COM203 qun tr CSDL vi SQL server assi

9 58 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:36

1 Module/môn: COM2032 – Qu n tr C s d li u v i SQL Server S hi u assignment: 1/1 Ng i u ph i c a FPT Polytechnic: LinhKTT Ngày ban hành: 02/2012 % m: 40 % Bài assignment đòi h i sinh viên ph i dùng kho ng 20h làm đ hoàn thành T ng ng v i m c tiêu môn h c: A, B, C, D Gian l n hình th c l y làm c a ng i khác s d ng nh làm Hình th c bao g m nh ng hành đ ng nh : copy thông tin tr c ti p t trang web hay sách mà không ghi rõ ngu n tham kh o tài li u; g i assignment làm chung nh thành qu cá nhân; copy assignment c a sinh viên khác khóa hay khác khóa; n tr m hay mua assignment c a g i lên nh s n ph m làm Nh ng sinh viên b nghi ng gian l n s b u tra n u phát hi n có gian l n s ph i ch u m c ph t theo quy đ nh c a Nhà tr ng M i tài nguyên copy hay u ch t b t c ngu n (VD: Internet, sách) ph i đ c đ t c p d u nháy kép in nghiêng, v i thông tin tham kh o đ y đ v ngu n tài li u Bài làm c a b n s đ c đ a vào ph n m m ki m tra gian l n M i hình th c c tình đánh l a h th ng phát hi n gian l n s b coi Vi ph m quy đ nh thi c Quy đ nh n p assignment • • • • M t b n m m k t qu làm assignment c a b n ph i đ c upload tr c n a đêm (gi đ a ph ng) vào ngày h n n p Quá h n n p h th ng s khóa l i sinh viên khơng quy n n p Phiên b n upload lên cu i s đ c ch m m Sinh viên có quy n upload đè file nhi u l n tr c h t h n n p T t c nh ng file tài li u v n b n ph i đ d ng file g c ch không file d ng file đ c xu t t đ nh d ng khác (ví d pdf đ c xu t t doc) Không đ c g i tài li u v n b n d i d ng nh ch p i v i assignment b n c ng ph i đ a b ng ch ng hay s n ph m khác vào file nén d ng zip đ t tên d i d ng _Assignment.zip (ví d : anhnnpt0005_Assignment.zip) COM203 – Qu n tr CSDL v i SQL Server Assignment • • • • Kích th c file c n tuân th theo gi i h n h th ng n p (thông th ng + o C t th hai: Hi n th di n tích phòng tr d i đ nh d ng s theo chu n Vi t Nam + m2 Ví d 30,5 m2 o C t th ba: Hi n th thơng tin giá phòng d i đ nh d ng s theo đ nh d ng chu n Vi t Nam Ví d 1.700.000 o C t th t : Hi n th thông tin mô t c a phòng tr o C t th n m: Hi n th ngày đ ng tin d i đ nh d ng chu n Vi t Nam o - o o Vi Ví d : 27-02-2012 C t th sáu: Hi n th thông tin ng i liên h d i đ nh d ng sau:  N u gi i tính Nam Hi n th : A + tên ng i liên h Ví d A Th ng  N u gi i tính N Hi n th : C + tên ng i liên h Ví d C Lan C t th b y: S n tho i liên h C t th tám: a ch ng i liên h t hai l i g i cho SP b Vi t m t hàm có tham s đ u vào t ng ng v i t t c c t c a b ng NGUOIDUNG Hàm tr v mã ng i dùng (giá tr c a c t khóa c a b ng NGUOIDUNG) th a mãn giá tr đ c truy n vào tham s COM203 – Qu n tr CSDL v i SQL Server Assignment c Vi t m t hàm có tham s đ u vào mã nhà tr (c t khóa c a b ng NHATRO) Hàm tr v t ng s LIKE DISLIKE c a nhà tr d T o m t View l u thông tin c a TOP 10 nhà tr có s ng i dùng LIKE nhi u nh t g m thơng tin sau: - Di n tích - Giá - Mô t - Ngày đ ng tin - Tên ng i liên h - a ch - i n tho i - Email e Vi t m t Stored Procedure nh n tham s đ u vào mã nhà tr (c t khóa c a b ng NHATRO) SP tr v t p k t qu g m thông tin sau: - Mã nhà tr - Tên ng i đánh giá - Tr ng thái LIKE hay DISLIKE - N i dung đánh giá Xóa thơng tin Vi t m t SP nh n m t tham s đ u vào ki u int s l ng DISLIKE SP th c hi n thao tác xóa thơng tin c a nhà tr thông tin đánh giá c a chúng, n u t ng s l ng DISLIKE t ng ng v i nhà tr l n h n giá tr tham s đ c truy n vào Yêu c u: S d ng giao d ch thân SP, đ đ m b o tính tồn v n d li u m t thao tác xóa th c hi n khơng thành cơng Vi t m t SP nh n hai tham s đ u vào kho ng th i gian đ ng tin SP th c hi n thao tác xóa thông tin nh ng nhà tr đ c đ ng kho ng th i gian đ c truy n vào qua tham s L u ý: SP c ng ph i th c hi n xóa thơng tin đánh giá c a nhà tr Yêu c u: S d ng giao d ch thân SP, đ đ m b o tính tồn v n d li u m t thao tác xóa th c hi n không thành công Y4 Yêu c u qu n tr CSDL - T o hai ng i dùng CSDL COM203 – Qu n tr CSDL v i SQL Server Assignment M t ng i dùng v i vai trò nhà qu n tr CSDL Phân quy n cho ng i dùng ch đ c phép thao tác CSDL qu n lý nhà tr cho th có tồn quy n thao tác CSDL o M t ng i dùng thơng th ng Phân cho ng i dùng toàn b quy n thao tác b ng c a CSDL quy n th c thi SP hàm đ c t o t yêu c u K t n i t i Server b ng tài kho n c a ng i dùng th nh t Th c hi n t o m t b n CSDL o - COM203 – Qu n tr CSDL v i SQL Server Assignment MÔ T S N PH M PH I N P N1– File mdf ldf c a CSDL toàn b file sql liên quan đ n yêu c u t Y1 đ n Y3 N2– File báo cáo Báo cáo g m n i dung sau Trình bày gi i thích cách thi t k CSDL, b ng, c t Trình bày gi i thích cách t o phân quy n ng i dùng N3- Video File video quay toàn b thao tác th c hi n yêu c u Y4 Yêu c u: Sinh viên thay đ i tên máy tính tên đ ng nh p c a th c hi n quay video máy tính óng gói t t c s n ph m thành m t file nén theo đ nh d ng COM203 _ _ Assigment.zip đ đ a lên h th ng LMS theo yêu c u c a gi ng viên L u ý v cách đ t tên: Ví d v cách đ t tên gói: COM2032_ TienTVPT03938_Assignment.zip COM203 – Qu n tr CSDL v i SQL Server Assignment THANG ÁNH GIÁ - A - Các file sql có format sáng s a, rõ ràng - Stored Procedure có thêm đo n ki m tra l i, ngo i l , ràng bu c CHECK c a c t m t cách phù h p - Các mã k ch b n t o Stored Procedure, View có ki m tra s t n t i c a SP tr c t o - Các câu l nh truy v n t i u 70%-100% (Th m m , t i u hóa CSDL truy v n) B áp ng Y1.2 - áp ng Y3.3, Y4 - áp ng Y1.1, Y2 60%-69% (Hoàn thi n toàn b ch c n ng c a toán yêu c u qu n tr CSDL) C áp ng Y3.1, Y3.2 - đ: t - Khơng đóng gói theo u c u
- Xem thêm -

Xem thêm: COM203 qun tr CSDL vi SQL server assi , COM203 qun tr CSDL vi SQL server assi

Từ khóa liên quan