Khoa Quản trị kinh doanh Khoa trưởng TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP XXXXXXXXXX GVHD: (ghi rõ học hàm –học vị người hướng dẫn) SVTH : MSSV: KHÓA: TP HCM, THÁNG MỤC LỤC LỜI MỜ ĐẦU (đánh số trang từ Lời mở đầu) CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY …………………… 1.1 Lịch sử hình thành phát triển • Nơi thành lập, thời gian thành lập, loại hình doanh nghiệp, địa chỉ/điện thoại trụ sở chính… 1.2 Nhiệm vụ chức Công ty; 1.3 Hệ thống tổ chức Cty 1.3.1 Sơ đồ cấu tổ chức • Đánh giá cách tổ chức quản lý 1.3.2 1.4 Nhiệm vụ chức phòng ban Tổng quan tình hình nhân Cty • Số lượng, trình độ, loại hợp đồng ký với CTY (dài hạn, ngắn hạn, thời vụ…), cấu theo độ tuổi, theo trình độ…… 1.5 Tổng quan lĩnh vực hoạt động Cty 1.6 Tầm quan trọng hoạt động ………………… Cty • Làm bật lý chọn đề tài 1.7 Một số kết hoạt động chủ yếu Cty từ 2006-2008 - Doanh thu, Lợi nhuận trước/sau thuế, tỷ suất lợi nhuận /doanh thu, tỷ suất lợi nhật chi phí… > đánh giá xu hướng thay đổi yếu tố ảnh hưởng tích cực/tiêu cực tới tiêu này: CHƯƠNG 2: MƠ TẢ VÀ PHÂN TÍCH ……………………… TẠI CƠNG TY……… 2.1 Giới thiệu phận thực tập…… 2.2 Phân tích tình hình phận: 2.2.1 Quy trình cơng việc, cách thức (các biểu mẫu thực công việc)… 2.2.2 Các tiêu đánh giá … ( Phần tuỳ công việc thực cụ thể) 2.3 Đánh giá chung … ( phân tích cơng việc đuợc thực hiệu chưa?) 2.3.1 Ưu điểm 2.3.2 Nhược điểm CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM ………………… 3.1 Triển vọng mục tiêu phát triển phận / công ty (trong phải nói rõ hoạt động NC) 3.2 Một số kiến nghị nhằm………………………………………………………… - Kiến nghị đuợc rút từ việc phân tích tình hình chương KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHÀO PHỤ LỤC ... 02/10/09, SV/nhóm Lớp trưởng lập danh sách nộp cho khoa danh sách in giấy file excel gửi vào email: chuyendenghiencuu@gmail.com - Sinh viên phân công Thầy Cô hướng dẫn - Sinh viên liên hệ với Thầy
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH BÀYCHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP, ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG, MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH BÀYCHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP, ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm