đồ án tốt nghiệp đường ô tô và đô thị - DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN QUA HAI ĐIỂM C3-E3

110 75 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 07:17

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ KHOA CẦU ĐƯỜNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – PHẦN THUYẾT MINH MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU PHẦN I LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG QUA HAI ĐIỂM C3-E3 CHƯƠNG I GIỚI THIỆU CHUNG I.1 Tổng quan I.2 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu dự án tổ chức thực dự án I.3 Cơ sở lập dự án I.4 Tình hình kinh tế xã hội khu vực có dự án .8 I.5 Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội vùng I.6 Hiện trạng mạng lưới giao thông vùng I.7 Đánh giá vận tải dự báo nhu cầu vận tải I.8 Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng tuyến đường 10 I.9.Hình thức đầu tư nguồn vốn 11 CHƯƠNG II .12 XÁC ĐỊNH QUY MÔ VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT 12 II.1 Xác định quy mô,cấp hạng đường 12 II.2 Xác định tiêu kỹ thuật khác .15 II.3.Bảng tổng hợp tiêu kỹ thuật 21 CHƯƠNG III .23 THIẾT KẾ TUYẾN ĐƯỜNG 23 III.1 Giới thiệu chung 23 III.2 Nguyên tắc thiết kế .23 III.3.Các phương pháp thiết kế tuyến 23 III.4 Các phương án tuyến đề xuất .24 III.5 Tính tốn yếu tố đường cong nằm 24 III.6 Kết thiết kế .26 CHƯƠNG IV .27 QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC 27 IV.1 Tổng quan 27 IV.2 Thiết kế thoát nước 27 CHƯƠNG V 30 THIẾT KẾ TRẮC DỌC VÀ TRẮC NGANG 30 V.1 Thiết kế trắc dọc .30 V.2 Thiết kế trắc ngang 33 V.3 Tính tốn khối lượng đào, đắp 34 CHƯƠNG VI .35 BIỂU ĐỒ VẬN TỐC XE CHẠY VÀ TIÊU HAO NHIÊN LIỆU .35 VI.1 Biểu đồ vận tốc xe chạy 35 VI.2 Tốc độ xe chạy trung bình thời gian xe chạy tuyến 36 VI.3 Tiêu hao nhiên liệu 36 CHƯƠNG VII 38 THIẾT KẾ KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG 38 VII.1 Xác định số liệu phục vụ tính tốn 38 THẦY HƯỚNG DẪN : THS.PHẠM QUỐC VIỆT SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN VĂN CHIẾN - MSV: 3372.53 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ KHOA CẦU ĐƯỜNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – PHẦN THUYẾT MINH VII.2 Thiết kế kết cấu áo đường 42 CHƯƠNG VIII 52 LUẬN CHỨNG KINH TẾ - KỸ THUẬT 52 SO SÁNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN TUYẾN 52 VIII.1 Chỉ tiêu chất lượng sử dụng .52 VIII.2 Nhóm tiêu xây dựng .52 VIII.3 Nhóm tiêu kinh tế .52 CHƯƠNG IX .60 TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 60 IX.1 Căn lập tổng mức đầu tư 60 IX.2 Cấu thành tổng mức đầu tư 60 IX.3 Kết tính : 61 CHƯƠNG X 62 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA PHƯƠNG ÁN 62 TUYẾN ĐƯỢC CHỌN .62 X.1 Giả thiết phương án gốc 62 X.2 Xác định tiêu hiệu số thu chi NPV 62 X.3 Xác định tiêu tỷ số thu chi (hệ số sinh lời BCR) .63 X.4 Xác định tiêu suất thu lợi nội (tỷ lệ nội hoàn) IRR .64 X.5 Xác định thời gian hoàn vốn phương án 65 X.6 Kết luận chung .65 CHƯƠNG XI .66 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA TUYẾN ĐƯỜNG 66 ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG 66 XI.1 Mục đích .66 XI.2 Những tác động môi trường việc XD KT dự án 66 XI.3 Các giải pháp nhằm khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án đến môi trường 67 PHẦN II 70 THIẾT KẾ KỸ THUẬT 70 CHƯƠNG I 71 GIỚI THIỆU CHUNG .71 I.1 Giới thiệu dự án 71 I.2 Căn pháp lý, hệ thống quy trình quy phạm áp dụng 71 I.3 Một số nét đoạn tuyến thiết kế kỹ thuật 72 CHƯƠNG II .73 THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ 73 II.1 Công tác chuẩn bị 73 II.2 Khảo sát tuyến 73 II.3 Thiết kế tuyến bình đồ .74 II.4 Tính tốn cắm đường cong chuyển tiếp dạng clothoide 74 Đường cong Đ4 : R = 250 ; isc = 3%, Lct = 50 m 74 II.5 Xác định tọa độ cọc đường cong nằm 76 CHƯƠNG III .78 THIẾT KẾ TRẮC DỌC, TRẮC NGANG 78 III.1 Thiết kế trắc dọc 78 III.2 Thiết kế trắc ngang .80 III.3 Tính tốn khối lượng đào đắp 81 CHƯƠNG IV .82 THIẾT KẾ CHI TIẾT CỐNG 82 THẦY HƯỚNG DẪN : THS.PHẠM QUỐC VIỆT SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN VĂN CHIẾN - MSV: 3372.53 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ KHOA CẦU ĐƯỜNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – PHẦN THUYẾT MINH IV.1 Khảo sát thủy văn 82 IV.2 Tính toán lưu lượng .82 CHƯƠNG V 89 THIẾT KẾ CHI TIẾT CONG NẰM P4 .89 V.1 Số liệu thiết kế 89 V.2 Phương pháp cấu tạo siêu cao .89 V.3 Tính tốn 89 V.4 Xác định phạm vi dỡ bỏ Z 90 V.5 Thiết kế tổ chức giao thông đường cong P4 90 PHẦN III 92 THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG 92 CHƯƠNG I 93 CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG .93 I.1 Vật liệu xây dựng dụng cụ thí nghiệm trường .93 I.2 Công tác chuẩn bị mặt thi công .93 I.3 Công tác định vị tuyến đường – lên khuôn đường 95 CHƯƠNG II .96 THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN TUYẾN 96 II.1 Trình tự thi cơng cống 96 II.2 Khối lượng vật liệu cống BTCT tính tốn hao phí máy móc, nhân cơng 96 II.3 Tổng hợp công xây dựng cống .98 CHƯƠNG III 100 THIẾT KẾ THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG 100 III.1 Giới thiệu chung 100 III.2 Thiết kế điều phối đất 100 III.3 Phân đoạn thi công đường 101 III.4 Tính tốn suất số ca máy 102 III.5 Khối lượngvà số ca máy thi cơng đoạn 102 III.6 Công tác phụ trợ 103 III.7 Thành lập đội thi công 103 CHƯƠNG IV 105 THIẾT KẾ THI CÔNG CHI TIẾT MẶT ĐƯỜNG 105 IV.1 Kết cấu mặt đường - phương pháp thi công 105 IV.2 Tính toán tốc độ dây chuyền 105 IV.3 Tính suất máy móc 106 IV.4 Đầm nén đường 107 IV.5 Thi công lớp áo đường 107 IV.6 Thành lập đội thi công mặt 110 CHƯƠNG V .111 TỔ CHỨC THI CÔNG CHỈ ĐẠO 111 V.1 Mục đích,nội dung ý nghĩa .111 V.2 Nguyên tắc tổ chức thi công 111 V.3 Các phương pháp tổ chức thi công .111 V.4.Lập tiến độ thi công chi tiết 111 THẦY HƯỚNG DẪN : THS.PHẠM QUỐC VIỆT SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN VĂN CHIẾN - MSV: 3372.53 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ KHOA CẦU ĐƯỜNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – PHẦN THUYẾT MINH LỜI NĨI ĐẦU Giao thơng vận tải phận quan trọng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội Phát triển cơng trình giao thơng sở để thúc đẩy phát triển nhiều ngành khác, tạo tiền đề cho kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Chính mà cần ưu tiên đầu tư phát triển giao thông vận tải trước bước, với tốc độ nhanh bền vững.Tuy nhiên nước ta thực trạng sở hạ tầng giao thông yếu thiếu chưa đáp ứng kinh tế phát triển nhanh Do vậy, giai đoạn phát triển kinh tế đất nước, nhu cầu xây dựng hạ tầng sở để phục vụ tăng trưởng nhanh chóng vững trở nên thiết yếu, bật nên nhu cầu xây dựng cơng trình giao thơng Bên cạnh cơng trình xây dựng có hàng loạt dự án cải tạo nâng cấp Xuất phát từ vai trò quan trọng đó, việc xây dựng sở hạ tầng giao thơng vận tải có đủ lực phục vụ yêu cầu giai đoạn tương lai vấn đề hàng đầu ngành, cấp quan tâm Nhận thức điều đó, muốn góp sức vào phát triển chung đất nước, thân em chọn sâu nghiên cứu chun ngành Đường Ơ Tơ & Đường Đô Thị thuộc Khoa Cầu Đường trường Đại học Xây dựng Đồ án tốt nghiệp kết trình tích luỹ kiến thức thời gian học tập nghiên cứu trường Sau thời gian nghiên cứu, tích luỹ trường em thực đồ án tốt nghiệp với đề tài: “DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN QUA HAI ĐIỂM C3-E3” Đây cơng trình quan trọng với khối lượng công việc lớn bao gồm tất bước từ Thiết kế sở, thiết kế kỹ thuật, kỹ thuật thi cơng Chính cố gắng chắn em khơng tránh khỏi sai sót Em mong đóng góp ý kiến thầy giáo để em có thêm nhiều điều bổ ích Em xin vô cảm ơn thầy giáo Bộ môn Đường ô Tô & Đường Đô Thị, thầy cô giáo trường Đại Học Xây Dựng giảng dạy em suốt thời gian học tập,nghiên cứu trường Đặc biệt thầy giáo ThS Phạm Quốc Việt người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ để em hoàn thành tốt Đồ án tốt nghiệp Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2013 Sinh viên: Nguyễn Văn Chiến THẦY HƯỚNG DẪN : THS.PHẠM QUỐC VIỆT SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN VĂN CHIẾN - MSV: 3372.53 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ KHOA CẦU ĐƯỜNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – PHẦN THUYẾT MINH PHẦN I LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG QUA HAI ĐIỂM C3-E3 Tên dự án chủ đầu tư: Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh lộ đoạn qua điểm C3-E3 Chủ đầu tư: Sở GTVT Nghệ An Địa : Số 47,Đường Lê Hồng phong -TP.Vinh Tỉnh Nghệ An THẦY HƯỚNG DẪN : THS.PHẠM QUỐC VIỆT SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN VĂN CHIẾN - MSV: 3372.53 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ KHOA CẦU ĐƯỜNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – PHẦN THUYẾT MINH CHƯƠNG I GIỚI THIỆU CHUNG I.1 Tổng quan Dự án xây dựng đoạn tuyến C3-E3 dự án giao thông quan trọng phục vụ cho tuyến đường nối từ thị trấn Hòa Bình huyện Tương Dương lên cửa quốc tế Nậm Cắn Khi xây dựng tuyến đường cầu nối trung tâm kinh tế, trị, văn hóa lớn địa phương, tạo điều kiện cho kinh tế địa phương phát triển Để làm sở kêu gọi nhà đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác đầu tư việc tiến hành Quy hoạch xây dựng lập dự án khả thi xây dựng đoạn tuyến C3-E3 quan trọng cần thiết I.2 Đối tượng,phạm vi nghiên cứu dự án tổ chức thực dự án I.2.1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu dự án Đoạn tuyến qua điểm C3-E3 thuộc tuyến đường tỉnh lộ nối từ thị trấn Hòa Bình lên cửa quốc tế Nậm Cắn thuộc địa phận tỉnh nghệ An Đoạn tuyến có chiều dài gần Km ( tính theo đường chim bay) I.2.2 Tổ chức thực dự án Tên công ty : Công ty tư vấn thiết kế trường Đại Học Xây Dựng Địa : 55 đường Giải phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội I.3 Cơ sở lập dự án I.3.1 Cơ sở pháp lý - Căn Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc hội; - Căn Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 Chính Phủ Quy hoạch xây dựng; - Căn vào thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch xây dựng; - Căn vào Quyết định 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng; - Căn vào thông tư số 16/2005/TT-BXD Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự tốn xây dựng cơng trình; - Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam quy chuẩn, quy phạm khác có liên quan, v.v - Hợp đồng kinh tế số 05-ĐHXD-127 Ban quản lý dự án với Công ty Tư vấn Đại học xây dựng; -Quyết định số 5645/QĐ-UB ngày 02/05/2009 UBND TỉnhNghệ Anvề việc phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng đoạn tuyến C3-E3; -Các thông báo UBND Tỉnh Nghệ Antrong trình thực nhằm đạo việc đẩy nhanh tiến độ giải vướng mắc phát sinh; - Đề cương khảo sát thiết kế việc lập thiết kế sở dự án xây dựng đoạn tuyến C3- E3 số 2196/ĐHXD Công ty Tư vấn Đại học xây dựng I.3.2 Các nguồn tài liệu liên quan - Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới giao thông vùng nhà nước phê duyệt (trong giai đoạn 2000-2020), cần phải xây dựng đoạn tuyếnqua hai điểm C3-E3 để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế vùng THẦY HƯỚNG DẪN : THS.PHẠM QUỐC VIỆT SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN VĂN CHIẾN - MSV: 3372.53 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ KHOA CẦU ĐƯỜNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – PHẦN THUYẾT MINH - Quy hoạch chuyên ngành: Quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch hệ thống cơng trình hạ tầng xã hội (trường học, y tế, v.v…) hệ thống hạ tầng kỹ thuật (giao thông, thuỷ lợi, điện, v.v…); - Các kết điều tra, khảo sát số liệu, tài liệu khí tượng thuỷ văn, hải văn, địa chất, trạng kinh tế, xã hội số liệu tài liệu khác có liên quan I.3.3 Hệ thống quy trình quy phạm áp dụng a Quy trình khảo sát - Quy trình khảo sát đường tơ 22TCN27-263-2000 [12] - Quy trình khảo sát thuỷ văn 22TCN220-95 [13] - Quy trình khoan thăm dò địa chất 22TCN82-85 [14] b Quy trình thiết kế - Tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô TCVN 4054-2005 [1] - Quy phạm thiết kế áo đường mềm 22TCN - 211 - 06[7] - Quy trình thiết kế áo đường cứng 22TCN-223-95[8] - Định hình cống tròn 533-01-01[9] -Điều lệ báo hiệu đường bộ22TCN-237-01[10] - Quy phạm thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn : 22TCN18-79 [11] I.4 Tình hình kinh tế xã hội khu vực có dự án I.4.1 Dân cư lao động vùng Dân số khu vực chủ yếu người Kinh, số vùng cao có dân tộc người sinh sống, đời sống chủ yếu nhờ vào nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, khai thác tài ngun gỗ, đá… Ngồi số phận dân cư làm ăn buôn bán, tỷ lệ tăng dân số hàng năm cao, tỷ lệ người độ tuổi lao động thất nghiệp nhiều Trình độ văn hố mức trung bình, nhận thức người dân chưa cao Tuyến đường hồn thành góp phần nâng cao đời sống người dân nơi I.4.2 Tình hình kinh tế vùng - Nền kinh tế vùng chủ yếu dựa vào nông nghiệp, lâm nghiệp thủ công nghiệp Tài nguyên rừng có diện tích lớn đa dạng chủng loại thực động vật - Cơ cấu ngành phát triển đa dạng: Công nghiệp – Thương mại - Dịch vụ – Nơng nghiệp có chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa - Với vị trí địa lý phía Đơng giáp biển Đơng Phía Tây giáp nước Lào Phía Nam giáp Hà Tĩnh Phía Bắc giáp Thanh Hố Vị trí địa lý Nghệ An có nhiều thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội Với vị trí Nghệ An có điều kiện hội nhập với thị trường nước quốc tế chừng mực định, sở khai thác mạnh vốn có I.5 Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội vùng - Điều kiện tự nhiên, xã hội thuận lợi mạnh để vùng phát triển tất mặt tiến tới trở thành vùng trọng điểm kinh tế nước - Với mạnh tài nguyên rừng cộng với vị trí địa lý thuận lợi, Nghệ An đẩy mạnh việc phát triển ngành Thương mại- dịch vụ Đây xem tiền đề quan trọng thúc đẩy kinh tế vùng phát triển.- Để thực chiến lược kinh tế xã hội trước tiên tỉnh đặc biệt ý phát triển mạng lưới giao thông vận tải hợp lý, thuận tiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển vùng Theo định phê duyệt quy hoạch tổng thể mạng lưới giao thông vận tải vừa công bố, từ đến năm 2020, UBND tỉnh Nghệ An đầu tư thêm 4.600 THẦY HƯỚNG DẪN : THS.PHẠM QUỐC VIỆT SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN VĂN CHIẾN - MSV: 3372.53 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ KHOA CẦU ĐƯỜNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – PHẦN THUYẾT MINH tỷ đồng để xây dựng phát triển mạng lưới giao thơng địa bàn Theo đó, đến năm 2020 địa bàn có 13 tuyến quốc lộ, 36 tuyến tỉnh lộ ( 19 tuyến tỉnh lộ mở) 100% xã có đường vào trung tâm, giao thông nông thôn nhựa hóa, bê tơng hóa, riêng xã vùng đồng có đường tơ lại mùa Ngoài tuyến đường sắt Bắc Nam đường cao tốc, có thêm tuyến đường sắt nội tỉnh để đáp ứng nhu cầu lại người dân I.6 Hiện trạng mạng lưới giao thông vùng I.6.1 Hiện trạng mạng lưới giao thông vùng Nghệ An số tỉnh miền núi có mạng lưới giao thông vận tải đa dạng, bao gồm: đường bộ, đường sắt, đường sông I.6.2 Mạng lưới giao thông đường Quốc lộ 1A chạy từ Bắc vào Nam, qua huyện ven biển thành phố Vinh, với 132 km đường Hồ Chí Minh chạy ngang qua huyện miền núi trung du vùng nguyên liệu tập trung phong phú Nghệ An QL7, QL46, QL48 chạy dọc từ Cảng biển Cửa Lò, qua QL1A, qua xã miền núi Cửa Nậm Cắn, Thanh Thủy, Thông Thụ sang nước bạn Lào Tuyến giao thông miền Tây Nghệ An dài 226 km nối huyện miền Tây với Thanh Hóa đầu tư kế hoạch 2006 – 2008 Đường nối QL7 QL48 dài 120 km gấp rút hoàn thành Các tuyến tỉnh lộ ngang dọc tạo mạng lưới giao thơng liên hồn nối huyện, vùng kinh tế tỉnh với tỏa nước nước khu vực I.6.3 Đường sắt Có đường sắt Bắc – Nam xuyên suốt chiều dài tỉnh Nhánh đường sắt Cầu Giát – Thái Hòa (Nghĩa Đàn) nối đường sắt Bắc Nam với vùng công nghiệp dài, ngắn ngày vùng trung tâm vật liệu xây dựng tỉnh Ga Vinh ga hành khách hàng hóa lớn nước I.6.4 Đường thủy Có cảng biển Cửa Lò (cách thành phố Vinh 15 km) đón tàu 1,8 vạn cập cảng Hiện nay, cảng đầu tư nâng cấp, mở rộng cơng suất để đón tàu vạn phục vụ xuất , nhập hàng hố I.6.5 Hàng khơng Có sân bay Vinh (cách ga Vinh km), nâng cấp mở rộng để máy bay lớn lên xuống dễ dàng mở thêm tuyến bay nước khu vực I.7 Đánh giá vận tải dự báo nhu cầu vận tải I.7.1 Đánh giá vận tải vùng Kinh tế Nghệ An có nhiều ngành nghề, tốc độ phát triển kinh tế Nghệ An cao Nhu cầu vận tải tỉnh lớn Tuy nhiên hệ thống giao thông Nghệ An chưa thực đáp ứng nhu cầu vận tải vùng Cả hai hệ thống đường kết nối địa phương với vùng động lực kinh tế cảng biển lớn gồm: đường - Quốc lộ 1A, Quốc lộ 7, Quốc lộ 46, Quốc lộ 48 đường sắt – tuyến đường sắt Bắc Nam không đáp ứng hết nhu cầu vận tải Tình trạng kỹ thuật lạc hậu, nhiều đoạn đường sắt xuống cấp nghiêm trọng, nên đáp ứng 60-70% nhu cầu vận tải hành khách I.7.2 Dự báo khu vực hấp dẫn nhu cầu vận tải vùng Nghệ An có 113 vùng mỏ lớn, nhỏ 171 điểm quặng, bật là: than, thiếc, bauxit, đá vơi, đá oplat, sét gạch ngói, sét xi măng số khoáng sản khác - Khoáng sản nhiên liệu: THẦY HƯỚNG DẪN : THS.PHẠM QUỐC VIỆT SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN VĂN CHIẾN - MSV: 3372.53 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ KHOA CẦU ĐƯỜNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – PHẦN THUYẾT MINH Than mỡ mỏ than Khe Bố sản lượng khai thác hàng năm từ 20 - 30 ngàn Than nâu mỏ than Việt Thái (Nghĩa Đàn) mỏ Đôn Phục (Con Cuông) với trữ lượng gần triệu - Khoáng sản kim loại: Kim loại đen: Sắt: Vân Trình (Nghi Lộc) Võ Nguyên (Thanh Chương) Trữ lượng mỏ 1,8 triệu với hàm lượng Fe = 41,53 - 67,05% Manngan: Rú Thành (Hưng Nguyên) trữ lượng C1 91.735 tấn, C2 131.296 Kim loại màu quý hiếm: Thiếc: Tập trung vùng Quỳ Hợp Quế Phong Vùng Quỳ Hợp có 10 mỏ thiếc sa khoáng điều tra với trữ lượng cấp C1+C2 33.678 Mỏ sa khoáng Na-Ca (Quế Phong) trữ lượng cấp B + C1 + C2 loại SnO2 từ 367 đến 2027 g/m3 9760 Vàng phát nhiều nơi tỉnh gồm vàng sa khoáng, vàng gốc vàng điều tra nhiều mức độ khác Monazit huyện Quỳ Hợp trữ lượng C2 đạt gần triệu - Khống sản phi kim: Barit có nhiều nơi, mỏ Sơn Thành trữ lượng cấp C1 55.623 quặng, 35.029 Barit, cấp C2 108.997 quặng, 66.398 barit Kaolin: sét huyện Nghi Lộc trữ lượng cấp C2 6.982.812 Đá vơi có trữ lượng lớn chất lượng tốt, chủ yếu tập trung Phúc Sơn (Anh Sơn) Hoàng Mai (Quỳnh Lưu) Sét tìm thấy mỏ lớn với tổng trữ lượng triệu Đá Marble Granitte huyện Quỳ Hợp gồm nhiều loại có màu sắc đẹp Photphorits phân bơ ỏ núi đá vơi Đá q (rubi) có Quỳ Châu Ngồi khống sản, Nghệ An sở hữu mạnh du lịch, với Khu du lịch nghỉ mát Cửa Lò - 21 trọng điểm du lịch Việt Nam Cơ hội đầu tư vào khu du lịch lớn Bên cạnh đó, so với cửa mở đến thị trường Trung Quốc, có cửa quốc tế lại hội đủ loại hình vận tải đường sắt, đường bộ, đường sông khả phát triển hàng không Cửa quốc tế Nậm Cắn Nơi trở thành cửa có vị trí quan trọng điểm trung chuyển hàng hóa hoạt động giao thương Việt Nam với nước ASEAN miền Tây Nam Trung Quốc Như nhu cầu vận tải, vận chuyển khống sản, hàng hóa vận tải du lịch lớn Để tạo điều kiện cho kinh tế phát triển Hệ thống giao thông Nghệ An cần nâng cấp, xây số tuyến I.8 Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng tuyến đường Nghệ An tỉnh vùng cao biên giới, Nghệ An có cửa quốc tế Nậm Cắn, khu du lịch tiếng Cửa Lò.Đây mảnh đất chiến lược nên có hệ thống giao thơng phát triển Tuy nhiên hệ thống giao thông Nghệ An chưa đáp ứng nhu cầu vận tải Dự án thực thi đem lại cho tỉnh Nghệ An điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội Sự giao lưu rộng rãi với vùng lân cận, miền xuôi miền ngược đẩy mạnh, đời sống văn hoá tinh thần nhân dân vùng cải thiện, xố bỏ phong tục tập quán lạc hậu, tiếp nhận văn hố tiến Bên cạnh đó, tuyến đường có ý nghĩa lớn mặt an ninh quốc phòng tạo công ăn việc làm cho lực lượng lớn lao động địa phương THẦY HƯỚNG DẪN : THS.PHẠM QUỐC VIỆT SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN VĂN CHIẾN - MSV: 3372.53 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ KHOA CẦU ĐƯỜNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – PHẦN THUYẾT MINH Như vậy, việc xây dựng đoạn tuyến C3-E3 thực cần thiết Kiến nghị tỉnh Nghệ An đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh lộ nối thị trấn Hòa Bình đến cửa Nậm Cắn I.9.Hình thức đầu tư nguồn vốn - Vốn đầu tư gồm phần: 40% vốn địa phương 60% vốn vay WorldBank - Hình thức đầu tư: + Đối với đường cơng trình cầu cống: chọn phương án đầu tư tập trung lần + Đối với áo đường: đề xuất hai phương án (đầu tư tập trung lần đầu tư phân kỳ ) sau lập luận chứng KTKT, so sánh chọn phương án tối ưu - Chủ đầu tư : Sở GTVT Nghệ An THẦY HƯỚNG DẪN : THS.PHẠM QUỐC VIỆT SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN VĂN CHIẾN - MSV: 3372.53 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ KHOA CẦU ĐƯỜNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – PHẦN THUYẾT MINH Khi vạch đường điều phối cắt qua nhánh đường cong tích lũy đường có cơng vận chuyển đường thỏa mãn: - Tổng đoạn điều phối lẻ tổng đoạn điều phối chẵn số nhánh chẵn - Hiệu tổng đoạn điều phối chẵn với tổng đoạn điều phối lẻ cự ly kinh tế máy số nhánh lẻ c.Căn - Căn cơng trình lý trình - Căn độ dốc địa hình (Vạch đường điều phối nên thuận hướng dốc để thuận tiện cho q trình thi cơng,đạt hiệu tốt hơn) - Căn máy chính(Ơ tơ+Máy đào hay máy ủi,máy cạp chuyển… ) Sau vạch đường điều phối đất xong ta tiến hành tính tốn khối lượng cự ly vận chuyển thoả mãn điều kiện làm việc kinh tế máy nhân lực Các loại vận chuyển xét :  Khối lượng vận chuyển ngang đào bù đắp Vn  Khối lượng vận chuyển dọc đào bù đắp phạm vi đoạn 100m V0  Khối lượng vận chuyển dọc đào bù đắp đoạn 100m Vd  Khối lượng đất vận chuyển ngang đổ Vđổ  Khối lượng đất vận chuyển từ mỏ Vmỏ Các tính tốn chi tiết trình bày vẽ Thi cơng đường III.3 Phân đoạn thi công đường III.3.1 Căn phân đoạn - Dựa vào máy chủ đạo để phân đoạn thi công  L> 100m chọn máy chủ đạo ôtô tự đổ HUYNDAI loại 12 tấn+ máy đào làm máy chủ đạo  L 100m chọn máy ủi D271A làm máy chủ đạo Vạch đường điều phối định máy ngược lại => Làm chia đoạn thi công tốt.Tránh để điều phối xen kẽ máy đào máy ủi - Dựa tính chất đoạn thi cơng: Chẳng hạn có hai đoạn có tính chất đào bù đắp hồn toàn chủ yếu vận chuyển đất từ mỏ sử dụng ô tô+máy đào máy chủ đạo Ngồi phân đoạn thi cơng đường dựa sở đảm bảo cho điều động máy móc nhân lực thuận tiện nhất, kinh tế nhất, đồng thời cần đảm bảo khối lượng công tác đoạn thi công tương đối giúp cho dây chuyền thi công đặn III.3.2 Phân đoạn thi cơng Dựa phân đoạn ta chia đoạn tuyến thành ba đoạn thi công sau: + Đoạn I (Km0+00 Km0+698.55) : Đoạn có tính chất đào bù đắp hoàn toàn, cự ly vận chuyển trung bình >100m, thi cơng xi hướng dốc thuận tiện cho máy thi công.Chọn tổ hợp máy đào + ô tô máy chủ đạo.Máy ủi sử dụng để vận chuyển ngang đào bù đắp + Đoạn II (Km0+698.55Km2+624.26 ) : Đoạn chủ yếu đắp đất vận chuyển từ mỏ , cự ly vận chuyển trung bình hầu hết >100m, khối lượng công tác máy đào ô tô lớn Máy ủi sử dụng để thi công Chọn tổ hợp máy đào + tơ máy chủ đạo, máy ủi máy phụ THẦY HƯỚNG DẪN : THS.PHẠM QUỐC VIỆT SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN VĂN CHIẾN - MSV: 3372.53 96 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ KHOA CẦU ĐƯỜNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – PHẦN THUYẾT MINH + Đoạn III (Km2+624.26Km4+672.11) : Đoạn có cự ly vận chuyển trung bình tương đối ngắn (hầu hết 100m lấy đất từ mỏ Chọn máy ủi máy chủ đạo, máy đào + ô tô máy phụ III.4 Tính tốn suất số ca máy III.4.1 Xác định cự li vận chuyển trung bình III.4.2 Năng suất máy đào ô tô vận chuyển III.4.2.1 Năng suất máy đào Tra định mức xây dựng 2005 mã hiệu AB.3113 Với đơn vị tính 100m ; đất cấp III, máy đào 1.25m3 Bảng tra suất máy đào 1,25 m3 xem phụ lục bảng 3.3.2 III.4.2.2 Năng suất ô tô HUYNDAI 12T Năng suất ô tô tra theo định mức xây dựng 2005 mã hiệu AB.41000 AB.42000, tùy thuộc vào cự ly vận chuyển, với ô tô 12 Bảng tra suất ô tô tương ứng với chiều dài vận chuyển cho phụ lục bảng 3.3.3 III.4.3 Năng suất máy ủi đào đường Bảng tra suất máy ủi tương ứng với phạm vi vận chuyển bảng 3.3.4 phụ lục III.5 Khối lượng số ca máy thi cơng đoạn Bảng III.1: Bảng khối lượng số ca máy thi công Đoạn Khối Cự ly Năng Công việc Máy thi công Số ca thi lượng (m) suất V/c ngang đào bù máy ủi 80.69
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án tốt nghiệp đường ô tô và đô thị - DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN QUA HAI ĐIỂM C3-E3, đồ án tốt nghiệp đường ô tô và đô thị - DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN QUA HAI ĐIỂM C3-E3, XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG QUA HAI ĐIỂM C3-E3, b. Quy trình thiết kế, XÁC ĐỊNH QUY MÔ VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT, THIẾT KẾ TUYẾN ĐƯỜNG, Bảng III.2 : Bảng yếu tố cong nằm phương án II, QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC, THIẾT KẾ TRẮC DỌC VÀ TRẮC NGANG, b. Phương pháp đi cắt, BIỂU ĐỒ VẬN TỐC XE CHẠY VÀ TIÊU HAO NHIÊN LIỆU, THIẾT KẾ KẾT CẤU ÁO ĐƯ­ỜNG, b. Cấu tạo tầng móng và chọn phương án móng, c. Kiểm tra cường độ theo tiêu chuẩn chịu kéo uốn các lớp bê tông nhựa, SO SÁNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN TUYẾN, c. Xác định chi phí xây dựng cống và chi phí xây dựng ban đâu Koxd cống, Ko, PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA PHƯƠNG ÁN, (Phân đoạn từ Km0+00 đến Km1+200), (ứng với góc 0=  - 20= 24º21’6’’), c) Xác định điểm gốc của đường cong đứng E, tại đó độ dốc dọc id = 0%, b. Điều tra mực nước lũ, Tần suất tính toán lũ theo quy trình là p= 4%, Như vậy, chiều sâu hố xói thực tế là 0.125m vì bị hạn chế bởi điều kiện địa chất., THIẾT KẾ CHI TIẾT CONG NẰM P4, CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG, THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN TUYẾN, THIẾT KẾ THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG, THIẾT KẾ THI CÔNG CHI TIẾT MẶT ĐƯỜNG, Đội làm công tác chuẩn bị gồm :

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm