D an btct cuong (1)

6 43 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 07:12

GVHD: BÙI NAM PHƯƠNG  ĐỒ ÁN MÔN HỌC THUYẾT MINH VÀ TÍNH TỐN SÀN SƯỜN TỐN KHỐI LOẠI BẢN DẦM 1.MẶT BẰNG SÀN VÀ LỰA CHỌN VẬT LIỆU 1.1Mặt sàn Sơ đồ mặt sàn sau: 2500 2500 2500 E 30000 C 2500 2500 2500 2500 2500 2500 D 2500 2500 2500 B A 6600 6600 6600 6600 26230 SVTH: TRƯƠNG QUỐC CƯỜNG  KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP I Trang GVHD: BÙI NAM PHƯƠNG  ĐỒ ÁN MÔN HỌC 1.2.Số liệu cho trước Kích thước mặt bằng: l1 = 2,5 m; l2 = 6,6 m (tính từ trục dầm trục tường) Hoạt tải tiêu chuẩn: Ptc = 11 KN/m2 1.3 Số liệu tính tốn vật liệu : + Bê tông với cấp độ bền 15: B15, có Rb=8.5MPa ; Rbt=0,75MPa + Chọn hai loại thép: - Thép A-I: Rs=Rsc= 225MPa ; R sw = 175MPa - Thép A-II: Rs=Rsc=280 MPa ; R sw = 225MPa 2.TÍNH TỐN BẢN: 2.1 Sơ đồ sàn: Xét tỷ số : l2 6,   2,6 > l1 2,5 Như xem làm việc theo phương, ta có sàn sườn tồn khối loại dầm từ trục - dầm chính, dầm dọc dầm phụ Để tính tốn bản, ta cắt dải có bề rộng b = 1m, vng góc với dầm phụ xem dầm liên tục 2.2Chọn kích thươc tiết diện cấu kiện: + Đối với bản: Tính tốn sơ chiều dày theo công thức kinh nghiệm: D h b  l1 m Với m=(30 45) hệ số phụ thuộc vào sàn => Chọn m =35 cho liên tục D=(0,8 1,4) hệ số phụ thuộc tải trọng Lấy D =1.4 tải trọng Ptc=11 KN/m2 lớn  hb  1, 2,5  0,1 m Chọn hb=0,11m =110mm 35 + Đối với dầm phụ : Nhịp dầm ldp = l2 = 6,6m (chưa phải nhịp tính tốn) Sử dụng cơng thức kinh nghiệm : h b  D l1 md Với ld nhịp dầm xét md = 12~20 dầm phụ Vì tải trọng tương đối lớn nên ta chọn md nhỏ.Tính tốn với md=14 ta có: 1 ldp  6,  0, 47m  Ta chọn hdp =500 mm 14 14 Từ tính chiểu rộng dầm phụ: bdp = (0,3 0,5 ).hdp  bdp=0,4 500 = 200 m; Chọn bdp=200 mm h dp  Như dầm phụ có: hdp= 500 mm; bdp= 200 mm + Đối với dầm : Nhịp dầm : ldc=3.l1=3 2,5 = 7,5 m Tương tự sử dụng công thức kinh nghiệm : hdc= ldc md Với md = 12 dầm SVTH: TRƯƠNG QUỐC CƯỜNG  KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP I Trang GVHD: BÙI NAM PHƯƠNG  ĐỒ ÁN MƠN HỌC Chiều cao dầm : �1 � �1 � h dc  � � � ldc  � � � 7,5   0,9 �0,  m �8 12 � �8 12 � Chọn hdc = 800mm Tính bề rộng dầm : bdc=0,4 800 =320 mm Chọn bdc = 400mm 2.3Nhịp tính tốn: + Nhịp giữa: lo = l1 – bdp = 2,5 – 0,2 = 2,3 m b dp t h 0, 0,34 0,11   b  2,5     2,3m 2 2 2 2,3  2,3 100%  0, 0% Chênh lệch nhịp : 2,5 + Nhịp biên: lob  l1  Đoạn kê lên tường chọn C = 120mm 2.4Xác định tải trọng : + Hoạt tải tính tốn : Ptt = Ptc n = 11 1,2 = 13,2 KN/m2 +Tĩnh tải : Được xác định tính lớp cấu tạo sàn g s  � i i ni LAT GACH CERAMIC DAY 10mm LOP VUA LOT MAC 100 DAY 30mm SA`N BTCT DA`Y 110mm LOP VUA TRAC TRAN DAY 15mm Lớp cấu tạo sàn Chiều dày δi (m) Khối lượng riêng γi (kN/m3) Hệ số vượt tải ni Tải trọng tính tốn gs (kN/m2) Gạch Cêramic Vữa lót Bê tơng cốt thép Vữa trát 0,01 0,03 20 18 1,1 1,3 0,22 0,702 0,11 25 1,1 3,025 0,015 18 Tổng cộng 1,3 0,351 4,29 + Tải trọng toàn phần : q = g + Ptt = 4,29 + 13,2 = 17,5 KN/m2 SVTH: TRƯƠNG QUỐC CƯỜNG  KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP I Trang GVHD: BÙI NAM PHƯƠNG  ĐỒ ÁN MƠN HỌC Tính tốn với dải rộng b = 1m, có q = 17,5 KN/m 2.5Xác định nội lực : Giá trị nội lực xem bao gồm mômen: M - Giá trị mômen nhịp gối : q l 17,5.2,32 M� o �  �5,8 KNm 16 16 - Giá trị mômen nhịp biên: Mb  - q.lob 17,5.2,32   8, KNm 11 11 Giá trị mômen gối thứ : Mb   q.lob 17,5.2,32   8, 4KNm 11 11 Sơ đồ tính sàn 2.6Tính tốn cốt thép: Chuẩn bị số liệu để tính tốn: Bê tơng có cấp độ bền: B15 , Rb = 8,5 MPa Cốt thép dùng cho : A-I: Rs = Rsc =225 MPa Tính tốn cốt thép cho theo cấu kiện chịu uốn tiết diện hình chữ nhật với kích thước: b.hb = 1000 110 mm2 Chiều cao tính tốn : h = hb – a = 110 – 15 = 95 mm Với a khoảng cách từ mép BT đến trọng tâm thép vùng kéo Cơng thức tính tốn : m  SVTH: M  b Rb bh 20 ;     2 m ; As    b Rbbh0 A  %  s �100%  s Rs ; bh0 TRƯƠNG QUỐC CƯỜNG  KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP I Trang GVHD: BÙI NAM PHƯƠNG Tiết Diện Nhịp Biên Nhịp Gối Nhịp Giữa  ĐỒ ÁN MƠN HỌC Mơment (N.mm) m  As (mm2) % As chọn (cm2) Bố trí thép 8,4.106 0,122 0,131 423,13 0,445 457,3 Φ8a110 8,4.106 0,122 0,131 423,13 0,445 457,3 Φ8a110 5,8.106 0,084 0,088 284,24 0.300 295,9 Φ8a170 Kiểm tra lại : Điều kiện hạn chế tính theo sơ đồ dẻo:  m   pl  0,3 thỏa => khơng cần thay đổi kích thước Hàm lượng cốt thép hợp lý sàn  R 0,3.0,9.8,5 min  0, 05% �hop li �max   R b b 100%  100  1, 02%  s Rs 1.225 => hop li  (0,3 �0,9)% min �hop li �max => không cần thay đổi kích thước Kiểm tra lại chiều cao làm việc h0 : lấy abv = 10mm => h  110  (10  )  96 = giá trị dùng để tính tốn 2.7 Bố trí cốt thép: 2.7.1 Thép chịu lực : pb 13,   3, 08 => < p/g < g b 4, 29 =>   0,30   L0  0,30.2300  690mm - Xét tỉ số : - Chiều dài đoạn mép dầm đến điểm uốn cốt thép L0 2300   383 mm => chọn 400 mm 6 L0b 2300   383 mm => chọn 400 mm 6 - Chiều dài đoạn từ mép tường đến điểm uốn cốt thép L 0b 2300   289 mm => chọn 300 mm 8 2.7.2 Thép cấu tạo : - Cốt thép cấu tạo chịu momen ân dọc theo gối biên phía dầm chính: As,ct ≥ 50% Asgối, nhịp = 284,24 �0,5 = 142,12 => chọn Φ6a190 ( As=148,9 mm2) - Cốt thép phân bố: L 6600 2   2, 64  L1 2500 SVTH: TRƯƠNG QUỐC CƯỜNG  KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP I Trang GVHD: BÙI NAM PHƯƠNG  ĐỒ ÁN MƠN HỌC => Cốt thép phân bố khơng nhỏ 20% lượng cốt thép chịu lực nhịp: As = 0,2 �423,13 = 84,626 => Φ6a200 (As=141,5 mm2) - Chiều dài đoạn thép chịu momen âm gối biên ( mút cốt thép đến mép tường ) 1 L ct � L  2300  287,5mm 8 => chọn Lct = 300mm - Chiều dài đoạn thép chịu momen âm theo phương cạnh dài ( chỗ liên kết với dầm ) 1 L ct � L  2300  575mm 4 => chọn Lct = 600mm - Chiều dài đoạn neo cốt thép vào gối tựa Lan = 160mm �10d SVTH: TRƯƠNG QUỐC CƯỜNG  KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP I Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: D an btct cuong (1) , D an btct cuong (1)

Từ khóa liên quan