1000 bài tập của lập trình c c++

75 141 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 21:07

C++ còn được gọi là xiplusplus. là một loại ngôn ngữ đa mẫu tự do kiểu tĩnh. Ngôn ngữ C++ có hỗ trợ lập trình thủ tục, các dữ liệu trừu tượng, lập trình đa hình. Nó cung cấp các công cụ để can thiệp sâu hơn vào bộ nhớ.Được ra đời cách đây gần 30 năm. Cho tới hiện nay thì nó đã trở thành loại ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất. Và cũng là loại ngôn ngữ lập trình thương mại tốt nhất hiện nay. C++ là ngôn ngữ được thiết kế để ưu tiên cho lập trình hệ thống và hệ thống nhúng của ứng dụng hay website. Bạn có thể thấy ngôn ngữ lập trình C++ ở rất nhiều nơi. Với cơ sở hạ tầng phong phú và các ứng dụng hạn chế tài nguyên. Chương LƯU ĐỒ THUẬT TỐN Tính S(n) = + + + … + n Tính S(n) = 12 + 22 + 32 + … + n2 Tính S(n) = + + + … + 1 1 1 𝑛 Tính S(n) = + +…+ Tính S(n) = + + + … + Tính S(n) = Tính S(n) = + + …+ Tính S(n) = + + …+ + 1𝑥2 2𝑥3 2𝑛 +…+ 𝑛 2𝑛+1 𝑛 𝑥 (𝑛+1) 3 𝑛+1 2𝑛+1 2𝑛+2 Tính T(n) = 𝑥 𝑥 𝑥 … 𝑥 𝑛 10 Tính T(x, n) = 𝑥 𝑛 11 Tính S(n) = + 𝑥 + 𝑥 𝑥 + ⋯ + 𝑥 𝑥 𝑥 … 𝑥 𝑛 12 Tính S(n) = 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + ⋯ + 𝑥 𝑛 13 Tính S(n) = 𝑥 + 𝑥 + ⋯ + 𝑥 2𝑛 14 Tính S(n) = 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 … + 𝑥 2𝑛+1 15 Tính S(n) = + 16 Tính S(n) = 𝑥 + 17 Tính S(n) = 𝑥 + 18 Tính S(n) = + 1+ 𝑥2 + 1+2+3 𝑥3 1+ 1+2+3 𝑥 𝑥 2! 𝑥2 2! + + 19 Tính S(n) = + 𝑥 + 20 21 22 23 + 3! 𝑥4 4! 𝑥3 3! +…+ +…+ +…+ +…+ + 𝑥5 5! 𝑥𝑛 1+2+3+⋯+𝑛 𝑥𝑛 1+2+3+⋯+𝑛 𝑛! 𝑥 2𝑛 (2𝑛)! +…+ 𝑥 2𝑛+1 (2𝑛+1)! Liệt kê tất “ước số” số nguyên dương n Tính tổng tất “ước số” số nguyên dương n Tính tích tất “ước số” số nguyên dương n Đếm số lượng “ước số” số nguyên dương n - Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/tugialoc - Fanpage Cùng Học Lập Trình Online : https://www.facebook.com/cunghoclaptrinhonline/ - Group Cùng Học Lập Trình Online: https://www.facebook.com/groups/cunghoclaptrinhonline/ - Youtube Cùng Học Lập Trình Online: https://goo.gl/TtPzv3 - Email: tugialoc1996@gmail.com Liệt kê tất “ước số lẻ” số nguyên dương n Tính tổng tất “ước số chẵn” số nguyên dương n Tính tích tất “ước số lẻ” số nguyên dương n Đếm số lượng “ước số chẵn” số nguyên dương n Cho số nguyên dương n Tính tổng ước số nhỏ Tìm ước số lẻ lớn số nguyên dương n Ví dụ n = 100 ước lẻ lớn 100 25 30 Cho số nguyên dương n Kiểm tra số dương n có phải số hồn thiện hay không? 31 Cho số nguyên dương n Kiểm tra số nguyên dương n có phải số nguyên tố hay không? 32 Cho số nguyên dương n Kiểm tra số ngun dương n có phải số phương hay khơng? 24 25 26 27 28 29 33 Tính S(n) = √2 + √2 + √2 + ⋯ √2 + √2 có n dấu 34 Tính S(n) = √𝑛 + √𝑛 − + √𝑛 − + ⋯ √2 + √1 có n dấu 35 Tính S(n) = √1 + √2 + √3 + ⋯ √𝑛 − + √𝑛 có n dấu 36 Tính S(n) = √𝑛! + √(𝑛 − 1)! + √(𝑛 − 2)! + ⋯ √2! + √1! có n dấu 𝑛 37 Tính S(n) = √𝑛 + 𝑛−1 √𝑛 − + 3√3 + √2 có n – dấu - Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/tugialoc - Fanpage Cùng Học Lập Trình Online : https://www.facebook.com/cunghoclaptrinhonline/ - Group Cùng Học Lập Trình Online: https://www.facebook.com/groups/cunghoclaptrinhonline/ - Youtube Cùng Học Lập Trình Online: https://goo.gl/TtPzv3 - Email: tugialoc1996@gmail.com 𝑛+1 𝑛 √𝑛 + √𝑛 − + 3√2 + √1 có n dấu 38 Tính S(n) = 𝑛+1 𝑛 √𝑛! + √(𝑛 − 1)! + 3√2! + √1! có n dấu 39 Tính S(n) = 40 Tính S(n) = √𝑥 n + √𝑥 n−1 + √𝑥 n−2 + ⋯ √𝑥 + √𝑥 có n dấu 41 Tính S(n) = có n dấu phân số 1+ 1+ 1+ 1+( ( ( ( 1 ) 1+ 1+1 ))) 42 Cho n số nguyên dương Hãy tìm giá trị nguyên dương k lớn cho S(k) < n Trong chuỗi S(k) định nghĩa sau : S(k) = + + + … + k 43 Hãy đếm số lượng chữ số số nguyên dương n 44 Hãy tính tổng chữ số số nguyên dương n 45 Hãy tính tích chữ số số nguyên dương n 46 Hãy đếm số lượng chữ số lẻ số nguyên dương n 47 Hãy tính tổng chữ số chẵn số nguyên dương n 48 Hãy tính tích chữ số lẻ số nguyên dương n 49 Cho số nguyên dương n Hãy tìm chữ số n - Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/tugialoc - Fanpage Cùng Học Lập Trình Online : https://www.facebook.com/cunghoclaptrinhonline/ - Group Cùng Học Lập Trình Online: https://www.facebook.com/groups/cunghoclaptrinhonline/ - Youtube Cùng Học Lập Trình Online: https://goo.gl/TtPzv3 - Email: tugialoc1996@gmail.com 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Hãy tìm chữ số đảo ngược số nguyên dương n Tìm chữ số lớn số nguyên dương n Tìm chữ số nhỏ số nguyên dương n Hãy đếm số lượng chữ số lớn số nguyên dương n Hãy đếm số lượng chữ số nhỏ số nguyên dương n Hãy đêm số lượng chữ số số nguyên dương n Hãy kiểm tra số ngun dương n có tồn chữ số lẻ hay không? Hãy kiểm tra số nguyên dương n có tồn chữ số chẵn hay khơng? Hãy kiểm tra số ngun dương n có tồn chữ số chẵn hay khơng? Hãy kiểm tra số ngun dương n có phải số đối xứng hay không? Hãy kiểm tra chữ số số nguyên dương n có tăng dần từ trái sang phải hay không? Hãy kiểm tra chữ số số nguyên dương n có giảm dần từ trái sang phải hay không? Cho hai số nguyên dương a b Hãy vẽ lưu đồ tìm ước chung lớn hai giá trị Cho hai số nguyên dương a b Hãy vẽ lưu đồ tìm bội chung nhỏ hai giá trị Giải phương trình 𝑎𝑥 + 𝑏 = Giải phương trình 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = Giải phương trình 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 67 Tính S(x, n) = 𝑥 − 𝑥 + 𝑥 + ⋯ + (−1)n+1 𝑥 𝑛 68 Tính S(x, n) = −𝑥 + 𝑥 + ⋯ + (−1)n 𝑥 2𝑛 69 Tính S(x, n) = 𝑥 − 𝑥 + 𝑥 + ⋯ + (−1)n 𝑥 2𝑛+1 1 70 Tính S(x, n) = + + … + (−1)𝑛+1 1+ 1+2+3 𝑥 𝑥3 71 Tính S(x, n) = −𝑥 + 72 Tính S(x, n) = −𝑥 + 73 Tính S(x, n) = −1 + 74 Tính S(n) = - 𝑥 + − 1+ 1+2+3 𝑥 𝑥 2! 𝑥2 − − 2! 𝑥3 3! 3! 𝑥4 − 5! 1+2+3+⋯+𝑛 𝑥𝑛 𝑛 + … + (−1) + … + (−1)𝑛 +…+ 4! 𝑥5 𝑥𝑛 𝑛! 1+2+3+⋯+𝑛 𝑥 2𝑛 𝑛+1 (−1) (2𝑛)! 2𝑛+1 𝑛+1 𝑥 + … + (−1) (2𝑛+1)! 75 Kiểm tra số nguyên byte có dạng 2𝑘 hay không? - Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/tugialoc - Fanpage Cùng Học Lập Trình Online : https://www.facebook.com/cunghoclaptrinhonline/ - Group Cùng Học Lập Trình Online: https://www.facebook.com/groups/cunghoclaptrinhonline/ - Youtube Cùng Học Lập Trình Online: https://goo.gl/TtPzv3 - Email: tugialoc1996@gmail.com 76 Kiểm tra số nguyên byte có dạng 3𝑘 hay khơng? - Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/tugialoc - Fanpage Cùng Học Lập Trình Online : https://www.facebook.com/cunghoclaptrinhonline/ - Group Cùng Học Lập Trình Online: https://www.facebook.com/groups/cunghoclaptrinhonline/ - Youtube Cùng Học Lập Trình Online: https://goo.gl/TtPzv3 - Email: tugialoc1996@gmail.com CHƯƠNG LẬP TRÌNH VỚI NGƠN NGỮ C 77 Viết chương trình tính tổng dãy số sau : S(n) = + + + … + n 78 Liệt kê tất ước số số nguyên dương n 79 Hãy đếm số lượng chữ số số nguyên dương n 80 Tính S(n) = 𝑥 + 𝑥2 1+ …+ 𝑥𝑛 1+2+3+⋯+𝑛 81 Viết chương trình cho tất tập chương trước kỹ thuật lập trình hàm (hàm nghĩ hàm main CHƯƠNG học tới if else chưa tới lập trình Hàm) - Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/tugialoc - Fanpage Cùng Học Lập Trình Online : https://www.facebook.com/cunghoclaptrinhonline/ - Group Cùng Học Lập Trình Online: https://www.facebook.com/groups/cunghoclaptrinhonline/ - Youtube Cùng Học Lập Trình Online: https://goo.gl/TtPzv3 - Email: tugialoc1996@gmail.com CHƯƠNG CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN 82 Viết chương trình tìm số lớn ba số thực a, b, c 83 Viết chương trình nhập vào hai số thực Kiểm tra xem chúng có dấu hay khơng 84 Giải phương trình biện luận phương trình 𝑎𝑥 + 𝑏 = 85 Nhập vào tháng năm Cho biết tháng thuộc quí năm 86 Tính S(n) = 13 + 23 + 33 + … + n3 87 Tìm số nguyên dương n nhỏ cho + + … + n > 10000 88 Hãy sử dụng vòng lặp for để xuất tất ký tự A tới Z 89 Viết chương trình tính tổng giá trị lẻ ngun dương nhỏ N 90 Viết chương trình tìm số nguyên dương m lớn cho + + + … + m < N 91 In tất số nguyên dương lẻ nhỏ 100 92 Tìm ước số chung lớn hai số nguyên dương 93 Viết chương trình kiểm tra số có phải số ngun tố hay khơng 94 Viết chương trình In tất số lẻ nhỏ 100 trừ số 5, 7, 93 95 Viết chương trình nhập số thực Hãy thay tất số âm trị tuyệt đối 96 Viết chương trình nhập giá trị x sau tính giá trị hàm số: 𝑓(𝑥) = { 2𝑥 2+ 5𝑥 + 𝑘ℎ𝑖 𝑥 ≥ −2𝑥 + 4𝑥 − 𝑘ℎ𝑖 𝑥 < 97 Viết chương trình nhập cạnh tam giác Hãy cho biết tam giác gì? 98 Lập chương trình giải hệ: 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐 { 𝑑𝑥 + 𝑒𝑦 = 𝑓 Các hệ số a, b, c, d, e, f nhập từ bàn phím Yêu cầu xét tất trường hợp - Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/tugialoc - Fanpage Cùng Học Lập Trình Online : https://www.facebook.com/cunghoclaptrinhonline/ - Group Cùng Học Lập Trình Online: https://www.facebook.com/groups/cunghoclaptrinhonline/ - Youtube Cùng Học Lập Trình Online: https://goo.gl/TtPzv3 - Email: tugialoc1996@gmail.com 99 Viết chương trình nhập vào số thực Hãy in số thực hình theo thứ tự tăng dần mà dùng tối đa hai biến phụ 100.Viết chương trình giải phương trình bậc 101.Viết chương trình nhập tháng, năm Hãy cho biết tháng có ngày 102.Viết chương trình nhập vào ngày (ngày, tháng, năm) Tìm ngày kế ngày vừa nhập (ngày, tháng, năm) 103.Viết chương trình nhập vào ngày (ngày, tháng, năm) Tìm ngày trước ngày vừa nhập (ngày, tháng, năm) 104.Viết chương trình nhập vào ngày, tháng, năm Tính xem thứ năm 105.Viết chương trình nhập số ngun có hai chữ số Hãy in cách đọc số nguyên 106.Viết chương trình nhập vào số ngun có ba chữ số Hãy in cách đọc n 107.Viết hàm tính S = √x (n số nguyên dương) 108.Viết hàm tính S = xy 109.Viết chương trình in bảng cửu chương hình 110.Cần có tổng 200.000đ từ loại giấy bạc 1000đ, 2000đ, 5000đ Lập chương tình để tìm tất phương án 111.Viết chương trình in tam giác cân có độ cao h a Tam giác cân đặc nằm hình Ví dụ với h = * * * * * * * * * * * * * * * * b Tam giác cân rỗng nằm hình Ví dụ với h = * * * * * * * * * * * * - Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/tugialoc - Fanpage Cùng Học Lập Trình Online : https://www.facebook.com/cunghoclaptrinhonline/ - Group Cùng Học Lập Trình Online: https://www.facebook.com/groups/cunghoclaptrinhonline/ - Youtube Cùng Học Lập Trình Online: https://goo.gl/TtPzv3 - Email: tugialoc1996@gmail.com c Tam giác vuông cân đặc Ví dụ với h = * * * * * * * * * * d Tam giác vng cân rỗng Ví dụ với h = * * * * * * * * * * * * 112.Lập chương trình in hình chữ nhật có kích thước m x n Hình chữ nhật đặc Ví dụ: Hình chữ nhật có kích thước x * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * b) Hình chữ nhật rỗng Ví dụ: Hình chữ nhật có kích thước x * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/tugialoc - Fanpage Cùng Học Lập Trình Online : https://www.facebook.com/cunghoclaptrinhonline/ - Group Cùng Học Lập Trình Online: https://www.facebook.com/groups/cunghoclaptrinhonline/ - Youtube Cùng Học Lập Trình Online: https://goo.gl/TtPzv3 - Email: tugialoc1996@gmail.com 113 Lập chương trình sin(x) với độ xác 0.00001 theo cơng thức: sin(x) = 𝑥 − 𝑥3 3! + 𝑥5 5! 2𝑛+1 n 𝑥 + … +(-1) (2𝑛+1)! 114.Viết lại tập chương trước vòng lặp for - Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/tugialoc - Fanpage Cùng Học Lập Trình Online : https://www.facebook.com/cunghoclaptrinhonline/ - Group Cùng Học Lập Trình Online: https://www.facebook.com/groups/cunghoclaptrinhonline/ - Youtube Cùng Học Lập Trình Online: https://goo.gl/TtPzv3 - Email: tugialoc1996@gmail.com CHƯƠNG 12 DANH SÁCH LIÊN KẾT 778.Hãy khai báo cấu trúc liệu cho danh sách liên kết đơn tổng quát 779.Hãy khai báo cấu trúc liệu cho danh sách liên kết đơn phân số 780.Hãy khai báo cấu trúc liệu cho danh sách liên kết đơn số phức 781.Viết hàm khởi tạo danh sách liên kết đơn 782.Viết hàm tạo node danh sách liên kết đơn với thông tin biết trước dạng trừu tượng 783.Viết hàm tạo node danh sách liên kết đơn phân số 784.Viết hàm duyệt danh sách liên kết đơn dạng trừu tượng 785.Viết hàm xuất danh sách liên kết đơn phân số 786.Viết hàm nhập danh sách liên kết đơn dạng trừu tượng 787.Viết chương trình thực yêu cầu sau: a Nhập danh sách liên kết đơn số nguyên b Xuất danh sách liên kết đơn số nguyên c Tính tổng node danh sách liên kết đơn 788.Kiểm tra danh sách có rỗng hay khơng? 789.Thêm node vào cuối danh sách? 790.Thêm node p vào sau node q danh sách? 791.Thêm node p vào trước node q danh sách? 792.Lấy node danh sách khỏi danh sách liên kết? CÁC BÀI TẬP KHAI BÁO DANH SÁCH 793.Hãy khai báo cấu trúc liệu cho dnah sách liên kết đơn số nguyên 794.Hãy khai báo cấu trúc liệu cho danh sách liên kết đơn số thực 795.Hãy khai báo cấu trúc liệu cho danh sách liên kết đơn tọa độ điểm mặt phẳng Oxy - Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/tugialoc - Fanpage Cùng Học Lập Trình Online : https://www.facebook.com/cunghoclaptrinhonline/ - Group Cùng Học Lập Trình Online: https://www.facebook.com/groups/cunghoclaptrinhonline/ - Youtube Cùng Học Lập Trình Online: https://goo.gl/TtPzv3 - Email: tugialoc1996@gmail.com 796.Hãy khai báo cấu trúc liệu cho danh sách liên kết đơn học sinh Biết học sinh gồm thành phần thông tin sau: - Họ tên: tối đa 30 ký tự - Điểm toán: kiểu số nguyên - Điểm văn: kiểu số nguyên - Điểm trung bình: kiểu số thực 797.Hãy khai báo cấu trúc liệu cho danh sách liên kết đơn thí sinh Giả sử thí sinh gồm thành phần thơng tin sau: - Mã thí sinh: tối đa ký tự - Họ tên: tối đa 30 ký tự - Điểm toán: kiểu số thực - Điểm lý: kiểu số thực - Điểm hóa: kiểu số thực - Điểm tổng cộng: kiểu số thực 798.Hãy khai báo cấu trúc liệu cho danh sách liên kết đơn phòng khách sạn (PHONG) Giả sử phòng khách sạn gồm phần thơng tin sau: - Mã phòng: tối đa ký tự - Tên phòng: tối đa 30 ký tự - Đơn giá thuê: kiểu số thực - Số lượng giường: kiểu số nguyên - Tình trạng phòng: rảnh, bận TẠO NODE CHO DANH SÁCH LIÊN KẾT ĐƠN 799.Viết hàm tạo node danh sách liên kết đơn số phức 800.Viết hàm tạo node danh sách liên kết đơn số nguyên 801.Viết hàm tạo node danh sách liên kết đơn số thực 802.Viết hàm tạo node danh sách liên kết đơn toạ độ điểm mặt phẳng Oxy 803.Viết hàm tạo node danh sách liên kết đơn học sinh 804.Viết hàm tạo node danh sách liên kết đơn thí sinh 805.Viết hàm tạo node danh sách liên kết đơn phòng khách sạn (PHONG) 806.Viết hàm tạo node danh sách liên kết đơn đường tròn - Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/tugialoc - Fanpage Cùng Học Lập Trình Online : https://www.facebook.com/cunghoclaptrinhonline/ - Group Cùng Học Lập Trình Online: https://www.facebook.com/groups/cunghoclaptrinhonline/ - Youtube Cùng Học Lập Trình Online: https://goo.gl/TtPzv3 - Email: tugialoc1996@gmail.com DUYỆT DANH SÁCH 807.Viết hàm đếm số lượng node dslk đơn 808.Viết hàm xuất dslk đơn phân số 809.Viết hàm xuất dslk đơn số phức 810.Viết hàm xuất dslk đơn số nguyên 811.Viết hàm xuất dslk đơn số thực 812.Viết hàm xuất dslk đơn tọa độ điểm mặt phẳng Oxy 813.Viết hàm đếm số lượng phân số dương dslk đơn phân số 814.Viết hàm đếm số lượng phân số âm dslk đơn phân số 815.Viết hàm tìm phân số dương dslk đơn phân số 816.Viết hàm tìm phân số dương cuối dslk đơn phân số 817.Viết hàm kiểm tra danh sách phân số có tồn phân số dương hay khơng 818.Viết hàm kiểm tra danh sách đơn phân số có tồn phân số âm hay khơng 819.Viết hàm tìm phân số lớn danh sách liên kết đơn phân số 820.Viết hàm tìm phân số nhỏ danh sách liên kết đơn phân số 821.Viết hàm xếp phân số tăng dần dslk đơn phân số 822.Viết hàm xếp phân số dương tăng dần dslk đơn phân số CÁC CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN TẬP 823.Viết chương trình thực yêu cầu sau danh sách liên kết đơn nhân viên: a Khai báo cấu trúc liệu danh sách liên kết đơn nhân viên Biết thông tin nhân viên bao gồm: họ tên (30 ký tự), ngày sinh (kiểu ngày), lương (số thực), giới tính (0 Nữ, Nam) b Cài đặt tất thao tác cho danh sách liên kết nhân viên c Liệt kê nhân viên 40 tuổi danh sách - Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/tugialoc - Fanpage Cùng Học Lập Trình Online : https://www.facebook.com/cunghoclaptrinhonline/ - Group Cùng Học Lập Trình Online: https://www.facebook.com/groups/cunghoclaptrinhonline/ - Youtube Cùng Học Lập Trình Online: https://goo.gl/TtPzv3 - Email: tugialoc1996@gmail.com d Đếm số lượng nhân viên có lương lớn 1.000.000 đồng danh sách e Viết hàm xếp nhân viên giảm dần theo năm sinh (không quan tâm ngày tháng sinh) 824.Viết chương trình thực yêu cầu sau danh sách liên kết học sinh: a Khai báo cấu trúc liệu danh sách liên kết đơn học sinh Biết thông tin học sinh bao gồm: họ tên (30 ký tự), điểm toán, điểm văn điểm trung bình (tất số thực) b Cài đặt tất thao tác cho danh sách liên kết học sinh c Liệt kê học sinh có điểm tốn nhỏ danh sách d Đếm số lượng học sinh có điểm tốn điểm văn lớn điểm danh sách e Viết hàm xếp học sinh giảm dần theo điểm trung bình 825.Viết chương trình thực yêu cầu sau: a Khai báo cấu trúc liệu danh sách liên kết đơn toạ độ điểm mặt phẳng Oxy b Cài đặt tất thao tác cho danh sách liên kết toạ độ điểm mặt phẳng Oxy c Liệt kê toạ độ điểm phần tư thứ I mặt phẳng Oxy d Tìm điểm có tung độ lớn danh sách e Viết hàm xếp toạ độ điểm giảm dần theo khoảng cách từ đến gốc toạ độ 826.Viết chương trình thực yêu cầu sau: a Hãy khai báo cấu trúc liệu danh sách liên kết đơn hộp sữa (HOPSUA) Biết hộp sữa gồm thành phần sau: Nhãn hiệu (chuỗi tối đa 20 ký tự), Trọng lượng (kiểu số thực), hạn sử dụng (kiểu liệu ngày) b Cài đặt tất thao tác cho danh sách liên kết hộp sữa c Đếm số lượng hộp sữa sản xuất trước năm 2003 danh sách d Tìm hộp sữa danh sách e Sắp xếp hộp sữa tăng dần theo hạn sử dụng 827.Viết chương trình thực yêu cầu sau: - Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/tugialoc - Fanpage Cùng Học Lập Trình Online : https://www.facebook.com/cunghoclaptrinhonline/ - Group Cùng Học Lập Trình Online: https://www.facebook.com/groups/cunghoclaptrinhonline/ - Youtube Cùng Học Lập Trình Online: https://goo.gl/TtPzv3 - Email: tugialoc1996@gmail.com a Hãy khai báo cấu trúc liệu cho danh sách liên kết phòng khách sạn (PHONG) Giả sử phòng khách sạn gồm thành phần thơng tin sau: + Mã phòng: tối đa ký tự + Tên phòng: tối đa 30 ký tự + Đơn giá thuê: kiểu số thực + Số lượng giường: kiểu số ngun + Tình trạng phòng: rảnh, bận b Cài đặt tất thao tác cho danh sách liên kết phòng c Liệt kê phòng trống danh sách d Tính tổng số lượng giường có danh sách e Sắp xếp danh sách liên kết tăng dần theo đơn giá thuê 828.Viết chương trình thực yêu cầu sau: a Khai báo cấu trúc liệu danh sách liên kết đơn sách Biết thông tin sách bao gồm: tên sách (50 ký tự), tên tác giả (30 ký tự) năm xuất b Cài đặt tất thao tác cho danh sách liên kết sách c Tìm sách cũ danh sách liên kết d Tìm năm có nhiều sách xuất liệt kê tất sách xuất năm 829.Viết chương trình thực u cầu sau: a Khai báo cấu trúc liệu danh sách liên kết đơn tỉnh Biết thông tin tỉnh bao gồm: tên tỉnh (tối đa 30 ký tự), diện tích (kiểu số thực), dân số (số nguyên dài) b Cài đặt tất thao tác cho danh sách liên kết đơn tỉnh c Tính tổng diện tích tất tính dslk d Tìm địa node chứa tỉnh có diện tích lớn danh sách e Tìm tỉnh có dân số lớn dslk đơn f Sắp xếp danh sách tăng dần theo diện tích - Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/tugialoc - Fanpage Cùng Học Lập Trình Online : https://www.facebook.com/cunghoclaptrinhonline/ - Group Cùng Học Lập Trình Online: https://www.facebook.com/groups/cunghoclaptrinhonline/ - Youtube Cùng Học Lập Trình Online: https://goo.gl/TtPzv3 - Email: tugialoc1996@gmail.com 830.Viết chương trình thực yêu cầu sau: a Khai báo cấu trúc liệu danh sách liên kết dơn vé xem phim (VE) Biết vé xem phim gồm thành phần sau: - Tên phim: chuỗi tối đa 20 ký tự - Giá tiền: kiểu số nguyên byte - Xuất chiếu: kiểu thời gian (THOIGIAN) - Ngày xem: kiểu liệu ngày (NGAY) b Nhập danh sách c Xuất danh sách d Tính tổng giá tiền tất vé danh sách e Sắp xếp phần tử mảng tăng dần theo ngày xem xuất chiếu 831.Viết chương trình thực yêu cầu sau: a Khai báo cấu trúc liệu danh sách liên kết đơn mặt hàng (MATHANG) Biết mặt hàng gồm thành phần sau: - Tên mặt hàng: chuỗi tối đa 20 ký tự - Đơn giá: kiểu số nguyên byte - Số lượng tồn: kiểu số nguyên byte b Nhập danh sách c Xuất danh sách d Tìm mặt hàng có tổng giá trị tồn lớn e Đếm số lượng mặt hàng có số lượng tồn lớn 1.000 832.Viết chương trình thực yêu cầu sau: a Khai báo cấu trúc liệu danh sách liên kết đơn chuyến bay Biết chuyến bay gồm thành phần sau: - Mã chuyến bay: chuỗi tối đa ký tự - Ngày bay: kiểu liệu ngày - Giờ bay: kiểu thời gian - Nơi đi: chuỗi tối đa 20 ký tự - Nơi đến: chuỗi tối đa 20 ký tự b Nhập danh sách c Xuất danh sách - Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/tugialoc - Fanpage Cùng Học Lập Trình Online : https://www.facebook.com/cunghoclaptrinhonline/ - Group Cùng Học Lập Trình Online: https://www.facebook.com/groups/cunghoclaptrinhonline/ - Youtube Cùng Học Lập Trình Online: https://goo.gl/TtPzv3 - Email: tugialoc1996@gmail.com d Tìm ngày có nhiều chuyến bay e Tìm chuyến bay danh sách theo mã chuyến bay 833.Viết chương trình thực yêu cầu sau: a Khai báo cấu trúc liệu danh sách liên kết đơn cầu thủ Biết cầu thủ gồm thành phần sau: - Mã cầu thủ: chuỗi tối đa 10 ký tự - Tên cầu thủ: chuỗi tối đa 30 ký tự - Ngày sinh: kiểu liệu ngày b Nhập danh sách c Xuất danh sách d Liệt kê danh sách cầu thủ nhỏ tuổi danh sách e Sắp xếp cầu thủ giảm dần theo ngày sinh 834.Viết chương trình thực yêu cầu sau: a Khai báo cấu trúc liệu danh sách liên kết đơn nhân viên (NHANVIEN) Biết nhân viên gồm thành phần sau: - Mã nhân viên: chuỗi tối đa ký tự - Tên nhân viên: chuỗi tối đa 30 ký tự - Lương nhân viên: kiểu số thực b Nhập danh sách c Xuất danh sách d Tìm nhân viên có lương cao danh sách e Tính tổng lương nhân viên f Sắp xếp danh sách tăng dần theo lương nhân viên 835.Viết chương trình thực yêu cầu sau: a Khai báo cấu trúc liệu danh sách liên kết đơn thí sinh (THISINH) Biết thí sinh gồm thành phần sau: - Mã thí sinh: chuỗi tối đa ký tự - Họ tên thí sinh: chuỗi tối đa 30 ký tự - Điểm toán: kiểu số thực - Điểm lý: kiểu số thực - Điểm hóa: kiểu số thực - Điểm tổng cộng: kiểu số thực b Nhập danh sách - Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/tugialoc - Fanpage Cùng Học Lập Trình Online : https://www.facebook.com/cunghoclaptrinhonline/ - Group Cùng Học Lập Trình Online: https://www.facebook.com/groups/cunghoclaptrinhonline/ - Youtube Cùng Học Lập Trình Online: https://goo.gl/TtPzv3 - Email: tugialoc1996@gmail.com c Xuất danh sách d Liệt kê thí sinh thi đậu danh sách Một thí sinh gọi đậu có tổng điểm mơn lớn 15 khơng có bị điểm không e Sắp xếp danh sách theo thứ tự giảm dần theo điểm tổng cộng 836.Viết chương trình thực yêu cầu sau: a Khai báo cấu trúc liệu danh sách liên kết đơn luận văn (LUANVAN) Biết luận văn gồm thành phần sau: - Mã luận văn: chuỗi tối đa 10 ký tự - Tên luận văn: chuỗi tối đa 100 ký tự - Họ tên sinh viên thực hiện: chuỗi tối đa 30 ký tự - Họ tên giáo viên hướng dẫn: chuỗi tối đa 30 ký tự - Năm thực hiện: kiểu số nguyên byte b Nhập danh sách c Xuất danh sách d Tìm năm có nhiều luận văn e Liệt kê luận văn thực gần 837.Viết chương trình thực yêu cầu sau: a Khai báo cấu trúc liệu danh sách liên kết đơn lớp học (LOPHOC) Biết lớp học gồm thành phần sau: - Tên lớp: chuỗi tối đa 30 ký tự - Sĩ số: kiểu số nguyên byte - Danh sách học sinh lớp (tối đa 50 học sinh) b Nhập danh sách c Xuất danh sách d Tìm lớp có sỉ số đơng e TÌm học sinh có điểm trung bình lớn 838.Viết chương trình thực yêu cầu sau: a Khai báo cấu trúc liệu danh sách liên kết đơn sổ tiết kiệm (SOTIETKIEM) Biết sổ tiết kiệm gồm thành phần sau: - Mã số: chuỗi tối đa ký tự - Loại tiết kiệm: chuỗi tối đa 10 ký tự - Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/tugialoc - Fanpage Cùng Học Lập Trình Online : https://www.facebook.com/cunghoclaptrinhonline/ - Group Cùng Học Lập Trình Online: https://www.facebook.com/groups/cunghoclaptrinhonline/ - Youtube Cùng Học Lập Trình Online: https://goo.gl/TtPzv3 - Email: tugialoc1996@gmail.com - Họ tên khách hàng: chuỗi tối đa 30 ký tự - Chứng minh nhân dân: kiểu số nguyên byte - Ngày mở sổ: kiểu liệu ngày - Số tiền gởi: kiểu số thực b Nhập danh sách c Xuất danh sách d Tính tổng tiên gởi có danh sách e Tìm địa nút theo Chứng minh nhân dân 839.Viết chương trình thực yêu cầu sau: a Khai báo cấu trúc liệu danh sách liên kết đơn đại lý (DAILY) Biết địa lý gồm thành phần sau: - Mã đại lý: chuỗi tối đa ký tự - Tên đại lý: chuỗi tối đa 30 ký tự - Điện thoại: kiểu số nguyên byte - Ngày tiếp nhận: kiểu liệu ngày - Địa chỉ: chuỗi tối đa 50 ký tự - E-Mail: chuỗi tối đa 50 ký tự b Nhập danh sách c Xuất danh sách d Tìm đại lý theo tên đại lý e Tìm đại lý tiếp nhận gần 840.Viết chương trình thực yêu cầu sau: - Khai báo cấu trúc liệu danh sách liên kết đơn để lưu toạ độ đỉnh đa giác lồi mặt phẳng Oxy - Tính chu vi đa giác - Diện tích đa giác 841.Nối hai danh sách liên kết đơn l1 l2 lại thành danh sách liên kết đơn l 842.Thể thuật toán xếp Merge Sort danh sách liên kết đơn 843.Thể thuật toán xếp Quick Sort danh sách liên kết đơn 844.Khai báo cấu trúc liệu cho danh sách liên kết kép tổng quát 845.Hãy khai báo cấu trúc liệu cho danh sách liên kết kép phân số 846.Hãy khai báo cấu trúc liệu cho danh sách liên kết kép số phức 847.Viết hàm khởi tạo danh sách liên kết kép - Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/tugialoc - Fanpage Cùng Học Lập Trình Online : https://www.facebook.com/cunghoclaptrinhonline/ - Group Cùng Học Lập Trình Online: https://www.facebook.com/groups/cunghoclaptrinhonline/ - Youtube Cùng Học Lập Trình Online: https://goo.gl/TtPzv3 - Email: tugialoc1996@gmail.com 848.Viết hàm tạo node danh sách liên kết kép với thông tin biết trước dạng trừu tượng 849.Viết hàm tạo node danh sách liên kết kép phân số 850.Viết hàm duyệt danh sách liên kết kép dạng trừu tượng 851.Viết hàm xuất danh sách liên kết phân số 852.Viết hàm nhập danh sách liên kết dạng trừu tượng 853.Viết chương trình thực yêu cầu sau : a Nhập danh sách liên kết kép số nguyên b Xuất danh sách liên kết kép số nguyên c Tính tổng node dslk kép 854.Kiểm tra danh sách liên kết kép có rỗng hay khơng? 855.Thêm node vào cuối danh sách liên kết kép? 856.Thêm node p vào sau node q danh sách liên kết kép? 857.Thêm node p vào trước node q danh sách liên kết kép? 858.Hãy thể thuật toán xếp bọt danh sách liên kết kép 859.Hãy khai báo cấu trúc liệu dạng trừu tượng cho danh sách liên kết đơn vòng định nghĩa thao tác danh sách 860.Hãy khai báo cấu trúc liệu dạng trừu tượng cho danh sách liên kết kép vòng định nghĩa thao tác danh sách - Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/tugialoc - Fanpage Cùng Học Lập Trình Online : https://www.facebook.com/cunghoclaptrinhonline/ - Group Cùng Học Lập Trình Online: https://www.facebook.com/groups/cunghoclaptrinhonline/ - Youtube Cùng Học Lập Trình Online: https://goo.gl/TtPzv3 - Email: tugialoc1996@gmail.com CHƯƠNG 13 CÂY NHỊ PHÂN 861.Hãy khai báo cấu trúc liệu nhị phân (dạng trừu tượng) 862.Hãy khai báo cấu trúc liệu nhị phân phân số 863.Hãy khai báo cấu trúc liệu nhị phân toạ độ điểm mặt phẳng Oxy 864.Cho nhị phân khác rỗng Hãy viết hàm tìm giá trị lớn nhị phân số nguyên 865.Cho nhị phân T số thực Hãy viết hàm đếm giá trị âm có cây? 866.Cho nhị phân T số thực Hãy viết hàm tính tổng giá trị dương nhỏ 2004 có cây? 867.Cho nhị phân T số thực Hãy viết hàm kiểm tra có tồn giá trị hay khơng? 868.Viết hàm thêm giá trị vào nhị phân tìm kiếm 869.Viết hàm hủy nút có khóa X nhị phân tìm kiếm KỸ THUẬT NHẬP, XUẤT, LIỆT KÊ 870.Viết hàm xuất giá trị 871.Viết hàm xuất giá trị chẵn 872.Viết hàm xuất địa nút có giá trị (khóa) lớn x nhỏ y 873.Viết hàm xuất số hoàn 874.(*) Viết hàm xuất tất nút tầng thứ k 875.(*) Viết hàm xuất tất nút theo thứ tự từ tầng đến tầng h – ( với h chiều cao cây) KỸ THUẬT ĐẾM 876.Đếm số lượng nút có 877.Đếm số lượng nút có hai 878.Đếm số lượng nút chẵn 879.Đếm số lượng nút mà thơng tin nút giá trị chẵn 880.Đếm số lượng nút có mà thơng tin nút số ngun tố - Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/tugialoc - Fanpage Cùng Học Lập Trình Online : https://www.facebook.com/cunghoclaptrinhonline/ - Group Cùng Học Lập Trình Online: https://www.facebook.com/groups/cunghoclaptrinhonline/ - Youtube Cùng Học Lập Trình Online: https://goo.gl/TtPzv3 - Email: tugialoc1996@gmail.com 881.Đếm số lượng nút có hai mà thơng tin nút số phương 882.Đếm số lượng nút treen tầng thứ k 883.Đếm số lượng nút nằm tầng thấp tầng thứ k 884.Đếm số lượng nút nằm tầng cao tầng thứ k KỸ THUẬT TÍNH TỐN 885.Tính tổng nút 886.Tính tổng nút 887.Tính tổng nút có 888.Tính tổng nút có hai 889.Tính tổng nút lẻ 890.Tính tổng nút mà thơng tin nút giá trị chẵn 891.Tính tổng nút có mà thơng tin nút số ngun tố 892.Tính tổng nút có hai mà thơng tin nút số phương 893.Tính chiều cao KỸ THUẬT ĐẶT CỜ HIỆU 894.Kiểm tra nhị phân T có phải “cây nhị phân tìm kiếm” hay khơng? 895.Kiểm tra nhị phân T có phải “cây cân bằng’ hay khơng? 896.Kiểm tra nhị phân T có phải “cây cân hồn tồn” hay khơng? KỸ THUẬT ĐẶT LÍNH CANH 897.Tìm giá trị lớn 898.Tìm giá trị nhỏ 899.Tìm độ lệch lớn 900.Tìm địa nút mà giá trị nút giá trị lớn 901.Tìm địa nút mà giá trị nút giá trị x Nếu khơng tìm thấy hàm trả giá trị NULL KỸ THUẬT NHẬP, XUẤT, LIỆT KÊ 902.Viết hàm xuất phân số dương 903.Viết hàm xuất tất phân số dương tầng thứ k - Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/tugialoc - Fanpage Cùng Học Lập Trình Online : https://www.facebook.com/cunghoclaptrinhonline/ - Group Cùng Học Lập Trình Online: https://www.facebook.com/groups/cunghoclaptrinhonline/ - Youtube Cùng Học Lập Trình Online: https://goo.gl/TtPzv3 - Email: tugialoc1996@gmail.com 904.Viết hàm xuất tất nút theo thứ tự từ tầng đến tầng h – ( với h chiều cao cây) KỸ THUẬT ĐẾM 905.Đếm số lượng nút có giá trị phân số tối giản 906.Đếm số lượng nút có hai giá trị nút phân số âm 907.Đếm số lượng nút âm tầng thứ k 908.Đếm số lượng nút nằm tầng thấp tầng thứ k 909.Đếm số lượng nút nằm tầng cao tầng thứ k KỸ THUẬT TÍNH TỐN 910.Tính tổng nút 911.Tính tổng nút 912.Tính tổng nút có 913.Tính tổng nút có hai 914.Tính chiều cao KỸ THUẬT ĐẶT CỜ HIỆU 915.Kiểm tra nhị phân T có phải “cây nhị phân tìm kiếm” hay khơng? 916.Kiểm tra nhị phân T có phải “cây nhị phân cân bằng” hay khơng? 917.Kiểm tra nhị phân T có phải “cây cân hồn tồn hay khơng? KỸ THUẬT LÍNH CANH 918.Tìm giá trị lớn 919.Tìm giá trị nhỏ 920.Tìm độ lệch lớn Độ lệch nút định nghĩa chiều cao trái trừ chiều cao phải lấy giá trị tuyệt đối 921.Tìm địa nút mà giá trị nút giá trị lớn CÁC BÀI TẬP KHÁC 922.Cho nhị phân T thơng tin nút biểu diễn thành phần thông tin tỉnh (TINH) Biết tỉnh gồm thành phần sau: - Mã tỉnh: kiểu số nguyên byte - Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/tugialoc - Fanpage Cùng Học Lập Trình Online : https://www.facebook.com/cunghoclaptrinhonline/ - Group Cùng Học Lập Trình Online: https://www.facebook.com/groups/cunghoclaptrinhonline/ - Youtube Cùng Học Lập Trình Online: https://goo.gl/TtPzv3 - Email: tugialoc1996@gmail.com - Tên tỉnh: chuỗi tối đa 30 ký tự - Dân số: kiểu số nguyên byte - Diện tích: kiểu số thực a Tìm địa node mà dân số node lớn b Liệt kê tỉnh có diện tích lớn 100.000 c Đếm số lượng node có diện tích nhỏ 700 dân số lớn 1.000.000 923.Cho nhị phân T thơng tin nút biểu diễn thành phần thông tin độc giả (DOCGIA) Biết độc giả gồm thành phần sau: - Mã độc giả: chuỗi tối đa ký tự - Tên độc giả: chuỗi tối đa 30 ký tự - Địa chỉ: chuỗi tối đa 30 ký tự - Ngày lập thẻ: kiểu ngày a Tìm đại node mà độc giả node lớn tuổi b Liệt kê độc giả sinh sau năm 1975 c Đếm số lượng node có đủ hai có ngày lập thẻ ngày 07/05/2004 d Tìm kiếm địa node theo mã độc giả 924.Cho nhị phân T có thơng tin nút biểu diễn thành phần thông tin học sinh (HOCSINH) Biết học sinh gồm thành phần sau: - Họ tên: chuỗi tối đa 30 ký tự - Giới tính: kiểu số nguyên tối đa byte - Ngày sinh: kiểu liệu ngày - Địa chỉ: chuỗi tối đa 50 ký tự - E-Mail: chuỗi tối đa 30 ký tự a Tìm địa node mà học sinh node lớn tuổi b Liệt kê học sinh - Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/tugialoc - Fanpage Cùng Học Lập Trình Online : https://www.facebook.com/cunghoclaptrinhonline/ - Group Cùng Học Lập Trình Online: https://www.facebook.com/groups/cunghoclaptrinhonline/ - Youtube Cùng Học Lập Trình Online: https://goo.gl/TtPzv3 - Email: tugialoc1996@gmail.com BÀI TẬP NÂNG CAO 925.Cho nhị phân tìm kiếm T số thực, cho biết đặc điểm thứ tự nút xuất duyệt theo thứ tự LNR 926.Cho nhị phân tìm kiếm T số thực, cho biết đặc điểm thứ tự nút xuất duyệt theo thứ tự RNL 927.Cho nhị phân tìm kiếm T số thực, cho biết phải duyệt để lưu tệp tin cho đọc liệu từ tập tin ta tạo lại ban đầu 928.Tìm có tổng lớn 929.Hãy tạo cân từ danh sách liên kết kép có thứ tự tăng dần - Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/tugialoc - Fanpage Cùng Học Lập Trình Online : https://www.facebook.com/cunghoclaptrinhonline/ - Group Cùng Học Lập Trình Online: https://www.facebook.com/groups/cunghoclaptrinhonline/ - Youtube Cùng Học Lập Trình Online: https://goo.gl/TtPzv3 - Email: tugialoc1996@gmail.com ... Fanpage C ng H c Lập Trình Online : https://www.facebook.com/cunghoclaptrinhonline/ - Group C ng H c Lập Trình Online: https://www.facebook.com/groups/cunghoclaptrinhonline/ - Youtube C ng H c Lập Trình. .. Fanpage C ng H c Lập Trình Online : https://www.facebook.com/cunghoclaptrinhonline/ - Group C ng H c Lập Trình Online: https://www.facebook.com/groups/cunghoclaptrinhonline/ - Youtube C ng H c Lập Trình. .. Fanpage C ng H c Lập Trình Online : https://www.facebook.com/cunghoclaptrinhonline/ - Group C ng H c Lập Trình Online: https://www.facebook.com/groups/cunghoclaptrinhonline/ - Youtube C ng H c Lập Trình
- Xem thêm -

Xem thêm: 1000 bài tập của lập trình c c++, 1000 bài tập của lập trình c c++