DTM 3

9 38 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 07:13

BÀI – ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Lựa chọn hoạt động thi cơng dự án  Liệt kê hạng mục thi công dự án dự kiến thực giai đoạn xây dựng : - Thi công đường Thi công tường chắn trọng lực Thi cơng hệ thống nước Thi cơng hầm chiu tránh đê Thi công cống chui dân sinh Thi cơng mặt đường Thi cơng hệ thống an tồn giao thơng  Gồm hoạt động sau : - Hoạt động công trường thi công; - Hoạt động phương tiện, máy móc tham gia thi cơng; - Hoạt động phương tiện vận chuyển; - Hoạt động sinh hoạt công nhân Đánh giá tác động : 2.1 - Ơ nhiễm khơng khí 2.1.1 Nguồn phát sinh chất ô nhiễm Trong giai đoạn thi công có hai nguồn gây nhiễm khơng khí gồm: - Nguồn ô nhiễm di động: phương tiện vận chuyển nguyên, vật liệu (đất đá, xi măng, sắt thép, cát sỏi, vôi…) Nguồn gây ô nhiễm tương đối cố định: thiết bị thi công (máy nén, máy đào, đắp, san lấp, đóng cọc, máy lu, máy trộn bê tông tươi, máy trộn bê tông át phan…) 2.1.2 Đánh giá tác động :  Hoạt động đào đắp, san : Bảng1 : Khối lượng đào đắp thi cơng đường dẫn phía Ba Vì ( Hà Nơi) STT Thông số Đơn vị Báo cáo thực hành ĐTM – Nhóm 05 – Thứ – Tiết Khối lượng Page 1 Đào đường M3 2409.88 Đào rãnh M3 137.72 Đào đất KTH M3 48257.82 Đào khuôn M3 - Bằng máy 6678.18 - Bằng nhân công 742.02 Đắp cát K95 máy M3 Đắp bao đất K95 M3 259986.93 - Bằng máy 57051.67 - Bằng máy đầm cóc 24459.71 Đắp đất k98 M3 28567.5 Tổng đào đất M3 428282.43 Lượng đổ thải M3 10 - Đào đường 2409.88 - Đào rãnh 137.72 - Đào đất KTH 48257.82 - Đào khuôn 7420.2 M3 58225.62 - Tổng đào đắp Tấn 621009.52 - Lượng đổ thải Tấn 84427.15 Tổng lượng đổ thải * Quy đổi (Tải lượng trung bình đất 1.45 tấn/m3) - Theo phương pháp đánh giá nhanh Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO), hệ số nhiễm bụi trung bình 0.0134kg bụi/tấn vật liệu Thời gian thi công hạng mục đường đầu cầu bờ Ba Vì 18 tháng tương đương với 540 ngày Ước tính nồng độ bụi trung bình phát sinh từ hoạt động sau: Bảng 2: Nồng độ bui phát sinh từ trình đào đắp đường dẫn phía Ba Vì STT Thơng số Đơn vị Báo cáo thực hành ĐTM – Nhóm 05 – Thứ – Tiết Số liệu Page Tổng tải lượng bụi kg 8321.53 Diện tích mặt M2 17213.5 Thể tích tác động mặt dự án M3 172135 Hệ số phát thải bụi bề mặt g/m3/ngày 0,89 Nồng độ bụi trung bình mg/m3 3,73 QCVN 05-2013/BTNMT (Trung bình 1h) mg/m3 0,3 Ghi chú: Tổng tải lượng bụi (kg) = Khối lượng đào đắp (tấn) x 0,0134 kg/tấn Thể tích tác động mặt dự án V=SxH với S diện tích mặt bằng, H=10m chiều cao thơng số khí tượng 10m Tải lượng (kg/ngày) = Tổng tải lượng bụi (kg)/ Số ngày thi công (540 ngày) Hệ số phát thải bụi bề mặt (g/m2/ngày)= Nồng độ bụi trung bình (mg/m3) = Tải lượng (kg/ngày) x 106/24N So sánh với QCVN 05-2013/BTNMT : Nồng độ bụi từ hoạt động đào đắp san hạng mục thi cơng đường phía đường dẫn Ba Vì (Hà Nội), nồng độ bụi vượt tiêu chuẩn cho phép khoảng 12,43 lần • Bụi từ hoạt động ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân tham gia xây dựng người dân sống gần khu vực thực dự án •  Hoạt động vận chuyển : Nhà thầu xây dựng dự kiến sử dụng xe ô tô 10 để vận chuyển đất đá thải, ước tính lưu lượng xe cần thiết để vận chuyển đất đá thải sau: Bảng 3: Dự báo lưu lượng xe cần thiết vận chuyển đất đá hạng mục thi cơng đường ( đường dẫn phía Ba Vì – Hà Nội ) STT Thông số Khối lượng vận chuyển Đơn vị Tấn Báo cáo thực hành ĐTM – Nhóm 05 – Thứ – Tiết Khối lượng 84427,15 Page 3 Số chuyến (xe 10 vận chuyển) Tổng lưu lượng Trung bình lưu lượng xe hang ngày Chuyến Lượt xe Lượt xe/ngày 8443 16886 32 lượt xe/ ngày Ghi chú: + Số chuyến = Khối lượng cần vận chuyển/ tải trọng xe + Thời gian thi công đường khoảng 540 ngày Theo tổ chức y tế giới (WHO) thiết lập hệ số ô nhiễm xe tải chạy đường sau: Bảng 4: Hệ số ô nhiễm xe tải chạy đường - Chất ô nhiễm Bụi SO2 NO2 CO VOC - - Tải lượng chất ô nhiễm theo tải trọng xe (kg/1000km) Tải trọng xe 3,5 – 16 Ngoài thành phố (TP) 0,9 4,15s 14,4 2,9 0,8 Ghi chú: Trung bình tơ tiêu thụ 1000 lít xăng thải vào khơng khí 291 kg CO, 11,3 kg NOx , 0,4 kg Aldehyde, 33,2 kg Hydrocacbon, o,9kg SO2 , 0,25kg Pb S tỷ lệ % lưu huỳnh có nhiên liệu Thơng thường săng có chứa 0,039 – 0,15 %, dầu Dezen có chứa 0,2-0,5% Khoảng cách vận chuyển đổ thải gần 10km Bảng : Tải lượng chất nhiễm từ q trình vận chuyển ST T Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm xe 3,5-16 chạy TP Bụi TSP SO2 NO2 CO 0,9 4,15 14,4 2,9 Quãng đường vận chuyển (km) 10 10 10 10 Tải lượng(kg/h)=Hệ số ô nhiễm x trọng tải (10T) x quãng đường/1000 0,09 0,415 1,44 0,29 Báo cáo thực hành ĐTM – Nhóm 05 – Thứ – Tiết Page - VOC Nhận xét : 0,8 10 0,08 Quá trình vận chuyển phát sinh nhiều chất ô nhiễm khác Tùy thuộc vào hệ số ô nhiễm với loại xe khác mà có mức tải lượng thải môi trường khác nhau=> Mức tác động chất ô nhiễm lên đối tương môi trường mạnh hay nhẹ phụ thuộc vào tải lượng loại khí thải; ngồi phụ thuộc vào yếu tố tự nhiên hướng gió, tốc độ gió, … 2.2 – Ô nhiễm tiếng ồn : 2.2.1 Nguồn phát sinh tiếng ồn : Các hoạt động khuôn khổ dự án có khả gây ồn rung Phát sinh chủ yếu hoạt động phương tiện, máy móc thiết b ị tham gia thi cơng, phá dỡ cơng trình cũ san lấp mặt cơng trường thi cơng Hoạt động trải rộng theo khơng gian phạm vi tồn tuyến xuất nhiều thời điểm ngày Tiếng ồn từ phương tiện thi cơng nhìn chung khơng liên tục, phụ thuộc vào loại hình hoạt động thiết bị sử dụng 2.2.2 Cường độ Bảng 3: Tiếng ồn phát sinh số máy móc Thiết bị Mức ồn(dB)(cách TCVN 3985-1999 nguồn ồn 15m) Ơ tơ tải (đo cách 8m) 90 Máy ủi 93 Máy xúc 72-84 85 Máy trộn bê tông 75-88 Máy đầm 72-84 Máy nén 75-87 TCVN 3985-1999: Âm học- Mức ồn cho phép vị trí làm việc, áp dụng thời gian tiếp xúc với tiếng ồn ngày không 8h Theo TCVN 3985-1999, mức ồn phát sinh từ loại máy móc thi cơng vượt tiêu chuẩn quy định Đối tượng bị tác động - Công nhân trực tiếp làm việc công trường - Người dân địa phương gần khu vực th ực dự án Phạm vi ảnh hưởng tác động tiếng ồn phát sinh Báo cáo thực hành ĐTM – Nhóm 05 – Thứ – Tiết Page Bảng 4: Tính mức ồn phạm vi 8m thi ết b ị s d ụng chủ yếu Hạng mục Thi công đường Thi công cầu Hoạt động liên quan Hoạt động Đào vận chuyển đất San đầm Các thiết bị sử dụng chủ yếu Máy ủi, gầu ngoạm, xe tải Mức ồn (dB) 85 ÷ 96,6 Máy san, xe lu 80,8 ÷ 93,1 87,9 ÷ 95 80,6 ÷ 93,2 87,5 ÷ 96,3 Rải đường Máy rải, máy đầm, xe tải Cảnh quan Xe ủi, gầu ngược, xe tải dọn dẹp Thi công Cần cẩu, máy hàn, bơm bê hạng mục kết tông, đầm bê tông, xe tải cấu Cảnh quan Xe ủi, gầu ngược, xe tải dọn dẹp Công trường thi Trạm trộn bê tơng cơng 80,6 ÷ 93,2 74 ÷ 88 Nhận xét: Trong thi cơng đường, rải đường sau đào v ận chuyển đất tạo mức ồn lớn so với công đoạn khác san đầm dọn dẹp Mức ồn tạo từ thi công phần cầu cao m ức ồn t ạo từ thi công đường Tại khu vực thi công dự án, khả tiếng ồn lan truy ền t ới khu vực xung quanh xác định: Li = Lp - ∆Ld - ∆Lc (dBA) Trong đó: Li: mức ồn điểm tính tốn cách nguồn gây ồn khoảng cách d (m) Lp: mức ồn đo nguồn gây ồn ∆Lc: độ giảm mức ồn qua vật cản (∆Lc = bề mặt thơng thoáng) ∆Ld: mức ồn giảm theo khoảng cách d tần số i: ∆Ld = 20 lg [(r2/r1)1+a] (dBA) Trong đó: r1: khoảng cách tới nguồn gây ồn ứng với Lp (m) r2: khoảng cách tính tốn độ giảm mức ồn theo khoảng cách ứng v ới Li (m) a=0 Báo cáo thực hành ĐTM – Nhóm 05 – Thứ – Tiết Page  Áp dụng công thức ta tính tốn m ức độ gây ồn (dBA)c số loại thiết bị thi công tới môi trường xung quanh khoảng cách 20m, 50m 100m sau: Bảng 5: Mức ồn kho ảng cách khác Hoạt động Đào vận chuyển đất San đầm Rải đường Cảnh quan dọn dẹp Thi công hạng mục kết cấu Thiết bị thi công Máy ủi, gầu ngoạm, xe tải Máy san, xe lu Máy rải, máy đầm, xe tải Xe ủi, gầu ngược, xe tải Cần cẩu, máy hàn, bơm bê tơng, đầm bê tơng, xe tải 8m (điểm) 85 ÷ 96,6 Mức ồn khoảng cách (dB) 20m 50m 100m 200m 77÷ 88,6 69÷ 80,7 63÷74,7 57÷68,6 80,8 ÷ 93,1 87,9 ÷ 95 72,8÷ 85,2 79,9÷ 87 64,9÷ 77,2 72÷ 79 58,9÷71,2 52,8÷ 65 66÷ 73 60÷ 67 80,6 ÷ 93,2 72,6÷ 85 65÷ 77,3 58,7÷ 71,3 52,6÷ 65,2 87,5 ÷ 96,3 79,5÷ 88,3 71,6÷ 80,4 65,6÷74,4 59,5÷ 68,3 Nhận xét: • Kết quan trắc mức ồn cho thấy TB ngày (6h-21h) 68.4 dBA , TB tối (21h-6h) 53.9 dBA • Theo QCVN 26: 2010/ BTNMT: Báo cáo thực hành ĐTM – Nhóm 05 – Thứ – Tiết Page Bảng 6: Độ gi ảm ti ếng ồn theo kho ảng cách Loại máy Ô tô tải Máy ủi Máy xúc Máy trộn bê tông Máy khoan Máy đầm nề n Máy nén Độ ồn theo khoảng cách(dB) 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 65,9 59,3 55,4 52,6 50,5 48,8 46 43,9 40 74,9 68,3 64,4 61,6 59,5 57,8 55 52,9 49 65,9 59,3 55,4 52,6 50,5 48,8 46 43,9 40 69,9 63,3 59,4 56,6 54,5 52,8 50 47,9 44 TCVN 5949-1999 Từ Từ 6h18h18h 22h 60 68,9 62,3 58,4 55,6 53,5 51,8 49 46,9 43 65,9 59,3 55,4 52,6 50,5 48,8 46 43,9 40 68,9 62,3 58,4 55,6 53,5 51,8 49 46,9 43 Báo cáo thực hành ĐTM – Nhóm 05 – Thứ – Tiết 55 Page Hình 1- Đồ thị biểu diễn tiếng ồn giảm theo khoảng cách  Đối với công nhân xây dựng So sánh số liệu tiếng ồn máy móc gây v ới TCVN 3985-1999 cho thấy : tiếng ồn phát sinh có cường độ hầu hết v ượt tiêu chuẩn cho phép Nếu máy móc hoạt động liên tục 8h/ngày gây tác động lớn đến công nhân, cụ thể gây căng th ẳng, m ệt m ỏi, m ất khả tập trung dẫn đến tai nạn lao động Tuy nhiên, q trình thi cơng, máy móc, thi ết b ị th ường ho ạt động gián đoạn không lúc, đồng th ời nhà th ầu trang b ị dụng cụ bảo hộ cho công nhân nên thực tế tiếng ồn tác đ ộng không đáng kể  Đối với người dân vùng So sánh số liệu tính tốn độ giảm tiếng ồn theo kho ảng cách v ới tiêu chuẩn môi trường tiếng ồn quy định khu dân cư cho th ấy: ph ạm vi ảnh hưởng tiếng ồn phạm vi khoảng 200m Nhìn chung, tiếng ồn phát sinh ảnh h ưởng tr ực tiếp đến cơng nhân trực tiếp xây dựng cơng trình, người dân địa ph ương m ức đ ộ tác động tiếng ồn không đáng kể TT Bảng 7: Giới hạn tối đa cho phép v ề ti ếng ồn (theo m ức âm t ương đ ương), dBA Từ đến Từ 21 Khu vực 21 đến Khu vực đặc biệt 55 45 Khu vực thông thường 70 55 Như kết quản quan trắc tiếng ồn cho thấy mức ồn khu v ực gần tới ngưỡng tối đa cho phép  Mức độ gây ồn thiết bị q trình thi cơng lan truy ền t ới khu vực xung quanh gây tác động lớn phạm vi 200m Vì vậy, khu vực nhạy cảm q trình thi cơng  Cần đưa dự báo biện pháp giảm thiểu m ức ồn khu vực thi cơng Báo cáo thực hành ĐTM – Nhóm 05 – Thứ – Tiết Page
- Xem thêm -

Xem thêm: DTM 3 , DTM 3