THIẾT KẾ CƠ SỞ TUYẾN ĐƯỜNG A-B (KM0 – KM4 + 600.77), có chiều dài 4600.77 m thuộc huyện EA HLeo.Tỉnh Dăklăk, Tuyến thuộc vùng đồi núi

68 63 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 07:16

Đồ án tốt nghiệp I Thiết kế sở Phần Phần I thiết kế sở tuyến đờng a-b (km0 Km4 + 600.77) o Nguyờn Tỳ_CTGTCC-K50 Đồ án tốt nghiệp I Thiết kế sở Phần ChơNG I Giíi thiƯu chung 1.1 Giíi thiƯu vỊ dù ¸n Tun A-B mà thiết kế có chiều dài 4600.77 m thuộc huyện EA HLeo.Tỉnh Dăklăk, Tuyến thuộc vùng đồi núi Căn vào nhiệm vụ thiết kế đồ địa hình khu vực có tỉ lệ 1: 10.000, đờng đồng mức cách 5m Căn vào nhiệm vụ thiết kế đồ địa hình khu vực có tỉ lệ 1:10.000, đờng đồng mức cách 5m, tuyến qua số vùng dân c rải rác 1.2 Các quy trình quy phạm áp dụng Quy trình khảo sát: o Quy trình khảo sát thiết kế đờng ô tô 22TCN 27-84 Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình 22TCN 82-85 o o Quy trình khảo sát địa chất 22TCN 27-82 Các quy trình quy phạm thiết kế: o Tiêu chuẩn thiết kế đờng ô tô TCVN 4054-98 o Tiêu chuẩn thiết kế đờng ô tô TCVN 4054-05 o Quy trình thiết kế áo đờng mềm 22 TCN 211-93 o Quy trình thiết kế cầu cống theo 22TCN 272-01 Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng thiết kế thi công TCVN 4252-88 o Quy trình tính toán dòng chảy lũ ma rào lu vùc nhá -ViÖn thiÕt kÕ GT 1979 o Đào Nguyờn Tỳ_CTGTCC-K50 Đồ án tốt nghiệp I Thiết kế sở Phần ChơNG II Đặc điểm kinh tế-xã hội vùng nghiên cứu 2.1 Dân số phát triển dân số Dăk Lăk tỉnh nằm phía Bắc Tây Nguyên, tổng diện tích tự nhiên 13085 km ,chiÕm 3,9% diƯn tÝch cđa viƯt nam D©n sè tØnh theo điều tra dân số 01/04/2009 1.728.380 ngời,mật độ 132 ngời/km2 Trong dân tộc thiểu số chiếm 53% với dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên 2.2 Công nghiệp Đến năm 2010 tỉnh Dăk Lăk khỏi tình trạng phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hóa tinh thần ngời dân dân tộc tỉnh Dăk Lăk Trên đánh giá tổng quát chung, Dăk Lăk tỉnh nghèo nớc với tỉ lệ tăng dân số 2,4% giai đoạn 2003-2007.Và ngành công nghiệp phát triển, tăng từ 18,06% năm 2003 lên 23,02 % năm 2007 2.3 Nông lâm nghiệp Là tỉnh có tiềm lớn rừng với gần triệu đất nông,lâm nghiệp,trong có 600.000 có rừng,độ che phủ rừng 50% có vờn quốc gia Yok đôn rộng 115.500 ha, khu rừng rộng việt nam Ngoài Dăk Lăk có khu rừng đặc dơng lµ; vên qc gia ch Yang Sin hun Krong khu có diện tích 20-60 nghìn ĐăkLăk núi non trùng điệp với thảm rừng đa sinh tháI với 3000 loại cây, 93 loài thú, 197 loài chim, mà cao nguyên đất đỏ phù hợp với phát triển công nghiệp dài ngày o Nguyờn Tỳ_CTGTCC-K50 Đồ án tốt nghiệp I Thiết kế sở Phần ChơNG Iii Chiến lợc phát triển kinh tế-xã hội vùng Quan điểm phát triển gắn tiêu tăng trởng kinh tế với tiêu tiến công xã hội Nhằm trớc hết tạo việc làm, nâng cao mức sống trình độ dân trí cho dân c Trớc hết xây dựng sở hạ tầng (mạng lới giao thông, hệ thống điện ) Chuyển dịch cấu kinh tế vùng theo hớng công nghiệp hoá, đại hoá Tiếp tục phát triển nông lâm nghiệp Một số tiêu phát triển kinh tế: phấn đấu đẩy nhanh tốc độ tăng trởng kinh tế đạt 10%/năm giai đoạn 2010-2020 Tăng tỷ trọng công nghiệp xây dựng tổng GDP từ 23,02%(2007) lên 40%(2020) (Viện dài hạn Bộ kế hoạch đầu t ) ChơNG IV Hiện trạng mạng lới giao thông vùng nghiên cứu 4.1 Tình hình chung mạng lới GTVT vùng nghiên cứu 4.1.1 Đờng Mạng lới đờng phát triển nối buôn mê thuật với nha trang phía đông dài 156km, Pleiku phía bắc dài 195km, kontum dài 224km nối với Đà Nẵng, Thành phố Hồ chí minh dài o Nguyờn Tỳ_CTGTCC-K50 Đồ án tốt nghiệp I Thiết kế sở Phần 353km hay Đà Lạt phía nam dài 193km ĐăkLăk đợc coi trung tâm tây nguyên Đăk Lăk có 14 tỉnh lộ với tổng chiều dài 460km, đến 70% đợc rảI nhựa 4.1.2 Đờng sắt Đăk Lăk không thuận lợi để phát triển Đờng sắt phục vụ giao thông địa hình phức tạp nhu cầu vận chuyển lớn 4.2 Đánh giá chung tình hình gtvt vùng nghiên cứu Nói chung mạng lới giao thông tỉnh phát triển, cha có kết nối thành phố với huyện vùng xa, vùng sâu, giao thông nông thôn cha đợc cải thiện, nhiều đờng liên thôn, liên xã đờng mòn cấp phối đồi Các đờng quốc lộ trực thuộc Bộ, đờng lại Ban quản lý dự án huyện Sở giao thông quản lý ChơNG V Dự báo nhu cầu vận tải tuyến đờng thiết kế Theo số liệu đợc giao thiết kế, lu lợng xe dự báo năm thứ tơng lai là: 5016 xcqd/ ngày đêm, đó: o Xe đạp, xích lô: o Xe máy, xích lô máy: 1,29 % o Xe lam: 1,48 % o Xe (4-9 chỗ): o Xe khách (12-25 chỗ) 4,5T: 21,65 % o Xe > 25 chỗ 9,5T: 20,25 % o Tải trục bánh (5,6 T): 24,23 % Đào Nguyên Tú_CTGTCC-K50 0,10 % 15,52 % Đồ án tốt nghiệp I Thiết kế sở Phần o Tải trục bánh (6,9 T): 13,48% o T¶i trơc (2x9,4T): 1,32% o T¶i > trục (3x10T): 0,68 % ChơNG Vi Phân tích cần thiết xây dựng tuyến đờng 6.1 ý nghĩa phục vụ gtvt tuyến đờng Cơ sở hạ tầng nói chung hệ thống giao thông nói riêng có mạng lới đờng nhân tố quan träng cho viƯc ph¸t triĨn kinh tÕ cđa bÊt kì quốc gia giới Trong năm gần Việt Nam có nhiều đổi thay to lớn tác động chế thị trờng, kinh tế phát triển, xã hội ngày ổn định văn minh làm phát sinh nhu cầu vận tải Sự tăng nhanh số lợng phơng tiện chất lợng phục vụ đặt yêu cầu bách mật độ chất lợng mạng lới giao thông ®êng bé Trong ®ã tuyÕn A-B lµ mét bé phËn đợc xây dựng để đáp ứng nhu cầu Với địa hình trải dài nớc ta nhu cầu giao thông thông suốt năm đợc đặt tình nhằm phục vụ cho phát triển kinh tế củng cố an ninh quốc phòng.Việc xây dựng tuyến đáp ứng đợc nhu cầu vận chuyển hàng hoá khu công nghiệp Vân Đồn, giao lu dân c vùng kinh tế, văn hoá, xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân vùng o Nguyờn Tỳ_CTGTCC-K50 Đồ án tốt nghiệp I Thiết kế sở Phần 6.2 ý nghĩa tuyến đờng kinh tế, trị, văn hoá-xã hội, an ninh quốc phòng 6.2.1 Kinh tế Sau xây dựng, tuyến tạo điều kiện cho việc giao lu hàng hoá, sản phẩm nông nghiệp, phát triển hình thức kinh tế thơng nghiệp, dịch vụ vận tải Thúc đẩy phát triển kinh tế, trị, văn hoá, dân trí huyện lẻ nói riêng tỉnh Đăk Lăk nói chung, góp phần thực công nghiệp hoá đại hoá đất nớc 6.2.2 Chính trị, xã hội Việc xây dựng tuyến A B việc làm thiết thực chiến lợc xoá đói giảm nghèo phát triển lên vùng có tuyến qua; thực công nghiệp hoá đất nớc công bảo vệ an ninh biên giới, tạo điều kiện cho việc lãnh đạo đạo quyền cấp đợc cập nhật thờng xuyên Tuyến đờng đợc xây dựng nâng cao mặt nông thôn, ngời dân phấn khởi tin theo Đảng, thực tốt chủ trơng sách Đảng pháp luật Nhà Nớc 6.2.3 Quốc phòng Tuyến đờng có vị trí quan trọng chiến lợc bảo vệ an ninh, giữ vững ổn định trị khu vực Sau xây dựng xong, cần thiết, làm đờng quân chi viện cho tỉnh miền trung Tây Nguyên 6.3 Kết luận Việc đầu t xây dựng tuyến A B phù hợp với xu phát triển kinh tế, phù hợp với chủ trơng sách Đảng, cần thiết o Nguyờn Tỳ_CTGTCC-K50 Đồ án tốt nghiệp I Thiết kế sở Phần ChơNG Vii Điều kiện tự nhiên tuyến qua 7.1 Điều kiện địa chất, thuỷ văn Địa chất chủ yếu sét pha, phía lớp sét pha màu nâu vàng, trạng thái cứng - nửa cứng lẫn đá dăm sạn, phân bố rộng khắp khu vực khảo sát dày 2,5 3,4m Sau lớp đất lẫn đá dăm, sỏi đồi bazan có sỏi sạn màu nâu vàng, nâu đỏ dày 4,5m Lớp thứ lớp đá vôi thờng phân bố độ sâu vài mét đến vài chục mét Địa chất lòng suối giống nh địa chất chung toàn tuyến, nhng lớp đất hữu bị rửa trôi, dới lòng suối có nhiều sỏi sạn Các vị trí suối có điều kiện địa chất ổn định thuận lợi cho việc đặt móng công trình Cấu tạo địa chất khu vực tuyến qua tơng đối ổn định, tợng trồi sụt cấu tạo nằm lớp đá gốc phía dới 7.1.1 Nhiệt độ Nhiệt độ trung bình năm khoảng 25 oC Mùa nóng từ tháng đến tháng 10, mùa lạnh từ tháng 11 đến tháng năm sau thời kỳ khô hanh Nhiệt độ nóng vào tháng từ 35 - 360C Nhiệt độ thấp vào tháng 12 từ 12 140C 7.1.2 Chế độ ma Mùa ma tháng kết thúc vào tháng 10 Mùa khô hanh từ tháng11 đến tháng năm sau Lợng ma trung bình năm 3540mm Lợng ma mùa ma chiếm 75% lợng ma năm 7.1.3 Chế độ gió bão KhÝ hËu b¾c trung Bé thêng xt hiƯn giã b·o Mùa hè thờng có gió Tây Nam khô nóng, c¸c thung lòng cã giã xo¸y Đào Ngun Tú_CTGTCC-K50 Đồ án tốt nghiệp I Thiết kế sở Phần 7.1.4 Độ ẩm Độ ẩm trung bình hàng năm khoảng 64%, từ tháng đến tháng độ ẩm lên tới 75% Thống kê qua tài liệu thu thập đợc trạm khí tợng thuỷ văn đợc số liệu yếu tố khí hậu theo bảng sau: Nhiệt độ - Độ ẩm trung bình tháng năm Th¸ng NhiƯt ®é (0C) 6 8 8 3 8 §é Èm (%) 1 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 NhiƯt ®é 19 23 25 30 32 35 37 33 28 26 21 18 § é Èm 65 68 75 82 86 88 90 86 84 81 73 68 Hình 1: Biểu đồ nhiệt độ độ ẩm o Nguyờn Tỳ_CTGTCC-K50 12 18 68 Đồ án tốt nghiệp I Thiết kế sở Phần Lợng bốc trung bình tháng năm Tháng Lợng ma (mm) Lợng bốc (%) 10 11 3 5 10 18 25 30 26 22 11 55 70 75 85 80 75 50 L ỵ ng m a L ợ ng bốc 400 300 200 100 L ỵ ng m a T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 25 30 50 70 108 180 250 300 260 220 115 50 L ợ ng bốc 30 35 36 40 55 70 75 85 80 75 50 40 H×nh 2: Biểu đồ lợng ma lợng bốc o Nguyờn Tỳ_CTGTCC-K50 10 Đồ án tốt nghiệp I Thiết kế sở Phần Loại kết cấu áo đờng: thiết kế áo đờng BTAP 9.5.1 Nội dung tính toán thiết kế áo đờng - Thiết kế cấu tạo: đề xuất phơng án kết cấu áo đờng, gồm có cấu trúc tầng mặt, tầng móng, số lớp vật liệu - Tính toán cờng độ (bề dày) áo đờng: tiến hành kiểm tra kết cấu áo đờng theo ba tiêu chuẩn cờng độ dới đây: + Tiêu chuẩn độ võng đàn hồi giới hạn (thông qua khả chống biến dạng), biểu thị giá trị môđun đàn hồi kết cấu Giá trị theo tính toán không đợc nhỏ giá trị môđun đàn hồi yêu cầu + Tiêu chuẩn cân giới hạn trợt đất lớp dính kết Không cho phép xuất biến dạng dẻo đất dới áo đờng lớp dính kết đờng + Tiêu chuẩn chịu kéo uốn Tiêu chuẩn kiểm tra lớp vật liệu toàn khối, đảm bảo ứng suất sinh áo đờng bị võng dới tác dụng tải trọng không đợc phá hoại cấu trúc vật liệu dẫn đến phát sinh vết nứt 9.5.2 Thiết kế kết cấu áo đờng theo 22 TCN 211-06 9.5.2.1 Xác định cấp hạng đường 9.5.2.1.1 Qui đổi trục xe trục tiêu chuẩn - Lưu lượng xe cho năm tương lai thứ 15 quy xe tiêu chuẩn với loại : Xe Xe Xe lam Xe Xe Xe Xe tải Xe tải Xe tải Xe tải Tổng trục trục trục >3 trục (xcqd/ngđ) đạp, máy, khách khách Xíc xích 4– 12- >25 h lơ lơ 25 chỗ bánh máy bánh chỗ chỗ (9.5T (5.6T (6.9T (4.5T) ) ) ) Đào Nguyên Tú_CTGTCC-K50 54 (2x9.4T) (3x10T) Đồ án tốt nghiệp I Thiết kế sở 66 75 795 PhÇn 1083 1022 1219 689 95 34 5080 Loại xe Ni(xe/nđ) Nqđ Xe tải > trục( 3*10T) 11 3.0 34 Xe tải trục ( 2*9.4T ) 32 3.0 95 Xe tải trục bánh (6.9T) 279 2.5 689 Xe trục bánh (5.6T) 488 2.5 1219 Xe khách >25chỗ (9.5T) 341 3.0 1022 Xe khách 12-25 chỗ ( 4.5T) 433 2.5 1083 Xe 4-9 chỗ 795 795 Xe lam 250 0.3 75 Xe máy 220 0.3 66 Xe đạp 30 0.2 - Lưu lượng xe tính tốn theo trục bỏ qua xe nhỏ ( xe con, xe đạp, xe máy,xe lam) Ta có: Dự báo thành phần giao thông năm đầu sau đưa đường vào khai thác sử dụng: Loại xe Pi Số Số K/c (kN) bánh trục ni xe (trục) (Pi/10 trục 0)^4,4 Đào Nguyên Tú_CTGTCC-K50 55 C1 C2 ni C1.C2 Đồ án tốt nghiệp I Thiết kế sở Phần cụm sau bánh Xe buýt Trục trước 26.4 xe nhỏ(4.5) Xe buýt Trục sau Trục trước 45.2 56 1 - 1 6.4 433 341 13.16 170.2 lớn(9.5) Xe tải Trục sau Trục trước 95.8 18 1 - 1 6.4 341 488 282.30 1.65 nhẹ(5.6T) Xe tải Trục sau Trục trước 56 25.8 1 - 1 6.4 488 279 38.06 4.60 vừa(6.9T) Xe tải Trục sau Trục trước 69.6 48.2 1 - 1 6.4 279 11 56.63 2.84 nặng(3×10) Trục sau 100 45
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ CƠ SỞ TUYẾN ĐƯỜNG A-B (KM0 – KM4 + 600.77), có chiều dài 4600.77 m thuộc huyện EA HLeo.Tỉnh Dăklăk, Tuyến thuộc vùng đồi núi, THIẾT KẾ CƠ SỞ TUYẾN ĐƯỜNG A-B (KM0 – KM4 + 600.77), có chiều dài 4600.77 m thuộc huyện EA HLeo.Tỉnh Dăklăk, Tuyến thuộc vùng đồi núi, Dự báo nhu cầu vận tải tuyến đường thiết kế, Điều kiện tự nhiên tuyến đi qua, xác định quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật, các phương án đề nghị lựa chọn

Mục lục

Xem thêm