Bai bao gia tri hop ly

5 20 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 21:37

Kế toán theo giá trị hợp lý Việt Nam phương hướng áp dụng thời gian tới Ngày nay, hội nhập quốc tế kinh tế, đầu tư, tài diễn sâu rộng phạm vi tồn giới quốc gia Vì vậy, Việt Nam khơng nằm ngồi xu hội nhập Chính mà việc cải cách, đổi hồn thiện cơng tác kế tốn cho phù hợp với thơng lệ quốc tế đòi hỏi khách quan cấp bách tình hình Một yêu cầu qui định kế tốn Việt Nam phải cung cấp thơng tin tài doanh nghiệp theo giá trị hợp lý để tài sản giá trị khoản nợ toán trao đổi ngang giá Tuy nhiên, nay, để áp dụng kế tốn theo giá trị hợp lý Việt Nam nhiều rào cản từ yếu tố môi trường Kế toán theo giá trị hợp lý thực tế qui định Việt Nam? Ở Việt Nam Ngày 13/03/2006, Bộ Tài ban hành Thơng tư 17/TT/BTC hướng dẫn Nghị định 101/2005 thẩm định giá có quy định phương pháp định giá bao gồm: Phương pháp so sánh, phương pháp thu nhập, phương pháp thặng dư, phương pháp lợi nhuận, phương pháp chi phí Trong lĩnh vực kế toán, phương pháp xác định giá trị hợp lý, ngoại trừ đoạn 24 Chuẩn mực số - Tài sản cố định vơ hình - có đề cập đến phương pháp xác định giá trị hợp lý tài sản cố định vơ hình, Thơng tư 21/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 Bộ Tài có hướng dẫn việc xác định giá trị hợp lý xác định giá phí hợp kinh doanh, Thơng tư 210/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 hướng dẫn áp dụng Chuẩn mực kế tốn quốc tế trình bày báo cáo tài thuyết minh thơng tin cơng cụ tài theo giá trị hợp lý, đến chưa có hướng dẫn thức thống phương pháp xác định giá trị hợp lý kế toán Trong chế độ kế toán Việt Nam hành, số trường hợp, giá trị hợp lý sử dụng thay cho giá gốc trường hợp nhận biếu tặng, viện trợ tài sản, tài sản cố định thuê tài chính, khoản phải thu ngoại tệ ghi theo giá trị hợp lý dự phòng phải thu khó đòi Cơ sở việc kế tốn theo giá trị hợp lý việc phải đánh giá giá trị hợp lý tài sản công nợ Vấn đề Việt Nam, thể qua hai góc độ sau: Thứ nhất, để chuyên gia xác định giá trị tài sản công nợ giá trị ghi sổ giá thị trường tiêu báo cáo tài Cả hai chưa đảm bảo độ tin cậy Rất nhiều doanh nghiệp, báo cáo tài mang tính hình thức, đối phó với quan quản lý Đối với giá thị trường, khái niệm hàng hố tương đương chung chung, khơng rõ ràng, khơng có tham chiếu cụ thể Các chuyên gia định giá vào giá thị trường mang nặng tính chủ quan Thứ hai, phương pháp định giá doanh nghiệp phương pháp tài sản, phương pháp giá thị trường hay phương pháp so sánh chưa áp dụng q trình định giá cách quán Kết phương pháp nhiều mâu thuẫn có chênh lệch lớn Việc xác định công nợ dừng lại việc kiểm tra đối chiếu công nợ với khách hàng, chưa có kỹ thuật, phương pháp riêng để xác định giá trị hợp lý khoản nợ Cho đến thời điểm này, văn pháp luật định giá doanh nghiệp ban hành nhiều, Nghị định 101/2005/NĐ-CP ngày 03/08/2005 Thông tư 17/2006/TT-BCT ngày 13/03/2006 thẩm định giá; Quyết định 06/2005/QĐBTC ngày 18/01/2005 việc ban hành quy chế tính giá tài sản, hàng hố, dịch vụ; … Tuy nhiên văn chưa bao quát hết trường hợp xác định giá trị quyền sử dụng đất, tài sản vơ hình hàng hoá đặc thù Tạo lập sở để áp dụng giá trị hợp lý thời gian tới Việt Nam Trong thời gian tới, để áp dụng kế toán theo giá trị hợp lý, cần tạo lập số sở tảng sau: Thứ nhất, điều chỉnh Luật kế toán, Chuẩn mực kế toán số 01 – Chuẩn mực chung, theo hướng đưa giá trị hợp lý sở tính giá kế tốn, song song với sở giá gốc, chuẩn hóa cấp độ sử dụng giá trị hợp lý, phương pháp xác định giá trị hợp lý Trên sở Luật kế toán chuẩn mực kế toán số 01 – Chuẩn mực chung, Bộ Tài ban hành hướng dẫn áp dụng giá trị hợp lý, để bước tạo lập hành lang pháp lý cho việc áp dụng giá trị hợp lý kế tốn, trước có chuẩn mực thức đo lường giá trị hợp lý kế toán Việt Nam Thứ hai, bổ sung, cập nhật, nội dung chuẩn mực kế toán hành có liên quan đến giá trị hợp lý theo hướng thống với chuẩn mực kế toán quốc tế đồng thời cần quy định chuẩn mực u cầu trình bày thơng tin giá trị hợp lý Trước tiên, giá trị hợp lý nên sử dụng ghi nhận ban đầu đối với: bất động sản đầu tư, cơng cụ tài chính, hợp kinh doanh, đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh, đầu tư vào công ty để phản ánh thay đổi thị trường, giá trị khoản đầu tư Đối với ghi nhận sau ban đầu: - Đối với cơng cụ tài chính: Sau ghi nhận ban đầu, số công cụ tài cần đánh giá ghi nhân theo giá trị hợp lý, cụ thể: + Đối với khoản đầu tư đến ngày đáo hạn: Tại thời điểm lập báo cáo tài chính, khoản đầu tư đến ngày đáo hạn phản ánh theo chi phí phân bổ = giá gốc ban đầu cộng (+) với lãi tính đến ngày lập báo cáo tài Khoản lãi ghi nhận tăng khoản đầu tư tương ứng với doanh thu hoạt động tài báo cáo kết kinh doanh + Đối với trái phiếu chuyển đổi: Đơn vị phải hạch toán riêng hai cấu phần vốn cấu phần nợ Ngoài việc áp dụng khoản đầu tư đến ngày đáo hạn cấu phần nợ, đơn vị tiến hành đánh giá giá trị hợp lý cấu phần vốn Việc tăng giảm giá trị việc đánh giá lại ghi nhận thu nhập chi phí báo cáo kết kinh doanh + Đối với tài sản tài sẵn sàng để bán: Tại thời điểm lập báo cáo tài chính, khoản ghi nhận theo giá trị hợp lý Các khoản chứng khoán thương mại ngắn hạn ghi nhận theo giá trị hợp lý (giá thị trường) cuối kỳ, chênh lệch ghi vào lãi lỗ chưa thực báo cáo lãi lỗ Các khoản chứng khoán sẵn sàng để bán điều chỉnh theo giá trị hợp lý cuối kỳ, ghi tăng giảm vốn chủ sở hữu bảng cân đối kế toán + Về sở lập dự phòng giảm giá khoản đầu tư tài trường hợp thiếu giao dịch thực tế (khơng có giao dịch HOSE, HNX, cơng ty chứng khốn ) ngày lập báo cáo tài chính, trích lập dựa sau: Đối với khoản đầu tư tài thiếu giao dịch thị trường loại cổ phiếu, trái phiếu OTC dựa vào sở sau để trích lập dự phòng: (-) Đối với cổ phiếu OTC: Căn vào giá cổ phiếu tương tự doanh nghiệp khác ngành niêm yết, dựa vào mức giảm giá trung bình cổ phiếu ngành niêm yết Trường hợp khơng có cổ phiếu ngành niêm yết dựa vào mức điểm giảm số chứng khoán HOSE, HNX UPCOM làm xác định ghi nhận chi phí dự phòng (-) Đối với loại trái phiếu OTC: Căn vào giá trái phiếu tương tự doanh nghiệp khác ngành niêm yết dựa vào lãi suất trung bình ngân hàng thương mại năm, xác định giá trị khoản thu tương lai để xác định giá trị trái phiếu thời điểm lập báo cáo tài chính, làm sở trích lập dự phòng giảm giá + Đối với cơng cụ tài phái sinh: Trong truờng hợp doanh nghiệp sử dụng công cụ tài phái sinh với mục đích thương mại cơng cụ tài phái sinh phân loại vào nhóm “Tài sản tài nợ phải trả tài ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết kinh doanh” Doanh nghiệp phải ghi nhận khoản lãi lỗ phát sinh từ việc thay đổi giá trị hợp lý tài sản phái sinh nợ phải trả phái sinh vào Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Khi đó, giá trị hợp lý cơng cụ tài phái sinh xác định dựa nguyên tắc sau: Trường hợp cơng cụ tài phái sinh phân loại tài sản: Việc xác định giá trị hợp lý xác định với mức độ ưu tiên giảm dần trường hợp sau: (-) Giá trị hợp lý cơng cụ tài phái sinh xác định dựa giá niêm yết thị trường (-) Trường hợp khơng có giá niêm yết thị trường, doanh nghiệp phải tự xác định giá trị hợp lý kỹ thuật định giá để xác định giá trị tài sản phái sinh vào ngày xác định giá trị (i) Sử dụng giá trị giao dịch ngang giá thị trường bên có đầy đủ hiểu biết mong muốn thực giao dịch bình đẳng; (ii) Tham chiếu giá trị hợp lý loại công cụ phái sinh tương tự; (iii) Phương pháp dòng tiền chiết khấu (iv) Sử dụng mơ hình định giá quyền chọn Trường hợp cơng cụ tài phái sinh phân loại nợ phải trả: Giá trị hợp lý cơng cụ tài phái sinh xác định không nhỏ giá trị phải trả theo cam kết hợp đồng, tính từ ngày phải trả tiền - Đối với hàng tồn kho: + Đối với tài sản sinh học trồng, vật nuôi: Các tài sản sinh học sản phẩm nông nghiệp vùng nguyên liệu, vùng nuôi trồng thủy sản doanh nghiệp đầu tư đến thời điểm lập báo cáo tài chưa đến thời điểm thu hoạch sản phẩm dở dang cần đánh giá trình bày báo cáo tài theo giá trị hợp lý, khơng trình bày theo giá gốc + Đối với tài sản nhận bàn giao Nhà nước: Ghi nhận theo giá trị hợp lý thời điểm bàn giao + Đối với với quyền sử dụng đất đặc thù: “Trường hợp doanh nghiệp Nhà nước giao đất mà trả tiền phải trả tiền thuê đất hàng năm tiền th đất hàng năm tính vào chi phí, khơng ghi nhận quyền sử dụng đất vào tài sản cố định vơ hình” Tại thời điểm lập báo cáo tài chính, doanh nghiệp tiến hành xác định giá trị lợi quyền thuê đất thuyết minh chi tiết vào báo cáo tài doanh nghiệp Mọi đường dẫn tới kế toán theo giá trị hợp lý Kế toán theo giá trị hợp lý tất yếu, phù hợp với nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế nhu cầu nội kinh tế Dù nhiều khó khăn kế toán theo giá trị hợp lý Việt Nam diễn nhằm giúp cho thông tin tài thị trường ngày minh bạch cơng bằng, khẳng định vị trí thị trường tài Việt Nam so với nước giới TÀI LIỆU THAM KHẢO - Thông tư 21/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 Bộ Tài hướng dẫn việc xác định giá trị hợp lý xác định giá phí hợp kinh doanh - Thông tư 210/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 hướng dẫn áp dụng Chuẩn mực kế tốn quốc tế trình bày báo cáo tài thuyết minh thơng tin cơng cụ tài theo giá trị hợp lý - Nghị định 101/2005/NĐ-CP ngày 03/08/2005 Thông tư 17/2006/TT-BCT ngày 13/03/2006 thẩm định giá - Quyết định 06/2005/QĐ-BTC ngày 18/01/2005 việc ban hành quy chế tính giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ ... nhiên văn chưa bao quát hết trường hợp xác định giá trị quyền sử dụng đất, tài sản vơ hình hàng hoá đặc thù Tạo lập sở để áp dụng giá trị hợp lý thời gian tới Việt Nam Trong thời gian tới, để áp... tài trường hợp thiếu giao dịch thực tế (khơng có giao dịch HOSE, HNX, cơng ty chứng khốn ) ngày lập báo cáo tài chính, trích lập dựa sau: Đối với khoản đầu tư tài thiếu giao dịch thị trường loại... + Đối với tài sản nhận bàn giao Nhà nước: Ghi nhận theo giá trị hợp lý thời điểm bàn giao + Đối với với quyền sử dụng đất đặc thù: “Trường hợp doanh nghiệp Nhà nước giao đất mà trả tiền phải trả
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai bao gia tri hop ly , Bai bao gia tri hop ly

Từ khóa liên quan