32 cac phuong phap phan tich cong cu hoa

7 44 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:33

ĐỀ CƯƠNG MƠN HỌC Các phương pháp phân tích cơng cụ HĨA HỌC PHÂN TÍCH Thơng tin giảng viên: 1.2 Thông tin giảng viên thứ 1: - Họ tên: Vũ Thị Kim Thoa - Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ - Thời gian, địa điểm làm việc: Văn phòng khoa Hóa - Địa liên hệ: Khoa Hóa học Trường ĐHSP Hà Nội - Điện thoại: 0985937289 Email: vuthikimthoa10@gmail.com - Các hướng nghiên cứu chính: Hóa phân tích 1.2 Thơng tin giảng viên thứ 2: - Họ tên: Nguyễn Thị Huyền - Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ - Thời gian, địa điểm làm việc: Văn phòng khoa Hóa - Địa liên hệ: Khoa Hố Trường ĐHSP Hà Nội - Điện thoại, email: 0974435514 Nguyenhuyensp2@gmail.com - Các hướng nghiên cứu chính: Hóa phân tích + Thơng tin trợ giảng: Thông tin môn học - Tên mơn học: Hố học phân tích - Mã mơn học: HH311 - Số tín chỉ: - Loại môn học: + Bắt buộc + Điều kiện tiên quyết: Học phần thực sau học xong học phần Hố học phân tích 1, 2, - Gìơ tín hoạt động học tập + Lý thuyết: 30 tiết + Tự nghiên cứu: 60 tiết - Đơn vị phụ trách môn học + Bộ mơn : Hố học phân tích + Khoa: Hố học Mục tiêu mơn học - Kiến thức: Học phần hố học phân tích giúp sinh viên bổ sung nâng cao kiến thức hố học phân tích, cung cấp phương pháp nghiên cứu khoa học phổ biến, thông dụng, phù hợp với trang bị có phòng thí nghiệm, bước đầu giúp sinh viên có kiến thức ban đầu phương pháp phân tích đại - Kĩ năng: giúp sinh viên có kĩ sử dụng phương pháp phân tích đại dùng hố học phân tích mơn học khác - Các mục tiêu khác: Xây dựng tác phong tự học, tự nghiên cứu, tác phong làm việc khoa học Tóm tắt nội dung môn học Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức phương pháp phân tích đại sử dụng hố học nói riêng ngành khoa học khác nói chung Học phần giúp cho sinh viên có phương pháp cách thức tiến hành phân tích trường hợp không sử dụng phương pháp phân tích cổ điển Phương pháp gợi nhiều hướng cho hố học phân tích Giúp sinh viên có kĩ sử dụng thành thạo trang thiết bị đại thêm yêu thích khoa học, xây dựng ý thức tự học, tự nghiên cứu khoa học Nội dung chi tiết mơn học Hình thức tổ chức dạy Nội dung học TÍN CHỈ Lý thuyết Chương 1: Mở đầu.Phân tích đo quang phân tử 1.1 Các phương pháp phân tích cơng cụ tín hiệu phân tích Yêu Số cầu đối tiết với sinh viên Thời gian, địa điểm 10 Lớp học Đọc học liệu 1, 2, Ghi 1.2 Phân tích đo quang phân tử 1.2.1 Định luật hấp thụ ánh sáng xạ điện từ Bouguer – Lambert -Beer 1.2.2 Nhưng nguyên nhân làm sai lệch định luật Beer 1.2.3 Ứng dụng định luật Bouguer – Lambert -Beer Chương 2: Các phương pháp đo quang nguyên tử 2.1 Đặc điểm chung nhóm phương pháp đo quang nguyên tử vùng phổ UV – VIS 2.2 Phương pháp đo phổ phát xạ nguyên tử 2.3 Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử 2.4 Phép đo phổ huỳnh quang nguyên tử Chương 3: Mở đầu phương pháp phân tích điện hoá 3.1 Một số khái niệm 3.2 Các loại điện cực Bài tập Tự học, tự nghiên cứu Bài tập chương 1, 2, 3, học liệu số - Các phương pháp đo phổ nguyên tử khơng dùng lửa TÍN CHỈ 30 Nắm vững lý thuyết chương 1, 2, 3, Đọc học liệu 1, 2, Thư viện, nhà Lý thuyết Chương 4: Phân tích điện 4.1 Các điều kiện ứng dụng phương pháp điện 4.2 Chuẩn độ kết tủa 4.3 Chuẩn độ 4.4 Chuẩn độ 4.5 Điện cực màng chọn lọc Chương 5: Phân tích điện phân 5.1 Các trình xảy trình điện phân 5.2 Lý thuyêt đơn giản điện phân 5.3 Quá Đọc học liệu 1, 2, Lớp học Nắm vững lý thuyết chương 4, 5, 30 Đọc học liệu 1, 2, Lớp học Chương 6: Phân tích cực phổ 6.1 Nguyên tắc phương pháp 6.2 Dòng khuếch tán 6.3 Phương trình sóng cực phổ thuận nghịch 6.4 Giới thiệu loại cực phổ Chương Các phương pháp tách phân chia 7.1 Tách sắc kí 7.2 Tách chiết dung mơi hữu Bài tập Tự học, tự nghiên cứu Bài tập chương 4, 5, học liệu số - Ứng dụng phân tích cực phổ - Các yếu tố ảnh hưởng đến trình điện phân - Xác định pH Thư viện, nhà Học liệu * Giáo trình Hồ Viết Q, Nguyễn Tinh Dung, Các phương pháp phân tích hố lý, Nxb ĐHSP Hà Nội 1991 Hồ Viết Q, Phân tích hố lý, NxbGD 2000 Hồ Viết Quý, Các phương pháp quang học hoá học, NXB ĐHQGHN, 1999 Phạm Luận Phương pháp phân tích phổ nguyên tử NXBĐHQG Hà Nội 2003 * Tài kiệu tham khảo Hồ Viết Quý, Các phương pháp phân tích đại ứng dụng hoá học, NXB ĐHQG Hà Nội, 1998 Hồ Viết Q, Các phương pháp phân tích lí – hố,NXB ĐHSP 2008 Kế hoạch giảng dạy cụ thể Tuần Giảng viên lên lớp (tiết) Lý Minh Thực thuyết hoạ, ôn hành, tập, kiểm tập tra 2 10 11 12 13 14 Xemina, thảo luận Sinh viên tự học (tiết) chuẩn bị Bài tập tự đọc nhà, tập lớn 4 4 4 4 4 4 4 Tổng 6 6 6 6 6 6 6 15 Tổng 30 60 90 Yêu cầu giảng viên môn học - Sinh viên dự học đầy đủ, quy chế - Sinh viên tích cực phát biểu thảo luận - Sinh viên có ý thức tự học, tự nghiên cứu Phương pháp hình thức kiểm tra đánh giá môn học 9.1 Kiểm tra thường xuyên trình học tập; đánh giá nhận thức thái độ tham gia thảo luận; đánh giá phần thực hành; chuyên cần (0.1) 9.2 Kiểm tra kỳ (1 tiết, vào tuần 8, giảng viên tổ chức) (0.2) 9.3 Thi hết mơn học (do Trung tâm Khảo thí KĐCL đảm nhiệm) : (0.7) Hình thức Cấu trúc đề thi thi Thời gian Yêu cầu làm số đề 90’ 05 Câu 1: Với nợi dung tḥc tín chỉ 1, chương 1: (2 điểm) Câu 2: Với nội dung tḥc tín chỉ 1, chương 2: (3 Tự điểm) luận Câu 3: Với nợi dung tḥc tín chỉ 2, chương 1: (3 điểm) Câu 4: Với nội dung thuộc tín chỉ 2, chương 2: (2 điểm) Dự trù kinh phí/bộ đề thi+đáp án * Trọng số: Mục 9.1 chiếm 1/10; Mục 9.2 chiếm 2/10; Mục 9.3 chiếm 7/10 Giảng viên Giảng viên ThS Vũ Thị Kim Thoa ThS Nguyễn Thị Huyền P.TRƯỞNG BỘ MÔN ThS Kiều Phương Hảo TRƯỞNG KHOA TS Đào Thị Việt Anh
- Xem thêm -

Xem thêm: 32 cac phuong phap phan tich cong cu hoa , 32 cac phuong phap phan tich cong cu hoa

Từ khóa liên quan