Bai ca nhan mon chinh tr trong qun ly

8 25 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:34

Mơn học: Chính trị quản lý cơng Giảng viên: PGS.TS Trương Quốc Chính I MỞ ĐẦU Trong tình hình đất nước tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng Nhà nước đóng vai trò to lớn việc hoạch định đường lối, chủ trương, cụ thể hóa đường lối chủ trương vào sống Trong bối cảnh hòa bình giới nhiều diễn biến phức tạp, lực thù địch âm mưu gây chia rẽ nội nhân dân, máy thực thi quyền lực nhà nước bộc lộ nhiều hạn chế cồng kềnh, hoạt động chưa thực hiệu quả, không quán hành động; phận cán bộ, công chức tha hóa đạo đức, có tư tưởng khơng lành mạnh Chính thế, Đảng phải phát huy tối đa lãnh đạo mình, Đảng cần phải lắng nghe ý kiến nhân dân, quán đạo nhằm thống mục tiêu chung tồn đất nước Mơn học: Chính trị quản lý cơng Giảng viên: PGS.TS Trương Quốc Chính II NỘI DUNG Một số vấn đề Đảng trị 1.1 Đảng trị Đảng trị tổ chức liên kết dựa hệ tư tưởng, hay quan điểm trị, thể lợi ích giai cấp hay tầng lớp xã hội, bao gồm người tiêu biểu giai cấp hay tầng lớp xã hội với mục tiêu, lý tưởng định Đảng trị hình thành hoạt động cách tự giác nhận thức người trình độ cao đường đạt tới mục đích định, tổ chức tự nguyện, liên minh người ưu tú tư tưởng, nguyện vọng hoạt động chung cương lĩnh, đường lối, lấy kỷ luật đảng để chi phối ràng buộc Đảng trị tổ chức trị bao gồm đại diện tiêu biểu giai cấp hay tầng lớp xã hội, dựa hệ tư tưởng hay quan điểm trị định phản ánh lợi ích giai cấp hay tầng lớp xã hội 1.2 Bản chất Đảng trị Đảng trị ln mang tính giai cấp Là sản phẩm đấu tranh giai cấp đạt tới trình độ tự giác cao (với cương lĩnh, tơn chỉ, mục đích, mục tiêu, nghệ thuật vận động, tổ chức, tiến hành đấu tranh trị…), đại diện cho lợi ích giai cấp xã hội Đảng trị ln có hệ tư tưởng, quan điểm trị, hoạt động với cương lĩnh trị tổ chức rõ rệt hình thành cố kết giai cấp tầng lớp tương ứng đạt đến trình độ tư tưởng định Đảng trị hướng tới giành, giữ, sử dụng quyền lực nhà nước, Mục tiêu Đảng trị giành giữ quyền, sử dụng quyền làm cơng cụ để thực mục đích, mục tiêu trị Khi có quyền, nhiệm vụ Đảng thay đổi từ đấu tranh giành giữ quyền sang phát triển đất nước Mơn học: Chính trị quản lý cơng Giảng viên: PGS.TS Trương Quốc Chính Đảng trị có cấu trúc rõ ràng 1.3 Đảng trị cầm quyền Một đảng trị gọi cầm quyền chi phối, khống chế Nhà nước để phục vụ cho mục đích trị Là lực lượng lãnh đạo, dẫn dắt xã hôi, định phương hướng phát triển toàn xã hội, tác động, chi phối hoạt động nhà nước: - Tạo nên máy nhà nước thích ứng, bảo vệ lợi ích giai cấp mà đại diện, định hướng cho xã hội phát triển theo ý chí giai cấp - Sự tác động Đảng vào Nhà nước mang tính tồn diện thường xuyên: Sự tác động mang tính cục thành viên, mang tính lợi ích nhóm - Chỉ nhằm gây sức ép cho nhà nước mà không nhằm mục tiêu giành lấy quyền lực Nhà nước - Các tổ chức đa dạng, đan xen có tác dụng lớn tới Nhà nước Đảng trị Việt Nam Đảng trị Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam với vai trò đội tiên phong giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong nhân dân lao động dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động dân tộc Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng, kim nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước xã hội Đảng lãnh đạo cương lĩnh, chiến lược, định hướng sách chủ trương lớn; cơng tác tun truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra hành động gương mẫu đảng viên Đảng thống lãnh đạo công tác cán quản lý đội ngũ cán bộ, giới thiệu đảng viên ưu tú có đủ lực phẩm chất vào hoạt động quan lãnh đạo hệ thống trị Đảng lãnh đạo thơng qua tổ chức đảng đảng viên hoạt động tổ chức hệ thống trị, tăng cường chế độ trách Mơn học: Chính trị quản lý cơng Giảng viên: PGS.TS Trương Quốc Chính nhiệm cá nhân, người đứng đầu Đảng thường xuyên nâng cao lực cầm quyền hiệu lãnh đạo, đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò, tính chủ động, sáng tạo trách nhiệm tổ chức khác hệ thống trị Đảng lãnh đạo hệ thống trị, đồng thời phận hệ thống Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng phát huy quyền làm chủ nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, chịu giám sát nhân dân, hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật Để đảm đương vai trò lãnh đạo, Đảng phải vững mạnh trị, tư tưởng tổ chức; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, sức nâng cao trình độ trí tuệ, lĩnh trị, phẩm chất đạo đức lực lãnh đạo Giữ vững truyền thống đoàn kết thống Đảng, tăng cường dân chủ kỷ luật hoạt động Đảng Thường xuyên tự phê bình phê bình, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa hội, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí hành động chia rẽ, bè phái Đảng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên sạch, có phẩm chất, lực, có sức chiến đấu cao theo gương đạo đức Hồ Chí Minh; quan tâm bồi dưỡng, đào tạo lớp người kế tục nghiệp cách mạng Đảng dân tộc Tại Đảng trị lại phải tác động lên quan Lập pháp, hành pháp, tư pháp quyền địa phương Đảng trị nắm quyền lực trị quốc gia, Đảng lãnh đạo nhà nước cách toàn diện, thực quyền lực chủ yếu thông qua tuyên truyền, giáo dục thuyết phục, thông qua hành động gương mẫu đội ngũ Đảng viên khơng bạo lực, cưỡng chế, hành Ngun tắc quan trọng hoạt động quản lý hành nhà nước Đảng lãnh đạo, hoạt động thực thi quyền lực nhà nước (quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp) phải tuân theo định hướng Đảng, nhằm đảm bảo tính tập trung dân chủ, thống đường lối, phương thức hành động mục tiêu mà Nhà nước cần hướng đến Thực trạng tồn quan quyền lực nhà nước quyền địa phương máy cồng kềnh, phân cơng chưa rõ ràng dẫn đến chồng chéo, khó quy trách Mơn học: Chính trị quản lý cơng Giảng viên: PGS.TS Trương Quốc Chính nhiệm xảy sai phạm, máy hành nhiều cấp bậc, rập khn địa phương làm thiếu tính linh hoạt theo điều kiện đặc thù, điều làm giảm hiệu công tác quản lý Chính thế, Đảng phải tác động đến quan quyền lực nhà nước quyền địa phương nhằm có định hướng cụ thể, Đảng cấp cần quan tâm đến hoạt động quyền, kịp thời phát hành động sai trái, vi phạm pháp luật, nhằm kịp thời chỉnh đốn Đảng quan lãnh đạo, ban hành đường lối, sách thông qua Nghị quyết, Cương lĩnh, Điều lệ, từ quan quyền lực nhà nước quyền địa phương cụ thể hóa chúng văn luật văn luật nhằm đưa đường lối, định hướng vào điều kiện thực tế sống Các phương thức tác động Đảng trị lên quan Lập pháp, hành pháp tư pháp quyền địa phương Phương thức tác động Đảng hệ thống biện pháp, phương pháp mà Đảng sử dụng để tác động đến đối tượng lãnh đạo nhằm thực nhiệm vụ trị Đảng đề Do đó, phương thức tác phụ thuộc vào yếu tố như: chủ thể lãnh đạo; đối tượng lãnh đạo; hoàn cảnh, điều kiện lịch sử nước giới; phát triển khoa học cơng nghệ, có khoa học nghệ thuật lãnh đạo… thế, phương thức tác động Đảng bất biến mà thay đổi theo thời gian, theo giai đoạn cách mạng thay đổi yếu tố Phương thức tác động Đảng Cộng sản Việt Nam xác định Điều lệ Đảng: "Ðảng lãnh đạo Nhà nước đoàn thể trị - xã hội Cương lĩnh trị, chiến lược, sách, chủ trương; cơng tác tư tưởng, tổ chức, cán kiểm tra, giám sát việc thực hiện" (Điều 41); Cương lĩnh trị (được thông qua Đại hội VII Đảng - năm 1991): "Đảng lãnh đạo xã hội Cương lĩnh, chiến lược, định hướng sách chủ trương công tác; công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức kiểm tra hành động gương mẫu đảng viên Đảng giới thiệu đảng viên ưu tú có đủ lực phẩm chất vào hoạt động quan lãnh Mơn học: Chính trị quản lý cơng Giảng viên: PGS.TS Trương Quốc Chính đạo quyền đồn thể Đảng khơng làm thay công việc tổ chức khác hệ thống trị" Như vậy, Đảng tác động lên quan quyền lực nhà nước quyền địa phương thông qua phương thức sau: 4.1 Tuyên truyền, giáo dục thuyết phục Đảng xuất phát từ nhân dân, muốn nâng cao uy tín, khẳng định lòng tin quan quyền lực nhà nước Đảng cần phải đưa phương thức tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục Với tư cách lực lượng lãnh đạo cao Nhà nước xã hội, Đảng hoạch định chiến lược xây dựng chủ trương, đường lối lãnh đạo đất nước giai đoạn Trong đó, cơng tác bảo vệ An ninh trị, giữ gìn trật tự an tồn xã hội nội dung quan trọng Ưu điểm phương thức tốn kém, phát huy tinh thần tự giác, linh động trường hợp Tuy nhiên, phương thức tác động có nhược điểm hiệu mang lại chưa cao 4.2 Thông qua thiết chế xã hội nhà nước, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội Thông qua đội ngũ đảng viên thiết chế xã hội, chuyển hóa nghị Đảng thành pháp luật, định quản lý, chương trình hành động quan nhà nước, tổ chức xã hội mà vào sống thực Qua phương hướng này, quyền lực đảng cầm quyền nhân lên gấp bội, bao gồm quyền lực nhà nước quyền lực thiết chế xã hội Như vậy, quyền lực đảng trị khơng biểu thơng qua Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, hệ thống tổ chức hoạt động Đảng mà biểu thơng qua thiết chế xã hội, qua quần chúng mà đảng nắm được, nhà nước, đoàn thể xã hội Quyền lực đảng trị quyền lực lãnh đạo trị, đảng trung tâm lãnh đạo trị Mơn học: Chính trị quản lý cơng Giảng viên: PGS.TS Trương Quốc Chính 4.3 Đảng lãnh đạo quan quyền lực nhà nước quyền địa phương, tổ chức thực đường lối, chủ trương Đảng sử dụng quyền lực trị để áp đặt ý chí, nguyện vọng thông qua ban hành Nghị quyết, Điều lệ nhằm đưa định hướng chung nhất, khái quát nhất, từ làm sở, tiền đề buộc quan quyền lực nhà nước phải tuân theo Để đưa chủ trương, đường lối Đảng vào sống, Đảng không ban hành thị, nghị quyết; phổ biến, quán triệt thị, nghị tổ chức Đảng mà Đảng lãnh đạo Nhà nước tổ chức thực hiện, biến chủ trương thành hành động cụ thể, nội dung lãnh đạo thể mặt sau: - Lãnh đạo việc thể chế hoá đường lối, chủ trương Đảng thành pháp luật để kịp thời điều chỉnh, bảo vệ quan hệ xã hội - Lãnh đạo Nhà nước xây dựng thực Chương trình Quốc gia nhiều lĩnh vực khác nhau, nhằm thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển - Lãnh đạo, đạo xây dựng kiện toàn máy quyền lực nhà nước từ trung ương đến địa phương - Trực tiếp nghe báo cáo cho ý kiến đạo thực nhiệm vụ lĩnh vực trên, để nắm bắt tình hình thực tiễn nhằm đưa đánh giá xác nhất, từ có thay đổi cho phù hợp với điều kiện đặc thù ngành, lĩnh vực địa phương Mơn học: Chính trị quản lý cơng Giảng viên: PGS.TS Trương Quốc Chính III KẾT LUẬN Tóm lại, Đảng cần phải tác động lên quan quyền lực nhà nước quyền địa phương nhằm thống phương hướng mục tiêu hoạt động, phải lựa chọn vận dụng phương thức tác động cho phù hợp với lĩnh vực, đối tượng địa phương nhằm mang lại hiệu thực thi cao Đảng phải nắm bắt tình hình thực tế, giải tồn vướng mắc, thường xuyên nâng cao tư tưởng, đạo đức cán Đảng viên, xây dựng Đảng sạch, vững mạnh, tạo uy tín Đảng nhân dân, lãnh đạo Nhà nước hướng đến xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa Là học viên cao học quản lý công, nhận thức vai trò to lớn Đảng Cộng sản Việt Nam công xây dựng vào bảo vệ tổ quốc, thân cố gắng phấn đấu kết nạp vào hàng ngũ Đảng; Thực tốt vài trò người công dân qua việc bầu cử bầu vị đại diện xứng đáng cho nhân dân, tham gia đóng góp vật chất tinh thần cơng xây dựng quê hương, đất nước; Không ngừng nghiên cứu, trau dồi kiến thức, kỹ năng, quan điểm sống, hệ tư tưởng sáng, lành mạnh để không bị lực thù địch dụ dỗ gây đoàn kết, chia rẽ nội bộ; Tham mưu cách sáng tạo, xác, khả thi cho quan cấp để nhằm đưa phương hướng hành động mang lại hiệu nhất, phù hợp với điều kiện thực tại; kiên chống lại hành vi tham ô, tham nhũng gây lòng tin nhân dân Đảng; Tuyên truyền sâu rộng nhận thức nhân dân tầm quan trọng Đảng thông qua nói chuyện chuyên đề, học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai ca nhan mon chinh tr trong qun ly , Bai ca nhan mon chinh tr trong qun ly